Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003"

Transkript

1

2 Følgende personer/grupper har medvirket ved gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen: Fællesbestyrelsen (Udvælgelse af temaer, diskussion og kommentering af spørgeskemaversioner) Spørgeskemaudvalget (Medlemmer af FB og repræsentanter for lærerrådet: Karin Klintrup, Anne Graah, Alfred Iversen, Ann Maria Bøttcher, Bobby Zachariae) (Diskussion og kommentering af spørgeskemaversioner og regelsæt for anvendelse af data) Forældrerepræsentanter ved Kochs Skole (Deltagelse i pilotundersøgelse og kommentering af skemaet) Kontoret ved Kochs Skole (Kirsten Teilmann, Elsa Bannebjerg) (Pakning og udsendelse af spørgeskema, registrering af indkomne skemaer og udsendelse af skriftlig rykker) Berit Lassesen (Udarbejdelse af spørgeskema til elektronisk indlæsning, indscanning af spørgeskemaer, verifikation af indlæste data, kvalitetskontrol af data, bearbejdning og analyse af forældres kommentarer, udarbejdelse af tekstafsnit til rapporten vedr. kommentarer) Bobby Zachariae (Udarbejdelse af spørgeskema, dataanalyse, affatning af den samlede rapport vedr. resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen). Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 0 Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport

3 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 5 FORORD... 6 LÆSEVEJLEDNING... 7 UNDERSØGELSENS FORMÅL... 8 UNDERSØGELSENS METODE OG FORLØB... 8 Udvikling af første version af spørgeskema...8 Pilotundersøgelse... 8 Temaer... 9 Acceptabel svarprocent... 9 Anonymitet Aftaler vedrørende håndtering af data og resultater Endelig version af spørgeskemaet Udsendelse og rykkerprocedure Indlæsning og verifikation af data Dataanalyse Forældrekommentarer Rapport Målsætninger... 1 RESULTATER... 1 SVARPROCENT... 1 Sammenfatning: HVAD KARAKTERISERER FAMILIER MED BØRN PÅ KOCHS SKOLE? Sammenfatning: GRUNDE TIL VALG AF KOCHS SKOLE Sammenfatning: OPLEVELSE AF OG TILFREDSHED MED BARNETS LÆRERE... 1 Forældrenes kommentarer... 4 Sammenfatning:... 5 SKOLE-HJEMSAMARBEJDET... 6 Forældrenes kommentarer... 8 Sammenfatning:... 9 HOLDNINGER TIL UNDERVISNINGENS OMFANG, SKOLENS ÅBNINGSTIDER OG PRIORITERING AF FAG OG FÆRDIGHEDER... 0 Omfang... 0 Prioritering af fag og færdigheder... 1 Forældrenes kommentarer... Sammenfatning:... OPLEVELSE AF UNDERVISNINGENS KVALITET... 5 Forældrenes kommentarer... 6 Sammenfatning:... 7 OPLEVELSE AF RELATIONER MELLEM BØRNENE... 9 Forældrenes kommentarer... 4 Sammenfatning: FORÆLDRENES OPLEVELSE AF EGEN INDFLYDELSE, ENGAGEMENT OG INDBYRDES RELATIONER Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport

4 Forældrenes kommentarer Sammenfatning: VÆRDIGRUNDLAG OG LEDELSE Forældrenes kommentarer Sammenfatning: SERVICE OG FYSISKE RAMMER Sammenfatning:... 5 GENEREL TILFREDSHED Faktorer af betydning for generel tilfredshed Datareduktion Oplevelse af barnets trivsel på Kochs Skole Generel tilfredshed med Kochs Skoles faglige niveau Generel tilfredshed med Kochs Skole Sammenfatning: ØVRIGE OMRÅDER Brug af og tilfredshed med åben rådgivning Forældre, der havde benyttet den åbne rådgivning Børn, der havde benyttet den åbne rådgivning... 6 Forældrenes kommentarer Sammenfatning: Tilfredshed med fritidsordninger, Kochs Skoles Musikskole og specialundervisning Forældrenes kommentarer Sammenfatning: HOLDNING TIL KARAKTERER Forældrenes kommentarer Sammenfatning: STARTET I 0. KLASSE ELLER FLYTTET FRA ANDEN SKOLE?... 7 Forældrenes kommentarer... 7 Sammenfatning: GENEREL VURDERING UDPEGNING AF SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER Forældrenes særlige ønsker: Sammenfatning:... 8 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER APPENDIKS 1 : REGELSÆT FOR HÅNDTERING AF DATA FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VED N. KOCHS SKOLE, Regler for håndtering af data Brev til lærerrådet d APPENDIKS : FØLGEBREV, INSTRUKTIONER, RYKKERBREV OG SPØRGESKEMA. 9 Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 4

5 Resumé For at undersøge forældrenes oplevelser og tilfredshed med N. Kochs Skole, besluttede Fællesbestyrelsen i foråret 0 at gennemføre en anonym spørgeskemaundersøgelse af tilfredsheden med en række områder, herunder oplevelsen af lærernes kvalifikationer, skole-hjemsamarbejdet, undervisningens kvalitet, børnenes indbyrdes relationer samt forældreindflydelse og engagement i skolens liv og aktiviteter. Ialt 76% af forældrene besvarede og returnerede det udsendte skema. Samlet tyder undersøgelsens resultater på en høj grad af oplevet trivsel blandt børnene, høj gennemsnitlig tilfredshed med lærernes kvalifikationer og andre kvaliteter og høj tilfredshed med forældre-lærersamarbejdet. Skolens værdigrundlag, ledelse og evne til udvikling og nytænkning blev ligeledes vurderet højt. Der var endvidere høj tilfredshed med den ydede service fra kontoret og skolens pedeller. Om end kun ét enkelt område rengøringen vurderedes som meget utilfredsstillende er der en række områder, som ikke levede op til de på forhånd opstillede kriterier for tilfredsstillende vurdering. Det gælder først og fremmest oplevelsen af børnenes indbyrdes relationer, herunder et antal forældre, der oplever, at deres barn havde været udsat for mobning. Også information fra ledelse, bestyrelse og etage, forældrenes indbyrdes relationer, fritidsordningerne og de indendørs fysiske rammer er områder, der bør ses nærmere på. Svarene tyder endvidere på, at en del forældre kunne tænke sig, at der blev gjort mere ud af visse fag, herunder idræt, musik, naturfag og orientering. Hvis fag og færdigheder skulle prioriteres i fht hinanden, blev disse fag dog prioriteret lavere end læse/skrivefærdigheder, matematiske færdigheder, sociale færdigheder og sprog. Endelig kunne svarene tyde på, at forældre til børn, der er flyttet til Kochs Skole fra en anden skole, er mindre engagerede og mindre tilfredse med relationerne til de øvrige forældre. Mange forældre, fortrinsvis de mest positive og de mest kritiske, havde desuden valgt at udnytte muligheden for kommentere de enkelte spørgsmål. Kommentarerne er gennemgået i rapporten og bidrager til en nuanceret forståelse af de oplevelser, der ligger bag rapportens talmateriale. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 5

6 Forord Vurdering bedømmelse evaluering og sammenligning er hvad alle skoler og andre uddannelsesinstitutioner bliver pålagt at medvirke til i disse år. De frie grundskoler privatskoler skal nu også på deres hjemmesider offentliggøre karakterer og andet, som forældre og offentligheden kan bruge til en form for bedømmelse og sammenligning. Det skulle give et bedre grundlag for at vælge siges der. Det skulle også give mulighed for en sund konkurrence mellem institutionerne siges der. Vi er på N. Kochs Skole aldrig gået særligt højt op i karakterer. Vi mener, at et tal aldrig kan sige noget om det væsentlige et menneskes muligheder og udnyttelsen heraf og vi har aldrig brugt karakterer til at vurdere hverken vores børn eller vores skole i den forbindelse. Vi har til stadighed behov for at udvikle skolen, og vi har derfor behov for at vide hvordan andre oplever os. Vi mener, at de mest kvalificerede til at give denne respons er skolens forældre, ansatte og børn. Vi vil gerne bedømmes af dem og lære af denne bedømmelse samt offentliggøre resultaterne, så andre kan vurdere os ud fra dem. Fællesbestyrelsen tog derfor efter jul initiativ til, at vi skulle lave en undersøgelse, hvor i første omgang forældrene blev spurgt om tilfredshedsgraden ved deres oplevelse af deres børns skolegang. Fællesbestyrelsen arbejdede derfor med problemstillingen og fandt områder, vi syntes var væsentlige at blive bedømt på og at spørge om. Der har været tale om en grundig proces. En række udkast blev diskuteret og justeret, og et foreløbigt skema blev brugt i en pilotundersøgelse blandt skolens forældrerepræsentanter. Igen blev der foretaget justeringer og lærerrådet blev inddraget. Der blev udarbejdet regler for etik og analysearbejde og det endelige spørgeskema blev udformet sammen med følgeskrivelser. Det er blevet en interessant rapport. Skolen får en synes jeg særdeles positiv vurdering på langt de fleste områder, men der beskrives også et arbejdsgrundlag for, hvor vi skal tage fat for at gøre en god skole bedre. Jeg vil gerne takke alle der har arbejdet med undersøgelse og forældrene for at tage sige tid til at besvare spørgeskemaet, men en særlig tak skal rettes til Bobby Zachariae uden hvem vi ikke havde fået lavet denne undersøgelse. Stig Madsen, skoleleder Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 6

7 Læsevejledning Herværende rapport er en detaljeret gennemgang af undersøgelsens metode og dens resultater. Denne rapport indeholder beskrivelser af statistiske analyser, som gør det muligt for særligt interesserede at vurdere kvaliteten af grundlaget for fortolkningen af resultaterne. For de øvrige læsere er der for at fremme forståelsen af teksten en sammenfatning af resultaterne efter hvert afsnit. Gennemgange af de uddybende kommentarer, som mange forældre har skrevet efter hvert spørgsmål, er ligeledes at finde i denne rapport. En kortfattet sammenfatning af rapporten vil blive udsendt til forældrene og vil, ligesom denne udgave, blive lagt ud på N. Kochs Skoles hjemmeside (www.kochs.dk). Bobby Zachariae, formand for Fællesbestyrelsen Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 7

8 Undersøgelsens formål På baggrund af diskussioner i Fællesbestyrelsen (FB) besluttedes det i januar 0 at gennemføre en undersøgelse af Oplevelser af og tilfredshed med N. Kochs Skole. Hensigten med undersøgelsen var at opnå en detaljeret billede af tilfredsheden med Kochs Skole. Det blev besluttet, at det ville være ønskeligt at undersøge forældres, børns og læreres oplevelse af og tilfredshed med Kochs Skole. Det blev vedtaget at starte med en undersøgelse af forældrenes oplevelse og tilfredshed. Der var endvidere generel enighed i FB om, at initiativer vedrørende undersøgelser af hhv. børn og læreres oplevelse og tilfredshed burde udgå fra hhv. elev- og lærerråd, og at sådanne initiativer ville blive støttet aktivt af FB. Undersøgelsens metode og forløb Udvikling af første version af spørgeskema På FB s arbejdsdøgn foråret 0 blev et første udkast til temaer og spørgsmål vedrørende en undersøgelse af forældrenes oplevelse og tilfredshed fremlagt. Forældre og ansatte i FB deltog derefter i en gruppeproces m.h.p. at pege på temaer og områder, som ville være af interesse at undersøge. På baggrund af et detaljeret referat fra FB s arbejdsdøgn udarbejdedes et første udkast til spørgeskema (version 1). Dette spørgeskema blev diskuteret, kommenteret og udvidet på FB s møde i marts. På baggrund af disse kommentarer udarbejdes et revideret spørgeskema (version ). Pilotundersøgelse I en pilotundersøgelse blev det foreløbige spørgeskema udsendt til forældrerepræsentanterne ved Kochs Skole. Der blev udsendt spørgeskemaer til i alt 50 forældre-repræsentanter. Udover spørgeskemaet modtog forældrerepræsentanterne et skema, hvor de blev anmodet om at kommentere spørgeskemaet og komme med forslag til eventuelle rettelser og tilføjelser. I alt forældrerepræsentanter (til hhv. 15 piger og 17 drenge) returnerede et udfyldt skema, svarende til en besvarelsesprocent på 64. Af de havde 15 udfyldt det særlige skema til kommentarer vedrørende spørgeskemaet og de enkelte spørgsmål. På FB s halvårlige møde med forældrerepræsentanterne blev spørgeskemaet diskuteret. På baggrund af forældrerepræsentanternes feedback udarbejdes endnu en version af spørgeskemaet (version ). Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 8

9 Temaer Diskussionerne i FB og de indkomne svar fra pilotundersøgelsen gav anledning til at undersøge forældrenes oplevelser og tilfredshed indenfor følgende temaer/områder: Grunde til valg af Kochs Skole Oplevelse af lærerne Skole-hjemsamarbejdet Undervisningens kvalitet, form og omfang Forældrenes prioritering af fag og færdigheder Forældrenes oplevelse af indflydelse på og engagement i skolens liv og aktiviteter Børnenes indbyrdes relationer Værdigrundlag og ledelse Service og fysiske rammer Tilfredshed med særlige tilbud: fritidsordning, åben rådgivning, specialundervisning, musikskolen Skolens åbningstider Holdninger til karaktergivning Udvalgte baggrundsdata: Afstand til hjemmet, om forældrene bor sammen, forældres uddannelse og erhverv Acceptabel svarprocent I almindelige enqueteundersøgelser (f.eks. Gallupundersøgelser, større befolkningsundersøgelser m.v.) opnås generelt svarprocenter mellem 0 og 40. I undersøgelser af særlige grupper, f.eks. bestemte patientgrupper, opnås ofte højere svarprocenter mellem 50 og 80. Man ved fra sådanne undersøgelser, at man kan øge svarprocenten ved at anvende forskellige procedurer. Til sådanne procedurer hører f.eks. 1) udlodning af præmier til de personer, der svarer, ) forhåndsinformering inden spørgeskemaet udsendes og ) rykkerprocedurer, hvor undersøgelsesdeltagere, der ikke har svaret efter en given dato, modtager et rykkerbrev. Det besluttedes at benytte en rykkerprocedure. Tidligere erfaringer har desuden vist, at der kan opnås en noget højere svarprocent, hvis spørgeskemaet udsendes om fredagen. Undersøgelser tyder ligeledes på, at såfremt der spørges om emner, der er direkte relevante for de, der skal besvare spørgeskemaet, har spørgeskemaets omfang forholdsvis begrænset betydning. På baggrund af generelle erfaringer besluttedes det, at en svarprocent på 70 eller derover ville være acceptabel. Såfremt Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 9

10 svarprocenten efter et første rykkerbrev lå lavere end 70 procent, ville FB tage stilling til en eventuel yderligere rykkerprocedure. Anonymitet Ved udsendelsen af spørgeskemaet besluttedes det, at der skulle være tale om en anonym undersøgelse. Samtidig skulle proceduren muliggøre, at der kunne fremsendes en rykker til de forældre, som ikke havde besvaret og returneret spørgeskemaet efter første udsendelse. Disse to modstridende krav løstes ved at udsende spørgeskemaet sammen med to kuverter: En anonym kuvert uden afsenderadresse og en kuvert med forældrenes afsenderadresse, hvori den anonyme kuvert skulle lægges, inden den returneredes med posten. De anonyme kuverter ville først blive åbnet, når skemaerne skulle indscannes. Mens det forudsås at enkelte forældre fortsat ville være bekymrede for deres anonymitet, blev det antaget, at den valgte procedure var det bedst mulige kompromis, så længe en rykkerprocedure skulle gennemføres. Aftaler vedrørende håndtering af data og resultater Den tredje version af spørgeskemaet blev forelagt lærerrådet ved Kochs Skole. Nogle lærere udtrykte bekymring for graden af anonymitet og for hvad undersøgelsens resultater skulle bruges til. På baggrund af denne bekymring nedsattes et spørgeskemaudvalg bestående af lærerrepræsentanter og medlemmer af FB. På baggrund af henvendelse til datatilsynet og diskussion i dette udvalg udarbejdedes et forslag til Regelsæt vedrørende håndtering af data fra undersøgelsen. Dette regelsæt diskuteredes på et efterfølgende lærerrådsmøde. På baggrund af lærerrådets svar udarbejdedes et endeligt regelsæt og en række præciseringer af procedurer for dataanalyse, brug af data og offentliggørelse. Regelsættet og disse præciseringer fremgår af Appendiks 1. På baggrund af enkelte kommentarer fra lærerrepræsentanterne i spørgeskemaudvalget samt yderligere kommentarer fra FB s medlemmer udarbejdedes den endelige version af spørgeskemaet (Version 4). Det udarbejdede følgebrev og rykkerbrevet findes i Appendiks. Endelig version af spørgeskemaet Udfra den endelige version blev der udarbejdet en udgave af spørgeskemaet beregnet til elektronisk indlæsning. Til dette anvendtes programmet Teleform. Af tekniske grunde kan spørgeskemaet ikke præsenteres i denne rapport. Særligt interesserede kan henvende sig til skoleleder Stig Madsen. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 10

11 Udsendelse og rykkerprocedure Der udsendtes et skema per barn til alle forældre på skolen d. 9 maj. 0. Deadline for returnering af spørgeskemaet var d. 19. maj. Den. maj udsendtes en rykker til de forældre, som ikke havde returneret en konvolut med et spørgeskema. Der blev endvidere opsat plakater på skolen, som opfordrede forældrene til at udfylde og returnere spørgeskemaet. Indlæsning og verifikation af data De anonyme konvolutter blev derefter åbnet, og de modtagne spørgeskemaer blev indscannet. Ved dobbelte eller ufuldstændige afkrydsninger blev hvert spørgeskema verificeret automatisk. Ved visse datafelter blev der endvidere foretaget en verificering af alle spørgeskemaer. Data blev eksporteret til en SPSS-fil til videre analyse. En tilfældig stikprøve på 0 spørgeskemaer blev endvidere gennemgået manuelt og sammenholdt med den indlæste datafil med henblik på en yderligere vurdering af indlæsningen. Dataanalyse Kvantitative data blev analyseret ved hjælp af den statistiske softwarepakke SPSS for Windows, Version Der gennemførtes deskriptiv analyse samt en række statistiske analyser med henblik på at undersøge sammenhænge mellem data. Disse statistiske analyser omfattede parvise sammenligninger, korrelationsanalyser og multipel logistisk regression. Forældrekommentarer Alle forældrekommentarer blev kopieret fra spørgeskemaerne og derefter noteret og kategoriseret udfra hvilke emner, de omhandlede. Omfanget af kommentarer indenfor de enkelte kategorier blev noteret, og der udarbejdedes en tekstnær gennemgang af kommentarerne med udvalgte citater for hvert spørgsmål. Disse gennemgange foreligger som særlige afsnit i den endelige rapport under gennemgangen af de enkelte spørgsmål. Da der er mange kommentarer, og da mange af citaterne udtrykker de samme holdninger og oplevelser, citeres generelt udvalgte kommentarer, som anses for dækkende for det synspunkt, som beskrives. I visse tilfælde citeres også enkeltstående kommentarer, såfremt de anses at udtrykke et væsentligt synspunkt eller en central oplevelse. Det skal understreges, at der ikke er tale om en egentlig kvalitativ analyse, men om en sammenfatning af forældrenes kommentarer, således at disse kan bidrage til en nuancering af rapportens talmateriale. Rapport Der besluttedes, at der skulle udarbejdes 1) en detaljeret rapport for de kvantitative data, der samtidig indeholder ) en detaljeret sammenfatning af forældrenes kommentarer, og ) et kortfattet resume af de Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 11

12 samlede resultater og konklusioner på undersøgelsen. Det besluttedes endvidere, at såvel rapporten som resumeet skulle være tilgængelige som såkaldte pdf-filer på Kochs Skoles hjemmeside, og at resuméet skulle trykkes og udsendes til forældrene inden årsmødet, oktober 0. Et antal af rapporten vil endvidere blive trykt og være tilgængelig på skolens bibliotek. Målsætninger Udover opstilling af et krav om en svarprocent på 70 eller derover blev det - for at resultaterne skulle være maksimalt handlingsanvisende for det videre arbejde med skolens udvikling - inden den endelige analyse blev gennemført besluttet, hvad der kunne betragtes som et tilfredsstillende tilfredshedsniveau. Scoring på målene for tilfredsheds var inddelt i 7 svarkategorier: 1 (Slet ikke),,, 4 (Delvis), 5, 6, 7 (I meget høj grad). En middelscore vil således være 4.0. Det besluttedes, at en tilfredsstillende grad af tilfredshed ville være opnået, såfremt 75% af svarene befandt sig over middel, dvs. indenfor scoringskategorierne 5, 6 eller 7. Såfremt mere end 10% af besvarelser ville vise sig at ligge under middel (indenfor kategorierne 1, og ), ville det ligeledes skulle give anledning til særlig opmærksomhed. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 1

13 Resultater For hvert område er resultaterne beskrevet forholdsvis detaljeret. Af hensyn til de personer, der måtte være interesseret i de statistiske analyser, er disse beskrevet forholdsvis detaljeret. Efter hvert afsnit er der endvidere en generel beskrivende sammenfatning af resultaterne. Afslutningsvis er resultaterne for alle områder sammenfattet og diskuteret i deres helhed. SVARPROCENT Der blev udsendt i alt 507 spørgeskemaer. Inden udsendelse af rykkerbrev var 5 skemaer returneret, svarende til en svarprocent på 46. Efter opsætning af plakater, der opfordrede til at udfylde og returnere skemaet og udsendelse af en rykker, blev der returneret yderlige 150 skemaer. Den samlede svarprocent er på 76. Antal besvarelser fordelt på klassetrin er vist i figur Frequency kl. 1. kl.. kl.. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Figur 1. Antal besvarelser per klassetrin Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 1

14 For besvarelserne som helhed gjaldt det, at 5% var besvaret af moren, 1% af faren og % af forældrene i fællesskab (resten uoplyst). I de tilfælde, hvor barnets forældre ikke bor sammen, var 81% besvaret af moren, 18% besvaret af faren og mindre en 1% besvaret af forældrene i fællesskab. I de tilfælde, hvor barnets forældre bor sammen, var 4% besvaret af moren, 11.5% af faren og 46% af forældrene i fællesskab. For 71% af de besvarede skemaer gjaldt det, at forældrene bor sammen, mens forældrene ikke bor sammen i 9% af tilfældene. Sammenfatning: Mens første udsendelse ikke resulterede i en tilfredsstillende svarprocent, betød opsættelse af plakater og udsendelse af rykker en betydelig forbedring af svarprocenten. Den samlede svarprocent på 76 er bedre end de 70%, som FB havde sat som mål, og svarprocenten må således siges at være fuldt ud acceptabel. Det er naturligvis ikke muligt at sige noget om, hvorvidt de holdninger, som de resterende 4% har, ville have adskilt sig væsentligt fra de holdninger, som de forældre, der har svaret, giver udtryk for. Hvis der er en forskel, kan man forestille sig, at de mest kritiske forældre vil have en tendens til at ville benytte lejligheden til at give udtryk for deres holdninger ved at besvare og indsende spørgeskemaet, og at de forældre, der ikke har svaret, enten er generelt tilfredse eller indifferente. Udfra figuren (figur 1) ser det ud til, at særligt mange forældre med børn i. og 5. klasse har valgt at svare. Der kan her være tale om særligt engagerede forældre, eller der kan have været særlige problemstillinger i disse klasser, som har øget interessen for at besvare spørgeskemaet. Der ser endvidere ud til at være en svag tendens til faldende svarprocent med flest besvarelser fra 0. til 5. klasse. En sådan tendens var på forhånd forventet, da forældre med børn i de mindste klasser generelt har bedst føling med skolen. Generelt er der en overvægt af mødre, der har besvaret spørgeskemaet, selv i de tilfælde, hvor forældrene bor sammen. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 14

15 HVAD KARAKTERISERER FAMILIER MED BØRN PÅ KOCHS SKOLE? Blandt de skemaer, hvor det var angivet, var 47.6% forældre til piger og 5.4% forældre til drenge. I 14.9% af tilfældene var barnets køn ikke oplyst. Sammenligninger af tilfredshedmål mellem besvarelser, hvor køn var oplyst og ikke-oplyst viste ingen statistisk signifikante forskelle. Blandt de besvarede skemaer var det angivet i 94.8% af tilfældene, at der kun blev talt dansk i hjemmet. For 14 børns vedkommende (.8%) taltes der et andet sprog end dansk i hjemmet, og i yderligere 5 tilfælde (1.4%) taltes der både dansk og et andet sprog i hjemmet. De angivne sprog var arabisk (5 børn), engelsk (4 børn), spansk ( børn), farsi ( børn), tysk ( børn), tyrkisk (1 barn), ungarsk (1 barn) og svensk (1 barn). I alt 114 børn (1%) var flyttet til Kochs Skole fra en anden skole. I alt 98 af disse børn var startet i 1. klasse eller senere. Det klassetrin, på hvilket barnet startede er vist i figur. I 19.7% af tilfældene skyldtes flytningen til Kochs Skole, at familien havde skiftet bopæl. I 80.% af tilfældene var der tale om andre grunde (Se senere). Forældrenes uddannelse og erhvervsstatus er angivet i hhv. tabel 1 og tabel. For fædrene gjaldt, at den største gruppe havde en universitetsuddannelse. For mødrene var den største gruppe de, der havde en mellemlang uddannelse. Omkring halvdelen af forældrene var offentligt ansatte. Afstanden fra bopæl til N. Kochs Skole er vist i figur. Over halvdelen (54.7%) boede i en afstand af kilometer eller kortere fra skolen. For i alt børn (64.4%) var det angivet, at de havde eller havde haft søskende på Kochs Skole. Tabel 1. Forældres længste uddannelse Længste uddannelse Mor Far Folkeskolens 7. klasse 0.8% 1.9% Realeksamen, 9. eller 10. kl. 0.8% 1.4% Lærlingeuddannelse eller EFG 7.6% 7.9% Gymnasium, HF, HTX.5% 5.% Kort videregående uddannelse 7.9% 6.% Mellemlang videregående uddannelse 48.4%.1% Universitetsuddannelse 6.9% 7.% Andet.7% 5.4% Ikke oplyst 1.4%.7% Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 15

16 Tabel. Forældres erhverv Forældres erhverv Mor Far Offentligt ansat 59.8% 45.7% Privat ansat 19.8%.9% Selvstændig.8% 1.9% Under uddannelse 6.5% 1.6% Pensionist 1.9% 1.6% Ikke i arbejde 6.5% 1.9% Ikke oplyst 1.6%.4% Percent 0 1. kl.. kl.. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl kl. 10. kl. Figur. Hvis flyttet til skolen: Startet på Kochs Skole i hvilken klasse? Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 16

17 Percent km 1- km - km -5 km 5-10 km Mere end 10 km Figur. Bopælens afstand fra skolen Sammenfatning: Forældregruppen på Kochs Skole er generelt karakteriseret ved at have et højt uddannelsesniveau. Således havde omkring 7% af fædrene og 7% af mødrene universitetsuddannelser, hvilket skal sammenlignes med landsgennemsnittet på mindre end 5% for voksne i den erhvervsaktive alder (Danmarks Statistik).Tallene for gruppen af voksne i den tilsvarende aldersgruppe var ikke direkte tilgængelig i skrivende stund. Forældregruppen var endvidere præget af, at en forholdsvis stor andel er ansat i det offentlige. Over 80% af såvel fædre som mødre var erhvervsaktive. For de indsendte skemaer gjaldt det, at der i næsten 95% af tilfældene udelukkende taltes dansk i hjemmet. De resterende 5%, hvor der i hjemmet tales et andet sprog end dansk, skal ses i fht. de ca. 10%, som årsmødet på Kochs Skole havde besluttet som målsætning for andel af børn med en anden kulturel baggrund.. Over halvdelen af børnene bor i en afstand af km eller mindre fra skolen. Forældregruppen må generelt betragtes som homogen uddannelsesmæssigt, erhvervsmæssigt og kulturelt. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 17

18 GRUNDE TIL VALG AF KOCHS SKOLE Vigtigheden af grunde til valg af Kochs skole er vist i figur 4. Kochs Skoles undervisningsform og værdigrundlag samt fravalg af den lokale folkeskole var de tre vigtigste grunde, mens særlig tilknytning, beliggenhed og fravalg af folkeskolen generelt var de tre mindst vigtige grunde. 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4,5,5 1,5 1 Undervisningsform Værdigrundlag Fravalg af lokal Folkeskole Fællesskabet på Kochs Skole Vægt på kreative og musiske fag Indskoling Særlig tilknytning Beliggenhed Fravalg af folkeskolen generelt Figur 4. Gennemsnitlig vigtighed af grunde til valg af Kochs Skole; Skala: 1(slet ikke vigtigt) til 7 (særdeles vigtigt) Eventuelle sammenhænge mellem vigtigheden af begrundelse for valg af Kochs Skole og 1) afstand til bopæl, ) flytning fra anden skole til Kochs Skole og ) mors og fars uddannelsesniveau blev analyseret ved hjælp af parvise sammenligninger. For forældre, hvis bopæl ligger km eller mindre fra skolen, havde beliggenhed i fht hjemmet signifikant større betydning (gennemsnitsscore: 4.1) end for forældre, som er bosat længere væk (score:.7) (p < 0.001). Forældre, der boede mere end km fra skolen, lagde signifikant mere vægt på kreative og musiske fag som begrundelse (gennemsnitsscore: 5.) end forældre, der bor tættere på skolen (gennemsnitsscore: 4.6) (p < 0.001). Forældre, der havde flyttet deres barn til Kochs Skole i 1. klasse eller senere, lagde signifikant mindre vægt på 1) beliggenhed (gennemsnitsscore:.0 sammenlignet med.7; p < 0.01), ) musiske og kreative fag (4.7 og 5.; p < 0.05), ) Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 18

19 fællesskabet på Kochs Skole (4.9 og 5.; p< 0.05), 4) indskoling (.5 og 4.9; p < 0.001) og 5) Særlig tilknytning til Kochs Skole (.8 og.9; p < 0.001). Forældre med længst uddannelse (lang og mellemlang uddannelse) lagde signifikant (p < ) mindre vægt på 1) fravalg af lokal folkeskole (Mor: 5. og 5.7; Far: 5.1 og 5.6) og ) fravalg af folkeskolen generelt (Mor:.8 og.5; Far:.8 og.5) end de øvrige forældre. Sammenhænge mellem vigtigheden af begrundelse for valg af Kochs Skole og forældres erhverv (de tre største grupper: offentligt ansat, privat ansat og selvstændig) blev analyseret ved hjælp af envejs variansanalyse (ANOVA) med efterfølgende parvise sammenligninger (Tukey post-hoc tests korrigeret for multiple sammenligninger; p < 0.05). I familier, hvor mødrene var selvstændige, lagde man signifikant mere vægt på beliggenhed i fht hjemmet end i familier, hvor mødrene var offentligt ansatte eller ansat i det private (gennemsnitsscores: 5.1,.5 og.6). I familier, hvor mødrene var selvstændige lagde man signifikant mindre vægt på fravalg af folkeskolen generelt end i familier, hvor mødrene var ansat i det private (gennemsnitsscores:.0,.4). I familier, hvor mødrene var selvstændige lagde man signifikant mere vægt på Kochs Skoles værdigrundlag end i familier, hvor mødrene var ansat i det offentlige og det private (gennemsnitsscores: 6.4, 5.4, 5.6). I familier, hvor mødrene var selvstændige lagde man signifikant mere vægt på Kochs Skoles undervisningsform og pædagogik end i familier, hvor mødrene var offentligt ansat (gennemsnitsscores: 6., 5.4). Fædrenes erhverv havde ingen signifikant betydning for begrundelse for valg af Kochs Skole. Sammenfatning: Kochs Skoles undervisningsform og værdigrundlag samt fravalg af den lokale folkeskole var de tre vigtigste grunde, mens særlig tilknytning, beliggenhed og fravalg af folkeskolen generelt var de tre mindst vigtige grunde for at have valgt Kochs Skole. Videre analyser viste, at afstand til hjemmet, om barnet havde gået på en anden skole tidligere, forældres uddannelsesniveau og erhverv havde betydning for begrundelsen for valg af Kochs Skole. Ikke overraskende lagde forældre, der boede længst væk, mindre vægt på beliggenheden. Den samme gruppe lagde mere vægt på musiske og kreative fag som begrundelse for valg af skolen. Forældre, der havde flyttet deres barn til skolen efter 0. klasse lagde mindre vægt på en række begrundelser (beliggenhed, musiske og kreative fag, fællesskabet på Kochs Skole, indskoling og særlig tilknytning til Kochs Skole) end de øvrige forældre. Dette hænger formodentlig sammen med, at der for hver af disse familier var en række helt særlige begrundelser for valg af Kochs Skole, som overskygger de generelle begrundelser (Se afsnit i Delrapport vedr. forældrenes kommentarer til de enkelte spørgsmål). Mht. erhverv adskilte familier, hvor mødrene var selvstændige, Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 19

20 sig fra de øvrige familier på en række områder. I disse familier lagde man mere vægt på beliggenhed, på Kochs skoles værdigrundlag og undervisningsform og pædagogik og mindre vægt på fravalg af folkeskolen generelt. Fædrenes erhverv havde ingen betydning. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole

En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole Fællesbestyrelsen N. Kochs Skole, 2008 Kochs Skole som arbejdsplads Side 1 RESUME...2 BAGGRUND OG FORMÅL...3

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Enhed 1.

Tilfredshedsundersøgelse Enhed 1. Tilfredshedsundersøgelse Enhed 1. Målgruppen for undersøgelsen var forældre i 00A, 0B, 1A, 1B, 2A, 2B Undersøgelsesperiode: 12-11-2010 til 01-12-2010 Antal besvarelser ialt: 78 Har jeres barn søskende,

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense Dato: 23. januar 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018 UMV en indeholder de fire faser,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Esekias Therkelsen (Institut for Læring - Inerisaavik) Peter Allerup (Danmarks Pædagogiske Universitet) Carsten Petersen (Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles årsmøde d. 9. oktober 2003.

Referat af N. Kochs Skoles årsmøde d. 9. oktober 2003. Referat af N. Kochs Skoles årsmøde d. 9. oktober 2003. 1. Valg af dirigent. Forælder og tidligere bestyrelsesformand Jørgen Lokdam valgt. Jørgen Lokdam kunne bekræfte at årsmødet var indkaldt rettidigt

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium / Tilfredshedsundersøgelse / Forældre / Indhold Indhold... Kort om undersøgelsen og læsning af

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Undervisningsmiljøvurdering (UMV) - juni 2014 Som tillæg til overbliksrapporten har Toftevangskolen

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 NYBORG KOMMUNE SKOLEOMRÅDET 2014

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 NYBORG KOMMUNE SKOLEOMRÅDET 2014 BRUGERUNDERSØGELSE PÅ INDHOLD 1. Indledning.. 3 2. Svarprocent 4 3. Del 1 I. Valg af skole... 5 II. Information... 19 III.Tilfredshed med folkeskolen..... 24 IV. Konklusion del 1........ 32 4. Del 2 I.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere