DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002"

Transkript

1 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører

2 Vejledningen på nettet Dokumenter i form af skabelon- og eksempelfiler kan gratis hentes på følgende hjemmesider: (kun for medlemmer) DRIFTSPLAN Vejledning i udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager Vejledningen er i foråret 2002 udarbejdet for og støttet af: Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Udarbejdelse Arbejdsgruppe for vejledning og systematik: Torben Skov, Byfornyelseskonsulenterne A/S Mogens Nørregaard, Wissenberg A/S Ole Andersen, Arkitektfirmaet Ole Andersen Aps Henrik Suhr, Plan 1 arkitekter A/S Henning Olsen, triarc A/S arkitekter Anders Kirk Christoffersen, NIRAS Sekretariatsbistand og finansiering af arbejdsgruppens omkostninger: Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører Fra sekretariaterne har deltaget: Anne Katrine Mortensen og Henrik Garver Projektledelse og udarbejdelse af vejledning: Gunnar Friborg, interarc Produktion Omslag: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Saloprint Oplag: 3.000

3 VEJLEDNING i udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for bygherrer og rådgivere Juli 2002 Indholdsfortegnelse Vejledningens baggrund, målgruppe og systematik... Driftsplanen... Til bygningsejeren... Til rådgiverne... Driftsplanens systematik... Det byfornyede og det ikke byfornyede... Driftsplanens anvendelse... Driftsplanens definitioner... Driftsplanens dokumenter... Bygningsdelskort... Bygningsdelskort den lille sag... Driftsbudget og aktivitetsplan... Beboervejledning... Produktdatablade... Supplerende materiale... Lovgrundlaget... Litteraturliste... Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 9 Side 9 Side 11 Side 13 Side 14 Side 14 Side 18 Side 20 Side 24 Side 26 Side 28 Side 28 Side 30 3

4 VEJLEDNING i udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager Vejledninger vedrørende byfornyelsessager Der er udarbejdet fire vejledninger for byfornyelse og systematik i byfornyelsessager: Den røde Vejledning til gennemførelse af ombygningsprojekt med støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring fra 1991 og den gule med Bilag til gennemførelse af ombygningsprojekt med støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring fra 1993 supplerer hinanden. + Bemærk: Den røde og den gule vejledning er ikke opdaterede i forhold til de sidste års lovrevisioner på byfornyelsesområdet, og de kan derfor kun anvendes som støtte for, hvordan man gennemfører en byfornyelsessag - ikke for de lovmæssige bestemmelser omkring støtte, finansiering mv. BvB s Logbog - forenklet dokumentation i byfornyelsessager fra 1999 og denne Vejledning i udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager supplerer hinanden med hensyn til forenkling og systematik. + Fortløbende udarbejdelse og revision af driftsplaner ud fra samme struktur og systematik Før byfornyelsen Eventuel driftsplan udarbejdet vedrørende drift af ikke byfornyede bygningsdele Under byfornyelsen Driftsplan udarbejdes vedrørende både byfornyede og ikke byfornyede bygningsdele Efter byfornyelsen Opfølgning på driftsplan og opdatering hvert 5. år vedrørende drift af alle bygningsdele 4

5 VEJLEDNING i udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager TIL HVEM Vejledningens baggrund, målgruppe og systematik Denne vejledning henvender sig til bygningsejere, teknikere og forretningsførere, der skal udarbejde, ibrugtage og ajourføre driftsplaner på ejendomme, hvor der er gennemført byfornyelsessager med offentlig støtte. OFFENTLIGE KRAV Der stilles offentligt krav til bygningsejeren om, at der skal udarbejdes en driftsplan for ejendommen i forbindelse med gennemførelse af byfornyelsessagen. Denne plan skal foreligge ved byfornyelsessagens afslutning og er en forudsætning for myndighedernes godkendelse af byggeregnskabet. De kommunale myndigheder skal efterfølgende påse, at ejendommens driftsplan følges og ajourføres. RELATION TIL LOGBOG Denne vejledning er en opfølgning på den i 1999 udsendte vejledning om forenklet dokumentation i byfornyelsessager, Logbog ved Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (i det følgende kaldet BvB). FORENKLING Vejledning om udarbejdelse af driftsplaner anvender princippet om forenklet dokumentation, og fortsætter dermed den skematik, der anvendes i Logbogen. Det er dog muligt at anvende skematikken i denne vejledning uden at have anvendt Logbogens principper i forbindelse med byfornyelsessagens gennemførelse. SYSTEMATIK Der er taget udgangspunkt i kendt driftssystematik men tilstræbt en forenkling af begreber og informationer, der skal gøre det muligt for bygningsejeren selv at kunne anvende og eventuelt følge op på driftsplanen i forbindelse med bygningsdriften på ejendommen. GENEREL ANVENDELIGHED FØR BYFORNYELSE Vejledningen er udformet primært for anvendelse i forbindelse med byfornyelsessager. Den vil imidlertid også kunne anvendes til driftsplaner for ejendomme med renoveringssager finansieret uden om byfornyelsesloven samt til udarbejdelse af driftsplaner inden en eventuel beslutning om offentlig støtte til byfornyelse. På dette tidspunkt kan planen give et samlet overblik over ejendommens vedligeholdelses- og fornyelsesbehov i form af summarisk registrering af bygningsdeles tilstand og anbefalinger om fremtidig drift, vedligeholdelse og fornyelser. Den vil da typisk alene omfatte bygningsdelskort og budget med aktivitetsplan. Planen kan således anvendes som en del af ansøgningsgrundlaget for opnåelse af offentlig støtte til byfornyelse og som grundlag for diskussion af finansieringsbehov og muligheder. METODEFRIHED ET TILBUD Der er metodefrihed på området og derfor mange måder at udarbejde driftsplaner på. Det primære krav er, uanset driftsplanens form og detaljeringsgrad, at de nødvendige driftsinformationer for bygningsejeren skal forefindes. Vejledningens forslag til udarbejdelse og anvendelse af driftsplaner er et tilbud til bygherrer og rådgivere. Det er tilstræbt, at der ved anvendelse af denne vejledning på et forenklet grundlag også kan udarbejdes driftsplaner i de mindre byfornyelsessager som vist side og side 22-23). 5

6 DRIFTSPLANEN Ejerens fordele Det er billigere at vedligeholde end at forny, og den vedligeholdte bygning nedslides ikke så hurtigt som den, der får lov til at forfalde En godt vedligeholdt og drevet ejendom giver en bedre daglig brug og mindre risiko for udvikling af større bygningsskader Ejendommens økonomi forbliver sund og gensalgsværdien øges Forsikringsdækninger, herunder byggeskadefondens, vil kunne opretholdes, og udgifterne hertil vil kunne holdes nede Ejeren får mulighed for Brug af checkliste for eftersyn af ejendommens bygningsdele Rigtig prioritering af vedligeholdelsesarbejder på ejendommen Planlægning af vedligeholdelsesarbejder i god tid Et bedre overblik over ejendommens samlede driftsøkonomi At udarbejde dokumentation for den foretagne vedligeholdelse De 20 bygningsdele Det er vigtigt, at der så vidt muligt er overensstemmelse mellem informationernes opdeling og placering i det oprindelige projektmateriale og i driftsplanen. Det vil gøre det nemt at finde og genfinde disse informationer for bygningsejeren og for BvB. For yderligere underdeling af de 20 bygningsdele henvises til Logbogen eller til lokal praksis. Såfremt der senere vedtages et andet klassifikationsprincip for bygningsdele indenfor byfornyelsesområdet, skal dette følges TAGVÆRK KÆLDER / FUNDERING FACADER / SOKKEL VINDUER UDVENDIGE DØRE TRAPPER PORTE / GENNEMGANGE ETAGEADSKILLELSER WC / BAD KØKKENER VARMEANLÆG AFLØB KLOAK VANDINSTALLATION GASINSTALLATION VENTILATION EL / SVAGSTRØM ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER PRIVATE FRIAREALER *) BYGGEPLADS *) udgået som støtteberettiget udgift ved de seneste lovændringer. Det kan dog være hensigtsmæssigt for bygningsejeren at inkludere friarealerne i sin driftsplan og generelle planlægning og budgettering. 6

7 DRIFTSPLANEN GENERELT For at sikre den offentlige investering, som har fundet sted i forbindelse med ejendommens genopretning og forbedring under byfornyelsessagen, er der stillet krav om udarbejdelse og efterlevelse af en driftsplan for ejendommen. Uanset at bygningsdele er istandsat og fornyet, bliver disse udsat for slitage ved daglig brug og af vejr og vind. Bygningsdele, der ikke er blevet istandsat, udsættes måske for endnu hurtigere nedbrydning og skal ofres stor opmærksomhed. Begge typer bygningsdele kræver løbende drift og vedligehold, og driftsplanen skal derfor omfatte både byfornyede og øvrige bygningsdele. EJERENS ANSVAR KONSEKVENSER FOR EJER Til bygningsejeren Ejeren skal være opmærksom på følgende forhold: Ejer er pligtig til at få driftsplanen udarbejdet og til at følge den løbende. Planen skal ajourføres hvert 5. år. Bygningsejeren skal kunne dokumentere dette over for kommunen og BvB. Driftsplanen skal indgå i det dokumentationsmateriale, der sendes til kommunen og til BvB. Hvis driftsplanen ikke afleveres, kan kommunen nægte at godkende det endelige byggeregnskab med manglende støtte til følge, og følges planen ikke, kan BvB undlade at dække udgifter til skadesudbedring. EJERENS FORDELE EJERENS MULIGHEDER Bygningsejeren har selv en række fordele ved at bruge driftsplanen til den løbende vedligeholdelse, idet istandsatte og fornyede bygningsdele får en længere levetid, ejendommen får god økonomi, og brugerne vil være mere tilfredse. Derudover får ejeren en række ekstra muligheder ved at anvende en plan for ejendommens drift i form af checklister for gennemgang af ejendommen, mulighed for prioritering og planlægning af arbejder samt overblik og dokumentation over de planlagte og udførte arbejder. AFTALE MED RÅDGIVERE Ejeren skal huske tidligt i byfornyelsessagen at indgå aftale med de tekniske rådgivere om udarbejdelse af driftsplanen, og om hvilket honorar teknikerne skal have for dette arbejde. Det kan anbefales at henvise til denne vejledning, hvad angår arbejdets omfang og driftsplanens udformning. Normalt vil bygningsejeren indgå aftale med de arkitekter eller ingeniører, der har projekteret og styret byfornyelsessagen. Men ejeren kan også indgå aftale med en anden tekniker, fx hos forretningsføreren, eller vælge selv at udarbejde planen, såfremt ejeren har den tilstrækkelige tekniske viden hertil. AFTALE MED BYGHERRE ARBEJDET MED PLANEN DE 20 BYGNINGSDELE Til rådgiverne Driftsplanen skal altid indgå som en del af det samlede dokumentationsmateriale for byfornyelsesprojektet. Det anbefales, at ydelse og honorering af driftsplanen er omfattet af den aftale om teknisk rådgivning og bistand, som de tekniske rådgivere indgår med bygherren om byfornyelsesprojektet. Udarbejdelse af driftsplanen kan med fordel påbegyndes under projekteringen fx samtidig med udarbejdelse af projektforslaget. Driftsplanen skal følge opdelingen i 20-punkts listens bygningsdele, således som vist på side 6 og yderligere med underinddelinger som vist i Logbogen. 7

8 DRIFTSPLANEN Tidligere dokumenter Materialet stammer fra den tidligere driftssituation og fra byfornyelsessagens projektering og udførelse. Fra projektforslaget: Tilstandsvurdering og budget for ikke byfornyede bygningsdele Førregistrering af bygningsdele for byfornyelse Fra byfornyelsesprojektet: Undersøgelser Tegninger Driftsplanens 4 dokumenter Bygningsdelskort Driftsbudget og aktivitetsplan Beboervejledning Produktdatablade Informationernes sammenhæng og placering Bygningsdelskortet er det centrale og mest informationsbærende dokument. Det kan udarbejdes løbende under projekteringen. Ud fra bygningsdelskortet udarbejdes driftsbudget med aktivitetsplan, som er bygherrens primære arbejdsredskab i bygningsdriften. Produktdatablade afleveres og samles i forbindelse med projektering og under udførelse. Beboervejledning udleveres til alle ejendommens beboere. Beskrivelser Logbogen - Adresseoversigt - Dokumentoversigt - Bygningsdelsoversigt - Fotoregistreringer Bygningsdelskort med informationer om: - Stamdata - Driftsrutiner - Vedligehold - Fornyelser Driftsbudget og aktivitetsplan omfattende: - 10-års budget - Tidspunkt for aktivitet - Opfølgningsmulighed Producentinformationer: Tegningsdata Materialedata Produktdatablade for bygningsdele og materialer Produktdatablade sat ind i ringbind opdelt efter bygningsdele Beboervejledning for daglig brug, rengøring og vedligeholdelse 8

9 DRIFTSPLANEN FAST STRUKTUR OPBEVARING OPFØLGNING Driftsplanens systematik Logbogens principper om forenkling og struktur følges også her. Driftsplanen vil med den anvendte systematik kun komme til at omfatte 4 dokumenter, der vil kunne rumme de nødvendige driftsinformationer på en overskuelig og sammenhængende måde, således at de enkelte bygningsejere bedst muligt kan varetage bygningsdriften. En række af driftsplanens informationer kan være uddraget fra byfornyelsessagens dokumenter, men det er ikke meningen, at allerede tilgængelige informationer fra sagens logbog og det tidligere projektmateriale (se illustration side 8) skal gentages i driftsplanen. Det er i givet fald tilstrækkeligt med henvisninger. Bygherren bør derfor opbevare både sagens logbog, projektmaterialet og driftsplanen forsvarligt og tilgængeligt. Driftsplanens dokumenter er udarbejdet, så ejeren eller rådgiveren kan følge op på bygningsdriften. Det er således muligt løbende at tilføje nye oplysninger fx til bygningsdeles stamdata, slette eller tilføje driftsaktiviteter samt foretage budgetændringer. Samtidig er der mulighed for at markere driftsaktiviteter, der har fundet sted. Hermed kan bygningsejer dokumentere den stedfundne bygningsdrift. SAMMENHÆNG: LOGBOG Fra Logbogen kan informationer i følgende dokumenter være relevante for drift: - Adresseoversigt omfattende de deltagende i byfornyelsessagen - Dokumentoversigt omfattende alle sagens vigtige dokumenter - Bygningsdelsoversigt omfattende projektforslag og senere ændringer - Eventuelle fotoregistreringer fra udførelsen SAMMENHÆNG: PROJEKT Fra projektet kan informationer i følgende dokumenter være relevante for drift: - Tegninger i form af etageplaner, snit, facader og bygningsdelstegninger - Beskrivelser vedrørende omfang, udførelse og materialer - Eventuelle særlige undersøgelser MINDRE SAGER STØRRE SAGER DRIFTSANVISNINGER DRIFTSANBEFALINGER Det byfornyede og det ikke byfornyede Detaljeringsgraden af bygningsdelsinformationer kan være forskellig afhængig af ejendommens størrelse og byfornyelsessagens omfang. I mindre sager vil informationer om bygningsdele ofte være slået sammen i større grupperinger og med en mindre detaljeringsgrad i en summarisk driftsplan. I større sager må der omvendt forventes en højere grad af underopdeling på bygningsdele og en større detaljeringsgrad. Driftsplaner kan her være mere omfattende. Driftsplanen omfatter både byfornyede og ikke byfornyede bygningsdele. De byfornyede bygningsdele har været underkastet førregistrering, undersøgelser, samt projekterings- og byggeaktivitet. Kendskabet til disse bygningsdele er stort, og driftsinformationer i bygningsdelskort og budget er derfor mere detaljerede og har karakter af anvisninger. Ikke byfornyede bygningsdele er undersøgt mere summarisk. Der er ikke udførlig viden om materialesammensætninger og konstruktioner, hvorfor driftsinformationer bliver mere generelle og får karakter af anbefalinger. 9

10 DRIFTSPLANEN Ringbind med driftsplan Skilleblade Driftsplan for ejendommen 6. Den digitale driftsplan Sidst i ringbindet kan eventuelt indsættes diskette eller Cd-rom med driftsplanens filer 5. Produktdatablade Indsamlet og sat ind i mappen opdelt efter bygningsdele 4. Beboervejledning Indsat et eksemplar svarende til den der er uddelt til alle beboere Driftsplanen kan med fordel organiseres i et ringbind, der ved byfornyelsessagens afslutning afleveres sammen med de øvrige projektbilag: Sagens logbog Rådgiveraftale Entrepriseaftale Beskrivelser Beregninger Tegninger Særlige undersøgelser Ringbindet kan underdeles i en indholdsfortegnelse og fx 6 afsnit som vist. 3. Driftsbudget og aktivitetsplan 10-års budget og aktivitetsplan for driftsrutiner, vedligehold og fornyelser inkl. bygningsejerens opfølgningsmulighed. 2. Bygningsdelskort Oplistning af bygningsdele med stamdata, tilstand og driftsaktiviteter inkl. bygningsejerens opfølgningsmulighed. 1. Introduktion Skriftlig introduktion til bygningsejer omkring anvendelse af driftsplanen Den skriftlige introduktion til bygningsejer kan indeholde noget om: 0. Indholdsfortegnelse - Vigtigheden af en fornuftig bygningsdrift og dokumentationen heraf - Konsekvenser for ejer hvis driftsplanen ikke følges - Hvordan driftsplanen bør anvendes - Hvornår og eventuelt hvordan driftsplanen opdateres og ajourføres 10

11 DRIFTSPLANEN FORSKELLIGE EJENDOMME FORSKELLIG ØKONOMI Driftsplanens anvendelse Driftsplanen er den byggetekniske indgang til ejendommens drift og vedligehold, og den er i princippet uafhængig af ejendommens ejerforhold og økonomi. Driftsplanen er imidlertid et dynamisk redskab, som i sin brug skal tilpasses den enkelte ejendoms kontoplan, ejerens finansieringsforudsætninger, tilskudsmuligheder mv. Dette kan ske i et snævert samarbejde mellem tekniker, ejer, forretningsfører og eventuelt revisor. Driftsplanens aktiviteter og økonomi kan løbende bearbejdes og overføres til ejendommens budgetter, fx i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab. AFLEVERING AF DRIFTSPLAN INTRODUKTION Det anbefales at overdrage driftsplanen personligt til bygningsejeren og den ansvarlige for den fremtidige drift med en dertil hørende mundtlig introduktion. Det er vigtigt, at driftsplanen ikke fremsendes sammen med en masse andet materiale og arkiveres utilgængeligt. Det anbefales af hensyn til fremtidige ejere og brugere, at der også forefindes en skriftlig introduktion til brugen af driftsplanen placeret forrest i denne som vist i illustration om indhold nederst side 10. OPBEVARING DE DRIFTSANSVARLIGE Driftsplanen, projektmaterialet og Logbogen er viden om den bygning, man bor i. Derfor er det vigtigt, at materialet opbevares omhyggeligt, og at de rette personer til enhver tid ved, hvor det er og kan få fat i det. Hvis ejendommen sælges videre, eller den ansvarlige for driften udskiftes, er det formålstjenligt, at driftsplanen overgives personligt til den nye ejer eller til den kommende driftsansvarlige. Det er vigtigt, at alle ved, hvem der tager sig af hvilke ansvarsområder i forbindelse med bygningsdriften. Dette kan aftales mellem ejeren, bestyrelsen, ejendomsinspektøren, viceværten, forretningsføreren og rådgiveren afhængig af ejendommens størrelse og ejerform. OPDATERING Driftsplaner er typisk udarbejdet, så de dækker en års periode. Men driftsplanen bør justeres med jævne mellemrum. Normalt vil opdateringen hvert 5. år være tilstrækkelig. Hvis der er opstået væsentlige drifts- eller vedligeholdelsesmæssige ændringer i 5-års perioden, kan det være nødvendigt tidligere at justere driftsplanen i forhold til den nye situation. DEN DIGITALE DRIFTSPLAN DATABASE Det kan aftales, at den der udarbejder driftsplanen også overdrager dokumentfilerne til bygningsejeren. Ejeren, dennes forretningsfører eller ejendomsinspektør har herefter mulighed for på sin pc at udbygge og følge op på planen i forbindelse med de løbende driftsrutiner og de afviklede vedligeholdelsesarbejder og eftersyn på ejendommen. Driftsplanen kan også ligge på ejendommens fælles intranet, hvis et sådant etableres. I et sådant tilfælde vil alle ejendommens beboere (hvis de har pc med internet-adgang) have adgang til driftsplanens informationer. Såfremt driftsplanen udarbejdes i database, er det hensigtsmæssigt at træffe aftale herom, herunder pris for senere opdatering, bygningsejers køb af databaseværktøj o.lign. 11

12 DRIFTSPLANEN Definitioner af aktiviteter Aktiviteter vedrørende drift og vedligehold opdeles forenklet i 3 samlede grupperinger: Driftsrutiner, som omfatter D Eftersyn, inspektion og check ved bygningsejer, ejendomsinspektør, vicevært, tekniker eller entreprenør Abonnementordninger vedrørende fx varmeanlæg, ventilation o.lign. Vedligehold, som omfatter V Løbende vedligehold, der traditionelt opdeles i forebyggende og afhjælpende vedligehold, der har til formål at opretholde bygningsdeles levetid, udseende og funktioner længst muligt Fornyelser, som omfatter F Opretningsarbejder, som også benævnes genopretning eller total fornyelse eller udskiftning af nedslidte bygningsdele Moderniserings- eller forbedringsarbejder, der bibringer ejendommen nye kvaliteter og funktioner, fx. isolerings- og badeværelsesarbejder, etablering af nye tekniske installationer og faciliteter Sammenhæng i informationerne mellem dokumenterne Bygningsdelskort Stamdata Driftsaktiviteter Driftsrutiner Vedligehold Driftsbudget og aktivitetsplan Driftsrutiner Vedligehold Typisk hensættelser Fornyelser Fornyelser Typisk finansiering 12

13 DRIFTSPLANEN BYGNING OG EJENDOM Driftsplanens definitioner I denne vejledning bruges ordet bygning om selve den fysiske bygningskrop, og ordet ejendom omfattende både bygning og friarealer. DRIFTSPLANEN Ved driftsplan forstås en plan for ejendommens drift og vedligehold. Driftsplanen udarbejdes typisk i forbindelse med byfornyelsessagens gennemførelse og afslutning. OPDELING AF ARBEJDER Arbejder vedrørende drift og vedligehold opdeles forenklet og mest hensigtsmæssigt i 3 samlede grupperinger (i dokumenter benævnt D, V og F) i forhold til arbejdernes art og typiske finansieringsmulighed: Driftsrutiner er således hyppigt tilbagevendende arbejder og inspektioner af forebyggende karakter. Vedligehold er arbejder med et større interval af både forebyggende og afhjælpende karakter. Fornyelser er de store genopretnings- og forbedringsarbejder. FINANSIERING AF ARBEJDER Driftsrutiner og Vedligehold, der omfatter både byfornyede og ikke byfornyede bygningsdele, vil typisk blive finansieret ved hensættelser i det løbende driftsbudget for ejendommen. Disse arbejder skal normalt kunne klares fra kr./m2/år (2002-niveau) inkl. moms afhængigt af ejendommens fornyelsestilstand og den byggetekniske kompleksitet. Fornyelser omfatter normalt de arbejder, der er tilbagevendende med meget lange mellemrum (fx års interval), og som typisk kræver finansiering udover de foretagne hensættelser fx ved optagelse af lån eller lignende. Disse arbejder omfatter i driftsplanen primært de ikke byfornyede bygningsdele, men på langt sigt også en renovering af de byfornyede bygningsdele. Finansieringsformen afhænger dog først og fremmest af ejendomstypen og ejerens finansierings- og tilskudsmuligheder på tidspunktet. OPFØLGNING OPDATERING Opfølgning er bygningsejerens egen dokumentation for udførelse af drift. Denne kan foretages som bemærkninger i bygningsdelskort, som budgetrevisioner i budget, og som udført i aktivitetsplanen. Opdatering er den revision af driftsplanen, der skal finde sted minimum hvert 5. år. Denne opdatering kan enten foretages af den, der har udarbejdet planen, af bygningsejeren selv eller af en ny, som ejeren ønsker skal udføre dette arbejde. 13

14 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER Bygningsdelskort Bygningsdelskortet er det mest informationsbærende dokument i driftsplanen. Her samles de fleste relevante oplysninger for drift og vedligehold. Bygningsdelskortet er udformet som et fortløbende dokument, hvor bygningsdelene er oplistet efter hinanden. Det er dog muligt, at lade hver bygningsdel få sit eget kort dvs. fylde en eller to sider efter behov. Et bygningsdelskort omfattende samtlige bygningsdele vil typisk kunne blive mellem fx 10 og 30 sider langt afhængig af sagens størrelse og kompleksitet. Bygningsdelskortet er tilrettelagt med henblik på at være et dynamisk dokument. Det er muligt løbende at foretage opdateringer ved at indføje nye iagttagelser og bemærkninger vedrørende opfølgning. Disse tilføjelser bør angives med kursiveret skrift og dato som vist i eksemplet på side 16. Det anbefales altid at medtage den viste side 1, idet denne udgør en forklaring til ejeren om bygningsdelskortets hovedinddeling og indhold. UDFORMNING Bygningsdelskortet udformes med identifikationsdata på side 1: Adresse, bygherre, rådgivere, indeks, dato, sagsnummer og sideangivelse. Bygningsdelsoversigten udformes med 7 kolonner: Kolonne 1 Placering i 20-punkt skematikken. Kolonne 2 Stamdata for byfornyede og ikke byfornyede bygningsdele. Kolonne 3 Forslag til driftsaktiviteter for bygningsdele. Kolonne 4 Driftsaktivitetens type (kan bruges til sortering). Kolonne 5 Angivelse af mængder omfattet af aktiviteterne. Kolonne 6 Interval eller hyppighed for udførelse af aktiviteten. Kolonne 7 Prisoverslag inkl. moms for udførelse af aktiviteten. PRISOVERSLAG Prisoverslag i driftsplanen bør være inkl. moms og i nutidskroner. Der angives i dokumenthoved ved hvilket indeks, priser er angivet. Der tages således ikke højde for eventuelle prisstigninger, inflation eller lignende. Det bør angives, om prisoverslag på bygningsdele er inkl. rådgiveromkostninger. RISIKOVURDERING EKSEMPLER Det er vigtigt, at der angives eventuelle risici ved bygningsdele, hvor der løbende bør foretages skærpet eftersyn eller stor vedligeholdelsesindsats. Dette gælder også, og måske især, bygningsdele der ikke har været omfattet af byfornyelsen. Disse er ikke fuldt istandsat og må generelt forventes at kræve større vedligeholdelsesindsats. Typiske risikoområder, som driftsplanen bør omfatte, kan være: Tagkonstruktion: Udbedrede svampeskader og renoverede konstruktioner. Kælder/fundamenter: Det kan angives, hvorledes bygningsejeren kan holde opsyn med eventuel opstigende grundfugt. WC/bad: Bygningsejeren skal holde opsyn med fuger, revnedannelser m.v. Vandinstallationer: Opsyn med tæringer, utætheder m.v. Ventilation: Hvorledes kan bygningsejeren kontrollere, at ventilation af vådrum fungerer korrekt. 14

15 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER Bygningsdelskortet - side 1 er en fast introduktion 15

16 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER Eksempel på bygningsdelskort med stamdata og driftsaktiviteter for udvalgte bygningsdele 16

17 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER 17

18 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER Bygningsdelskort - den lille sag Ved en lille byfornyelsessag eller ejendom, hvor der ikke er så mange ressourcer til at udarbejde driftsplaner, kan den her foreslåede metode og struktur bruges med en mindre detaljeringsgrad. Oplysningerne i Bygningsdelskortet bliver dermed mere summariske og har nærmest karakter af en ukommenteret huskeseddel til bygningsejeren. Bygningsdelskortet er udformet som beskrevet på side 14 og har de samme muligheder for tilføjelser, opfølgning mv. Principper for udfyldning af kolonner, som beskrevet på side 14, gælder også her. Der kan fortsat fokuseres på risikoområder og skærpet eftersyn og vedligehold. EKSEMPLET Det viste eksempel indeholder 2 bygningsdele samlet på en enkelt side. Hver bygningsdel fylder således kun linier. Enkelte bygningsdele vil kunne fylde lidt mere, andre lidt mindre. 18

19 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER Eksempel på summarisk bygningsdelskort for den mindre sag eller ejendom 19

20 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER Driftsbudget aktivitetsplan AKTIVITETSPLAN Driftsbudget og aktivitetsplan med opfølgningsmulighed er samlet i eet skema for at give bygningsejeren et bedre overblik. Eksemplet viser to 10-årige budgetter. En sådan periode er normalt tilstrækkelig til at give overblik over de vigtigste driftsaktiviteter og -udgifter, som eventuelle henlæggelser skal kunne dække. Se eksemplet med detaljeret driftsbudget og aktivitetsplan på side Aktivitetsplanen er en huskeseddel og bygningsejerens mulighed for at kunne dokumentere den løbende drift som en opfølgning på driftsplanen. GRUPPERING AF AKTIVITETER SUMMARISK BUDGET Budgettet skal kunne give bygningsejer samlet økonomisk overblik over ejendommens drift og vedligehold. Derudover skal ejer kunne udtrække budgettal, som kan anvendes direkte i bygherrens kontoplan eller i de årlige budgetter for hele ejendommen. Aktiviteterne skal også kunne planlægges samlet. Derfor grupperes og summeres alle driftsaktiviteter i tre kategorier: Driftsrutiner, Vedligehold og Fornyelser. Denne gruppering stammer fra Bygningsdelskortet. Derudover kan udgifterne opsummeres under de 20 bygningsdele som vist i eksemplet på side Et sådant summarisk budget kan eventuelt også anvendes ved den lille sag eller ejendom. GENVEJ TIL BUDGET Det er muligt ved kopier og indsæt af linier i kolonnerne 1, 3, 4, 6 og 7 fra Bygningsdelskortet hurtigt at få udformet et budget med en aktivitetsplan i en regnearkfil. Det er dog her en forudsætning, at hver aktivitet i Bygningsdelskortet er placeret i hver sin række i tabellen. OPFØLGNING Budget og aktivitetsplan kan være et dynamisk dokument. Det er således muligt løbende at foretage ændringer ved at indføje nye aktiviteter, justere priser, ændre budgetår, indeksere budgettal, samt anføre bemærkninger vedrørende drift, eftersyn og opfølgning. Af hensyn til vurdering af ændringer i forhold til oprindelig eller sidst ajourførte driftsplan kan det være hensigtsmæssigt, at tilføjelser fra bygningsejer er markeret med kursiv og eventuelt dato. UDFORMNING Budget og aktivitetsplan udformes med identifikationsdata på side 1: Adresse, bygherre, rådgivere, dato, indeks, sagsnummer og sideangivelse. Budgettet udformes med 16 kolonner: Kolonne 1 Placering i 20-punkt skematikken. Kolonne 2 Forslag til aktiviteter for bygningsdele. Kolonne 3 Driftsaktivitetens type (D, V, F). Kolonne 4 Angivelse af aktivitetsinterval. Kolonne 5-14 De ti budgetår der indtastes beløb enten som tusind kr. eller som her vist i hele beløb inkl. moms. Kolonne 15 Bemærkninger til drift opfølgningsmulighed. Kolonne 16 Mulighed for angivelse af opfølgningsdato med initial. 20

21 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER Eksempel på detaljeret driftsbudget med aktivitetsplan for nogle udvalgte bygningsdele 21

22 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER Eksempel på summarisk driftsbudget med aktivitetsplan for samtlige 20 bygningsdele 22

23 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER 23

24 DRIFTSPLANENS DOKUMENTER Beboervejledning Eksemplet viser en beboervejledning. En sådan vejledning udarbejdes typisk kun i forbindelse med en afsluttet byfornyelsessag, hvor der har fundet arbejder sted inde i lejlighederne. Vejledningen omfatter kun de bygningsdele og driftsfunktioner, som de enkelte beboere kommer i kontakt med ved deres daglige brug af ejendommen og lejlighederne. Dette kan fx være: Fugtproblematik og udluftning i lejligheder Termostatventilers funktion og betjening Rensning af perlatorer på vandhaner Brug og rensning af emhætte Vedligeholdelse af køkkenelementer (evt. brochureblad vedlagt) Aftørring af badeværelser efter badning Rensning af gulvafløb og afløb fra vaske Sikre ventilation på badeværelser fx at undgå lukning af spjæld Afrensning af fliser og klinker på badeværelser Ophængning af inventar og billeder på vægge Rengøring og maling af væg- og loftsoverflader Rengøring af gulve Regler for fælles adgangsarealer fx ingen opbevaring på trapper Brug af eventuelle fællesfaciliteter fx vaskeri, cykelkælder Tilbagemelding om opståede skader på fx installationer eller i vådrum Det vil være en hjælp for beboerne, hvis teksten i beboervejledningen ledsages af nogle genkendelige tegninger eller fotos af omtalte bygningsdele. Beboervejledningen opdateres kun, hvis der sker væsentlige ændringer på ejendommen. Udformning Beboervejledningen udformes med identifikationsdata på side 1: Adresse, bygherre, rådgivere, dato, sagsnummer og sideangivelse. Vejledningen udformes med 3 kolonner: Kolonne 1 Placering i 20-punkt skematikken eller bare et løbenummer. Kolonne 2 Emne i form af bygningsdel eller materiale. Kolonne 3 Selve vejledningsteksten. 24

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt Udlejningsejendomme Sendes til Udfyldes af kommunen Modtaget dato Skema 1 - Forprojekt Journalnummer Frederiksberg Kommune Bygge-og Boligafdelingen Rådhuset Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

hvordan har huset det?

hvordan har huset det? hvordan har huset det? - tag en tur rundt om huset i regnvejr Engdiget, boliger Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007 3. udgave juni 2007 logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Bygningskonstruktør uddannelsen

Bygningskonstruktør uddannelsen Bygningskonstruktør uddannelsen SLF/F09 Drift og Vedligehold 6. semester Side 2 Indholdsfortegningse Indholdsfortegningse... 3 Formål... 4 Drift og vedligehold... 4 Drift og vedligehold... 5 Målsætning...

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

HADERSLEV KATEDRALSKOLE

HADERSLEV KATEDRALSKOLE HADERSLEV KATEDRALSKOLE SYSTEMATISK BYGNINGSVEDLIGEHOLD HVORFOR? Baggrunden for hvorfor Haderslev Katedralskole Valgte at købe et system til styring af systematisk bygningsvedligehold HADERSLEV KATEDRALSKOLE

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte

AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte Indledning og præsentation Lars Holmsgaard og Käte Thorsen Byggetekniske konsulenter Dagsorden 1) Helhedsplanen

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Huskonsulenten. Formålet. Tilbuddet

Huskonsulenten. Formålet. Tilbuddet Huskonsulenten er et servicetilbud til alle slags ejendomme i by og på land: villaer, etageejendomme, landbrugsejendomme, industri- og erhvervsbyggeri samt fredede og bevaringsværdige bygninger. Efter

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 234 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

A/B Søndermarksvænge. Generalforsamling 26. Januar 2015

A/B Søndermarksvænge. Generalforsamling 26. Januar 2015 A/B Søndermarksvænge Generalforsamling 26. Januar 2015 Aftenens Program Velkomst Valg af ordstyrer Års beretning Forelæggelse af årsregnskab Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget Forslag Valg til

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 ÅRHUS KOMMUNE Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 Udvalgte bygninger - Magistratens 1.- 2.- 3. og 4. Afdeling Idrætsbygninger - Magistratens 4. Afdeling December 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere