Guide til selvangivelsen for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til selvangivelsen for 2016"

Transkript

1 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work

2 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon Redaktionen af denne skatteguide er afsluttet den 5. januar En guide til din selvangivelse 2016 Vejledning om skatte mæssig behandling af gevinst og tab fra salg af Danske Invest-beviser. Indhold 3 Indledning 4 Udloddende obligationsbaserede afdelinger 6 Aktieafdelinger 8 Akkumulerende afdelinger 10 Skattepligtige fusioner 12 Skattefri fusioner Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Reglerne beskrives samlet for de Danske Invest-afdelinger, hvor skattereglerne er ens, men skattemæssigt skal de forskellige afdelinger naturligv is holdes adskilt. Reglerne følger i store træk de avancebeskatningsprincipper, som gælder for direkte investeringer i aktier og obligationer, herunder at kurtage indgår i beregningen. Danske Invest-bev iser købt i forbindelse med en pensionsordning er selvangivelsen uvedkommende. Dit pengeinstitut eller pensionskasse beregner og trækker fortsat automatisk alle skatter i forbindelse med skattebegunstiget pensionsopsparing i tilknytning til en kapitalpension, ratepension eller selvpension. En række ord i brochuren er markeret med blåt. De henv iser til ordlisten bagerst, hvor du kan finde forklaring på en række begreber. På side finder du en oversigt over afdelingsfusioner, der kan have betydning for din selvangivelse. Listen er delt op i hhv. skattefrie og skattepligtige fusioner. Søger du oplysninger om den skattemæssige fordeling af udbytter udbetalt i 2016, kan du finde disse oplysninger i Årsrapporten for 2015, på hjemmesiden under»download«eller se under»årlige afkast og udbytter«for de respektive afdelinger på hjemmesiden danskeinvest.dk. Står du over for at investere i Danske Invest-bev iser, kan du læse om skatten i vores generelle skattefolder»danske Invest og skatten«. Den seneste version er fra januar Ordliste Danske Invest-bev iser er et alternativ til at investere direkte i obligationer og aktier. Investorerne opnår risikospredning, konkurrencedygtige afkast og omkostninger samt professionel pleje af opsparingen. Danske Invest-bev iserne kan altid handles til en kurs tæt på den regnskabsmæssige værdi (indre værdi). Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Danske Invest. Ved større formuedispositioner anbefaler v i, at du søger indiv iduel skatterådgivning.

3 5 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 6 Dannebrog Mellemlange Obligationer Danske Indeksobligationer Danske Korte Obligationer Danske Lange Obligationer Euro High Yield-Obligationer Euro Investment Grade-Obligationer Europæiske Obligationer Fonde Globale High Yield-Obligationer Globale Lange Indeksobligationer Globale Mellemlange Indeksobligationer Globale Virksomhedsobligationer Mix Obligationer Nye Markeder Indeksobligationer Nye Markeder Obligationer Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta Udenlandske Obligationsmarkeder Udloddende obligationsbaserede afdelinger Gev inst ved salg af bev iser i obligationsbaserede afdelinger er normalt skattepligtige. Tab kan fratrækkes. Gev inst og tab opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte bev iser og anskaf felsessummen. Har du købt bev iser ad flere omgange, skal du opgøre anskaf felsessummen på de solgte bev iser ef ter gennemsnitsmetoden for hele din beholdning af bev iser i den på gældende afdeling. Gev insten er kun skattepligtig og tab kan kun fratrækkes, hv is årets samlede gev inst eller tab på udloddende obliga tionsbaserede investeringsbev iser og gev inst og tab på obligationer m.v. samt gev inst og tab på gæld i fremmed valuta er større end kroner. Overskrides dette beløb, er hele gev insten skattepligtig og tabet fradragsberettiget. Skattepligtig gev inst og fradragsberettiget tab medregnes som kapitalindkomst. Beløbet anføres i felt 30 på selvangivelsen og tab anføres med et minus. Skat har udv iklet et system, der automatisk kan beregne dine skattepligtige gev inster og fradragsberettigede tab på dine investeringsbev iser. Bruger du dette system, fremgår årets skattepligtige gev inster eller fradragsberettigede tab automatisk af din årsopgørelse.

4 7 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 8 Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Danmark Indeks Danmark Indeks Small Cap Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Indeks Europa Indeks BNP Europa Small Cap Fjernøsten Fjernøsten Indeks Global Højt Udbytte Global Indeks (tidl. Indeks Aktier) Global Indeks 2 Global Plus Global StockPicking Global StockPicking 2 Japan Kina KlimaTrends Latinamerika Norden Norden Indeks Nye Markeder Nye Markeder Small Cap Teknologi Tyskland USA Østeuropa Østeuropa ex Rusland Aktieafdelinger Sådan opgør du den skattemæssige gevinst Gev inst og tab opgøres normalt som forskellen mellem afståelsessummen og den skattemæssige anskaf felsessum. Sælger du en del af en beholdning, som ikke er købt på én gang, skal du benytte gennemsnitsmetoden, når du opgør den skattemæssige anskaf felsessum. Alle bev iser indgår i gennemsnitsberegningen. Gev insten beskattes som aktieindkomst. Det gælder dog ikke bev iser, som den var under kroners-grænsen. Disse opgøres altid ef ter aktie-for-aktie metoden. Tab på aktiebaserede investeringsbeviser Realiserede tab på aktiebaserede investeringsbev iser kan modregnes i følgende: Udbytter fra aktiebaserede investeringsbev iser. Udbytte fra aktier handlet på et reguleret marked. Skattepligtige gev inster fra investeringsbev iser i aktiebaserede afde linger. Skattepligtige gev inster på aktier handlet på et reguleret marked. Uudnyttede tab fremføres til modregning i ovennævnte indkomstarter. Gev inst eller tab anføres i felt 66 på selvangivelsen. Tab anføres med et minus. Skat har udv iklet et system, der automatisk kan beregne dine skattepligtige gev inster og fradragsberettigede tab på dine investeringsbev iser. Bruger du dette system fremgår årets skattepligtige gev inster eller fradragsberettigede tab automatisk af din årsopgørelse. Har du eller din ægtefælle uudnyttede tab på aktiebaserede investeringsbev iser eller aktier handlet på et reguleret marked fra tidligere år, udnyttes tabene i følgende rækkefølge: 1) Dit eget tab samme år 2) Din eventuelle ægtefælles tab samme år 3) Dine egne eller ægtefælles fremførte tab fra de foregående år (tab realiseret i 2002 og senere forældes ikke). Har du tidligere indberettet tab modregnes det automatisk. Hvis du har anskaffet beviser senest den 31. december 2005 Gev inst på bev iser, der er anskaf fet senest den 31. december 2005, og som indgår i en beholdning af børsnoterede aktier og udbyttebetalende aktiebaserede afdelinger, der 31. december 2005 var under kroners-grænsen ( kroner og kroner for ægtepar), kan realiseres skattefrit. Tilsvarende kan tab på bev iser, der v ille kunne sælges skattefrit, ikke modregnes i tilsvarende skattepligtige gev inster eller udbytter. Gev insten opgøres ef ter aktie-for-aktie metoden. Reglen om skattefrihed gælder lige så længe, du ejer disse værdipapirer. Hvis du har anskaffet beviser før den 19. maj 1993 Første gang du afstår bev iser, der er anskaf fet før den 19. maj 1993, skal du vælge mellem at anvende enten bev isernes faktiske anskaf felsessum eller bev isernes kursværdi den 19. maj Valget træf fes én gang for alle for hver afdeling, men valget kan være forskelligt for dine forskellige afdelinger og aktier m.v. Har du valgt at anvende bev isernes kursværdi den 19. maj 1993, kan du højest få fradrag for den del af kurstabet, der er påløbet fra 19. maj 1993 og frem til afståelsestidspunktet. Du kan finde kursen pr. 19. maj 1993 på de eksisterende afdelinger under»stamdata«på danskeinvest.dk.

5 9 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 10 Afrika Akkumulerende, klasse DKK Danmark Akkumulerende Emerging Markets Debt Hard Currency Accumulating, Class EUR h Euro High Yield Obligationer Akkumulerende, klasse DKK h Europa Akkumulerende, klasse DKK h Europa Fokus Akkumulerende KL Europa Højt Udbytte Akkumulerende, klasse DKK Europa Small Cap Akkumulerende, klasse DKK Global High Yield Bonds Accumulating, Class EUR h Global Indeks Akkumulerende, klasse DKK h Global StockPicking Akkumulerende, klasse DKK Globale Lange Indeksobl. Akkumulerende, klasse DKK h Income Obligationer Akkumulerende, klasse DKK h Income Obligationer Akkumulerende, klasse EUR h Mix Akkumulerende Mix Defensiv Akkumulerende Mix Obligationer Akkumulerende Mix Offensiv Akkumulerende Mix Offensiv Plus Akkumulerende Nordiske Virksomhedsobligationer Akkumulerende, klasse DKK h Nye Markeder Akkumulerende, kl. DKK Nye Markeder Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DKK Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta Akkumulerende, klasse DKK h Nye Markeder Small Cap Akkumulerende, klasse DKK USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DKK h Akkumulerende afdelinger Gev inst og tab på bev iser i akkumulerende afdelinger opgøres ef ter lagerprincippet. Det betyder, at du skal medregne årets værdistigninger eller årets tab på selvangivelsen, selvom du ikke har solgt bev iser i Opgørelse af gev inst eller tab ultimo 2016 sker med udgangspunkt i anskaf felsessummen, hv is du har købt bev iserne i Ejede du bev iserne pr. 1. januar 2016 tager du udgangspunkt i værdien på dette tidspunkt. Gev inst eller tab på bev iser solgt før 2016 medregnes ikke på selvangivelsen for Har du solgt bev iser i 2016 opgøres det skattemæssige resultat for de solgte bev iser, som forskellen mellem salgssummen og anskaf felsessummen jf. ovenfor. Har du ad flere omgange købt bev iser i samme afdeling i 2016, og kun solgt en del af disse i 2016, opgøres resultatet på de solgte bev iser som forskellen mellem salgssummen for de solgte bev iser og anskaf felsessummen. De først anskaf fede bev iser anses for solgt først jf. aktie-for-aktie- metoden. Gev inst eller tab på de resterende bev iser opgøres med udgangspunkt i værdien ultimo Gev inst og tab på bev iser i akkumulerende afdelinger indgår i kapitalind komsten og selvangives i felt 38. Skat har udv iklet et system, der automatisk kan beregne dine skattepligtige gev inster og fradragsberettigede tab på dine investeringsbev iser. Bruger du dette system, fremgår årets skattepligtige gev inster eller fradragsberettigede tab automatisk af din årsopgørelse.

6 11 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 12 Skattepligtige fusioner hvor fusionen udløser beskatning. Ved skattepligtige fusioner anbefaler vi, at du oplyser SKAT om, at du har erhvervet nye beviser i den fortsættende afdeling. Herved sikrer du dig modregningsmulighed for eventuelle realiserede tab på dine nye beviser. Fusion mellem Global Indeks og Indeks Aktier Dine bev iser i afdeling Danske Invest Global Indeks er blevet ombyttet med bev iser i Danske Invest Indeks Aktier, der ef terfølgende skif tede navn til Danske Invest Global Indeks ved fusionen i Afståelsessummen beregnes som antallet af modtagne andele i Danske Invest Indeks Aktier (nu Danske Invest Global Indeks) * 65,76. (inkl. kurtage) afståelsessummen. anskaf felsessummen De modtagne andele i den fortsættende afdeling skal ved senere salg betragtes som anskaf fet til kurs 65,76. Fusionen fandt sted i august 2011 med skattemæssig v irkning fra generalforsamlingsdagen 30. maj OBS De fortsættende afdelinger er markeret med blåt i overskrifterne på disse og de følgende sider. Fusion mellem Ejendomme Europa Indeks og Europa Indeks Dine bev iser i afdeling Danske Invest Ejendomme Europa Indeks er blevet ombyttet med bev iser i Danske Invest Europa Indeks ved fusion i Afståelsessummen beregnes som antallet af modtagne andele i Danske Invest Europa Indeks * 70,15. (inkl. kurtage) afståelsessummen. anskaf felsessummen De modtagne andele i den fortsættende afdeling skal ved senere salg betragtes som anskaf fet til kurs 70,15. Fusionen fandt sted i august 2011 med skattemæssig v irkning fra generalforsamlingsdagen 30. maj Fusion mellem Europa Bæredygtig Indeks og Europa Indeks Dine beviser i afdeling Danske Invest Europa Bæredygtig Indeks er blevet ombyttet med beviser i Danske Invest Europa Indeks ved fusion i Afståelsessummen beregnes som antallet af modtagne andele i Danske Invest Europa Indeks * 70,15. (inkl. kurtage) afståelsessummen. anskaf felsessummen De modtagne andele i den fortsættende afdeling skal ved senere salg betragtes som anskaf fet til kurs 70,15. Fusionen fandt sted i august 2011 med skattemæssig v irkning fra generalforsamlingsdagen 30. maj Fusion mellem Global Value og Global StockPicking Dine bev iser i afdeling Danske Invest Value er blevet ombyttet med bev iser i Danske Invest Global Stock- Picking ved fusion i Afståelsessummen beregnes som antallet af modtagne andele i Danske Invest Global StockPicking * 65,24. (inkl. kurtage) afståelsessummen. anskaf felsessummen De modtagne andele i den fortsættende afdeling skal ved senere salg betragtes som anskaf fet til kurs 65,24. Fusionen fandt sted i august 2011 med skattemæssig v irkning fra generalforsamlingsdagen 30. maj Fusion mellem Danske Invest Erhverv Europæiske Aktier E og Danske Invest Europa Dine bev iser i afdeling Danske Invest Erhverv Europæiske Aktier E er blevet ombyttet med bev iser i Danske Invest Europa ved fusionen i Afståelsessummen beregnes som antallet af modtagne andele i afdeling Danske Invest Europa 91,02. (inkl. kurtage) afståelsessummen. anskaf felsessummen Europa skal ved senere salg betragtes anskaf fet til kurs 91,02. Fusionen fandt sted 4. august Fusion mellem Indeks IT og Teknologi Dine bev iser i afdeling Indeks IT er blevet ombyttet med bev iser i afdeling Teknologi ved fusionen i Teknologi skal ved senere salg betragtes anskaf fet til kurs 24,93. Fusionen fandt sted 15. maj Fusion mellem Indeks Verden 2 og Verdensindeks Dine bev iser i afdeling Indeks Verden 2 er blevet ombyttet med bev iser i afdeling Verdensindeks ved fusionen i Verdensindeks skal ved senere salg betragtes anskaf fet til kurs 143,31. Fusionen fandt sted 15. maj Fusion mellem Danske Invest Norden og Danske Invest Erhverv Nordiske Aktier Dine bev iser i afdeling Norden er blevet ombyttet med bev iser i Danske Invest Erhverv Nordiske Aktier ved fusionen i Nordiske Aktier skal ved senere salg betragtes anskaf fet til kurs 105,60. Fusionen fandt sted 15. maj Fusion mellem Sundhed og Indeks Health Care Dine bev iser i afdeling Sundhed er blevet ombyttet med bev iser i afdeling Indeks Health Care ved fusionen i Indeks Health Care skal ved senere salg betragtes som anskaf fet til kurs 62,40. Fusionen fandt sted den 5. september Fusion mellem Vision og Stock- Picking Dine bev iser i afdeling Vision er blevet ombyttet med bev iser i afdeling StockPicking ved fusionen i StockPicking skal ved senere salg betragtes som anskaf fet til kurs 50,65. Fusionen fandt sted den 14. maj Fusion mellem Internet og Teknologi Dine bev iser i afdeling Internet er blevet ombyttet med bev iser i afdeling Teknologi ved fusionen i Teknologi skal ved senere salg betragtes som anskaf fet til kurs 30,4. Fusionen fandt sted den 7. maj 2003.

7 13 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 14 Skattefri fusioner hvor fusionen ingen skattemæssig betydning har. Fusion mellem Sundhed Indeks og Bioteknologi Sundhed Indeks 65, Bioteknologi 95, Ombytningsforhold 1:0, Fusionen fandt sted 31. august Fusion mellem Danske Invest Engros Emerging Markets Debt og Danske Invest Nye Markeder Obligationer Engros Emerging Markets Debt , Nye Markeder Obligationer 116, Ombytningsforhold 1:110, Fusionen fandt sted 31. august Fusion mellem Mellemlange Obligationer og Dannebrog Mellemlange Obligationer 103, Dannebrog 97, Ombytningsforhold 1:1, Fusionen fandt sted 14. september Fusion mellem Obligationer-4 udbytter og Dannebrog Obligationer-4 udbytter 105, Dannebrog 97, Ombytningsforhold 1:1, Fusionen fandt sted 14. september Fusion mellem Blandet med Sikring og Mix med Sikring Invest afdeling Blandet med Sikring 102, Invest afdeling Mix med Sikring 102, Ombytningsforhold 0, Fusionen fandt sted 27. august Fusion mellem BG Korte Obligationer og Korte Danske Obligationer afdeling Korte Obligationer 102, Invest Korte Danske Obligationer 100, Ombytningsforhold 1:1, Fusion mellem BG Korte Pensionsobligationer og Pension Korte Obligationer afdeling Korte Pensionsobligationer 99, Invest Pension Korte Obligationer 99, Ombytningsforhold 1:1, Fusion mellem BG Lange Pensions-obligationer og Pension Lange Obligationer afdeling Lange Pensionsobligationer 99, Invest Pension Lange Obligationer 100, Ombytningsforhold 1:0, Fusion mellem BG Mellemlange Pensionsobligationer og Pension Mellemlange Obligationer afdeling Mellemlange Pensionsobligationer 102, Invest Pension Mellemlange Obligationer 97, Ombytningsforhold 1:1, Fusion mellem BG Internationale Obligationer og International afdeling Internationale Obligationer 98, Invest afdeling International 92, Ombytninsforhold 1:1, Fusion mellem BG Indeksobligationer og Indeksobligationer Placeringsforeningen BG Invest afdeling Indeksobligationer 108, Specialforeningen Danske Invest afdeling Indeksobligationer 110, Ombytningsforhold 0, Fusionen fandt sted 13. december Fusion mellem BG Internationale Erhvervsobligationer og Højrente afdeling Internationale Erhvervsobligationer 98, Invest afdeling Højrente 99, Ombytningsforhold 1:0, Fusion mellem BG Danske Obligationer og Dannebrog afdeling Danske Obligationer 94, Invest afdeling Dannebrog 94, Ombytningsforhold 1:1, Fusion mellem BG Danske Obligationer 2 og BG Danske Obligationer Danske Obligationer 262, Danske Obligationer 96, Ombytningsforhold 0, Fusionen fandt sted 23. oktober Fusion mellem Stabil og Dannebrog Stabil 507, Dannebrog 94, Ombytningsforhold 1:5, Fusionen fandt sted 18. august Fusion mellem International og Mix Obligationer International 96,97. Mix Obligationer 103,52. Ombytningsforhold 1:0, Fusionen fandt sted 17. juni 2013.

8 15 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 16 Ordliste Aktie for aktie-metoden Beregningsmetode, der benyttes ved opgørelse af anskaf felsessummen ved salg af akkumulerende afdelinger, når der har været købt i afdelingen i salgsåret og ved salg af aktier i den skattefri beholdning. Aktieindkomst En indkomstkategori til privat, fri opsparing, der omfatter: Udlodningen fra aktiebaserede investeringsbev iser, som stammer fra afdelingens udbytter fra danske aktier og som hovedregel også udbytter fra udenlandske aktier gev inster fra salg af aktier og aktiebaserede, udloddende investeringsbev iser Skattesatsen er 27 pct. for aktieindkomst op til kroner i Inden for beløbsgrænsen er den indeholdte acontoskat på 27 pct. af udbytter endelig. For aktieindkomst ud over beløbsgrænsen er skattesatsen 42 pct. Grænsen for ægtefæller er den dobbelte. Gennemsnitsmetoden Beregningsmetode der benyttes ved opgørelse af den skattemæssige anskaf felsessum ved salg af Danske Invest-bev iser. Anskaf felsessummen for solgte bev iser, som stammer fra en beholdning i en afdeling, der ikke er købt på én gang, beregnes ved at div idere den samlede anskaffelsessum for alle bev iser med antallet af bev iser. Kapitalindkomst En indkomstkategori, som dækker alle øvrige former for skattepligtigt afkast af obligationer og investeringsbev iser ved privat, fri opsparing. Kapitalindkomsten indgår i opgørelsen af din skattepligtige indkomst. Beskatningen afhænger af din øvrige indkomst, din eventuelle ægtefælles indkomst, din bopælskommune samt af, om du betaler kirkeskat. Skatteprocenten kan derfor i 2016 være fra ca. 28 til ca. 42. For børn og unge kan skatteprocenten være 0. Den laveste sats på ca. 28 pct. gælder, hv is du har negativ nettokapitalindkomst udover kroner. Har du positiv nettokapitalindkomst under kroner er satsen på ca. 37 pct. Den høje sats på 42 pct. + evt. kirkeskat gælder, hv is du har positiv nettokapitalindkomst udover kroner, og der betales topskat.

9 17 DANSKE INVEST Hvis du vil vide mere Kan du skrive til os på Er du altid velkommen til at kontakte din afdeling af Danske Bank eller Investering Direkte på for at få rådgivning om dine investeringer i Danske Invest. Danske Invest Management A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Tlf

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015

GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 DANSKE INVEST 2 Knowledge at work GUIDE TIL SELVANGIVELSEN FOR 2015 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2015 behandles skattemæssigt 3 DANSKE INVEST Hvis du vil vide mere Indhold Kan du

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

DANSKE INVEST OG SKATTEN

DANSKE INVEST OG SKATTEN DANSKE INVEST OG SKATTEN Januar 2016 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger København, 4. oktober 2010 Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger På generalforsamlinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Opdateret 14-09-2016 Indhold Generelle navneændringer... 3 Aktier... 4 Verden... 4 Aktier II... 5 Basis 1... 5 Basis 2... 6 Basis 3... 6 Basis 4... 7 Danmark...

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2016 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2009 - for private

Guide til selvangivelsen 2009 - for private Guide til selvangivelsen 2009 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Danske Invest 2 kapiteltekst Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 En trin-for-trin guide til SKATs TastSelv Side 1/20 Indhold Trin 1-3: Log på SKATs hjemmeside Trin 4-7: Registrering af anskaffelsessummen

Læs mere

For yderligere information kontakt: Asta Jepsen, Surveillance, tlf

For yderligere information kontakt: Asta Jepsen, Surveillance, tlf København, 10. maj 2017 Investeringsforeningen navneændringer En række navneændringer af afdelinger under Investeringsforeningen gennemføres i børsens systemer med virkning fra den 18. maj 2017. Ændringerne

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser

Carnegie WorldWide. Beskatningen af investeringsbeviser Carnegie WorldWide Beskatningen af investeringsbeviser 2016 Forord I denne oversigt gennemgås reglerne om beskatning af investeringsandele, der udbydes af Carnegie WorldWide. Oversigten omfatter såvel

Læs mere