Nyt fra landbrug og fødevarer. December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra landbrug og fødevarer. December 2014"

Transkript

1 Nyt fra landbrug og fødevarer December 2014

2 Velkommen til nyt nyhedsbrev Velkommen til det første nyhedsbrev fra LETT om landbrug og fødevarer. Nyhedsbrevet, der vil udkomme 3-4 gange om året, indeholder artikler, skrevet af vores advokater med særlig fokus på juridiske forhold i landbrugs- og fødevaresektoren. I dette nummer behandler vi fire emner, som har høj aktualitet: Naturplan Danmark, som udstikker retningslinjerne for miljøpolitikken frem mod 2020 Ebola og sygdommens indflydelse på fødevareindustrien Stramningen af virksomhedsskatteloven, der rammer landbruget hårdt Mælkekvoter, der nu anses for et formueaktiv Den 25. februar 2015 afholder vi morgenseminar for landbruget på vores kontor i Aarhus. Her vil vi følge op på disse emner. På seminaret har du mulighed for få en snak om de juridiske konsekvenser for din virksomhed og hilse på vores brancheteam. Læs mere om arrangementet på side 9. Vi forventer, at dette nyhedsbrev fremover vil blive udsendt elektronisk. Hvis du udfylder vedlagte postkort og returnerer det til os, sørger vi for at sætte dig på mailinglisten. Du kan også selv tilmelde dig nyhedsbrevet og andre relevante nyhedsbreve fra LETT via vores hjemmeside lett.dk. God læselyst. Naturplan Danmark Af Line Marie Pedersen Miljøministeren offentliggjorde den 27. oktober 2014 regeringens Naturplan Danmark. Naturplan Danmark udstikker retningslinjerne for dansk miljøpolitik frem mod Naturplan Danmark indeholder mange forskellige elementer. Det præcise indhold af de enkelte delelementer er endnu ikke kendte. Årsagen er, at de nødvendige ændringer i love, bekendtgørelser og vejledninger endnu ikke er offentliggjorte. Følgende hovedelementer fremgår dog bl.a. af Naturplan Danmark: Der skal etableres et Grønt Danmarks Kort. Det indebærer, at kommunerne fra 2017 bliver forpligtet til i kommuneplanerne at udpege naturområder i kommunen. Både eksisterende og planlagte nye naturområder. Formålet er at skabe et sammenhængende Grønt Danmark Kort. Der skal etableres et digitalt naturkort, som vil vise, hvor kommuner har planlagt ny natur samt den allerede eksisterende natur, herunder nationalparker, fredede områder, 3 områder mv. Der skal etableres et helt nyt digital biodiversitetskort, der angiver detaljeret viden om, hvor truede og andre sårbare dyre- og plantearter lever. Der indføres et forbud mod at sprede gødning og anvende sprøjtemidler på værdifuld natur, herunder strandenge, heder og moser. Det skal ske genopretning af større danske søer. Der skal indføres et højere bødeniveau ved overtrædelser af natur- og miljølovgivningen. 2

3 Ebolaudbrud hvilken indflydelse har det på fødevareindustrien? Af Niels Ankerstjerne Sloth Siden der i midten af marts 2014 for første gang blev rapporteret om ebolaudbrud i Vestafrika, har frygten for sygdommen spredt sig verden over. Dette har også haft indflydelse på verdenshandlen, herunder fødevareindustrien. Verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret udbruddet for en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning, men har dog ikke anbefalet nogen restriktioner i rejse eller handel med de berørte vestafrikanske lande. I relation til fødevareindustrien skal man være opmærksom på, at hvis man har aktiviteter i lande, der kan være påvirket af Ebola-udbruddet, kan der være flere forskellige påvirkninger af ens forretning. Dette kan eksempelvis være lokale handelsrestriktioner eller guidelines fra internationale handelsorganisationer. Lokale handelsrestriktioner i de udsatte lande kan være exit screenings ved udrejse eller havne, der er lukket ned eller underlagt strenge inspektioner både ved ankomst og afsejling. Guidelines fra internationale handelsorganisationer er f.eks. International Chamber of Shipping, der i begyndelsen af august 2014 sammen med to andre shippingorganisationer, udstedte deres anbefalinger i relation til Ebola-udbruddet. Blandt de overvejelser man som fødevareproducent også skal gøre sig, når man har aktiviter i lande, der kan være påvirket af Ebola-udbruddet, er hvordan ens leverandør- og shippingkontrakter bliver påvirket. Bliver en eventuel forsinkelse betragtet som misligholdelse, eller falder det under en force majeureklausul? I forlængelse heraf kan man også gøre sig overvejelser om, hvordan man er forsikringsdækket i tilfælde af, at ens forretning er eksponeret for udbruddet. LETT følger området tæt og giver rådgivning inden for alle de berørte områder.

4 Stramning af virksomhedsskatteloven Af Rasmus Nørgaard Bek og Lene Lykke Nielsen Landmændene rammes hårdt af de nye regler i virksomhedsskatteloven Regeringen har med ændringen af virksomhedsskatteloven, der blev vedtaget den 16. september 2014, men som har virkning fra den 11. juni 2014, endegyldigt lukket det hul i loven, der gjorde det fordelagtigt for virksomhedsejere at indskyde privat gæld i virksomhedsskatteordningen, finansiere privatforbrug via virksomhedsordningen eller stille sikkerhed for privat gæld med virksomhedens aktiver. Ændringerne rammer hårdt i landbruget, da de fleste landmænd anvender virksomhedsordningen, og lovændringen kommer i kølvandet på finanskrisen, hvor mange landmænd har måtte finansiere deres privatforbrug via kassekreditten i landbrugsvirksomheden og dermed har fået en negativ indskudskonto. Videncentret for Landbrug har anslået, at ca. en tredjedel af landmændene bliver ramt af lovændringen, hvilket kan have potentielt store økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand og for branchen som helhed. Hvad er nyt? Lovændringens to væsentligste elementer er følgende: 1. Det er ikke længere muligt at spare op i virksomhedsordningen til lav beskatning, hvis indskudskontoen er negativ. 2. Hvis virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for privat gæld, anses det for en hævning med personlig beskatning til følge. Konsekvenserne af en negativ indskudskonto En negativ indskudskonto kan være opstået, hvis der ved indtræden i virksomhedsordningen blev indskudt flere passiver end aktiver, hvis der er indskudt privat gæld i virksomhedsordningen, eller hvis der løbende er hævet mere end virksomhedens overskud. Lovændringen betyder, at der ikke kan spares op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ. Dermed mister virksomhedsejeren muligheden for at spare op til lav beskatning (24,5% i 2014), som ellers er én af de store fordele ved at anvende ordningen. Konsekvensen er, at et eventuelt overskud i sin helhed automatisk vil blive anset for hævet med fuld personlig beskatning til følge. Hvis indskudskontoen er negativ og virksomhedsejeren ikke selv vælger at hæve overskuddet, jf. virksomhedsskattelovens 10, stk. 1, vil overskuddet ikke blot blive anset for hævet, men også efter afregning af den personlige skat automatisk blive anset for indskudt i virksomhedsordningen og dermed anvendt til udligning af den negative indskudskontoen. Der vil først være mulighed for at spare op i virksomhedsordningen, når indskudskontoen går i 0 eller bliver positiv. Der er dog indsat en bagatelgrænse på kr., som betyder, at såfremt indskudskontoen med tillæg af sikkerhedsstillelse for privat gæld pr. 10. juni 2014 ikke overstiger kr., kan der fortsat spares op i virksomhedsordningen. Bagatelgrænsen på kr. kan dog ikke anvendes, hvis indskudskontoen først bliver negativ eller bliver forøget efter den 11. juni Bagatelgrænsen gælder dermed kun for de virksomhedsejere, der pr. den 11. juni 2014 havde en negativ indskudskonto. Sikkerhedsstillelse for privat gæld Med lovændringen vil enhver sikkerhedsstillelse for privat gæld blive anset for en hævning i virksomhedsordningen, såfremt der er tale om, at virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for privat gæld. Konsekvensen er en fiktiv beskatning af det laveste beløb af værdien af sikkerhedsstillelsen eller den private gæld på oprettelsestidspunktet, dvs. det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen stilles.

5 Stramning af virksomhedsskatteloven De primære undtagelser til dette udgangspunkt er; U1. Såfremt sikkerhedsstillelsen udgør en sædvanlig forretningsmæssig disposition, udløses der ikke beskatning, U2. Sikkerhedsstillelse for privat gæld svarende til værdien af den del af en blandet benyttet ejendom, der tjener til bolig for ejeren, udløser ikke beskatning. Den private gæld, der stilles sikkerhed for, må dog ikke overstige værdien af den private bolig. Navnlig undtagelsen vedrørende blandede benyttede ejendomme er interessant for landmænd, idet hele landbrugsejendommen, inkl. stuehuset, sædvanligvis indgår i virksomhedsordningen. Forudsat at stuehuset tjener som privat bolig for ejeren, er det muligt at stille hele landbrugsejendommen til sikkerhed for privat gæld svarende til værdien af stuehuset. Såfremt stuehuset er vurderet til 1 mio. kr., kan der stilles til sikkerhed for en privat gæld på 1 mio. kr. uden beskatning. Såfremt den private gæld, som ejendommen er stillet til sikkerhed for, derimod udgør 1,5 mio. kr., anses ejeren for at have hævet 0,5 mio. kr. i virksomhedsordningen. I loven er indføjet flere overgangsbestemmelser, der gælder frem til 31. december 2017, og som har til formål at smidiggøre afviklingen af stillede sikkerheder for privat gæld. Overgangsreglerne indebærer, at værdien af sikkerhedsstillelser for privat gæld fastfryses pr. den 10. juni 2014, således at det frem til 31. december 2017 er muligt for ejeren at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld inden for den fastfrosne ramme uden skattemæssige konsekvenser. Det betyder, at ejeren kan tilbagekalde en sikkerhedsstillelse i perioden og stille en ny for privat gæld inden for samme beløbsmæssige ramme uden konsekvenser. Der kan endvidere fortsat ske opsparing af overskud i virksomhedsordningen i denne periode. Er de stillede sikkerheder, der forelå den 10. juni 2014, ikke afviklet senest den 31. december 2017, kan virksomhedsejeren fra den 1. januar 2018 ikke længere opspare overskud i virksomheden til lav beskatning, og der vil samtidig ske genbeskatning af opsparet overskud i perioden den 11. juni 2014 til 31. december Reparationsmuligheder? Samtidig med lovændringen er der indført mulighed for, at de virksomhedsejere, der bliver ramt af stramningerne, kan foretage et selvangivelsesomvalg for 2013 for udvalgte poster i selvangivelsen. Omvalget har til formål at bevare opsparingsmulighederne i virksomhedsordningen. Endelig er det også muligt at anmode om en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, hvis virksomhedsejeren ved opstart af virksomhedsordningen kunne have nulstillet kontoen, fordi der kun var medtaget erhvervsmæssig gæld i ordningen. Fristen for begge dele er den 31. marts Opsummering Stramningen af virksomhedsskatteloven blev indført med tilbagevirkende kraft fra lovforslagets fremsættelse, hvorfor det ikke har været muligt for virksomhedsejerne at indrette sig på de nye regler, før de trådte i kraft. Det betyder, at en lang række virksomhedsejere, herunder særligt landmænd, nu står med et akut problem i form af en negativ indskudskonto og/eller sikkerhedsstillelse for privat gæld, som skal håndteres. På grund af mulighederne for omvalg og ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen inden 31. marts 2015 samt overgangsreglerne for sikkerhedsstillelse for privat gæld anbefales det, at virksomhedsejeren sammen med sin rådgiver forholder sig til situationen i god tid inden den 31. marts 2015, således at den bedst mulige løsning kan tilrettelægges. 5

6 Lidt mere om mælkekvoter Af Trine Hasselbalch Hvad er en mælkekvote Mælkekvoter blev indført i EU tilbage i 1984 som en regulering og begrænsning af overproduktion af mælk og mælkeprodukter i EU. I august 2013 fastslog Højesteret, at mælkekvoter kan overdrages særskilt uden samtidig overdragelse af et landbrugsareal, jf. mælkekvotebekendtgørelsen. Derfor anser Højesteret nu mælkekvoter for et formueaktiv, som der kan foretages udlæg i. Dette er en kovending i forhold til den hidtidige retspraksis, hvor det tilbage i 1990 erne var fastslået i flere omgange, at mælkekvoter ikke var omfattet af ejendomspantet, jf. Tinglysningslovens og mælkekvoter blev alene anset for en leveringsrettighed og ikke et selvstændigt formueaktiv. Hvad kan vi udlede af denne Højesteretsdom Spørgsmålet er, om hele reguleringen af mælkekvoter er ændret på baggrund af ovennævnte Højesteretsdom. Mælkekvoter reguleres af mælkekvotebekendtgørelsen, som udgør Danmarks implementering af EU s direktiver om mælkekvoter. Status i skrivende stund er, at det må konstateres, at den seneste mælkekvotebekendtgørelse fra 21. september 2012 forsat er gældende og denne er ikke blevet ændret efter Højesteretsdommen i august Vi har derfor en uændret regulering af mælkekvoter på trods af den nye Højesteretsdom. Dette afstedkommer en række fortolkningsmæssige udfordringer, da mælkekvotebekendtgørelsen fortsat indeholder særlige beføjelser for panthaverne i landbrugsejendomme, herunder uændrede regler omkring overdragelse og reetablering m.v. Efter Højesteretsdommen i 2013 er mælkekvoten nu et selvstændigt formueaktiv, som der kan foretages udlæg i. Udlæg i mælkekvoter skal tinglyses for at opnå retsbeskyttelse over for andre aftaleerhververe og kreditorer. I Højesteretsdommen blev spørgsmålet omkring tvangsrealiseringen af mælkekvoten hjemvist til fornyet behandling i fogedretten. Vi har desværre ikke fået nogen officiel afgørelse herpå, da dette spørgsmål blev afsluttet ved forlig. Kan mælkekvoter pantsættes? Mælkekvotebekendtgørelsen indeholder ingen særlig regulering af mælkekvoters pantsætning. Før Højesteretsdommen i august 2013 var retstillingen den, at der ikke kunne ske selvstændig pantsætning af mælkekvoter, men der kunne alene gives transport i eventuelt provenu ved salg af mælkekvoten på kvotebørsen. Sikringsakten for sådanne transporter var denuntiation/notering hos Mælkeudvalget. Med henvisning Højesteretsdommen fra august 2013 og den omstændighed, at mælkekvoter er et selvstændigt formueaktiv, hvori der kan foretages udlæg, må det tillige betyde, at der også kan ske pantsætning. Eftersom landmanden fortsat bevarer rådigheden over mælkekvoten og fortsat kan benytte denne leveringsrettighed efter en pantsætning, må vi som udgangspunkt falde tilbage på det almindelig obligationsretlige udgangspunkt for underpant i løsøre, som skal tinglyses i personbogen. Kan der fortsat kræves reetablering af mælkekvoter efter et gennemført tvangssalg? NaturErhvervstyrelsen har i en konkret sag taget stilling til, hvorvidt mælkekvotebekendtgørelsens bestemmelse om reetablering fortsat er gældende efter Højesteretsdommen fra august I den konkrete sag var der foretaget udlæg i en mælkekvote, som resulterede i et tvangssalg af mælkekvoten på kvotebørsen. Landmanden blev i forlængelse af tvangssalget taget under rekonstruktionsbehandling, i hvilken forbindelse panthaver i landbrugsejendommen krævede mælkekvoten reetableret, jf. Mælkekvotebekendtgørelsens 13, stk. 4. 6

7 Lidt mere om mælkekvoter NaturErhvervstyrelsen har i den konkrete sag truffet afgørelse om, at mælkekvoten, som blev solgt på maj-kvotebørsen skal tilbageføres til udlægsgiver/ landmanden, jf. Mælkekvotebekendtgørelsens 13, stk. 4, samt at Mælkeudvalgets modregningsret jf. Mælkekvotebekendtgørelsens 27, stk. 5-9 tillige består. Men NaturErhvervstyrelsen overlader i den konkrete sag afgørelsen af prioritetskonflikten mellem henholdsvis udlægshaver og Mælkeudvalgets modregningskrav til domstolene, der endnu ikke har afgjort dette spørgsmål. Er mælkekvoten landmandens nye hvide guld hvad er værdien Landsskatteretten har fastslået, at værdien af en mælkekvote ved en gaveoverdragelse af en landbrugsejendom ikke kunne ansættes til den af parterne aftalte pris, men skulle ansættes med udgangspunkt i den på overdragelsestidspunktet senest offentliggjorte ligevægtspris pr. kg. mælk på mælkekvotebørsen med fradrag af den latente superafgift, som mælkekvoten var behæftet med. Videncenter for Landbrug og Landbrug & Fødevarer udsender hvert år vejledninger til brug for udarbejdelse af årsrapporter for landbrugsvirksomheder. Det fremgår af den seneste vejledning fra januar 2014, at fra og med 2013-regnskaberne ændres principperne for prissætningen af mælkekvote fra lige-vægtsprisen fra seneste kvotebørs til, at værdien ultimo 2014 skal være kroner nul. Det fremgår af Kvotebørsens oversigt, at ligevægtsprisen pr. kg. ved første kvotebørs i maj 2014 var kr. 1,12, og at denne steg til kr. 1,58 ved august-børsen. Men i tråd med vejledningen fra Landbrug & Fødevarer, faldt prisen ved den sidste kvotebørs i november til kr. 1,00-1,06 pr. kg. At mælkekvoten skulle være de nødlidende landmands nye hvide guld synes derfor særdeles tvivlsomt, hvilket navnlig skal ses i lyset af den i øvrigt uændrede regulering i mælkebekendtgørelsen og mælkekvoternes begrænsede restlevetid. EU har vedtaget at mælkekvotesystemet skal bringes til ophør 1. april 2015, hvilket naturligt har en indflydelse på værdien af mælkekvoterne. Invitation til morgenseminar for landbruget Mød vores landbrugsteam og bliv klar til nye juridiske udfordringer I slutningen af februar afholder vi seminar med fokus på landbruget. Vi vil blandt andet følge op på nogle af de emner, som vi har behandlet i dette nyhedsbrev. Benyt lejligheden til at møde vores brancheteam inden for landbrug og fødevarer og blive opdateret på nogle af de juridiske udfordringer, som du skal forberede dig på at håndtere. Seminaret finder sted onsdag den 25. februar 2015 kl hos LETT, Vester Allé 4, 8000 Aarhus C. Seminaret ledes af Trine Hasselbalch, der er partner i LETT og leder af brancheteamet inden for landbrug og fødevarer. Tilmelding kan ske på lett.dk/events. 7

8 LETTs team inden for landbrug og fødevarer Trine Hasselbalch Associeret partner Mobil: Rasmus Nørgaard Bek Partner Mobil: Carsten Henriksen Partner Mobil: Line Marie Pedersen Partner Mobil: Carsten Lorentzen Partner Mobil: Niels Ankerstjerne Sloth Associeret partner Mobil: Lene Lykke Nielsen Advokat Mobil: LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere