Formandens Beretning v/ Dansk Byggeri s kloaksektions generalforsamling, Entreprenørskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens Beretning v/ Dansk Byggeri s kloaksektions generalforsamling, Entreprenørskolen 07.03.08"

Transkript

1 Efter et af de bedste år i branchen overhovedet, må vi erkende at toppen er nået, og der er udsigt til faldende aktivitet i bygge- og anlægssektoren i de kommende år, og tilbagegangen er bredt funderet. Faldet sker dog fra et historisk højt niveau. I 2007 toppede beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren med personer. Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen i 2009 er faldet til , en nedgang på personer. Selvom tilbagegangen ser kraftig ud, er beskæftigelsesniveauet i 2009 højere end i Den igangværende afmatning vil kunne mærkes i de virksomheder, som har indstillet kapaciteten til senere års meget høje aktivitetsniveau, men aktiviteten vil i de kommende år stadig befinde sig på et højt niveau, hvis man sammenligner med tidligere konjunkturomslag i byggeriet. Aktiviteten ved anlægsvirksomhed Investeringerne i anlæg beløb sig til 25 mia. i Det var 1 mia. kr. mindre end året før. Opgjort i faste priser lå anlægsinvesteringerne godt 5 % under niveauet i Statens og kommunernes budgetter indikerer en opgang i de samlede investeringer i anlæg på 1,5 mia. kr. eller knap 10 % fra 2007 til 2008, og Dansk Byggeri vurder, at investeringerne vil blive opretholdt på uændret niveau fra 2008 til Investeringer i anlæg omfatter mange forskellige typer anlægsaktivitet. Udviklingen i de samlede anlægsinvesteringer vil derfor ikke svare til udviklingen i beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed. Med dette in mente kan det oplyses, at der som gennemsnit af de fire kvartaler i 2007 var i arbejde ved anlægsvirksomhed mod i Betragter vi udviklingen i den samlede anlægsaktivitet målt ved antal beskæftigede, forventer Dansk Byggeri kun en svag stigning i beskæftigelsen i 2008, og at niveauet vil blive opretholdt i Kommunernes investeringer Aftalerne om den kommunale økonomi for 2007, som blev indgået i juni 2006, reducerede kommunernes anlægsudgifter i fjor. Hertil kommer, at nogle kommuner igangsatte ekstraordinære anlægsarbejder i 2006 og har omvendt været tilbageholdende med anlægsarbejde i 2007, hvilket formentlig skal ses i sammenhæng med kommunereformen. Aftalen om den kommunale økonomi i 2008 giver mulighed for et løft i kommunernes investeringer i forhold til Den skattefinansierede ramme til vedligeholdelse samt nybyggeri og nyanlæg er 14,0 mia. kr., og så er der en lånepulje til investeringer i folkeskoler 1

2 på 0,8 mia. kr. og frigivelse af deponeret overskudslikviditet på 2,0 mia. kr. Det er i alt 16,8 mia. kr. i 2008 mod 14,8 mia. kr. i 2007 i året priser. Disse investeringer er eksklusiv kommunale forsyningsvirksomheder. Ifølge budgetterne stiger kommunernes investeringer fra 18 mia. kr. i 2007 til 20,7 mia. kr. i Det svarer til 2,2 mia.kr. (2008-priser) eller godt 10 % i faste priser. Investeringerne omfatter bygge- og anlægsarbejder samt materiel og udstyr, så det er ikke kun anlægsarbejder. Miljø Investeringer i spildevandsanlæg, dvs. kloakker, pumpestationer og rensningsanlæg, faldt med 336 mio. kr. i 2006 og med 140 mio. kr. i Der er udsigt til en opgang på 200 mio. kr. i 2008 og et tilsvarende fald i Kommunernes indsats er ude af trit med behovet for at vedligeholde afløbssystemerne. Investeringerne i vandforsyning udgør ca. 300 mio. kr. om året, mens investeringerne i vandløbsvæsen og øvrige miljøforanstaltninger, herunder oprydning på kemikalieaffaldsdepoter udgør 50 mio. kr. i Kommunernes investeringer i byggemodning steg fra 2,6 mia. kr. i 2005 til 3,2 mia. kr. i 2006, hvilket var væsentligt mere end budgetteret. Væksten skyldtes den høje byggeaktivitet, og af samme grund skønner vi, at anlægsarbejderne med byggemodning i fjor var på et betydeligt højere niveau end de 2,2 mia. kr., som var budgetteret i Som følge af nedgangen i det samlede nybyggeri forudses anlægsarbejderne at falde i både 2008 og Dårlige betalere Debatten omkring det offentlige som dårlig betaler, har Dansk Byggeri også taget del i. Siden 1. februar 2005, har fakturering til offentlige myndigheder foregået elektronisk. Dansk Byggeri har i juni måned 2007 gennemført en undersøgelse hos vores medlemmer, der viser, at de offentlige myndigheder generelt ikke betaler de elektroniske fremsendte fakturaer til tiden. Mere end to tredjedele af de offentlige myndigheder angiver, at den manglende betaling skyldes, at man ikke har modtaget fakturaen eller at der er sket fejl i myndighedens interne administration. Ud over den kraftige belastning af virksomhedernes likviditet har indførelsen af den elektroniske faktura heller ikke medført den lovende effektivisering af de administrative rutiner i forbindelse med fakturering snarere tværtimod. Derfor lægger vi sammen med Dansk Erhverv pres på blandt andet Finansministeriet og Kommunernes Landsforening for at sikre, at de interne administrationsforhold hos de offentlige myndigheder bliver bragt i orden og at der betales til tiden. 2

3 Autoriserende virksomheder Ved starten af 2007 anslås det, at antallet af autoriserede virksomheder udgjorde I disse virksomheder var der ca teknisk ansvarlige personer ansat. Ved udgangen af 2007 var antallet af autoriserende virksomheder øget med ca. 100 og antallet af teknisk ansvarlige er Overtrædelsessager Ifølge Sikkerhedsstyrelsen var der ultimo 2007 modtaget 292 anmeldelser for overtrædelse af autorisationsloven, af disse er der indtil videre indgivet 52 politianmeldelser og 19 er afsluttet med en straf. Overtrædelserne drejer sig hovedsalig om ulovlig annoncering og uautoriseret arbejde. De typiske bødestraffe vil ligge på kr. for en første gangs forseelse og vil typisk blive fordoblet ved gentagelser. Administrative lettelser I forlængelse af servicedirektivets implementering og regeringens byggepolitiske initiativ arbejdes der på at forenkle de administrative byrder for virksomhederne på autorisationsområderne. Det er en målsætning, at kravene skal målrettes på områder, hvor der er effekt, her tænkes på KS kravene og kompetencerne i de autoriserede virksomheder. Hvorimod administrative byrder og dokumentation, der ingen værdi har for forbrugerne og samfundet, skal fjernes. BR08 DS432 I 2007 har der været arbejdet på at udarbejde et nyt bygningsreglement, som er trådt i kraft pr. 1. februar I forlængelse af dette arbejdes der på at revidere DS 432, Norm for afløbsinstallationer. Denne revision forventes at være færdiggjort medio I den nye norm vil der være et mere fyldigt afsnit om materialegodkendelser, herunder om harmoniserede standarder og krav om CE mærkning. AB92 Vi har i kloaksektionens bestyrelse gennemgået den opdaterede udgave af Dansk Byggeri s erhvervspolitiske grundlag. Selvom vi i kloaksektionen inden revisionen havde opfordret til, at man i grundlaget gav udtryk for, at der var behov for en opstramning eller revision af AB 92, er det ikke sket. Vi ønsker en klar holdning til et brugbart regelsæt som aftalegrundlag. Vi har AB 92 som stadig er gældende, men som i den grad bliver misbrugt af teknikere og øvrige udbydere i form af fravigelser som gør at fravigelserne i nogle tilfælde fylder mere end AB 92 i omfang. Dansk Byggeri har i sin tid indgået en frivillig aftale med bl.a. Boligselskabernes landsforening Dansk Byggeri 3

4 Håndværksrådet Praktiserende arkitekters råd Foreningen af rådgivende ingeniører Amtsrådsforeningen og kommunernes landsforening Boligministeriet Trafikministeriet Når det så efterfølgende viser sig at en eller flere af aftaleparterne misligholder aftaler, har vi svært ved at forstå, at Dansk Byggeri ikke i den situation kan påtale dette overfor den anden aftalepartner, og på den måde få misligholdelsen op til overfladen. Derfor mener vi at der er et område hvor Dansk Byggeri har behov for at afprøve grænser. Vi gør det her fordi vi ved hvor vigtigt det er, at vore medlemmer har aftaleregler som de kan stole på, og vi vil fremover forfølge sagen. Forslag til ny struktur i struktørfaget Erhvervsuddannelserne er under stærkt politisk pres. Regeringen har en målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Erhvervsuddannelserne har en afgørende rolle i realiseringen af denne målsætning. Med et arbejdsmarked under konstant forandring, hvor kravene til en medarbejders kompetencer og kvalifikationer ændres, er det vigtigt, at de fremtidige erhvervsuddannelser matcher virksomhedernes strategi, arbejdsformer og organisering. Med virksomhedstyper spændende fra generalister, der har behov for arbejdskraft med bredde og alsidige kvalifikationer, til specialister. Med den nuværende opbygning af struktøruddannelsen vil det ikke være muligt at opfylde virksomhedens behov for fremtidens arbejdskraft. Det er nødvendigt med en større fleksibilitet i uddannelsens opbygning. På den baggrund har Struktøruddannelsens Uddannelsesudvalg udarbejdet et forslag til en løsning af problemet med en trindeling af uddannelsen og flere kortere uddannelser indenfor struktørområdet. Resultatet er at vi har foreslået At der etableres et trin inden for kloak-området, som er fælles for specialerne: bygningsstruktør og anlægsstruktør. At lærlinge, der afslutter med et trin, senere hen skal have mulighed for en påstigning på et af specialerne. At anlægsstruktøruddannelsen afsluttes med et niveau, således at lærlingen kun mangler den teoretiske et dagsprøve for at blive autoriseret kloakmester. 4

5 At der etableres påbygning og et valgfrit specialefag, som kan bruges i forbindelse med formands-/lederuddannelse. At der undersøges om mulighederne for at etablere pakker indenfor certifikater- og sikkerhedskurser i erhvervsuddannelsen. Vi har efterfølgende fået 3F s accept af forslagene. En nyskabelse som er en hel klar fordel for kloaksektionen. Det faglige fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget startede en informationskampagne under sloganet Flere Lærlinge. Kampagnen er skudt i gang og omfatter både TV-, biograf- og Internetreklamer samt en interaktiv hjemmeside. Vi skal derfor opfordre alle i byggebranchen til at sætte fokus på struktøruddannelsen. Det ville være til gavn for de unge, der hurtigt skal i gang med uddannelsen via en læreplads, men også for faget og branchen som helhed, for der er brug for flere velkvalificerede og faglærte medarbejdere i byggebranchen. Samarbejde i form af branchefællesskab Kloaksektionen har sammen med vejbygningssektoren, kabel- og ledningssektoren, brolægningssektoren, anlægsentreprenørsektoren og interessegrupper fra Park- og Vejdrift indledt et samarbejde omkring dannelsen af en paraplyorganisation i form af et branchefællesskab på anlægsbranchen. Meningen er at de eksisterende sektioner skal bestå som nu med egne bestyrelser. Mulige aktiviteter i branchefællesskabet kunne være: Talerør for anlægsbranchen Synliggøre anlægsbranchen i forhold til det omgivne samfund Udarbejde analyser og markedsvurderinger Generel markedsføring af anlægsbranchen Påvirkning af regioner, kommuner og stat i forhold til udbygning af infrastruktur og investeringer. Orientering i forhold til finanslov og investering i infrastruktur Udlicitering, OPS og OPP Sæsonudjævning og vinterarbejde Generel lobbyaktiviteter i forhold til politiske partier og centraladministration m.m. Det er hensigten, at organisationen skal have eget sekretariat og egen direktør. Sommeren sætter kloakkerne på dagsordenen 5

6 Infrastrukturens usynlige fundament kloaksystemet blev sat på dagsordenen. Nedslidte afløbssystemer, sommerens vandskader, der i flg. brancheforeningen Forsikring & Pension løb op i 300 mio. kr., tvang politikerne til at forholde sig til kloakproblemerne. Vi har i mange år påpeget det vedligeholdelsesefterslæb, der er i det danske kloaksystem, og som er dokumenteret i indtil flere analyser og rapporter fra såvel Dansk Byggeri, Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening som Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Der skal investeres mindst 4-5 mia. kr. om året i 15 år, hvis vi vil indhente vedligeholdelsesefterslæbet og undgå yderligere forringelser af afløbssystemerne. Kommunerne har ansvaret for det offentlige kloaknet, og ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal kommunerne udarbejde spildevandsplaner, der omfatter planer for fornyelse af kloaknettet. Den 4. september inviterede Kloaksektionen og Danva til konference om fremtidens kloak. Aldrig har vi haft så let ved at sætte dagsordenen med kloakken i centrum, som i dagene omkring 4. september efter en måned med overskrifter som monsterregn og skybrud, satte kloakkerne på dagsordenen. Datovalget var ualmindelig heldigt og temadagen blev nærmest et tilløbsstykke. En succes, som vi vil prøve at genskabe med et lignende temaemne. Intern Vi har i bestyrelsen haft et forrygende travlt år. Alle udvalg har holdt en række udvalgsmøder, hvor der har været en række forslag, som man arbejder på og som til sidst ender i bestyrelsen som beslutningsforslag. Vi har ud over vores normale bestyrelsesmøder (ca. 5 pr år) holdt to temadage; 25. april i Kolding med kloakstik som tema og som tidligere nævnt d. 4. september i Odense med Fremtidens kloak som tema, begge arrangementer i samarbejde med Danva. Herudover har vi holdt et bestyrelsesseminar på Fyn, hvor vi fik lejlighed til at få gennemdrøftet vor problemstilling omkring DTVK trin 1 ordninger, og samtidig drøftet fremtidige indsatsområder. Jeg har nu været formand i Kloaksektionen i 4 år, og da jeg nu føler, at vi har en sektion der organisatorisk er kørt på plads, vi har rundet 300 medlemmer, og dermed også en økonomi som er på plads, føler jeg tiden er kommet, hvor der skal nye kræfter til og denne beretning bliver min sidste som formand. Jeg vil derfor til slut takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og udbytterigt samarbejde gennem årene. Det har været et privilegium at få lov til at starte en ny sektion op, og det havde ikke gået så godt uden jeres enorme engagement. Desuden en stor tak til vores sekretær for din utrættelige indsats, ligeledes en tak til Claus og Johs. for jeres indsats. Og sidst men ikke mindst dig Michael for din enorme indsats for alt, hvad der har med kloak at gøre. Du har været en enorm støtte i såvel opstart som i forløbet, vi har altid kunnet regne med dig i alle situationer, og tak for det Og med disse ord skal jeg hermed overgive min beretning til forsamlingens behandling 6