Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 20. oktober kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen

2 Indholdsfortegnelse Side 400. Godkendelse af dagsorden Endelig behandling af lokalplan (nyt nr.: ) for et centerområde der afgrænses af Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej, Silkeborg Godkendelse af ansøgning fra Silkeborg Flyveklub om at Silkeborg Kommune må respektere rykning på ejerpantebrev i klubbens ejendom Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Godkendelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram til udvidelse af Sorring Skole Godkendelse af forhøjelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af udbudsmateriale for udbygning af Frisholm Skole Drøftelse af kvalitetsrapport for skoleåret Godkendelse af bevilling til udskiftning af nødkald og vagtcentral til håndtering af nødkald m.v Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af naturgaskedler Godkendelse af optagelse af et realkreditlån i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 18, Lindeparken 22-48, Silkeborg, til individuelle køkkenmoderniseringer Godkendelse af bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger Godkendelse af magelæg Godkendelse af håndteringen af anmodning om indskud i Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup Orientering om klage til Folketingets Ombudsmand Lukket - Beslutning om udleasing af vejbelysningen i Silkeborg Kommune Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag

3 421. Lukket - Personalesag Til orientering Underskrifter

4 400. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/3483 Sagsansvarlig: dr13494 Sagsbehandler: bbi Beslutning Økonomiudvalget den Dagsordenen godkendt. Ej til stede: Jens Erik Jørgensen Side 936

5 401. Endelig behandling af lokalplan (nyt nr.: ) for et centerområde der afgrænses af Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej, Silkeborg Sagsnr.: 06/20602 Sagsansvarlig: dr16102 Sagsbehandler: JNK Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan nr (11-004) for et centerområde afgrænset af Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej Silkeborg med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 26. juni 2006 ovennævnte forslag til lokalplan. Lokalplanen ændrer områdets anvendelse fra erhverv til centerområde, hvor der kan etableres dagligvareog udvalgsvarebutikker, servicevirksomheder og liberalt erhverv. Der er modtaget indsigelser og kommentarer fra: 1. Holger Helle, Helle Auto A/S 2. Thorkild Pinderup Sørensen, Møllesvinget 1, 8653 Them & Kim Pimderup Schelle, Aldersrovej 8, 8600 Silkeborg 3. Lidl, Bjørn T. Sørensen, Livøvej 21, 1. sal, 8800 Viborg 4. Århus Amt Side 937

6 5. Vejdirektoratet I vedhæftede notat af den 30. september 2008 har Teknik- og Miljøafdelingen redegjort for hovedindholdet i indsigelserne, samt for afdelingens bemærkninger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, som følge af de indkomne indsigelser og øvrige ændringer, at lokalplanen tilrettes på flg. punkter: Det præciseres i lokalplanens bestemmelser og redegørelse at bebyggelsesprocenten på hver ejendom er maksimalt 40 %. Der foretages en mindre justering af et byggefelt i kortbilag. Der tilføjes en ny 3.4, der præciserer at der kan etableres 2 butikker som forhandler særligt pladskrævende varegrupper med et brutto etageareal over m 2 og maksimum m 2. Med dette følger at den tidligere 3.4 bliver nummereret 3.5. Ændringerne i detailhandelsbestemmelserne i Planloven, hvor det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker hhv. udvalgsvarebutikker er ændret til hhv m 2 og 2000 m 2, indføres i lokalplanen. Redegørelsesdelen i lokalplanforslaget redigeres så beskrivelsen for vejplanlægningen tilpasses den politisk beslutning om at linieføringen for motorvejen skal følge Kombilinien. Alle lokalplaner som vedtages efter den 1. januar 2007 nummereres efter et nyt system. Lokalplan ændres til Lokalplan Dette medfører at lokalplanens oversigtskort ændres. Det bemærkes herudover, at der ikke er indkommet bemærkninger til Byrådets beslutning om, at lokalplanen ikke har givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering. Borgerinddragelse Forslag til lokalplan har efterfølgende været fremlagt i 8 uger fra den 1. juli 2006 til den 27. august Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan (11-004) for et centerområde ved Nordre Ringvej, Nørrevænget og Viborgvej, Silkeborg fremsendes til Byrådets godkendelse med overnævnte ændringer. Side 938

7 Bilag - Åben Frafald af indsigelse mod lokalplan (135821/06) - Åben Indsigelse fra Thorkild Pinderup Sørensen (258610/08) - Åben Indsigelse Holger Helle (106345/06) - Åben Indsigelse Kim Pinderup (106827/06) - Åben Indsigelse Vejdirektoratet (109078/06) - Åben Indsigelse Århus Amt (106340/06) - Åben Lidl - Ønskede ændringer til lokalplanforslag (122.15) (258554/08) - Åben Lokalplan (nyt nr ) til byrådsbehandling (264269/08) - Åben Notat vedr. indsigelser (263745/08) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 939

8 402. Godkendelse af ansøgning fra Silkeborg Flyveklub om at Silkeborg Kommune må respektere rykning på ejerpantebrev i klubbens ejendom Sagsnr.: 06/35077 Sagsansvarlig: dr00227 Sagsbehandler: JS Sagens formål Godkendelse af ansøgning fra Silkeborg Flyveklub om at Silkeborg Kommune må respektere rykning på ejer-pantebreve på klubbens ejendom i forbindelse med optagelse af 2 nye lån. Klubbens ejendom, matr. nr. 4v m.fl. Christianshede By, Bording er beliggende på Flyvervej 3, Bording. Sagsbeskrivelse Silkeborg Kommune besluttede i mødet den 26. februar 1973 at yde Silkeborg Flyveklub et rente- og afdragsfrit lån på kr. til køb af klubbens ejendom i Christianshede. Økonomiudvalget vedtog på møde den 30. oktober 1980 at yde Silkeborg Flyveklub et renteog afdragsfrit lån på kr. i forbindelse med ejendommens tilslutning til Christianshede Vandværk. Silkeborg Flyveklub ønsker at optage to nye 20 års kontantlån, fondskode i Nykredit på 1,5 mio. kr. og ,00 kr. med en årlig anslået rente på anslået 6,1320 %. Silkeborg flyveklub oplyser at låneprovenuet skal anvendes til opførelse af hangarer og indkøb af nye fly. Nuværende pantehæftelser i ejendommen: Nykredit kr. Realkredit Pantebrev Silkeborg kommune, rente- og afdragsfrit kr Pantebrev Silkeborg kommune, rente- og afdragsfrit kr Ejerpantebrev med medd. Handelsbanken kr. Silkeborg Lånet fra Nykredit Realkredit på kr. er samtidig indfriet. Side 940

9 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at ansøgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse under forudsætning af, at nettoprovenuet anvendes til anskaffelse af fly og opførelse af hangarer. Folkeoplysningsudvalget besluttede den 7. maj 2007, at der kun ydes lokaletilskud af renterne af lånet til opførelse af hangarer. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Arne Lund Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 941

10 403. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Sagsnr.: 07/43236 Sagsansvarlig: dr00255 Sagsbehandler: LL Sagens formål Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Sagsbeskrivelse Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum fusionerer pr. 1. januar 2009 til den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Silkeborg Byråd godkendte den 25. august 2008 vedtægter for den nye institution, og Kulturarvstyrelsen har ved brev af den 11. september 2008 meddelt godkendelse af ansvarsområdet, som det er beskrevet i museets vedtægter. Bestyrelsen for Silkeborg Kulturhistoriske Museum består af 7 medlemmer: To medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd blandt medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg Formanden og næstformanden fra Silkeborg og Omegns Museumsforening Formanden og næstformanden fra Blicheregnens Museumsforening Et medlem udpeget af og blandt personalet Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller 2 udvalgsmedlemmer til Silkeborg Byråd som fra den 1. januar 2009 udpeges til at være medlemmer af bestyrelsen for Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Det anbefales til Byrådets godkendelse at Jørn Rye Rasmussen og Hans-Jørgen Hørning udpeges som medlemmer af bestyrelsen for Silkeborg Kulturhistoriske Museum for Side 942

11 Ej til stede: Arne Lund Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 943

12 404. Godkendelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram til udvidelse af Sorring Skole Sagsnr.: 08/49672 Sagsansvarlig: dr10109 Sagsbehandler: HSP Sagens formål Godkendelse af projekteringsbevilling på kr. til udarbejdelse af et byggeprogram for udvidelsen af Sorring Skole. Sagsbeskrivelse Elevtalsprognosens beregninger viser, at Sorring Skole i de kommende år vil udvikle sig til at blive en 2-sporet skole. Fra august 2009 vil der opstå mangel på lokaler, som følge af det stigende elevtal. En udbygning er derfor nødvendig. På den baggrund søges om projekteringsbevilling på kr. til udarbejdelse af et byggeprogram for udvidelsen af Sorring Skole. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at beløbet på kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Skolechefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives projekteringsbevilling på kr. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 944

13 405. Godkendelse af forhøjelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af udbudsmateriale for udbygning af Frisholm Skole Sagsnr.: 08/21427 Sagsansvarlig: dr13069 Sagsbehandler: HSP Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af projekteringsbevilling med kr. til i alt kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale for udbygningen af Frisholm Skole. Sagsbeskrivelse Den 22.september 2008 gav Byrådet en projekteringsbevilling på kr. til udvidelsen af Frisholm Skole. Arkitektfirmaet Friis og Moltke har udarbejdet et byggeprogram bestående af en helhedsplan og et skitseforslag til første etape af udbygningen. Projekteringsbevillingen ønskes forhøjet således, at der kan udarbejdes et udbudsmateriale med henblik på at udbyde udvidelsen af Frisholm Skole i totalentreprise. Den samlede honorarudgift skønnes at kunne holdes under kr., således annonceringspligten ikke skal gennemføres. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelsen af anlægsbevilling med kr., fra kr. til kr. kan gives på bevilling 41 skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Skolechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. til i alt kr. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 945

14 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 946

15 406. Drøftelse af kvalitetsrapport for skoleåret Sagsnr.: 08/50078 Sagsansvarlig: dr10593 Sagsbehandler: HKJ Sagens formål Præsentation og drøftelse af kvalitetsrapporten for skoleåret Træffe beslutning om proces og ændret tidsplan for kvalitetsrapportens behandling i Byrådet. Sagsbeskrivelse I medfør af 40 a i lov om folkeskolen, og bekendtgørelse nr. 162 af den 22. februar 2007, fastsættes, at kommunale skoler og det samlede skolevæsen skal udarbejde en årlig kvalitetsrapport. Formålet med kvalitetsrapporten er, gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen, at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Inden drøftelsen af kvalitetsrapporten i kommunalbestyrelsen skal skolebestyrelserne have mulighed for at udtale sig om kvalitetsrapportens indhold. Skolebestyrelserne har udtalt sig og tager grundlæggende kvalitetsrapporten til efterretning. I henhold til bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen inden den 31. december 2008 drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det netop afsluttede skoleår. Efter bekendtgørelsens bestemmelser bygger kvalitetsrapporten på data fra skolerne og er struktureret inden for følgende 3 hovedoverskrifter: Rammebetingelser med tilstræbt validitet og ensartethed for de anvendte data (bilag A1). Pædagogiske processer, der primært bygger på skolernes beskrivelser vedrørende skoleåret 2007/08 (bilag A2). Resultater og test, som bygger på 9. klasses afgangsprøve (bilag A3). I tilfælde af, at en helhedsvurdering af den enkelte skoles faglige niveau ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen, i henhold til bekendtgørelsen, udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Det er Skoleafdelingens vurdering, at kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08 ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes handleplaner for enkelte skoler. Kvalitetsrapportens anbefalinger bygger på en samlet vurdering af skolevæsenets kvalitet og potentialer for udvikling. Kvalitetsrapportens anbefalinger er således rettet mod en generel kvalificering af niveauet på alle kommunens folkeskoler. I henhold til bekendtgørelse nr. 876 af den 2. september 2008 er fristen for kvalitetsrapportens behandling i Byrådet rykket fra den 15. oktober 2008 til den 31. december Det anbefales, at tidsplanen for behandling af kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08 korrigeres i henhold til vedlagte bilag. Side 947

16 Det anbefales, at Byrådet i forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten får udleveret kvalitetsrapporten og bilag A i trykt form, bilag B og C vil kunne hentes elektronisk fra kommunens hjemmeside. Det anbefales, at kvalitetsrapporten med bilag, efter behandling i Børne- og Ungeudvalget, offentliggøres på kommunens hjemmeside. Borgerinddragelse Skolebestyrelserne har haft lejlighed til at udtale sig til den kommunale kvalitetsrapport i perioden fra den 18. august til den 5. september Indstilling Skolechefen indstiller, at kvalitetsrapporten fremsendes til Byrådets godkendelse, at Byrådet i forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten får udleveret kvalitetsrapporten og bilag A i trykt form. Skolechefen indstiller endvidere, at kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08 behandles ud fra korrigeret tidsplan. at kvalitetsrapporten med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside efter behandling i Børne- og Ungeudvalget. Bilag - Åben Bilag A - Rammebetingelser, Pædagogiske processer, Resultater (264167/08) - Åben Bilag B - Skolebestyrelsens og skolelederens anbefalinger (264173/08) - Åben Bilag C - Klager, overgangsfrekvens og skolebestyrelsernes udtalelser (264178/08) - Åben Kvalitetsrapport 2007/08 (264157/08) - Åben Tidsplan 2008.doc - revideret (264185/08) Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Indstillingens første to punkter anbefales til Byrådets godkendelse. Børne- og Ungeudvalget godkender de to sidste punkter i indstillingen, og har bedt Skoleafdelingen om at indgå i dialog med de enkelte skoler med henblik på at samle nogle vigtige fokuspunkter sammen til en senere sag i udvalget og efterfølgende dialog med skolebestyrelserne. Side 948

17 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 949

18 407. Godkendelse af bevilling til udskiftning af nødkald og vagtcentral til håndtering af nødkald m.v. Sagsnr.: 08/49251 Sagsansvarlig: dr00583 Sagsbehandler: JS Sagens formål Godkendelse af bevilling på kr. til udskiftning af den nuværende vagtcentral samt udskiftning af nødkald hos ca. 325 brugere i tidligere Kjellerup og Gjern kommuner. Sagsbeskrivelse Den nuværende vagtcentral er år gammel og er placeret hos Brand og Redning på Bredhøjvej i Silkeborg. Vagtcentralen er døgnbetjent og håndterer ca. 700 nødkald i de tidligere Silkeborg og Them Kommuner. I den tidligere Kjellerup Kommune er der ca. 250 nødkald, hvor vagtcentralfunktionen p.t. varetages af en privat virksomhed. I den tidligere Gjern Kommune er der ca. 75 nødkald, hvor vagtcentralfunktionen varetages af personalet på Fårvang Ældrecenter. Den nuværende vagtcentral er forældet og kapacitetsgrænsen er nået. Eksempelvis er det ikke muligt at udskrive dokumentation af registrerede hændelser på de enkelte nødkald, ligesom det ikke er muligt at uddrage den registrerede statistik i den nuværende vagtcentral. Strukturændringen på Ældreområdet har fremskyndet ønsket om en serviceharmonisering af nødkaldsprocedurerne, således at de er ens i alle 3 områder. Ud fra et økonomisk og driftsmæssigt synspunkt vil det være hensigtsmæssigt at udvide den nuværende samarbejds- og driftsaftale med Brand og Redning, idet de samlede årlige driftsudgifter til nødkaldsfunktionen kan reduceres med ca kr. pr. år gældende fra regnskabsåret Den nuværende leverandøraftale gældende i tidlige Kjellerup Kommune er opsagt til ophør ved udgangen af december måned Økonomiske forhold I anlægsbudgettet for 2008 er afsat kr. til udskiftning af vagtcentral m.v. Udgifterne forventes at blive udskiftning af nødkald ifølge tilbud udskiftning af vagtcentral anslået I alt ca kr. ca kr. ca kr. Merudgiften på ca kr. kan afholdes af Hjælpemiddeldepotets driftsmidler for Side 950

19 Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 73, Ældreområdet, med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Økonomiudvalget Indstilling Ældrechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af frigivelse af anlægsbevilling på kr. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 951

20 408. Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af naturgaskedler Sagsnr.: 08/38571 Sagsansvarlig: dr20519 Sagsbehandler: TP Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til udskiftning af naturgaskedler på plejecentrene Virklund, Bakkegården, Toftevang, Fuglemosen, samt 2 ældreboliger på Præstemarken 10A og 10B i Them. Sagsbeskrivelse Som en del af Silkeborg Kommunes indsats for at opnå energibesparelser har Ejendomsafdelingen i samarbejde med Naturgas Midt Nord gennemgået Ældreområdets gasinstallationer. Virklund Kedlen i Virklund har en for lille kapacitet og har flere gange været repareret på grund af revner. Bakkegården På Bakkegården etableres en ny naturgaskedel, idet Thorning varmecentral nedlægges. Toftevang Kedel udskiftes på grund af alder og ringe virkningsgrad Fuglemosen Kedel udskiftes på grund af alder og ringe virkningsgrad Præstemarken 10 A og 10 B De 2 boliger har tidligere haft fælles gas- og kedelanlæg. Anlægget udskiftes på grund af utætheder og ringe virkningsgrad. Hver bolig får fremover eget anlæg. Udskiftningen af kedlen i Virklund er påbegyndt, og de øvrige udskiftninger vil finde i løbet af efteråret Borgerinddragelse Ikke aktuelt Økonomiske forhold De samlede udgifter er opgjort til ca kr. og udgifterne skal fordeles mellem servicearealer (kommunal andel) og boligerne efter gældende fordelingsnøgler. Den Side 952

21 kommunale andel er beregnet til ca kr. Tilbagebetalingstiden for det investerede beløb er opgjort til mellem 3 og 8 år, for de enkelte anlæg. Udgifterne kan afholdes af anlægsoversigtens bevilling på kr. udskiftning af gaskedel Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 73 ældreområdet med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2008 Indstilling Ældrechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der frigives af kr. Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den Indstilling tiltrådt. Vagn Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 953

22 409. Godkendelse af optagelse af et realkreditlån i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 18, Lindeparken 22-48, Silkeborg, til individuelle køkkenmoderniseringer Sagsnr.: 08/34719 Sagsansvarlig: dr13394 Sagsbehandler: AJ Sagens formål Godkendelse af optagelse af et 20-årigt annuitetslån på 1,360 mio. kr. i et realkreditinstitut i Arbejdernes Byggeforening afdeling 18 Lindeparken 22 48, Silkeborg, til delvis finansiering af 19 individuelle køkkenmoderniseringer. Sagsbeskrivelse Afdelingen, der omfatter 126 familieboliger, er opført i Med individuelle køkkenmoderniseringer menes, at det kun er de lejere, der ønsker det, der får udført køkkenmoderniseringen og får den afledte huslejestigning. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 9. januar 2006, at afdelingen måtte optage et 30- årigt realkreditlån på 4,040 mio. kr. til finansiering af i alt 59 køkkenmoderniseringer, der var gennemført i perioden I 2005 blev der indsat bestemmelser i lovgivningen, således at afdelingsmødet kan beslutte, at lejerne må foretage individuelle moderniseringer og at disse individuelle moderniseringer kan finansieres ved optagelse af realkreditlån, der har en maksimal løbetid på 20 år. Efter 2005 er det således kun, hvis der træffes beslutning om at alle køkkener i en afdeling skal udskiftes, at der er mulighed for at optage 30-årige lån. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 9. januar 2006, at afdelingen efter ansøgning om godkendelse kan optage 20-årige annuitetslån med maksimal 20 års løbetid til de resterende køkkener i takt med at de individuelle moderniseringsarbejder gennemføres. Dog forudsættes, at der sker en vis opsamling, således at der maksimalt optages lån en gang om året. Det er en forudsætning, at der ikke er behov for kommunegaranti. I perioden er der yderligere renoveret 19 køkkener for en samlet anskaffelsessum på ,48 kr. Afdelingen ønsker at optage et 20-årigt annuitetslån i et realkreditinstitut på 1,360 mio. kr. Borgerinddragelse Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2001 godkendt, at de lejere der ønsker det, kan få udført køkkenmodernisering, der finansieres ved optagelse af et realkreditlån mod at lejerne betaler den afledte huslejestigning. Side 954

23 I de lejligheder, hvor man fravælger køkkenmoderniseringen, foretages køkkenmoderniseringen i forbindelse med fraflytningen, således at den nye lejer er bekendt med renoveringen og den afledte huslejeforhøjelse. Økonomiske forhold Byggeforeningen har oplyst, at der ikke er behov for kommunegaranti for realkreditlånet. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at ansøgning om optagelse af et 20-årigt annuitetslån på 1,360 mio. kr. i et realkreditinstitut godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 955

24 410. Godkendelse af bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger Sagsnr.: 08/52723 Sagsansvarlig: dr13394 Sagsbehandler: AJ Sagens formål Godkendelse af bemyndigelse til borgmesteren til godkendelse af låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger. Formålet med bemyndigelsen er at effektivisere sagsbehandlingen. Sagsbeskrivelse Afledt af individuelle køkkenmoderniseringer i Arbejdernes Byggeforenings afdeling 18 Lindeparken, se sag 409, på denne dagsorden indstiller Ejendomsstaben, at Økonomiudvalget giver Borgmesteren en generel bemyndigelse til at godkende låneoptagelse i samtlige almene afdelinger til individuelle moderniseringer, når nedenstående betingelser er opfyldt: 1) Det skal være godkendt på et afdelingsmøde at iværksætte de konkrete arbejder, f.eks. køkken- og /eller badmoderniseringer inden for nærmere fastsatte rammer. De lejere, der ikke ønsker forbedringerne fritages og får dermed ikke den afledte huslejeforhøjelse. Afdelingsmødet kan bestemme, at ledige lejemål skal forbedres med de pågældende arbejder, således at der opkræves en højere leje af de nye lejere. 2) Boligorganisationen skal godkende afdelingsmødets beslutning. 3) Ved beslutninger, der medfører forbedringsforhøjelser, der overstiger 1% af den gældende leje skal beslutningerne godkendes af Borgmesteren inden arbejderne iværksættes. 4) Individuelle forbedringsarbejder, der iværksættes, skal finansieres med annuitetslån med maksimal løbetid på 20 år. Lånene kan være realkreditlån, lån fra afdelingens henlagte midler eller fra boligorganisationens dispositionsfond. Det forudsættes, at der sker en vis opsamling således, at der maksimalt optages realkreditlån en gang om året. 5) Kommunens godkendelse af iværksættelse vil være betinget af, at der ikke er behov for kommunegaranti for realkreditlånene til finansiering af forbedringsarbejderne. Side 956

25 Økonomiske forhold Det er en betingelse for låneoptagelsen, at der ikke er behov for kommunegaranti for de realkreditlån, der skal finansiere de individuelle moderniseringsarbejder. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at godkende låneoptagelse til individuelle moderniseringsarbejder i almene boligorganisationers boliger på de i dagsordenen anførte vilkår. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 957

26 411. Godkendelse af magelæg Sagsnr.: 08/52316 Sagsansvarlig: dr18151 Sagsbehandler: ai Sagens formål Godkendelse af magelæg mellem Silkeborg Kommune og Jyros Investment Inc., Mørksøvej 23, 8600 Silkeborg. Sagsbeskrivelse Jyros Investment Inc. erhverver af Silkeborg Kommune, med overtagelse den 1. april 2007, et erhvervsareal på m 2, matr. nr. 1eb Øster Kejlstrup, Gødvad, beliggende ved Bergsøesvej. Jyros Investment Inc. retter i forbindelse med projektering og byggeri på erhvervsarealet, henvendelse til Ejendomsstaben og forespørger om muligheden for, ved magelæg, at erhverve et areal på 476 m 2 (markeret med grønt på nedenstående kort) af Silkeborg Kommune, mod at kommunen tilbydes et areal på 570 m 2 (markeret med gult på nedenstående kort) af Jyros Investment Inc. Side 958

27 Værdien af arealerne, der ønskes magelagt, skønnes at repræsentere samme værdi, og der afregnes derfor ikke yderligere mellem parterne. Arealet som Jyros Investment Inc. ønsker at erhverve, er i dag stiforbindelse mellem Bergsøesvej og et offentligt grønt område beliggende vest for Bergsøesvej. Stien flyttes til en placering ca. 100 m mod nord til det areal Jyros Investment Inc. tilbyder Silkeborg Kommune. Gennemførslen af magelægget vil give Jyros Investment Inc. en mere hensigtsmæssig disponering af erhvervsarealet og bl.a. sikre en lettere tilgængelighed med godstransport. Arealerne er omfattet af Byplanvedtægt nr. 25, hvoraf fremgår, at der skal være en stiforbindelse mellem Bergsøesvej og det i byplanvedtægten udlagte grønne område. Jf. Byplanvedtægtens 4 stk. 2, er der dog frihed med hensyn til den endelige placering af stien, da placeringen ikke er bundet, og tilpasning til ønskede grundstørrelser kan medføre reguleringer i forhold til Byplanvedtægtens illustration. Overdragelsen er betinget af registrering i matriklen og omkostninger ved arealoverførslernes gennemførelse i matrikel og tingbog afholdes alene af Jyros Investment Inc. Overtagelsesdagen ønsker Jyros Investment Inc. fastsat til den 1. oktober Side 959

28 Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at magelæg af arealerne på de beskrevne vilkår, sendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 960

29 412. Godkendelse af håndteringen af anmodning om indskud i Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup Sagsnr.: 08/33045 Sagsansvarlig: dr20186 Sagsbehandler: ABT Sagens formål Godkendelse af håndteringen af en anmodning fra KjellerupEgnens Udviklingsråd (KEUR) om indskud i Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup, som har til formål at erhverve og drive Tinghuset i Kjellerup. Sagsbeskrivelse Tinghuset i Kjellerup har hidtil været anvendt til retsbygning, men Slots- og Ejendomsstyrelsen har nu i sinde at udbyde bygningen til salg omkring den 15. november Borgmesteren har ved brev af den 2. juli 2008 tilkendegivet over for KEUR, at kommunen vil være sindet at gennemføre en bevarende lokalplan for ejendommen indeholdende det tidligere Tinghus i Kjellerup. Borgmesteren har endvidere tilkendegivet, at hvis der stiftes en fond med en fondskapital på f.eks. 1 million kr. i lokalområdet sigtende mod at lade fonden erhverve ejendommen, vil Borgmesteren - under forudsætning af, at fondens formålsparagraf gør dette muligt - være indstillet på at anbefale over for Økonomiudvalget / Byrådet, at kommunen indtræder i fonden med en andel på 5-10 % af dette beløb. KEUR har ved brev af den 1. oktober 2008 takket herfor og indsendt et oplæg til vedtægter for "Fonden til bevarelse af Tinghuset i Kjellerup" samt et prospekt for rejsning af kapitalgrundlag til at byde på tinghuset. Det fremgår, at KEUR vil søge at rejse 1 mio. kr. som fondskapital. Formålet med fonden vil være at eje, bevare, udleje og i øvrigt drive Tinghuset i Kjellerup, jf. vedtægternes 2. Ved drift af bygningen skal fonden sikre, at udlejning sker til offentlige og erhvervsmæssige formål, der ikke strider mod det primære formål at sikre bygningens fremtræden udadtil. I det omfang det er økonomisk muligt, kan fonden stille bygningen til rådighed for ikke-kommerciel udnyttelse til glæde for borgerne i Kjellerup-egnen. Bygningen kan ikke udlejes eller i øvrigt stilles til disposition for drift af restaurant eller anden beværtning. Udlejning skal fortrinsvis ske til offentlige formål og liberale erhverv, men bestyrelsen kan dispensere herfra. Fonden kan efter 7 drive virksomhed gennem datterselskaber. Bestyrelsen består efter vedtægternes 5 af 7 medlemmer, herunder et medlem udpeget af Silkeborg Kommune. Fondens eventuelle overskud med tillæg af fri reserver og efter fradrag af henlæggelser og efter rimelig konsolidering af fonden kan efter bestyrelsens beslutning anvendes til at yde Side 961

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. 20. oktober 2008 - kl. 12:30 Lokale T301, Silkeborg Rådhus, Søvej 3

Plan- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. 20. oktober 2008 - kl. 12:30 Lokale T301, Silkeborg Rådhus, Søvej 3 Plan- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol 20. oktober 2008 - kl. 12:30 Lokale T301, Silkeborg Rådhus, Søvej 3 Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden 493 206. Til orientering 494 207. Drøftelse

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 10. september 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen Indholdsfortegnelse Side 312. Godkendelse af revisionsberetninger for 2006... 763 313. Endelig

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 28. september 2006 1. Den første lejekontrakt er nu på plads 2. Rundtur til retterne 3. Selvforvaltningsordningen for øvrig drift 4. Flytning af

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Beslutningsprotokol 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 11. Til efterretning... 20 12. Ansøgning om af flagstangshuller... 21 13. Forsyning

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere