Nyt fra landbrug og fødevarer. December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra landbrug og fødevarer. December 2014"

Transkript

1 Nyt fra landbrug og fødevarer December 2014

2 Velkommen til nyt nyhedsbrev Velkommen til det første nyhedsbrev fra LETT om landbrug og fødevarer. Nyhedsbrevet, der vil udkomme 3-4 gange om året, indeholder artikler, skrevet af vores advokater med særlig fokus på juridiske forhold i landbrugs- og fødevaresektoren. I dette nummer behandler vi fire emner, som har høj aktualitet: Naturplan Danmark, som udstikker retningslinjerne for miljøpolitikken frem mod 2020 Ebola og sygdommens indflydelse på fødevareindustrien Stramningen af virksomhedsskatteloven, der rammer landbruget hårdt Mælkekvoter, der nu anses for et formueaktiv Den 25. februar 2015 afholder vi morgenseminar for landbruget på vores kontor i Aarhus. Her vil vi følge op på disse emner. På seminaret har du mulighed for få en snak om de juridiske konsekvenser for din virksomhed og hilse på vores brancheteam. Læs mere om arrangementet på side 9. Vi forventer, at dette nyhedsbrev fremover vil blive udsendt elektronisk. Hvis du udfylder vedlagte postkort og returnerer det til os, sørger vi for at sætte dig på mailinglisten. Du kan også selv tilmelde dig nyhedsbrevet og andre relevante nyhedsbreve fra LETT via vores hjemmeside lett.dk. God læselyst. Naturplan Danmark Af Line Marie Pedersen Miljøministeren offentliggjorde den 27. oktober 2014 regeringens Naturplan Danmark. Naturplan Danmark udstikker retningslinjerne for dansk miljøpolitik frem mod Naturplan Danmark indeholder mange forskellige elementer. Det præcise indhold af de enkelte delelementer er endnu ikke kendte. Årsagen er, at de nødvendige ændringer i love, bekendtgørelser og vejledninger endnu ikke er offentliggjorte. Følgende hovedelementer fremgår dog bl.a. af Naturplan Danmark: Der skal etableres et Grønt Danmarks Kort. Det indebærer, at kommunerne fra 2017 bliver forpligtet til i kommuneplanerne at udpege naturområder i kommunen. Både eksisterende og planlagte nye naturområder. Formålet er at skabe et sammenhængende Grønt Danmark Kort. Der skal etableres et digitalt naturkort, som vil vise, hvor kommuner har planlagt ny natur samt den allerede eksisterende natur, herunder nationalparker, fredede områder, 3 områder mv. Der skal etableres et helt nyt digital biodiversitetskort, der angiver detaljeret viden om, hvor truede og andre sårbare dyre- og plantearter lever. Der indføres et forbud mod at sprede gødning og anvende sprøjtemidler på værdifuld natur, herunder strandenge, heder og moser. Det skal ske genopretning af større danske søer. Der skal indføres et højere bødeniveau ved overtrædelser af natur- og miljølovgivningen. 2

3 Ebolaudbrud hvilken indflydelse har det på fødevareindustrien? Af Niels Ankerstjerne Sloth Siden der i midten af marts 2014 for første gang blev rapporteret om ebolaudbrud i Vestafrika, har frygten for sygdommen spredt sig verden over. Dette har også haft indflydelse på verdenshandlen, herunder fødevareindustrien. Verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret udbruddet for en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning, men har dog ikke anbefalet nogen restriktioner i rejse eller handel med de berørte vestafrikanske lande. I relation til fødevareindustrien skal man være opmærksom på, at hvis man har aktiviteter i lande, der kan være påvirket af Ebola-udbruddet, kan der være flere forskellige påvirkninger af ens forretning. Dette kan eksempelvis være lokale handelsrestriktioner eller guidelines fra internationale handelsorganisationer. Lokale handelsrestriktioner i de udsatte lande kan være exit screenings ved udrejse eller havne, der er lukket ned eller underlagt strenge inspektioner både ved ankomst og afsejling. Guidelines fra internationale handelsorganisationer er f.eks. International Chamber of Shipping, der i begyndelsen af august 2014 sammen med to andre shippingorganisationer, udstedte deres anbefalinger i relation til Ebola-udbruddet. Blandt de overvejelser man som fødevareproducent også skal gøre sig, når man har aktiviter i lande, der kan være påvirket af Ebola-udbruddet, er hvordan ens leverandør- og shippingkontrakter bliver påvirket. Bliver en eventuel forsinkelse betragtet som misligholdelse, eller falder det under en force majeureklausul? I forlængelse heraf kan man også gøre sig overvejelser om, hvordan man er forsikringsdækket i tilfælde af, at ens forretning er eksponeret for udbruddet. LETT følger området tæt og giver rådgivning inden for alle de berørte områder.

4 Stramning af virksomhedsskatteloven Af Rasmus Nørgaard Bek og Lene Lykke Nielsen Landmændene rammes hårdt af de nye regler i virksomhedsskatteloven Regeringen har med ændringen af virksomhedsskatteloven, der blev vedtaget den 16. september 2014, men som har virkning fra den 11. juni 2014, endegyldigt lukket det hul i loven, der gjorde det fordelagtigt for virksomhedsejere at indskyde privat gæld i virksomhedsskatteordningen, finansiere privatforbrug via virksomhedsordningen eller stille sikkerhed for privat gæld med virksomhedens aktiver. Ændringerne rammer hårdt i landbruget, da de fleste landmænd anvender virksomhedsordningen, og lovændringen kommer i kølvandet på finanskrisen, hvor mange landmænd har måtte finansiere deres privatforbrug via kassekreditten i landbrugsvirksomheden og dermed har fået en negativ indskudskonto. Videncentret for Landbrug har anslået, at ca. en tredjedel af landmændene bliver ramt af lovændringen, hvilket kan have potentielt store økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand og for branchen som helhed. Hvad er nyt? Lovændringens to væsentligste elementer er følgende: 1. Det er ikke længere muligt at spare op i virksomhedsordningen til lav beskatning, hvis indskudskontoen er negativ. 2. Hvis virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for privat gæld, anses det for en hævning med personlig beskatning til følge. Konsekvenserne af en negativ indskudskonto En negativ indskudskonto kan være opstået, hvis der ved indtræden i virksomhedsordningen blev indskudt flere passiver end aktiver, hvis der er indskudt privat gæld i virksomhedsordningen, eller hvis der løbende er hævet mere end virksomhedens overskud. Lovændringen betyder, at der ikke kan spares op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ. Dermed mister virksomhedsejeren muligheden for at spare op til lav beskatning (24,5% i 2014), som ellers er én af de store fordele ved at anvende ordningen. Konsekvensen er, at et eventuelt overskud i sin helhed automatisk vil blive anset for hævet med fuld personlig beskatning til følge. Hvis indskudskontoen er negativ og virksomhedsejeren ikke selv vælger at hæve overskuddet, jf. virksomhedsskattelovens 10, stk. 1, vil overskuddet ikke blot blive anset for hævet, men også efter afregning af den personlige skat automatisk blive anset for indskudt i virksomhedsordningen og dermed anvendt til udligning af den negative indskudskontoen. Der vil først være mulighed for at spare op i virksomhedsordningen, når indskudskontoen går i 0 eller bliver positiv. Der er dog indsat en bagatelgrænse på kr., som betyder, at såfremt indskudskontoen med tillæg af sikkerhedsstillelse for privat gæld pr. 10. juni 2014 ikke overstiger kr., kan der fortsat spares op i virksomhedsordningen. Bagatelgrænsen på kr. kan dog ikke anvendes, hvis indskudskontoen først bliver negativ eller bliver forøget efter den 11. juni Bagatelgrænsen gælder dermed kun for de virksomhedsejere, der pr. den 11. juni 2014 havde en negativ indskudskonto. Sikkerhedsstillelse for privat gæld Med lovændringen vil enhver sikkerhedsstillelse for privat gæld blive anset for en hævning i virksomhedsordningen, såfremt der er tale om, at virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for privat gæld. Konsekvensen er en fiktiv beskatning af det laveste beløb af værdien af sikkerhedsstillelsen eller den private gæld på oprettelsestidspunktet, dvs. det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen stilles.

5 Stramning af virksomhedsskatteloven De primære undtagelser til dette udgangspunkt er; U1. Såfremt sikkerhedsstillelsen udgør en sædvanlig forretningsmæssig disposition, udløses der ikke beskatning, U2. Sikkerhedsstillelse for privat gæld svarende til værdien af den del af en blandet benyttet ejendom, der tjener til bolig for ejeren, udløser ikke beskatning. Den private gæld, der stilles sikkerhed for, må dog ikke overstige værdien af den private bolig. Navnlig undtagelsen vedrørende blandede benyttede ejendomme er interessant for landmænd, idet hele landbrugsejendommen, inkl. stuehuset, sædvanligvis indgår i virksomhedsordningen. Forudsat at stuehuset tjener som privat bolig for ejeren, er det muligt at stille hele landbrugsejendommen til sikkerhed for privat gæld svarende til værdien af stuehuset. Såfremt stuehuset er vurderet til 1 mio. kr., kan der stilles til sikkerhed for en privat gæld på 1 mio. kr. uden beskatning. Såfremt den private gæld, som ejendommen er stillet til sikkerhed for, derimod udgør 1,5 mio. kr., anses ejeren for at have hævet 0,5 mio. kr. i virksomhedsordningen. I loven er indføjet flere overgangsbestemmelser, der gælder frem til 31. december 2017, og som har til formål at smidiggøre afviklingen af stillede sikkerheder for privat gæld. Overgangsreglerne indebærer, at værdien af sikkerhedsstillelser for privat gæld fastfryses pr. den 10. juni 2014, således at det frem til 31. december 2017 er muligt for ejeren at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld inden for den fastfrosne ramme uden skattemæssige konsekvenser. Det betyder, at ejeren kan tilbagekalde en sikkerhedsstillelse i perioden og stille en ny for privat gæld inden for samme beløbsmæssige ramme uden konsekvenser. Der kan endvidere fortsat ske opsparing af overskud i virksomhedsordningen i denne periode. Er de stillede sikkerheder, der forelå den 10. juni 2014, ikke afviklet senest den 31. december 2017, kan virksomhedsejeren fra den 1. januar 2018 ikke længere opspare overskud i virksomheden til lav beskatning, og der vil samtidig ske genbeskatning af opsparet overskud i perioden den 11. juni 2014 til 31. december Reparationsmuligheder? Samtidig med lovændringen er der indført mulighed for, at de virksomhedsejere, der bliver ramt af stramningerne, kan foretage et selvangivelsesomvalg for 2013 for udvalgte poster i selvangivelsen. Omvalget har til formål at bevare opsparingsmulighederne i virksomhedsordningen. Endelig er det også muligt at anmode om en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, hvis virksomhedsejeren ved opstart af virksomhedsordningen kunne have nulstillet kontoen, fordi der kun var medtaget erhvervsmæssig gæld i ordningen. Fristen for begge dele er den 31. marts Opsummering Stramningen af virksomhedsskatteloven blev indført med tilbagevirkende kraft fra lovforslagets fremsættelse, hvorfor det ikke har været muligt for virksomhedsejerne at indrette sig på de nye regler, før de trådte i kraft. Det betyder, at en lang række virksomhedsejere, herunder særligt landmænd, nu står med et akut problem i form af en negativ indskudskonto og/eller sikkerhedsstillelse for privat gæld, som skal håndteres. På grund af mulighederne for omvalg og ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen inden 31. marts 2015 samt overgangsreglerne for sikkerhedsstillelse for privat gæld anbefales det, at virksomhedsejeren sammen med sin rådgiver forholder sig til situationen i god tid inden den 31. marts 2015, således at den bedst mulige løsning kan tilrettelægges. 5

6 Lidt mere om mælkekvoter Af Trine Hasselbalch Hvad er en mælkekvote Mælkekvoter blev indført i EU tilbage i 1984 som en regulering og begrænsning af overproduktion af mælk og mælkeprodukter i EU. I august 2013 fastslog Højesteret, at mælkekvoter kan overdrages særskilt uden samtidig overdragelse af et landbrugsareal, jf. mælkekvotebekendtgørelsen. Derfor anser Højesteret nu mælkekvoter for et formueaktiv, som der kan foretages udlæg i. Dette er en kovending i forhold til den hidtidige retspraksis, hvor det tilbage i 1990 erne var fastslået i flere omgange, at mælkekvoter ikke var omfattet af ejendomspantet, jf. Tinglysningslovens og mælkekvoter blev alene anset for en leveringsrettighed og ikke et selvstændigt formueaktiv. Hvad kan vi udlede af denne Højesteretsdom Spørgsmålet er, om hele reguleringen af mælkekvoter er ændret på baggrund af ovennævnte Højesteretsdom. Mælkekvoter reguleres af mælkekvotebekendtgørelsen, som udgør Danmarks implementering af EU s direktiver om mælkekvoter. Status i skrivende stund er, at det må konstateres, at den seneste mælkekvotebekendtgørelse fra 21. september 2012 forsat er gældende og denne er ikke blevet ændret efter Højesteretsdommen i august Vi har derfor en uændret regulering af mælkekvoter på trods af den nye Højesteretsdom. Dette afstedkommer en række fortolkningsmæssige udfordringer, da mælkekvotebekendtgørelsen fortsat indeholder særlige beføjelser for panthaverne i landbrugsejendomme, herunder uændrede regler omkring overdragelse og reetablering m.v. Efter Højesteretsdommen i 2013 er mælkekvoten nu et selvstændigt formueaktiv, som der kan foretages udlæg i. Udlæg i mælkekvoter skal tinglyses for at opnå retsbeskyttelse over for andre aftaleerhververe og kreditorer. I Højesteretsdommen blev spørgsmålet omkring tvangsrealiseringen af mælkekvoten hjemvist til fornyet behandling i fogedretten. Vi har desværre ikke fået nogen officiel afgørelse herpå, da dette spørgsmål blev afsluttet ved forlig. Kan mælkekvoter pantsættes? Mælkekvotebekendtgørelsen indeholder ingen særlig regulering af mælkekvoters pantsætning. Før Højesteretsdommen i august 2013 var retstillingen den, at der ikke kunne ske selvstændig pantsætning af mælkekvoter, men der kunne alene gives transport i eventuelt provenu ved salg af mælkekvoten på kvotebørsen. Sikringsakten for sådanne transporter var denuntiation/notering hos Mælkeudvalget. Med henvisning Højesteretsdommen fra august 2013 og den omstændighed, at mælkekvoter er et selvstændigt formueaktiv, hvori der kan foretages udlæg, må det tillige betyde, at der også kan ske pantsætning. Eftersom landmanden fortsat bevarer rådigheden over mælkekvoten og fortsat kan benytte denne leveringsrettighed efter en pantsætning, må vi som udgangspunkt falde tilbage på det almindelig obligationsretlige udgangspunkt for underpant i løsøre, som skal tinglyses i personbogen. Kan der fortsat kræves reetablering af mælkekvoter efter et gennemført tvangssalg? NaturErhvervstyrelsen har i en konkret sag taget stilling til, hvorvidt mælkekvotebekendtgørelsens bestemmelse om reetablering fortsat er gældende efter Højesteretsdommen fra august I den konkrete sag var der foretaget udlæg i en mælkekvote, som resulterede i et tvangssalg af mælkekvoten på kvotebørsen. Landmanden blev i forlængelse af tvangssalget taget under rekonstruktionsbehandling, i hvilken forbindelse panthaver i landbrugsejendommen krævede mælkekvoten reetableret, jf. Mælkekvotebekendtgørelsens 13, stk. 4. 6

7 Lidt mere om mælkekvoter NaturErhvervstyrelsen har i den konkrete sag truffet afgørelse om, at mælkekvoten, som blev solgt på maj-kvotebørsen skal tilbageføres til udlægsgiver/ landmanden, jf. Mælkekvotebekendtgørelsens 13, stk. 4, samt at Mælkeudvalgets modregningsret jf. Mælkekvotebekendtgørelsens 27, stk. 5-9 tillige består. Men NaturErhvervstyrelsen overlader i den konkrete sag afgørelsen af prioritetskonflikten mellem henholdsvis udlægshaver og Mælkeudvalgets modregningskrav til domstolene, der endnu ikke har afgjort dette spørgsmål. Er mælkekvoten landmandens nye hvide guld hvad er værdien Landsskatteretten har fastslået, at værdien af en mælkekvote ved en gaveoverdragelse af en landbrugsejendom ikke kunne ansættes til den af parterne aftalte pris, men skulle ansættes med udgangspunkt i den på overdragelsestidspunktet senest offentliggjorte ligevægtspris pr. kg. mælk på mælkekvotebørsen med fradrag af den latente superafgift, som mælkekvoten var behæftet med. Videncenter for Landbrug og Landbrug & Fødevarer udsender hvert år vejledninger til brug for udarbejdelse af årsrapporter for landbrugsvirksomheder. Det fremgår af den seneste vejledning fra januar 2014, at fra og med 2013-regnskaberne ændres principperne for prissætningen af mælkekvote fra lige-vægtsprisen fra seneste kvotebørs til, at værdien ultimo 2014 skal være kroner nul. Det fremgår af Kvotebørsens oversigt, at ligevægtsprisen pr. kg. ved første kvotebørs i maj 2014 var kr. 1,12, og at denne steg til kr. 1,58 ved august-børsen. Men i tråd med vejledningen fra Landbrug & Fødevarer, faldt prisen ved den sidste kvotebørs i november til kr. 1,00-1,06 pr. kg. At mælkekvoten skulle være de nødlidende landmands nye hvide guld synes derfor særdeles tvivlsomt, hvilket navnlig skal ses i lyset af den i øvrigt uændrede regulering i mælkebekendtgørelsen og mælkekvoternes begrænsede restlevetid. EU har vedtaget at mælkekvotesystemet skal bringes til ophør 1. april 2015, hvilket naturligt har en indflydelse på værdien af mælkekvoterne. Invitation til morgenseminar for landbruget Mød vores landbrugsteam og bliv klar til nye juridiske udfordringer I slutningen af februar afholder vi seminar med fokus på landbruget. Vi vil blandt andet følge op på nogle af de emner, som vi har behandlet i dette nyhedsbrev. Benyt lejligheden til at møde vores brancheteam inden for landbrug og fødevarer og blive opdateret på nogle af de juridiske udfordringer, som du skal forberede dig på at håndtere. Seminaret finder sted onsdag den 25. februar 2015 kl hos LETT, Vester Allé 4, 8000 Aarhus C. Seminaret ledes af Trine Hasselbalch, der er partner i LETT og leder af brancheteamet inden for landbrug og fødevarer. Tilmelding kan ske på lett.dk/events. 7

8 LETTs team inden for landbrug og fødevarer Trine Hasselbalch Associeret partner Mobil: Rasmus Nørgaard Bek Partner Mobil: Carsten Henriksen Partner Mobil: Line Marie Pedersen Partner Mobil: Carsten Lorentzen Partner Mobil: Niels Ankerstjerne Sloth Associeret partner Mobil: Lene Lykke Nielsen Advokat Mobil: LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven 2013/1 BTL 200 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Advokat N ete B. Tinning Dokken 10 6700 Esbjerg J. nr. 116693-179718 UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 3. afdeling Vestre Landsrets 3. afdeling holdt den 13. juni 2014 kl. 12.00 møde på tingstedet

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Ændring af virksomhedsskatteloven

Ændring af virksomhedsskatteloven Skatteministeriet Att.: Sune Fomsgaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 24. juni 2014 Ændring af virksomhedsskatteloven Dansk Erhverv har den 11. juni 2014 modtaget lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR - 1 Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM2015.805.SR, SKM2016.5.SR, SKM2016.44.SR, SKM2016.45.SR og SKM2016.69.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved en række bindende svar

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Landbrug og fødevarer. En præsentation af LETTs brancheteam

Landbrug og fødevarer. En præsentation af LETTs brancheteam Landbrug og fødevarer En præsentation af LETTs brancheteam Introduktion til LETT Udfordringer og muligheder for Landbrugs- og Vi kan føre vores historie tilbage til 1869 og er dermed et af Danmarks ældste

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR 1 Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM2010.730. LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Skat når økonomisk hjælp til søskende

Skat når økonomisk hjælp til søskende - 1 Skat når økonomisk hjælp til søskende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i Finanskrisen har Skatterådet med en ny afgørelse sat fokus på økonomiske dispositioner mellem søskende. Bistand

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste Juli 2014 1. halvår 2014 har været præget af spændende sager og travlhed. Vi oplever en fortsat tendens

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter

Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Hotel Bredehus, Bredsten den 23. oktober 2015 Optimer dine skattemæssige forhold - Deltidsbrug for kødkvægsbedrifter Ved Chefrådgiver Anna Boel, LMO Dagens program Mindre landbrug dyrt i skat Skat er aktive

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen. Sonja Sørensen, Kirsten Cato Jensen,

SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen. Sonja Sørensen, Kirsten Cato Jensen, SKAT - Fokus på udfordringer i renteswap, aktivitet i udlandet og virksomhedsordningen Sonja Sørensen, sos@lmo.dk Kirsten Cato Jensen, kcj@lmo.dk Punkter, vi skal omkring Renteswap Status på, hvordan praksis

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Brush-up. Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016

Brush-up. Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016 1 Brush-up Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016 Disposition Lov om ophævelse af lov om randzoner Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække Forslag

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis.

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis. Side 1/5 Gå hjem møde hvad er op og ned på skattely? Side 1 Indskud på etablerings og iværksætterkonto Side 2 SKATs kontrol af køreskoler Side 4 GÅ HJEM MØDE HVAD ER OP OG NED PÅ SKATTELY? I den seneste

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

I virksomhedsskatteordningen med en garage

I virksomhedsskatteordningen med en garage - 1 I virksomhedsskatteordningen med en garage Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsskatteordningen ved beskatning

Læs mere

Økonomisk udvikling Årets resultat blev et underskud på 10,1 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Økonomisk udvikling Årets resultat blev et underskud på 10,1 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Til investorerne i 1 OBO skib, B&W Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr.: 84012416 Vor ref.: HEF/suj Dato:

Læs mere

NYHEDSBREV INKASSO Oktober 2013

NYHEDSBREV INKASSO Oktober 2013 Gratis morgenmøde! Vi holder gratis kursus om debitorstyring og inkasso. Dette sker onsdag, den 30. oktober 2013 kl. 8.30 10.30 på Buen 12, 6000 Kolding og torsdag, den 31. oktober 2013 kl. 8.30 10.30

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Virksomhedspant og frivillige afviklingsaftaler. Advokat Trine Hasselbalch Landbrugsseminar 16. marts 2016

Virksomhedspant og frivillige afviklingsaftaler. Advokat Trine Hasselbalch Landbrugsseminar 16. marts 2016 Virksomhedspant og frivillige afviklingsaftaler Advokat Trine Hasselbalch Landbrugsseminar 16. marts 2016 1 Virksomhedspant panthavers tiltrædelse af pantet Ifølge betænkningen om virksomhedspant: Panthavers

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Virksomhedsskatteordningen afståelse af én af flere virksomheder minimumskrav til restvirksomhed SKM2014.584.BR, SKM2014.732.LSR, SKM2014.812.LSR og SKM2014.822.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere