Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 20. oktober kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen

2 Indholdsfortegnelse Side 400. Godkendelse af dagsorden Endelig behandling af lokalplan (nyt nr.: ) for et centerområde der afgrænses af Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej, Silkeborg Godkendelse af ansøgning fra Silkeborg Flyveklub om at Silkeborg Kommune må respektere rykning på ejerpantebrev i klubbens ejendom Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Godkendelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram til udvidelse af Sorring Skole Godkendelse af forhøjelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af udbudsmateriale for udbygning af Frisholm Skole Drøftelse af kvalitetsrapport for skoleåret Godkendelse af bevilling til udskiftning af nødkald og vagtcentral til håndtering af nødkald m.v Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af naturgaskedler Godkendelse af optagelse af et realkreditlån i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 18, Lindeparken 22-48, Silkeborg, til individuelle køkkenmoderniseringer Godkendelse af bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger Godkendelse af magelæg Godkendelse af håndteringen af anmodning om indskud i Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup Orientering om klage til Folketingets Ombudsmand Lukket - Beslutning om udleasing af vejbelysningen i Silkeborg Kommune Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag

3 421. Lukket - Personalesag Til orientering Underskrifter

4 400. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/3483 Sagsansvarlig: dr13494 Sagsbehandler: bbi Beslutning Økonomiudvalget den Dagsordenen godkendt. Ej til stede: Jens Erik Jørgensen Side 936

5 401. Endelig behandling af lokalplan (nyt nr.: ) for et centerområde der afgrænses af Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej, Silkeborg Sagsnr.: 06/20602 Sagsansvarlig: dr16102 Sagsbehandler: JNK Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan nr (11-004) for et centerområde afgrænset af Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej Silkeborg med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 26. juni 2006 ovennævnte forslag til lokalplan. Lokalplanen ændrer områdets anvendelse fra erhverv til centerområde, hvor der kan etableres dagligvareog udvalgsvarebutikker, servicevirksomheder og liberalt erhverv. Der er modtaget indsigelser og kommentarer fra: 1. Holger Helle, Helle Auto A/S 2. Thorkild Pinderup Sørensen, Møllesvinget 1, 8653 Them & Kim Pimderup Schelle, Aldersrovej 8, 8600 Silkeborg 3. Lidl, Bjørn T. Sørensen, Livøvej 21, 1. sal, 8800 Viborg 4. Århus Amt Side 937

6 5. Vejdirektoratet I vedhæftede notat af den 30. september 2008 har Teknik- og Miljøafdelingen redegjort for hovedindholdet i indsigelserne, samt for afdelingens bemærkninger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, som følge af de indkomne indsigelser og øvrige ændringer, at lokalplanen tilrettes på flg. punkter: Det præciseres i lokalplanens bestemmelser og redegørelse at bebyggelsesprocenten på hver ejendom er maksimalt 40 %. Der foretages en mindre justering af et byggefelt i kortbilag. Der tilføjes en ny 3.4, der præciserer at der kan etableres 2 butikker som forhandler særligt pladskrævende varegrupper med et brutto etageareal over m 2 og maksimum m 2. Med dette følger at den tidligere 3.4 bliver nummereret 3.5. Ændringerne i detailhandelsbestemmelserne i Planloven, hvor det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker hhv. udvalgsvarebutikker er ændret til hhv m 2 og 2000 m 2, indføres i lokalplanen. Redegørelsesdelen i lokalplanforslaget redigeres så beskrivelsen for vejplanlægningen tilpasses den politisk beslutning om at linieføringen for motorvejen skal følge Kombilinien. Alle lokalplaner som vedtages efter den 1. januar 2007 nummereres efter et nyt system. Lokalplan ændres til Lokalplan Dette medfører at lokalplanens oversigtskort ændres. Det bemærkes herudover, at der ikke er indkommet bemærkninger til Byrådets beslutning om, at lokalplanen ikke har givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering. Borgerinddragelse Forslag til lokalplan har efterfølgende været fremlagt i 8 uger fra den 1. juli 2006 til den 27. august Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan (11-004) for et centerområde ved Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej, Silkeborg fremsendes til Byrådets godkendelse med overnævnte ændringer. Side 938

7 Bilag - Åben Frafald af indsigelse mod lokalplan (135821/06) - Åben Indsigelse fra Thorkild Pinderup Sørensen (258610/08) - Åben Indsigelse Holger Helle (106345/06) - Åben Indsigelse Kim Pinderup (106827/06) - Åben Indsigelse Vejdirektoratet (109078/06) - Åben Indsigelse Århus Amt (106340/06) - Åben Lidl - Ønskede ændringer til lokalplanforslag (122.15) (258554/08) - Åben Lokalplan (nyt nr ) til byrådsbehandling (264269/08) - Åben Notat vedr. indsigelser (263745/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 939

8 402. Godkendelse af ansøgning fra Silkeborg Flyveklub om at Silkeborg Kommune må respektere rykning på ejerpantebrev i klubbens ejendom Sagsnr.: 06/35077 Sagsansvarlig: dr00227 Sagsbehandler: JS Sagens formål Godkendelse af ansøgning fra Silkeborg Flyveklub om at Silkeborg Kommune må respektere rykning på ejer-pantebreve på klubbens ejendom i forbindelse med optagelse af 2 nye lån. Klubbens ejendom, matr. nr. 4v m.fl. Christianshede By, Bording er beliggende på Flyvervej 3, Bording. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune besluttede i mødet den 26. februar 1973 at yde Silkeborg Flyveklub et rente- og afdragsfrit lån på kr. til køb af klubbens ejendom i Christianshede. Økonomiudvalget vedtog på møde den 30. oktober 1980 at yde Silkeborg Flyveklub et renteog afdragsfrit lån på kr. i forbindelse med ejendommens tilslutning til Christianshede Vandværk. Silkeborg Flyveklub ønsker at optage to nye 20 års kontantlån, fondskode i Nykredit på 1,5 mio. kr. og ,00 kr. med en årlig anslået rente på anslået 6,1320 %. Silkeborg flyveklub oplyser at låneprovenuet skal anvendes til opførelse af hangarer og indkøb af nye fly. Nuværende pantehæftelser i ejendommen: Nykredit kr. Realkredit Pantebrev Silkeborg kommune, rente- og afdragsfrit kr Pantebrev Silkeborg kommune, rente- og afdragsfrit kr Ejerpantebrev med medd. Handelsbanken kr. Silkeborg Lånet fra Nykredit Realkredit på kr. er samtidig indfriet. Side 940

9 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at ansøgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse under forudsætning af, at nettoprovenuet anvendes til anskaffelse af fly og opførelse af hangarer. Folkeoplysningsudvalget besluttede den 7. maj 2007, at der kun ydes lokaletilskud af renterne af lånet til opførelse af hangarer. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Arne Lund Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 941

10 403. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Sagsnr.: 07/43236 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Sagsbeskrivelse Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fusionerer pr. 1. januar 2009 til den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Silkeborg Byråd godkendte den 25. august 2008 vedtægter for den nye institution, og Kulturarvstyrelsen har ved brev af den 11. september 2008 meddelt godkendelse af ansvarsområdet, som det er beskrevet i museets vedtægter. Bestyrelsen for Silkeborg Kulturhistoriske Museum består af 7 medlemmer: To medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd blandt medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg Formanden og næstformanden fra Silkeborg og Omegns Museumsforening Formanden og næstformanden fra Blicheregnens Museumsforening Et medlem udpeget af og blandt personalet Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller 2 udvalgsmedlemmer til Silkeborg Byråd som fra den 1. januar 2009 udpeges til at være medlemmer af bestyrelsen for Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Det anbefales til Byrådets godkendelse at Jørn Rye Rasmussen og Hans-Jørgen Hørning udpeges som medlemmer af bestyrelsen for Silkeborg Kulturhistoriske Museum for Side 942

11 Ej til stede: Arne Lund Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 943

12 404. Godkendelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram til udvidelse af Sorring Skole Sagsnr.: 08/49672 Sagsansvarlig: dr10109 Sagsbehandler: HSP Sagens formål Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til udarbejdelse af et byggeprogram for udvidelsen af Sorring Skole. Sagsbeskrivelse Elevtalsprognosens beregninger viser, at Sorring Skole i de kommende år vil udvikle sig til at blive en 2-sporet skole. Fra august 2009 vil der opstå mangel på lokaler, som følge af det stigende elevtal. En udbygning er derfor nødvendig. På den baggrund søges om projekteringsbevilling på kr. til udarbejdelse af et byggeprogram for udvidelsen af Sorring Skole. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at beløbet på kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Skolechefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives projekteringsbevilling på kr. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 944

13 405. Godkendelse af forhøjelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af udbudsmateriale for udbygning af Frisholm Skole Sagsnr.: 08/21427 Sagsansvarlig: dr13069 Sagsbehandler: HSP Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af projekteringsbevilling med kr. til i alt kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale for udbygningen af Frisholm Skole. Sagsbeskrivelse Den 22.september 2008 gav Byrådet en projekteringsbevilling på kr. til udvidelsen af Frisholm Skole. Arkitektfirmaet Friis og Moltke har udarbejdet et byggeprogram bestående af en helhedsplan og et skitseforslag til første etape af udbygningen. Projekteringsbevillingen ønskes forhøjet således, at der kan udarbejdes et udbudsmateriale med henblik på at udbyde udvidelsen af Frisholm Skole i totalentreprise. Den samlede honorarudgift skønnes at kunne holdes under kr., således annonceringspligten ikke skal gennemføres. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelsen af anlægsbevilling med kr., fra kr. til kr. kan gives på bevilling 41 skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Skolechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. til i alt kr. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 945

14 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 946

15 406. Drøftelse af kvalitetsrapport for skoleåret Sagsnr.: 08/50078 Sagsansvarlig: dr10593 Sagsbehandler: HKJ Sagens formål Præsentation og drøftelse af kvalitetsrapporten for skoleåret Træffe beslutning om proces og ændret tidsplan for kvalitetsrapportens behandling i Byrådet. Sagsbeskrivelse I medfør af 40 a i lov om folkeskolen, og bekendtgørelse nr. 162 af den 22. februar 2007, fastsættes, at kommunale skoler og det samlede skolevæsen skal udarbejde en årlig kvalitetsrapport. Formålet med kvalitetsrapporten er, gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen, at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Inden drøftelsen af kvalitetsrapporten i kommunalbestyrelsen skal skolebestyrelserne have mulighed for at udtale sig om kvalitetsrapportens indhold. Skolebestyrelserne har udtalt sig og tager grundlæggende kvalitetsrapporten til efterretning. I henhold til bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen inden den 31. december 2008 drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det netop afsluttede skoleår. Efter bekendtgørelsens bestemmelser bygger kvalitetsrapporten på data fra skolerne og er struktureret inden for følgende 3 hovedoverskrifter: Rammebetingelser med tilstræbt validitet og ensartethed for de anvendte data (bilag A1). Pædagogiske processer, der primært bygger på skolernes beskrivelser vedrørende skoleåret 2007/08 (bilag A2). Resultater og test, som bygger på 9. klasses afgangsprøve (bilag A3). I tilfælde af, at en helhedsvurdering af den enkelte skoles faglige niveau ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen, i henhold til bekendtgørelsen, udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Det er Skoleafdelingens vurdering, at kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08 ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes handleplaner for enkelte skoler. Kvalitetsrapportens anbefalinger bygger på en samlet vurdering af skolevæsenets kvalitet og potentialer for udvikling. Kvalitetsrapportens anbefalinger er således rettet mod en generel kvalificering af niveauet på alle kommunens folkeskoler. I henhold til bekendtgørelse nr. 876 af den 2. september 2008 er fristen for kvalitetsrapportens behandling i Byrådet rykket fra den 15. oktober 2008 til den 31. december Det anbefales, at tidsplanen for behandling af kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08 korrigeres i henhold til vedlagte bilag. Side 947

16 Det anbefales, at Byrådet i forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten får udleveret kvalitetsrapporten og bilag A i trykt form, bilag B og C vil kunne hentes elektronisk fra kommunens hjemmeside. Det anbefales, at kvalitetsrapporten med bilag, efter behandling i Børne- og Ungeudvalget, offentliggøres på kommunens hjemmeside. Borgerinddragelse Skolebestyrelserne har haft lejlighed til at udtale sig til den kommunale kvalitetsrapport i perioden fra den 18. august til den 5. september Indstilling Skolechefen indstiller, at kvalitetsrapporten fremsendes til Byrådets godkendelse, at Byrådet i forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten får udleveret kvalitetsrapporten og bilag A i trykt form. Skolechefen indstiller endvidere, at kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08 behandles ud fra korrigeret tidsplan. at kvalitetsrapporten med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside efter behandling i Børne- og Ungeudvalget. Bilag - Åben Bilag A - Rammebetingelser, Pædagogiske processer, Resultater (264167/08) - Åben Bilag B - Skolebestyrelsens og skolelederens anbefalinger (264173/08) - Åben Bilag C - Klager, overgangsfrekvens og skolebestyrelsernes udtalelser (264178/08) - Åben Kvalitetsrapport 2007/08 (264157/08) - Åben Tidsplan 2008.doc - revideret (264185/08) Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Indstillingens første to punkter anbefales til Byrådets godkendelse. Børne- og Ungeudvalget godkender de to sidste punkter i indstillingen, og har bedt Skoleafdelingen om at indgå i dialog med de enkelte skoler med henblik på at samle nogle vigtige fokuspunkter sammen til en senere sag i udvalget og efterfølgende dialog med skolebestyrelserne. Side 948

17 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 949

18 407. Godkendelse af bevilling til udskiftning af nødkald og vagtcentral til håndtering af nødkald m.v. Sagsnr.: 08/49251 Sagsansvarlig: dr00583 Sagsbehandler: JS Sagens formål Godkendelse af bevilling på kr. til udskiftning af den nuværende vagtcentral samt udskiftning af nødkald hos ca. 325 brugere i tidligere Kjellerup og Gjern kommuner. Sagsbeskrivelse Den nuværende vagtcentral er år gammel og er placeret hos Brand og Redning på Bredhøjvej i Silkeborg. Vagtcentralen er døgnbetjent og håndterer ca. 700 nødkald i de tidligere Silkeborg og Them Kommuner. I den tidligere Kjellerup Kommune er der ca. 250 nødkald, hvor vagtcentralfunktionen p.t. varetages af en privat virksomhed. I den tidligere Gjern Kommune er der ca. 75 nødkald, hvor vagtcentralfunktionen varetages af personalet på Fårvang Ældrecenter. Den nuværende vagtcentral er forældet og kapacitetsgrænsen er nået. Eksempelvis er det ikke muligt at udskrive dokumentation af registrerede hændelser på de enkelte nødkald, ligesom det ikke er muligt at uddrage den registrerede statistik i den nuværende vagtcentral. Strukturændringen på Ældreområdet har fremskyndet ønsket om en serviceharmonisering af nødkaldsprocedurerne, således at de er ens i alle 3 områder. Ud fra et økonomisk og driftsmæssigt synspunkt vil det være hensigtsmæssigt at udvide den nuværende samarbejds- og driftsaftale med Brand og Redning, idet de samlede årlige driftsudgifter til nødkaldsfunktionen kan reduceres med ca kr. pr. år gældende fra regnskabsåret Den nuværende leverandøraftale gældende i tidlige Kjellerup Kommune er opsagt til ophør ved udgangen af december måned Økonomiske forhold I anlægsbudgettet for 2008 er afsat kr. til udskiftning af vagtcentral m.v. Udgifterne forventes at blive udskiftning af nødkald ifølge tilbud udskiftning af vagtcentral anslået I alt ca kr. ca kr. ca kr. Merudgiften på ca kr. kan afholdes af Hjælpemiddeldepotets driftsmidler for Side 950

19 Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 73, Ældreområdet, med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Økonomiudvalget Indstilling Ældrechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af frigivelse af anlægsbevilling på kr. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 951

20 408. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af naturgaskedler Sagsnr.: 08/38571 Sagsansvarlig: dr20519 Sagsbehandler: TP Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til udskiftning af naturgaskedler på plejecentrene Virklund, Bakkegården, Toftevang, Fuglemosen, samt 2 ældreboliger på Præstemarken 10A og 10B i Them. Sagsbeskrivelse Som en del af Silkeborg Kommunes indsats for at opnå energibesparelser har Ejendomsafdelingen i samarbejde med Naturgas Midt Nord gennemgået Ældreområdets gasinstallationer. Virklund Kedlen i Virklund har en for lille kapacitet og har flere gange været repareret på grund af revner. Bakkegården På Bakkegården etableres en ny naturgaskedel, idet Thorning varmecentral nedlægges. Toftevang Kedel udskiftes på grund af alder og ringe virkningsgrad Fuglemosen Kedel udskiftes på grund af alder og ringe virkningsgrad Præstemarken 10 A og 10 B De 2 boliger har tidligere haft fælles gas- og kedelanlæg. Anlægget udskiftes på grund af utætheder og ringe virkningsgrad. Hver bolig får fremover eget anlæg. Udskiftningen af kedlen i Virklund er påbegyndt, og de øvrige udskiftninger vil finde i løbet af efteråret Borgerinddragelse Ikke aktuelt Økonomiske forhold De samlede udgifter er opgjort til ca kr. og udgifterne skal fordeles mellem servicearealer (kommunal andel) og boligerne efter gældende fordelingsnøgler. Den Side 952

21 kommunale andel er beregnet til ca kr. Tilbagebetalingstiden for det investerede beløb er opgjort til mellem 3 og 8 år, for de enkelte anlæg. Udgifterne kan afholdes af anlægsoversigtens bevilling på kr. udskiftning af gaskedel Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 73 ældreområdet med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2008 Indstilling Ældrechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der frigives af kr. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Vagn Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 953

22 409. Godkendelse af optagelse af et realkreditlån i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 18, Lindeparken 22-48, Silkeborg, til individuelle køkkenmoderniseringer Sagsnr.: 08/34719 Sagsansvarlig: dr13394 Sagsbehandler: AJ Sagens formål Godkendelse af optagelse af et 20-årigt annuitetslån på 1,360 mio. kr. i et realkreditinstitut i Arbejdernes Byggeforening afdeling 18 Lindeparken 22 48, Silkeborg, til delvis finansiering af 19 individuelle køkkenmoderniseringer. Sagsbeskrivelse Afdelingen, der omfatter 126 familieboliger, er opført i Med individuelle køkkenmoderniseringer menes, at det kun er de lejere, der ønsker det, der får udført køkkenmoderniseringen og får den afledte huslejestigning. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 9. januar 2006, at afdelingen måtte optage et 30- årigt realkreditlån på 4,040 mio. kr. til finansiering af i alt 59 køkkenmoderniseringer, der var gennemført i perioden I 2005 blev der indsat bestemmelser i lovgivningen, således at afdelingsmødet kan beslutte, at lejerne må foretage individuelle moderniseringer og at disse individuelle moderniseringer kan finansieres ved optagelse af realkreditlån, der har en maksimal løbetid på 20 år. Efter 2005 er det således kun, hvis der træffes beslutning om at alle køkkener i en afdeling skal udskiftes, at der er mulighed for at optage 30-årige lån. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 9. januar 2006, at afdelingen efter ansøgning om godkendelse kan optage 20-årige annuitetslån med maksimal 20 års løbetid til de resterende køkkener i takt med at de individuelle moderniseringsarbejder gennemføres. Dog forudsættes, at der sker en vis opsamling, således at der maksimalt optages lån en gang om året. Det er en forudsætning, at der ikke er behov for kommunegaranti. I perioden er der yderligere renoveret 19 køkkener for en samlet anskaffelsessum på ,48 kr. Afdelingen ønsker at optage et 20-årigt annuitetslån i et realkreditinstitut på 1,360 mio. kr. Borgerinddragelse Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2001 godkendt, at de lejere der ønsker det, kan få udført køkkenmodernisering, der finansieres ved optagelse af et realkreditlån mod at lejerne betaler den afledte huslejestigning. Side 954

23 I de lejligheder, hvor man fravælger køkkenmoderniseringen, foretages køkkenmoderniseringen i forbindelse med fraflytningen, således at den nye lejer er bekendt med renoveringen og den afledte huslejeforhøjelse. Økonomiske forhold Byggeforeningen har oplyst, at der ikke er behov for kommunegaranti for realkreditlånet. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at ansøgning om optagelse af et 20-årigt annuitetslån på 1,360 mio. kr. i et realkreditinstitut godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 955

24 410. Godkendelse af bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger Sagsnr.: 08/52723 Sagsansvarlig: dr13394 Sagsbehandler: AJ Sagens formål Godkendelse af bemyndigelse til borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger. Formålet med bemyndigelsen er at effektivisere sagsbehandlingen. Sagsbeskrivelse Afledt af individuelle køkkenmoderniseringer i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 18 Lindeparken, se sag 409, på denne dagsorden indstiller Ejendomsstaben, at Økonomiudvalget giver Borgmesteren en generel bemyndigelse til at godkende låneoptagelse i samtlige almene afdelinger til individuelle moderniseringer, når nedenstående betingelser er opfyldt: 1) Det skal være godkendt på et afdelingsmøde at iværksætte de konkrete arbejder, f.eks. køkken- og /eller badmoderniseringer inden for nærmere fastsatte rammer. De lejere, der ikke ønsker forbedringerne fritages og får dermed ikke den afledte huslejeforhøjelse. Afdelingsmødet kan bestemme, at ledige lejemål skal forbedres med de pågældende arbejder, således at der opkræves en højere leje af de nye lejere. 2) Boligorganisationen skal godkende afdelingsmødets beslutning. 3) Ved beslutninger, der medfører forbedringsforhøjelser, der overstiger 1% af den gældende leje skal beslutningerne godkendes af Borgmesteren inden arbejderne iværksættes. 4) Individuelle forbedringsarbejder, der iværksættes, skal finansieres med annuitetslån med maksimal løbetid på 20 år. Lånene kan være realkreditlån, lån fra afdelingens henlagte midler eller fra boligorganisationens dispositionsfond. Det forudsættes, at der sker en vis opsamling således, at der maksimalt optages realkreditlån en gang om året. 5) Kommunens godkendelse af iværksættelse vil være betinget af, at der ikke er behov for kommunegaranti for realkreditlånene til finansiering af forbedringsarbejderne. Side 956

25 Økonomiske forhold Det er en betingelse for låneoptagelsen, at der ikke er behov for kommunegaranti for de realkreditlån, der skal finansiere de individuelle moderniseringsarbejder. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at godkende låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger på de i dagsordenen anførte vilkår. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 957

26 411. Godkendelse af magelæg Sagsnr.: 08/52316 Sagsansvarlig: dr18151 Sagsbehandler: ai Sagens formål Godkendelse af magelæg mellem Silkeborg Kommune og Jyros Investment Inc., Mørksøvej 23, 8600 Silkeborg. Sagsbeskrivelse Jyros Investment Inc. erhverver af Silkeborg Kommune, med overtagelse den 1. april 2007, et erhvervsareal på m 2, matr. nr. 1eb Øster Kejlstrup, Gødvad, beliggende ved Bergsøesvej. Jyros Investment Inc. retter i forbindelse med projektering og byggeri på erhvervsarealet, henvendelse til Ejendomsstaben og forespørger om muligheden for, ved magelæg, at erhverve et areal på 476 m 2 (markeret med grønt på nedenstående kort) af Silkeborg Kommune, mod at kommunen tilbydes et areal på 570 m 2 (markeret med gult på nedenstående kort) af Jyros Investment Inc. Side 958

27 Værdien af arealerne, der ønskes magelagt, skønnes at repræsentere samme værdi, og der afregnes derfor ikke yderligere mellem parterne. Arealet som Jyros Investment Inc. ønsker at erhverve, er i dag stiforbindelse mellem Bergsøesvej og et offentligt grønt område beliggende vest for Bergsøesvej. Stien flyttes til en placering ca. 100 m mod nord til det areal Jyros Investment Inc. tilbyder Silkeborg Kommune. Gennemførslen af magelægget vil give Jyros Investment Inc. en mere hensigtsmæssig disponering af erhvervsarealet og bl.a. sikre en lettere tilgængelighed med godstransport. Arealerne er omfattet af Byplanvedtægt nr. 25, hvoraf fremgår, at der skal være en stiforbindelse mellem Bergsøesvej og det i byplanvedtægten udlagte grønne område. Jf. Byplanvedtægtens 4 stk. 2, er der dog frihed med hensyn til den endelige placering af stien, da placeringen ikke er bundet, og tilpasning til ønskede grundstørrelser kan medføre reguleringer i forhold til Byplanvedtægtens illustration. Overdragelsen er betinget af registrering i matriklen og omkostninger ved arealoverførslernes gennemførelse i matrikel og tingbog afholdes alene af Jyros Investment Inc. Overtagelsesdagen ønsker Jyros Investment Inc. fastsat til den 1. oktober Side 959

28 Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at magelæg af arealerne på de beskrevne vilkår, sendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 960

29 412. Godkendelse af håndteringen af anmodning om indskud i Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup Sagsnr.: 08/33045 Sagsansvarlig: dr20186 Sagsbehandler: ABT Sagens formål Godkendelse af håndteringen af en anmodning fra KjellerupEgnens Udviklingsråd (KEUR) om indskud i Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup, som har til formål at erhverve og drive Tinghuset i Kjellerup. Sagsbeskrivelse Tinghuset i Kjellerup har hidtil været anvendt til retsbygning, men Slots- og Ejendomsstyrelsen har nu i sinde at udbyde bygningen til salg omkring den 15. november Borgmesteren har ved brev af den 2. juli 2008 tilkendegivet over for KEUR, at kommunen vil være sindet at gennemføre en bevarende lokalplan for ejendommen indeholdende det tidligere Tinghus i Kjellerup. Borgmesteren har endvidere tilkendegivet, at hvis der stiftes en fond med en fondskapital på f.eks. 1 million kr. i lokalområdet sigtende mod at lade fonden erhverve ejendommen, vil Borgmesteren - under forudsætning af, at fondens formålsparagraf gør dette muligt - være indstillet på at anbefale over for Økonomiudvalget / Byrådet, at kommunen indtræder i fonden med en andel på 5-10 % af dette beløb. KEUR har ved brev af den 1. oktober 2008 takket herfor og indsendt et oplæg til vedtægter for "Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup" samt et prospekt for rejsning af kapitalgrundlag til at byde på tinghuset. Det fremgår, at KEUR vil søge at rejse 1 mio. kr. som fondskapital. Formålet med fonden vil være at eje, bevare, udleje og i øvrigt drive Tinghuset i Kjellerup, jf. vedtægternes 2. Ved drift af bygningen skal fonden sikre, at udlejning sker til offentlige og erhvervsmæssige formål, der ikke strider mod det primære formål at sikre bygningens fremtræden udadtil. I det omfang det er økonomisk muligt, kan fonden stille bygningen til rådighed for ikke-kommerciel udnyttelse til glæde for borgerne i Kjellerup-egnen. Bygningen kan ikke udlejes eller i øvrigt stilles til disposition for drift af restaurant eller anden beværtning. Udlejning skal fortrinsvis ske til offentlige formål og liberale erhverv, men bestyrelsen kan dispensere herfra. Fonden kan efter 7 drive virksomhed gennem datterselskaber. Bestyrelsen består efter vedtægternes 5 af 7 medlemmer, herunder et medlem udpeget af Silkeborg Kommune. Fondens eventuelle overskud med tillæg af fri reserver og efter fradrag af henlæggelser og efter rimelig konsolidering af fonden kan efter bestyrelsens beslutning anvendes til at yde Side 961

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere