Hør dog hvad de siger at undersøge danskernes holdninger til engelsk. Jacob Thøgersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hør dog hvad de siger at undersøge danskernes holdninger til engelsk. Jacob Thøgersen"

Transkript

1 Hør dog hvad de siger at undersøge danskernes holdninger til engelsk Jacob Thøgersen Ph.d.-afhandling indleveret ved Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialektforskning Københavns Universitet 2007

2

3 Afhandlingens dele Denne afhandling består af en samling af tekster. Nogle af dem har allerede været udgivet, nogle er på vej til udgivelse, andre er skrevet specifikt til denne afhandling. Fælles for teksterne er at de alle handler om danskernes holdninger til engelsk og om metoder til udforskning af danskernes holdninger til engelsk. Desuden er artiklerne fælles om deres data. Alle data er indsamlet i forbindelse med den danske del af det fællesnordiske projekt Moderne Importord i Sprogene i Norden, forkortet MIN se: Afhandlingen indeholder i alt 10 tekster som kan deles i syv overordnede grupper. Tekst 1 er et indledende teorikapitel der dels forsøger at udstikke afhandlingens teoretiske fundament, dels forsøger at binde de efterfølgende tekster sammen til et hele. Tekst 2 er en rent kvantitativ analyse af holdningsforskelle mellem de nordiske lande på baggrund af data fra en telefonmeningsmåling der blev gennemført i forbindelse med MIN. Tekst 3 og tekst 4 diskuterer på hver sin måde face to face-interviews som metode til holdningsudforskning, og er således teori- og metodediskuterende snarere end resultatfremlæggende. Tekst 5 og tekst 6 tager fat i hver sin problemstilling som fremkom under den kvantitative analyse af meningsmålingsdataene, og prøver at belyse disse problemstillinger ved at inddrage kvalitative data fra mindre strukturerede face to face-interviews. I tekst 7 og 8 ligger fokus mere ensidigt på de kvalitative data til belysning af danskernes holdninger til engelsk, eller måske snarere til diskursiv konstruktion af engelsk. Der inddrages dog også kvantitative data fra face to faceinterviewne inddrages. Tekst 9 er en kvalitativ nær-analyse af interaktionen i interviewene, og på sin vis en empirisk tilbagevenden til de indledende metodiske tekster (tekst 3 og tekst 4). Endelig er tekst 10 en beskrivelse af og argumentation for den interaktive Flash-præsentation som er vedlagt som bilag på cd-rom, og som også findes on-line på Den interaktive præsentation selv er et eksperiment med alternativ forskningsformidling. Afhandlingens omfang er i alt ca ord ekskl. noter, bilag, bibliografier og resumeer. 3

4

5 Indhold Tekst 1: Tekst 2: Tekst 3: Tekst 4: Tekst 5: Tekst 6: Tekst 7: Tekst 8: Tekst 9: Jacob Thøgersen: Perspektiver på sprogholdninger. At undersøge danskeres holdninger til engelsk.. 6 Jacob Thøgersen: Attitudes towards the English influx in the Nordic countries: A quantitative investigation. Artiklen har tidligere været trykt i Nordic Journal of English Studies, vol. 3, no. 2, s Jacob Thøgersen: Sprog og interview, interview og sprog. Interviews som dataindsamlingsmetode i sprog- og sprogholdningsforskning. Artiklen har tidligere været trykt i NyS 33, s Jacob Thøgersen: The quest for objectivity in the study of subjectivity. Artiklen har tidligere været trykt i Acta Linguistica Hafniensia 37, s Tore Kristiansen & Jacob Thøgersen: Rigtige mænd er ikke bange for engelsk. Om konstruktion af sprogholdninger og kønsidentitet. Artiklen har tidligere været trykt i J. Nørby Jensen, O. Ravnholt & J. Schack (red.), Ordet Fanger. Festskrift til Pia Jarvad i anledning af 60-års-dagen, København: Dansk Sprognævn, s Afsnit 4, En socialpsykologisk tolkning af kvantitative svarmønstre, er skrevet af Kristiansen og udelades af bedømmelsen Jan-Ola Östman & Jacob Thøgersen: Language attitudes and the ideology of the Nordic. Artiklen er accepteret til udgivelse i International Journal of the Sociology of Language. 136 Jacob Thøgersen: Danske holdninger til Sprogpolitik. Teksten er en let revideret version af kapitel 10 fra bogen Det er meget godt som det er... er det ikke? som er accepteret til udgivelse på forlaget Novus, Oslo Jacob Thøgersen: Coming to terms with English in Denmark. Discursive constructions of a language contact situation 195 Jacob Thøgersen: Pragmatikalisering, neutralisering og positionering. Om konstruktionen af holdninger i et holdningsinterview. 225 Tekst 10: Jacob Thøgersen: Kakofoni. Addendum til Poster.exe 246 Dansk resume 254 English summary Appendiks 1. Informanter. 256 Appendiks 2. Spørgeskema

6 Tekst 1 Perspektiver på sprogholdninger At undersøge danskeres holdninger til engelsk I dette kapitel forsøges afhandlingens uafhængige dele sammentænkt, og den overordnede teoretiske ramme præsenteres. Kapitlet falder i to overordnede dele. Først præsenteres afhandlingens teoretiske baggrund, dernæst forsøges de efterfølgende dele forklaret i forhold til hinanden og som en samlet påstand. Teori Afhandlingens mål er eksplorativt og refleksivt. På den ene side udforsker den danskernes holdninger til engelsk, på den anden side diskuterer den undersøgelsesmetoder i en sådan udforskning. Den er derfor teoriforbrugende snarere end teoriafprøvende, og den er eklektisk i sin brug af teori. Jeg har fundet inspiration og paroler fra langt flere teoretiske retninger end jeg med overbevisning kan samtænke i ét konsistent teorikompleks. I dette kapitel vil jeg forsøge at give grundridset til mit teoretiske standpunkt og udgangspunktet for alt hvad jeg herefter siger. Nærlæsningen og den mere konkrete brug af de enkelte teorier vil fremtræde i de enkelte metode- og analysekapitler. 1 Socialkonstruktivisme - en metateoretisk 1 bekendelse En grund til at afhandlingens teorikompleks er stærkt eklektisk er dens tilblivelseshistorie. Artiklerne i afhandlingen er skrevet over et par år, samtidigt med at jeg satte mig ind i ny teori og igen og igen gentænkte mit projekt. De viser altså en læreproces, samtidigt selvfølgelig med at de præsenteres som et slutprodukt. En anden er min metateoretiske trosbekendelse som ligger i socialkonstruktivismen. Med en socialkonstruktivistisk metateori vil det være oplagt at betragte forskellige teoretiske perspektiver som forskellige versioner af verden. Forskellige versioner som kan bringes i diskussion med hinanden, men som ikke nødvendigvis behøver at udelukke hinanden fordi de betragtes som forskellige perspektiver på samme verden (den epistemiske socialkonstruktivisme) eller mere radikalt som forskellige verdner (den ontologiske socialkonstruktivisme) (Widell 2004). På de første par sider af teoriafklaringen vil jeg ytre min trosbekendelse, mit credo. Alle teorikomplekser begynder med et credo, en ubeviselig sandhed der tages for indlysende, og hvis omstyrtelse vil vælte resten af bygningen. Mit credo er at socialkonstruktivismen er 1 Med metateori mener jeg teori om hvordan teori forholder sig til virkeligheden. 6

7 en værdifuld metateori. Jeg vil i det følgende forklare hvad jeg mener med socialkonstruktivisme, men også forsøge at forklare hvorfor valget af metateoretisk udgangspunkt måske i virkeligheden ikke betyder alverden. Jeg håber på således at kunne afmontere en diskussion af socialkonstruktivisme vs. realisme som alt for ofte bliver alt for frugtesløs; samtidigt med at jeg viser hvorfra mine øvrige udsigelser skal ses, og hvorfra jeg tager en del af min faglige retorik. Mit socialkonstruktivistiske credo bygger på tre sammenhængende grundantagelser: 1. Virkeligheden er altid social. Der er ingen før-social virkelighed. Også den fysiske virkelighed formidles til os gennem andres erkendelser gennem generationer (Foucault 1966 [1991], 1972 [2003]). Eller måske rettere: den før-sociale, uudsagte virkelighed er mig inderligt uinteressant fordi den verden jeg kan erkende altid allerede er kortlagt af andres udsigelser. Det interesserer mig ikke om verden eksisterer hvis jeg lukker øjnene, det interesserer mig om mennesker tror at den eksisterer, om det giver dem en følelse af sikkerhed eller usikkerhed osv. 2. Al social virkelighed er konstrueret fordi mennesker har tænkt og udtrykt den (Berger & Luckman 1966 [1999]). 3. Alle sociale konstruktioner er virkelige fordi mennesker handler efter dem, er de en del af den sociale virkelighed, og dermed virkelige. Med Hans Finks ord er der tale om de sociale konstruktioners virkelighed (Fink 2004). Spørgsmålet er ikke om verden er en social konstruktion. Spørgsmålene er, 1) ontologisk, hvad det betyder at den er en social konstruktion, og 2) epistemisk, hvordan vi skelner mellem gode og dårlige konstruktioner af verden. Og svaret på de to spørgsmål: 1. Ingenting. Verden er ikke mere fragmenteret eller foranderlig fordi den anskues som en social konstruktion. Lige meget hvor meget jeg ved at verden er en social konstruktion, kan jeg ikke lave om på den. Der er jo netop tale om sociale konstruktioner, ikke 7

8 individuelle. Og der er tale om konstruktioner, ikke illusioner. Analogien til sprog er oplagt. Hvor meget jeg end vil, kan jeg ikke med ærlighed sige hest og mene kat, selvom et ords semantik ubetvivleligt er en social konstruktion. Og 2. Som vi altid har gjort. Ved at se om den kan stå sin prøve i det videnskabelige samfunds diskussioner. Metodevalget og data behøver ikke at være forskellige hos tilhængere af de to metateorier. Vurderingen af en videnskabelig teori hviler på videnskabelig rationalitet og konsistens med allerede accepterede konstruktioner, ikke på en direkte tilgang til en før-social verden. Den gode beskrivelse er den der accepteres af en stor del af (forsker)samfundet, fordi den overholder kriterierne for rationalitet, argumentation og konsistens. Den dårlige er den der ikke gør. I praksis er forskellen på de to metateorier altså ikke voldsomt stor, og som William James siger: If no practical difference whatever can be traced, than the alternatives mean practically the same thing, and all dispute is idle. Whenever a dispute is serious, we ought to be able to show some practical difference that must follow from one side or the other s being right. (James 1907 [1981]: 26). Med et gennemført Popperiansk udgangspunkt vil man finde sig selv i socialkonstruktivismen. Også Popper (1996) understreger jo at videnskabeligt arbejdes videnskabelighed ligger i den kollegiale kritik, og dermed i at det er et socialt arbejde, og videre at videnskabelige erkendelser dermed er (hvis man ser bort fra de kritiske konnotationer) sociale konstruktioner. Omvendt viser Ashmore (1989) med stor fornøjelse, at socialkonstruktivismen kollapser hvis den ikke låner udsigelseskraft fra realismen. For hvordan kan udsagnet al videnskabelig viden er en konstruktion være en gyldig sandhed hvis al videnskabelig viden er en konstruktion? 1.1 Socialkonstruktivismens muligheder Efter nu at have sagt at der ikke er nogen forskel på realisme og socialkonstruktivisme, kan jeg så alligevel fremføre hvorfor jeg vælger socialkonstruktivismen som mit udgangspunkt: På et teoretisk plan, som allerede fremført, giver socialkonstruktivismen en større grad af frihed til at trække på forskellige teoretiske skoler. Sagt på en anden måde, så forklarer det socialkonstruktivistiske perspektiv hvorfor forskellige forklaringer kan eksistere i forskellige forskersamfund, men at de alligevel kan bringes i diskussion med hinanden fordi forskersamfund typisk deler en faglig rationalitetsopfattelse (Latour & Woolgar 1979, Bourdieu 1984, Mulkay 1991). 8

9 Samtidigt er valget af metateori styret af projektets mål og midler. Mit mål er at forklare andre menneskers verdensforståelse, specifikt deres forståelse af visse sprogpolitiske spørgsmål. Jeg mener at et socialkonstruktivistisk udgangspunkt på en intellektuelt tilfredsstillende og etisk acceptabel måde kan hjælpe til at forklare hvorfor ikke-forskere kan leve med vidt forskellige opfattelser af verden uden at overgive sig og acceptere den rigtige, videnskabelige, forklaring. Den socialkonstruktivistiske tilgang betyder ikke værdirelativisering af videnskaben, det betyder et nyt syn på konkurrerende forklaringsmodeller og et nyt analytisk sprog (Esmark m.fl. 2005a, b). Skellet mellem realisme og socialkonstruktivisme kan præsenteres som et klassisk emic/eticeller internt/eksternt-spørgsmål. For det interne, emiske perspektiv fra mennesker der levede i en tid hvor jorden var flad, var verden i enhver praktisk henseende flad, og da der ikke er nogen verden uden for den praktiske henseende, ja så var verden flad. Fra vores eksterne, eticsynspunkt, er det en ligeså tåbelig påstand som at påstå at verden forsvinder når jeg lukker øjnene. Så langt så godt. Der hvor slagsmålet for alvor begynder, er når socialkonstruktivisten fortæller realisten at også hans videnskabelige etic-perspektiv er et emic-perspektiv, et perspektiv der er indlejret i en historisk og social samtid. Det burde vel ikke være så provokerende som det ofte opfattes Mere interessant bliver det fordi valget af et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, naturligt vil trække refleksiviteten med sig (Ashmore 1989, Jørgensen 2002, Bourdieu 2002). Man tvinges til at indtænke sig selv og sin egen udsigelse som et emic-udsagn blandt mange og uden en særligt privilegeret status. Udsagnet udstiller ikke bare andres udsagn, men også sig selv som udsagn. 2 Teorikomplekser en personlig dannelsesrejse Projektet trækker ikke på én skoles forskningshistorie, men på vidt forskellige forskningstraditioner der på forskellig måde krydser hinanden og har udviklet sig parallelt og/eller med inspiration fra hinanden. Forbindelserne mellem de forskellige traditioner kan tegnes på utallige måder. Figur 1 viser ét forsøg på en genealogi over de forskningstraditioner jeg trækker på når livvstil tages som udgangspunkt. Man kan se at projektet overordnet trækker på teori fra tre forskellige forskningsfelter: sociologien, etnografien og (social)psykologien. Det skyldes forskningsobjektet holdninger. Holdninger kan dels anskues som psykologiske entiteter der findes et sted i vores hjerner, de kan anskues som udtryk for vores sociale tilhørsforhold, et produkt af vores socialisering og et middel i vores strukturering af den sociale verden, og en- 9

10 delig kan de anskues som en del af vores viden om verden, og dermed ud fra et kulturudforskningsperspektiv. De tre forskningsfelter er kun i teorien til at isolere fra hinanden. I realiteten finder de inspiration hos hinanden, og forsøger ofte at indtænke andres resultater i deres egen teorier. Derfor det komplekse net af pile der illustrerer påvirkninger i det mindste i min tænkning over dem. Figuren er ikke udtømmende, og personnavnene skal udelukkende tages som pejlinger på forskningstraditionerne. Ud over de nævnte tre felter trækker projektet på en interesse for sprogpolitik. Sprogpolitik er dog snarere et objekt end et teoretisk standpunkt. Det følger af min konstruktivistiske metateori at lingvistikkens faglige opfattelse af sprog og sprogpolitik er en social konstruktion på linje med lægmandens (som er den der skal undersøges). Det følger ikke heraf at de to er ligeværdige. Men en undersøgelse der starter med at antage den lingvistiske forståelse, må beskrive lægmandens afvigelser som misforståelser, og det virker ikke særlig interessant eller produktivt. Efter gennemgangen af den teoretiske genealogi, følger en præsentation af aktuelle emner i dansk sprogpolitik med fokus på engelskindflydelsen. Figur 1 tager udgangspunkt i begrebet livsstil. Havde den taget et andet udgangspunkt, fx holdninger eller sprogpolitik, var forskningstraditionerne blevet struktureret anderledes. Livsstil blev brugt som udgangspunkt for informantudvælgelsen til projektet og danner derfor sociologisk fundament for undersøgelsens udsagn. Livsstilsbegrebet udlægges nedenfor. Livsstil (og det beslægtede livsform) kan angribes på to måder. Den strukturalistiske anskuelse er at se livsstilene som opdelinger af samfund i et antal forskellige grupper som står i modsætning til hinanden. Formålet her er at beskrive samfundet som en dynamisk struktur af kræfter der arbejder på og mod hinanden. En mere etnografisk anskuelse er at betragte hver af livsstilene som selvopretholdende, komplette kulturer med deres egne ideologier og verdensforståelse. Formålet er her at beskrive hvordan de andre lever deres liv og danner mening i deres verden. 10

11 Figur 1: Teorikompleks 11

12 2.1 Livsstil som struktur - socialteori Ved at vælge begrebet livsstil skriver man sig i dansk kontekst ind i en tradition af markedsføringsorienteret sociologi. I sin mere teoretisk funderede udformning bygger livsstilsbegrebet på sociologen Henrik Dahls arbejde (Dahl 1997). Livsstilsbegrebet baserer sig på den filosofiske anskuelse at livet leves og forstås gennem praksisser, ikke gennem refleksioner. Den vigtigst tænker bag en sådan påstand er Bourdieu og hans begreb om habitus (Bourdieu 1979, 1998, Bourdieu & Wacquant 2002, Scheuer 2003). En persons eller en gruppes habitus er et sæt af bestemte, for omverdenen synlige, men for den enkelte måske usynlige praksisser. Disse praksisser, som man socialiseres ind i og dermed er med til at reproducere, er ikke bevidst valgt som den mest hensigtsmæssige måde at leve på, de er den måde man er fx dansker eller hip-hopper på. Man instrueres ikke til nogen af disse roller, ret beset er der vel ingen der rigtigt ved hvordan man skal definere rollerne, alligevel er der ingen der er i tvivl om at det som personen gør, definerer ham i rollen. Antallet af habitusser er i princippet ubegrænset; hvor der kan postuleres en gruppe, kan der postuleres en habitus. Med begrebet livsstil begrænses antallet, typisk ud fra det praktiske hensyn at livsstil ikke bruges til at beskrive den enkeltes adfærd, men til at inddele et samfund i visse idealtyper. Hos Dahl inddeles samfundet således i fire livsstile, en inddeling som jeg har overtaget. Operationaliseringen af de fire livsstile beskrives i Tekst 7. Der er en vigtig forskel mellem Dahls livsstilsbegreb og denne afhandlings operationalisering af det. Dahls livsstile ikke er teoretisk baseret, men baseret på korrelationer mellem forskellige værdier. Det er ikke sådan at medlemmerne i en af Dahls livsstile alle er mænd, unge, veluddannede osv. (selvom der måske godt kan være tendenser i den retning). Livsstilen er udelukkende en klynge af værdier som har det tilfældes at de typisk optræder sammen, og at samfundsborgere opfatter det som naturligt, ja uomgængeligt, at de optræder sammen, skønt de ikke har nogen logisk sammenhæng. Der er ikke nogen logisk grund til at der er sammenhæng mellem miljøbevidsthed og kulturliberalisme men modsætning til privatisering. Det er en del af vores habitus som danskere at vi ved at verden uomgængeligt hænger sådan sammen. Ved at påpege hvordan værdier ikke bare klumper sig sammen, men også defineres i opposition til hinanden, vises et andet vigtigt aspekt ved livsstilen, nemlig at den bliver udtrykt i opposition til andre livsstile. Det betyder at hvis en gruppe man ser sig i opposition til, har det som en del af sin habitus at gøre én ting, så vælger man selv at gøre det modsatte (bemærk at der ikke, nødvendigvis, er tale om et bevidst valg). Samtidigt bliver selvfølgelig selve den- 12

13 ne artikulation af oppositioner basis for den grundlæggende opposition mellem grupper som foranlediger nye artikulationer af oppositionen osv. Der kan muligvis udledes en økonomisk basis for de fire livsstile, nemlig i en sammenligning af den kapital (Bourdieu 2002) som livsstilen besidder. Kapital er ikke et rent monetært begreb. Kapitalen differentieres hos Bourdieu i økonomisk kapital, kulturel kapital og social kapital. Med introduktionen af en materiel basis nærmer livsstils-begrebet sig etnologen Thomas Højrups begreb om livsform (Højrup 1989, 1995). I modsætning til Dahls livsstilsbegreb der er baseret på statistiske korrelationer mellem i princippet uafhængige værdier, er Højrups livsform baseret på en teoretisk analyse af produktionsmåde, et begreb der er lånt fra marxistisk teori. For Højrup sætter de materialistiske vilkår for livsformerne forskellige rammer og mål, og det er markedsvilkårene der definerer disse, ja hele livsformens rationalitetsbegreb og dens ideologier. Dahl begynder i den anden ende af det materialistisk/ideologiske kontinuum, med værdier som folk deler, og finder derefter at folk der deler værdier, typisk også deler materialistisk basis. På trods af forskelle, fx i hvor meget den enkelte designer sin egen livsstil/livsform, og om man designer udtryk for sin livsstil/livsform i opposition til andre samfundsgrupper, virker de to modeller i høj grad sammenlignelige. Begge forsøger de at forklare hvorfor mennesket gennem sine frie valg alligevel tegner letgenkendelige og stabilt reproducerede mønstre af deres handlinger. De forsøger altså fra hvert deres sted at forklare strukturen uden at glemme agenterne og vice versa. De forklarer også begge at et samfund som det danske ikke udgør en sammenhængende enhedskultur. Blandt forskellige livsstile/livsformer eksisterer der idealer og rationaliteter som er i (bevidst eller ubevidst) modstrid med hinanden. Opfattelsen af livsstilene som strukturelle oppositioner og værdier og holdninger som emblemer for disse oppositioner går igen i alle kvantitative analyser i afhandlingen. Det vil først og fremmest sige Tekst 2 og Tekst 7. Men også i andre tekster er der kvantitative sammenligninger der udforsker livsstilsforskelle Livsstil som holdningsformende psykologisk teori Indtil nu har interessen været for hvordan livsstil og livsform er baseret på fælles værdier og holdninger, eller omvendt hvordan værdier og holdninger er baseret på livsstilenes eller livsformens materielle vilkår. I det følgende skifter fokus til disse holdninger som psykologiske størrelser. 13

14 Holdninger er notorisk et komplekst og uklart objekt at beskæftige sig med. Meget er skrevet om holdninger, og meget af den akademiske teoretiseren er svært at holde ude fra mere dagligdags opfattelser af holdningernes natur. Måske den simpleste definition af holdninger er den rent behavioristiske: en tendens til at handle på en bestemt måde når man præsenteres for en bestemt type stimuli (Anastasi 1957). Her er fokus altså på hvordan folk handler, og holdningerne er de skjulte dynamikker der får dem til at handle som de gør. Det er som om holdning her har bevaret noget af grundbetydningen legemsstilling. Holdningen er det samme som en persons karakter. Dermed også sagt at holdninger ikke behøver at være folk bekendt, og udforskning af holdninger er i praksis udforskning af handlinger. I senere tider får holdninger en mere kognitiv betydning: An attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor (Eagly & Chaiken 1998, citeret fra Bohner 2001). Bemærk at holdningen her er hvordan entiteten opfattes, ikke hvordan der handles mod den. Det betyder at holdninger kan undersøges uafhængigt af handlinger fx i interviews. Det betyder også at det bliver muligt at handle i modstrid med sine holdninger. Dette sidste er et af holdningsforskningens fundamentale problemer. På den ene side handler folk ikke altid i overensstemmelse med deres holdninger når holdninger defineres som deres psykologiske evalueringer, eller rettere deres afrapportering af deres psykologiske evalueringer. På den anden side er en af holdningsforskningens helt grundlæggende berettigelser at den kan forudsige fremtidige handlinger og udviklinger. Det er ikke altid det ekspliciteres, men er alligevel underliggende de fleste holdningsundersøgelser at de mener at kunne forudsige hvordan folk vil handle når de stilles foran de entiteter de spørges om. Forholdet mellem holdninger og handlinger er dog ikke ligetil. Som allerede Paulus bemærkede: det gode jeg vil, det gør jeg ikke. Festinger (1956 [1989], 1957 [1989]) har behandlet dette problem under overskriften kognitiv dissonans, og vist fx hvordan vi kan danne nye holdninger når vi har observeret vores handlinger som var i strid med de oprindelige holdninger. Dermed minimeres den kognitive dissonans med tiden. For den enkelte undersøgelse af holdninger som forudsigelse af handlinger består problemet dog. Indtil nu er holdninger betragtet som individuelle størrelser. Det er de også, men det er ikke hele sagen. Holdninger er også sociale størrelser. Dels socialiseres vi til at have de holdninger vi har, dels er holdninger symboler på socialt tilhørsforhold (jf. diskussionen af livsstilsartikulationer ovenfor), og endelig danner vi nogle af de vigtigste holdninger til egen såvel som til andre sociale grupper. Såkaldte minimalgruppeforsøg (dvs. forsøg der involverer to grupper 14

15 som ikke har andet tilfælles end at de er grupper i eksperimentet, de har altså intet forudgående gruppetilhørsforhold) som dem Henri Tajfel udførte, viser et tilsyneladende universelt mønster, nemlig at man favoriserer sin egen gruppe på bekostning af den anden (Brown 2001). Vi har altså tilsyneladende en medfødt tendens til diskrimination, en tendens som ikke behøver andet end en tilfældig tilskrivning af fællesskab og konkurrence for at udløses (Oakes 2004, Operario & Fiske 2004). Social identitetsteori (Tajfel & Turner 1986) bygger videre på minimalgruppeforsøgene og opstiller den teori at vores personlige identitet udspringer af vores gruppeidentitet(er), og at vores instinktive ønske om et positivt selvbillede derfor er afhængigt af at vi (i egne øjne) kan få vores egen gruppe til at fremstå mere positiv end sammenlignelige grupper. Grundlæggende for at det kan lade sig gøre, er at vi vælger en sammenligningskategori hvor vi er sikre på at komme positivt ud. Hvis altså min gruppe tydeligvis er svagere end modstandergruppen, kunne jeg fx vælge at fremhæve at vi er mere sympatiske og dermed kommer vi stadig positivt ud af sammenligningen Minimalgruppeforsøgene og favorisering af egen gruppe kan dermed forklare holdningernes funktion. Vi bruger holdninger til at strukturere verden i det der er væsentligt, og det der er uvæsentligt. Vel at mærke på en sådan måde at det der er væsentligt (altså tilskrives en positiv holdning) er det som vores egen gruppe er stærk i, sammenlignet med andre grupper. Overført på sprog, som er et af de vigtigste symboler på gruppetilhørsforhold enten det er regionalt, socialt eller professionelt, bliver konsekvensen at vi har positive holdninger til vores egen gruppes sprog, og negative til andre gruppers. I tilfælde hvor andre grupper tydeligvis har højere status, fx i sammenligningen mellem rigsmål og dialekt, forflyttes sammenligningskategorien for den svage gruppe. Rigsmålstalende kan så negativt karakteriseres som fx snobbede eller bedrevidende, med den underliggende holdning at sociabilitet er vigtigere end status Diskurser og sociale repræsentationer Når jeg undersøger sprogholdninger, er det som oftest ikke ud fra en teoretisk baggrund i social identitetsteori. Når jeg alligevel nævner den, er det dels fordi den har stået stærkt i udforskningen af sprogholdninger, dels fordi tankegangen ligger under de kvantitative analyser af sprogholdninger her. Men langt de fleste af de sprogholdninger der ellers fremtræder i afhandlingen, er ikke så meget sprogholdninger i betydningen reaktioner på sproglige udtryk, som det er (stereotype) opfattelser af sprog. Desuden rejser mange af spørgsmålene langt større politiske problemstillinger end hvad der kan begrænses til at kaldes sprogholdninger. Dennis Preston har beskrevet sit projekt som folk linguistics (Preston 1989, 1993, 1999, 2004) og 15

16 sammenlignet studiet af lægfolks opfattelser om sprog med alle andre specialiserede etnografiske studier. Lægfolks opfattelser af sprog forholder sig til lingvistens ligesom lægmandens opfattelse af medicin og sygdomsbehandling forholder sig til lægens. De er sammenhængende og rationelle, selvom de måske ikke følger en rationalitet som lingvisten forventer. Folkelingvistikkens berettigelse er som en del af antropologien. Den beskriver hvordan nogle mennesker opfatter (en del af) deres verden. Den må derimod ikke bedømmes efter mål som (lingvistisk set) rigtigt eller forkert. Prestons betragtninger over folkelingvistikken går igen i Tekst 7 og Tekst 8. I socialpsykologisk teori kan denne antropologiske opfattelse af holdninger genfindes i den såkaldte sociale repræsentationsteori (Moscovici 1984, 1972, Marková 1996, Jovchelovitch 1996). Social repræsentationsteori er en konstruktivistisk teori om hvordan mennesker forstår deres verden og handler i den. Teorien fremfører at vi gennem vores opvækst er socialiseret til visse kulturelt bestemte måder at opfatte verden på bestemte repræsentationer af verden. Disse repræsentationer ligger imellem os og verden og danner et filter for perceptionen. Vi ser med andre ord repræsentationer af verden, ikke verden selv. De sociale repræsentationer er som sådan analoge til sproget i Sapir-Whorf-hypotesen, men de er ikke determineret af sprogets struktur, men af den sociale brug af sproget. Social repræsentationsteori har på den ene side mange ligheder med den konstruktivistiske videnssociologi (Latour & Woolgar 1979, Mulkay 1991) idet den beskriver den sociale konstruktion og reproduktion af viden, og desuden hvordan videnskabelige landvindinger populariseres og udvandes i den offentlige diskurs (Moscovici 1998 [2000]). På den anden side har den store ligheder med diskursteori i traditionen fra Foucault (Foucault 1966 [1991], 1972 [2002], Fairclough 1992, Laclau & Mouffe 1985, Howarth & Torfing 2005). Diskursteorien deler den sociale repræsentationsteoris fokus på sociale konstruktioner som vores tilgang til verden, den deler ydermere opfattelsen af disse konstruktioner som kulturelle fænomener, dvs. størrelser der er forskellige i forskellige samfund, og som ændrer sig over tid. Men med diskursteorien flyttes repræsentationerne fra den indre, mentale verden fra hvordan vi tænker over verden til den ydre, sproglige verden til hvordan vi taler om verden. Der er dog ingen tvivl om at der grundlæggende er den samme antagelse om at repræsentationerne eller diskurserne afgrænser den måde vi opfatter verden på. Diskursteorien er blevet brugt i studier og kritikker af nationalisme inspireret af Benedict Anderson (1983) (Wodak m.fl. 1999, Wodak & Reisigl 2003) og i kritik af ideologien om en- 16

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund SUNDHED & SYGDOM i madpraksis en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund Roskilde Universitetscenter Kommunikation modul 2, Juni 2007 Britta Toftlev Johansen

Læs mere

Ungdommen nu til dags

Ungdommen nu til dags - en diskursanalytisk tilgang til engelsk og bandeordsdebatten 1995-2005 Af: Andreas Stæhr & Stina Møldrup 2005 Summary In this paper we examine the discourse regarding young Danes use of English loanwords

Læs mere

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 1 Baggrund for projektets tilblivelse I efteråret 1998 blev jeg kontaktet af en centerchef, en overlæge og

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng

Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng 1 Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng Jacob Thøgersen Dansk Sprognævn 1. Indledning Jeg er blevet bedt om at skrive om forholdet mellem interviewer

Læs mere

Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere

Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere Et sammenlignende studie af parlamentsdebatter Vibeke Jensen Stinne Louise Hansen Speciale Københavns Universitet Sociologisk Institut Vejleder:

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen Lunds universitet SAN01 Sociologiska institutionen Vt 2014 Socialantropologi Vejleder: Ulf Johansson Dahre Andethed Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten Anne Sofie Ludvigsen Abstract The purpose

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Paper til Samhällets Diskurser i Stockholm, 18-21/10 2001 Arbejdsgruppe 2: Medier og politik Maja Horst mh.lpf@cbs.dk Institut

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man

Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man Indledning...3 Problemfelt...3 Problemformulering...7 Metode...7 Afgrænsning...7 Opgavens struktur...10 Hvordan finder man medborgerskabsforståelsen?...11 Teoriblok...11 Indledning til teori...11 Nationsforståelser...13

Læs mere

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde - en introduktion og forskningsoversigt arbejdsnotat Svend Aage Andersen lektor, mag. art., lic. phil. 2007 Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv

Læs mere

"Vi har købt din fritid"

Vi har købt din fritid "Vi har købt din fritid" forudsætninger og hindringer for succesfuld IT-indførelse Gruppe 3 7. semester Informatik Aalborg Universitet, 2008 Vejleder: Thomas Borchmann 199092 typeenheder 83 Normalsider

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere