Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014"

Transkript

1 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014

2 Indhold Indkomståret Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1. januar Pensionsopsparing... 7 Unge under 18 år... 8 Virksomhedsordningen... 9 Selskaber Opgørelsesmetoder Se uddybning af opgørelsesmetoderne på de følgende sider: Gennemsnitsmetoden Aktie for aktie-metoden FIFO-princippet Realisationsbeskatning Lagerbeskatning Lagerbeskatning for selskaber af investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger Skatteoverblik Udbytter og udbytteskat Kapitalindkomst Aktieindkomst Udbytteskat - selskaber Hjælp til skatten 2

3 Indkomståret 2014 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing. Der er også særlige regler for beskatning af unge under 18 år, der investerer deres børneopsparing. Skattereglerne for investeringsbeviser i udloddende investeringsafdelinger (formelt kaldet investeringsafdelinger med minimumbeskatning) svarer stort set til måden man beskattes, når man investerer direkte i enkelte aktier og obligationer. Indberetningen til SKAT er dog mere enkel, da du for hver investeringsafdeling kun skal opgøre en enkelt fondskode, selvom investeringen er spredt på op mod 100 forskellige værdipapirer. Som selvstændig erhvervsdrivende kan du vælge at benytte virksomhedsskatteordningen, og der er særlige regler for aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskabsbeskattede enheder. Beskatningen af udbytter, gevinster og tab afhænger af, om investeringsforeningen er akkumulerende eller udloddende. Hvis den er udloddende, afhænger beskatningen af, hvad investeringsforeningen investerer i. Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende investeringsafdelinger beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Med virkning fra 1. januar 2006 er der vedtaget en række ændringer i reglerne om beskatning af gevinst og tab på aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Her beskriver vi de regler, der gælder, når du sælger investeringsbeviser fra og med den 1. januar I forbindelse med de nye regler er der desuden indført overgangsbestemmelser for visse aktier og visse investeringsbeviser, der er anskaffet før den 1. januar Informationerne er udelukkende generelle og vejledende, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte en skatterådgiver for at få en samlet vurdering af de skattemæssige konsekvenser. Skattemæssige forhold i forbindelse med fusionerne i året findes under afsnittet Fusioner på hjemmesiden. Hjælp til skatten 3

4 Private I dette afsnit beskriver vi de skatteregler, du som privatperson er omfattet af, når du investerer i investeringsbeviser. Med virkning fra 1. januar 2006 vedtog Folketinget en række ændrede regler for beskatning af afkast af andele i investeringsforeninger. Den ændrede lovgivning afskaffede den såkaldte kr. s regel og tre-års regel for investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger solgt efter den 1. januar Den overgangsbestemmelse, der blev indført i den forbindelse kan fortsat have relevans. Beskatningen af aktieindkomst er for skatteåret 2014 henholdsvis 27 % og 42 %, hvilket er det samme som for det foregående skatteår. Grænsen for hvornår det er den lave sats henholdsvis den høje sats finder anvendelse er hævet til kr. For ægtefæller er grænsen kr. Positiv nettokapitalindkomst beskattes i 2014 med ca. 37,1 % for indkomst op til kr. (dobbelte for ægtefæller), og med op til 42 % for det der ligger derudover. Du får på de næste sider en generel gennemgang af de gældende regler og de relevante overgangsregler. Informationerne er udelukkende generelle og vejledende, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte din skatterådgiver for at få en samlet vurdering af dine skattemæssige konsekvenser. Beskrivelsen dækker alene personer, der ikke lever af at handle med aktier. Frie midler - fysiske personer Udloddende aktiebaserede afdelinger Beskatningen af gevinst, tab og udbytte fra aktiebaserede afdelinger er uafhængig af hvor længe du har ejet investeringsbeviserne og hvor stor den samlede portefølje er. Gevinst og tab på investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger beskattes på samme måde som gevinst og tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Dette gælder uanset, om afdelingen er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Gevinst Gevinster beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst op til kr. (sats i 2014) beskattes med 27 %, mens aktieindkomst herudover beskattes med 42 %. Grænsen for ægtepar er på Til eksempel vil en avance på kr. for enlige blive beskattet med 27 % af de første kr., og med 42 % af de resterende kr. For ægtepar vil de første kr. blive beskattet med 27 % og de resterende kr. vil blive beskattet med 42 %. I eksemplerne er det forudsat, at personen og ægteparret ikke har anden aktieindkomst. Ovenstående beskatning med satserne 27 % og 42 % er gældende for indkomståret Gevinst og tab opgøres og beskattes efter realisationsprincippet. Tab Du kan modregne tab i gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og i gevinster og udbytter fra aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger, der beskattes som aktieindkomst. Et overskydende tab overføres til modregning i din ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og i gevinster og udbytter fra aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger, der beskattes som aktieindkomst. Tab herudover fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning. Det er en betingelse, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsforeningsbeviserne efter reglerne i skattekontrolloven. Indberetning foretages normalt af fondshandleren eller depotføreren. Hjælp til skatten 4

5 Udbytte Udbytte fra aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst. Der tilbageholdes a conto udbytteskat. Indeholdelsesprocenten vil for indkomståret 2014 være 27 %. Udloddende obligationsbaserede og blandede afdelinger Indkomst fra obligationsbaserede udloddende afdelinger beskattes som kapitalindkomst, uanset ejertiden. Gevinst Tab Eftersom gevinst beskattes som kapitalindkomst, er din skatteprocent afhængig af dine øvrige indkomstforhold, og vil være mellem ca. 32 % og 42 % med tillæg af eventuel kirkeskat. Gevinst og tab opgøres som hovedregel efter realisationsprincippet. Hvis du har valgt at opgøre gevinst og tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked efter lagerprincippet, skal gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede og blandede udloddende investeringsforeninger også beskattes efter lagerprincippet. Med virkning fra indkomståret 2011 kan du fradrage realiserede kurstab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsafdelinger i anden kapitalindkomst. Det er en betingelse, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsforeningsbeviserne efter reglerne i skattekontrolloven. Indberetning foretages normalt af fondshandleren eller depotføreren. Bagatelgrænse Gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger, skal alene medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller tab sammenlagt med nettogevinst og -tab på visse fordringer og på gæld i fremmed valuta overstiger kr. Bagatelgrænsen gælder for hver ægtefælle, hver for sig. Udbytte Udbytte fra obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst. Dog kan udbyttet indeholde en skattefri andel i det omfang udbyttet hidrører fra gevinster på blåstemplede obligationer, som investeringsafdelingen har erhvervet inden den 27. januar 2010 Akkumulerende afdelinger Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger beskattes efter lagerprincippet og som kapitalindkomst. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang, og beskattes i indkomståret. Læs mere under lagerbeskatning. Hjælp til skatten 5

6 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1. januar 2006 Aktiebaserede afdelinger kr.. s overgangsreglen børsnoterede afdelinger UNDER kr.. s grænsen I 2005 da skattefriheden for mindre beholdninger af børsnoterede aktier blev ophævet, blev der samtidig vedtaget to overgangsregler for aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger købt før 1. januar Reglen indeholder to punkter du som privatperson skal holde øje med. Det drejer sig om kroners grænsen og ejertiden. Hvis du pr. 31. december 2005 havde en beholdning af børsnoterede aktier og aktiebaserede afdelinger med en kursværdi på under kroner ( kroner for ægtepar), kan du benytte overgangsreglen, uanset beholdningens tidligere værdi. Ejertid OVER 3 år Kursgevinst: Kurstab: Overgangsreglen betyder i dette tilfælde at gevinster på de børsnoterede aktier og investeringsbeviser i børsnoterede aktiebaserede afdelinger du havde pr. 31. december 2005, vil være skattefri hvis de sælges efter mindst tre års ejertid. Dette gælder uanset, hvilken pris du sælger for. Tilsvarende vil et tab på sådanne aktier og investeringsbeviser heller ikke kunne fradrages eller modregnes. Hvis du pr. 31. december 2005 havde en beholdning af aktier og børsnoterede investeringsafdelinger med en kursværdi på under kr., skal du være opmærksom på at yderligere opkøb i de samme fondskoder kan have betydning for anvendelse af overgangsreglen. Ved salg af en del af beholdningen anses de først anskaffede aktier eller investeringsbeviser for de først solgte. Hvis du sælger fra en beholdning, hvor de ældste investeringsbeviser ikke har været ejet i mindst 3 år, mister du skattefriheden for gevinster vedrørende disse investeringsbeviser. For at undgå dette, kan du med fordel i stedet vælge at købe yderligere investeringsbeviser i en anden afdeling, der har samme investeringsstrategi og risikoprofil som den afdeling eller aktie du ejede pr. 31. december På den måde får du selv indflydelse på hvilke aktier/andele der skal sælges på hvilket tidspunkt. Eksempelvis kan en investor der havde en beholdning af Sparinvest Value Aktier pr. 31. december 2005 med en værdi på under kr med fordel købe Sparinvest Cumulus. Opgørelse af gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser omfattet af overgangsreglen sker efter aktie-for-aktie-metoden. Hvis betingelserne for at sælge skattefrit er opfyldt, vil et tab heller ikke kunne fradrages eller modregnes. OVER kr. s grænsen Hvis din porteføljes kursværdi pr. 31. december 2005 oversteg kroner ( kroner for ægtepar) kan du ikke benytte overgangsreglen. Kursgevinst: Alle fremtidige kursgevinster beskattes som aktieindkomst uanset ejertid. Obligationsbaserede afdelinger Akkumulerende afdelinger Ingen overgangsregel Ingen overgangsregel Hjælp til skatten 6

7 Pensionsopsparing Du behøver ikke tænke på skatten i forbindelse med pensionsopsparingen. Dit pengeinstitut laver automatisk beregningen hvert år den 30. november og trækker automatisk skat af afkastet på pensionsopsparingen. Beløbet bliver normalt hævet på kontoen i midten af januar hvert år. Har du spørgsmål i forbindelse med skatteberegningen, skal du kontakte dit pengeinstitut. Afkastet af en pensionsopsparing - det vil sige investeringer tilknyttet en alderspension, en kapitalpension, en ratepension eller en selvpension - beskattes selvstændigt og skal ikke skrives på selvangivelsen. Udbytterne af dine investeringsbeviser sættes også automatisk ind på pensionskontoen uden fradrag af acontoskat. Det samlede afkast (realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab samt udbytter) beskattes med 15,3 %. Hvis beskatningsgrundlaget bliver negativt, beregnes en negativ skat, der kan fratrækkes i skatten i efterfølgende år med positive afkast. Det gør ingen forskel om dine pensionsmidler er placeret i investeringsbeviser fra udloddende eller akkumulerende foreninger. Du skal ikke foretage dig noget i forhold til din selvangivelse. Hjælp til skatten 7

8 Unge under 18 år Investering i investeringsbeviser kan også være en god måde for børn og unge at spare op på. Børn og unge har to muligheder at spare op i Sparinvest. Enten via en børneopsparing eller en almindelig opsparing. Børneopsparing Almindelig opsparing En børneopsparing er skattebegunstiget, da renteindtægter og afkast ikke er skattepligtige i bindingsperioden hele afkastet er dermed skattefrit. En børneopsparing kan investeres helt efter eget valg. Man kan derfor med fordel placere pengene i et eller flere investeringsbeviser. Der skelnes ikke imellem investering i danske eller udenlandske investeringsforeninger for børneopsparingsmidler. Den del af udbyttet fra investeringsbeviser, som er kapitalindkomst, indgår i barnets skattepligtige indkomst. Børn skal først betale skat, når deres skattepligtige indkomst overstiger kr. (personfradraget i 2014 for unge under 18 år). Skal der ikke betales skat, tilbagebetaler skattemyndighederne automatisk tilbageholdt acontoskat, hvis den overstiger 100 kr. Det er muligt, fordi udbyttet og dets skattemæssige fordeling indberettes til skattemyndighederne. Udbytte fra udelukkende obligationsbaserede afdelinger udbetales dog uden acontoskat. Der skal altid betales skat af den del af udbyttet fra investeringsbeviser, som er aktieindkomst, også selvom personfradraget på kr. (2014) ikke er udnyttet. Fortjeneste ved salg af investeringsbeviser er skattepligtig efter de samme principper, som er beskrevet under frie midler. Derfor kan det være en fordel at anbringe barnets frie midler i akkumulerende investeringsforeningsandele. Både løbende afkast og kursstigninger på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger aflejrer sig i kursstigninger på investeringsbeviserne - og disse kursstigninger beskattes løbende som kapitalindkomst hos barnet efter lagerprincippet. Så længe barnets samlede indkomst ikke overstiger personfradraget (32.100kr. for børn under 18 år i 2014), skal der ikke betales skat af disse kursstigninger. Sparinvests afdelinger, som er registrerede i Luxembourg, er alle akkumulerende og derfor velegnede til investering af børns frie midler. Gevinst/tab skal skrives på barnets selvangivelse, også i tilfælde af en gevinst, der er omfattet af personfradraget. Gaver fra forældre Hvis barnet har fået investeringsbeviserne som gave af forældrene (herunder stedforældre og plejeforældre) eller de er købt for penge, der er givet som gave af forældrene, skal udbytte beskattes hos forældrene indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år, eller indtil barnet bliver gift forinden. Fortjeneste eller tab ved salg af investeringsbeviserne beskattes derimod hos barnet. Hjælp til skatten 8

9 Virksomhedsordningen Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at benytte dig af virksomhedsordningen, når du selvangiver årets indkomst. Anvender du virksomhedsordningen, betyder det, at du har delt din økonomi op i en virksomhedsdel og en privatdel. Fra den 1. juli 2005 har det været muligt - udover at investere i obligationer - at investere i investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningsloven 19. Beskatningen sker efter lagerprincippet. Dette betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang og beskattes i indkomståret. Sparinvest har en række interessante afdelinger, der kan benyttes til virksomhedsordningen: Sparinvest Balance (DKK) LU Sparinvest Balance (EUR) LU Sparinvest Corporate Value Bonds (EUR) LU Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds (EUR) LU Sparinvest Equitas (EUR) LU Sparinvest Ethical Global Value (EUR) LU Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds (EUR) LU Sparinvest European Value (EUR) LU Sparinvest Global Small Cap Value (EUR) LU Sparinvest Global Value (EUR) LU Sparinvest High Yield Value Bonds (DKK) LU Sparinvest High Yield Value Bonds (EUR) LU Sparinvest Investment Grade Value Bonds (EUR) LU Sparinvest Long Danish Bonds (DKK) LU * Sparinvest Momentum Aktier Akk. (DKK) DK Sparinvest Procedo (DKK) LU Sparinvest Procedo (EUR) LU Sparinvest Securus (DKK) LU Sparinvest Securus (EUR) LU Sparinvest Value Bonds 2016 (EUR) LU *Man skal være opmærksom på at mindsterenten er afskaffet med virkning fra 27. januar Realiserede kursgevinster og tab på individuelle obligationer, danske og udenlandske, der anskaffes efter 27. januar 2010 i virksomhedsordningen skal således medtages i den skattepligtige indkomst og bliver beskattet med samme skatteprocenter som angivet ovenfor. Skattepligtig gevinst/tab på obligationer medregnes dog kun, hvis årets samlede gevinster/tab på fordringer og gæld overstiger en bagatelgrænse på kr Hjælp til skatten 9

10 For individuelle blåstemplede obligationer i danske kroner anskaffet før den 27. januar 2010 via virksomhedsordningen, vil kursgevinsten på obligationer forsat være skattefri. I en akkumulerende afdeling bliver kursgevinster på obligationer dog skattepligtige uanset anskaffelsestidspunkt Hvis andelene indgår i virksomhedsordningen, indgår afkastet i virksomhedsindkomst og beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst. Bemærk, at investeringsforeningsbeviserne i de akkumulerende afdelinger ikke i sig selv giver dig mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen. Disse kan således alene omfattes af virksomhedsskatteordningen, hvis du har anden virksomhed, hvor ordningen anvendes.. Hjælp til skatten 10

11 Selskaber Udloddende investeringsforeninger Aktiebaserede investeringsbeviser Reglerne om beskatning af gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser blev ændret væsentligt fra og med indkomståret Til og med 2009 var gevinst på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende investeringsforeninger skattefri ved salg efter mere end 3 års ejertid. Udbytte blev beskattet efter et tilnærmet transparensprincip afhængig af hvilken underliggende indkomst i investeringsforeningen, udbyttet hidrørte fra. Fra og med indkomståret 2010 er gevinst på investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger skattepligtig uanset ejertid. Gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 24,5 % (2014) og tab kan fradages. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Udbytte skal fra 2010 ikke mere opdeles efter underliggende indkomstart og beskattes fuldt ud som almindelig selskabs-skattepligtig indkomst. Overgangsregler I forbindelse med de nye regler er der fastsat overgangsregler, der skal sikre, at gevinst, der ville have været skattefri efter de gamle regler, ikke beskattes. De beskrevne regler gælder for almindelige aktier og for investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger. Uudnyttede tab konstateret på almindelige aktier ejet under 3 år og på investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger kan fremføres til modregning i nettogevinster på: Almindelige aktier Investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger Investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger Gamle tab går således ikke tabt. Indgangsværdien til brug for den fremtidige lagerbeskatning fastlægges som følger: Overgangsregler vedr. opgørelse af en nettokurstabskonto Investor skal som grundlag for den fremtidige avancebeskatning fastsætte en indgangsværdi på investeringsbeviserne i aktiebaserede udloddende investeringsforeninger. Som indgangsværdi anvendes som udgangspunkt handelsværdien af investeringsbeviserne ved indgangen til indkomståret 2010, læs mere her om "Skattekurser til lagerbeskatning". Dette gælder dog ikke, hvis investor enten ikke ejede almindelige aktier/investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende investeringsforeninger pr. 25. maj 2009 eller ikke var stiftet på dette tidspunkt. I så fald skal den skattemæssige anskaffelsessum anvendes. Hvis investors samlede anskaffelsessum på almindelige aktier og investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger overstiger selskabets samlede handelsværdi (indgangsværdi) af almindelige aktier og investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger ved indgangen til indkomståret 2010, kan nettotabet fradrages i fremtidige nettogevinster på: Almindelige aktier Investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger Investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger Ved denne opgørelse medregnes anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen på aktier og investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger, som selskabet har afstået den 25. maj 2009 eller senere, og som på afståelsestidspunktet havde Hjælp til skatten 11

12 været ejet i 3 år eller mere. Et nettokurstab nedsættes med skattefrie udbytter modtaget i perioden Sparinvests udloddende aktiebaserede investeringsforeninger har ikke udloddet udbytte, der har været skattefrit. Hvis f.eks. investor har købt investeringsbeviser i en udloddende aktiebaseret investeringsafdeling den 2/ for 100 og værdien 1/ er 120, får investor en indgangsværdi på 120, der danner grundlag for den fremtidige lagerbeskatning. Investor beskattes ikke af de 20. Hvis værdien den 1/ er 95 har investor et tab på 5, der kan fremføres til modregning ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier mv. (almindelige aktier, investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger, investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger). Bemærk, at nettokurstabskontoen opgøres samlet på baggrund af alle selskabets almindelige aktier og beviser i aktiebaserede udloddende investeringsforeninger. Investorer bør søge råd hos egen rådgiver om disse forhold. Obligationsbaserede og blandede investeringsbeviser Gevinst ved salg beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 24,5 % (2014). Til og med 2009 kunne tab alene modregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis investeringsforeningen alene investerede i obligationer samt finansielle instrumenter mv. Fra indkomståret 2010 kan tab fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, uanset hvad investeringsforeningen investerer i. Til og med 2009 skulle gevinst og tab som udgangspunkt opgøres efter realisationsprincippet, men fra indkomståret 2010 opgøres gevinst og tab efter lagerprincippet. Udbytte skal fra 2010 ikke mere opdeles efter underliggende indkomstart og beskattes fuldt ud som almindelig selskabs-skattepligtig indkomst. Ved udbetaling af udbytte fra afdelinger, der alene investerer i obligationer samt finansielle instrumenter mv., vil der ikke blive indeholdt udbytteskat. Overgangsregler Der er fastsat overgangsregler i forbindelse med overgang til lagerbeskatning fra Ved begyndelsen af indkomståret fra 2010 anses investeringsbeviserne for anskaffet til den faktiske anskaffelsessum. Hvis anskaffelsessummen overstiger handelsværdien (hvis der er tab ved begyndelsen af indkomståret 2010), anvendes handelsværdien som indgangsværdi, men kun i de tilfælde, hvor der ikke ville være fradrag for tab efter de gamle regler (primært blandede afdelinger). Eksempel (det forudsættes at investor anvender kalenderåret som indkomstår): 1. Beviser i udloddende obligationsbaserede eller udloddende blandede foreninger, der er steget i værdi siden købstidspunktet: Hvis investor har købt investeringsbeviser den 1/ for 100 og værdien 1/ er 140 fastsættes indgangsværdien til 100 (den faktiske anskaffelsessum). Hvis værdien ultimo 2010 er 145, beskattes investor i 2010 af 45. Hvis værdien ultimo 2010 er 85 har investor fradrag i 2010 for tabet på Beviser i udloddende obligationsbaserede foreninger, der er faldet i værdi siden købstidspunktet: Hvis værdien i stedet var faldet til 90 pr. 1/ anvendes 100 som anskaffelsessum (den faktiske anskaffelsessum), idet der ville have været fradrag for tab efter de gamle regler. Er værdien 145 pr. udgangen af 2010 beskattes investor i 2010 af 45. Hvis værdien ultimo 2010 er 85 har investor fradrag i 2010 for tabet på Beviser i udloddende blandede foreninger, der er faldet i værdi siden købstidspunktet: Idet der ikke ville have været fradrag for tab efter de gamle regler anvendes handelsværdien 1/ som indgangsværdi, dvs. 90. Er værdien 145 pr. udgangen af 2010 beskattes investor i 2010 af 55. Hvis værdien ultimo 2010 er 85 har investor fradrag i 2010 for tabet på 5. Hjælp til skatten 12

13 Akkumulerende investeringsforeninger Aktie- og obligationsbaserede samt blandede afdelinger Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger er omfattet af aktieavancebeskatningsloven 19 beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang og beskattes i indkomståret. Læs mere under lagerbeskatning. Gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 24,5 % (2014) og tab kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Opgørelsesmetoder Opgørelse af gevinst og tab og tidspunktet for beskatning afhænger af, hvad du investerer i, og af, om du skal bruge realisationsprincippet eller lagerprincippet: Realisationsprincippet: Beskatning af gevinster og fradrag for tab sker ved salg eller anden afståelse (realisation) eller ved modtagelse af udbytte. Lagerprincippet: Både realiserede og urealiserede gevinster beskattes hvert år. Derudover er der to metoder til opgørelse af gevinst og tab: Gennemsnitsmetoden Aktie-for-aktie-metoden FIFO-princippet anvendes uanset om opgørelsen af gevinst og tab skal foretages efter gennemsnitsmetoden eller aktie-for-aktie-metoden. Se uddybning af opgørelsesmetoderne på de følgende sider. Gennemsnitsmetoden For fysiske personer skal gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i udloddende foreninger som hovedregel opgøres efter gennemsnitsmetoden. Dog skal gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser omfattet af kr. s overgangsreglen (pr. 31. december 2005) opgøres efter aktie-for-aktie-metoden. Hvis papirerne stammer fra en beholdning i en afdeling, der ikke er købt på én gang, skal du tage gennemsnittet af købsprisen eller -priserne på alle køb og bruge som anskaffelsesværdi. De enkelte handlers købesum inkl. handelsomkostninger lægges sammen og divideres med antallet af beviser. Din gennemsnitlige anskaffelsespris vil ændre sig hver gang du køber flere investeringsbeviser i samme afdeling, hvor du har beviser i forvejen. Hjælp til skatten 13

14 Dato Handel Kurs Stk. Handelsomkostninger. (kr.) I alt Køb 111, , Køb 112, , Salg 115, ,00 Stk. Andel I alt Nettoprovenuet af salg 700 stk ,00 Anskaffelsessum køb (700/900) = 0, ,77 Fortjeneste 2.272,23 Bemærk: Nettoprovenu er inkl. omkostninger ved køb og salg. Aktie for aktie-metoden For fysiske personer skal alle gevinster og tab (fra den 1. januar 2006) som hovedregel opgøres efter gennemsnitsmetoden. Dog skal gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser omfattet af kr. s overgangsreglen (pr. den 31. december 2005) opgøres efter aktie for aktie-metoden. Ved aktie-for-aktie metoden opgøres gevinst og tab som forskellen mellem salgssummen og den faktiske anskaffelsessum for den pågældende aktie eller investeringsbevis. De ældste aktier/investeringsbeviser anses for de først solgte. Hvis aktierne/investeringsbeviserne stammer fra en beholdning, der ikke er købt på én gang, skal hvert køb behandles hver for sig. Antallet af beviser er vigtigt. Stykstørrelsen, som du beregner anskaffelsesværdien af, skal svare til det antal, du har solgt. Anskaffelsessummen beregnes ud fra det enkelte køb. De først købte aktier / investeringsbeviser anses for de først solgte, og hvis salget ikke er dækket af køb nr. 1 tages køb nr. to og så videre. Dato Handel Kurs Stk. Handelsomkostninger (kr.) I alt Køb 194, , Køb 240, , Salg 420, ,00 Hjælp til skatten 14

15 Stk. Andel I alt Nettoprovenuet af salg Anskaffelsessum 1. køb ,00 Anskaffelsessum 2. køb = x (200/400) ,00 Fortjeneste ,00 Bemærk: Nettoprovenu er inkl. omkostninger ved køb og salg. FIFO-princippet Ved salg af aktier og investeringsbeviser benyttes altid FIFO-princippet. FIFO står for "First In First Out". Det betyder, at hvis du sælger ud af en beholdning af bestemte aktier eller investeringsbeviser, anses du skattemæssigt altid for først at have solgt de først anskaffede. Reglen har i dag alene betydning for kr. s overgangsreglen (pr. den 31. december 2005), der er beskrevet under aktie-for-aktie-metoden, da gevinst og tab på investeringsbeviser anskaffet efter 31. december 2005 beskattes ens uanset ejertiden. Realisationsbeskatning For fysiske personer skal gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser i udloddende foreninger som udgangspunkt opgøres efter realisationsprincippet, dvs. at beskatning udløses ved salg eller anden afståelse. Lagerbeskatning Lagerbeskatning af investeringsbeviser medfører, at - Realiserede gevinster og tab beskattes i det skatteår, hvor der er solgt - Urealiserede gevinster og tab beskattes i det skatteår, hvor de opstår I de fleste tilfælde vil investeringsforeningen og investor have samme indkomstår (kalenderåret). Er indkomståret forskelligt og er investeringsbeviset optaget til handel på et reguleret marked, vil investors indkomstår skulle lægges til grund. Det er således værdien ved indgangen til hhv. udgangen af investors indkomstår, der er afgørende for beregningen af lagerskatten. Lagerbeskatning for selskaber af investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger Fra indkomståret 2010 lagerbeskattes selskabsinvestorer af investeringer i udloddende investeringsforeninger. Beskatningsgrundlaget opgøres som forskellen mellem kursværdien af investors investeringsbeviser ultimo og primo investors indkomstår. Hjælp til skatten 15

16 Køb og/eller salg af investeringsbeviser og udlodninger i årets løb medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Den gevinst/tab, der skal medregnes kan derfor opgøres som følger: Værdien ultimo selskabets indkomstår er summen af: Kursværdien af investeringsbeviser i behold ved årets udgang Udlodninger i årets løb Salgssummen for beviser, der er solgt i årets løb Værdien primo selskabets indkomstår er summen af: Kursværdien af investeringsbeviser i behold ved årets indgang Købssummen for investeringsbeviser købt i løbet af året Selskaber lagerbeskattes både af investeringsbeviser i udloddende og akkumulerende foreninger. Forskellen på lagerbeskatningen består i, at ved investering i udloddende foreninger anvendes værdierne primo/ultimo for investors indkomstår, mens værdierne primo/ultimo for foreningens indkomstår skal anvendes ved investering i akkumulerende foreninger. Denne forskel er gældende for indkomståret 2012, mens reglerne fra og med investors indkomstår 2013 er ændret således, at det i begge tilfælde vil være investors indkomstår, der er afgørende i tilfælde af forskelligt indkomstår. Hjælp til skatten 16

17 Skatteoverblik Frie midler Sparinvest afdelinger Gevinst Tab Bolig Emerging Markets Value Virksomheds-obligationer Indeksobligationer Korte Obligationer Lange Obligationer Mellemlange Obligationer High Yield Value Bonds, udb. Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries Nye Obligationsmarkeder Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Value Bonds 2016 Udb. Cumulus Value Danske Aktier INDEX DJSI World INDEX Emerging Markets INDEX Europa Growth INDEX Europa Small Cap INDEX Europa Value INDEX Globale Aktier Min. Risiko INDEX Japan Growth INDEX Japan Small Cap INDEX Japan Value INDEX OMX C20 Capped INDEX USA Growth INDEX USA Small Cap INDEX USA Value Momentum Aktier Value Aktier Value Emerging Markets Value Europa Value Europa Small Cap Value Japan Value USA Kapitalindkomst Aktieindkomst 1 Fradrages i kapitalindkomst Kan modregnes eller fremføres i gevinst på tilsvarende investeringsbeviser og i gevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, samt i udbytte fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og den del af udbyttet fra udloddende aktiebaserede investeringsforeninger, der beskattes som aktieindkomst under forudsætning af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen. Balance Corporate Value Bonds Emerging Markets Corporate Value Bonds Equitas Ethical Global Value Ethical High Yield Value Bonds European Value Global Value Global Small Cap Value High Yield Value Bonds, akk. Investment Grade Value Bonds Long Danish Bonds Momentum Aktier Akk. Procedo Securus Value Bonds 2016 Lagerprincippet anvendes. Gevinst beskattes som kapitalindkomst og tab kan fradrages i kapitalindkomst. 1 Aktieindkomst op til kr. (2014) beskattes med 27 %. For ægtepar er grænsen Aktieindkomst herudover beskattes med 42 %. Hjælp til skatten 17

18 Pensionsmidler Sparinvest afdelinger Gevinst Tab Balance Bolig Corporate Value Bonds Cumulus Value Danske Aktier Emerging Markets Corporate Value Bonds Emerging Markets Value Virksomheds-obligationer Equitas Ethical Global Value Ethical High Yield Value Bonds European Value Global Small Cap Value Global Value High Yield Value Bonds, akk. High Yield Value Bonds, udb. Indeksobligationer INDEX DJSI World INDEX Emerging Markets INDEX Europa Growth INDEX Europa Small Cap INDEX Europa Value INDEX Globale Aktier Min. Risiko INDEX Japan Growth INDEX Japan Small Cap INDEX Japan Value INDEX OMX C20 Capped INDEX USA Growth INDEX USA Small Cap INDEX USA Value Investment Grade Value Bonds, akk Investement Grade Value Bonds Udb. - All Countries Korte Obligationer Lange Obligationer Long Danish Bonds Mellemlange Obligationer Momentum Aktier Momentum Aktier Akk. Nye Obligationsmarkeder Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Procedo Securus Value Aktier Value Bonds 2016 Value Bonds 2016 Udb. Value Emerging Markets Value Europa Value Europa Small Cap Value Japan Value USA Pensionsbeskatning Hjælp til skatten 18

19 Virksomhedsskatteordning Sparinvest afdelinger Gevinst Tab Bolig Cumulus Value Danske Aktier Emerging Markets Value Virksomheds-obligationer High Yield Value Bonds, udb. Indeksobligationer INDEX DJSI World INDEX Emerging Markets INDEX Europa Growth INDEX Europa Small Cap INDEX Europa Value INDEX Globale Aktier Min. Risiko INDEX Japan Growth INDEX Japan Small Cap INDEX Japan Value INDEX OMX C20 Capped INDEX USA Growth INDEX USA Small Cap INDEX USA Value Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries Korte Obligationer Lange Obligationer Mellemlange Obligationer Momentum Aktier Nye Obligationsmarkeder Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Value Aktier Value Bonds 2016 Udb. Value Emerging Markets Value Europa Value Europa Small Cap Value Japan Value USA Balance Corporate Value Bonds Emerging Markets Corporate Value Bonds Equitas Ethical Global Value Ethical High Yield Value Bonds Global Small Cap Value Global Value High Yield Value Bonds, akk. Investment Grade Value Bonds Long Danish Bonds Momentum Aktier Akk. Procedo Securus Value Bonds 2016 Investering betragtes som hævning, derfor ikke relevant Lagerprincippet anvendes. Dette betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang. Gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst og tab kan fradrages. Hjælp til skatten 19

20 Selskaber Sparinvest afdelinger Gevinst Tab Balance Bolig Corporate Value Bonds Cumulus Value Danske Aktier Emerging Markets Corporate Value Bonds Emerging Markets Value Virksomheds-obligationer Equitas Ethical Global Value Ethical High Yield Value Bonds European Value Global Small Cap Value Global Value High Yield Value Bonds, akk. High Yield Value Bonds, udb. Indeksobligationer INDEX DJSI World INDEX Emerging Markets INDEX Europa Growth INDEX Europa Small Cap INDEX Europa Value INDEX Globale Aktier Min. Risiko INDEX Japan Growth INDEX Japan Small Cap INDEX Japan Value INDEX OMX C20 Capped INDEX USA Growth INDEX USA Small Cap INDEX USA ValueInvestment Grade Value Bonds, akk. Investement Grade Value Bonds Udb. - All Countries Korte Obligationer Lange ObligationerLong Danish Bonds Mellemlange Obligationer Momentum Aktier Momentum Aktier Akk. Nye Obligationsmarkeder Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Procedo Securus Value Aktier Value Bonds 2016 Value Bonds 2016 Udb. Value Emerging Markets Value Europa Value Europa Small Cap Value Japan Value USA Lagerprincippet anvendes. Dette betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang. Gevinst beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst og tab kan fradrages. Hjælp til skatten 20

21 Udbytter og udbytteskat Udbytteskat - fysiske personer, frie midler Medlemmernes beskatning af udbytter afhænger af, hvilke indkomster i afdelingen udbyttet vedrører. Udbyttet opdeles efter typen af afkast (se tabel): Udlodningspligtigt afkast Renteindtægter Avancer - obligationer - finansielle instrumenter Udbytte af aktier Avancer på aktier Avancer på blåstemplede obligationer, som investeringsafdelingen har anskaffet inden den 27. januar 2010 Beskatning Kapitalindkomst Aktieindkomst Skattefri indkomst Opsplitningen af udbyttet bliver foretaget af foreningen og meddelt medlemmerne hvert år i årsregnskabet og på hjemmesiden. Oplysningerne indberettes automatisk til skattevæsenet. Kapitalindkomst Beskatning af kapitalindkomst afhænger af dine øvrige indkomstforhold, og kan variere fra ca. 32 % op til 42 % (i 2014) med tillæg af eventuel kirkeskat. Aktieindkomst Aktieindkomst beskattes i 2014 med 27 % af de første kr. (For ægtefæller er grænsen ) Aktieindkomst herudover beskattes med 42 %. Udbytteskat - selskaber Efter tidligere regler afhang beskatning af udbytte fra udloddende afdelinger af den underliggende indkomst i afdelingen. Fra indkomståret 2010 skal udbytte ikke længere opdeles efter underliggende indkomstart. Fra indkomståret 2010 beskattes udbytte som almindelig selskabsskattepligtig indkomst. Hjælp til skatten 21

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2009 - for private

Guide til selvangivelsen 2009 - for private Guide til selvangivelsen 2009 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2016 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2017 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2018 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV offentliggør dette prospekt med tilhørende appendix, som følge af at foreningen udbyder den nye andelsklasse, Corporate Value Bonds DKK R, der har forventet første handelsdag på Nasdaq

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

DANSKE INVEST OG SKATTEN

DANSKE INVEST OG SKATTEN DANSKE INVEST OG SKATTEN Januar 2016 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Samarbejdsaftaler og formidlingsprovision: Sydbank samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser.

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV offentliggør dette appendiks til prospektet for Sparinvest SICAV, som følge af at foreningen udbyder 1 ny andelsklasse, Global Convertible Bonds EUR R, der har forventet første handelsdag

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2007 - for private

Guide til selvangivelsen 2007 - for private Guide til selvangivelsen 2007 - for private Indhold Tid til selvangivelsen side 3 Hvad skal indberettes og hvordan side 4 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser side 4 Skattemæssig

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 DANSKE INVEST 2 Knowledge at work GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2015 behandles skattemæssigt 3 DANSKE INVEST Hvis du vil vide mere Indhold Kan du

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2010 - for private

Guide til selvangivelsen 2010 - for private Guide til selvangivelsen 2010 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere