Årsrapport 2014 for. Dok. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for Dok. nr

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets resultater Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Målrapportering Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven Bevaring af Kulturarven Forskning Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Opfølgning likviditetsordning Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten... 30

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 5: Årets målopfyldelse Tabel 6: Reservation Regnskabstabeller Tabel 7: Resultatopgørelse Tabel 8: Resultatdisponering Tabel 9: Balancen Tabel 10: Egenkapitalforklaring Tabel 11: Udnyttelse af låneramme Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 13: Bevillingsregnskab Tabel 14: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti Obligatoriske noter Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) Bilag 9: Byggesag 2014

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Den Hirschsprungske Samling, CVR.nr er ansvarlig for: hovedkonto herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, dato Underskrift København, dato Underskrift Museumsdirektør Marianne Saabye Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Den Hirschsprungske Samling er en statsinstitution under Kulturministeriet. Den Hirschsprungske Samling er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hustru Pauline Hirschsprung og overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april Museet åbnedes for offentligheden 9. juli Museet drives i henhold til fundats af 22. november 1911 med ændringer af 12. juli 1949 og 21. september Museet er underlagt Kulturministeriet, men skal ifølge fundatsen have en særlig bestyrelse. Samlingen er som statsligt museum omfattet af museumsloven LBK. nr. 358 af 8. april Den Hirschsprungske Samling indeholder en repræsentativ samling af dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, heriblandt mange hovedværker i dansk kunst. Desuden findes en samling af møbler bl.a. fra kunstnerhjem og et stort kunsthistorisk brevarkiv. Museets mission Museets mission er gennem sine samlinger og sit arbejde at styrke bevidstheden om, kendskabet til og oplevelsen af den klassiske danske kunst i det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede overfor et dansk såvel som et internationalt publikum. Museets vision Den Hirschsprungske Samling vil fremadrettet øge indsatsen for at skabe et udadvendt og aktivt museum. Med dette fokus ønsker museet at lægge vægt på helhedsoplevelsen af samlingen, dens historie og placering i den fredede bygning. Museet vil derfor styrke forskningen, formidlingen og markedsføringsarbejdet med henblik på at skabe kontakt til nye målgrupper. Hovedopgaver Tilgængeliggørelse og formidling Samlingen skal gøres tilgængelig for publikum gennem forskelligartede aktiviteter, publikationer samt udstillingsvirksomhed. Bevaring af kulturarven Museet skal sikre samlingerne gennem dokumentation, registrering, konservering og sikring.

6 Side 6 Forskning Museet vil medvirke til at skabe ny viden og indsigt i kulturarven som grundlag for oplevelser til gavn for museets publikum. Hovedkonti Årsrapporten aflægges for hovedkonto Den Hirschsprungske Samling (Driftsbevilling). Den Hirschsprungske Samling skal i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten forholde sig til de mål, der er anført i Finanslov Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 13,4 14,2 Indtægter 1,3 2, Årets resultater Som det fremgår af årsrapporten 2014 må årets faglige og økonomiske resultater betragtes som tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2014 som tilfredsstillende Årets faglige resultater Den Hirschsprungske Samling har i 2014 opnået en række faglige resultater, som honorerer de mål, der er sat i Finanslov Disse resultater er beskrevet under målrapporteringen i årsrapporten. De her samlede aktiviteter viser, at ud fra sin strategi har museet opfyldt den formulerede mission og vision. I 2014 har Den Hirschsprungske Samling været præget af bygningens istandsættelse og en række større administrative og organisatoriske opgaver, som har lagt beslag på mange af museets resurser. Sideløbende hermed har museet nået en række mål og igangsat projekter inden for formidling, bevaring og forskning. På baggrund af forundersøgelserne i 2013 vedr. istandsættelse af museets underetage efter skybruddet i 2011 gik man i 2014 i gang med projekteringsfasen, og efter licitation og endelig bevilling fra Kulturministeriet på 6.1 mio. kr. og rømmedes magasiner, arkiver og øvrige lokaler,

7 Side 7 og selve byggearbejdet gik i gang i juni måned. Det er lykkedes, med en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger og restriktioner i for hold til byggearbejdet, i det store hele at holde museet åbent for publikum under ombygningen. Målet for istandsættelsen har været gennem bl.a. materialevalg og ændring af forskellige tekniske anlæg at fremtidssikre selve museumsbygningen mod skader som følge af fugt og vandindtrængning. Samtidigt med ombygningen har Den Hirschsprungske Samling fået foretaget en række udvendig vedligeholdelsesarbejder. Ligeledes er der igangsat forebyggende tiltag bl.a. justeringer af klimastyring og et nyt ventilationsanlæg i samlingens store sale er færdiggjort. På baggrund af den prioriterede konserveringsplan har museet fået foretaget og igangsat en række konserveringsopgaver. Et stort arbejde med omlægning, revision og ny registrering af museets tegningssamling og brevarkiver er kommet tæt på sin afslutning, men vil først endeligt kunnet færdiggøres i 2015, da samlingerne har måttet opmagasineres under ombygningen. Man vil til gengæld kunne se frem til et nyindrettet magasin og en stor forbedring af opbevaringsforholdene for museets samling af tegninger og store brevarkiv. Den Hirschsprungske samling har således i 2014 arbejdet på at sikre samlingerne gennem dokumentation, registrering og konservering, ligesom der er gjort en stor indsats for at forbedre opbevaringsforholdene og tage vare på den fredede bygning. Selvom disse tiltag i høj grad har præget arbejdssituationen på museet i det forløbne år, har museet sideløbende hermed afsluttet et større udstillingssamarbejde med Hamburger Kunsthalle, og man har kunnet vise to mindre fokusudstillinger baseret på museets tegningssamling. Det gælder Tegnekunst 1. Guldaldertegniger og Tegnekunst 2. En rekrut fra 64. Illustrationer af Frants Henningsen. Endvidere har man arbejdet på forberedelsen af to kommende udstillinger, en udstilling om Anne Marie Carl-Nielsens dyrestudier og en om de danske og norske kunstnere i Italien i begyndelsen af 1880 erne. På det formidlingsmæssige område har museet lavet forundersøgelser til et nyt tiltag vedrørende brugerbaseret formidling til børn og unge. Der har været udsendt nyhedsbreve, holdt omvisninger, foredrag og koncert, og museets medarbejdere har deltaget i Parkmuseernes arbejdsgrupper og aktiviteter, Parklife og Sommerdage. Der har været indgået samarbejde med ARKEN i forbindelse med deres udstilling om malerne P.S. Krøyer og Michael Ancher. Museet har i 2014 lagt hus til en radiotransmitteret koncert og til optagelser af DR's Kunstquizer, samt flere eksterne arrangementer, som sigter på at få nå ud til nye målgrupper.

8 Side 8 Den Hirschsprungske Samling har i årets løb udlånt 39 værker til danske og udenlandske udstillinger. Endvidere er museet nu tilstede på flere sociale medier, har arbejdet på en ny webshop og igangsat det digitale, brugerorienterede projekt HintMe, samt gjort forberedelse til i samarbejde med Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum at lægge samlingens værker ud digitalt til fri benyttelse i projektet Public Domain. Den Hirschsprungske Samling har således arbejdet på at skabe et udadvendt og aktivt museum, styrke bevidstheden om, kendskabet til og oplevelsen af den klassiske danske kunst overfor et dansk såvel som et internationalt museum. Museets forskningsmæssige indsats har i 2014 fordelt sig på tre projekter, som alle bl.a. tager sigte på at se danske kunst i et internationalt lys. Det gælder et igangværende ph.d.-projekt om C.W. Eckersberg portrætter, som er et samarbejde mellem Den Hirschsprungske Samling og Københavns Universitet. Som led i museets del af ph.d.-projektet har Anna Schram Vejlby skrevet to peer-reviewed artikler, som vil blive publiceret i henholdsvis et engelsk og et dansk fagtidsskrift i De to øvrige forskningsprojekter gælder undersøgelser vedrørende billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen og de danske kunstnere i Italien i begyndelsen af 1880 erne. De to sidste projekter tager bl.a. sigte på artikler i forbindelse med museets kommende udstillinger. Den Hirschsprungske Samling har i årets løb arbejdet på at styrke forskningen indenfor sit ansvarsområde med det mål at øge kendskabet til den klassiske danske kunst. En del kræfter er endvidere i årets løb brugt på administrative og organisatoriske opgaver. Med årsskiftet blev der udpeget to nye medlemmer til museets bestyrelse. Det gjaldt Kulturministeriets repræsentant koncerndirektør Tine Smedegaard Andersen og Akademirådets repræsentant billedkunstneren Christian Vind. Endvidere indtrådte Mikkel Bogh som ny direktør for Statens Museums for Kunst. Tine Smedegaard Andersen måtte imidlertid, grundet stillingsskift, fratræde posten. I hendes sted udpegedes i juni forlagsdirektør Hanne Salomonsen, som blev valgt til formand. I forbindelse med formandsskiftet gik man i gang med at udarbejde en ny forretningsorden for bestyrelsen. I foråret blev den Hirschsprungske Samling på foranledning af Kulturministeriet gennemgået i forbindelse med en kvalitetsvurdering forestået af Kulturstyrelsen. Resultatet af vurderingen

9 Side 9 betegnedes som tilfredsstillende. I forbindelse med kvalitetsvurderingen fremsatte Kulturstyrelsen nogle anbefalinger, som museet arbejder på at efterkomme. I september påbegyndtes forhandlingerne om en samarbejdsaftale med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Med aftalen overdrages en række udvendige vedligeholdelsesopgaver samt vedligehold af en del af museets tekniske anlæg. Aftalen blev indgået 1. november 2014 med ikrafttræden pr. 1. januar Der har været holdt møder vedrørende den forestående Samarbejdsaftale mellem Den Hirschsprungske Samling og Statens Museum for Kunst. Aftalen forventes færdiggjort og iværksat i Selvom der er mål, museet fortsat vil arbejde på i de kommende år, har Den Hirschsprungske Samling opfyldt såvel sin mission som sin vision, og resultatet må siges samlet set at være tilfredsstillende.

10 Side 10 Tabel 2: Nøgletal for centrale aktiviteter Realiseret 2013 Prognose 2014 Realiseret 2014 Prognose 2015 Antal besøgende heraf betalende besøgende heraf besøgende med fri entré heraf turister Erhvervede værker/genstande Elektronisk registrerede værker/genstande Færdigkonserverede værker/genstande Igangværende forskningsprojekter Afsluttede forskningsprojekter Antal åbningstimer Antal gruppebesøg i alt Antal skoleklasser Antal besøgende børn/unge u. 18 år (eksklusiv skoletjeneste) Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år) Antal undervisningstilbud heraf nye undervisningstilbud Antal særarrangementer heraf eksterne arrangementer Antal besøgende på hjemmeside E-nyhedsbrev - antal tilmeldte Besøgende på Google Art Project Facebook, antal likes

11 Side Årets økonomiske resultat Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,3 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,0 - Heraf eksterne indtægter , , ,3 Ordinære driftsomkostninger , , ,5 - Heraf løn 6.181, , ,8 - Heraf afskrivninger 113,7 130,1 143,4 - Heraf øvrige omkostninger 7.880, , ,9 Resultat af ordinær drift ,8 730,0-204,9 Resultat før finansielle poster -650,0 727,7 115,7 Årets resultat -610,4 757,0 185,2 Balance Anlægsaktiver 1.024, , ,4 Omsætningsaktiver 4.240, , ,6 Egenkapital 1.441,3 684,3 499,1 Langfristet gæld 753,7 790, ,1 Kortfristet gæld 2.799, , ,9 Lånerammen 1.700, , ,0 Træk på lånerammen 907, , ,4 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 53,4 % 68,8 % 65,0 % Negativ udsvingsrate 1.142,5 % 489,9 % 330,3 % Overskudsgrad 3,8 % -6,6 % -1,3 % Bevillingsandel 47,9 % 75,0 % 85,8 % Personaleoplysninger Antal årsværk 17,3 15,5 13,9 Årsværkspris 357,3 355,7 397,3 Lønomkostningsandel 38,4 % 48,1 % 39,5 % Lønsumsloft 4.900, , ,0 Lønforbrug 6.169, , ,0 Året resultat udgør et samlet underskud på 185,2 t. kr. Hertil skal tillægges en reserveret bevilling på 123,0 t. kr. således at det reelle underskud er på 62,2 t. kr. Samlet set har Den Hirschsprungske Samling en indtægtsført bevilling på t. kr. De t. kr. er nettoudgiftsbevillingen på finansloven for Efterfølgende er bevilget t. kr. i 2014 til reetablering af museets parterre.

12 Side 12 Samlet set er der sket et fald i museets egne indtægter fra 2,9 mio. kr. til 2,0 mio. kr. Det skyldes mindre indtjening hvad angår billetsalg og salg fra museumsbutikken, som igen er et resultat af et lavere besøgstal på knap besøgende, hvor et gennemsnitsår ligger på ca besøgende. At besøgstallet ligger lavere end normalt var skønnet på forhånd, idet museet i 2014 dels havde en ekstraordinær lukkeperiode grundet reetablering af parterre (byggesagen) dels rent udstillingsmæssigt ikke havde planlagt nogen større udstillinger igen grundet udflytning af magasiner mv. pga. byggesagen. Overskudsgraden er steget fra -6,6 pct. i 2013 til -1,3 pct. i Det skyldes, at underskuddet på 185,2 t.kr. er mindre i 2014 end det tilsvarende underskud i 2013 på 757 t. kr., samtidig med at de ordinære driftsindtægter er højere i 2014 end i Udnyttelsen af lånerammen ligger på samme niveau som i 2013, hvor der blev investeret i klimaanlæg. Bevillingsandelen af de samlede indtægter er steget fra 75,0 pct. i 2013 til 85,8 pct. i Det skyldes, at indtægterne er faldet og bevillingerne steget i 2014 i forhold til Årsværkprisen er steget fra 356 t. kr. i 2014 til 397 t. kr. i Det skyldes opgradering af en regnskabsstilling. Samtidig har der været lønudgifter til en barselsvikar i en af vores akademikerstillinger, hvor refusionen langtfra dækker de reelle lønomkostninger. Lønomkostningsandelen er faldet fra 48,1 pct. i 2013 til 39,5 pct. i Dette er helt naturligt i forhold til ekstrabevillingen til reetablering af parterre, som budgetmæssigt næsten ikke indeholder lønomkostninger. Lønomkostningsandelen må således forventes at stige igen i Som det fremgår af tabel 3 ligger lønforbruget under lønsumsloftet Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ,3-136, ,6 27 % ledelse og administration 1. Tilgængeliggørelse og formidling -838, , ,9 30 % af kulturarven 2. Bevaring af kulturarven ,4-3, ,4 42 % 3. Forskning -131,9 0,0 302,7 2 % I alt , , ,6 100 % Tabellen er udarbejdet på baggrund af en skønsmæssig fordeling.

13 Side Målrapportering Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse Tabel 5: Årets resultatopfyldelse Skematisk målrapportering for Den Hirschsprungske Samling Opgave/hovedformål Mål Resultat i 2014 Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven Museet når ud til nye målgrupper ved at øge sin formidlingsindsats gennem en række nye tiltag og brug af nye medier Helt opfyldt Bevaring af kulturarven Bevaring af kulturarven Forskning Forskning Museets vil i henhold til museets bevaringsplan fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring indenfor alle samlingsområder. Museet vil sikre, at samlingerne i mange år fremover kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling Den Hirschsprungske Samling vil fastholde omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforskningen for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt Museet vil medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse indenfor sit ansvarsområde. Helt opfyldt Helt opfyldt Helt opfyldt Helt opfyldt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven - Museet når ud til nye målgrupper ved at øge sin formidlingsindsats gennem en række nye tiltag og brug af nye medier I januar måned afsluttedes museets udstilling Hamburger Kunsthalle gæster Hirschsprung. I forlængelse heraf fik museet de 84 udlånte værker retur, som havde været vist på det tyske kunstmuseum under titlen Dänemarks Aufbruch in die Moderne. Die Sammlung Hirschsprung von Eckersberg bis Hammershøi.

14 Side 14 Grundet ombygning og den aktuelle personalesituation var der ikke planlagt egentlige større særudstillinger i Dette til trods lykkedes det som nye tiltag, at lave to mindre fokusudstillinger, som begge tog udgangspunkt i at vise sider af museets store samling af tegninger, som normalt ikke er umiddelbart tilgængelige for publikum. Under overskriften Tegnekunst 1. Guldaldertegninger udstilledes et udvalg af museets guldalder tegninger i Havesalen fra februar til august. Denne udstilling blev i september efterfulgt af Tegnekunst 2. En rekrut fra Illustrationer af Frants Henningsen til P.F. Rist selvbiografiske roman af samme navn. I 2014 har museets medarbejdere fremadrettet arbejdet på flere nye tiltag. Det gælder forberedelsen af tre nye udstillingsprojekter: Det første projekt gælder en særophængning af museets værker af kvindelige kunstnere i anledning af hundrede året for kvinders stemmeret. Ophængningen vil blive vist i museets Havesal fra maj til september Det andet projekt gælder en udstilling om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens dyrestudier, som bygger på et samarbejde med Carl Nielsen Museet i Odense. Det tredje projekt er i samarbejde med Skovgaard Museet og Lillehammer Kunstmuseum om en større udstilling af de danske og norske kunstneres ophold i Italien i begyndelsen af 1880 erne. Herudover har museet i 2014 arbejdet på at nå nye målgrupper, en række nye tiltag og brug af nye medier, som fremgår af følgende. Hirschsprung har i efteråret indgået et billetsamarbejde med ARKEN i forbindelse med deres udstilling Michael Ancher. P.S. Krøyer. Venner og rivaler. Da Den Hirschsprungske Samling rummer en lang række værker, som er relevant i forbindelse med ARKENs udstilling, besluttedes det at tilbyde en rabatbillet til de, der havde besøgt udstillingen. Museet har desuden i samarbejde med ARKEN holdt fire særomvisninger for Klub Arken. Ordningen, der løber frem til 1. maj 2015, har ved årsskiftet med foreløbigt 400 besøgende været vellykket. Der er med dette tiltag skabt kontakt til et nyt publikum, som til dels er førstegangs besøgende af museet og dermed til en ny målgruppe. Museet har som led i sin formidling og samarbejde med andre museer i årets løb stillet 34 kunstværker til rådighed for udstillinger på otte museer i ind- og udland. Der har i årets løb været arbejdet på forberedelsen af en ny formidling rettet mod målgruppen børn og unge, idet museet har taget kontakt til en række skoler, børnehaver og lærerseminar med henblik på brugerinddragelse i udformningen af et materiale. Som et forsøgsprojekt er der

15 Side 15 udarbejdet en skattejagt i samlingen for børn. Der er ligeledes indledt samarbejde med en ekstern medarbejder med henblik på at udarbejde et læringsspil til folkeskolens elever, hvilket dog vil forudsætte ekstern finansiering. Da museets formidlingsinspektør, som skal stå for disse tiltag, er på barselsorlov, afventer videreudviklingen og dermed nye tiltag i forbindelse med disse formidlingsprojekter hendes tilbagekomst i foråret Den Hirschsprungske Samling har i 2014 holdt 22 offentlige, gratis omvisninger samt flere foredrag. Der blev udsendt 3 nyhedsbreve. Gennem samarbejdet med Parkmuseerne har museet taget del i flere forskelige formidlingstiltag, bl.a. Parklife i maj og Sommersøndage fra juni til august. Disse arrangementer har på længere sigt som mål at nå nye målgrupper som børnefamilier og unge kulturforbrugere. Endvidere har museet tilsluttet sig den fælles billetordning, som Parkmuseerne søsatte i juni måned. Til de formidlende aktiviteter kan nævnes, at museet i april husede DR i forbindelse med optagelse af to udsendelser til Kunstquizz-en som må betragtes som et nyt tiltag. Museet har tilrettelagt et koncertprogram for , hvoraf en af koncerterne er transmitteret af DR i 2014, og de to andre følger i I forbindelse med koncerterne, der gennemføres med fondsstøtte, inddrages skiftende billeder fra samlingen i dialog med musikerne. Med koncerterne og radiotransmissionerne håber museet at nå nye, kulturinteresserede målgrupper. Museets besøgstal på ca ligger lavere end foregående år, men lidt højere end det var estimeret for 2014 (21.000) bl.a. på grund af lukkeperioder i forbindelse med afvikling af den tyske udstilling og den støjende igangsættelse af istandsættelsesprojektet. Dette til trods har antallet af skolebesøg været i pæn stigning fra 194 skolebesøg i 2013 til 273 skolebesøg i Det gælder også antallet af udenlandske gæster (5.511 i 2013 til i 2014), hvoraf især antallet af tyske besøgende har været i stigning (fra 680 i 2012 til 811 i 2013 og 938 i 2014), hvilket kan ses i sammenhæng med Hirschsprungs udstilling på Hamburger Kunsthalle i Antallet af besøgende på museets hjemmeside faldt fra 2013 ( ) til 2014 (75.662). Dette skal ses i lyset af, at museet i 2014 kun havde to mindre udstillinger, medens der i 2013 var to større udstillinger, hvor publikum typisk søger informationer på hjemmesiden. Hertil kom lancering i 2013 af Parkmuseumsprojektet, som ligeledes kan have medvirket til det højere antal besøgende på siden. Museet har videreført og taget flere nye medier i brug i det forgangne år. Af de videreførte medier kan nævnes, at Facebook er steget fra 901 likes i 2013 til 1424 likes i På YouTube har museet lagt 36 små videoer på dansk og engelsk om museet og værker i samlingen ud, og specielt videoerne, hvor manuskriptforfatter, dramatiker, madanmelder og

16 Side 16 restauratør Adam Price, kunstner Martin Bigum og antropologistuderende Dorthea Saabye taler om værkerne, er populære (5.021, og visninger). Den mest populære video på både dansk og engelsk er med arkitekt Poul Schülein, der taler om C.W. Eckersbergs En nøgen kvinde sætter sit hår i spejl, (DK: og UK: visninger). Google Art Project havde i lanceringsåret besøgende, og i 2014 var der besøgende. Af nye medier har museet taget Instagram, Twitter, Pinterest og Tripadvisor i brug. I den forbindelse kan det nævnes, at Den Hirschsprungske samling i 2014 har ligget nr. 1 og nr. 2 på Tripadvisors liste over henholdsvis 69 københavnske museer og 211 københavnske seværdigheder. I 2014 har museet som et nyt tiltag igangsat arbejdet med en ny online webshop, som vil åbne på museets hjemmeside primo 2015 og derved give adgang for nye brugere. Endvidere har museet i samarbejde med otte andre danske kunstmuseer igangsat et nyt tiltag, projektet HintMe, som tilgængeliggør udvalgte værker digitalt, hvor de besøgende kan downloade udgaver af kunstværker til deres smartphone, læse andre brugeres kommentarer og selv sende kommentarer om kunstværket ud i cyberspace. Projektet retter sig mod en ny målgruppe af unge brugere. Den Hirschsprungske Samling har i 2014 deltaget i et samarbejde med Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum om at give alle fri adgang til at downloade, dele og genbruge billeder fra deres copyright-fri fotosamlinger. Projektet, Public Domain, har til formål gennem digitalisering at sikre, at den billedkunstneriske kulturarv i de pågældende museers samlinger kan opnå større synlighed, udbredelse og brugbarhed. I første omgang planlægger Hirschsprung at lægge billeder ud til frit brug. Projektet, der ligeledes vil nå nye målgrupper, forventes igangsat i Den Nationale Brugerundersøgelse fra 2014 besvaredes af 557 af museets besøgende på en skala fra Kønsmæssigt fordelte besvarelserne sig på 55 % kvinder og 45 % mænd. Aldersmæssigt var der 39 % i alderen år, 17 % i alderen år, 25 % i alderen år og 18 % i alderen +65år. I forhold til gennemsnittet for kunstmuseer generelt har Den Hirschsprungske Samling en overvægt i aldersgruppen år (19 % for kunstmuseer generelt) og ca. 50 % færre i aldersgruppen 65+ år, hvad angår besvarelser. Undersøgelsen viser, at museet samlet set, med en afvigelse på 0,1 %, ligger på niveau med landets øvrige kunstmuseer (DHS: 8,3 /Kunstmuseer: 8,4). Under niveauet er specielt museets egnethed for børn, arrangementer og atmosfæren, medens museet ligger over niveauet, når

17 Side 17 det det gælder muligheden for at deltage aktivt. Den samlede vurdering af oplevelsen på Den Hirschsprungske Samling er for 2014 på 8,3, hvilket er samme resultat som DHS 2014 Kunstmuseer 2014 Museet satsede i i forbindelse med Krøyer og Skagensudstillingerne på Sverige som målgruppe. I 2013 var satsningen på tyske turister i forbindelse med Hamborgudstillingen. Disse to lande er i 2014 stadig de stærkest repræsenterede blandt udenlandske besøgende, idet de ifølge museets egen optælling for 2014, udgør henholdsvis 21 % og 17 % af de udenlandske gæster. Dette underbygger museets mission om at styrke kendskabet til ældre dansk kunst overfor et dansk såvel som et internationalt publikum. Museets egen statistik for det samlede år 2014 viser i øvrigt, at godt 25 % af museets besøgende er udenlandske turister. Museets mål om at nå nye målgrupper gennem nye tiltag og brug af nye medier må således samlet set siges at være opfyldt Bevaring af Kulturarven - Museet vil i henhold til museets bevaringsplan fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring indenfor alle samlingsområder. - Museet vil sikre, at samlingerne i mange år fremover kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.

18 Side 18 Museet har i februar 2014 fået udarbejdet en Konserveringsfaglig udtalelse om klima- og opbevaringsforhold i den Hirschsprungske Samlings udstillingslokaler og magasiner af Bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst. På baggrund af denne rapport har museet i 2014 fået forbedret den klimatiske styring af museets maleri og skulpturmagasiner, og endvidere har man fået opsat afstandsklodser på alle kunstværker, der hænger på museets ydervægge. Museet har endvidere i 2014 færdiggjort et nyt ventilationsanlæg, der tilfredsstiller klimastyringen af de store centrale udstillingssale. Derimod er for nuværende ikke muligt at styre klimaet i museets mindre rum ( køjerne ) bedre, idet CTS-anlægget ikke dækker disse lokaler, som kun manuelt kan styres via varmeapparaterne i de enkelte rum. En løsning af dette problem er vanskelig og pladskrævende og må derfor ses i et fremtidigt perspektiv. Museet fik i 2013 revideret den hidtidige konserveringsplan og inddraget samtlige samlingsområder i en prioriteret plan. På baggrund af dette er planen i værksat, og der er i 2014 færdigkonserveret 5 malerier indenfor museets konserveringskvote på Bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst samt iværksat nymontering og delvis konservering af 17 tegninger hos Bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst og konservering af to møbler på Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Man har igangsat en ny skiltning og revideret registrering af museets samling af møbler. Tidligere års arbejde med omplacering af museets samling af tegninger og brevarkiver fortsatte i foråret 2014, men afslutningen af projektet måtte udskydes grundet nedpakning og udflytning af museets magasiner under istandsættelsen af underetagen. I forbindelse med omstruktureringen er der foretaget en revision af tegningssamlingen og de ca dokumenter i brevsamlingen. Der er bestilt nye kasser til opbevaring af den resterende del af samlingerne og lagt planer for nyindretning af grafikmagasinet, som vil blive iværksat efter genindflytningen i Museet har således opfyldt målene om hhv. at fastholde indsatsen af kvaliteten for bevaring indenfor alle samlingsområder samt at samlingerne i mange år fremover kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling Forskning - Den Hirschsprungske Samling vil fastholde omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforskningen for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. - Museet vil medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse indenfor sit ansvarsområde.

19 Side 19 Den Hirschsprungske samling har tre igangværende forskningsprojekter. Museet kunne med finansiering fra Ny Carlsbergfondet og Københavns Universitet 1. november 2013 ansætte museumsinspektør Anna Schram Vejlby i et treårigt ph.d.-stipendium. Projektet har titlen C.W. Eckersbergs portrætter, og det tager bl.a. sigte på at se kunstnerens portrætmaleri i et følelseshistorisk lys og på at afdække forbindelser til det samtidige europæiske portrætmaleri. Projektet, der gennemføres i et samarbejde mellem museet og Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, forventes afsluttet i Som led i ph.d.-projektet har Anna Schram Vejlby haft en måneds studieophold på Institut national d histoire de l art i Paris og en uges ophold på Hamburger Kunsthalles bibliotek og kobberstiksamling. Hun påbegyndte desuden i december et 2 måneders ophold ved Forschungsbereich Geschichte der Gefühle på Max-Planck-Institut für Bildungsforschung i Berlin. Hun har endvidere holdt oplæg ved følgende konferencer og seminarer; Emotional Objects på Queen Mary University of London; master class i tegnekunst på Hamburger Kunsthalle; Making Room arrangeret i København af Leeds University i samarbejde med Den Frie og Den Hirschsprungske Samling; When the Collector Lives On på Ordrupgaard (samarbejde med Århus Universitet). Anna Schram Vejlby har som en del af sin ph.d.-forpligtelse overfor Hirschsprung i 2014 skrevet to artikler: Diligence and Emotion Ladies Knitting in The Danish Golden Age Portraiture og Sæbebobler og Rosseau Barndom i billedkunsten Artiklerne publiceres fagfællebedømt i 2015 i henholdsvis det engelske tidsskrift Textile og i det danske Passepartout. Anna Schram Vejlby deltager desuden i Statens Museum for Kunsts arbejdsgruppe for den dér planlagte Eckersbergudstilling i 2015 og forbereder en artikel til udstillingskataloget. Derudover deltager Anna Schram Vejlby i det netværk, som Statens Museum for Kunst huser, der bringer ph.d.-stipendiater fra hele landet sammen til faglig udveksling ca. fire gange om året. I forlængelse af undersøgelser i 2013 har Marianne Saabye i 2014 arbejdet videre på undersøgelser i forbindelse med den planlagte udstilling om de danske-norske kunstnere i Italien i 1880 ernes begyndelse. Det forskningsbaserede katalog udarbejdes i et samarbejde mellem kunsthistorikere knyttet til Skovgaard Museet i Viborg og Lillehammer Kunstmuseum i Norge. Som led i forberedelserne har Marianne Saabye i juni 2014 haft et studieophold i Rom, hvor hun bl.a. har arbejdet på det tyske kunsthistoriske bibliotek Bibliotheca Hertziana og i arkivet og biblioteket på Galleria Nazionale d Arte Moderna. Formålet med studieopholdet var at undersøge de danske kunstneres kontakt til det samtidige italienske kunstliv. I forbindelse med rejsen besøgtes en række relevante museer i Milano, Firenze og Francavilla al Mare. Endvidere har Marianne Saabye under et kortere ophold i oktober lavet research i en række romerske biblioteker og arkiver og haft kontakt med forskellige italienske fagfolk med henblik

20 Side 20 på undersøgelse i forbindelse med erhvervelsen af et hovedværk af maleren Theodor Philipsen malet i Rom Museet planlægger i efteråret 2015 at åbne en udstilling med billedhuggeren Anne Marie Carl- Nielsens mange fine dyrestudier. I forbindelse hermed har museumsinspektør Emilie Bierlich Durholm i efteråret 2014 påbegyndt studiet af kunstnerens internationale inspirationer inden for dette område med henblik på en artikel i det kommende udstillingskatalog, som vil blive peer-reviewed. Udstillingen vil blive til i et samarbejde med Carl Nielsen Museet og Davids Samling, der som led i Parkmuseums-samarbejdet vil lave en parallel udstilling, som viser maleren og billedhuggeren Agnes Lunns dyrestudier. Sluttelig kan det nævnes, at Hirschsprung i samarbejde med Statens Museum for Kunst har lavet oplæg til et varigt, forpligtende fagligt samarbejde mellem de to museer, fokuseret på institutionernes ansvarsområde inden for det 19. århundredes kunst. Projektet forventes igangsat i Gennem samarbejde med danske og udenlandske museer, institutioner og forskere har museet i det forløbne år indsamlet ny viden og erkendelse indenfor sit område, og museet har tillige fastholdt omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforskningen med henblik på at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. Målene for forskning anses på denne baggrund som opfyldt Redegørelse for reservation Tabel 6: Reservation, hovedkonto [ ] 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Ny reservation i året Reservation ultimo Forventet afslutning Reetablering af Parterre ,0 0,0 123,0 123, Forventninger til kommende år I begyndelsen af 2015 afsluttes istandsættelsesprojektet af museets underetage, og man vil således efterfølgende kunne påbegynde retableringen af magasiner, arkiver, bibliotek, kontorer og værksteder. Retableringen må forventes at vare frem til sommeren. Museets faglige og administrative personale har siden 2011 været huset på Statens Museum for Kunst, mens driftsleder og vagtpersonale har været i Stockholmsgade, og det bliver en stor fordel i det daglige arbejde atter at kunne komme under samme tag.

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Dok. nr. 1577522 Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden... 5 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. for ORDRUPGAARD

Årsrapport 2014. for ORDRUPGAARD Årsrapport 2014 for ORDRUPGAARD 2 OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG... 3 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB... 4 2. BERETNING... 5 2.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN... 5 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG...

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Assens Revisionskontor

Assens Revisionskontor Assens Revisionskontor Ved registreret revisor Per Johansen --- Tobaksgården 7 5610 Assens Årsrapport for 2009 CVR: 27 06 52 28 Sdr. Ringvej 2, 1. sal 5610 Assens Tlf. 64 71 16 88 Fax 64 71 56 88 E-mail:

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere