Trafiksikkerhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan"

Transkript

1

2 Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene opdelt på personskadeuheld (rød), materielskadeuheld (mørkeblå) og anden materielskadeuheld (lyseblå). Kontaktoplysninger: Ingrid Dissing Frederikshavn Kommune Teknisk Forvaltning Teknisk Service Planlægning og Projektering Rådhus Allé Frederikshavn Telefon: Jørgen Aakerberg Frederikshavn Kommune Park & Vejforsyningen Planlægning, Udvikling & Kommunikation Knivholtvej Frederikshavn Telefon:

3 Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2008 Frederikshavn Kommune

4 4 Frederikshavn Kommune 2008

5 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD Trafiksikkerhedsplanens formål Trafiksikkerhedsplanens indhold Processen 8 2 STATUS PÅ EKSISTERENDE FORHOLD Uheldsanalyse Sortpletudpegning Grå strækninger Borgernes synspunkter 12 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN Årlig sortpletudpegning Trafiktællinger og hastighedsmålinger Trafiksikkerhedsmæssig vurdering Det landsdækkende samarbejde herunder det særlige samarbejde med Nordjyllands Politi og Rådet for Større Færdselssikkerhed Evaluering af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter Borgerhenvendelser Revision af trafiksikkerhedsplanen 15 4 VISION 16 5 MÅLSÆTNINGER Delmål 17 6 INDSATSOMRÅDER Fysiske forbedringer på udvalgte lokaliteter Drift og vedligehold af vejnettet Trafiksikre skolebørn Samarbejde med skolerne Samarbejde med borgerne De unge trafikanter 24 7 FYSISKE FORBEDRINGER PÅ VEJNETTET Liste over projekter 26 Frederikshavn Kommune

6 I 2006 havde Danmark et rigtigt godt trafikår med få uheld og megen optimisme. Men pludselig i 2007 tippede det hele på hovedet. Der skete uheld på uheld over hele landet, og Frederikshavn Kommune var ingen undtagelse. Det ønsker vi ikke at opleve igen! Jens Hedegaard Kristensen, Formand for Teknisk Udvalg 6 Frederikshavn Kommune 2008

7 1 FORORD Trafiksikkerhed eller risiko for at komme til skade i trafikken har en stor betydning for den enkelte borgers dagligdag og lyst til at færdes i kommunen. Samtidig spiller trafiksikkerhed en vigtig rolle i en række andre henseender som f.eks. antallet af skoleelever som selv kan cykle eller gå til skole, de ældres mobilitet og helt generelt hvor attraktiv kommunen opfattes at bo i. At sparede antal trafikuheld og tilskadekomne også har en særdeles positiv indvirkning på kommunens økonomi er en positiv sidegevinst herved. Derfor er trafiksikkerhed et centralt punkt i Frederikshavn Kommunes dagligdag og et område, som kommunen vil arbejde målrettet med i de kommende år. De samlede omkostninger (i 2007-tal) til sundhedsvæsen, politi, materielskade, velfærdstab og produktionstab udgør 1,115 mio. kr. pr. trafikuheld, 2,611 mio. kr. pr. personskadeuheld og 2,009 mio. kr. pr. personskade. Før kommunalreformen var fordelingen af behandlingsomkostningerne i forbindelse med trafikulykker 15 % til staten, 45 % til amterne og 40 % til kommunerne. Efter kommunalreformen er den nye vurdering, at kommunernes andel er steget til ca. 80 %. Trafiksikkerhed skal spille sammen med sundhedsaspektet og handicapvenlige foranstaltninger. 1.1 Trafiksikkerhedsplanens formål For at kunne arbejde systematisk og sammenhængende med trafiksikkerhed har Frederikshavn Kommune udarbejdet nærværende trafiksikkerhedsplan. Planen skal indgå som et redskab i forbindelse med harmonisering og fastlæggelse af de fremtidige rutiner for kommunens trafiksikkerhedsarbejde, samordning af trafikdata og etablering af nye samarbejdsrelationer internt og eksternt i forhold til andre aktører på trafiksikkerhedsområdet. Ligeledes skal handlingsplanen fungere som kommunens information / aftale til borgerne om de trafiksikkerhedsinitiativer, som kommunen vil arbejde med i de kommende år. 1.2 Trafiksikkerhedsplanens indhold Da årsagerne til trafikuheldenes opståen ofte er komplekse og forskelligartede, skaber det et krav om, at trafiksikkerhedsplanen skal rumme en bred vifte af initiativer, som spænder fra fysiske ombygninger af veje og stier til kampagne- og kontrolarbejde og forbedring af driftsrutiner. Frederikshavn Kommune

8 Trafikuheldene sker spredt over kommunen og kun nogle af disse uheld vil kunne forhindres gennem ændring af vejudformningen. For andre uheldstyper, som f.eks. uheld med unge, vil det være nødvendigt at arbejde med adfærdsregulerende tiltag gennem kampagner og samarbejde med ungdomsskoler, mens fysisk hastighedsdæmpning er effektiv overfor høj hastighed. Ligeledes vil politiets kontrol ofte være det væsentligste element i andre sammenhænge. FAKTABOKS Frederikshavn Kommune vil medvirke til, at antallet af dræbte og tilskadekomne reduceres med 40 % inden udgangen af 2012 set i forhold til året For at arbejde effektivt med trafiksikkerhed og sikre en opfyldelse af trafiksikkerhedsmålsætningen, skal der således arbejdes på de tre hovedfronter kontrol, kampagne og samarbejde og på den front, der omfatter de fysiske ændringer på vejnettet. Samtidig opnås der ofte en synergieffekt ved både at arbejde med fysiske løsninger, kontrol og kampagner/samarbejde på samme tid. En række af initiativerne forudsætter, at Frederikshavn Kommune samarbejder med andre aktører. Dette gælder f.eks. politi, Vejdirektoratet, presse, virksomheder, Kommunernes Landsforening, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Regionerne og ikke mindst kommunens borgere. Der er behov for en øget indsats fremover, hvis det skal lykkes at nedbringe antallet af uheld i Frederikshavn Kommune. Med denne trafiksikkerhedsplan har kommunen skabt grundlaget og rammerne for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde og det er nødvendigt, at alle aktører bidrager aktivt for at nå handlingsplanens mål. 1.3 Processen I forbindelse med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen har Frederikshavn Kommune lagt stor vægt på inddragelse af kommunens borgere. Derfor har kommunen løbende orienteret om processen igennem diverse medier. Frederikshavn Kommune vil gerne takke borgerne for deres mange input til trafiksikkerhedsplanen. For at kortlægge de udfordringer, der skal tages hånd om i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde, er der gennemført en række analyser. Disse er afrapporteret i en særskilt statusrapport. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af Trafiksikkerhedsudvalget i Frederikshavn Kommune med assistance fra Grontmij Carl Bro. Trafiksikkerhedsudvalget består af repræsentanter fra Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt Nordjyllands Politi og er rådgivende for Teknisk Udvalg. 8 Frederikshavn Kommune 2008

9 2 STATUS PÅ EKSISTERENDE FORHOLD For at kortlægge trafiksikkerheden i Frederikshavn Kommune samt foretage en udpegning af de problemstillinger, der skal fokuseres på i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde, er der gennemført en uheldsanalyse på baggrund af politiregistrerede trafikuheld. Der er derudover foretaget en sortpletudpegning, en grå strækningsanalyse og en spørgeskemaundersøgelse via Internettet samt inddraget øvrige borgerhenvendelser, hvor kommunens borgere har haft mulighed for at give deres mening til kende vedrørende trafiksikkerheden på vejene i Frederikshavn Kommune. Data er behandlet i en særskilt statusrapport. Hovedkonklusionerne herfra er sammenfattet nedenfor. 2.1 Uheldsanalyse Vi har det seneste år set et skred i typen af uheld, fra krydsuheld i byerne til flere strækningsuheld på åbent land. Og det er hastigheden på åben strækning, der er synderen. De yngre mennesker med manglende rutine undervurderer, hvor hårdt hastigheden slår, når de taber herredømmet og kører af vejen. Carl Aage Christensen, medlem af Trafiksikkerhedsudvalget, Nordjyllands Politi Der er gennemført en uheldsanalyse på baggrund af de politiregistrerede uheld, som er sket på kommunens veje i perioden fra 1. januar 2003 til 31. december Uheldsanalysen omfatter kun de uheld, der er sket på kommunens veje, dvs. uheld fra de tidligere Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner samt fra ca. 100 kilometer tidligere amtsveje. Uheldsanalysen omfatter ikke uheld på statens veje. I analyseperioden er der registreret i alt 507 uheld, som er fordelt på 228 personskadeuheld med 262 tilskadekomne (heraf 15 dræbte, 137 alvorligt tilskadekomne og 110 lettere tilskadekomne) og 279 materielskadeuheld. Ekstrauheld indgår ikke i analysen. Figur 1 og figur 2 viser henholdsvis antallet af uheld og antallet af personskader fordelt på år. Frederikshavn Kommune

10 Uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 1 Politiregistrerede uheld på kommunens veje fra 2003 til 2007 fordelt på personskadeuheld og materielskadeuheld Personskader Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Figur 2 Politiregistrerede personskader på kommunens veje i perioden I 2007 er antallet af uheld på niveau med antallet i 2003, men der er nu sket en stigning i antal personskader på 14 %, mens antallet af materielskadeuheld er faldet med 13 %. I forhold til Trafiksikkerhedsudvalgets målsætning om en 40 % reduktion i antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i år 2012 i forhold til år 2005 går udviklingen pt. i den forkerte retning i Frederikshavn Kommune. 72 % af uheldene er sket i byerne, mens 28 % er sket i åbent land. Generelt sker der flest uheld i kryds, hvor også antallet af personskader samt skadesgrad er størst. 10 Frederikshavn Kommune 2008

11 Det er fortrinsvis mænd i aldersgruppen år og år, der som fører er involveret i uheld og kommer til skade. Det er primært personbiler, der er involveret i uheld. Uheldene er fortrinsvist eneuheld eller krydsuheld. 15 % af alle uheld er cyklistuheld. 16 % af alle uheld er knallertuheld (kun knallert 30). I 23 % af alle uheld har en fører været spirituspåvirket. Der sker flest uheld i sommermånederne juli og august. Der sker flest uheld om fredagen. Det er primært i eftermiddagsspidstimen, at der indtræffer uheld. Hovedparten af alle uheldene er eneuheld, hvor der også sker flest personskader. Der sker dog også mange personskader mellem krydsende køretøjer uden svingning. 2.2 Sortpletudpegning På baggrund af uheldene fra 2003 til 2007 er der gennemført en sortpletudpegning på baggrund af tæthedsmetoden. I Frederikshavn Kommune er det valgt at definere kryds som sorte pletter, hvis der er registreret mindst 3 personskadeuheld. De sorte pletter på strækninger udpeges ved hjælp af en glider med en længde på 400 meter. De strækninger, hvor der er sket mindst 3 personskadeuheld indenfor 400 meter i analyseperioden betragtes som sorte pletter. Der er i alt udpeget 6 sorte pletter, heraf 3 i kryds og 3 på strækninger. 2.3 Grå strækninger Foruden de sorte pletter arbejdes der også med grå strækninger. Grå strækninger defineres som en længere homogen strækning (2 10 kilometer), hvor der er forholdsvist mange uheld og et forholdsvist ens uheldsbillede. I Frederikshavn Kommune er der i analyseperioden udpeget 4 grå strækninger. Frederikshavn Kommune

12 2.4 Borgernes synspunkter Et er, hvor uheldene sker, et andet er, hvor mennesker føler sig utrygge og oplever, at vejforholdene bør forbedres. Med denne viden samlet i en Trafiksikkerhedsplan får vi et virkelig godt materiale til kommende indsatsområder. Ingrid Dissing, Formand for Trafiksikkerhedsudvalget, Teknisk Forvaltning Der er i maj 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse via kommunens hjemmeside på Internettet. Her havde kommunens borgere mulighed for at give deres mening til kende vedrørende trafiksikkerheden i Frederikshavn Kommune. Der er indkommet 94 borgerhenvendelser omkring farlige og utrygge lokaliteter samt forslag til bedre trafiksikkerhed i kommunen. Derudover har kommunen arbejdet med borgerhenvendelser i forbindelse med den daglige enkeltsagsbehandling. Disse øvrige borgerhenvendelser er også medtaget i analysen. Trafiksikkerhedsudvalget har tidligere adspurgt skolerne for ønsker til forbedret trafiksikkerhed, hvorfor disse projekter også omtales. Analysen af de indkomne oplysninger fra borgerne viser, at det, der berører flest borgere, i prioriteret rækkefølge er: Høj hastighed Manglende cykelsti Farlige kryds Dårlige oversigtsforhold Mange biler/lastbiler Biler der ikke holder tilbage Borgernes synspunkter har indgået som en del af grundlaget for udpegning af, hvilke tryghedsrelaterede temaer, der skal indgå i trafiksikkerhedsplanen. Endvidere afspejles borgernes kommentarer i den del af trafiksikkerhedsplanens vision, der omhandler tryghed. Med borgerundersøgelsen får man inputs fra en bred skare af borgere, der repræsenterer hele kommunen, alle typer transportmidler og forskellige tidspunkter at færdes på vejene på. Man får således et godt billede af hverdagstrafikken. Det er dermed ikke kun borgergrupper eller interesseorganisationer, der kommer til orde og får indflydelse, men alle borgere, der har noget på hjerte. Grontmij Carl Bro as 12 Frederikshavn Kommune 2008

13 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN Der pågår en lang række daglige trafiksikkerhedsaktiviteter i Frederikshavn Kommune, som ikke er relateret til konkrete projekter eller temaer. Det drejer sig om at sikre opdaterede trafikdata, samarbejde med andre vejbestyrelser, andre forvaltninger mv. Disse aktiviteter er fortsat en væsentlig forudsætning for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde. 3.1 Årlig sortpletudpegning Der gennemføres en årlig sortpletudpegning med baggrund i en 5-årig periode, når det endelige uheldsmateriale for det foregående år foreligger. Herved sikres, at kommunen hele tiden har overblik over de mest uheldsbelastede lokaliteter på kommunens vejnet og derved har mulighed for at vurdere, om det er de rigtige lokaliteter, der planlægges ombygget. Teknisk forvaltning gennemgår hvert år kommunens sorte pletter og hvor vi tidligere så op mod 7-8 uheld på farlige lokaliteter, så er grænsen for, hvad vi kalder en sort plet i dag nede på 3-4 uheld. Hvert uheld er stadig ét for mange, men tallene siger os, at vores løbende trafikindsatser fjerner særligt farlige steder. Jørgen Aakerberg, medlem af Trafiksikkerhedsudvalget, Teknisk Forvaltning 3.2 Trafiktællinger og hastighedsmålinger Der gennemføres løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger for primærvejnettet. Herved sikres et overblik over trafikkens og hastighedsniveauets udvikling på det kommunale vejnet. Dette anvendes fremadrettet i forbindelse med at identificere problemområder og til at kvalificere debatten vedrørende trafiksikkerhed i kommunen. I forbindelse med etablering af nye trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på vejnettet foretages der trafiktællinger og hastighedsmålinger før og efter etablering af foranstaltningerne. Dette sker ofte i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. 3.3 Trafiksikkerhedsmæssig vurdering Der gennemføres en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af alle vejprojekter inden udarbejdelse af det endelige projekt samt af lokalplaner og byggemodninger. Dette medvirker til at integrere trafiksikkerhed og tryghed i enhver opgave på vejområdet. Frederikshavn Kommune

14 ! Trafiksikkerhedsmæssig vurdering er en systematisk trafiksikkerhedsvurdering af projekter. Formålet er at gøre nye og ombyggede veje så sikre som muligt. Ved den trafiksikkerhedsmæssige vurdering gennemgås projekterne med sikkerhedsbriller. Herved sikres, at anlæggene lever op til den nyeste viden inden for trafiksikkerhed. Fremtidige kommuneplanrammer og lokalplaner med indflydelse på vejnettet og trafikken vil blive gennemgået med sikkerhedsbriller på. Konkret betyder det, at planmaterialet gennemgås med henblik på at sikre, at der etableres trafiksikre og trygge forbindelser for alle trafikanter såvel i som uden for de nye områder. Desuden skal de fremtidige bolig- og erhvervsområder udformes således, at der så vidt muligt undgås gennemkørende trafik og høj hastighed på boligveje, på vigtige skoleveje, igennem centerområder mv. Derudover er der samarbejde med skolerne med henblik på at vurdere trafiksikkerheden på skolevejene. 3.4 Det landsdækkende samarbejde herunder det særlige samarbejde med Nordjyllands Politi og Rådet for Større Færdselssikkerhed Der vil fortsat være fokus på et tæt samarbejde med politiet og derigennem forsøge at systematisere kontrollen af spirituskørsel, lygtekontrol, manglende selebrug og hastighedskontrol (herunder automatisk hastighedskontrol) på vejnettet i kommunen. Dette skal også ses i sammenhæng med de kampagner, der ligeledes forventes gennemført. Et centralt element er påvirkning af den trafikale adfærd, således at trafikanterne i højere grad overholder hastighedsgrænserne, tager hensyn til lette trafikanter, respekterer fodgængerfelter osv.. Frederikshavn Kommune indgår i en løbende dialog med Vejdirektoratets Vejcenter Nordjylland med sigte på at koordinere og samarbejde om forbedring af trafiksikkerheden og trygheden på den del af statsvejnettet, der går gennem kommunen. Frederikshavn Kommune deltager aktivt i det landsdækkende trafiksikkerhedssamarbejde og i de ERFA-grupper, der er nedsat i Vejcenter Nordjylland indenfor områderne drift, trafiksikkerhed, planlægning, vintervedligeholdelse samt ledelsesforum. 14 Frederikshavn Kommune 2008

15 3.5 Evaluering af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter Der bliver løbende gennemført evaluering af udførte trafiksikkerhedsprojekter for at undersøge, om de etablerede projekter har haft den ønskede effekt. Dette er med til at sikre, at kommunens ressourcer fremadrettet bliver anvendt på projekter, der viser sig at have en gavnlig effekt på trafiksikkerheden. 3.6 Borgerhenvendelser I forbindelse med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen har borgerne haft mulighed for at kommentere de trafikale forhold i kommunen. Disse har på lige fod med øvrige borgerhenvendelser efterfølgende dannet baggrund for en del af trafiksikkerhedsplanens aktiviteter. For til stadighed at have en pejling på de forskellige problemstillinger, opfordres borgerne fortsat til fremover at indmelde trafikale problemstillinger. 3.7 Revision af trafiksikkerhedsplanen Endelig er det vigtigt, at trafiksikkerhedsplanen holdes ajour og at målsætningen følges. Derfor vil der årligt ske en opfølgning på de politiregistrerede uheld samtidig med at det anbefales, at der sker en revision af trafiksikkerhedsplanen hvert 4. år således, at trafiksikkerhedsarbejdet til stadighed gennemføres der, hvor der er mest brug for det. Ved fremtidige revisioner bliver der mulighed for at inddrage registrerede skadestueuheld fra Regionernes sygehuse ifølge oplysninger fra Regionerne. Frederikshavn Kommune

16 ! Teknisk Udvalg har nedsat et Trafiksikkerhedsudvalg, der består af 4 repræsentanter fra Teknisk Forvaltning, 3 repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen (skolerne) samt 2 repræsentanter fra Nordjyllands Politi. Trafiksikkerhedsudvalget rådgiver Teknisk Udvalg i trafiksikkerhedsspørgsmål. 4 VISION I forbindelse med oprettelsen af Trafiksikkerhedsudvalget i august 2007 har Frederikshavn Kommune udarbejdet et kommissorium, hvoraf det fremgår, hvilke visioner og målsætninger kommunen har indenfor trafiksikkerhedsområdet. Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Frederikshavn Kommune er følgende: Motivere til en mere trafiksikker adfærd og iværksætte trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på kommunens veje Medvirke til, at der ved planlægning, information og vejledning sikres et trafiksikkert miljø Arbejde for sikre skoleveje Deltage i det landsdækkende samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed, Vejdirektoratet, Politiet og andre kommuner samt i det regionale samarbejde med Vejcenter Nordjylland Deltage i national udveksling af viden på området. Det er ønsket, at alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på vej- og stinettet. Dette indebærer bl.a., at en del af vejnettet skal indrettes på de lette trafikanters og de handicappede trafikanters præmisser eller med faciliteter for disse. Et målrettet og koordineret trafiksikkerhedsarbejde skal medføre, at den trafikale adfærd ændres, så ansvarlighed, gode trafikvaner og god trafikkultur bliver naturlige elementer på vejene i Frederikshavn Kommune. Samtidig sætter Frederikshavn Kommunes nye sundhedspolitik motion og bevægelse på dagsordenen så der skal være trygt og sikkert at færdes på Frederikshavn kommunes vej- og stinet. 16 Frederikshavn Kommune 2008

17 5 MÅLSÆTNINGER Færdselssikkerhedskommissionen har i handlingsplanen fra 2007 som målsætning, at antallet af dræbte og tilskadekomne skal reduceres med 40 % inden udgangen af 2012 set i forhold til året Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at reducere antallet af personskader, hvilket betyder, at Frederikshavn Kommune vil medvirke til, at antallet af dræbte og tilskadekomne i de politiregistrerede trafikuheld på kommunens veje inden 2012 er reduceret til Tilskadekomne i trafikken på kommuneveje Mål for antallet af tilskadekomne i trafikken på kommuneveje Figur 3 Målsætningen om 40 % reduktion i antallet af tilskadekomne på kommuneveje i Frederikshavn kommune. Målet skal nås uanset en eventuel stigning i trafikken eller andre udefrakommende faktorer, som kan have indvirkning på antallet af trafikuheld. 5.1 Delmål Som supplement til trafiksikkerhedsmålsætningen for reduktionen i antal dræbte og tilskadekomne i trafikken er der yderligere medtaget en række delmål, der skal understøtte, at trafiksikkerhedsmålsætningen nås. Frederikshavn Kommune

18 Overholdelse af hastighedsgrænser Det er veldokumenteret, at der er en direkte sammenhæng mellem hastighed og antallet af dræbte og kvæstede i trafikken; jo højere hastighed jo større ulykkesrisiko og desto alvorligere konsekvenser. Der vil derfor blive fokuseret på overholdelse af hastighedsgrænserne i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde. Det er i denne sammenhæng væsentligt ikke kun at fokusere på de store hastighedsoverskridelser. En overskridelse på km/t kan i en kritisk situation betyde forskellen mellem lettere og dødelige skader. Fx vil risikoen for en fodgængers død ved påkørsel med en hastighed på 30 km/t være 5 %, mens en hastighed på lidt over 50 km/t vil betyde en risiko på 50 % [Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan 2007].! Vejdirektoratet har for 2005 beregnet, at hvis alle bilister havde ændret deres hastighed, så deres gennemsnitsfart overholdt hastighedsgrænsen, ville der på landsplan have været sparet ca. 40 dræbte og 600 tilskadekomne. Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan Der er desværre stadig en social accept af små hastighedsoverskridelser på vejnettet. Dette ses også på vejene i Frederikshavn Kommune og det kan formentlig desværre ikke undgås før der er sket en holdningsændring blandt befolkningen. Særligt på lokalvejene er det vigtigt, at der er en god sikkerhed og tryghed. På lokalvejene skal trafikken afvikles på de lette trafikanters præmisser, hvilket vil sige med lav hastighed. Som det ses af den følgende hensigtserklæring, er der derfor skærpede krav for hastighedsniveauet på lokalveje. Hensigtserklæring:! Hvor Trafiksikkerhedsudvalget har kendskab til lokalveje i byområder, hvor 85 %-fraktilhastigheden ligger mere end 10 % over hastighedsgrænsen, vil det blive vurderet, om der skal etableres hastighedsdæmpning eller anden regulering. Det samme gælder for trafikveje i byområder og veje i landområder, hvor 85 %-fraktilhastigheden ligger mere end 20 % over hastighedsgrænsen. 85 %-fraktilhastigheden er et udtryk for den hastighed, som 15 % af trafikanterne overskrider. 18 Frederikshavn Kommune 2008

19 Sikre skoleveje En af kommunens væsentligste opgaver i trafiksikkerhedsarbejdet er at sikre skolebørnenes sikkerhed og tryghed på deres vej til og fra skole. Børn skal lære at begå sig i trafikken ved at færdes i trafikken. Derfor iværksættes en række initiativer som både skal sikre, at eleverne kan færdes sikkert på vej- og stinettet og, som samtidig skal motivere eleverne (og deres forældre) til, at de bliver selvtransporterende i trafikken. Gennem et koordineret samarbejde mellem skolerne i Frederikshavn Kommune og Trafiksikkerhedsudvalget skal der sættes fokus på trafiksikkerheden omkring skolerne og i det hele taget lære børn, hvordan man mest sikkert færdes i trafikken. Delmål 1:! I samarbejde med skolerne og Børne- og Kulturforvaltningen er det et mål, at 90 % af samtlige skolebørn fra 3. klasse og opefter transporterer sig selv til og fra skole i år Delmål 2:! Ved udgangen af 2012 må ingen skolebørn komme til skade i trafikken på deres vej til eller fra skole. I perioden kom 0-2 skolebørn til skade pr. år på deres vej til/fra skole. Unge trafikanter (16-24 år) Unge i alderen år kommer 4 5 gange så hyppigt til skade i trafikken som alle de øvrige aldersgrupper. Uheld blandt unge trafikanter skyldes ofte manglende respekt for færdselsloven kombineret med manglende erfaring / rutine. Det er særligt manglende respekt for hastighedsgrænserne og promillegrænsen samt manglende brug af sele, der medfører de mange alvorlige færdselsuheld blandt unge trafikanter.! Hensigtserklæring: Der skal arbejdes på at forbedre trafikkulturen og moralen blandt de unge trafikanter. Derudover skal der arbejdes på at forbedre deres forståelse for sammenhængen mellem deres handlinger / adfærd og risikoen for at komme til at gøre skade på dem selv eller andre i trafikken. Frederikshavn Kommune

20 Fjernelse af særligt uheldsbelastede lokaliteter På det kommunale vejnet er der i alt registreret 6 sorte pletter, hvor der tilsammen er sket 23 trafikuheld over den 5-årige periode fra 2003 til Lokaliteterne er udpeget som en sort plet, hvis der i løbet af 5 år er registreret mindst 3 personskadeuheld i et kryds eller 3 personskadeuheld inden for 400 meter på strækningen. Delmål 3:! Ved udgangen af 2012 skal der være gennemført foranstaltninger til reduktion af uheldsantallet ved alle de udpegede sorte pletter ligesom der bør være sket forbedringer i de øvrige udpegede uheldsbelastede lokaliteter. Spiritusuheld Ca. 25 % af samtlige uheld i Frederikshavn Kommune er sket, hvor én af parterne har været påvirket af spiritus. Og ca. 25 % af alle personskader er sket i disse uheld. Det er derfor særligt vigtigt, at der gennem kampagner og politiets spirituskontrol sættes øget fokus på dette område således, at der herigennem kan opnås en adfærdsændring.! Delmål 4: Der skal årligt sættes fokus på spirituskørsel via lokale og landsdækkende kampagner, hvor der i samarbejde med Nordjyllands Politi vil blive foretaget spirituskontrol på vejnettet i Frederikshavn Kommune. En fjerdedel af samtlige trafikuheld i Frederikshavn Kommune har alkohol involveret, så spørg: Er du helt sikker på, at du kan køre hjem? - selv om det er pinligt. Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist. Dit spørgsmål kan stoppe en spritbilist Landsdækkende kampagne - et resultat af et samarbejde mellem kommuner, politi, Vejdirektoratet og Rådet for Større Færdselssikkerhed. 20 Frederikshavn Kommune 2008

21 Eneuheld Eneuheldene udgør 29 % af alle uheldene i kommunen. Eneuheldene sker oftest i byerne, men de alvorlige eneuheld sker i åbent land. Årsagen til eneuheld er oftest høj fart, men i 54 % er spiritus skyld i eneuheld.! Delmål 5: Der sættes årligt lokal fokus på spiritus- og hastighedskampagner. Frederikshavn Kommune

22 6 INDSATSOMRÅDER I de kommende 4 år skal trafiksikkerhedsarbejdet i Frederikshavn Kommune være koncentreret om følgende (ikke prioriterede) indsatsområder: Forbedring af de fysiske forhold på udvalgte veje Drift og vedligehold af vejnettet Trafiksikre skolebørn Samarbejde med borgere / interessenter / politi og relevante samarbejdspartnere De unge trafikanter Lokale, regionale og landsdækkende kampagner (med fokus på hastighed, spiritus, sele, skolestart) 6.1 Fysiske forbedringer på udvalgte lokaliteter I de kommende år vil der blive arbejdet på at gennemføre en række ombygninger på kommunens veje for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden. Heri indgår fjernelse af de sorte pletter. For at systematisere dette og få mest sikkerhed og tryghed for kommunens midler er der i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen opstillet en række forbedringsforslag, som er gengivet sidst i planen. Økonomi Omfanget af de forslag, der realiseres, afhænger af de midler, der årligt afsættes hertil på kommunens budget, men der skal afsættes tilstrækkelige midler pr. år frem til 2012, hvis målet skal nås. 6.2 Drift og vedligehold af vejnettet I forbindelse med drift og vedligehold af vej- og stinettet skal der være særlig fokus på trafiksikkerhed. 6.3 Trafiksikre skolebørn Skolebørnenes sikkerhed og tryghed er et af de centrale punkter i trafiksikkerhedsarbejdet. Udover at der iværksættes en række bløde indsatser vil børnenes sikkerhed og tryghed blive prioriteret højt, når der sker fysiske ombygninger på vejnettet. Trafiksikre skolebørn har samtidig en direkte forbindelse til sundhedsaspektet ved at få flere børn til at gå og cykle til og fra skole. 22 Frederikshavn Kommune 2008

23 6.4 Samarbejde med skolerne Trafikpolitik på skolerne Trafiksikkerhedsudvalget vil motivere og medvirke til, at der udarbejdes trafikpolitikker på de enkelte skoler. Trafikpolitikker kan f.eks. omhandle: Hvilke ruter eleverne bør benytte for at komme til skole Hvordan forældre, der afleverer deres børn, bør opføre sig i trafikken Motivere til, at børnene bliver selvtransporterende Færdselstræning Etablering af skolepatruljer Samarbejde med Politi og Kommune Ønsker til fysiske forbedringer på vejnettet Kampagner Trafiksikkerhedsudvalget vil deltage i kampagner omkring skolestart, brug af cykelhjelm og forældres ansvar i forbindelse med børnenes transport til og fra skole. Færdselstræning Trafiksikkerhedsudvalget anbefaler, at skolerne arbejder med at udvide elevernes færdselstræning. Dette kan både være træning af elevernes færdigheder til at færdes i trafikken og deres viden omkring eksempelvis færdselsloven, hastighedens betydning ved færdselsuheld, lastbilchaufførers blinde vinkler og generel sammenhæng mellem handlinger / adfærd og risiko for at komme til skade i trafikken. Årligt møde mellem skole, Trafiksikkerhedsudvalget og politi Trafiksikkerhedsudvalget afholder årlige møder med færdselskontaktlærerne samt repræsentanter for skolebestyrelserne og politiet. Sikre skoleveje Trafiksikkerhedsudvalget vil løbende arbejde med at forbedre sikkerheden og trygheden på skolevejene gennem fysiske forbedringer på vej- og stinettet. Frederikshavn Kommune

24 6.5 Samarbejde med borgerne Trafiksikkerhed begynder med dig men opgaven løses i fællesskab. Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan 2007 Herved forstås, at borgerne skal involveres og engageres i trafiksikkerhedsarbejdet. For at dette kan blive en realitet skal borgerne have mulighed for at indgå i dialog og engagere sig i sit lokalområde, på sin arbejdsplads, i daginstitutionen, skolen, foreninger etc. Samarbejde med transporttunge virksomheder Kommunen vil arbejde for, at der ikke forekommer gennemkørende tung trafik på lokalveje, herunder gennem boligområder. Dette vil f.eks. ske gennem samarbejde med transporttunge virksomheder og / eller regulering af de trafikale forhold. 6.6 De unge trafikanter Uheldsanalysen viser, at der sker et stort antal uheld (og personskader) med personer i alderen 16 til 24 år. Derfor vil kommunen i de kommende år gennemføre en række indsatser for at nedbringe antallet af tilskadekomne blandt de unge trafikanter. Kampagner For at nedbringe antallet af uheld blandt de årige vil kommunen deltage i nationale kampagner, som henvender sig til denne trafikantgruppe. Dialog med kørelærere om trafiksikkerhed Kommunen vil løbende være i dialog med kørelærere med henblik på at udveksle viden omkring de unges færdsel i trafikken. Kørelærerne kan f.eks. få oplysninger om, hvor på vejnettet unge har været involveret i alvorlige trafikuheld og i køreskoleundervisningen tale om dette. De uheld, vi nu ser flere og flere af, er soloulykker i åbent land, hvor hastigheden spiller en stor rolle. De handler ikke om vejens beskaffenhed, men om trafikanternes adfærd på vejen. Jørgen Aakerberg, medlem af Trafiksikkerhedsudvalget, Teknisk Forvaltning 24 Frederikshavn Kommune 2008

25 7 FYSISKE FORBEDRINGER PÅ VEJNETTET På baggrund af uheldsdata, spørgeskemaundersøgelsen for borgere på kommunens hjemmeside og øvrige borgerhenvendelser er der udpeget 3 grupper af lokaliteter, hvor forholdene kan forbedres. Gruppe 1 omfatter lokaliteter, der kan karakteriseres som sorte pletter Gruppe 2 omfatter lokaliteter, der kan karakteriseres som grå strækninger Gruppe 3 omfatter de lokaliteter, som borgerne har udpeget For udvalgte projekter er der udarbejdet et groft anlægsskøn, baseret på generelle erfaringer med prisniveauet for den enkelte type forslag. I anlægsskønnet er ikke indregnet omkostninger i forbindelse med projektering, opmåling, tilsyn og arealerhvervelse. Anlægsskønnene må kun betragtes som vejledende, idet der ikke er foretaget nogen egentlig projektering på de enkelte forslag. Desuden er anlægsprisen stærkt afhængig af bl.a. geotekniske forhold, materialevalg, om der benyttes egen entreprenørafdeling eller eksterne entreprenører osv. Alle priser er ekskl. moms, med udgangspunkt i prisniveau år Alle projekterne i de tre grupper er beskrevet i den tilhørende bilagsrapport Konkrete projekter. Gærumvej i Frederikshavn er en borgerudpeget lokalitet. Frederikshavn Kommune

26 7.1 Liste over projekter Alle udvalgte projekter i de tre grupper er i tabel 1 listet op med henblik på prioritering. Prioriteringen kan ske ud fra en vurdering af effekten i forhold til investeringen (den skønnede anlægsomkostning), dvs. hvor der spares flest uheld og personskader pr. krone eller opnås mest tryghed pr. krone. Et uheld kan (i 2007-tal) jf. de transportøkonomiske enhedspriser værdisættes til kr., hvert personskadeuheld kan værdisættes til kr., mens hver personskade kan værdisættes til kr. Listen i tabel 1 er opdelt på uheldsbelastede lokaliteter og lokaliteter, hvor borgerne føler utryghed. Der skal over de næste 4 år afsættes mellem 2,3 mio. kr. og 4,0 mio. kr. årligt for at gennemføre de udvalgte projekter. 26 Frederikshavn Kommune 2008

27 Lokalitet Løsningsforslag Anlægsskøn (ekskl. moms) Sorte pletter Frederikshavnsvej - Sæby (ud for Hedebo Camping) Skagavej - Skagen Suderbovej/H.C. Ørsteds Vej/Niels Bohrs Vej - Frederikshavn Vendsysselvej/Flade Engvej - Frederikshavn Vestergade/Barfredsvej - Frederikshavn Rundkørsel el. lokal hastighedsbegrænsning kr el. kr Opstramning af geometri med cykelbaner og kr midterlinie Ensretning og lokal hastighedsbegrænsning kr Skiltning med lokal hastighedsbegrænsning kr Blåt cykelfelt kr Grå strækninger Hjørringvej Østervrå-Bjergetsvej Skævevej Brønden-Dybvad Østkystvejen Lyngså-Voerså Ålborgvej Sæby-Syvsten Borgerudpegede lokaliteter Etablering af nyt ATK-målested (automatisk hastighedskontrol) Etablering af nyt ATK-målested (automatisk hastighedskontrol) Etablering af nyt ATK-målested (automatisk hastighedskontrol) Etablering af nyt ATK-målested (automatisk hastighedskontrol) Bangsbovej - Sideheller med indsnævring til ét spor, evt. kr Frederikshavn hastighedszone Brønderslevvej - Cykelsti (ca. 200 meter) kr Østervrå (ml. Gjerholtsvej og Elbækvej) Drachmannsvej - Cykelbane kr Skagen Gl. Ålborgvej - Ændring af vigepligt kr Sæby Gærumvej - Nyt vejprofil med cykelbane og overkørbare kr Frederikshavn (ml. Bangsbovej/Hånbækvej midterheller og Søndergade) Hånbækvej/Koktvedvej - Svingbane og forlængelse af cykelsti, evt. trafikstyret kr / Frederikshavn signalregulering kr Hånbækvej - Ny krydsningshelle kr Frederikshavn Jernbanevej - Opstramning af kryds, hævet krydsflade, kr Strandby krydsningshelle, buslomme flyttes, afstribning, lokal hastighedsbegrænsning og kantpæle Knudensvej/Abildgårdsvej - Blåt cykelfelt kr Frederikshavn Frederikshavn Kommune

28 Lokalitet Løsningsforslag Anlægsskøn (ekskl. moms) Nordsøvej - Skagen Råholtvej/Olfert Fischers Vej - Frederikshavn Aalborgvej/Nordens Allé - Sæby Tabel 1 Hævede krydsflader kr Større kurveradius, standsningsforbud, forlængelse af cykelsti og parkering flyttes kr Krydsningshelle og dobbeltrettet cykelsti kr Liste af forslag til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed opdelt på sorte pletter, grå strækninger og borgerudpegede lokaliteter. I anlægsskønnet er ikke indregnet omkostninger i forbindelse med projektering, opmåling, tilsyn og arealerhvervelse. 28 Frederikshavn Kommune 2008

29 Frederikshavn Kommune

30 Tryghed i trafikken er ikke en vare, man kan tage ned af hylden hos købmanden. Det er en tilstand, vi skaber for hinanden. Og når vi i kommunen sætter fokus på det nu, så håber vi naturligvis, at både skolebørn, forældre, unge og ældre i kommunen vil engagere sig og deltage aktivt i at fremelske den trafiksituation, vi ønsker for hinanden. Kommunen kan hjælpe med til at forbedre de fysiske forhold på vejene, men de mentale forandringer og ønsker om tryghed, skal vokse blandt folk. Jens Hedegaard Kristensen, Formand for Teknisk Udvalg 30 Frederikshavn Kommune 2008

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013

Trafiksikkerhedsplan 2013 Trafiksikkerhedsplan 2013 INDHOLD 1 INTRO 5 1.1 Forord 6 1.2 Indledning 8 2 VISION OG MÅL 11 2.1 Vores vision 12 3 MÅLSÆTNING 15 3.1 Vores målsætning 16 3.2 Trafik- og Mobilitetsplan 2018 20 3.3 Kommunen

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse Sønder Omme Filskov Grindsted Billund Stenderup / Krogager Hejnsvig Trafiksikkerhedsplan Vorbasse Billund Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt af Billund Byråd den 27. oktober 2009 Udarbejdet af Billlund

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018 Trafiksikre Skoleveje Handlingsplan for 2014-2018 Forslag til forelæggelse for Miljø- og Planudvalget den 4.11.2013 Forslag til forelæggelse på Børne- og Undervisningsudvalget den 7.11.2013 FORORD Vision

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan Status Mål Indsatsområder Handlingsplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Formål 5 2 CYKELTRAFIKKEN I TØNDER KOMMUNE 8 2.1 Generelt om cykeltrafikken

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2013-2020

Trafikhandlingsplan 2013-2020 Thisted Kommune Trafikhandlingsplan 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij i Aalborg Forsidefoto:

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere