Sag: FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90"

Transkript

1 Sag: FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007

2 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L Selskabets hjemsted er Herning Selskabet er et andelsselskab. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1. At indsamle og forbrænde andelshavernes forbrændingsegnede affald At drive affaldsforbrændingsanlæg At indgå aftaler om levering af overskydende forbrændingsegnet affald til andre forbrændingsanlæg At forestå håndteringen af det indsamlede affald under hensyntagen til gældende lovgivning At lagre forbrændingsegnet affald, som ikke umiddelbart kan forbrændes At drive virksomhed med en solidarisk udgiftsfordeling, hvor andelshaverne betaler selskabets driftsomkostninger proportionalt i forhold til mængden af forbrændingsegnet affald. Affald til specialforbrænding faktureres til gældende pris. 3. FORPLIGTELSER 3.1. Indtil andet aftales er andelshaverne ansvarlige for at der alene afleveres forbrændingsegnet affald til selskabet, der er genereret i det opland, som indtil 1. januar 2007 var en del af L Indenfor de rammer, som loven giver mulighed for, har andelshaverne pligt til at anvise til selskabet alt forbrændingsegnet affald, såvel husholdningsaffald som erhvervsaffald, som genereres i kommunerne og er overfor selskabet ansvarlig for, at dette opfylder selskabets vilkår om kvalitet. Selskabet fakturerer alene til andelshaverne, eller en af dem valgt samarbejdspartner, hvorefter andelshaverne, i det omfang der skal viderefaktureres, selv forestår dette. 2

3 3.3. Andelshaverens forbrændingsegnede affald overlades til selskabet på dertil indrettede og af selskabet godkendte omlastestationer hos andelshaveren eller dennes samarbejdspartner. Subsidiært kan andelshaveren vælge at lade forbrændingsegnet affald aflevere direkte på et af selskabet anvist forbrændingsanlæg. Ved levering på omlastestation lader andelshaveren det forbrændingsegnede affald læsse i egne containere, der af L90 transporteres til forbrænding. Det påhviler andelshaveren at sørge for, at affaldet er kontrolleret og at det opfylder de af selskabet fastsatte leveringsbetingelser. Affald, der afleveres direkte på forbrændingsanlæg skal overholde leveringsbetingelserne for forbrændingsegnet affald. Leverandøren hæfter herfor og må acceptere et gebyr, der afspejler den ekspedition og kontrol, der er forbundet med modtagelsen. Andelshaveren må tåle, at der i forbindelse med udfald på anviste forbrændingsanlæg kan ske anvisning til andet forbrændingsanlæg. 3.4 Efter selskabets udkald, i forbindelse med manglende forbrændingskapacitet, skal andelshaverne adskille dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra det øvrige affald. 3.5 Containere, der benyttes af L90 til transport af forbrændingsegnet affald skal være i forskriftsmæssig stand. Det påhviler andelshaveren at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal containere til rådighed, og at der ved afhentning kan medtages 2 containere, som ikke overskrider lastereglerne for vejtransport. Det samlede læs skal opfylde en af selskabet fastsat min. nettovægt. 3.6 Selskabet har pligt til at modtage og forbrænde, eller lade forbrænde, det forbrændingsegnede affald eller midlertidigt at lade dette oplagre, forudsat at dette opfylder de af selskabet fastsatte vilkår. 3.7 Der er indgået særskilt aftale med Hedensted og Herning Kommuner. 3.8 Forbrændingsegnet affald, der ikke umiddelbart kan transporteres til forbrænding, skal på selskabets foranledning mellemlagres efter gældende lovgivning om oplagring af affald. Andelshaverne er forpligtet til, i givet fald, at stille forholdsmæssigt lager til rådighed. 3.9 Selskabet er forpligtet til en forskriftsmæssig bortskaffelse af restprodukterne fra affaldsforbrændingen. Såfremt det ikke er muligt for selskabet at skabe afsætning for den genererede slagge ved genanvendelse, er andelshaverne forpligtet til at tilbagetage deres for- 3

4 holdsmæssige andel til deponering eller yderligere forædling. Andelen beregnes i forhold til mængden af indvejet forbrændingsegnet affald. 4 ANDELSHAVERE 4.1 Andelshaverne kan alene være kommuner. 5 SELSKABETS ANDELSHAVERE 5.1 Selskabets andelshavere er følgende kommuner: Billund Holstebro Varde Esbjerg Ikast-Brande Vejle Fanø Lemvig Viborg Hedensted Ringkøbing-Skjern Herning Silkeborg 6 FINANSIERING OG HÆFTELSE 6.1 Selskabets kapital er vekslende. 6.2 Selskabet hæfter over for kreditorerne for samtlige gældsforpligtelser, som det pådrager sig. Andelshaverne hæfter personligt, solidarisk og subsidiært for opfyldelsen af denne forpligtelse. Hæftelsen fordeles andelshaverne imellem i forhold til leverede affaldsmængder gennem de seneste 5 kalenderår. 6.3 Andelshaverne har pligt til at fremsende til selskabet indvejningsdata fra de af andelshaverne benyttede omlastestationer til brug for selskabets fordeling af ovennævnte affaldsmængder. 7 REGNSKAB OG ØKONOMI I ØVRIGT 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 7.2 Andelshaverne betaler et årligt kontingent til selskabet. Kontingentet er ens for alle andelshavere og skal dække selskabets udgifter til faglige kontingenter af almen interesse samt udgifter i forbindelse med afholdelse af repræsentantskabsmøder. Den samlede affaldshåndtering betales af andelshaverne proportionalt i forhold til indleverede affaldsmængder. Der aftales særskilt betaling for affaldshandel med 3. mand. 7.3 Budget og regnskaber skal udformes efter kommunale regler og i øvrigt, hvor det er muligt at følge årsregnskabsloven. 4

5 7.4 Selskabets regnskaber revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor. Antagelse og afskedigelse af selskabets sagkyndige revision kan alene ske med godkendelse af tilsynsrådet. 7.5 Når regnskabet er godkendt af repræsentantskabet sendes det sammen med revisionspåtegning til andelshaverne til orientering. 7.6 Selskabets endeligt vedtagne budget og de flerårige budgetoverslag skal offentliggøres efter styrelseslovens 39 sammen med én af deltagerkommunernes endeligt vedtagne årsbudget og flerårige budgetoverslag. 7.7 Det endeligt godkendte regnskab offentliggøres efter styrelseslovens 45, stk. 3, sammen med én af deltagerkommunernes endeligt godkendte regnskab. 7.8 Løn- og ansættelsesforholdene for personalet skal være i overensstemmelse med de for kommuner gældende regler. 8 EGENKAPITAL 8.1 Selskabets egenkapital fordeles ikke mellem andelshaverne. 8.2 Det tilstræbes, at egenkapitalen, som tilhører selskabet, ikke overstiger, hvad der er fornødent til dækning af løbende omkostninger, herunder til imødegåelse af risici. Der skal i relation til selskabets forhold ske en rimelig konsolidering. Andelshavernes andel af selskabets kapital opgøres i henhold til punkt REPRÆSENTANTSKABET 9.1 Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed og udpeget af andelshaverne i en periode, som svarer til den kommunale valgperiode. 9.2 Repræsentantskabet træffer beslutninger i sager udover almindelig drift, herunder eks. køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af nye andelshavere og vilkår herfor. 9.3 Formanden for bestyrelsen er samtidig formand i repræsentantskabet, hvor han leder møderne. 9.4 Repræsentantskabet holder møde årligt, når årsregnskabet er revideret, senest ved udgangen af maj måned. 5

6 9.5 Repræsentantskabets formand forestår indkaldelse til repræsentantskabets møder. Senest 1 måned før repræsentantskabets møde skal dagsorden og, for så vidt angår det ordinære repræsentantskabsmøde, også de fuldstændige forslag tillige med årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning samt budget tilstilles enhver andelshaver, som er forpligtet til at videresende indkaldelse og nævnte materialer til de valgte repræsentantskabsmedlemmer 9.6 Repræsentantskabet har følgende dagsorden for det årlige møde: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning. 5. Godkendelse af budget, herunder kontingent og behandlingspris. 6. Valg af revisor. 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt 9.7 Forslag fra andelshavere og bestyrelse til behandling på repræsentantskabsmødet skal være indgivet til selskabet senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Eventuelle forslag fremsendes til repræsentantskabsmedlemmerne sammen med indkaldelse til repræsentantskabsmødet. 9.8 Beslutning på repræsentantskabsmøder vedtages ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes afsnit Medlemmernes stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde af repræsentanten eller dennes suppleant. Hvis begge repræsentanter møder, eller er repræsenteret, fordeles stemmerne lige blandt dem. Andelshaverne råder på basis af kontingentbetalingen over 2 stemmer. Derudover råder andelshaverne over 2 stemmer for hver påbegyndt t leveret affald, jf. pkt Hver andelshaver vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet fra kommunalbestyrelsen og vælger samtidig én suppleant for hvert medlem til repræsentantskabet også fra kommunalbestyrelsen, som møder, hvis de valgte repræsentanter ikke kan deltage i et repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet holder et særligt møde med henblik på valg af bestyrelsesmedlemmer og et årligt møde med henblik på godkendelse af årsregnskab og budget Den siddende formand for repræsentantskabet forestår indkaldelse til det særlige repræsentantskabsmøde med henblik på valg af be- 6

7 styrelsesmedlemmer og tager initiativ til, at den nye bestyrelse samles og at konstituering kan finde sted Repræsentantskabets møde, med henblik på valg af bestyrelse, afholdes inden udgangen af januar i året efter afholdt kommunalvalg. Mødet skal indkaldes ved brev til andelshaverne senest 3 uger før mødets afholdelse Repræsentantskabet har for dette særlige møde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 5. Eventuelt Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer sker ved flertalsvalg efter regler i Lov om Kommunernes Styrelse, 24, således at der på hver stemmeseddel kan opføres lige så mange navne, som der er ledige bestyrelsesposter at besætte. Der må ikke stemmes på flere kandidater, end der er poster at besætte. En repræsentant kan undlade at stemme, eller alene påføre navnene på de kandidater, der ønskes valgt Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det eller 1/3 af det samlede antal stemmer i repræsentantskabet kræver det Selskabet afholder ikke mødediæter til repræsentantskabsmedlemmerne. 10 BESTYRELSEN 10.1 Bestyrelsen, som består af 7 repræsentanter, træffer bestemmelse om selskabets daglige drift Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Den er beslutningsdygtig, når flertallet - det vil sige mindst 4 - af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede, og alle medlemmerne er indkaldt med passende varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, idet hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen samles, så ofte den finder det nødvendigt og kan indkaldes efter begæring af 1 bestyrelsesmedlem, selskabets direktør eller af selskabets revisor. Over forhandlingerne føres en protokol, Side 7

8 som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald, er den suppleant, som har fået flest stemmer, berettiget til at deltage, subsidiært den anden suppleant. Det medlem, der har forfald orienterer og indkalder i så tilfælde suppleanten Bestyrelsen kan træffe nærmere bestemmelse om sin virksomhed ved en forretningsorden, der skal godkendes af repræsentantskabet Bestyrelsen træffer bestemmelse om administration af selskabets aktiviteter, eventuelt ved aftale herom med et affaldsselskab eller en af de deltagende kommuner Bestyrelsen fastsætter rammerne for de forretningsmæssige dispositioner, som kan foretages af administrationsselskabet, der i givet fald skal være tilknyttet efter en fastprisaftale Beslutning om vederlag til bestyrelsesformanden skal godkendes af Statsforvaltningen Midtjylland. Selskabet udreder mødediæter til bestyrelsesmedlemmerne efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse. 11 TEGNINGSRET 11.1 Selskabet kan forpligtes ved underskrift af formanden og direktøren eller den samlede bestyrelse i forening. 12 DIREKTION 12.1 Efter beslutning af bestyrelsen antages en direktion til at varetage den daglige ledelse af selskabet Direktionen varetager selskabets daglige drift i samarbejde med bestyrelsen. 13 BESTYRELSENS VIRKSOMHED OG ANSVAR 13.1 For bestyrelsens virksomhed og ansvar gælder reglerne i Lov om kommunernes styrelse. Side 8

9 14 UDTRÆDEN 14.1 Andelshaverne kan udtræde af selskabet med 12 måneders skriftligt varsel til udløbet af et regnskabsår, dog tidligst med virkning fra det tidspunkt, hvor selskabet kan frigøre sig i forhold til aftagere eller kontraktpartnere og fra det tidspunkt, hvor selskabet er frigjort for gæld i forbindelse med opførelse af egne anlæg En udtrædende andelshaver er ikke berettiget til nogen form for formueandel og frigøres først for sin garantihæftelse og andre hæftelser, jf. herom afsnit 6, når der efter udtrædelsen er aflagt og godkendt årsregnskab, der dokumenterer, at der utvivlsomt er dækning for selskabets forpligtelser, og når der er betalt gæld i overensstemmelse med punkt Såfremt en andelshaver udtræder, skal den udtrædende indfri sin forholdsmæssige andel af selskabets gæld pr. udtrædelsestidspunktet. Dette gælder også, såfremt en andelshaver kan udtræde på trods af ovennævnte bestemmelser, men med tilsynets tiltræden. Bestyrelsen fastlægger, hvorledes udtræden kan ske, hvilket skal godkendes af Statsforvaltningen Midtjylland I øvrigt gælder styrelsesloven 60 stk. 2 og 3, for eventuel udtræden af L KOMPETENCEOVERFØRSEL 15.1 Underskrevne kommuner er bekendt med, at kommunerne er forpligtet til at sørge for bortskaffelse af forbrændingsegnet affald og er indforstået med, at andelsselskabet har fået overdraget selvstændig kompetence, i såvel juridisk som økonomisk henseende, i forbindelse med bortskaffelse af affald, herunder organisering af transport fra omlastestationerne, håndtering og bortskaffelse. Selskabet er etableret som et kommunalt fællesskab i medfør af reglerne i Lov om kommunernes styrelse, 60, stk. 1, og etablering sker med godkendelse af Statsforvaltningen Midtjylland Betegnelsen selskab er at sammenligne med en "specialkommune", og andelsselskabet er herefter det direkte ansvarlige, offentligretlige organ på dette område og der er således afgivet kompetence fra den enkelte deltagende kommune til andelsselskabet. De enkelte andelshaveres beslutning om overførsel af de beskrevne opgaver har fundet sted ved andelshavernes tiltrædelse af nærværende vedtægt, som er sket med Statsforvaltningen Midtjyllands efterfølgende godkendelse. Side 9

10 16 VEDTÆGTSÆNDRINGER, LÅNEOPTAGELSE OG OPLØSNING 16.1 Til beslutning om ændring af nærværende vedtægter, om optagelse af lån til igangsætning af aktiviteter ud over selskabets almindelige og nuværende drift, og om selskabets opløsning kræves tilslutning fra mindst 2/3 af stemmerne i repræsentantskabet, som samtidig skal udgøre minimum 50% af selskabets andelshavere. Vedtægtsændringer skal forelægges Statsforvaltningen Midtjylland til godkendelse. For selskabets låntagning gælder de af Indenrigsministeriet til en enhver tid gældende regler for kommuners låntagning I tilfælde af selskabets opløsning fordeles selskabets formue, efter at selskabets gæld er betalt, mellem selskabets andelshavere i forhold til princippet i pkt TVISTER 17.1 Uoverensstemmelser vedrørende kommunalretlige spørgsmål, som måtte opstå mellem selskabet og én eller flere af deltagerkommunerne om fortolkningen af nærværende vedtægt eller vedrørende selskabets drift eller opløsning, afgøres af Statsforvaltningen Midtjylland, hvis afgørelse kan indbringes for Indenrigsministeriet. Øvrige tvister afgøres ved voldgift nedsat af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med instituttets regler. Side 10

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter 10. udgave 2011

Vedtægter 10. udgave 2011 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 4. juni 2015 VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Midt a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Parallelvej 9A, 8680 Ry. Foreningens virkeområde

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere