TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010"

Transkript

1 TAL OM: Frederikshavn Kommune

2 TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt og overskueligt indblik i bl.a. beskæftigelsesmæssige forhold. Målgruppen er dels kommunerne og jobcentrene dels andre med interesse for arbejdsmarkedet og den beskæftigelsesmæssige situation. Informationerne vil være tilgængelige på hjemmesiden som en samlet fil om den enkelte kommune. Oplysningerne offentliggøres og opdateres løbende på Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmeside TAL OM indeholder følgende emner: 1. Befolkningens alder før, nu og frem til Befolkningens socioøkonomiske status og udvikling 3. Befolkningens alder status og udvikling 4. Befolkningens uddannelse status og udvikling 5. Befolkningens herkomst status og udvikling 6. Befolkningen og køn status og udvikling 7. Beskæftigelse fordelt på branche 8. De beskæftigedes alder 2008 og Andel beskæftigede over 50 år 10. Mænd og kvinders beskæftigelse 11. Indvandreres beskæftigelse 12. Erhvervsfrekvens 13. Antal ledige 2

3 Generelle noter Befolkningen vil i materialet 1 være betegnelsen for den andel af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder, den erhvervsaktive alder defineres i resten af materialet som år. Der er sket et databrud i Ras tallene (som ligger til grund for tabellerne i Tal Om) fra 2008 til 2009, pga. en ny opgørelsesmetode. Det fører til, at beskæftigelsesniveauet i 2009 er lavere med den nye opgørelsesmetode, end det ville have været hvis den gamle opgørelsesmetode fortsatte. Det kan ikke opgøres præcist, hvilken konsekvens ændringen har fået. Ved at sammenligne med arbejdstidsregnskabet (ATR) kan man få en indikation af konsekvensen. I nogenlunde sammenlignelige resultater ville beskæftigelsen være steget med 1,4% fra 2008 til 2009 på landsplan, hvis den gamle opgørelsesmetode var fortsat. I stedet faldt beskæftigelsen med 0,9% på landsplan og 1,0% i Nordjylland. Den nye metode er en mere præcis indikator, fordi den bygger på månedlige indberetninger fra virksomhederne via e-indkomstregistret. I den gamle metode byggede beskæftigelsesvurderingen på indberetninger fra virksomhederne en gang årligt. Hermed kunne der opstå større usikkerhed om beskæftigelsesniveauet i den sidste uge i november, som er referenceperioden. Med den nye opgørelsesmetode indberettes månedligt og der foreligger derfor en indberetning for november måned, som tendentielt giver et mere præcist billede af beskæftigelsen i den sidste uge i november måned. Bemærk, at antallet af arbejdsløse for 2009 (som er brugt i befolkningens socioøkonomiske status) ikke umiddelbart kan sammenlignes med antal fuldtidsledige for 2009 (brugt på side 16). Det skyldes, at antallet af arbejdsløse stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Her opgøres hele befolkningens socioøkonomiske status en gang årligt i den sidste uge i november måned. Antallet af arbejdsløse for 2009 er med andre ord målt i den sidste uge i november Her tæller én person én gang. Antal fuldtidsledige i 2009 er et gennemsnit af antallet af fuldtidsledige i hele året Antal fuldtidsledige er således et beregnet tal. Det opgøres, hvor mange timer hver enkelt person har været ledig. En fuldtidsledig svarer til 37 timers ledighed pr. uge i 52 uger. Derefter beregnes antal fuldtidsledige ud fra en gennemsnitlig ledighed på 37 timer pr. uge i 52 uger. 1 Med undtagelse af tabellen på side 4 Befolkningens alder før, nu og frem til

4 Befolkningens alder før, nu og frem til 2040 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for, hvor stor arbejdsstyrken kan blive. Arbejdsstyrken består af de beskæftigede og ledige, der er til rådighed for arbejdsmarkedet. I Frederikshavn Kommune er 75,2% af befolkningen i arbejdsstyrken. Hvert år udarbejder Danmarks Statistik en fremskrivning af befolkningen. Den seneste går til Dermed kan kommunerne få et billede af, hvor mange i den arbejdsdygtige alder der i fremtiden vil kunne indgå i arbejdsstyrken. BEFOLKNINGEN FORDELT PÅ ALDER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2000 OG 2010 OG FREMSKREVET TIL Antal ,4% 62,0% 57,8% 53,4% 51,3% Over 65 år år år Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; BEF1A, FOLK1, PROG109 og egne beregninger. Figuren viser befolkningen i Frederikshavn kommune i 2010, samt Danmarks Statistiks fremskrivning af befolkningen frem til Den andel af befolkningen, som er i den erhvervsaktive alder og som arbejdsstyrken skal komme fra, forventes at blive mindre. I 2010 er 62% af befolkningen at finde i aldersgruppen år. Det svarer til personer. Fremskrivningen viser, at andelen formentlig vil falde til 57,8% i 2020, 53,4% i 2030 og 51,3% i Det vil sige, at kun lidt over halvdelen af befolkningen vil være i den erhvervsaktive alder i Det er gruppen over 65 år, der står for den helt store stigning i personer uden for arbejdsstyrken. Andelen af personer over 65 år forventes at stige fra at udgøre 20,3% i 2010 til at udgøre 32,7% i Det vil altså sige, at det forventes at hver 3. person i befolkningen vil være over 65 år i Til sammenligning vil 16,1% være under 15 år i 2040, imod 17,6% i

5 Befolkningens socioøkonomiske status og udvikling Befolkningen vil i de følgende afsnit være betegnelsen for den andel af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder. Den erhvervsaktive alder defineres i resten af materialet som år. Befolkningen kan opdeles på en række socioøkonomiske parametre. Der er de beskæftigede og de arbejdsløse. Disse to grupper kaldes tilsammen for arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er et mål for udbuddet af arbejdskraft på arbejdsmarkedet. De beskæftigede er et mål for efterspørgslen efter arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Den arbejdskraft, der bliver udbudt, men som ikke er efterspurgt af virksomhederne, er gruppen af arbejdsløse. Der er desuden en række personer uden for arbejdsstyrken. Det er bl.a. personer under uddannelse, pensionister og på orlov. Personerne i arbejdsstyrken og personerne uden for arbejdsstyrken udgør samlet set hele befolkningen. BEFOLKNINGEN EFTER SOCIOØKONOMISK STATUS I FREDERIKSHAVN KOMMUNE (16-64 ÅR) Udvikling Ab sol ut Procen t Beskæftigede ,2% Arbejdsstyrke Arbejdsløse ,9% Befolkning (Beskæftigede + arbejdsløse) ,1% Uden for arbejdsstyrken Befolkning i alt (arbejdsstyrken + uden for arbejdsstyrken) Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras 1 & Ras 207, egne beregninger ,9% ,6% I 2009 udgjorde arbejdsstyrken personer i Frederikshavn Kommune. Heraf var beskæftiget og 653 var arbejdsløse. Der var personer uden for arbejdsstyrken. Samlet var befolkningen på personer i Befolkningstallet falder i Frederikshavn Kommune ligesom det gør i hele Nordjylland, men kommunen har et relativt større fald end hele regionen. Fra 2000 til 2009 faldt befolkningstallet med 7,6%, hvilket svarer til godt personer. I Region Nordjylland som helhed var der et fald i befolkningen på 0,7% i samme periode. Beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune faldt med 6,2% svarende til en tilbagegang på personer. Til sammenligning var der et fald i beskæftigelsen på 0,8% i Region Nordjylland som helhed. Antallet af arbejdsløse faldt dog også med 72,9%, hvilket betød, at der var færre personer i denne gruppe. Faldet er større end i Nordjylland som helhed, hvor faldet var på 63,1%. Antallet af personer uden for arbejdsstyrken steg med 4,9% svarende til 457 personer. Stigningen er lavere end i hele Nordjylland, hvor stigningen var på 11,6%. 5

6 Befolkningens alder status og udvikling Befolkningen kan opdeles på alder og på socioøkonomiske parametre. Aldersgrupperne er interessante at belyse, fordi det viser, om der sker aldersmæssige forskydninger mellem de enkelte grupper. Her er befolkningen opdelt på aldersgrupperne år, år og år. Aldersudviklingen viser bl.a., at der kommer en stor aldersbetinget tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. ALDER OG SOCIOØKONOMISK STATUS I FREDERIKSHAVN KOMMUNE I 2009 Alder Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning år år år år Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207, egne beregninger personer var i aldersgruppen år i Frederikshavn Kommune i Heraf var i arbejdsstyrken og var uden for arbejdsstyrken. Der var årige i befolkningen. Heraf var i arbejdsstyrken og uden for arbejdsstyrken. Endelig var der personer i alderen år, hvoraf var i arbejdsstyrken og udenfor. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I FREDERIKSHAVN KOMMUNE FORDELT PÅ ALDER OG SOCIOØKONOMISK STATUS FRA 2000 TIL Antal år år år år Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Ras1 og Ras207, egne beregninger Befolkningen bliver ældre. Gruppen af personer i alderen år faldt med i perioden I samme periode var der et fald i antallet af personer på år på Samtidig blev der flere i aldersgruppen år. Gruppen er vokset med personer. Samlet faldt befolkningstallet med ca i perioden. Det kan være svært at fastholde beskæftigelsen, hvis der bliver færre i den arbejdsdygtige alder. Beskæftigelsen er faldet med i Frederikshavn i perioden. Selvom der har været en fremgang i beskæftigelsen for de årige har der været en tilbagegang hos de årige på og hos de årige på 885. Vel at mærke samtidig med, at der er blevet færre arbejdsløse i de to sidstnævnte grupper. Det hænger sammen med, at arbejdsstyrken skrumper dels som følge af det faldende befolkningstal men også som følge af, at flere i aldersgruppen er uden for arbejdsstyrken. 6

7 Befolkningens uddannelse status og udvikling Befolkningen kan opdeles i grupper efter uddannelsesniveau og på socioøkonomiske parametre. Det fremgår bl.a., at kortuddannede har større risiko for at blive ledige end personer med videregående uddannelse, og at uddannelse betaler sig for at komme i beskæftigelse. BEFOLKNINGENS UDDANNELSESSAMMENSÆTNING I FREDERIKSHAVN KOMMUNE I 2009 (16-64 ÅR) Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning (16-64 år) Kortuddannede Faglærte Korte. vidg. udd Melleml. vidg. udd Lange vidg. udd Uoplyst I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Rasu11; egne beregninger Der var kortuddannede i befolkningen i Frederikshavn Kommune i Arbejdsstyrken for denne gruppe var på personer og var uden for arbejdsstyrken. Der var faglærte i befolkningen, heraf var i arbejdsstyrken og uden for arbejdsstyrken. Sammenlagt var der personer med videregående uddannelser i befolkningen, heraf var i arbejdsstyrken og 926 uden for arbejdsstyrken. BEFOLKNINGENS UDVIKLING FORDELT PÅ UDDANNELSE OG SOCIOØKONOMISK STATUS FRA 2000 til Antal Kortuddannede Faglærte Korte. vidg. udd. Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Rasu 1 og Rasu11; egne beregninger Melleml. vidg. udd. Lange vidg. udd. Uoplyst I alt Befolkningens uddannelsesniveau stiger, men i Frederikshavn er udviklingen atypisk i forhold til hele Nordjylland, fordi antallet af faglærte falder. Samlet blev der 927 flere med videregående uddannelse i Frederikshavn i perioden , mens antallet af faglærte faldt med 575. I samme periode faldt antallet af kortuddannede i befolkningen med Antallet af beskæftigede faldt med i perioden 2000 til Faldet dækker dog over store variationer for de forskellige uddannelsesgrupper. Der har været stigende efterspørgsel efter personer med videregående uddannelser og faldende efterspørgsel efter kortuddannede og faglærte. Antallet af arbejdsløse faldt imidlertid for alle uddannelsesgrupper, også de faglærte og de kortuddannede, men det skyldes især, at antallet af kortuddannede og faglærte i arbejdsstyrken faldt endnu mere end beskæftigelsen 7

8 Befolkningens herkomst status og udvikling Befolkningen kan opdeles i grupper efter herkomst og på socioøkonomiske parametre. Her er befolkningen opdelt på herkomst fordelt på indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse. 2 Det fremgår bl.a., at der bliver færre personer med dansk oprindelse og flere med udenlandsk oprindelse, og at arbejdsmarkedet har brug for tilgangen af arbejdskraft fra udlandet. BEFOLKNINGEN EFTER SOCIOØKONOMISK STATUS OG HERKOMST I FREDERIKSHAVN KOMMUNE I 2009 (16-64 ÅR) Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1; egne beregninger Tabellen viser, at der var 826 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse i alderen år i Frederikshavn Kommune i Af dem var 493 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande i beskæftigelse, 607 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var i beskæftigelse. For personer med dansk oprindelse var i beskæftigelse. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER HERKOMST OG SOCIOØKONOMISKE STATUS I FREDERIKSHAVN KOMMUNE I 2000 TIL 2009 I alt Antal Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse I alt Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 og Ras207; egne beregninger Befolkningstallet er faldet med i perioden i Frederikshavn Kommune. Tallet dækker over et fald i antallet af personer med dansk oprindelse på og en stigning for indvandrere og efterkommere på 376. Beskæftigelsen er steget for indvandrere og efterkommere, mens den er faldet for personer med dansk oprindelse. Indvandrere og efterkommere har bidraget positivt til arbejdsstyrken med 252, mens færre med dansk oprindelse er i arbejdsstyrken. 2 Vestlige lande: Alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i Vestlige lande. Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande. 8

9 Befolkningen og køn status og udvikling Befolkningen kan opdeles efter køn og på socioøkonomiske parametre. Køn er interessant at belyse, fordi det viser, om der sker forskydninger blandt mænd og kvinder. Det fremgår bl.a., at kvinders beskæftigelse stiger væsentlig mere end mænds. BEFOLKNINGEN FORDELT PÅ KØN OG SOCIOØKONOMISK STATUS I 2009 I FREDERIKSHAVN KOMMUNE (16-64 ÅR) Mænd Kvinder I alt Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207; egne beregninger I 2009 var der beskæftigede mænd og beskæftigede kvinder i Frederikshavn Kommune. Det fremgår desuden, at der var 326 arbejdsløse mænd og 327 arbejdsløse kvinder. Endelig var mænd og kvinder at finde uden for arbejdsstyrken. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER KØN OG SOCIOØKONOMISKE STATUS I FREDERIKSHAVN KOMMUNE I Antal Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 og Ras207; egne beregninger Fra faldt beskæftigelsen mere end 3 gange så meget for mænd som for kvinder i Frederikshavn Kommune. Samtidig faldt arbejdsløsheden markant for begge køn med 854 for mænd og 906 for kvinder. Udviklingen tyder på et større fald i arbejdsstyrken, og det ses da også af tabellen, at arbejdsstyrken er faldet med for mænd og for kvinder i 10-års perioden. Antallet af personer uden for arbejdsstyrken er steget for mænd, hvor 724 flere var uden for arbejdsstyrken i 2009 end i Derimod er 267 færre kvinder uden for arbejdsstyrken end for 10 år siden. 9

10 Beskæftigelsen fordelt på brancher En kommunes udviklingsmuligheder er meget afhængig af, hvordan erhvervsstrukturen er sammensat, og hvordan den udvikler sig. Tabellen herunder viser antal beskæftigede med arbejdssted i området, det vil sige antallet af arbejdspladser i kommunen, fordelt på brancher. BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I FREDERIKSHAVN KOMMUNE OG NORDJYLLAND Frederikshavn 2008 Frederikshavn Nordjylland 2009 Udvikling Udvikling Absolut Andel Absolut Procent Procent Andel Landbrug, skovbrug og fiskeri 876 3,0% -81-8,5% -4,7% 3,9% Råstofindvinding 4 0,0% 1 33,3% -5,4% 0,2% Landbrug, fiskeri, råstof i alt 880 3,1% -80-8,3% -4,7% 4,1% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,6% ,7% -10,1% 3,7% Tekstil- og læderindustri 128 0,4% 6 4,9% -4,8% 0,4% Træ- og papirindustri, trykkerier 244 0,8% -13-5,1% -8,7% 1,6% Olieraffinaderier mv. 0 0,0% 0 0,0% -37,5% 0,0% Kemisk industri 1 0,0% -1-50,0% -12,4% 0,2% Medicinalindustri 0 0,0% 0 0,0% 5,8% 0,1% Plast-, glas- og betonindustri 171 0,6% ,8% -6,1% 1,9% Metalindustri 511 1,8% 85 20,0% -6,9% 2,8% Elektronikindustri 13 0,0% 0 0,0% -5,0% 0,6% Fremst. af elektrisk udstyr 622 2,2% ,0% 11,3% 0,6% Maskinindustri ,2% ,1% -2,0% 2,7% Transportmiddelindustri 275 1,0% -7-2,5% -6,4% 0,4% Møbel og anden industri mv ,8% ,8% -8,9% 1,4% Industri i alt ,4% ,4% -6,4% 16,4% Energiforsyning 198 0,7% 12 6,5% 6,7% 0,4% Vandforsyning og renovation 161 0,6% ,6% -18,7% 0,6% Energi- og vandforsyning i alt 359 1,2% ,6% -10,3% 1,1% Bygge og anlæg ,0% ,0% -7,4% 7,3% Handel ,6% ,8% -0,6% 15,1% Transport 956 3,3% ,5% -7,0% 3,8% Hoteller og restauranter ,2% ,1% -18,5% 3,0% Forlag, tv og radio 80 0,3% 5 6,7% -9,0% 0,4% Telekommunikation 30 0,1% -2-6,3% 15,0% 0,7% It- og informationstjenester 67 0,2% -5-6,9% 1,2% 1,3% Finansiering og forsikring 531 1,8% -41-7,2% -0,1% 2,4% Ejendomshandel og udlejning 432 1,5% -19-4,2% -7,5% 1,1% Rådgivning mv ,9% -14-2,5% 3,2% 2,2% Forskning og udvikling 202 0,7% ,0% 69,4% 0,2% Reklame og øvrige erhvervsservice 174 0,6% 5 3,0% -8,3% 1,0% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service ,1% ,1% -7,4% 4,0% Privat service i alt ,4% ,4% -3,7% 35,1% Offentlig administration, forsvar og politi ,4% 188 7,4% 4,0% 5,2% Undervisning ,1% 53 3,1% 3,6% 7,8% Sundhedsvæsen ,5% ,4% 0,4% 6,0% Socialeinstitutioner ,3% ,3% 7,4% 13,4% Kultur og fritid 387 1,3% 1 0,3% -7,0% 1,3% Andre serviceydelser mv ,8% ,9% -7,5% 1,9% Offentlig service i alt ,5% ,0% 3,4% 35,6% Uoplyst aktivitet 118 0,4% 25 26,9% 65,2% 0,5% I alt ,0% ,4% -2,0% 100,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 I 2009 var der personer med arbejdssted i Frederikshavn Kommune. Den største andel af arbejdspladser findes i hovedbranchen Offentlig service, 34,5%%. Frederikshavn har en større andel beskæftigede i Industri og i Bygge og anlæg end Nordjylland og en mindre andel beskæftiget i privat service. Fra 2008 til 2009 faldt beskæftigelsen med i Frederikshavn Kommune svarende til 5,4%. Faldet i beskæftigelsen var relativt større i Frederikshavn Kommune end i Nordjylland som helhed. Her var faldet på 2,0%. I hovedbrancherne er det største antal arbejdspladser forsvundet i de private serviceerhverv. Her er der 749 færre arbejdspladser end i 2008, et fald på 7,4%. 10

11 De beskæftigedes alder 2008 og 2009 Udviklingen i de beskæftigedes alderssammensætning er en indikator på, hvilke aldersgrupper, der har haft en positiv udvikling i beskæftigelsen og hvilke aldersgrupper, der har haft en negativ udvikling i beskæftigelsen i kommunen. De beskæftigede er her opgjort som personer, der har arbejdssted i kommunen, og som er 16 år og derover. I Region Nordjylland har der fra 2008 til 2009 været et fald i antallet af beskæftigede med arbejdssted i regionen på 2%. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN FRA 2008 TIL 2009 OPDELT PÅ ALDERSGRUPPER. PERSONER MED ARBEJDSSTED I FREDERIKSHAVN KOMMUNE OG NORDJYLLAND 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Procent -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% år år år år år 60+ år I alt Frederikshavn -7,8% -10,1% -7,1% -5,1% -3,1% 2,7% -5,4% Nordjylland -0,7% -6,5% -3,3% -2,1% -1,2% 4,5% -2,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede med arbejdssted i Frederikshavn Kommune og i Nordjylland som helhed fra 2008 til Beskæftigelsen er faldet med 5,4% i Frederikshavn Kommune, mens den er faldet med 2,0% i hele Nordjylland. Beskæftigelsen er faldet mere i Frederikshavn end i Nordjylland for alle aldersgrupper. I Frederikshavn er beskæftigelsen især faldet for de unge, for de årige med 7,8% og for de årige med 10,1%. I hele Nordjylland har de årige det største beskæftigelsesfald, 6,5%. Beskæftigelsen for de 60+årige er steget mindre i Frederikshavn Kommune end i Nordjylland som helhed, nemlig med 2,7%. 11

12 Andel beskæftigede over 50 år Befolkningen bliver ældre, og det bliver en udfordring fremover at skaffe et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft. Denne udfordring er selvfølgelig større eller mindre afhængig af hvilken branche, der ses på. Figuren herunder viser andelen af beskæftigede på 50 år og derover fordelt på brancher. Der er tale om beskæftigede med arbejdssted i kommunen. Hvis der er en stor andel beskæftigede på 50 år og derover i en branche, vil der være et stort behov for rekruttering af arbejdskraft inden for de nærmeste år med mindre beskæftigelsen i den pågældende branche går tilbage. Dette vil stille branchen over for store udfordringer. ANDEL BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I FREDERIKSHAVN KOMMUNE PÅ 50 ÅR OG DEROVER FORDELT PÅ BRANCHER I ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Træ- og papirind., trykkerier Transportmiddelindustri Reklame og øvrige Råstofindv. Fremst. af elektrisk udstyr Handel Hoteller og restauranter Forskning og udvikling It- og informationstjenester Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 Maskinindustri Bygge og anlæg Føde-, drikke- og tobaksvareind. Off. adm., forsvar og politi Landbrug mv I alt Metalindustri Tekstil- og læderindustri Møbel og anden industri mv. Rejseb., rengøring o.a.op.service Forlag, tv og radio Socialeinstitutioner Transport Rådgivning mv. Plast-, glas- og betonindustri Andre serviceydelser mv. Kultur og fritid Finansiering og forsikring Undervisning Ejendomshandel og udlejning Sundhedsvæsen Energiforsyning Vandforsyning og renovation Telekommunikation Elektronikindustri Kemisk industri Ca. 30% af de beskæftigede med arbejdssted i Frederikshavn Kommune er 50 år eller derover. Det betyder, at der skal rekrutteres ny arbejdskraft til omkring arbejdspladser i de kommende år. Brancherne IT og informationstjenester og Forskning og udvikling har den laveste andel beskæftigede på 50 år og derover, mens brancherne Kemisk industri og Elektroindustri har den højeste andel. De nævnte brancher er dog små og af mindre betydning i kommunen. I absolutte tal er det brancherne Sociale institutioner og Undervisning, der har flest beskæftigede på 50 år og derover. Især disse brancher kan forvente et betydeligt rekrutteringsbehov de kommende år. Samlet for den offentlige sektor er 36% 50 år og derover i Frederikshavn Kommune. Særlig slemt står det til i Sundhedsvæsen, hvor ca. 44% er 50 år og derover. 12

13 Mænd og kvinders beskæftigelse Arbejdsmarkedet er kønsopdelt. I denne opgørelse vurderer vi, at en branche har en skæv kønsfordeling, hvis det ene køn udgør 60% eller mere. Det er med til at skabe flaskehalse, når man i nogle fag og brancher stort set kun kan eller vil rekruttere arbejdskraft fra det ene køn. ANTAL BESKÆFTIGEDE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE I 2009 FORDELT PÅ BRANCHE OG KØN. Kemisk industri Socialeinstitutioner Sundhedsvæsen Andre serviceydelser mv. Hoteller og restauranter Kvinder udgør 60 % eller flere Undervisning Kultur og fritid Finansiering og forsikring Fremst. af elektrisk udstyr Forlag, tv og radio Reklame og øvrige Træ- og papirind., trykkerier % mænd eller kvinder Handel Rejseb., rengøring o.a.op.service Rådgivning mv. Ejendomshandel og udlejning Tekstil- og læderindustri Off. adm., forsvar og politi Føde-, drikke- og tobaksvareind. Transport Mænd udgør 60 % eller flere Råstofindv. Vandforsyning og renovation Energiforsyning Metalindustri It- og informationstjenester Plast-, glas- og betonindustri Elektronikindustri Landbrug mv Maskinindustri Møbel og anden industri mv. Bygge og anlæg Transportmiddelindustri Forskning og udvikling Telekommunikation Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RASA1 Figuren viser, hvor mange mænd og kvinder, der er beskæftiget på arbejdspladserne i Frederikshavn Kommune fordelt på brancher. Bygge og anlæg er den enkeltbranche, hvor flest mænd er beskæftiget. Sociale institutioner er den enkeltbranche, hvor flest kvinder er beskæftiget. Begge brancher er stærkt kønsopdelt. I Bygge og anlæg udgør kvinder 7,9%, i Sociale institutioner er 8,6% af de beskæftigede mænd. I alt arbejder 57% af de beskæftigede i Frederikshavn Kommune i en branche med skæv kønsfordeling. Mænd er især beskæftiget i Bygge og anlæg, Handel og Offentlig administration i Frederikshavn Kommune, mens kvinder især er beskæftiget i Sociale institutioner, Handel og Undervisning. Mænd 13

14 Indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens Nordjylland har i de kommende år behov for at øge arbejdsstyrken, fordi den demografiske udvikling trækker i retning af færre unge og flere ældre i befolkningen. Her er job til flere indvandrere en mulighed for vækst. Derfor er det interessant at se på, hvordan udviklingen i indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens har udviklet sig. Erhvervsfrekvensen betegner den andel af befolkningen, som er i arbejdsstyrken. Figuren viser indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens. 3 INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES ERHVERVSFREKVENS FREDERIKSHAVN KOMMUNE 90,0 80,0 70,0 60,0 Procent 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande Personer med dansk oprindelse ,8 48,2 79, ,4 58,9 79, ,8 65,9 80, ,0 55,2 78,1 Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RAS1F1 samt egne beregninger I Frederikshavn Kommune var der fra 2006 til 2009 et stigende antal fuldtidsbeskæftigede indvandrere heraf flest fra ikke-vestlige lande. Der har i perioden været vækst for begge grupper af beskæftigede indvandrere. Figuren viser, hvordan erhvervsfrekvensen har udviklet sig for indvandrere og efterkommere og for personer med dansk oprindelse. For indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er erhvervsfrekvensen faldet fra 77,8 til 76,0 i perioden i Frederikshavn Kommune. Den er også faldet for personer med dansk oprindelse fra 79,3 til 78,1, men det er dog fortsat denne gruppe, som i hele perioden har haft den højeste erhvervsfrekvens. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har haft stigende erhvervsfrekvens. Den er steget fra 48,2 i 2006 til 55,2 i 2009 efter at have toppet i 2008 med 65,9%. Der er sandsynligvis et potentiale i at øge erhvervsfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere i kommunen. 3 I gruppen af indvandrere indgår personer, der er født i udlandet af forældre der begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Vestlige lande: alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande: alle øvrige lande. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i vestlige lande. 14

15 Erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvens er et udtryk for, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der er i arbejdsstyrken. Det vil sige, er på arbejdsmarkedet som enten beskæftiget eller ledig. I den følgende opgørelse er erhvervsfrekvensen beregnet ud fra de årige i befolkningen. Erhvervsfrekvensen er traditionelt højere for mænd end for kvinder, men forskellen bliver mindre og mindre. Forskelle i erhvervsfrekvens kan bruges til at vurdere, om der i nogle befolkningsgrupper kan være et potentiale i at få flere ind i arbejdsstyrken. UDVIKLINGEN I ERHVERVSFREKVENS I FREDERIKSHAVN KOMMUNE FORDELT PÅ KØN 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 Procent 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66, Køn i alt 78,3 78,6 79,0 78,0 78,3 77,4 76,9 77,6 78,0 75,2 Kvinder 73,5 74,3 74,7 73,8 74,4 73,3 72,9 73,9 74,5 72,6 Mænd 83,0 82,9 83,3 82,2 82,3 81,5 80,8 81,3 81,5 77,8 Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RAS1F og RAS1F1 samt egne beregninger I figuren kan man følge udviklingen i mænd og kvinders erhvervsfrekvens i Frederikshavn Kommune fra 2000 til Frederikshavn Kommune har i 2009 en lavere erhvervsfrekvens 75,2 end Region Nordjylland på 76,2. Både mænd og kvinder har en lavere erhvervsfrekvens i Frederikshavn Kommune end i Region Nordjylland. Erhvervsfrekvensen er faldet i perioden, idet den i 2000 var på 78,3 og i 2009 på 75,2. Faldet er især sket for mændenes vedkommende, hvor erhvervsfrekvensen er faldet fra 83,0 til 77,8. For kvindernes vedkommende er erhvervsfrekvensen ligeledes faldet fra 73,5 til 72,6. Der er fortsat stor forskel mellem mænd og kvinders erhvervsfrekvens, forskellen er dog faldet fra 9,5 procentpoint i 2000 til 5,2 procentpoint i

16 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND. TAL OM FREDERIKSHAVN Antal ledige Den mest enkle måde at opgøre ledigheden på, er at tælle antallet af ledige op. Den opgørelse, der er anvendt i figuren, er antallet af ledige omregnet til fuldtidsledige. Denne beregning foretages af Danmarks Statistik 4. Udviklingen i ledigheden gennemgik nogle bemærkelsesværdige udsving i perioden Ledigheden toppede i 2004, hvorefter Nordjylland såvel som hele landet oplevede et vedvarende og meget markant fald i ledigheden frem til midten af Udviklingen i ledigheden afspejler blandt andet den aktuelle konjunkturudvikling. I den forløbne periode har denne udvikling sat sig nogle særlige spor i forholdet mellem mænd og kvinders ledighed. ANTAL FULDTIDSLEDIGE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE FORDELT PÅ KØN Antal Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; AUL01 Figuren viser antallet af fuldtidsledige i Frederikshavn Kommune i perioden 2001 til 2009 fordelt på mænd og kvinder. Historisk har kvinder haft højere ledighed end mænd. Dette billede kendes også fra Frederikshavn Kommune, hvor der frem til 2008 var flest ledige kvinder. Både mænd og kvinder havde indtil da haft markante fald i ledigheden. Fra midten af 2008 begyndte ledigheden som følge af finanskrisen at stige. Effekten på ledighedsudviklingen var langt større for mænd, som især var beskæftiget i konjunkturfølsomme brancher som bygge og anlæg, industri og landbrug. Fra 2008 til 2009 steg mænds ledighed med 147% og kvinders med 28% i Frederikshavn Kommune. I 2009 var billedet således vendt, idet der var 820 ledige mænd og 568 ledige kvinder. 4 Se den generelle note på side 3 16

17 TAL OM - Kommentarer og spørgsmål kan rettes til: Beskæftigelsesregion Nordjylland - kontaktpersoner: Anne Birk Anne Korup Nielsen Lars Pilgaard Susanne M. Nielsen tlf: mail: tlf: mail: tlf: mail: tlf: mail: Vestre Havnepromenade 9, 3. sal Aalborg Tlf: Mail: -

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Vesthimmerlands Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at

Læs mere

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Aalborg Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2013 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Oktober 215 Nøgletal for Nordjylland opdateret til mødet i RAR Nordjylland d. 2. oktober 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2012 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 16. november 2015 November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 1.kv.2008 til 2. kvartal 2015 Beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Analyserapport 2010 Februar 2010

Analyserapport 2010  Februar 2010 Analyserapport 2010 Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1: Indledning... 3 2: Udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked... 4 3: Udfordringer, der knytter sig til udviklingen på det nordjyske

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune Arbejdsmarkedet i Randers Kommune Randers Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i Kommune har 95.800 personer i arbejdsstyrken

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i efteråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Efterår 2009 SAMMENFATNING Virksomhederne i Nordjylland har kun få problemer med at rekruttere

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Temadag 10. september 2008 Bornholms Vækstforum Indhold Befolkning... 3 Menneskelige ressourcer... 4 Beskæftigelse... 8 Økonomisk vækst... 9 Trafikal tilgængelighed... 11 Udgivet

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2011: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Lønregulering 2014 og 2015

Lønregulering 2014 og 2015 Lønregulering 2014 og 2015 HR-analyse Juni 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 2.1. Statistiske mål... 5 3. Lønregulering 2014... 6 3.1. Samlet lønregulering 2014... 6 3.2.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2001 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Antal arbejdspladser for hele landet ændret den 20. april 2001 p.g.a. rettelser fra Danmarks

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2000 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Stor stigning i antallet af arbejdspladser i Århus Kommune. Den 1. januar 1999 var der 167.103

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED

STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED Til Beskæftigelsesregion Syddanmark Dokumenttype Appendiks til rapport om strukturanalyse Dato November 2012 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED APPENDIKS STRUKTURANALYSE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 1999 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 1. januar 1998 var der 161.884 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2013.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2013. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2013 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2013: Undersøgelsens hovedkonklusioner

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Kommunenotat. Syddjurs Kommune

Kommunenotat. Syddjurs Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere