Restaurationsplan for Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan for Odense Kommune"

Transkript

1 Restaurationsplan for Odense Kommune 1

2 Indhold 1. Forord Odense Kommunes Bevillingsnævn Bevillingsnævnets sammensætning Opgaver og sagstyper Lovgrundlag og samarbejde med myndigheder Ansøgning om alkoholbevilling Hvem kan søge Hvem skal ansøgningen sendes l Hvilke oplysninger skal vedlægges Godkendelse af bestyrer Procedure for behandling af ansøgninger Fornyelse af alkoholbevilling Afslag på ansøgning og klagemulighed Be ngelser for meddelelse af alkoholbevilling Formelle lovkrav samt konkrete vurderinger i hver enkelt sag Hvilke hensyn kan Bevillingsnævnet lægge vægt på? Eventuelle begrænsninger og vilkår Forhånds lsagn Placering af restaura onsvirksomheder Bymidten Havnen Basaren Lerchesgade Thomas B. Thriges Gade Center og serviceområder Byudvikling og de nye kvarterer Foreninger, klubber, kulturelle ins tu oner m.v Udvidet åbnings d (na lladelser) Restaura onsvirksomheder med alkoholbevilling Restaura onsvirksomheder uden alkoholbevilling Lejligheds lladelser Sundhed og miljø Udskænkning af alkohol l unge Støj og andre miljømæssige krav Udeservering

3 7.4 Odense som tryg by Na elivsforum Sank oner Sank onsmuligheder Fratagelse af alkoholbevilling Tilbagekaldelse af alkoholbevilling Bor ald af alkoholbevilling Bilag 1: Oversigtskort over Odense Kommune Bilag 2: Kort over bymidten Bilag 3: Kort over havnen Bilag 4: Typer af restaura onsvirksomheder og koncepter 3

4 Forord 1. Forord Restaura onsplanen sæ er rammerne for et velfungerende, trygt og ansvarligt restaura onsog festmiljø i Odense Kommune, hvor der sam dig er rum for konkurrencedyg ge og varierede restaura onsvirksomheder. Odense Byråd vedtog sin første plan for restaura onsområdet i Der har igennem årene været flere revideringer af planen, som sidenhen har fået navnet Restaura onsplanen. I de senere år, 2007 og 2009, er der hovedsageligt foretaget forenklinger og ajourføringer af Restaura onsplanen. Den nu reviderede restaura onsplan er i 2012 blevet l i samarbejde med en række aktører i restaura onsmiljøet, herunder Odense Cityforening, HORESTA, 3F, Restaura onsforeningen af 1883, Fyns Poli, Odense Kommunes Tryg Byudvalg m.fl. I den forbindelse er der udsendt spørgeskemaer l hele restaura onsmiljøet samt a oldt dialogmøde på rådhuset den 23. maj 2012 med deltagelse af et repræsenta vt udsnit af restauranter, caféer, diskoteker, ledere og studerende fra byens uddannelsesins tu oner, poli kere samt Fyns Poli. Restaura onsplanen er vejledende for bevillingsnævnet i Odense Kommune i forbindelse med de konkrete afgørelser, der løbende træffes om nye alkoholbevillinger og forlængelse af eksisterende bevillinger m.v.. Planen er llige prak sk anvendelig for kommende bevillingsansøgere, idet den indeholder oplysninger om, hvor og hvordan man søger om alkoholbevilling, oplister eksempler på begrænsninger og be ngelser, der kan s lles i forbindelse med en alkoholbevilling og giver et overblik over i hvilke områder, der som udgangspunkt kan etableres restaura onsvirksomhed. Restaura onsplanen har sit fundament i restaura onslovens bestemmelser, administra v praksis samt erfaring og viden på området. Planen skal herudover understø e Odense som en tryg by og mo vere alle aktører l at tage del i ansvaret herfor. Restaurationsplanen er vedtaget af Odense Byråd den 12. december 2012 og er gældende fra 1. januar Odense Kommunes Bevillingsnævn 2.1 Bevillingsnævnets sammensætning Et bevillingsnævn nedsæ es i henhold l restaura onsloven af kommunalbestyrelsen og består af Poli direktøren og ind l seks andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlemmer af nævnet. Odense Kommunes Bevillingsnævn består af Poli direktøren, som på møderne lader sig repræ 4

5 Odense Kommunes Bevillingsnævn sentere af en medarbejder fra Tilladelseskontoret, Fyns Poli, fire poli kere fra Odense Byråd, som byrådet vælger direkte, samt to medlemmer som vælges af byrådet e er inds lling fra branche og personaleorganisa oner inden for restaura onsbranchen. Det er ét medlem fra 3F samt ét medlem fra HORESTA eller Restaura onsforeningen af 1883 (de to organisa oner ski er e er fast praksis hver anden byrådsperiode). Bevillingsnævnet holder som hovedregel ordinært møde én gang om måneden, dog ikke i juli måned. Der er i henhold l forretningsordenen for bevillingsnævnet ikke offentlig adgang l møderne. Det skyldes, at der behandles fortrolige oplysninger på møderne om eksempelvis ansøgernes økonomiske forhold. 2.2 Opgaver og sagstyper Bevillingsnævnet behandler konkrete ansøgninger fra personer eller selskaber om alkoholbevilling. En alkoholbevilling gives typisk for en periode af 8 år, men der kan være forhold i enkelte sager der gør, at nævnet fastsæ er en kortere periode, f.eks. 2 år. Blandt de væsentligste øvrige opgaver er: - Godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling - Behandling af ansøgninger om udvidet åbnings d om na en fra kl l Behandling af ansøgning om forhånds lsagn l alkoholbevilling på en bestemt adresse med et bestemt koncept (inden ansøger f.eks. investerer i ombygning og lignende). 2.3 Lovgrundlag og samarbejde med myndigheder Reglerne om alkoholbevilling findes i restaura onsloven senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om restaura onsvirksomhed og alkoholbevilling mv. Bevillingsnævnet anses som et selvstændigt myndighedsorgan, hvor de almindelige forvaltningsretlige regler og principper i bl.a. forvaltningsloven er gældende, herunder krav om begrundelse af afgørelser, partshøring, klagevejledning m.v. Disse regler skal således iag ages ved nævnets behandling af ansøgninger. Bevillingsnævnets afgørelser kan påklages l Odense Byråd. I forhold l næringsbreve er der fra 1. juli 2009 kun én type næringsbrev, idet alle dligere næringsbrevstyper er lagt sammen l et fødevarenæringsbrev, som Erhvervsstyrelsen ( dligere Erhvervs og Selskabsstyrelsen) udsteder. Virksomheden skal selv ansøge om næringsbrevet i Næringsbasen via Alle der driver selvstændig erhvervsvirksomhed med salg af fødevarer l nydelse på eller ved forretningsstedet skal have fødevarenæringsbrev. Drives en virksomhed som et interessentskab (I/S) eller som et kommanditselskab (K/S) skal alle fuldt ansvarlige deltagere i selskabet have næringsbrev. Såfremt der er gennemført en er 5

6 Ansøgning om alkoholbevilling hvervsuddannelse indenfor et bestemt område undtages dog fra kravet om næringsprøve. Når en person eller et selskab søger om alkoholbevilling, søger om udvidet åbnings d, foretager ændringer i restaura onsvirksomheden, f.eks. i ejerskab, dri sform, koncept eller ønsker at have udeservering, er der en række myndigheder, der skal involveres: Poli et (Fyns Poli, Tilladelseskontoret, Postboks 904, 5100 Odense C) Her starter alle ansøgninger om alkoholbevilling, udvidet åbnings d, bestyrergodkendelser m.v. Poli et modtager således oplysninger l sagen fra ansøger, forbereder sagen og vejleder ansøger i kravene l en fyldestgørende ansøgning. Here er fremsendes ansøgningen l bevillingsnævnets sekretariat. Poli et fører desuden kontrol lsyn med, at alkoholbevillingens be ngelser og restaura onsloven overholdes. Poli et udsteder endvidere lejligheds lladelser ved enkeltstående arrangementer, hvor der udskænkes alkohol. Miljømyndigheden (Odense Kommune, Industrimiljø, Nørregade 36 38, 5000 Odense C) Varetager administra on og kontrol af regler om bl.a. lugtgener og støjgrænser. Poli et eller sekretariatet for bevillingsnævnet er behjælpelig med, at ansøgeren kommer i kontakt med miljømyndigheden, når der er behov herfor. Bygningsmyndigheden (Odense Kommune, Byggesag, Nørregade 36 38, Odense C) Behandler ansøgninger om ændret indretning i og bygningsmæssige ændringer l en restaura onsvirksomhed. Poli et eller sekretariatet for bevillingsnævnet er behjælpelig med, at ansøgeren kommer i kontakt med myndigheden, når der er behov herfor. SKAT/Spillemyndigheden ( Til brug for behandling af en ansøgning om alkoholbevilling indhentes økonomiske oplysninger om ansøgeren hos SKAT, bl.a. vedr. eventuel forfalden gæld l det offentlige. Myndigheden administrerer også reglerne om gevinstgivende spilleautomater m.v. Erhvervsstyrelsen ( Administrerer lovgivning omkring restaura onsvirksomheder samt Næringsdatabasen hvorfra næringsbreve udstedes. 3. Ansøgning om alkoholbevilling 3.1 Hvem kan søge Alkoholbevilling l en restaura onsvirksomhed kan søges af en person eller et selskab (A/S, ApS etc.). Lovmæssigt er der nogle forudsætninger, som alle skal være opfyldt, før bevillingsnævnet 6

7 Ansøgning om alkoholbevilling kan gå ind i en nærmere skønsmæssig vurdering af ansøgningen. For personer gælder, at den pågældende (jf. restaura onslovens 13): - skal have næringsbrev l det pågældende forretningssted - skal være fyldt 25 år (dog kun 23 år hvis uddannelse inden for hotel og restaura onsfaget) - ikke er under rekonstruk onsbehandling eller konkurs - ikke er umyndig (værgemålslovens 5) eller er under samværgemål (værgemålslovens 7) - ikke har forfalden gæld l det offentlige på kr. eller derover. For selskaber gælder, at selskabet (jf. restaura onslovens 14): - skal have næringsbrev l det pågældende forretningssted - opfylder restaura onslovens finansieringsbestemmelser - ikke har forfalden gæld l det offentlige på kr. eller derover. I selskaber gælder det endvidere for direk onens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, at de pågældende: - skal være fyldt 25 år (23 år hvis uddannelse inden for hotel og restaura onsfaget) - ikke er umyndige eller under samværgemål e er værgemålslovens 5 og 7 - ikke har forfalden gæld l det offentlige på kr. eller derover - ikke er under omstændigheder nævnt i straffelovens 78, stk. 2, som er l hinder for meddelelse af alkoholbevilling (dvs. at vedkommende ikke ved domstolene må være fradømt re en l at drive erhverv med alkoholbevilling begrundet i nærliggende fare for misbrug af s llingen eller hvervet). En alkoholbevilling udstedes således l en bestemt person eller l et bestemt selskab l at drive restaura onsvirksomhed på en bestemt adresse. Ved ændringer i adressen eller i ejerforhold og dri sform, skal der derfor søges ny bevilling. Odense Kommune har opre et en erhvervskontakt, som er en service for etablerede og kommende virksomheder i kommunen. Erhvervskontakten giver virksomhederne én indgang l al kommunal og statslig myndighedsbehandling og kan være behjælpelig ved eksempelvis større ombygninger og udvidelser af virksomheder, flytning af virksomheder l byen, udvikling af forretningsidé m.v. Læs mere på Hvem skal ansøgningen sendes l En person eller et selskab, der ønsker at ansøge om alkoholbevilling, starter med at henvende 7

8 Ansøgning om alkoholbevilling sig l Tilladelseskontoret ved Fyns Poli. Her udleveres ansøgningsskemaer, og der kan vejledes om eksempelvis udfyldelse af disse eller om vedlæggelse af dokumenta on. Ansøgningsskemaer kan ligeledes findes på interne et på Tilladelser/Alkoholbevilling. Ansøgningen bør sendes i god d af hensyn l den samlede sagsbehandlings d og for at undgå vanskeligheder ved åbning af en restaura onsvirksomhed uden alkoholbevilling. Det anbefales som hovedregel, at ansøgningen fremsendes mindst to måneder før den planlagte åbning af virksomheden. Ansøgningen skal sendes l følgende adresse: Fyns Poli, Postboks 904, 5100 Odense C Hvilke oplysninger skal vedlægges Det a ænger af den enkelte ansøgning, hvilke oplysninger der skal vedlægges. Der kan være tale om én af følgende ansøgninger: - Ansøgning om en ny alkoholbevilling - Ansøgning om fornyelse af eksisterende alkoholbevilling - Ansøgning om lladelse l udvidet åbnings d - Ansøgning om godkendelse af bestyrer På linket Tilladelser/Alkoholbevilling findes blanke er samt lister med oplysninger, der i det enkelte lfælde skal vedlægges ansøgningen. De nævnte oplysninger er nødvendige for, at bevillingsnævnet kan behandle sagen. Hvis alle nødvendige oplysninger er med fra start, kan ansøgningen behandles hur gere. Mangler der oplysninger, er der risiko for, at bevillingsnævnet ikke kan behandle ansøgningen, og at sagen herved forsinkes unødigt. 3.4 Godkendelse af bestyrer I henhold l restaura onsloven ( 14 a) skal den daglige dri af et serveringssted med alkoholbevilling varetages af bevillingshaveren selv eller af en bestyrer. Ved den daglige dri forstås bl.a. servering og udskænkning, hvorfor det ikke er lstrækkeligt, at bestyreren kun kommer for at varetage indkøb og regnskab. Har serveringsstedet flere serveringssteder, må kun ét af disse steder ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige serveringssteder skal ledes af en bestyrer. Hvis bevillingshaver er et selskab eller en forening, skal hvert af virksomhedernes forretningssteder ledes af en bestyrer. Såfremt bevillingshaveren ønsker en bestyrer, skal bevillingsnævnet, uanset om der er tale om en ny alkoholbevilling eller en fornyelse af en eksisterende alkoholbevilling, godkende bestyreren. De konkrete krav l en bestyrer fremgår af afsnit 3.1 ovenfor. Ansøgning om godkendelse af en bestyrer skal ligeledes indgives l Fyns Poli Tilladelseskontoret. 8

9 Betingelser for meddelelse af alkoholbevilling 3.5 Procedure for behandling af ansøgninger Tilladelseskontoret gennemgår de indsendte ansøgninger og kontrollerer, at den nødvendige dokumenta on er l stede. Derudover skaffer kontoret oplysninger om ansøgerens hid dige vandel og eventuel dligere beskæ igelse i restaura onsbranchen. Endvidere indhentes oplysninger hos SKAT, og der sker underretning l Odense Kommune, By og Kulturforvaltningen, med henblik på a laring af, om miljømæssige regler overholdes, herunder bl.a. lugt og støj. Desuden anmodes Fødevarestyrelsen om eventuelle bemærkninger. Ved ansøgning om alkoholbevilling l nyetablerede restaura onsvirksomheder, eller l restaura onsvirksomheder hvis dri sform eller størrelse ønskes ændret væsentligt (f.eks. fra spiserestaurant l diskotek), kræver bevillingsnævnet, at der fremsendes en detaljeret projektbeskrivelse, der redegør nærmere for indretning, dri smæssige forhold, koncept m.v. Tilladelseskontoret sender here er sagens oplysninger l bevillingsnævnets sekretariat i Odense Kommune Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Sekretariatet forbereder sagens videre behandling i bevillingsnævnet. E er sagens behandling i nævnet fremsender sekretariatet afgørelsen l ansøgeren. 3.6 Fornyelse af alkoholbevilling Inden en alkoholbevilling udløber, skal nævnet behandle en ansøgning om fornyelse. Det er ansøgeren, der er ansvarlig for, at der fremsendes en ansøgning re digt l Fyns Poli Tilladelseskontoret. 3.7 Afslag på ansøgning og klagemulighed Hvis en ansøger får helt eller delvist afslag på sin ansøgning fra bevillingsnævnet, er der klageadgang l Odense Byråd. Både be ngelser og begrænsninger kan påklages l Odense Byråd. En klage har ikke opsæ ende virkning, hvilket betyder, at den modtagne afgørelse skal e erleves, uanset at der indgives en klage. En klage skal indgives l Odense Byråd inden 4 uger e er, meddelelse om afslaget er modtaget. Hvis ansøgeren, e er byrådets afgørelse, ønsker at gå videre med sagen, kan de e ske ved de almindelige domstole. 4. Be ngelser for meddelelse af alkoholbevilling 4.1 Formelle lovkrav samt konkrete vurderinger i hver enkelt sag Før bevillingsnævnet kan gå ind i en egentlig behandling af en ansøgning om alkoholbevilling og foretage en konkret vurdering, er der en række krav l ansøger, der skal være opfyldt. Disse er nævnt ovenfor i kapitel 3. Hvis minimumskravene l ansøger er opfyldt, skal bevillingsnævnet foretage en skønsmæssig vurdering af ansøgningen hvorvidt denne skal 9

10 Betingelser for meddelelse af alkoholbevilling imødekommes, herunder evt. med begrænsninger og vilkår. Restaura onsplanen er et vejledende værktøj for bevillingsnævnet i nævnets sagsbehandling. Restaura onsplanen indgår dog i de enkelte vurderinger med meget stor vægt, idet planen er udtryk for de rammer, som byrådet ønsker. 4.2 Hvilke hensyn kan bevillingsnævnet lægge vægt på? Det fremgår af restaura onsloven ( 12), hvilke overordnede hensyn nævnet kan lægge vægt på i sine afgørelser. Der er tale om sammenhængende hensyn, herunder ordensmæssige, ædruelighedsmæssige, økonomiske samt samfundsmæssige hensyn. Det handler bl.a. om: - Forretningsmæssige kvalifika oner, der skal anses for at være betryggende - Vurderinger i forhold l størrelse og indretning af virksomheden - Beliggenhed i forhold l beboelse eller skoler og ins tu oner - Hvorvidt medlemmer af direk onen eller bestyrelsen har udvist en adfærd, der giver grund l at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig vis - Økonomiske forhold, herunder finansieringsplan, dri sbudget, likviditetsbudget m.v. - Bekymring for ordensmæssige problemer, som følge af en for stærk lokal koncentra on af restaura onsvirksomheder - Byplanmæssige betragtninger - Sammenhængende sociale og poli mæssige forhold. 4.3 Eventuelle begrænsninger og vilkår En alkoholbevilling kan i henhold l restaura onsloven e er omstændighederne begrænses og be nges, hvis nævnet vurderer, at der er behov herfor. Der kan eksempelvis fastsæ es følgende begrænsninger og vilkår: - Bevillingen gælder i en kortere periode end 8 år (se endvidere nedenfor). - Bevillingen begrænses l servering af øl, vin og andre drikke med en maksimal alkoholprocent på 15. Disse produkter skal være færdigblandede fra leverandøren, idet det ikke llades, at der i restauranten blandes produkter af ingredienser med en større alkoholprocent end Bevillingen begrænses l servering for en forenings medlemmer og gæster. - Bevillingen be nges af, at bestemte personer fortsat er medlem af et selskabs direk on eller bestyrelse eller forbliver i et interessentskab. - Bevillingen be nges af, at alt personale skal være godkendt af poli et. - Bevillingen be nges af, at der, e er nærmere a ale med poli et, etableres videoovervågning. 10

11 Betingelser for meddelelse af alkoholbevilling - Bevillingen be nges af, at mindreårige ikke må opholde sig i restaura onen i den udvidede åbnings d. - Bevillingen be nges af, at det dokumenteres, at Regula v vedrørende miljøkrav i forbindelse med dri af restaura oner i Odense Kommune overholdes. - Bevillingen be nges af, at virksomheden drives som spiserestaura on. - Bevillingen be nges af, at der ikke ops lles spilleautomater. - Bevillingen be nges af, at virksomheden ikke drives med aggressiv udskænkning af stærke drikke eller iværksæ else af aggressiv og pågående markedsføring af stærke drikke, ligesom der ikke må foretages markedsføring og salg af spiritus på uddannelsesins tu onerne. Som det fremgår, kan en alkoholbevilling begrænses l at gælde i en kortere periode end 8 år, f.eks. på grund af økonomiske forhold. En ansøger kan dog højest opnå to på hinanden følgende dsbegrænsede alkoholbevillinger. Here er skal ansøgeren opfylde kravene l en 8 års bevilling, ellers gives der som udgangspunkt afslag. Såfremt der gives en bevilling på en kortere periode end 8 år på grund af virksomhedens økonomiske forhold, s lles der skærpede dokumenta onskrav i rela on l de økonomiske forhold ved ansøgning om fornyelse af alkoholbevillingen. Desuden kan der med en lladelse l udvidet åbnings d følge en opfordring fra bevillings nævnet om, at indehaveren af alkoholbevillingen eller den daglige bestyrer, i regi af det nedsa e Na elivsforum, 1 2 gange årligt medvirker i eksempelvis interviews, evaluering, tryghedsvandringer eller lignende. 4.4 Forhånds lsagn I nogle lfælde kan planer omkring åbningen af en ny restaura onsvirksomhed indbefa e, at der skal investeres store beløb i ombygning, renovering m.v. Det kan derfor være en forudsætning for, at planerne kan iværksæ es og føres ud i livet, at en kommende virksomhed har en vis sikkerhed for, at investeringen ikke viser sig forgæves, hvis der af én eller anden grund ikke skulle kunne opnås alkoholbevilling eller forlænget åbnings d. En poten el ansøger kan derfor søge om forhånds lsagn hos bevillingsnævnet. Det kræver omtrent det samme som ved en ordinær ansøgning, herunder en rela v detaljeret beskrivelse af f.eks. byggeplaner, koncept, økonomi og åbnings der. Forhånds lsagnet gives ud fra de forudsætninger, som den poten elle ansøger har redegjort for. Virksomheden skal senest 6 måneder e er forhånds lsagnet fremsende en egentlig ansøgning om alkoholbevilling, ellers bor alder forhånds lsagnet. Det er naturligvis kun selve alkoholbevillingen, bevillingsnævnet har kompetence l at tage s lling l. Nævnet har ikke kompetence l at påse 11

12 Placering af restaurationsvirksomheder andre lovmæssige krav, som ansøgeren, og alle andre i en lsvarende situa on, skal opfylde, herunder bl.a. krav l bygningen, udsugning og toile orhold. 5. Placering af restaura onsvirksomheder I placeringen af restaura oner i Odense Kommune lstræbes der rimelig overensstemmelse mellem restaura onsplanen og kommuneplanen for Odense Kommune. Afsnit nedenfor giver et billede af, hvor i Odense Kommune der som hovedregel kan meddeles alkoholbevillinger l nyetablerede restaura onsvirksomheder. Der henvises l det udarbejdede oversigtskort over hele kommunen, se bilag 1. De skraverede områder viser, hvor der som udgangspunkt vil kunne placeres restaura onsvirksomheder. Kortet kan ses i en mere detaljeret version (1:25.000) hos Fyns Poli, Tilladelseskontoret. Herudover henvises l kort over bymidten, se bilag 2, samt l kort over havnen, se bilag 3. Endvidere henvises l bilag 4, hvor typer af restaura onsvirksomheder og koncepter kan ses Bymidten I bymidten kan der, af sociale og poli mæssige årsager, som udgangspunkt kun etableres egentlige spiserestaura oner. Alkoholbevillin ger l nyetablerede restaura onsvirksomheder vil således, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, blive be nget af, at virksomheden drives som spiserestaura on. Læs mere om defini onen i bilag 4. Såfremt der l spiserestaura oner er kny et underholdning eller mulighed for dans, forudsæ es det, at disse faciliteter er bestemt for de spisende gæster. I de følgende områder kan der dog som udgangspunkt meddeles alkoholbevilling l nyetablerede restaura onsvirksomheder, uden at bevillingen be nges af, at virksomheden drives som spiserestaura on: - I dele af gågadearealerne i bymidten (dog ikke Hans Jensens Stræde, Ramsherred, Bangs Boder, Rosengade og den nordlige del af Overstræde) - Nørregade - Banegårdcentret - En del af Østre Sta onsvej - En del af Rugårdsvej fra Kongensgade l Fjordsgade samt en del af Vestre Sta onsvej fra Kongensgade l Fjordsgade samt Fjordsgade - En del af Overgade - Dele af H.C. Andersen kvarteret - Slagterigrunden - Dele af havnen - Lerchesgade - Den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade, Dannebrogsgade samt en del af Ejlskovsgade 12

13 Placering af restaurationsvirksomheder - Den sydlige del af Thomas B. Thriges Gade (op l Hans Jensens Stræde) Der henvises l de gråskraverede områder på kortet over bymidten, se bilag 2. Visse dele af bymidten består af beboelsesområder. Der vil derfor al d blive foretaget en konkret vurdering og afvejning i forhold l gener for omkringboende, når restaura oner ønsker en placering i eller i umiddelbar nærhed af beboelsesejendomme. 5.2 Havnen På området omkring Odense Havn kan der som udgangspunkt etableres spiserestaura oner. I visse dele af området, herunder Byens Ø, er der mulighed for at etablere andre typer af restaura oner end egentlige spiserestaura oner. Hvorvidt der kan gives alkoholbevilling l sådanne, beror i det enkelte lfælde på en konkret skønsmæssig vurdering af restaura onens beliggenhed, type og gener i forhold l eventuelle omkringboende. For en nærmere afgrænsning af, hvilke typer af restaura onsvirksomheder der kan etableres på hvilke områder af havnen, henvises l kort over havnen, bilag Basaren I området omkring og i Bazar Fyn kan der som udgangspunkt alene etableres spiserestaura oner. 5.4 Lerchesgade I uddannelsesområdet i Lerchesgade er der som udgangspunkt mulighed for etablering af restau ra oner uden be ngelse om, at de skal etableres som spiserestaura oner Thomas B. Thriges Gade I den sydlige og nordlige del af Thomas B. Thriges Gade samt Ejlskovsgade l og med Lerchesgade og i Dannebrogsgade kan der som udgangspunkt etableres restaura oner uden krav om, at der skal være tale om egentlige spiserestaura oner. Da der er boliger i området omkring Thomas B. Thriges Gade, meddeles alkoholbevilling e er en konkret skønsmæssig vurdering af restaura onens beliggenhed, type og gener i forhold l eventuelle omkringboende Center og serviceområder Der kan som udgangspunkt gives alkoholbevilling l restaura onsdri i de center og serviceområder, der er markeret på oversigtskortet, se bilag 1. Der vil dog al d blive foretaget en konkret vurdering i forhold l gener for omkringboende og de trafikale forhold, når restaura oner ønskes etableret i eller i umiddelbar nærhed af beboelsesejendomme. I mange af serviceområderne kan der ikke etableres restaura oner med alkoholbevillinger eller ske væsentlig udvidelse af bestående restaura oner, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Disse områder er ikke markeret på oversigtskortet. De nævnte serviceområder er enten meget små, har en vis karakter af beboelsesområder, eller også er anvendelsen i henhold l kommuneplanen fastlagt l specifikke formål, f.eks. skoler, ins tu oner, kirker mv. 13

14 Placering af restaurationsvirksomheder 5.7 Byudvikling og de nye kvarterer Bevillingsnævnet anser det som vig gt, at restaura onsplanen i videst muligt omfang understø er de mange spændende udviklings og vækstmuligheder i byens nuværende og kommende kvarterer. I takt med at byen udvikles og nye kvarterer opstår eller genopstår i en anden form, kan der søges om alkoholbevilling l påtænkte etablerede restaura onsvirksomheder i de nye områder i og uden for bymidten og service og centerområderne. 5.8 Foreninger, klubber, kulturelle ins tu oner m.v. I det omfang, at en andelsforening eller andre foreninger driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af stærke drikke, gælder restaura onsloven ( 1, stk. 1). E er en konkret vurdering kan der meddeles alkoholbevillinger l almenny ge foreninger, klubber, kulturelle ins tu oner o. lign., selvom de er beliggende udenfor de nævnte områder, hvor l der som udgangspunkt kan ldeles bevilling. Til brug for vurderingen af om der kan meddeles alkoholbevilling l en forening eller en klub, der drives på almenny gt grundlag, dvs. hvor hovedformålet ikke er at drive restaura onsvirksomhed, skal foreningens vedtægter med foreningens formålsparagraf samt generalforsamlingsprotokollat fremlægges med oplysning om, hvem der er indvalgt i bestyrelsen. I vurderingen indgår endvidere oplysninger om eventuelt indmeldelsesgebyr og kon ngent, ligesom der vil blive lagt vægt på medlemskredsens størrel se og lokalernes indretning. Er foreningen en idrætsforening, kan der eksempelvis lægges vægt på, om foreningen deltager i turneringer indenfor den pågældende idræt. Der vil som udgangspunkt ikke kunne opnås bevillinger l nye foreningslokaler i gadeniveau med facade l gaden. Her l kommer, at der i egentlige beboelsesområder foretages en konkret vurdering af generne i forhold l omkringboende. Bevillinger l foreninger, klubber o. lign. vil normalt begrænses l servering af øl, vin og andre drikke med en maksimal alkoholprocent på 15. Produkterne skal være færdigblandede fra leverandøren, idet det ikke llades, at der i restaura onen blandes produkter af ingredienser med en større alkoholprocent end 15. Endvidere begrænses serveringen l kun at må ske for den personkreds, der, enten som medlem eller gæst ved særlige arrangementer, beny er de pågældende faciliteter samt ved stævner for adgangsbere get publikum. Bevillingen vil være be nget af, at lukke den er fra kl l kl Udskænkning af andre former for stærke drikke må kun finde sted ved enkeltstående arrangementer e er indhentelse af lejligheds lladelse fra poli et. Der kan i forbindelse med større idrætsanlæg o. lign. meddeles ubegrænset bevilling e er bevillingsnævnets skøn på grundlag af en indhentet udtalelse fra Børn og Ungeforvaltningen, Fri dsafdelingen. 14

15 Udvidet åbningstid (nattilladelser) Bevillinger l restaura oner, der er lkny et kulturelle ins tu oner, meddeles normalt med en åbnings d svarende l åbnings den for den kulturelle ins tu on. Det forudsæ es enten, at der ikke er direkte adgang fra gaden l udskænkningsstedet, eller at udskænkningen foregår i en foyer. 6. Udvidet åbnings d (na lladelser) 6.1 Restaura onsvirksomheder med alkoholbevilling Den normale lukke d for restaura onsvirksomheder med offentlig adgang i Odense Kommune er fra kl Det har Odense Byråd fastsat ved beslutning på byrådsmøde den 15. september Når bevillingsnævnet behandler en ansøgning fra en restaura onsvirksomhed om alkoholbevilling, kan nævnet dog træffe afgørelse om henholdsvis udvidelse og begrænsning af det nævnte dsrum. En udvidelse af åbnings den kræver dog llige poli ets samtykke. Restaura onsloven giver dermed mulighed for, at bevillingsnævnet kan beslu e, at en ansøger kan holde åbent helt eller delvist i den normale lukke d, hvis det skønnes at være forsvarligt. Afgørelsen skal træffes ud fra hensyn l miljø, orden og ædruelighed samt almindelige samfundsmæssige hensyn. Herudover skal virksomhedens karakter og dri sform indgå i vurderingen. Bevillingsnævnet kan give lladelse l udvidet åbnings d (na lladelse) l: kl kl , eller kl E er en konkret vurdering kan nævnet beslu e, at den udvidede åbnings d kun gælder nogle bestemte dage i ugen og evt. kun én enkelt ugedag, f.eks. na en mellem lørdag og søndag. Afgørelsen træffes al d e er en konkret vurdering af lokaleforholdene og ud fra følgende kriterier: - Der gives ikke na lladelser l kl eller kl l restaura onsvirksomheder beliggende i beboelsesejendomme eller l restaura onsvirksomheder i umiddelbar nærhed af beboelseskomplekser, hvor det skønnes at indebære gener for de omkringboende. - Der meddeles ikke na lladelse l kl l restaura onsvirksomheder i umiddelbar nærhed af beboelse, hvis det skønnes at kunne indebære væsentlige gener for de omkringboende. - Alle bevillinger l udvidet åbnings d vil i førstegangs lfælde blive begrænset l 1 år (prøveperiode). Såfremt der here er igen meddeles na lladelse begrænses denne l udløb sam dig med alkoholbevillingen. 15

16 Udvidet åbningstid (nattilladelser) - Na lladelser l kl og gives fortrinsvis l egentlige danserestaura oner, diskoteker, hoteller, kongrescentre o. lign. - Na lladelse kan be nges af, at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaura onen i den udvidede åbnings d fra kl Na lladelser kan be nges af, at restaura onen dokumenterer, at den overholder punkterne , 2.6 og 3.3 miljøkrav i forbindelse med indretning og dri af restaura oner i Odense Kommune". - Na lladelser kan be nges af, at virksomhedens personale godkendes af poli et. - Na lladelser kan be nges af, at der etableres videoovervågning i virksomheden. - Na lladelser kan be nges af, at dri en af virksomheden i den udvidede åbnings d ikke giver anledning l gentagne lovovertrædelse eller ordens eller ædruelighedsmæssige problemer. Hvis vilkår og be ngelser for na lladelser overtrædes, kan bevillingsnævnet e er én skri lig advarsel l bevillingshaveren inddrage na lladelsen. Desuden vil der med en lladelse l udvidet åbnings d følge en opfordring fra bevillingsnævnet om, at indehaveren af alkoholbevillingen eller den daglige bestyrer 1 2 gange årligt medvirker i f.eks. interviews, evaluering, tryghedsvandringer og lignende i regi af det nedsa e Na elivsforum. Det skal bemærkes, at bevillingsnævnet også kan beslu e, at restaura onsvirksomheder skal lukke på et dligere dspunkt end kl , hvis det vurderes at være påkrævet. Det kan bl.a. være lfældet, hvis virksomheden ligger langt uden for bymidten i nærheden af beboelsesejendomme. 6.2 Restaura onsvirksomheder uden alkoholbevilling I restaura onsvirksomheder der ikke har alkoholbevilling, men hvorfra der foregår salg af mad og drikkevarer l nydelse på eller ved restaura onen, kan der gives na lladelser, når der ikke er beboelse umiddelbart ovenover eller ved siden af virksomheden. Na lladelsen vil blive be nget af: - At der ikke ops lles spilleautomater - At der ikke afspilles musik indendørs eller udendørs i perioden fra kl l kl At dri en af virksomheden i den udvidede åbnings d ikke giver anledning l gentagne lovovertrædelse eller ordens eller ædruelighedsmæssige problemer. 6.3 Lejligheds lladelser Poli et kan ved særlige lejligheder, f.eks. ved større byfester, lokalprægede arrangementer samt nytårsnat llade længere åbnings d. Kontakt Fyns Poli, Tilladelseskontoret, for at høre nærmere om lejligheds lladelser. 16

17 Sundhed og miljø 7. Sundhed og miljø 7.1 Udskænkning af alkohol l unge Bevillingsnævnet lægger vægt på, at restauratørerne udviser ansvarlighed i deres alkoholpoli k generelt og i forhold l unge i særdeleshed. Det er ifølge restaura onsloven forbudt at servere alkohol for børn og unge under 18 år. Bevillingshaver har pligt l at sørge for, at der kan serveres andre (alkoholfrie) drikke. Bevillingsnævnet har mulighed for at be nge en alkoholbevilling af, at unge under 18 år ikke opholder sig i restaura onen i den udvidede åbnings d mellem kl og 05.00, og at restaura onen ikke foretager aggressiv markedsføring. Endvidere kan en alkoholbevilling l cafeterier i sportshaller og klubber m.v., hvor børn og unge o e færdes, begrænses l servering af øl og vin og lignende med en alkoholprocent på maks Støj og andre miljømæssige krav Odense Byråd har den 5. april 2000 vedtaget Regula v vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og dri af restaura oner i Odense Kommune. Regula vet fastsæ er generelle miljøkrav l indretning og dri af restaura oner og skal sikre, at naboer l restaura oner ikke bliver udsat for urimelige lugt og støjgener fra f.eks. ven la on og musik. Regula vet gælder for alle restaura oner i Odense Kommune. Regula vet indeholder bl.a. følgende forhold: - Døre og vinduer skal generelt holdes lukkede, hvis der er musik eller madlavning i restaura onslokalet. - Hvis der i restaura onen skal være højere musik og/eller musikoptræden, der kan høres udenfor restaura onens eget areal, skal der installeres lydbegrænsningsanlæg (limiter), og indgangspar et skal forsynes med en lydsluse. - Mange lugtklager kan undgås ved hensigtsmæssig håndtering af køkkenaffald, bl.a. ved at tønder l madaffald hele den holdes lukkede, og containere holdes rene for madsrester o. lign. Manglende overholdelse af regula vet kan føre l påbud og/eller bødestraf. Nærmere oplysninger om regula vets indhold kan fås ved henvendelse l Odense Kommune, By og kulturforvaltningen, afdeling for Industrimiljø. Regula vet kan ses i sin helhed på onsregula v 7.3 Udeservering Alle der ønsker udeservering, herunder gårdservering fra private arealer, skal ansøge Odense Kommune om lladelse her l. Herudover skal alt inventar l udeservering godkendes af Odense Kommune. 17

18 Sundhed og miljø Der skal indgives særskilt ansøgning l Odense Kommune, By og Kulturforvaltningen, afdeling for Myndighed og Vejdri, hvis der er tale om udeservering fra kommunale vejarealer, pladser m.v. eller l afdelingen Byggesag, hvis der er tale om private arealer. Læs mere på Odense som tryg by Restaura onsmiljøet skal bidrage l at skabe en levende, varieret og spændende by l brug for byens borgere og gæster. Restaura onslivet spiller en vig g rolle i fortællingen om Odense by og et af de elementer, der er afgørende for en god fortælling, er tryghed. Tryghed er vig gt i vores hverdag, uanset hvor vi færdes. Tryghed påvirker, hvilke ak viteter vi deltager i, og hvilke muligheder vi har for at møde andre mennesker. Et trygt Odense er derfor sam dig et levende Odense med plads l alle, l gavn for alle. Tryghed er relevant for alle restaura onsvirksomheder ikke kun for dem, der servicerer na elivet. Tryghed skabes bedst gennem forebyggende indsatser, som har virkning både dag, a en og nat og på alle typer af restaura onsvirksomheder. Der kan derfor arbejdes for tryghed overalt i restaura onsmiljøet, og det er vig gt, at vi tager et fælles ansvar for trygheden i byen. Ini a ver der kan øge trygheden Trygheden kan øges gennem forskellige ini a ver. Det kan f.eks. være ved at have fokus på de unges færden i na elivet, udarbejde en udskænkningspoli k, anvende plas cglas, ved uddannelse af personale, a aler om bekæmpelse af aggressiv markedsføring osv. Ini a ver der også kan samarbejdes om i det kommende na elivsforum (se afsnit 7.5). Disse forskellige ini a ver kan øge trygheden i byen og vil blive lagt l grund i vurderingen af både nye og allerede eksisterende alkoholbevillinger. Nedenfor uddybes nogle af de ini a ver der kan være med l at øge trygheden. Uddannelse af personale Personalet har en vig g opgave i forhold l at skabe tryghed og bør derfor være bedst muligt uddannet l at varetage den rolle. Mange personalegrupper kan være med l at skabe tryghed, hvis de får den nødvendige uddannelse i udskænkningspoli k, ungekulturer, fakta om rusmidler og påvirkning, konflikthåndtering, brandbekæmpelse og håndtering samt førstehjælp. Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning er i tråd med kommunens øvrige forebyggende arbejde, på f.eks. SSP og behandlingsområdet. Som en del af den ansvarlige udskænkning bør alle bevillingshavere have en alkoholpoli k, der beskriver, hvordan man forholder sig l udskænkning. Der er gode erfaringer fra andre danske byer med fælles a aler for mere ansvarlig udskænkning. For 18

19 Sanktioner nu ige rammer for en mere ansvarlig udskænkning er ligeledes l gavn for restaura onsvirksomhederne, idet det sikrer ordentlige markedsforhold. Herudover er det også vig gt, at uddannelsesins tu onerne i Odense er en del af samarbejdet, da fester og fredagsbarer er en naturlig og integreret del af det sociale liv på disse steder. Bevillingsnævnet kan ved nye ansøgninger om alkoholbevilling eller fornyelse af eksisterende s lle be ngelser, der medvirker l at sikre ansvarlig udskænkning. Det drejer sig bl.a. om forbud mod aggressiv markedsføring og hård udskænkning. Plas kglas Der forekommer mange skader i na elivet forårsaget af drikkeglas og flasker. I de fleste lfælde som følge af uheld, men i enkelte grove lfælde desværre også, som følge af vold, hvor glas og flasker bruges som våben. En undersøgelse fra forskerholdet Ulykkesanalysegruppen viser, at smadret glas er det mest anvendte våben, når der er vold på diskoteker og barer. Plas kglas er derfor flere steder i landet et værktøj i kampen mod voldsomme skader som følge af voldsepisoder i na elivet. Udviklingen og nye materialer gør, at plas kglas har fået en mere gedigen kvalitet og har i dag egenskaber, der minder om rig ge glas. 7.5 Na elivsforum I bestræbelserne på at skabe et bedre og mere trygt na eliv nedsæ es et na elivsforum med deltagelse af by og na elivets aktører. Forummet har l formål at le e dialogen na elivets parter imellem og imellem disse og Odense Kommune. Na elivsforum er en pla orm, hvor by og na elivets parter kan mødes og samarbejde om projekter med betydning i forhold l oplevelsen af Odense som værende en by med et mangfoldigt, spændende og trygt na eliv. 8. Sank oner 8.1 Sank onsmuligheder Overtrædelse af en række af restaura onslovens bestemmelser kan straffes med bøde, ligesom lsidesæ else af be ngelser eller begrænsninger fastsat af bevillingsnævnet kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelses lfælde kan straffen s ge l frihedsstraf. 8.2 Fratagelse af alkoholbevilling Fratagelse af en alkoholbevilling kan i henhold l restaura onsloven ( 19, stk. 1, nr. 1) ske ved domstolene. Fratagelsen kan ske i forbindelse med en straffesag, hvis bevillingshaveren eksempelvis har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af restaura onsloven eller af vilkårene i alkoholbevillingen. 8.3 Tilbagekaldelse af alkoholbevilling Tilbagekaldelse af en alkoholbevilling beslu es af bevillingsnævnet. Tilbagekaldelsen kan i henhold l restaura onsloven ( 19, stk. 1, nr. 2) 19

20 Sanktioner ske e er forslag fra poli et, hvis der er særlig grund l at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig vis. Det er således en forudsætning for lbagekaldelse, at restaura onen igennem en længere periode har været drevet på uforsvarlig vis. Poli et vil derfor o est have givet mindst en påtale l bevillingshaveren, før der vil ske lbagekaldelse. Bevillingsnævnets lbagekaldelse kan indbringes for domstolene. - en be ngelse for opnåelse af bevillingen ikke længere er opfyldt. Det påhviler bevillingshaveren at underre e bevillingsnævnet, hvis bevillingen ikke længere udny es. Herudover kan alkoholbevillingen i henhold l restaura onsloven ( 19 a) fratages, hvis bevillingshaveren har forfalden gæld l det offentlige på mindst kr. Alkoholbevillingen kan fratages for et dsrum af 1 l 5 år eller ind l videre. 8.4 Bor ald af alkoholbevilling En alkoholbevilling bor alder i henhold l restaura onsloven ( 18), hvis - bevillingshaveren dør. Afdødes ægtefælle har ret l at overtage bevillingen, hvis vedkommende har været samlevende med afdøde ind l dennes død og i øvrigt opfylder de personlige be ngelser for alkoholbevilling. - bevillingens gyldigheds d udløber, uden at fornyelse sker - bevillingen ikke længere udny es af bevillingshaveren - bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev - bevillingshaveren er under konkurs 20

21 21

22 22

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 INSTALATIONSRET 4 TIL DIG DER FLYTTER UD 5 OPSIGELSE 5 FRAFLYTNINGSSYN 5 VEDLIGEHOLDELSESORDNINGER 6 BOLIGGARANTIBEVIS 6 TIL DIG DER

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk

Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk Skolevangen 45 9800 Hjørring Tlf.: 72 69 60 00 E-mail: sv@ucn.dk 2 Velkommen l University College Nordjylland, Skolevangen. Vi glæder os l at starte det nye undervisningsår sammen med jer og ser frem l,

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Mestring og udfoldelse

Mestring og udfoldelse Mestring og udfoldelse Forord I Glostrup arbejder vi ud fra de to kerneopgaver: Mestring og udfoldelse. Mestring og udfoldelse er i koncentreret form det, vi skal bidrage l hos vores borgere. Vi bruger

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/07115 ISTANDSÆTTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ I breve af 5. og 13. juli 2012 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. januar 2016 J.nr.: NMK-33-02877 KlageID: 62959 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

Vedtægter. Kvarmløse-Tølløse Vandværk A.m.b.a. Kvarmløse-Tølløse Vandværk A.m.b.a. Kvarmløse-Tølløse Vandværk. Sofievej 11.

Vedtægter. Kvarmløse-Tølløse Vandværk A.m.b.a. Kvarmløse-Tølløse Vandværk A.m.b.a. Kvarmløse-Tølløse Vandværk. Sofievej 11. Kvarmløse-Tølløse Vandværk A.m.b.a 2015 Vedtægter Kvarmløse-Tølløse Vandværk A.m.b.a. Sofievej 11 4340 Tølløse Telefon: 59186083 E-mail: mail@ktvand.dk www.ktvand.dk CVR:12681615 Kvarmløse-Tølløse Vandværk

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13568-9 Side 1/5 Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Høringsregler. - om at være part i en byggesag

Høringsregler. - om at være part i en byggesag Høringsregler - om at være part i en byggesag Høringsregler I denne pjece finder du vejledning om regler og rettigheder i forbindelse med høringer ved byggesager m.v. herunder høringsregler for forskellige

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4

AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4 AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4 AFDELINGSBESTYRELSEN 4 BEBOERKLAGENÆVNET 5 EGEN TRÆKNINGSRET 6 HVEM ER KAB? 7

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

Lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. Lov om detailsalg fra butikker m.v. LOV nr 606 af 24/06/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LBK Nr. 786 af 09/08/2005 Forskriftens fulde tekst Lov om detailsalg fra butikker m.v. VI MARGRETHE

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Naalakkersuisut

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere