Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003"

Transkript

1

2 Følgende personer/grupper har medvirket ved gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen: Fællesbestyrelsen (Udvælgelse af temaer, diskussion og kommentering af spørgeskemaversioner) Spørgeskemaudvalget (Medlemmer af FB og repræsentanter for lærerrådet: Karin Klintrup, Anne Graah, Alfred Iversen, Ann Maria Bøttcher, Bobby Zachariae) (Diskussion og kommentering af spørgeskemaversioner og regelsæt for anvendelse af data) Forældrerepræsentanter ved Kochs Skole (Deltagelse i pilotundersøgelse og kommentering af skemaet) Kontoret ved Kochs Skole (Kirsten Teilmann, Elsa Bannebjerg) (Pakning og udsendelse af spørgeskema, registrering af indkomne skemaer og udsendelse af skriftlig rykker) Berit Lassesen (Udarbejdelse af spørgeskema til elektronisk indlæsning, indscanning af spørgeskemaer, verifikation af indlæste data, kvalitetskontrol af data, bearbejdning og analyse af forældres kommentarer, udarbejdelse af tekstafsnit til rapporten vedr. kommentarer) Bobby Zachariae (Udarbejdelse af spørgeskema, dataanalyse, affatning af den samlede rapport vedr. resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen). Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 0 Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport

3 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 5 FORORD... 6 LÆSEVEJLEDNING... 7 UNDERSØGELSENS FORMÅL... 8 UNDERSØGELSENS METODE OG FORLØB... 8 Udvikling af første version af spørgeskema...8 Pilotundersøgelse... 8 Temaer... 9 Acceptabel svarprocent... 9 Anonymitet Aftaler vedrørende håndtering af data og resultater Endelig version af spørgeskemaet Udsendelse og rykkerprocedure Indlæsning og verifikation af data Dataanalyse Forældrekommentarer Rapport Målsætninger... 1 RESULTATER... 1 SVARPROCENT... 1 Sammenfatning: HVAD KARAKTERISERER FAMILIER MED BØRN PÅ KOCHS SKOLE? Sammenfatning: GRUNDE TIL VALG AF KOCHS SKOLE Sammenfatning: OPLEVELSE AF OG TILFREDSHED MED BARNETS LÆRERE... 1 Forældrenes kommentarer... 4 Sammenfatning:... 5 SKOLE-HJEMSAMARBEJDET... 6 Forældrenes kommentarer... 8 Sammenfatning:... 9 HOLDNINGER TIL UNDERVISNINGENS OMFANG, SKOLENS ÅBNINGSTIDER OG PRIORITERING AF FAG OG FÆRDIGHEDER... 0 Omfang... 0 Prioritering af fag og færdigheder... 1 Forældrenes kommentarer... Sammenfatning:... OPLEVELSE AF UNDERVISNINGENS KVALITET... 5 Forældrenes kommentarer... 6 Sammenfatning:... 7 OPLEVELSE AF RELATIONER MELLEM BØRNENE... 9 Forældrenes kommentarer... 4 Sammenfatning: FORÆLDRENES OPLEVELSE AF EGEN INDFLYDELSE, ENGAGEMENT OG INDBYRDES RELATIONER Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport

4 Forældrenes kommentarer Sammenfatning: VÆRDIGRUNDLAG OG LEDELSE Forældrenes kommentarer Sammenfatning: SERVICE OG FYSISKE RAMMER Sammenfatning:... 5 GENEREL TILFREDSHED Faktorer af betydning for generel tilfredshed Datareduktion Oplevelse af barnets trivsel på Kochs Skole Generel tilfredshed med Kochs Skoles faglige niveau Generel tilfredshed med Kochs Skole Sammenfatning: ØVRIGE OMRÅDER Brug af og tilfredshed med åben rådgivning Forældre, der havde benyttet den åbne rådgivning Børn, der havde benyttet den åbne rådgivning... 6 Forældrenes kommentarer Sammenfatning: Tilfredshed med fritidsordninger, Kochs Skoles Musikskole og specialundervisning Forældrenes kommentarer Sammenfatning: HOLDNING TIL KARAKTERER Forældrenes kommentarer Sammenfatning: STARTET I 0. KLASSE ELLER FLYTTET FRA ANDEN SKOLE?... 7 Forældrenes kommentarer... 7 Sammenfatning: GENEREL VURDERING UDPEGNING AF SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER Forældrenes særlige ønsker: Sammenfatning:... 8 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER APPENDIKS 1 : REGELSÆT FOR HÅNDTERING AF DATA FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VED N. KOCHS SKOLE, Regler for håndtering af data Brev til lærerrådet d APPENDIKS : FØLGEBREV, INSTRUKTIONER, RYKKERBREV OG SPØRGESKEMA. 9 Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 4

5 Resumé For at undersøge forældrenes oplevelser og tilfredshed med N. Kochs Skole, besluttede Fællesbestyrelsen i foråret 0 at gennemføre en anonym spørgeskemaundersøgelse af tilfredsheden med en række områder, herunder oplevelsen af lærernes kvalifikationer, skole-hjemsamarbejdet, undervisningens kvalitet, børnenes indbyrdes relationer samt forældreindflydelse og engagement i skolens liv og aktiviteter. Ialt 76% af forældrene besvarede og returnerede det udsendte skema. Samlet tyder undersøgelsens resultater på en høj grad af oplevet trivsel blandt børnene, høj gennemsnitlig tilfredshed med lærernes kvalifikationer og andre kvaliteter og høj tilfredshed med forældre-lærersamarbejdet. Skolens værdigrundlag, ledelse og evne til udvikling og nytænkning blev ligeledes vurderet højt. Der var endvidere høj tilfredshed med den ydede service fra kontoret og skolens pedeller. Om end kun ét enkelt område rengøringen vurderedes som meget utilfredsstillende er der en række områder, som ikke levede op til de på forhånd opstillede kriterier for tilfredsstillende vurdering. Det gælder først og fremmest oplevelsen af børnenes indbyrdes relationer, herunder et antal forældre, der oplever, at deres barn havde været udsat for mobning. Også information fra ledelse, bestyrelse og etage, forældrenes indbyrdes relationer, fritidsordningerne og de indendørs fysiske rammer er områder, der bør ses nærmere på. Svarene tyder endvidere på, at en del forældre kunne tænke sig, at der blev gjort mere ud af visse fag, herunder idræt, musik, naturfag og orientering. Hvis fag og færdigheder skulle prioriteres i fht hinanden, blev disse fag dog prioriteret lavere end læse/skrivefærdigheder, matematiske færdigheder, sociale færdigheder og sprog. Endelig kunne svarene tyde på, at forældre til børn, der er flyttet til Kochs Skole fra en anden skole, er mindre engagerede og mindre tilfredse med relationerne til de øvrige forældre. Mange forældre, fortrinsvis de mest positive og de mest kritiske, havde desuden valgt at udnytte muligheden for kommentere de enkelte spørgsmål. Kommentarerne er gennemgået i rapporten og bidrager til en nuanceret forståelse af de oplevelser, der ligger bag rapportens talmateriale. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 5

6 Forord Vurdering bedømmelse evaluering og sammenligning er hvad alle skoler og andre uddannelsesinstitutioner bliver pålagt at medvirke til i disse år. De frie grundskoler privatskoler skal nu også på deres hjemmesider offentliggøre karakterer og andet, som forældre og offentligheden kan bruge til en form for bedømmelse og sammenligning. Det skulle give et bedre grundlag for at vælge siges der. Det skulle også give mulighed for en sund konkurrence mellem institutionerne siges der. Vi er på N. Kochs Skole aldrig gået særligt højt op i karakterer. Vi mener, at et tal aldrig kan sige noget om det væsentlige et menneskes muligheder og udnyttelsen heraf og vi har aldrig brugt karakterer til at vurdere hverken vores børn eller vores skole i den forbindelse. Vi har til stadighed behov for at udvikle skolen, og vi har derfor behov for at vide hvordan andre oplever os. Vi mener, at de mest kvalificerede til at give denne respons er skolens forældre, ansatte og børn. Vi vil gerne bedømmes af dem og lære af denne bedømmelse samt offentliggøre resultaterne, så andre kan vurdere os ud fra dem. Fællesbestyrelsen tog derfor efter jul initiativ til, at vi skulle lave en undersøgelse, hvor i første omgang forældrene blev spurgt om tilfredshedsgraden ved deres oplevelse af deres børns skolegang. Fællesbestyrelsen arbejdede derfor med problemstillingen og fandt områder, vi syntes var væsentlige at blive bedømt på og at spørge om. Der har været tale om en grundig proces. En række udkast blev diskuteret og justeret, og et foreløbigt skema blev brugt i en pilotundersøgelse blandt skolens forældrerepræsentanter. Igen blev der foretaget justeringer og lærerrådet blev inddraget. Der blev udarbejdet regler for etik og analysearbejde og det endelige spørgeskema blev udformet sammen med følgeskrivelser. Det er blevet en interessant rapport. Skolen får en synes jeg særdeles positiv vurdering på langt de fleste områder, men der beskrives også et arbejdsgrundlag for, hvor vi skal tage fat for at gøre en god skole bedre. Jeg vil gerne takke alle der har arbejdet med undersøgelse og forældrene for at tage sige tid til at besvare spørgeskemaet, men en særlig tak skal rettes til Bobby Zachariae uden hvem vi ikke havde fået lavet denne undersøgelse. Stig Madsen, skoleleder Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 6

7 Læsevejledning Herværende rapport er en detaljeret gennemgang af undersøgelsens metode og dens resultater. Denne rapport indeholder beskrivelser af statistiske analyser, som gør det muligt for særligt interesserede at vurdere kvaliteten af grundlaget for fortolkningen af resultaterne. For de øvrige læsere er der for at fremme forståelsen af teksten en sammenfatning af resultaterne efter hvert afsnit. Gennemgange af de uddybende kommentarer, som mange forældre har skrevet efter hvert spørgsmål, er ligeledes at finde i denne rapport. En kortfattet sammenfatning af rapporten vil blive udsendt til forældrene og vil, ligesom denne udgave, blive lagt ud på N. Kochs Skoles hjemmeside (www.kochs.dk). Bobby Zachariae, formand for Fællesbestyrelsen Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 7

8 Undersøgelsens formål På baggrund af diskussioner i Fællesbestyrelsen (FB) besluttedes det i januar 0 at gennemføre en undersøgelse af Oplevelser af og tilfredshed med N. Kochs Skole. Hensigten med undersøgelsen var at opnå en detaljeret billede af tilfredsheden med Kochs Skole. Det blev besluttet, at det ville være ønskeligt at undersøge forældres, børns og læreres oplevelse af og tilfredshed med Kochs Skole. Det blev vedtaget at starte med en undersøgelse af forældrenes oplevelse og tilfredshed. Der var endvidere generel enighed i FB om, at initiativer vedrørende undersøgelser af hhv. børn og læreres oplevelse og tilfredshed burde udgå fra hhv. elev- og lærerråd, og at sådanne initiativer ville blive støttet aktivt af FB. Undersøgelsens metode og forløb Udvikling af første version af spørgeskema På FB s arbejdsdøgn foråret 0 blev et første udkast til temaer og spørgsmål vedrørende en undersøgelse af forældrenes oplevelse og tilfredshed fremlagt. Forældre og ansatte i FB deltog derefter i en gruppeproces m.h.p. at pege på temaer og områder, som ville være af interesse at undersøge. På baggrund af et detaljeret referat fra FB s arbejdsdøgn udarbejdedes et første udkast til spørgeskema (version 1). Dette spørgeskema blev diskuteret, kommenteret og udvidet på FB s møde i marts. På baggrund af disse kommentarer udarbejdes et revideret spørgeskema (version ). Pilotundersøgelse I en pilotundersøgelse blev det foreløbige spørgeskema udsendt til forældrerepræsentanterne ved Kochs Skole. Der blev udsendt spørgeskemaer til i alt 50 forældre-repræsentanter. Udover spørgeskemaet modtog forældrerepræsentanterne et skema, hvor de blev anmodet om at kommentere spørgeskemaet og komme med forslag til eventuelle rettelser og tilføjelser. I alt forældrerepræsentanter (til hhv. 15 piger og 17 drenge) returnerede et udfyldt skema, svarende til en besvarelsesprocent på 64. Af de havde 15 udfyldt det særlige skema til kommentarer vedrørende spørgeskemaet og de enkelte spørgsmål. På FB s halvårlige møde med forældrerepræsentanterne blev spørgeskemaet diskuteret. På baggrund af forældrerepræsentanternes feedback udarbejdes endnu en version af spørgeskemaet (version ). Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 8

9 Temaer Diskussionerne i FB og de indkomne svar fra pilotundersøgelsen gav anledning til at undersøge forældrenes oplevelser og tilfredshed indenfor følgende temaer/områder: Grunde til valg af Kochs Skole Oplevelse af lærerne Skole-hjemsamarbejdet Undervisningens kvalitet, form og omfang Forældrenes prioritering af fag og færdigheder Forældrenes oplevelse af indflydelse på og engagement i skolens liv og aktiviteter Børnenes indbyrdes relationer Værdigrundlag og ledelse Service og fysiske rammer Tilfredshed med særlige tilbud: fritidsordning, åben rådgivning, specialundervisning, musikskolen Skolens åbningstider Holdninger til karaktergivning Udvalgte baggrundsdata: Afstand til hjemmet, om forældrene bor sammen, forældres uddannelse og erhverv Acceptabel svarprocent I almindelige enqueteundersøgelser (f.eks. Gallupundersøgelser, større befolkningsundersøgelser m.v.) opnås generelt svarprocenter mellem 0 og 40. I undersøgelser af særlige grupper, f.eks. bestemte patientgrupper, opnås ofte højere svarprocenter mellem 50 og 80. Man ved fra sådanne undersøgelser, at man kan øge svarprocenten ved at anvende forskellige procedurer. Til sådanne procedurer hører f.eks. 1) udlodning af præmier til de personer, der svarer, ) forhåndsinformering inden spørgeskemaet udsendes og ) rykkerprocedurer, hvor undersøgelsesdeltagere, der ikke har svaret efter en given dato, modtager et rykkerbrev. Det besluttedes at benytte en rykkerprocedure. Tidligere erfaringer har desuden vist, at der kan opnås en noget højere svarprocent, hvis spørgeskemaet udsendes om fredagen. Undersøgelser tyder ligeledes på, at såfremt der spørges om emner, der er direkte relevante for de, der skal besvare spørgeskemaet, har spørgeskemaets omfang forholdsvis begrænset betydning. På baggrund af generelle erfaringer besluttedes det, at en svarprocent på 70 eller derover ville være acceptabel. Såfremt Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 9

10 svarprocenten efter et første rykkerbrev lå lavere end 70 procent, ville FB tage stilling til en eventuel yderligere rykkerprocedure. Anonymitet Ved udsendelsen af spørgeskemaet besluttedes det, at der skulle være tale om en anonym undersøgelse. Samtidig skulle proceduren muliggøre, at der kunne fremsendes en rykker til de forældre, som ikke havde besvaret og returneret spørgeskemaet efter første udsendelse. Disse to modstridende krav løstes ved at udsende spørgeskemaet sammen med to kuverter: En anonym kuvert uden afsenderadresse og en kuvert med forældrenes afsenderadresse, hvori den anonyme kuvert skulle lægges, inden den returneredes med posten. De anonyme kuverter ville først blive åbnet, når skemaerne skulle indscannes. Mens det forudsås at enkelte forældre fortsat ville være bekymrede for deres anonymitet, blev det antaget, at den valgte procedure var det bedst mulige kompromis, så længe en rykkerprocedure skulle gennemføres. Aftaler vedrørende håndtering af data og resultater Den tredje version af spørgeskemaet blev forelagt lærerrådet ved Kochs Skole. Nogle lærere udtrykte bekymring for graden af anonymitet og for hvad undersøgelsens resultater skulle bruges til. På baggrund af denne bekymring nedsattes et spørgeskemaudvalg bestående af lærerrepræsentanter og medlemmer af FB. På baggrund af henvendelse til datatilsynet og diskussion i dette udvalg udarbejdedes et forslag til Regelsæt vedrørende håndtering af data fra undersøgelsen. Dette regelsæt diskuteredes på et efterfølgende lærerrådsmøde. På baggrund af lærerrådets svar udarbejdedes et endeligt regelsæt og en række præciseringer af procedurer for dataanalyse, brug af data og offentliggørelse. Regelsættet og disse præciseringer fremgår af Appendiks 1. På baggrund af enkelte kommentarer fra lærerrepræsentanterne i spørgeskemaudvalget samt yderligere kommentarer fra FB s medlemmer udarbejdedes den endelige version af spørgeskemaet (Version 4). Det udarbejdede følgebrev og rykkerbrevet findes i Appendiks. Endelig version af spørgeskemaet Udfra den endelige version blev der udarbejdet en udgave af spørgeskemaet beregnet til elektronisk indlæsning. Til dette anvendtes programmet Teleform. Af tekniske grunde kan spørgeskemaet ikke præsenteres i denne rapport. Særligt interesserede kan henvende sig til skoleleder Stig Madsen. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 10

11 Udsendelse og rykkerprocedure Der udsendtes et skema per barn til alle forældre på skolen d. 9 maj. 0. Deadline for returnering af spørgeskemaet var d. 19. maj. Den. maj udsendtes en rykker til de forældre, som ikke havde returneret en konvolut med et spørgeskema. Der blev endvidere opsat plakater på skolen, som opfordrede forældrene til at udfylde og returnere spørgeskemaet. Indlæsning og verifikation af data De anonyme konvolutter blev derefter åbnet, og de modtagne spørgeskemaer blev indscannet. Ved dobbelte eller ufuldstændige afkrydsninger blev hvert spørgeskema verificeret automatisk. Ved visse datafelter blev der endvidere foretaget en verificering af alle spørgeskemaer. Data blev eksporteret til en SPSS-fil til videre analyse. En tilfældig stikprøve på 0 spørgeskemaer blev endvidere gennemgået manuelt og sammenholdt med den indlæste datafil med henblik på en yderligere vurdering af indlæsningen. Dataanalyse Kvantitative data blev analyseret ved hjælp af den statistiske softwarepakke SPSS for Windows, Version Der gennemførtes deskriptiv analyse samt en række statistiske analyser med henblik på at undersøge sammenhænge mellem data. Disse statistiske analyser omfattede parvise sammenligninger, korrelationsanalyser og multipel logistisk regression. Forældrekommentarer Alle forældrekommentarer blev kopieret fra spørgeskemaerne og derefter noteret og kategoriseret udfra hvilke emner, de omhandlede. Omfanget af kommentarer indenfor de enkelte kategorier blev noteret, og der udarbejdedes en tekstnær gennemgang af kommentarerne med udvalgte citater for hvert spørgsmål. Disse gennemgange foreligger som særlige afsnit i den endelige rapport under gennemgangen af de enkelte spørgsmål. Da der er mange kommentarer, og da mange af citaterne udtrykker de samme holdninger og oplevelser, citeres generelt udvalgte kommentarer, som anses for dækkende for det synspunkt, som beskrives. I visse tilfælde citeres også enkeltstående kommentarer, såfremt de anses at udtrykke et væsentligt synspunkt eller en central oplevelse. Det skal understreges, at der ikke er tale om en egentlig kvalitativ analyse, men om en sammenfatning af forældrenes kommentarer, således at disse kan bidrage til en nuancering af rapportens talmateriale. Rapport Der besluttedes, at der skulle udarbejdes 1) en detaljeret rapport for de kvantitative data, der samtidig indeholder ) en detaljeret sammenfatning af forældrenes kommentarer, og ) et kortfattet resume af de Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 11

12 samlede resultater og konklusioner på undersøgelsen. Det besluttedes endvidere, at såvel rapporten som resumeet skulle være tilgængelige som såkaldte pdf-filer på Kochs Skoles hjemmeside, og at resuméet skulle trykkes og udsendes til forældrene inden årsmødet, oktober 0. Et antal af rapporten vil endvidere blive trykt og være tilgængelig på skolens bibliotek. Målsætninger Udover opstilling af et krav om en svarprocent på 70 eller derover blev det - for at resultaterne skulle være maksimalt handlingsanvisende for det videre arbejde med skolens udvikling - inden den endelige analyse blev gennemført besluttet, hvad der kunne betragtes som et tilfredsstillende tilfredshedsniveau. Scoring på målene for tilfredsheds var inddelt i 7 svarkategorier: 1 (Slet ikke),,, 4 (Delvis), 5, 6, 7 (I meget høj grad). En middelscore vil således være 4.0. Det besluttedes, at en tilfredsstillende grad af tilfredshed ville være opnået, såfremt 75% af svarene befandt sig over middel, dvs. indenfor scoringskategorierne 5, 6 eller 7. Såfremt mere end 10% af besvarelser ville vise sig at ligge under middel (indenfor kategorierne 1, og ), ville det ligeledes skulle give anledning til særlig opmærksomhed. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 1

13 Resultater For hvert område er resultaterne beskrevet forholdsvis detaljeret. Af hensyn til de personer, der måtte være interesseret i de statistiske analyser, er disse beskrevet forholdsvis detaljeret. Efter hvert afsnit er der endvidere en generel beskrivende sammenfatning af resultaterne. Afslutningsvis er resultaterne for alle områder sammenfattet og diskuteret i deres helhed. SVARPROCENT Der blev udsendt i alt 507 spørgeskemaer. Inden udsendelse af rykkerbrev var 5 skemaer returneret, svarende til en svarprocent på 46. Efter opsætning af plakater, der opfordrede til at udfylde og returnere skemaet og udsendelse af en rykker, blev der returneret yderlige 150 skemaer. Den samlede svarprocent er på 76. Antal besvarelser fordelt på klassetrin er vist i figur Frequency kl. 1. kl.. kl.. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Figur 1. Antal besvarelser per klassetrin Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 1

14 For besvarelserne som helhed gjaldt det, at 5% var besvaret af moren, 1% af faren og % af forældrene i fællesskab (resten uoplyst). I de tilfælde, hvor barnets forældre ikke bor sammen, var 81% besvaret af moren, 18% besvaret af faren og mindre en 1% besvaret af forældrene i fællesskab. I de tilfælde, hvor barnets forældre bor sammen, var 4% besvaret af moren, 11.5% af faren og 46% af forældrene i fællesskab. For 71% af de besvarede skemaer gjaldt det, at forældrene bor sammen, mens forældrene ikke bor sammen i 9% af tilfældene. Sammenfatning: Mens første udsendelse ikke resulterede i en tilfredsstillende svarprocent, betød opsættelse af plakater og udsendelse af rykker en betydelig forbedring af svarprocenten. Den samlede svarprocent på 76 er bedre end de 70%, som FB havde sat som mål, og svarprocenten må således siges at være fuldt ud acceptabel. Det er naturligvis ikke muligt at sige noget om, hvorvidt de holdninger, som de resterende 4% har, ville have adskilt sig væsentligt fra de holdninger, som de forældre, der har svaret, giver udtryk for. Hvis der er en forskel, kan man forestille sig, at de mest kritiske forældre vil have en tendens til at ville benytte lejligheden til at give udtryk for deres holdninger ved at besvare og indsende spørgeskemaet, og at de forældre, der ikke har svaret, enten er generelt tilfredse eller indifferente. Udfra figuren (figur 1) ser det ud til, at særligt mange forældre med børn i. og 5. klasse har valgt at svare. Der kan her være tale om særligt engagerede forældre, eller der kan have været særlige problemstillinger i disse klasser, som har øget interessen for at besvare spørgeskemaet. Der ser endvidere ud til at være en svag tendens til faldende svarprocent med flest besvarelser fra 0. til 5. klasse. En sådan tendens var på forhånd forventet, da forældre med børn i de mindste klasser generelt har bedst føling med skolen. Generelt er der en overvægt af mødre, der har besvaret spørgeskemaet, selv i de tilfælde, hvor forældrene bor sammen. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 14

15 HVAD KARAKTERISERER FAMILIER MED BØRN PÅ KOCHS SKOLE? Blandt de skemaer, hvor det var angivet, var 47.6% forældre til piger og 5.4% forældre til drenge. I 14.9% af tilfældene var barnets køn ikke oplyst. Sammenligninger af tilfredshedmål mellem besvarelser, hvor køn var oplyst og ikke-oplyst viste ingen statistisk signifikante forskelle. Blandt de besvarede skemaer var det angivet i 94.8% af tilfældene, at der kun blev talt dansk i hjemmet. For 14 børns vedkommende (.8%) taltes der et andet sprog end dansk i hjemmet, og i yderligere 5 tilfælde (1.4%) taltes der både dansk og et andet sprog i hjemmet. De angivne sprog var arabisk (5 børn), engelsk (4 børn), spansk ( børn), farsi ( børn), tysk ( børn), tyrkisk (1 barn), ungarsk (1 barn) og svensk (1 barn). I alt 114 børn (1%) var flyttet til Kochs Skole fra en anden skole. I alt 98 af disse børn var startet i 1. klasse eller senere. Det klassetrin, på hvilket barnet startede er vist i figur. I 19.7% af tilfældene skyldtes flytningen til Kochs Skole, at familien havde skiftet bopæl. I 80.% af tilfældene var der tale om andre grunde (Se senere). Forældrenes uddannelse og erhvervsstatus er angivet i hhv. tabel 1 og tabel. For fædrene gjaldt, at den største gruppe havde en universitetsuddannelse. For mødrene var den største gruppe de, der havde en mellemlang uddannelse. Omkring halvdelen af forældrene var offentligt ansatte. Afstanden fra bopæl til N. Kochs Skole er vist i figur. Over halvdelen (54.7%) boede i en afstand af kilometer eller kortere fra skolen. For i alt børn (64.4%) var det angivet, at de havde eller havde haft søskende på Kochs Skole. Tabel 1. Forældres længste uddannelse Længste uddannelse Mor Far Folkeskolens 7. klasse 0.8% 1.9% Realeksamen, 9. eller 10. kl. 0.8% 1.4% Lærlingeuddannelse eller EFG 7.6% 7.9% Gymnasium, HF, HTX.5% 5.% Kort videregående uddannelse 7.9% 6.% Mellemlang videregående uddannelse 48.4%.1% Universitetsuddannelse 6.9% 7.% Andet.7% 5.4% Ikke oplyst 1.4%.7% Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 15

16 Tabel. Forældres erhverv Forældres erhverv Mor Far Offentligt ansat 59.8% 45.7% Privat ansat 19.8%.9% Selvstændig.8% 1.9% Under uddannelse 6.5% 1.6% Pensionist 1.9% 1.6% Ikke i arbejde 6.5% 1.9% Ikke oplyst 1.6%.4% Percent 0 1. kl.. kl.. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl kl. 10. kl. Figur. Hvis flyttet til skolen: Startet på Kochs Skole i hvilken klasse? Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 16

17 Percent km 1- km - km -5 km 5-10 km Mere end 10 km Figur. Bopælens afstand fra skolen Sammenfatning: Forældregruppen på Kochs Skole er generelt karakteriseret ved at have et højt uddannelsesniveau. Således havde omkring 7% af fædrene og 7% af mødrene universitetsuddannelser, hvilket skal sammenlignes med landsgennemsnittet på mindre end 5% for voksne i den erhvervsaktive alder (Danmarks Statistik).Tallene for gruppen af voksne i den tilsvarende aldersgruppe var ikke direkte tilgængelig i skrivende stund. Forældregruppen var endvidere præget af, at en forholdsvis stor andel er ansat i det offentlige. Over 80% af såvel fædre som mødre var erhvervsaktive. For de indsendte skemaer gjaldt det, at der i næsten 95% af tilfældene udelukkende taltes dansk i hjemmet. De resterende 5%, hvor der i hjemmet tales et andet sprog end dansk, skal ses i fht. de ca. 10%, som årsmødet på Kochs Skole havde besluttet som målsætning for andel af børn med en anden kulturel baggrund.. Over halvdelen af børnene bor i en afstand af km eller mindre fra skolen. Forældregruppen må generelt betragtes som homogen uddannelsesmæssigt, erhvervsmæssigt og kulturelt. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 17

18 GRUNDE TIL VALG AF KOCHS SKOLE Vigtigheden af grunde til valg af Kochs skole er vist i figur 4. Kochs Skoles undervisningsform og værdigrundlag samt fravalg af den lokale folkeskole var de tre vigtigste grunde, mens særlig tilknytning, beliggenhed og fravalg af folkeskolen generelt var de tre mindst vigtige grunde. 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4,5,5 1,5 1 Undervisningsform Værdigrundlag Fravalg af lokal Folkeskole Fællesskabet på Kochs Skole Vægt på kreative og musiske fag Indskoling Særlig tilknytning Beliggenhed Fravalg af folkeskolen generelt Figur 4. Gennemsnitlig vigtighed af grunde til valg af Kochs Skole; Skala: 1(slet ikke vigtigt) til 7 (særdeles vigtigt) Eventuelle sammenhænge mellem vigtigheden af begrundelse for valg af Kochs Skole og 1) afstand til bopæl, ) flytning fra anden skole til Kochs Skole og ) mors og fars uddannelsesniveau blev analyseret ved hjælp af parvise sammenligninger. For forældre, hvis bopæl ligger km eller mindre fra skolen, havde beliggenhed i fht hjemmet signifikant større betydning (gennemsnitsscore: 4.1) end for forældre, som er bosat længere væk (score:.7) (p < 0.001). Forældre, der boede mere end km fra skolen, lagde signifikant mere vægt på kreative og musiske fag som begrundelse (gennemsnitsscore: 5.) end forældre, der bor tættere på skolen (gennemsnitsscore: 4.6) (p < 0.001). Forældre, der havde flyttet deres barn til Kochs Skole i 1. klasse eller senere, lagde signifikant mindre vægt på 1) beliggenhed (gennemsnitsscore:.0 sammenlignet med.7; p < 0.01), ) musiske og kreative fag (4.7 og 5.; p < 0.05), ) Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 18

19 fællesskabet på Kochs Skole (4.9 og 5.; p< 0.05), 4) indskoling (.5 og 4.9; p < 0.001) og 5) Særlig tilknytning til Kochs Skole (.8 og.9; p < 0.001). Forældre med længst uddannelse (lang og mellemlang uddannelse) lagde signifikant (p < ) mindre vægt på 1) fravalg af lokal folkeskole (Mor: 5. og 5.7; Far: 5.1 og 5.6) og ) fravalg af folkeskolen generelt (Mor:.8 og.5; Far:.8 og.5) end de øvrige forældre. Sammenhænge mellem vigtigheden af begrundelse for valg af Kochs Skole og forældres erhverv (de tre største grupper: offentligt ansat, privat ansat og selvstændig) blev analyseret ved hjælp af envejs variansanalyse (ANOVA) med efterfølgende parvise sammenligninger (Tukey post-hoc tests korrigeret for multiple sammenligninger; p < 0.05). I familier, hvor mødrene var selvstændige, lagde man signifikant mere vægt på beliggenhed i fht hjemmet end i familier, hvor mødrene var offentligt ansatte eller ansat i det private (gennemsnitsscores: 5.1,.5 og.6). I familier, hvor mødrene var selvstændige lagde man signifikant mindre vægt på fravalg af folkeskolen generelt end i familier, hvor mødrene var ansat i det private (gennemsnitsscores:.0,.4). I familier, hvor mødrene var selvstændige lagde man signifikant mere vægt på Kochs Skoles værdigrundlag end i familier, hvor mødrene var ansat i det offentlige og det private (gennemsnitsscores: 6.4, 5.4, 5.6). I familier, hvor mødrene var selvstændige lagde man signifikant mere vægt på Kochs Skoles undervisningsform og pædagogik end i familier, hvor mødrene var offentligt ansat (gennemsnitsscores: 6., 5.4). Fædrenes erhverv havde ingen signifikant betydning for begrundelse for valg af Kochs Skole. Sammenfatning: Kochs Skoles undervisningsform og værdigrundlag samt fravalg af den lokale folkeskole var de tre vigtigste grunde, mens særlig tilknytning, beliggenhed og fravalg af folkeskolen generelt var de tre mindst vigtige grunde for at have valgt Kochs Skole. Videre analyser viste, at afstand til hjemmet, om barnet havde gået på en anden skole tidligere, forældres uddannelsesniveau og erhverv havde betydning for begrundelsen for valg af Kochs Skole. Ikke overraskende lagde forældre, der boede længst væk, mindre vægt på beliggenheden. Den samme gruppe lagde mere vægt på musiske og kreative fag som begrundelse for valg af skolen. Forældre, der havde flyttet deres barn til skolen efter 0. klasse lagde mindre vægt på en række begrundelser (beliggenhed, musiske og kreative fag, fællesskabet på Kochs Skole, indskoling og særlig tilknytning til Kochs Skole) end de øvrige forældre. Dette hænger formodentlig sammen med, at der for hver af disse familier var en række helt særlige begrundelser for valg af Kochs Skole, som overskygger de generelle begrundelser (Se afsnit i Delrapport vedr. forældrenes kommentarer til de enkelte spørgsmål). Mht. erhverv adskilte familier, hvor mødrene var selvstændige, Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport 19

20 sig fra de øvrige familier på en række områder. I disse familier lagde man mere vægt på beliggenhed, på Kochs skoles værdigrundlag og undervisningsform og pædagogik og mindre vægt på fravalg af folkeskolen generelt. Fædrenes erhverv havde ingen betydning. Oplevelse af og tilfredshed med N. Kochs Skole - samlet rapport

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole

En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole Fællesbestyrelsen N. Kochs Skole, 2008 Kochs Skole som arbejdsplads Side 1 RESUME...2 BAGGRUND OG FORMÅL...3

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles årsmøde d. 9. oktober 2003.

Referat af N. Kochs Skoles årsmøde d. 9. oktober 2003. Referat af N. Kochs Skoles årsmøde d. 9. oktober 2003. 1. Valg af dirigent. Forælder og tidligere bestyrelsesformand Jørgen Lokdam valgt. Jørgen Lokdam kunne bekræfte at årsmødet var indkaldt rettidigt

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18 Hvad er dit køn? 8 6 58 4 4 2 Dreng Pige 1/18 Hvad klasse går du i?: Klasse 8 6 4 2 19 2 16 22 21 1. A 1. B 1. C 1. D 1. E 2/18 Af hvilke grunde valgte du efterskole? Du må gerne benytte flere valg. 8

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere