KVINDER FOR FREMTIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVINDER FOR FREMTIDEN"

Transkript

1 KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September 2014 CBSI CENT CENT FO BESKÆFTIGEL FO BESKÆFTIGEL SPRO

3 Indhold 1. Hovedresultater Indledning Læsevejledning Evalueringsdesign Dataindsamling Karakteristika ved kursisterne Målopfyldelse Aktiviteter til synliggørelse af mål og udvikling Aktiviteter Realisering af delmål Hvad virker og hvordan? Aktiviteter med fokus på at øge kvindernes kompetencer til job Aktiviteter Realisering af delmål Hvad virker og hvordan? Aktiviteter med fokus på at forbedre kvinders selvforståelse og selvtillid Aktiviteter Realisering af delmål Hvad virker og hvordan? Undervisningens form som tværgående virksom mekanisme

4 1. Hovedresultater Projekt Kvinder for Fremtiden har igennem to år arbejdet på at bringe over 100 kvinder med mellemlange eller lange uddannelser fra udlandet tættere på det danske arbejdsmarked. Projektet har haft en række kvantitative og kvalitative aktivitets- og effektmål, men har også fra starten haft eksplicit fokus på at udvikle de metoder, der anvendes over for denne målgruppe. Evalueringen har haft begge områder som genstandsfelt. I forhold til de kvantitative målsætninger kan evalueringen konkludere, at projektet langt hen ad vejen har realiseret disse. En lidt større andel end forventet er fortsat i en eller anden form for uddannelse, enten danskundervisning, VUC eller erhvervs-/ videregående uddannelser. Endvidere har lidt færre end budgetteret gennemført forløbet, og lidt færre kommet i arbejde og færre startet som selvstændige. Projektet har haft finansielle udfordringer i forhold til iværksætteri. Evalueringen har også fokuseret på projektets metoder, med særligt blik på, hvad der virker. Til dette formål er benyttet en programteoretisk optik, der undersøger projektets aktiviteter, de kvalitative delmål og de virksomme mekanismer, der muliggør, at indsatsen leder til de ønskede resultater. Som første led i evalueringen udvikledes derfor en programteori på baggrund af projektledelsens og undervisernes input, der beskriver projektets målgruppe, indsats, virksomme mekanismer, mål og delmål. Programteorien præsenteres som afslutning på dette afsnit. Overordnet set har projektet gennemført indsatsen i overensstemmelse med programteorien. Projektets karakter taget i betragtning, har der ikke overraskende været store lokale variationer, som gør det vanskeligt for en evaluator at tegne et dækkende og præcist billede af projektets indsatser. For projektet udgør dette imidlertid ikke et problem, da projektet målsætning netop er at udbyde en kontekst- og målgruppetilpasset indsats, som kan udvikle sig over tid. Projektet har således også udført en løbende formativ evaluering, som har resulteret i løbende justeringer. Projektet er også i høj grad lykkedes med at realisere delmålene, som de er beskrevet i programteorien. Evalueringen viser, at kvinderne, som har deltager i projektet, i høj grad oplever, at have fået synliggjort deres mål og få en klarere fornemmelse for, hvordan disse kan nås. Kvinderne bliver ligeledes mere klar på, hvordan og i hvilke sammenhænge deres kompetencer og ressourcer kan anvendes. Dette sker særligt via arbejdet med den individuelle livslinje som forudsætning for den praktikperiode, der befinder sig i den sidste del af projektet. Kvinderne oplever også meget entydigt at få løftet deres selvtillid ved at kunne se, at de er noget værd, har noget at tilbyde og ved at lære teknikker til at præsentere sig selv. Evalueringen viser ligeledes, at kvinderne oplever at lære noget om danske normer, primært arbejdsrelaterede normer hvilket også må siges at være det væsentlige i denne sammenhæng. 3

5 Evalueringen kan endvidere konkludere, at en række kendetegn ved projektets rammer, undervisernes person og faglighed, samt ved kvinderne selv er afgørende for, at projektets indsatser har den ønskede virkning. Disse virksomme mekanismer handler særligt om motivation og tro på fremtiden og egne kompetencer, som er forhold, der dels følger af den specifikke målgruppe, men også af projektets italesættelse og tilgang til opgaven. Det rette praktikmatch lader ligeledes til at være afgørende for kvindernes udbytte af aktiviteterne, særligt i forhold til de aktiviteter, der handler om at få større kendskab til det danske arbejdsmarked, relevansen af egne kompetencer og bedre jobsøgningskompetencer. Her er undervisernes håndholdte tilgang og løbende opfølgning vigtige komponenter i, at praktikperioden får de ønskede effekter. Den særlige læringsoptik, som projektet tager udgangspunkt i har også afgørende betydning for kvindernes udbytte. Denne læringsoptik gennemsyrer samtlige af projektet aktiviteter, og benævnes derfor i evalueringen som en tværgående virksom mekanisme. Her er det særligt projektets insisteren på det anvendte sprogsyn og på den praksisorienterede læring, der har betydning. Begge dele er tæt beslægtede og foreskriver en tilgang, hvor opkvalificering og læring finder sted, hvor oparbejdelsen og anvendelsen udfoldes. Projektets metoder er partielt blevet anvendt i arbejdsmarkedsrettede forløb i Sprogcenter Nordsjælland, hhv. Klar Til Arbejde (for analfabeter) og Hvor Skal Du Hen? (for kortuddannede). Under og efter projektet har projektleder og undervisere holdt oplæg om de anvendte metoder ved nationale og internationale workshops og på sprogcentrene i Hillerød og København. 4

6 5

7 2. Indledning I Region Hovedstaden findes der ca udenlandske kvinder, som står uden for arbejdsmarkedet og forsørges af deres familier. Af disse er ca målgruppen for projektet Kvinder for fremtiden, der igennem et 22-ugers forløb har haft som mål at bringe deltagerne tættere på enten uddannelse eller job. Projektet har fokuseret på gruppen af udenlandske kvinder, der på trods af en videregående uddannelse fra deres hjemland og et vist danskniveau, har mødt udfordringer på det danske arbejdsmarked. Målet med projektet har været at afklare og forberede kvinderne på det danske arbejdsmarked ved at fokusere på at udvikle deres kompetencer, danskkundskaber, selvtillid og kendskab til danske forhold. Projektets overordnede formål har været: At udvide arbejdsstyrken i regionen At fremme kvindernes mulighed for at tage en uddannelse At (videre-)udvikle konkrete metoder og redskaber til at bringe målgruppen i uddannelse eller i job Projektet adskiller sig fra andre beskæftigelses- og uddannelsesindsatser ved, at målgruppen ikke modtager offentlige ydelser (fx kontanthjælp eller dagpenge), og derfor deltager i projektet frivilligt og uden økonomisk incitament. Løbende i projektet og som afslutning har New Insight (pr. 1. september 2014 Deloitte Consulting) gennemført en evaluering af projektets resultater, og ikke mindst hvordan disse resultater er opnået. Evalueringen er gennemført i perioden august 2013 til oktober Denne slutevaluering bygger således videre på en startevaluering fra december 2013 og et statusnotat efter første runde af dataindsamlingen fra april Evalueringen baserer sig på input fra projektleder, projektets undervisere, deltagende kvinder fra hold 3 og 4, partnerskabsgruppen, praktikvirksomheder og mentorer. Hermed er alle parter i projektet repræsenteret og blevet inddraget i evalueringen. Udover projektets målopfyldelse har evalueringen fokus på at undersøge hvilke aspekter, der bidrager til, at kvinderne bliver klædt på til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Forhåbentlig kan evalueringen således også være inspirerende i forhold til fremtidige projekter for andre målgrupper. 2.1 Læsevejledning Efter en kort præsentation af virkningsevaluering og programteori, indledes evalueringen med en karakteristik af projektets deltagere i forhold til bl.a. nationali-

8 tet, uddannelsesniveau og civilstatus (kapitel 4). I kapitel 5 afdækkes projektets målopfyldelse i forhold til de fire kvantitative mål, der er opstillet for projektet om gennemførelsesprocent, andel kursister i uddannelse eller beskæftigelse efter projektet og antal iværksættere. Herefter evalueres i kapitel 6, 7 og 8 hvilke aktiviteter, projektet har gennemført, og om og hvordan det har ført til realiseringen af de opstillede delmål. Evalueringen er struktureret efter en kategorisering af projektets aktiviteter i tre grupper: Aktiviteter til synliggørelse af mål og udvikling Aktiviteter med fokus på at øge kvindernes kompetencer til job Aktiviteter med fokus på at forbedre kvindernes selvforståelse og selvtillid For hver gruppe af aktiviteter evalueres gennemførelsen af aktiviteterne, opnåelsen af kvalitative delmål og de virksomme mekanismer og moderatorer. Gennemgangen af aktiviteterne er relativt kortfattet for at undgå overlap med den i projektet udarbejdede forløbsbeskrivelse. Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet af ekstern konsulent Tove Rasmussen i samarbejde med projektleder Annette Thielke og går i dybden med centrale aktiviteter i projektet. For en mere detaljereret forståelse af projektets aktiviteter henvises derfor til denne. Endelig afrundes evalueringen med et blik på tværgående virksomme mekanismer, herunder projektets rammer og integrationen af danskundervisning i den øvrige undervisning, der er afgørende for udfaldet af projektets aktiviteter. 7

9 3. Evalueringsdesign Evalueringsdesignet tager udgangspunkt i en virkningsevaluering. Virkningsevaluering handler om at skaffe viden om sammenhængen mellem aktiviteter og resultater, dvs. hvordan og hvorfor indsatser virker eller ikke virker. Formålet er ikke kun at evaluere selve effekten, men også at kunne beskrive den vej eller proces, der fører til denne. En virkningsevaluering tager udgangspunkt i en programteori, som er en oversigt over den indsats, der tilbydes målgruppen og angiver årsags-virkningssammenhængen mellem indsatsen og resultaterne. Kort fortalt illustrerer programteorien forestillingen om, hvorfor og hvordan en given indsats virker. En programteori skal derfor kunne besvare følgende spørgsmål: Hvilken målgruppe retter forløbet sig mod? Hvad er målene med indsatsen, dvs. de forventede resultater? Hvilke aktiviteter indgår i forløbet? Hvad er de virksomme mekanismer? Dvs. på hvilken måde leder aktiviteterne til resultatet, og hvilke betingelser skal være opfyldt for at dette sker? I den samlede programteori, der blev udarbejdet på baggrund af en workshop med undervisere og projektmedarbejdere, inddeles aktiviteterne i tre grupper efter deres formål: Aktiviteter til synliggørelse af mål og udvikling (kap. 6), aktiviteter med fokus på at øge kvindernes kompetencer til job (kap. 7) og aktiviteter med fokus på at forbedre kvindernes selvforståelse og selvtillid (kap. 8). Til hver af disse grupper af aktiviteter og delmål undersøges tre elementer, der tilsammen dækker alle elementer i programteorien: Hvorvidt og hvordan projektet har gennemført de forventede aktiviteter? Hvorvidt og hvordan er delmålene nået? Hvordan resulterer aktiviteterne i realiseringen af delmålene hvad er de virksomme mekanismer? 3.1 Dataindsamling Evalueringens udgangspunkt for at afdække aktiviteter, realisering af delmål og virksomme mekanismer er et datagrundlag bestående af: Programteoriworkshop med projektmedarbejdere og undervisere Fire fokusgrupper med kursister fra CBSI og Sprogcenter Nordsjælland En fokusgruppe med undervisere fra CBSI og Sprogcenter Nordsjælland To interviews med partnerskabsgruppen Fem telefoninterviews med praktikvirksomheder 8

10 Fem telefoninterviews med mentorer Kvantitative data om kursisterne, udslusningseffekter og langtidseffekter Som det fremgår af listen baserer evalueringen sig både på kvalitativt og kvantitativt datamateriale, dog med forskellig vægt. Idet evalueringen ønsker at bidrage til metodeudvikling og ikke kun afdække resultater, ligger hovedvægten på det kvalitative materiale, som er velegnet til at afdække hvad der virker og hvordan det virker. Projektet har selv stået for indsamling af kvantitativ data. Dataindsamlingen blev indledt med en programteoriworkshop med projektmedarbejdere og undervisere fra CBSI og Sprogcenter Nordsjælland, hvor en foreløbig programteori for projektet blev udviklet. Workshoppen var nyttig ift. at afdække nuancer i forståelsen af aktiviteter og til at sikre en fælles forståelse af projektets mål og delmål. Disse indledende forestillinger om, hvad der virker i projektet, er efterfølgende testet gennem dataindsamlingen. Således er programteorien blevet revideret og kvalificeret løbende. Alle interviews og fokusgrupper er blevet gennemført som semistrukturerede interviews med udgangspunkt i en interviewguide med temaer og spørgsmål. Der har eksisteret en vis fleksibilitet, idet spørgsmålenes rækkefølge, og måden de behandles på, ikke var fastlagt på forhånd. Styrken ved semistrukturerede interviews er, at de tillader en åben og eksplorativ tilgang, samtidig med at det sikres, at formålet med interviewene nås ved at følge interviewguiden. Fokusgrupperne med kvinderne omhandlede kvindernes vurdering af forløbet, herunder brugbarheden af de forskellige aktiviteter og udbyttet af projektet. Alle fokusgrupper er blevet gennemført på dansk, hvilket understreger kvindernes gode sprogkompetencer. Fokusgruppen med underviserne og de to interviews med partnerskabsgruppen har bidraget til mere præcist at afdække projektets aktiviteter og metoder, og hvorvidt disse blev justeret undervejs. Fx er de skaleringsøvelser, der er blevet benyttet til den løbende interne evaluering, blevet drøftet, da der på tværs af sprogcentrene var forskellig praksis i starten. Partnerskabsgruppen har endvidere bidraget med refleksioner over de overordnede rammer i projektet og projektets målopfyldelse. Endelig har interviewene med praktiksteder og mentorer kastet lys over to centrale aktiviteter i projektet nemlig praktikopholdet og tilknytningen af en mentor. Tilsammen udgør de forskellige datakilder et nuanceret og varieret fundament for evalueringen, idet alle aktører er blevet involveret. 9

11 4. Karakteristika ved kursisterne Projektets målgruppe er selvforsørgende kvinder med international baggrund i den erhvervsaktive alder med mellemlange- eller lange uddannelser fra deres hjemland. Nedenstående tabel opsummerer nationalitet, uddannelsesniveauet fra hjemlandet og civilstand for de 126 kvinder, der har været indskrevet i projektet. Karakteristika ved kursisterne Nationalitet Afrika Asien Europa Mellemøsten Rusland Sydamerika Andel (pct.) Udd.niveau Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsudd. MVU LVU Andet Andel (pct.) Civilstatus Dansk gift Udenlandsk gift Ugift Samlevende Andet Andel (pct.) (n=126) Som det fremgår af tabellen, kommer hovedparten af kvinderne fra enten Europa eller Asien. En stor del af del af de europæiske kvinder kommer fra østeuropæiske lande, fx Ukraine, Letland, Polen og Ungarn, mens kvinderne fra Asien bl.a. kommer fra Thailand, Filippinerne og Indien. Der har ikke deltaget mange kvinder fra Afrika, Mellemøsten eller Amerika. Kvindernes uddannelsesniveau spænder fra ikke-færdiggjorte til lange videregående uddannelser. Halvdelen af kvinderne falder i kategorien mellemlang videregående uddannelse, hvilket fx er sygeplejesker, bogholdere, pædagoger eller kvinder med uddannelser indenfor marketing, økonomi eller jura. Fælles for deltagerne er, at de ikke har relevant erhvervserfaring fra Danmark, da deres uddannelse ikke har givet merit på det danske arbejdsmarked. Nogle af kvinderne har haft kortere ansættelse i ufaglærte stillinger i Danmark inden for fx rengøring. Den altovervejende del af kvinderne er gift enten med en dansk ægtefælle (knap 50 pct.) eller med en udenlandsk ægtefælle (40 pct.). Kun seks procent er ugifte. Kvinderne på de to første hold havde i gennemsnit været i Danmark i 3-4 år. På de sidste to hold er der ikke tilgængelig data om, hvor længe kvinderne har været i Danmark. Ifølge underviserne er kvinderne meget motiverede for at komme i beskæftigelse og for at bruge deres uddannelse i et job. I projektet er kvinderne dog også blevet opmærksomme på, at der kan være mange forskellige veje ind til det danske arbejdsmarked, og at de ikke nødvendigvis kan starte med deres drømmejob. Det sociale aspekt af projektet sørger for, at humøret og engagementet fortsat holdes højt i processen med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 10

12 5. Målopfyldelse Kvinder for Fremtiden overordnede mål er at bidrage til at øge arbejdsstyrken i Region Hovedstaden. Målsætningen er i tråd med regionens erhvervspolitiske strategi, hvor fokus især er at sikre en højere beskæftigelsesgrad blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. De specifikke måltal for projektet er: 85 pct. af deltagerne gennemfører forløbet, heraf: 35 pct. kommer i job 25 pct. kommer i uddannelse 9 iværksættere 126 kvinder har været tilmeldt Kvinder for Fremtiden. 104 har gennemført projektet, svarende til 83 pct. Hermed er måltallet for gennemførsel praktisk talt nået. En del af frafaldet skyldes, at kvinderne er blevet tilbudt et arbejde, mens de deltog i projektet. Dette betragtes som et positivt udfald, selvom det omvendt har betydning for gennemførselsprocenten. Projektet har gennemført 2 opfølgninger på hver enkelt deltager - første gang lige efter endt forløb og anden gang 1-12 måneder efter. Der er ikke indsamlet data om status på samtlige deltagende kvinder. Opfølgningerne giver mulighed for at vurdere projektets målopfyldelse og langtidseffekt ift. job, uddannelse og iværksætteri. Resultatet for de kvinder, der har gennemført, fremgår af nedenstående tabeller 1 : Status ved udslusning: Fuldtid Deltid Vikar Løntilskud Uddannelse Iværksætteri Andet 2 Hold Hold Hold Hold Samlet (n=104) Status 1-12 måneder efter udslusning: Fuldtid Deltid Vikar Løntilskud Uddannelse Iværksætteri Andet Hold Hold I begge tabeller kan n afvige fra opsummeringen af status ved og efter udslusning. Dette skyldes, at kvinderne både kan blive registreret i flere kategorier på én gang, fx uddannelse og andet. 11

13 Hold Hold Samlet (n=104) Målsætningen om antallet af iværksættere er næsten opfyldt. Målet var, at ni kursister efterfølgende nedsatte sig som selvstændige, men kun otte deltagere er gået denne vej. Den største barriere for iværksætteri blandt kursisterne er en vis startkapital, som det ikke er muligt at arbejde med i projektet. Udover ovenstående kategorier om uddannelse, job og iværksætteri, er en række kursister blevet slået sammen i kategorien Andet. Hovedparten af disse er enten ledige eller uddannelsessøgende. Flere deltagere har fået forlænget deres praktikperiode i virksomheden (ulønnet praktik), og nogle af disse har udsigt til en fast stilling, såfremt virksomheden får ressourcer. Endnu én står til at få en voksenlæreplads inden for et år. Derudover er der deltagere på barsel og nogle er rejst fra Danmark. Andet kan også betyde, at der mangler data og at projektet således ikke ved, hvad deltageren beskæftiger sig med. I nedenstående tabel er målopfyldelsen opsummeret. Mål Måltal Realisering af mål lige efter projektafslutning Realisering af mål 1-12 mdr. efter projektafslutning Gennemførselsprocent 85 pct. 83 pct. - Andel af gennemførte kursister, som kommer i job Andel af gennemførte kursister, som kommer i uddannelse 35 pct. 29 pct. 40 pct. 25 pct. 38 pct. 22 pct. Antal iværksættere Den overordnede konklusion ift. projektets måltal lige efter projektafslutning, er således, at uddannelsesmålet er mere end nået. De tre øvrige mål er dog meget tæt på at være realiseret. Projektet har været velegnet til at hjælpe kursisterne med afklaring af uddannelsesønsker og synliggørelse af vejen til et job. Ligeledes har projektet haft held med at få 29 pct. i arbejde. Til gengæld tyder både tallene og det kvalitative materiale fra fokusgrupperne på, at økonomi er en stor barriere i forhold til at starte egen virksomhed. Derudover har der af samme årsag ikke været forudsat stor interesse blandt kursisterne for at blive selvstændige. På længere sigt er der flere af kvinderne, der kommer i job og en tilsvarende mindre andel, der er i uddannelse. Antallet af selvstændige og iværksættere er ligeledes faldet. Når der dykkes lidt ned i tallene er det bemærkelsesværdigt, at se, at hele 17 kvinder har fundet fuldtidsarbejde mellem første og anden opfølgning på deres status. 12

14 6. Aktiviteter til synliggørelse af mål og udvikling Den første gruppe af aktiviteter har til formål at synliggøre kvindernes mål og udvikling. Dette kan forstås på to måder: For det første kvindernes udvikling i projektet, dvs. udbytte af aktiviteter og øget refleksion over egne ressourcer og kompetencer. Rammerne om projektet er meget målorienterede, hvilket har til formål at skabe en struktur for kvinderne og synliggøre formålet med de enkelte aktiviteter. Projektets fokus på mål bidrager for det andet til, at kvinderne bliver mere bevidste om deres udvikling i forhold til at komme på arbejdsmarkedet. Kvinderne lærer at sætte mål for dem selv og anvende dette som et redskab fx i samarbejdet med en erhvervsmentor. Det er aktiviteter som livslinjen, totallisten, kompetenceprofil, ugeskema, fælles dagbog og skaleringsøvelser, der skal effektuere opnåelsen af tre delmål: 1) Opdage nye ressourcer, 2) Afklaring og opkvalificering af faglige og personlige kompetencer og 3) Synliggøre mål, refleksion over mål og strategi. Opnåelsen af de tre delmål påvirkes af to virksomme mekanismer, som illustreret på nedenstående figur. For det første er kvindernes motivation til forandring afgørende for indsatsens succes. For det andet er projektets fokus på empowerment af kvinderne centralt for realiseringen af delmålene. I de følgende afsnit behandles hver af boksene i den ovenstående figur, og det undersøges, hvorvidt delmålene er nået, hvorvidt og hvordan aktiviteterne er udført og de virksomme mekanismer, der forbinder aktiviteterne med målene, uddybes. 13

15 6.1 Aktiviteter Evalueringen har afdækket følgende aktiviteter, hvis primære formål er at synliggøre kvindernes mål og udvikling. Beskrivelse af aktiviteter Aktivitet Par-præsentation Livslinje Totalliste Kompetenceprofil/faglige kompetencer Jobdesignskema Ugeskemaer/overblik over forløbet Fælles dagbog Indhold Kvinderne præsenterer sig selv for hinanden i par, som led i første del af projektet. Øvelsen er udgangspunktet for efterfølgende aktiviteter som livslinje, totalliste mm. Linje over kvindens erfaringer, uddannelse, jobs, skelsættende begivenheder (fx ankomst til Danmark) ordnet efter tid. Afsluttes med mundtlig præsentation for holdet på baggrund af skriftlig opgave. Liste over alle de arbejdsopgaver, som man har erfaring med. Udreder misforståelser fx ift. arbejdsopgaver og kompetencekrav i et dansk job sammenlignet med det tilsvarende job i kvindens hjemland. Liste over kvindens faglige kompetencer, udarbejdet ud fra totallisten. Listen kan fx bruges til udarbejdelse af et CV eller som forberedelse til en jobsamtale. Et skema over kursistens faglige forløb med konkrete mål. Afdækker, hvad det vil være godt for kursisten at lære (bl.a. i praktikperioden), for at få job i den ønskede branche. Fungerer som forventningsafstemning mellem projekt og kursist og kursist og virksomhed. Holdbaserede skemaer for hele perioden eller for en uge af gangen med overblik over aktiviteter. Dagbog, som går på tur. Kvinderne skriver, hvad de har oplevet og fremlægger det dagen efter. Det fungerer både som skriveøvelse og som løbende evaluering af kurset. Kvinderne reflekterer over dagens program og aktiviteter. Evalueringer Systematiske skaleringsevalueringer, som dokumentation af selvbevidsthed og performance. Motion Mentorordning Holdbaserede aktiviteter, fx yoga og besøg i fitnesscenter. Kvinderne matches individuelt via et profilskema med en mentor fra Foreningen Nydanskers mentorkorps. Brugen af aktiviteterne har varieret mellem holdene. Aktiviteterne i ovenstående tabel er de mest anvendte aktiviteter på tværs af hold, og de er derfor illustrative for, hvordan projektet har arbejdet med at synliggøre kvindernes mål og udvikling. Men det er ikke en udtømmende liste, og nogle hold har fx også lavet post itstafet, logbøger og forventningsskemaer. Overordnet set har projektet afholdt de aktiviteter, som var forventet ifølge programteorien, men med differentieret indhold. Aktiviteterne skaber grundlaget for, at kvinderne får et udbytte af de mere direkte arbejdsmarkeds- og jobrelaterede aktiviteter, som beskrives i næste kapitel. I første omgang skal kvinderne gøres bevidste om egne evner, og hvordan disse kan sættes i spil ift. at nå uddannelses- og jobmæssige mål. I anden omgang rettes indsatsen mod at forbedre kvindernes kompetencer til job. 14

16 6.2 Realisering af delmål Som det fremgår af programteorien, er formålet med aktiviteterne at nå tre delmål, som i det følgende evalueres ift. hvorvidt og hvordan, de er realiseret. Synliggøre mål, samt refleksion over mål og strategi Det første delmål indebærer, at kvinderne får nogle tydelige mål for deres deltagelse i projektet og for deres vej ind på det danske arbejdsmarked - og samtidig reflekterer over, hvordan målene nås. Evalueringens konklusion er, at det er lykkedes projektet at stimulere denne tankegang hos kvinderne ved at præsentere dem for en overordnet ramme og målsætning for projektet (jf. Forløbsbeskrivelsen) samt arbejde med målsætning og opsætte rammer i projektet (bl.a. ugeskemaer og fælles dagbog), til at understøtte tilgangen. Den mest udbredte aktivitet ift. udvikling og målsætning er løbende skaleringsevalueringer, som skal få kvinderne til at reflektere over deres udbytte af projektets aktiviteter og argumentere for, hvorvidt og hvordan de har nået deres mål. Underviserne vurderer, at skaleringsevalueringerne er vigtige, da de tvinger kvinderne til at reflektere over egne ønsker og mål og være kritiske, ligesom de resulterer i en vigtig feedback fra kvinderne. Nogle kvinder udtalte, at øvelserne gjorde det lettere at se udviklingen i deres eget forløb, fx omtalte en kvinde sin udvikling i projektet som en rejse: Det er godt at blive sat til at vurdere og forklare sin rejse i Kvinder for fremtiden. Udover skaleringsevalueringer er der gennemført aktiviteter, der mere direkte har haft til formål at synliggøre mål og strategi i form af en handlingsplan for, hvordan hver enkelt kvinde kommer på arbejdsmarkedet. Det er aktiviteter som livslinjen i kombination med totallisten (jf Forløbsbeskrivelsen), kompetenceprofilen Jobdesignskemaet er et redskab, der dels fungerer som forventningsafstemning mellem praktikant og praktiksted, dels målsætningsredskab, dels sprogligt og fagligt progressionsredskab og dels perspektivering af positive tiltag ift. praktikstedets konkrete fagområde. På tværs af holdene har der været tilfredshed blandt kvinderne med livslinjen i kombination med totallisten, kompetenceprofilen og jobdesignskemaet, da det synliggør deres mål i forhold til deres kompetencer. Ligeledes har evalueringen afdækket, at nogle af kvinderne har taget redskaberne videre og fx udviklet handlingsplaner sammen med deres mentor med konkrete mål for forløbet. Opdage nye ressourcer Det andet delmål sigter mod at få kvinderne til at genfinde og udvikle ressourcer i dem selv. Projektet har fokus på at sætte kvinderne i stand til at aktivere de kompetencer, de allerede har, frem for at udvikle nye kompetencer. Projektet gør ifølge partnerskabsgruppen uformelle kompetencer mere synlige og anvendelige i en arbejdskontekst. Det er et delmål, der går hånd i hånd med det næste delmål om 15

17 afklaring og opkvalificering af kompetencer. I denne proces opdager kvinderne kompetencer og ressourcer, som de enten havde glemt eller ikke tænkt som en relevant ressource. Ligeledes hænger det sammen med opbygning af kvindernes selvtillid, så de bliver i stand til at se deres egne styrker. I arbejdet med at opbygge selvtillid og afklare kompetencer er det lykkedes projektet at synliggøre og italesætte ressourcer hos kvinderne, hvilket bl.a. kommer til udtryk i den store grad af optimisme og gå på mod, de fremviser. Udarbejdelsen af totallisten og efterfølgende kompetenceprofilen bliver fremhævet af kvinderne som en aktivitet, der gjorde dem i stand til at tænke over deres arbejdsmæssige erfaringer og faglige kompetencer. I en af fokusgrupperne fortalte kvinderne, at de efter arbejdet med totallisten skulle nævne tre ting, de var gode til. Det var en svær, men givtig øvelse. En af kvinderne sagde: Pludselig får man det sådan, ej jeg er faktisk god til noget! Her bliver det tydeligt, hvordan øvelserne med at nedskrive kompetencer og erfaringer fungerede som en øjenåbner for kvinderne. Til en anden fokusgrupper fortalte kvinderne, at det er relevant at huske tilbage, netop når man kommer til et nyt land. I forvirringen over et nyt sprog og nye omgivelser kan man ellers godt glemme, at man kan noget. Motion er også blevet nævnt i fokusgrupperne, da samtalen faldt på ressourcer og selvtillid. Ifølge underviserne er der blandede erfaringer med motionsaktiviteter (fx yoga) på holdene, men de fleste af deltagerne udtrykte, at de blev mere glade og fik mere mod på livet igen, da de begyndte at dyrke motion. Afklaring og opkvalificering af faglige og personlige kompetencer Det tredje delmål, afklaring og opkvalificering af faglige og personlige kompetencer, har til formål at sørge for, at kvinderne også efter projektet har en platform at arbejde videre fra. Med et overblik over faglige og personlige kompetencer bliver det lettere at se sig selv i et job i Danmark. Som med det ovenstående delmål baserer realiseringen af delmålet sig på aktiviteterne livslinje, totallisten og kompetenceprofilen. Underviserne udtrykker, at de tre øvelser afklarer, hvad kvinderne har med i bagagen, og hvordan det kan sættes i spil i forhold til deres ønsker til mål og udvikling. Kvinderne bekræfter dette formål med og udbytte af aktiviteterne, og fortæller, at livslinjen er god, fordi den hjælper dem til at se muligheder i Danmark. Mens delmålet om afklaring af faglige og personlige kompetencer til fulde er realiseret, har der udover sprogundervisning ikke været fokus på opkvalificering af formelle kvalifikationer. Det ligger udenfor projektets plan at arbejde med kvindernes faglighed, da kvinderne har så forskellige baggrunde og uddannelser. Til gengæld har projektet arbejdet med sproget og kvindernes kompetencer, da det både er fællesnævneren for kvinderne og en grundlæggende forudsætning for at få et arbejde i Danmark. Derudover er der blevet arbejdet med personlig stil og fremtoning. Det uddybes i det følgende kapitel, mens evalueringen her kan konkludere, at det tredje delmål er opnået. 16

18 6.3 Hvad virker og hvordan? En række forhold og betingelser vurderes at være betydningsfulde for, hvorvidt projektets aktiviteter leder til de ønskede delmål. Disse benævnes virksomme mekanismer elementer, der forbinder aktiviteterne med delmålene, som illustreret i udsnittet af programteorien. Motivation for forandring Den første virksomme mekanisme, som er afgørende for, at aktiviteterne virker, er, at kvinderne er motiverede til at skabe en forandring i deres liv. Kvinderne står alle på kanten af det danske arbejdsmarked, men de er meget motiverede for at få en fod indenfor og dermed forandre deres nuværende (og for mange af kvinderne utilfredsstillende) situation. Motivationen sikrer, at kvinderne engagerer sig i aktiviteterne, hvorfor netop også motivationen er noget, som projektet har fokus på og undersøger i forbindelse med den indledende visitation af deltagere til projektet. Projektet arbejder aktivt med at motivere kvinderne undervejs i forløbet for at øge udbyttet af aktiviteterne. For det første skabes der igennem aktiviteternes fokus på mål og udvikling en forventning til kvinderne om, at de udvikler sig, er ambitiøse og arbejder for at nå deres mål. Ikke kun underviserne, men også deltagerne stiller krav til og har forventninger til hinanden. De støtter og opmuntrer hinanden, og mange af aktiviteterne i projektet bygger netop på denne tillid mellem deltagerne ved at lade dem foregå i plenum eller på tomandshånd. Kvinderne nævner i fokusgrupperne selv fællesskabet som noget af det vigtigste i projektet. Fællesskabet gør, at de kan hjælpe hinanden med udfordringer. Fx oplevedes skaleringsevalueringerne i starten som udfordrende og grænseoverskridende, men samtidig var kvinderne bevidste om, at der var en forventning fra resten af gruppen og underviserne om, at de deltog og udviklede sig. Selv udtrykker kvinderne, at de oplever det som positivt, at der bliver stillet krav til dem og forventninger om, at de udvikler sig. De omtaler nemlig sig selv som mere ambitiøse, end de øvrige deltagere på et almindeligt sprogcenter: Vi vil gerne! Vi vil gerne udvikle os. For det andet bidrager projektets form til at øge kvindernes motivation for forandring. Kontinuiteten i projektet og sammenhængen mellem aktiviteter og eksplicitte mål og delmål synliggør en udvikling og de succesoplevelser, der giver kvinder en tro på, at en forandring er mulig. Et eksempel på dette er sammenhængen mellem udarbejdelsen af tidslinjen, totallisten og listen over de faglige kompetencer. Aktiviteterne bygger ovenpå hinanden, så kvindernes indledende beretning om deres liv munder ud i en beskrivelse af egne faglige kompetencer. I processen bliver kvinderne bevidste om hvilke af deres kompetencer, de kan bruge på deres vej mod et job eller en uddannelse. Dermed bliver kvindernes eget fundament tydeliggjort der bliver gjort status og så peger de næste aktiviteter frem- 17

19 ad og understreger kvindernes retning mod arbejdsmarkedet. Denne samlende optil er med til at underbygge og udvikle kvindernes motivation. Empowerment Den anden virksomme mekanisme, som er afgørende for, at aktiviteterne virker, er, at kvinderne sættes i stand til at tage kontrol over og tage ansvar for deres eget liv eller sagt på en anden måde, at kvinderne bliver empowered. I regi af projektet skal empowerment forstås som, at kvinderne i højere grad ser sig i stand til at ændre deres situation og finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. I projektet arbejdes der implicit med empowerment af kvinderne gennem aktiviteterne. For det første ansvarliggøres kvinderne i opsætningen af egne mål, og kvinderne inddrages i undervisningen ved at give dem medbestemmelse over, hvad projektet skal munde ud i for hver enkelt deltager. Eksempelvis opstilles der konkrete mål ved hjælp af jobdesignskemaet, for kvindernes praktikperiode i en dialog mellem praktikstedet, kvinden og en af underviserne, ligesom de forskellige redskaber, der benyttes i selve forløbet er designet med henblik på en høj grad af inddragelse og ansvarliggørelse af kvinderne. Udgangspunktet for at ændre sin situation er at stå ved egne meninger og udtrykke dem, hvorfor projektet for det andet arbejder med at skærpe kvindernes kritiske sans og tvinger dem til at sætte ord på deres følelser og tanker, gennem øvelser som den fælles dagbog og de løbende evalueringer. Det er en udfordring for kvinderne åbent at være kritiske overfor fx underviserne eller projektets aktiviteter, men evnen til kritisk stillingtagen er afgørende for styrkelsen af kvindernes situation. Her spiller rammerne om projektet en vigtig rolle, idet at det er lykkedes at etablere et trygt rum, hvor kvinderne tør deltage aktivt. Kvinderne lærer, som de selv siger, hvordan omgangstonen er i Danmark at den er mere demokratisk. Der er imidlertid tegn på, at dele af den inddragende, reflekterende og evaluerende tilgang, som bedrives i projektet, kan være vanskelig at arbejde med. I en af fokusgrupperne diskuterede kvinderne, om de var kritiske nok, når evalueringerne foregår i plenum. En af kvinderne i en fokusgruppe sagde: Jeg synes ikke, at vi er så kritiske. Alle siger noget pænt. Hensigten med de løbende evalueringer har dels været at træne kvinderne i at være kritiske og dels gøre dem trygge ved at udtrykke deres meninger i en gruppe af mennesker. Det er første skridt på vejen til at tage ansvar for sit eget liv at stole på og kunne argumentere for sine egne meninger og ønsker. Men evalueringerne har også haft til hensigt at udvikle en refleksiv stillingtagen til det, kvinderne er blevet præsenteret for, så de kan forholde sig til, om det noget, de kan bruge. Flere af kvinderne fortæller imidlertid, at de ikke nødvendigvis har forstået dem på denne måde: For mig er det ikke godt, for vi bruger for lang tid på dem [evalueringerne]. Måske er det godt for underviserne, så de kan evaluere og overveje ændringer. Men vi får ikke meget ud af det Denne udtalelse understreger, at det er vigtigt at italesætte formålet med skaleringsevaluering overfor deltagerne, for at sikre at målet nås. 18

20 7. Aktiviteter med fokus på at øge kvindernes kompetencer til job Den anden gruppe af aktiviteter i projektet har fokus på at øge kvindernes kompetencer til job. Kvinderne skal efter deltagelse i projektet være bedre i stand til både at søge efter og varetage et arbejde i Danmark. Aktiviteterne skal øge kvindernes jobsøgningskompetencer, inspirere dem til iværksætteri og giver dem erfaring med et dansk arbejde gennem praktikforløb. Udover at lette kvindernes vej til et job, er formålet med aktiviteterne at give kvinderne større viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked og en realistisk forståelse af deres jobmuligheder. Som svar på spørgsmålet om, hvad der virker, når aktiviteterne giver disse resultater, peger evalueringen på to virksomme mekanismer. Matchet mellem kursist og virksomhed er afgørende for udbyttet af praktikperioden, og hvorvidt det lykkes projektet at give kvinderne en tro på job har betydning for kvindernes fremtidsplan, selvtillid og evne til at sælge sig selv. Ligesom i det foregående afsnit behandles hver af boksene i de følgende afsnit. Det undersøges, hvorvidt delmålene er nået, hvorvidt og hvordan aktiviteterne er udført og hvilke virksomme mekanismer, der forbinder disse. 19

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION 5TYPOLOGIER AF ÆGTEFÆLLEFORSØRGEDE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND FORSKELLIGE INDSATSER TIL FORSKELLIGE MENNESKER BESKÆFTIGELSE SKJULTE RESSOURCER MOTIVATION JOB & UDDANNELSE ØGET SELVSTÆNDIGHED ARBEJDSFÆLLESSKAB

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige

Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler i kontaktforløb for ledige Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Selvevaluering Inspirationsmateriale til vejledningssamtaler

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring.

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring. Status projekt 500 august 2016 I juni havde vi i Hjørring besøg af Cabi og Integrationsnet. Status på projektet i Hjørring er, at vi er i mål med 30 deltagere og ønsker at fortsætte med at rekruttere deltagere

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG 1 Hvor kommer læringen fra? Empowermentprojektet Projekt for 30 kommuner, der har udviklet og afprøvet forskellige empowermentorienterede metoder og tilgange Ca. 3700 deltagere

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag

kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag Erhvervsakademiet Lillebælt Foråret 2015 en samlet præsentation af universets arbejde med kvalitetssikring herunder uddannelsernes videngrundlag, niveau

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11 AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER 11.03.2015 DE KRITISKE ANTAGELSER ER AFGØRENDE FORMÅL MED OPLÆG Introduktion til forandringsteori: Hvad er en forandringsteori? Og hvad skal den bruges til? Hvordan udarbejder

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.:

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: Notat Jobmesse Fyn 2016 Evaluering Oktober 2016 Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: 6474 7061 Evaluering af Jobmesse Fyn 2016 Ca. 5.500 personer og 115 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere