Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt banken ) tilbyder sine kunder, uanset om de er privatkunder eller erhvervskunder. Beskrivelsen indeholder ligeledes de regler og særlige forhold, som gælder ved de forskellige ordre- og handels- former. Ved værdipapirer skal forstås de instrumenter, der er nævnt i bilag 5, nr i Lov om finansiel virksomhed. Forretningsbetingelserne gælder for aftaler om værdipapir- handel, som indgås mellem kunden og banken via bankens filialer, via bankens centrale kundebord eller via Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel efter 24. september Handel med derivater er omfattet af særlige aftaler og for- retningsbetingelser for Handel med Valuta og Derivater. Introduktion I banken ønsker vi at give vores kunder en god og relevant rådgivning om handel med værdipapirer, ligesom banken bestræber sig på at gennemføre modtagne ordrer korrekt og effektivt. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at investering i værdipapirer er forbundet med en vis risiko, og at de hand- ler, banken gennemfører, sker for kundens regning og risiko. Kunder, der ønsker yderligere information eller en gennem- gang af nærværende betingelser, er velkommen til at kon- takte deres filial for information eller vejledning. Banken tilbyder handel med: Aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse. Obligationer og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse. Andele i investeringsforeninger, specialforeninger, fåmands- foreninger, udenlandske investeringsinstitut- ter og andre kollektive investeringsforeninger, der er omfattet af Lov om investeringsforeninger og special- foreninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Banken tilbyder indenfor visse rammer handel for både små og store beløb, også for beløb, der afviger fra de størrel- ser, der normalt handles på et reguleret marked dvs. på en fondsbørs eller autoriseret markedsplads. Såfremt kunden handler værdipapirer erhvervsmæssigt og jævnligt handler for større beløb, kan nærværende forret- ningsbetingelser fraviges, hvis der er truffet særskilt aftale med banken om dette. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om værdipapir- handel, OMX Den Nordiske Børs medlemsregler og Børseti- ske regler samt Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og Bekendtgørelse om værdipapirhandle- rens udførelse af ordrer. Kundekategorisering I overensstemmelse med Bekendtgørelse om investorbe- skyttelse ved værdipapirhandel har banken pligt til at indde- le sine kunder i følgende tre kategorier: godkendte modparter (andre pengeinstitutter, forsik- ringsselskaber, pensionsselskaber m.v.) professionelle kunder (typisk meget store erhvervskun- der) detailkunder (alle øvrige kunder). Inddelingen i tre kategorier sker ud fra objektive kriterier og har betydning for graden af den beskyttelse, kunden får som investor herunder hvilke informationer og hvilken rådgiv- ning kunden får fra banken. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau, professionelle kunder har en mindre beskyttelse og godkendte modparter er som udgangspunkt ikke omfattet af investorbeskyttelsen. Det er i et vist omfang muligt at ændre den fastsatte katego- ri. Hvis kunden ønsker dette, skal kunden kontakte sin bank- rådgiver, som vil undersøge, om kunden opfylder bekendt- gørelsens krav vedrørende kategorisering. I Aftale om værdipapirhandel og depotoprettelse fremgår det, hvilken kategori kunden tilhører. Erfaring og kendskab Er kunden kategoriseret som detailkunde, skal banken vur- dere, hvilke typer af værdipapirer kunden har kendskab til og erfaring med at handle banken kalder dette for kundens handelsområde. For at kunne fastlægge kundens handels- område, og afgøre hvilke værdipapirer der er hensigtsmæs- sige for kunden, har banken brug for en række oplysninger. Når banken har fået de nødvendige oplysninger, får kunden besked om, hvilke typer værdipapirer der indgår i kundens handelsområde. Banken fraråder, at kunden handler med værdipapirer, som ikke er omfattet af kundens handelsområde uden først at have fået rådgivning i banken. Det skyldes, at disse værdipa- pirer kan indeholde risici, der kan være ukendte for kunden. Investeringsrådgivning Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknytning til værdipapirer, uanset om rådgivningen gives på bankens eller kundens initiativ. Ved personlig anbefaling forstås en anbefaling, der Side 1 af 8

2 gives til en kunde i dennes egenskab af investor, som tager udgangspunkt i personens egne omstændigheder, og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: at købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, eller beholde et bestemt værdipapir, eller at udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyl- des et bestemt værdipapir, til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et værdipapir. Generel vejledning Bankens anbefaling af en bestemt type værdipapirer udgør ikke investeringsrådgivning i henhold til Bekendtgørelse om Investorbeskyttelse ved Værdipapirhandel, da anbefalingen til kunden skal relatere sig til transaktioner i specifikke finan- sielle instrumenter. Det vil for eksempel sige, at en anbefa- ling til kunden om at købe 100 stk. XX- aktier er investerings- rådgivning, hvorimod en anbefaling om at placere en formue i 60 procent obligationer og 40 procent aktier er en generel anbefaling, som ikke er omfattet af definitionen investe- ringsrådgivning. Generelle anbefalinger kan godt være et led i en investe- ringsrådgivning, som munder ud i en anbefaling af transakti- oner i specifikke finansielle instrumenter, men den generelle anbefaling kan som udgangspunkt ikke i sig selv udgøre investeringsrådgivning. Generel vejledning i form af produkt-, udsteder- eller mar- kedsinformation såvel skriftlig som mundtlig vil derfor typisk ikke udgøre investeringsrådgivning. En ordning, hvorefter banken sender generel vejledning og anbefaling til en række navngivne abonnenter, konstituerer ikke investeringsrådgiv- ning, da der ikke er tale om personlig anbefaling. Indhentelse af informationer forud for investerings- rådgivning Når banken yder investeringsrådgivning, vil banken indhente de oplysninger om kunden, som er nødvendige og relevante for, at banken kan vurdere kundens kendskab til og erfaring med det relevante investerings- område, finansielle situation og investeringsformål. Omfanget af de oplysninger, som banken vil anmode kunden om, afhænger af kompleksitetsgraden og risikoniveauet for den tjenesteydelse eller det produkt, der er tale om, størrel- sen af det beløb kunden ønsker at investere, kundekategori samt kundens konkrete forhold i øvrigt. Banken kan også anvende oplysninger, som pengeinstituttet allerede besidder om kunden i forbindelse med et løbende kundeforhold. Oplysningerne, som banken således har om kunden, vil danne grundlag for det videre arbejde med bankens anbefa- ling til kunden. Får banken ikke de fornødne, relevante oplysninger til at give en anbefaling rettet til kunden personligt om transakti- oner i specifikke finansielle instrumenter, er det ikke muligt for banken at rådgive kunden om investeringsvalg eller porteføljepleje. Banken kan imidlertid anbefale et alternativt produkt eller udføre en alternativ transaktion eller tjeneste- ydelse, såfremt dette er egnet for kunden på baggrund af de oplysninger, som banken har fået. Værdipapirhandel uden rådgivning Banken vurderer kun, om et værdipapir er egnet for kunden, hvis banken yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje til kunden. I forbindelse med andre former for investerings- service end investeringsrådgivning vil banken på baggrund af kundens kendskab til og erfaring med det relevante investe- ringsområde vurdere, om investeringsservice eller et pro- dukt er hensigtsmæssigt for kunden, medmindre transaktio- nen tilbydes med henblik på udelukkende ordreudførelse (execution only). Læs mere om udelukkende ordreudførel- se nedenfor. Hvis kunden er kategoriseret som professionel kunde, vurde- rer banken ikke, om det påtænkte produkt er hensigtsmæs- sigt for kunden. På baggrund af kundens kendskab til og erfaring med det relevante investeringsområde kan banken tildele kunden et handelsområde der vil fremgå af Basis Investeringsprofil- aftale hvor kunden uden bankens anbefaling kan foretage transaktioner i specifikke værdipapirer. Hvis kunden ikke giver banken oplysninger eller ikke giver tilstrækkelige oplysninger om sit kendskab og sine erfarin- ger, kan banken ikke afgøre, om et produkt eller tjeneste- ydelse er hensigtsmæssig for kunden, hvorfor det ikke vil være muligt at tildele kunden et handelsområde. Udelukkende ordreudførelse af transaktioner (Execution only) Uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentning af oplysninger om kundens kendskab, erfaring, finansielle situation eller investeringsformål, kan banken på kundens anmodning foretage udelukkende ordreførelse af transak- tioner i følgende værdipapirer: aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked pengemarkedsinstrumenter obligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument andele i investeringsforeninger eller tilsvarende inve- steringsinstitutter omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS) andre ikke komplekse finansielle instrumenter. Side 2 af 8

3 Ved udelukkende ordreudførelse af transaktioner har ban- ken ikke vurderet den leverede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed. Kunden er derfor ikke omfattet af inve- storbeskyttelse. Dette gælder uanset om transaktionen foretages via Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel, handel ved personlig fysisk henvendelse til banken eller ved ordreafgi- velse via telefonen. Hvis kunden ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion, så anbefaler banken, at kunden henvender sig til sin bankrådgiver for at få nærmere rådgivning. Handelssteder Banken er handelsberettiget på OMX Den Nordiske Børs København og har derfor i lighed med andre banker, børs- mæglerselskaber og kreditforeninger mulighed for at handle direkte på OMX s handelssystem. Noteringen af kurser i OMX s handelssystem foretages elek- tronisk fra bankens egne lokaler hele dagen i det regulerede markeds åbningstid. For såvel obligationer som aktier og investeringsforeningsbeviser gælder, at relativt få værdipa- pirer handles ofte, og mange værdipapirer handles periode- vis. Disse forhold har betydning ved fastsættelse af kursen. Aktiehandel og handel med investeringsbeviser i OMX s handelssystem sker ved en match- procedure, hvilket vil sige, at de indkomne købs- og salgsordrer sammenføres til han- del. Obligationshandel i OMX s handelssystem sker ved en ac- cept- procedure, hvilket vil sige, at de indkomne købs- og salgsordrer skal accepteres af en modpart på børsen, før der er handlet. Banken handler på udenlandske regulerede markeder og autoriserede markedspladser på vegne af kunderne via inden- eller udenlandsk børsmægler på de pågældende markeder. Ordreudførelsespolitik Ved håndtering af ordrer fra kunder, som banken generelt eller i enkeltstående tilfælde behandler som detailkunder eller professionelle kunder, gælder bankens til enhver tid gældende Ordreudførelsespolitik. Ordreudførelsespolitikken kan ses på bankens hjemmeside andelskasse.dk eller udleveres ved henvendelse i en af bankens filialer. Sker der ændringer i bankens politik om udførelse af ordrer, offentliggøres disse ændringer også på bankens hjemmeside. Når banken har modtaget en kundes ordre, sikres det, at ordren indeholder tilstrækkelige oplysninger til korrekt behandling. Desuden kontrolleres om fuldmagtsforhold m.v. er opfyldt. Herefter ekspederes kundens ordre uden ugrun- det ophold. Banken sikrer, at kunden efter omstændighe- derne får den bedst mulige pris under hensyntagen til tid, mængde og øvrige vilkår for ordrens gennemførelse. Handelsformer og ordretyper Banken tilbyder flere former for handel. Hvis banken ikke har aftalt andet med kunden, vælger banken den handels- form, der er mest fordelagtig for kunden ifølge bankens ordreudførelsespolitik. Når banken har modtaget kundens ordre, er den bindende for kunden. Banken tilbyder handel på OMX Den Nordiske Børs København strakshandel handel med udenlandske værdipapirer via mægler. Ud over forskellige handelsformer anvender banken også følgende ordretyper markedsordre limiteret ordre. Hvis kunden lader banken vælge, vælger banken både den ordretype og handelsform, som er mest fordelagtig for kunden efter best- execution - princippet. Det betyder, at banken også kan gennemføre kundens ordre uden for et reguleret eller alternativt marked. Strakshandel En strakshandel er karakteriseret ved, at kunden aftaler prisen med banken umiddelbart forud for handlens gennem- førelse. Banken tilbyder strakshandel i et udvalg af danske værdipa- pirer i bankens åbningstid. For kunder, der benytter Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel, tilbydes strakshandel også uden for bankens åbningstid. Se afsnittet Handel via Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel. Oversigt over værdipapirer, som banken tilbyder strakshandel i, findes i bankens kurslister i Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel. Fordelen ved strakshandel er, at kunden, samtidig med at handlen indgås, får præcis viden om den kurs, der handles til, og at handlen kan gennemføres med den ønskede mængde på én gang. Banken stiller løbende strakshandelspriser i en lang række likvide aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser optaget til handel på OMX Den Nordiske Børs København. Banken ændrer strakshandelspriserne løbende i overens- stemmelse med kursudviklingen for de pågældende værdi- papirer. Banken sikrer, at strakshandlen gennemføres til en kurs, der på handelstidspunktet ekslusiv kurstillæg/fradrag ligger på eller inden for det gennemsnitlige spread i ordre- bogen i OMX s handelssystem. For andre værdipapirer, og i tilfælde af at der ikke er aktuelle bud/udbud på de nævnte markeder, fastsætter banken strakshandelskursen under hensyn til de aktuelle markeds- forhold herunder Side 3 af 8

4 udbud og efterspørgsel det seneste handlede kursniveau kurspåvirkende begivenheder nationale og internati- onale tilgængelige oplysninger om udsteder og udsteders branche kursudviklingen på tilsvarende værdipapirer gælder kun obligationer prisoplysninger fra udsteder gælder kun investerings- beviser m.v. Banken forbeholder sig ret til frit at vælge, på hvilke tids- punkter strakshandelskurserne stilles, og uanset angivelse af åbningstider for strakshandel forbeholder banken sig ret til frit at suspendere prisstillelsen. Ved strakshandel handler kunden med banken som mod- part. En strakshandel afregnes til strakskurs. Bankens filialer har, inden for visse beløbsgrænser, adgang til at stille strakshandelspriser i et udvalg af værdipapirer i bankens åbningstid. Udvalg og beløbsgrænse fastsættes af banken. Beløbsgrænserne udgør p.t. for handel med aktier og investeringsbeviser kr pr. handel og for handel med obligationer kr pr. handel. Banken kan også tilbyde sine kunder strakshandel over ovennævnte beløbsgrænser efter nærmere aftale. Børshandel En børshandel er karakteriseret ved dels, at kundens ordre om køb eller salg af værdipapirer skal være limiteret, og dels at kundens ordre videresendes direkte til OMX Den Nordiske Børs København. Banken tilbyder kun børshandel til kunder via Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel. Se afsnittet Handel via Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel nedenfor. Limiteret ordre En limiteret ordre er karakteriseret ved, at kunden angiver den højeste eller laveste kurs, kunden ønsker at købe hen- holdsvis sælge et givet værdipapir til samt den periode, ordren skal være gældende. En limiteret ordre kan maksimalt være gældende i 14 dage. Hvis den angivne kurs eksklusiv kurstillæg/- fradrag ikke opnås i perioden, bortfalder ordren. Hvis kunden fortsat ønsker ordren gennemført, må kunden afgive en ny ordre til banken. Anses en limiteringskurs for urealistisk, er banken berettiget til at afvise en limiteret ordre. En limiteret ordre vil være en fordel i de tilfælde, hvor kunden ønsker at købe eller sælge værdipapirer til en forud fastsat kurs, f.eks. hvis der er stor forskel på den aktuelle købs- og salgskurs i det værdipapir, der ønskes handlet, eller hvis der slet ikke er noteret en kurs på et reguleret marked. En limiteret ordre gennemføres efter samme principper som ved en markedsordre. En limiteret ordre, der er modtaget af banken efter kl , vil normalt ikke blive behandlet før næste bankdag. En limiteret ordre sendes som hovedregel direkte videre til handel på et reguleret marked, men kan dog, jf. bankens ordreudførelsespolitik, også ske ved en direkte handel med banken som modpart til en pris, som svarer til markedspri- sen på handelstidspunktet. En limiteret ordre, der er videregivet til inden- eller uden- landsk børsmægler, afregnes kun, hvis banken hos sin for- retningsforbindelse kan handle til limiteringskursen, eksklu- siv kurstillæg/- fradrag tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. Når kunden limiterer en ordre, der gennemføres via inden- eller udenlandsk børsmægler, er dette samtidig en aftale om, at den limiterede ordre ikke skal offentliggøres, hvis den ikke kan gennemføres øjeblikkeligt under de gældende markedsvilkår. En limiteret ordre i obligationer, der er optaget til handel på OMX Den Nordiske Børs København, er forbundet med visse ulemper i forhold til en limiteret ordre i aktier. Årsagen er, at handel med obligationer direkte i dette regulerede marked foregår efter principper, der gør det vanskeligt at få gennem- ført kundens ordre. Modparter i dette regulerede marked vælger helt frit, hvem de vil handle med, uanset hvem der tilbyder den bedste kurs det er derfor langt fra sikkert, at kunden kan få gennemført sin ordre, selvom der rent faktisk sker handel på den kurs, kunden har betinget sig i sin ordre. Ved handel med obligationer anbefales det at anvende straksordre eller markedsordre. En limiteret ordre rummer risiko for, at kundens ordre delaf- regnes. Delafregning af ordrer kan medføre øgede kurtage- omkostninger, fordi der beregnes kurtage pr. dag for den del af kundens ordre, der er handlet på et reguleret marked inden for den pågældende dag. Kunden kan tillige risikere, at ordren slet ikke bliver gennem- ført, fordi der på det regulerede marked ikke findes modpar- ter, der ønsker at handle det pågældende værdipapir, eller fordi det aktuelle kursniveau har bevæget sig væk fra den kurs, kunden har betinget sig. Limiterede ordrer tages i kommission af banken, og der kan forekomme selvindtræde i de tilfælde, hvor en limiteret ordre gennemføres med banken som modpart på eller uden for det regulerede marked. Selvindtræde betyder, at kunden har handlet med banken som modpart, hvilket vil fremgå af fondsnotaen. Det har ingen betydning for afregningskursen, at der i konkrete tilfælde er gennemført en handel med banken som modpart i det regulerede marked. Afregning med banken som modpart sker kun i tilfælde, hvor banken stiller den bedste kurs i det regulerede marked på handels- tidspunktet. Såfremt ordren er gennemført på et reguleret marked, vil det fremgå af fondsnotaen. Side 4 af 8

5 Når kunden afgiver en limiteret ordre, udløses et gebyr, der hæves på kundens konto, uanset om ordren gennemføres eller ej. Gebyret fremgår af bankens gebyrkatalog, der kan ses på bankens hjemmeside andelskasse.dk eller udleveres, ved at kunden henvender sig til sin filial. Markedsordre En markedsordre er karakteriseret ved, at kunden afgiver en ordre til banken om køb eller salg af et værdipapir, der gen- nemføres bedst muligt jf. bankens ordreudførelsespolitik under forudsætning af, at det er muligt at tilvejebringe eller afhænde det pågældende værdipapir. Banken tilbyder markedsordre i de tilfælde, dels hvor kun- den ikke har mulighed for at afgive en straksordre, og dels hvor kunden afgiver en ordre på køb eller salg af værdipapi- rer, der ikke er optaget til handel på OMX Den Nordiske Børs København. En markedsordre, modtaget før kl , vil hurtigst muligt enten blive indlagt som kommissionshandel i OMX s eller en autoriseret markedsplads handelssystem eller blive gen- nemført bedst muligt med banken som modpart. En markedsordre indlagt i OMX s eller en autoriseret mar- kedsplads handelssystem søges gennemført helt eller del- vist snarest muligt efter, at ordren er indlagt i handelssyste- met. En markedsordre, der vedrører køb eller salg af værdipapi- rer, som er optaget til handel på et reguleret marked i ud- landet, videregives altid hurtigst muligt i kommission til inden- eller udenlandsk børsmægler. Kan en markedsordre, der er indlagt i OMX s handelssystem, en autoriseret markedsplads system eller videregivet til en inden- eller udenlandsk børsmægler, ikke gennemføres helt eller delvist inden for en periode på 5 kalenderdage, slettes den ikke gennemførte del af ordren. Såfremt kunden har gjort en markedsordre gyldig over en periode på flere dage, og markedsordren handles delvist, vil markedshandlen blive afregnet pr. dag. En markedsordre, modtaget efter kl , betragtes som modtaget den næste bankdag kl Uanset hvilken måde en markedsordre gennemføres på, vil banken sikre, at markedsordren gennemføres til den bedst mulige pris for kunden, når tid, mængde og handelsvilkår er taget i betragt- ning. Terminshandel En terminshandel er karakteriseret ved, at kunden aftaler en fast kurs på køb eller salg af en bestemt mængde obligatio- ner til senere levering (mere end tre dage fra handelstids- punktet) forud for handlens gennemførelse. Terminshandel tilbydes i udvalgte obligationer til kunder, der ønsker en provenu- eller rentesikring i forbindelse med optagelse, omprioritering eller indfrielse af lån i fast ejen- dom. Terminskursen fastsættes på aftaletidspunktet. Terminskursen beregnes med et tillæg/fradag til straks- kursen på aftaletidspunktet. Terminstillægget/- fradraget fastsættes af banken og udreg- nes ud fra den renteforskel, der er mellem det pågældende værdipapirs direkte rente, den eventuelt publicere- de/forventede udtrækningsprocent og pengemarkedsrenten for den ønskede periode. Strakskursen fastsættes på samme måde som nævnt under strakshandel. Ud over ovennævnte tillæg/fradrag beregnes i forbindelse med optagelse, indfrielse eller omprioritering af gæld i fast ejendom et fast kurstillæg/ fradrag, som fremgår af bankens gebyrkatalog, der kan ses på bankens hjemmeside andelskasse.dk eller udleveres, ved at kunden henvender sig til sin filial. Handel med udenlandske værdipapirer via mægler Der er mulighed for at handle udenlandske værdipapirer i banken. Ved handel med udenlandske værdipapirer skal ordretyperne markedsordre eller limiteret ordre anven- des. Ordrer om køb og salg af udenlandske værdipapirer, optaget til handel på et reguleret marked i udlandet, videregives altid hurtigst muligt i kommission til en inden- eller uden- landsk børsmægler, som kan vælge at gennemføre ordren på det aktuelle udenlandske regulerede marked. Banken vælger markedsplads og børsmægler, samt hvilken valuta handlen skal afregnes i, medmindre der aftales andet med kunden. Kundens ordrer gennemføres kun i det omfang, der kan handles på det aktuelle udenlandske regulerede marked eller hos den pågældende børsmægler. Banken kan dog vælge at opfylde sådanne ordrer via sin egen beholdning. Kundens ordrer kan deles eller samles og derfor handles til forskellige priser. Kundens ordrer ekspederes i den officielle åbningstid for det pågældende udenlandske regulerede marked. Er markedet lukket, når banken modtager ordren, ekspeder banken den først, når det udenlandske regulerede marked åbner igen. Kan en markedsordre ikke gennemføres helt eller delvist inden for en periode på 5 kalenderdage, slettes den ikke gennemførte del af ordren. En limiteret ordre kan dog opretholdes, indtil den aftalte periode er udløbet. Betaling og levering sker via inden- og udenlandske forret- ningsforbindelser. Bankens afregning tager udgangspunkt i de markedspriser, banken kan opnå hos sine inden- og uden- landske børsmæglere med tillæg/fradrag af deres omkost- ninger. Handel i unoterede værdipapirer Kunden kan handle værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller et alternativt marked herunder pantebreve med banken som køber og sælger til Side 5 af 8

6 aktuelle markedspriser. Bankens priser svarer til dem, ban- ken selv kan opnå tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. Ved handel med unoterede værdipapirer skal ordretyperne markedsordre og limiteret ordre anvendes. Handel via Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel Kunder med adgang til Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel kan via internettet afgive ordrer på køb og salg af danske og udenlandske værdipapirer også uden for bankens sædvan- lige åbningstid. Ved handel via Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel gælder desuden bankens vilkår for handel med værdipa- pirer via Københavns Andelskasse Netbank. Markedsordre og limiteret ordre Markedsordrer og limiterede ordrer kan afgives fra kl morgen til kl nat alle ugens dage. Ordrer, der afgives i en weekend, på en helligdag eller efter kl på en bank- dag, betragtes som modtaget den førstkommende bankdag kl Strakshandel Banken tilbyder strakshandel i et udvalg af danske værdipa- pirer på alle børsdage fra kl til kl Strakshan- delskurserne er alene stillet af banken, og en straksordre gennemføres altid med banken som modpart. Udvalg og beløbsgrænser fastsættes af banken og kan ændres uden varsel. Strakshandelspriserne i Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel er en opfordring til kunden om at afgive tilbud. Kundens straksor- dre er herefter et tilbud, der skal accepteres af banken, før en strakshandel kan anses for afsluttet. Hvis prisen ændrer sig, før banken modtager ordren, vil handlen fortsat blive gennemført, hvis ændringen har positiv indflydelse på kun- dens køb eller salg. Medfører ændringen derimod, at et køb bliver dyrere, eller fortjenesten ved salg bliver lavere, vil strakshandlen ikke blive gennemført. Kunden vil få medde- lelse om afvisningen I Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel. De af banken stillede strakshandelspriser gælder for bud/udbud i obligationer op til kr i nominelværdi aktier og investeringsbeviser op til kr i kurs- værdi. Ved strakshandel i OMX Den Nordiske Børs Københavns åbningstid sikrer banken, at handlen gennemføres til en kurs, der på handelstidspunktet ligger på eller inden for det gennemsnitlige spread i ordrebogen i OMX s handelssystem jf. bankens ordreudførelsespolitik. Ved strakshandel uden for OMX Den Nordiske Børs Køben- havns åbningstid, gøres kunden opmærksom på, at der vil være en større risiko for banken med hensyn til prisstillelsen, hvorfor der kan være et større spread mellem bud/udbud. Det angivne spread vil som udgangspunkt blive fastsat på baggrund af spreadet på lukketidspunktet for OMX Den Nordiske Børs København. Ved strakshandel, hvor kunden køber eller sælger obligatio- ner, beregnes et tillæg eller et fradrag til henholdsvis købs- eller salgskursen jf. bankens ordreudførelsespolitik. Børshandel Såfremt det er aftalt, har kunden via Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel mulighed for at afgive limiterede ordrer på køb og salg af aktier og investeringsbeviser direkte på OMX Den Nordiske Børs København. Ordrerne handles i kommission, idet ordrerne afgives i bankens eget navn, men for kundens regning. Denne transaktionstype kaldes også børshandel og sker efter OMX Den Nordiske Børs medlemsregler. Banken anbefaler kun børshandel til kunder, der har indsigt i handels- og markedsforhold på OMX Den Nordiske Børs København. Banken kan indtræde som part i en handel. Ifølge kommissi- onsloven foreligger der i så fald selvindtræde. Banken ind- træder kun i handlen, hvis bankens pris på handelstidspunk- tet var bedst for kunden, eller der ikke var en bedre pris end bankens tid, mængde og handelsvilkår taget i betragtning. Fondsnotaen vil indeholde oplysning om, hvorvidt handlen er indgået med banken som modpart. Ved børshandel skal følgende tages i betragtning: Ordren handles kun i det omfang, den kan gennemføres helt eller delvist med bud og udbud i OMX Den Nordi- ske Børs Københavns handelssystem. Ordren kan deles og handles i forskellige priser hen over handelsdagen. Ordren skal afgives med en udløbsdato. Ordren er herefter gyldig i perioden fra datoen fra ordrens afgi- velse til udløbsdatoen. Ved OMX Den Nordiske Børs Kø- benhavns lukketid på ordrens sidste gyldighedsdag vil ordren blive slettet, i det omfang den ikke er handlet. Gennemføres kun en del af ordren, bortfalder den ikke gennemførte del af ordren. For aktier registreret i Værdipapircentralen sker beta- ling og levering via Værdipapircentralens systemer iføl- ge de dér fastsatte regler. Valutakurs Ved handler med værdipapirer i udenlandsk valuta vil valu- takursen blive fastsat på basis af: Markedskursen på handelsdagen fra Reuter/Bloomberg såfremt fondshandlen har 2 dages valør Nationalbankens informationskurs for øvrige handler. Ovenstående inklusiv bankens almindelige kurstillæg/- fradrag for overførsel af valuta, medmindre andet er aftalt. Afregningsprincipper - kurtageomkostninger For at få gennemført en handel med værdipapirer betaler kunden en kurtage til banken. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når kunden køber, lægges kurtagen til i Side 6 af 8

7 afregningen, og når kunden sælger, trækkes kurtagen fra i afregningen. I forbindelse med handel med obligationer beregnes der for handel under en vis beløbsstørrelse et tillæg til kursen i forbindelse med køb og et fradrag i kursen i forbindelse med salg. Det beregnede tillæg/fradrag vil altid fremgå af kun- dens afregningsnota. Størrelsen af tillægget/fradraget frem- går af bankens priskatalog. Der beregnes ikke tillæg eller fradrag i kursen i forbindelse med handel med aktier. Afvikling af værdipapirhandler Afvikling af værdipapirhandel sker normalt som levering mod betaling 2-3 børsdage, efter ordren er gennemført - alt efter markedskonventionen på værdipapiret. Ved kundens køb af værdipapirer tager banken kontant forbehold. Bankens levering af værdipapirer er således be- tinget af, at banken modtager endelig betaling af afreg- ningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Såfremt banken ikke modtager endelig betaling af beløbet, herunder at der ikke er dækning for beløbet på kundens konto/konti, er banken berettiget til straks og uden varsel at tilbageføre kundens køb jf. Lov om Værdipapirhandel kapitel 22. Et eventuelt tab skal betales af kunden. Ved værdipapirer registreret i Værdipapircentralen kan kunden først disponere over betalte værdier efter kl den første børsdag efter afviklingsdagen, medmindre ban- ken annullerer eller nedskriver sit kontante forbehold i værdipapirerne. Ved kundens køb af værdipapirer registreret i Værdipapir- centralen, hvor banken, for så vidt angår depotet, ikke er kontoførende institut i Værdipapircentralen, tager banken pant i de købte værdipapirer til sikkerhed for betalingen jf. Lov om Værdipapirhandel kapitel 17. Andre værdipapirer kan kunden disponere over, når endelig betaling til banken har fundet sted. Ved kundens salg af værdipapirer er bankens betaling af afregningsbeløbet betinget af, at banken får ubetinget ejen- domsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Værdipapirer, registreret i Værdipapircentralen, skal være registreret på kundens depot senest på børsdagen før afvik- lingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret ret- tigheder over værdipapirerne, der strider imod salget, f.eks. pantsætning eller købte værdipapirer, der ikke er til kundens disposition, herunder f.eks. udtrukne obligationer. Andre værdipapirer skal afleveres til banken eller på anden måde stilles til bankens fri disposition samtidig med indleve- ring af salgsordre. For udenlandske værdipapirer kan der gælde særlige regler for afvikling, som kunden kan få oplyst i sin filial. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen, på grund af at kunden ikke kan betale eller levere, er kunden erstat- ningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved hand- ler, der gennemføres i kommission, bærer kunden risikoen for, at den part, som banken har handlet med, kan betale eller levere. Der skal endvidere henvises til bankens forretningsbetingel- ser for opbevaring af værdipapirer i depot. Fondsnota Banken sender en fondsnota med oplysning om afregning- skurs, handelssted, ordretype m.v. efter hver handel. I den forbindelse forbeholder banken sig ret til på fondsnotaen at give oplysninger ved brug af standardkoder. Banken sender fondsnotaen senest den første bankdag, efter handlen er gennemført eller, hvis banken modtager bekræftelse fra tredjemand, senest den første bankdag efter modtagelsen af bekræftelsen. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom forbeholder banken sig ret til at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og fondsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I forbindelse med handel med pantebreve fremsendes afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. For så vidt angår pantebreve, vil oplysningerne blive givet i det omfang, det er muligt og relevant og under hensyntagen til markedskutymen og de forhold, som pantebreve handles under. Banken vil på anmodning fra kunden tillige give oplysninger om ordrens status. Banken vil angive handelsstedet på fondsnotaen, hvis det er muligt og relevant. I situationer, hvor banken ikke har mulig- hed for at angive oplysninger om tidspunkt og handelssted, fordi banken ikke har modtaget oplysninger fra tredjemand, vil banken undlade at give oplysninger herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. I andre tilfælde angives handelsstedet som OTC. Sidstnævnte vil være tilfældet, når en ordre helt eller delvist udføres via bankens eget system og med banken som modpart. Ligele- des anvendes koden OTC i situationer, hvor banken anven- der en inden- eller udenlandsk børsmægler til at udføre handlen via dennes system og med børsmægleren som modpart, men hvor der ikke er tale om videreformidling, idet banken påtager sig en best execution - forpligtelse. Ved videreformidling af kundens ordre fra banken til en inden- eller udenlandsk børsmægler afhænger angivelsen af handelssted på fondsnotaen af, hvordan denne anden børsmægler udfører ordren. Det handelssted som angives ved videreformidling, er det, hvor ordren rent faktisk udfø- res som sidste led i handelskæden. Side 7 af 8

8 Indsigelse vedrørende fondsnota Eventuelle indsigelser mod indholdet af fondsnotaen skal fremsættes straks efter modtagelsen, og kunden bør omgå- ende underrette banken, hvis fondsnotaen ikke er modtaget som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at banken ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis kunden havde henvendt sig i tide. Videregivelse af kundeoplysninger I forbindelse med opfyldelse af kundens ordrer kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til bankens agent (inden- og udenlandske børsmæglere), der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videre- gives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. Observationsliste på OMX Den Nordiske Børs København Hvis et værdipapir overføres til observationsliste på OMX Den Nordiske Børs København, annullerer banken ordrer i dette værdipapir, der endnu ikke er gennemført. Annullering af fejlhandler Banken forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt det relevante handelssted beslutter, at der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører banken relevante værdipapirer og midler til parterne. Kunder, der får annulleret en handel, vil hurtigst muligt få besked fra banken. Hvis ordren ønskes gennemført påny, skal ordren afgives igen på sædvanlig måde. Ansvarsbegrænsning Banken påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, som en inden- eller udenlandsk børsmægler måtte være skyld i, i forbindelse med udførelsen af en opgave for ban- ken. Tilsvarende gælder skade, der skyldes et reguleret marked, et andet marked, clearing- /værdipapircentral eller lignende. I øvrigt henvises til bankens almindelige forret- ningsbetingelser. obligationer skyldes udtrækning publiceret mellem ordrens afgivelse og afviklingsdagen. Lovvalg Eventuelle retstvister mellem kunden og banken afgøres efter dansk ret. Ændringer til disse betingelser Banken forbeholder sig ret til, med virkning for fremtidige handler, at ændre disse forretningsbetingelser for handel med værdipapirer uden varsel, hvis ændringen er til fordel for kunden og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for kunden. Kunden får oplysning om ændringer ved brev, ved annonce- ring i dagspressen, eller når banken udsender den første depotoversigt efter annoncering. Har kunden Københavns Andelskasse Netbank Værdipapirhandel, kan orientering ske i netbanken. I ban- kens filialer kan kunden få udleveret opdaterede forret- ningsbetingelser for handel med værdipapirer, ligesom de er tilgængelige på bankens hjemmeside andelskasse.dk. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretnin- gerne mellem banken og kunden udføres på, kan banken opdatere disse forretningsbetingelser for handel med vær- dipapirer ved at henvise til bankens hjemmeside. Andre forretningsbetingelser der gælder Ud over nærværende forretningsbetingelser for handel med værdipapirer henvises til bankens forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot og bankens almindelige forretningsbetingelser, der begge gælder, medmindre disse måtte være fraveget i nærværende forretningsbetingelser. Tilladelse til værdipapirhandel Banken driver virksomhed efter tilladelse fra Finanstilsynet Gammel Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C. Særlige forhold ved værdipapirhandel Handel med værdipapirer kan have forskellige skattemæssi- ge konsekvenser, og kunden skal være opmærksom på sær- lige skatteregler. Kunden opfordres til at undersøge disse forhold nærmere og evt. søge rådgivning, inden en ordre afgives. Særligt ved køb og salg af udenlandske værdipapirer tilrådes det at kontakte egen revisor/rådgiver. Alle handler sker for kundens regning og risiko i enhver henseende. Kunden bærer alle omkostningerne, hvis en handel ikke kan gennemføres, fordi kunden på afviklingsdagen ikke kan betale købte værdipapirer eller ikke kan levere solgte værdi- papirer. Dette gælder også, hvis manglende levering af Side 8 af 8

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende betingelser gælder, når du handler værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter gennem Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) I medfør af 43, stk. 2, 43, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, 103, stk.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel1) I medfør af 43, stk. 2 og 5, 44, stk. 3, nr. 1 og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012,

Læs mere