Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Forberedelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. december 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 01/1 Organisering af sammenlægning af Brønderslev og Dronninglund Kommuner med tilføjelser /2 Udkast til svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsminsteriet /3 Etablering af projektgrupper /4 Kommunikationsproces og etablering af projektgruppe /5 Indtrædelse af repræsentanter fra amtet i styregruppen /6 Oprettelse af jobbørs /7 Kommunegarantiansøgning fra Dronninglund Kommune /8 Mødeplan, /9 Eventuelt...10

2 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 1 01/1 Organisering af sammenlægning af Brønderslev og Dronninglund Kommuner med tilføjelser Administrativ Styregruppe indstiller tilføjelserne til Organisering af sammenlægning, herunder anbefales etablering af sammenlægningssekretariat og projektsekretariat med placering i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund. Beskrivelse af kommissorium for og snitflader mellem de to sekretariater igangsættes umiddelbart efter eventuel vedtagelse i byrådene. Sagsfremstilling: Ændringerne i forhold til oprindeligt oplæg består i, at det er præciseret at møderne i Forberedelsesudvalget som hovedregel afholdes skiftevis i de to kommuner, møderne i Forberedelsesudvalget som hovedregel ledes af mødestedets borgmester, dagsorden til Forberedelsesudvalget udarbejdes af de to kommuners borgmestre, møderne i Administrativ Styregruppe som hovedregel afholdes skiftevis i de to kommuner, møderne i Administrativ Styregruppe som hovedregel ledes af mødestedets kommunaldirektør, dagsorden til Administrativ Styregruppe udarbejdes af de to kommuners kommunaldirektører. der etableres sammenlægningssekretariat og projektsekretariat Bilag: Organisering af sammenlægning mellem Brønderslev og Dronninglund kommuner Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh og Lene Hansen Godkendt.

3 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 2 02/2 Udkast til svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Administrativ Styregruppe indstiller Udkast til svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til godkendelse som fællesbesvarelse for byrådene i Brønderslev og Dronninglund kommuner. Sagsfremstilling: I henhold til Aftale om strukturreform skal kommunerne senest d. 1. januar 2005 overfor ministeriet oplyse, hvordan den ønskede bæredygtighed ønsket opnået. Administrativ styregruppe har udarbejdet forslag til fælles svarskrivelse til Indenrigsog Sundhedsministeriet Bilag Udkast, Svar til Indenrigs- og Sundhedsministeren vedrørende opnåelse af bæredygtighed og forslag til kommunesammenlægning Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh og Lene Hansen Anbefales med tilføjelse af, at der er 29 medlemmer i Byrådet.

4 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 3 03/3 Etablering af projektgrupper Administrativ Styregruppe indstiller, at Forberedelsesudvalget godkender projektoversigt som ramme for nødvendige projekter, samt at Forberedelsesudvalget drøfter prioritering af hvilke projekter der skal igangsættes umiddelbart. Sagsfremstilling: Administrativ styregruppe har udarbejdet forslag til oversigt over projekter/opgaver der som minimum skal gennemføres i forberedelsesperioden. Oversigten forventes udbygget og tilrettet henover forberedelsesperioden både med hensyn til nye opgaveområder og med hensyn til opdeling af store projekter. Projekterne vedrørende visionsudvikling, politisk struktur og administrativ struktur/model foreslås som fællesopgave for byråd, forberedelsesudvalg og administrativ styregruppe. Der forventes arrangeret fælles seminar i marts 2005, hvor de overordnede politiske holdninger til fremtidig struktur kan fastlægges. Projekterne vedrørende IT, Personale og løn, Økonomistyring, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet og Forsyningsvirksomheder vurderes som værende forholdsvis påtrængende at få igangsat tidligt i forberedelsesfasen. Styring af projekterne skal foregå faseopdelt via skema A-C (status, kommissorium, analyse af og forslag til fremtidig organisering). Alle faser/skemaer skal behandles i administrativ styregruppe inden igangsætning af næste fase, og inden resultatet behandles politisk. Projektgruppestørrelserne vil være afhængige af det konkrete projekts karakter og omfang, typisk forventes dog en størrelsesorden omkring 4-6 medlemmer. For områder, hvor der overføres opgaver fra amt/stat forventes også medlemmer fra disse instanser. Administrativ Styregruppe udpeger medlemmerne til projektgrupperne. Hvilke projekter (ekskl. kommunikationsprojektgruppen) der skal igangsættes umiddelbart besluttes på næste styregruppemøde d. 13. december 2004 på baggrund af drøftelserne i Forberedelsesudvalget Bilag Projektgrupper i forbindelse med kommunesammenlægning og overførelse af amtsopgaver Vejledninger til brug af skemaer i forbindelse med projektarbejde: Vejledning til brug af skemaer Skema A, statusbeskrivelse Skema B, disposition

5 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 4 Skema C, beskrivelse af fremtid Personaleafdelingen Dagtilbud, 0-2 årige Dagplejens kommissorium Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Projektoversigt godkendt som ramme. Igangsætning af de foreslåede projekter godkendt.

6 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 5 04/4 Kommunikationsproces og etablering af projektgruppe Administrativ styregruppe indstiller oplæg til kommunikationsproces til Forberedelsesudvalgets godkendelse. Endvidere indstilles at projektgruppe vedrørende kommunikation og information etableres straks, samt at denne skal bestå af: Mette Krogh og Mona Jensen (Brønderslev Kommune) samt Else Larsen og Karsten Bach (Dronninglund Kommune). Som projektleder indstilles Mette Krogh Sagsfremstilling: Meget tyder på, at kommunikationsopgaven såvel internt i de to organisationer samt over for de to nuværende kommuners borgere, bliver af en ganske omfattende karakter. Det vil derfor være nødvendigt, at denne opgave prioriteres højt såvel i Administrativ Styregruppe som i Forberedelsesudvalget. Den foreløbigt nedsatte kommunikationsgruppe bestående af Else Larsen og Karsten Bach fra Dronninglund Kommune og Mona Jensen og Mette Krogh fra Brønderslev Kommune har udarbejdet forslag til processen for resten af Det vil derefter blive den nedsatte Kommunikationsgruppes ansvar at få lagt en egentlig strategi. Der er også beskrevet, hvilke værdier og principper strategien skal bygge på samt overvejelser omkring målgrupper. Bilag Forslag, Kommunikationsstrategi for sammenlægning af Brønderslev og Dronninglund Kommuner Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Godkendt.

7 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 6 05/5 Indtrædelse af repræsentanter fra amtet i styregruppen Administrativ Styregruppe anbefaler overfor byrådene, at amtet bliver repræsenteret i Administrativ Styregruppe med 1 ledelsesrepræsentant og 1 medarbejderrepræsentant. Sagsfremstilling: Borgmestrene har modtaget henvendelse fra Nordjyllands Amt, hvor det foreslås at amtet indtræder i de fora, bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, der på nuværende tidspunkt måtte være etableret i de nye kommunekonstellationer. Administrativ Styregruppe har drøftet henvendelsen på mødet den 29. november Styregruppen besluttede at anbefale forslaget, således at de to amtslige repræsentanter meget gerne måtte repræsentere 2 kommende kommunale opgaveområder. Ligeledes forventes, at de amtslige repræsentanter bliver udstyret med beslutningskompetence svarende til styregruppens. Der er sendt foreløbigt svar til amtet, bl.a. indeholdende en anmodning om hurtig udpegning af medlemmer, såfremt Forberedelsesudvalget godkender forslaget. Bilag: Henvendelse fra Nordjyllands Amt, Samarbejde under strukturreformen Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Anbefales.

8 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 7 06/6 Oprettelse af jobbørs Administrativ Styregruppe indstiller, at byrådene principielt godkender, at der oprettes jobbørs til koordinering af vakante stillinger o.l.. Sagsfremstilling: Administrativ Styregruppe har drøftet hensigtsmæssigheden i at oprette en form for jobbørs, der sikrer koordinering af besættelse af vakante stillinger i de 2 kommuner. Styregruppen finder det hensigtsmæssigt, at en sådan jobbørs oprettes, således medarbejdere i de 2 kommuner og relevante medarbejdere fra amtet får mulighed for at varetage de vakante stillinger. Forslag til nærmere beskrivelse af procedurer m.v. bør udarbejdes af de 2 kommuners personaleafdelinger, således der sikres en personalepolitisk og juridisk korrekt fremgangsmåde. Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Det anbefales, at der udarbejdes forslag til spilleregler for håndtering af vakante stillinger o.l.

9 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 8 07/7 Kommunegarantiansøgning fra Dronninglund Kommune Borgmestrene indstiller, at Forberedelsesudvalget principielt tilkendegiver opbakning til, at Dronninglund kommune stiller kommunegaranti til Dronninglund hallerne Sagsfremstilling: I forbindelse med Dronninglund Kommunes ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om godkendelse af at stille kommunegaranti på 4,64 mio. kr. til renoveringsog tilbygningsprojekt for Dronninglund hallerne, har ministeriet fundet det relevant at få oplyst, hvorledes eventuelle fremtidige sammenlægningskommuner stiller sig til projektets gennemførelse. Bilag Vedr. ansøgning om godkendelse af udstedelse af kommunegaranti til Dronninglundhallerne Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Der tilkendegives opbakning.

10 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 9 08/8 Mødeplan, 2005 Administrativ Styregruppe indstiller, at Forberedelsesudvalget godkender mødeplan for fællesmøder for byrådene og for Forberedelsesudvalget. Sagsfremstilling: Administrativ styregruppe har udarbejdet forslag til mødeplan for 2005 Bilag Mødeplan Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Godkendt ekskl. seminar 3. februar 2005.

11 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 10 09/9 Eventuelt T:\Sag\Forberedelsesudvalget \Sager\ \Eventuelt.doc Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Henvendelse fra studerende.

12 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Bilag 01/1

13 ORGANISERING AF SAMMENLÆGNING AF BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune

14 SAMMENLÆGNINGSPROCES En sammenlægning af 2 kommuner er en meget omfattende og udfordrende proces for de involverede kommuner. Opgaven vil således berøre alle dele af den enkelte kommunes organisation og vil indeholde både sektorspecifikke, men især også en lang række tværgående udfordringer inden for områder, som eksempelvis økonomistyring, personale og IT. Det er vores vurdering, at en så omfattende og kompleks opgave kræver, at de sammenlæggende kommuner i fællesskab indretter organisationerne med specifikt henblik på at løfte sammenlægningsopgaven. Vi har valgt at betragte sammenlægningsprocessen som et udviklingsprojekt, som indeholder en række delprojekter. Billedet af sammenlægningsprocessen som et udviklingsprojekt (eller en række udviklingsprojekter) er især velegnet, fordi det illustrerer, at der er tale om et projekt, som skal gennemføres sideløbende med opretholdelsen af den almindelige drift. Billedet giver også en klar ledesnor for, hvordan det er muligt at indrette de to organisationer til at løfte sammenlægningsopgaven, ved at benytte projektorganisering som omdrejningspunkt. Det er nødvendigt, at der er styr på organiseringen af sammenlæ gningsprojektet fra start til slut, herunder særligt at det er tydeligt, hvem der har ansvaret for hvilke dele af forløbet. Med projektorganisering kan sikres en klar forventning af mandat og ansvar for hver del af sammenlægningsprocessen og samtidig skabes en mindre, fleksibel organisationsstruktur, som muliggør løbende omstillinger og tilpasninger efterhånden som sammenlægningsprocessen skrider frem. Projektorganiseringen indeholder mulighed for udnyttelse af kompetencer på tværs af kommune- og forvaltningsskel, ligesom projektorganisering kan foretages på mange forskellige niveauer og i forskellige faser af sammenlægningsprocessen. Side 2

15 PROJEKTORGANISERING AF SAMMENLÆGNINGSPROCESSEN Forberedelsesudvalg Nedsættelse og forretningsorden m.v. 1. Brønderslev og Dronninglund Byråd nedsætter senest den 15. november 2004 et Forberedelsesudvalg, der har til opgave at forberede sammenlægningen. 2. Forberedelsesudvalgets funktionsperiode løber frem til den 31. december Forberedelsesudvalget består af 14 medlemmer. Hvert Byråd udpeger 7 medlemmer blandt Byrådets medlemmer, hvoraf den ene skal være Borgmesteren. Borgmestrene udgør Forberedelsesudvalgets formandskab. Kommunaldirektørerne deltager i forberedelsesudvalgets møder. 4. Forberedelsesudvalget kan ikke tage beslutninger, men blot indstille til de respektive Byråd i Brønderslev og Dronninglund. 5. Forberedelsesudvalget udarbejder indstilling om etablering af evt. nødvendig sekretariatsbistand til Byrådene i Brønderslev og Dronninglund, som har bevillingskompetencen hertil. Opgaver Forberedelsesudvalget skal i funktionsperioden indstille forslag til Side 3

16 1. Regler om styrelsen af Brønderslev-Dronninglund Kommunes anliggender i en styrelsesvedtægt, jfr. 2, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse. 2. Brønderslev-Dronninglund Kommunes forretningsorden, jfr. 2, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 3. Organisering af og målsætning for Brønderslev-Dronninglund Kommunes administrations-, drifts- og serviceapparat, herunder placering af øvrige forvaltninger og servicecentre. 4. Sagkyndig revision for Brønderslev-Dronninglund Kommune, jfr. 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 5. Regler for indretningen af Brønderslev-Dronninglund Kommunes kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, jfr. 42, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse. 6. Regler om Brønderslev-Dronninglund Kommunes revision i et revisionsregulativ, jfr. 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 7. Opsigelse eller ændring af aftaler og samarbejdsaftaler som hhv. Brønderslev og Dronninglund Kommuner indgår i p.t. 8. Brønderslev-Dronninglund Kommunes eventuelle deltagelse i samarbejder med andre kommuner. 9. Forberede integration af nuværende amtslige opgaver i kommunalt regi. 10. Andre beslutninger, der er nødvendige med henblik på at forberede oprettelsen af Brønderslev-Dronninglund Kommune Møderne i Forberedelsesudvalget afholdes som hovedregel skiftevis i de to kommuner. Møderne i Forberedelsesudvalget ledes som hovedregel af mødestedets borgmester. Dagsorden til Forberedelsesudvalget udarbejdes af de to kommuners borgmestre. Som politisk Forberedelsesudvalg er nedsat følgende: Brønderslev Kommune Borgmester Jens Arne Hedegaard 1. viceborgmester Karsten Frederiksen 2. viceborgmester Lene Hansen Byrådsmedlem Arne M. Jensen Byrådsmedlem Hardy Haukrogh Byrådsmedlem Karl Emil Nielsen Byrådsmedlem Henning Jørgensen Dronninglund Kommune Borgmester Mikael Klitgaard 1. viceborgmester Peer Thisted 2. viceborgmester Bendt Danielsen Byrådsmedlem Asta Skaksen Byrådsmedlem Ole Bæk Pedersen Byrådsmedlem Eskild Sloth Andersen Byrådsmedlem Allan Aagaard Side 4

17 Administrativ Styregruppe Nedsættelse og forretningsorden m.v. 1. Brønderslev og Dronninglund Byråd nedsætter senest den 15. november 2004 Administrativ Styregruppe, hvis funktion er at forestå den løbende administrative styring af forberedelsesprocessen. 2. Administrative Styregruppe består af 10 medlemmer, hvoraf hver kommune udpeger 5 medlemmer (kommunaldirektør, 2 repræsentanter fra Chefgruppe/Direktion, næstformand i CSU/Hovedudvalg) samt yderligere 1 personalerepræsentant. 3. Administrative Styregruppe kan nedsætte én eller flere arbejds- og projektgrupper til varetagelse af bestemte udredningsopgaver, analyseprojekter eller lignende. I arbejds- og projektgrupperne skal der, så vidt muligt, være ligelig repræsentation fra Brønderslev og Dronninglund Kommuner. 4. Administrative Styregruppe udarbejder indstilling til Forberedelsesudvalget om etablering af evt. nødvendig sekretariatsbistand. Opgaver Administrativ Styregruppes opgaver er: 1. Implementering af informations- og kommunikationsstrategi. 2. Udarbejde procesplan for Udarbejde forslag til procesplan for den efterfølgende periode (spec. 2006). 4. Løbende projektopfølgning i forhold til procesplan. 5. Sikre udarbejdelse af rekvireret materiale fra Forberedelsesudvalget, herunder etablering af relevante og nødvendige arbejds-/projektgrupper til udarbejdelse heraf. 6. Sikre udarbejdelse af andet relevant materiale for forberedelsesprocessen, herunder etablering af relevante og nødvendige arbejds-/projektgrupper til udarbejdelse heraf. 7. Sikre koordinering mellem de to kommuner på områder som nyanskaffelser på ITområdet, genbesættelse af stillinger ved vakance, grundsalg og lignende administrative områder. Møderne i Administrativ Styregruppe afholdes som hovedregel skiftevis i de to kommuner. Møderne i Administrativ Styregruppe ledes som hovedregel af mødestedets kommunaldirektør. Dagsorden til Administrativ Styregruppe udarbejdes af de to kommuners kommunaldirektører. Som Administrativ Styregruppe er nedsat følgende: Brønderslev Kommune Kommunaldirektør Søren Steensen Børne- og kulturchef Henning Risager Økonomichef Henrik Aarup Næstformand i CSU Lisbeth Fruensgaard Socialrådgiver Lone Frederiksen Side 5

18 Dronninglund Kommune Kommunaldirektør Ove Thomsen Direktør for Borgerbetjening Kristian Østergaard Vicedirektør Lene D. Faber Næstformand i Hovedudvalget Kristian Kristoffersen Økonomikonsulent Anders Madsen Brønderslev Kommune varetager opgaven som sammenlægningskommunens sekretariat. Konkret vil sammenlægningssekretariatet have til opgave at forberede den politiske servicering samt servicering af Administrativ Styregruppe. Dronninglund Kommune varetager opgaven med koordination af projekter. Helt konkret vil Dronninglund Kommune være "projektleder" for de grupper, der nedsættes (sektorvis som tværfagligt). Side 6

19 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Bilag 02/2

20 Udkast Svar til Indenrigs- og Sundhedsministeren vedrørende opnåelse af bæredygtighed og forslag til kommunesammenlægning Byrådene i Brønderslev og Dronninglund kommuner har på baggrund af Aftale om strukturreform, juni 2004 fundet det naturligt at indlede drøftelser om sammenlægning af de 2 kommuner. Der har henover sensommeren og efteråret været ført intense og konstruktive forhandlinger mellem de 2 kommuner. Disse forhandlinger har resulteret i, at de 2 byråd enstemmigt har besluttet at foreslå Indenrigs- og Sundhedsministeren, at de 2 kommuner sammenlægges til een kommune med navnet Brønderslev- Dronninglund Kommune. Kommunen vil bestå af godt indbyggere, hvoraf ca kommer fra Brønderslev Kommune, og ca kommer fra Dronninglund Kommune. Kommunens samlede areal bliver 633 km². Byrådene finder størrelsen af den nye kommune optimal i forhold til den bæredygtighed, der forventes nødvendig for at løfte de nuværende kommunale opgaver, samt de opgaver der overflyttes til kommunalt regi, som følge af strukturreformen. Denne bæredygtighed vil yderligere understøttes af byrådenes intention om, at den nye kommunes styring skal bygge på nærdemokrati med udstrakt grad af decentralisering af kompetence, og derfor består det nye byråd af 29 medlemmer. Det er dog uhyre vigtigt for byrådene at understrege, at forudsætningen for den fremtidige bæredygtighed for kommunen er, at der sker ændringer i den nuværende tilskuds- og udligningsordning, således der bliver lige muligheder for alle kommuner for at løse de pålagte opgaver. Der tænkes her specielt på det sociale område, hvor udgifterne - inkl. konjunkturafhængige udgifter - i vores del af landet som følge af manglende kompensation belaster kommunaløkonomien i en sådan grad, at der må ske reduktion af udgifterne på de kommunale kerneydelser. Dette er klart utilfredsstillende. Det kan oplyses at begge kommuners udskrivningsgrundlag i 2003 udgjorde ca pr. indbygger, hvilket såvel er under landsgennemsnittet (ca ) som under amtsgennemsnittet (ca ) Som grundlag for sammenlægningen er der underskrevet et sæt vilkår og aftaler som beskriver organiseringen og spilleregler for processen, samt vision og idegrundlag for den nye kommune. Disse vedlægges i kopi. Byrådene har i forbindelse med beslutning om sammenlægning begge udtalt, at sammenlægningen er åben overfor sammenlægning med andre kommuner eller dele af kommuner, såfremt der fremkommer ønsker herom. Byrådene gør opmærksomme på, at de ekstra engangsudgifter, som kommunerne påføres ved gennemførelse af strukturreformen, forventes at blive neutraliseret ved tilskud fra statens side. Endelig vil byrådene anmode om, at Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter den endelige kommunale inddeling inden udgangen af 1. kvartal 2005, således det omfattende forberedelsesarbejde kan igangsættes snarest.

21 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Bilag 03/3

22 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Projektgrupper i forbindelse med kommunesammenlægning og overførelse af amtsopgaver Generelt Denne oversigt er en foreløbig oversigt over, hvilke projektgrupper, der, på nuværende tidspunkt, forventes nødvendigt at nedsætte i forbindelse med sammenlægning og integration af opgaver. Der vil være tale om en fleksibel oversigt, der henover forberedelsestiden vil kunne blive udbygget med nye opgaveområder, og hvor større projekter kan blive opdelt i flere underprojekter. Ved nogle af projekterne er der i stikordsform angivet opgaveområder, men det er vigtigt at understrege at der ikke er tale om en fuldstændig kortlægning. Dette vil blive udarbejdet i forbindelse med kommissorium for de enkelte projektgrupper (Se Vejledning til brug af skemaer i forbindelse med projektarbejde ) Alle projektgrupper skal udarbejde forslag til kommissorium som skal godkendes af den administrative styregruppe. Kommissorium skal som minimum indeholde Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål for opgaven Tidsplan for projektet (inkl. milepæle) Organisering af projektet Ressourcebehov (økonomi og personale) Hvor amtslige eller andre instansers opgaver integreres skal projektgruppen omfatte medarbejdere og ledere fra disse på et passende tidspunkt i forløbet Tværgående opgaver Som fællesopgave for Administrativ Styregruppe, Forberedelsesudvalg og byrådene er det nødvendigt at få drøftet, hvilke overordnede politiske principper der skal være gældende for Vision for og udvikling af kommunen Politisk struktur Administrativ struktur og model Formandskabet anbefaler, at der afholdes seminar herom i marts måned 2005, hvorefter der skal arbejdes videre med følgende 3 projekter i regi af Administrativ Styregruppe: Projektgrupper 1

23 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Visionsudvikling Udvikling og konkretisering af visionerne vedrørende o Bosætning o Erhvervs- og kompetenceudvikling o Turisme Strukturen for erhvervs- og turismeserviceringen Politisk struktur Styrelsesvedtægt Forretningsorden Samarbejdsaftaler 60 selskaber Administrativ og driftsstruktur Modeller for organisering Styringsredskaber og metoder Integration og organisering af amtslige opgaveområder Fælles servicestrategi Placering af de administrative enheder Projekter der igangsættes på baggrund af beslutninger i den Administrative Styregruppe Tværgående Kommunikation og information Fastlæggelse af informations- og kommunikationsstrategi Forestå informations- og kommunikationstiltag IT Infrastruktur kortlægning samt forslag til fælles struktur Office-systemer Generelt kortlægning af fag-systemer. (den mere specifikke kortlægning af og forslag til brugen af systemerne skal gennemføres af fag superbrugerne) Organisering af området Personale- og løn Fælles personalepolitik Fælles lønpolitik Projektgrupper 2

24 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Samkøring af lønsystemer Samarbejds- og sikkerhedsudvalgsstruktur Forslag til organisering af området Økonomistyring Fælles kontoplan Kasse- og regnskabsregulativ m.v. Revision Forslag til budgetlægnings- og -opfølgningsprocedure Finanspolitik Samkøring af økonomisystemer Opkrævningsområdet Organisering af området Rådhusfunktioner Servicecentre Hvilke serviceydelser? Hvor skal de placeres, evt. samarbejde med bibliotekssystemet Hvilke serviceydelser fra øvrige offentlige instanser? Organisering af området Sektor projekter Skoler/undervisning Folkeskoler Ungdomsskoler Specialskoler (amtslige) Specialundervisning (inkl. 20.2) PPR Børnepasning Dagpleje Vuggestuer Børnehaver SFO Integrerede institutioner/landsby ordninger Specialbørnehaver (amtslige) Udsatte børn og unge/familie området Integration af amtslige serviceydelser/tilbud Tværgående distriktsteam Styringsmetoder Projektgrupper 3

25 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Ældreområdet Visitation Hjælpemidler Madlavning Frit valg Genoptræning (amtslige opgaver) Forebyggelse (amtslige opgaver) Styresystem Vagtplanlægning Snitflade til sundheds/handicapområdet Sundhedsområdet Skolelæge Sundhedspleje Tandpleje Sund By Snitflader til Ældre/handicapområdet Handicapområdet Bofællesskaber Integration af amtslige institutioner/serviceydelser Snitfalder Psykiatriområdet Integration af amtslige opgaver og institutioner Væresteder/støttecentre Botilbud Beskæftigelses og arbejdsmarkedsområdet Job-/arbejdsmarkedscenter (samspil med AF) Sygedagpenge Aktivering Revalidering Beskyttede jobs Kontanthjælp Flygtninge Voksen/familie området i øvrigt Projektgrupper 4

26 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Kultur og fritid Folkeoplysning Musikskoler Bibliotek Haller Integration af amtslige tilbud Planlægning, Byggeri og Miljø Integration af amtslige opgaver Miljøcentrene ( 60) Kommunal bygningsvedligeholdelse Kommuneplaner Erhvervs- og boligbyggeri Forsyningsvirksomheder Vand Kloak Varme 60 selskaber Drift og anlæg Overførelse af amtslige veje og opgaver Naturpleje Grønne områder Vintervedligeholdelse Materielgårde/værksteder Beredskab Projektgrupper 5

27 Brønderslev-Dronninglund Kommune Dato: 3. december 2004 Vejledning til brug af skemaer i forbindelse projektarbejde. Der er udarbejdet 3 skemaer: A. Beskrivelse af status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommuner. B. Kommissorium for arbejdsgruppens analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. C. Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organisering. Ad A) Beskrivelse af status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommuner På dette skema beskrives status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommune med angivelse af forskelle i opgaveløsningen. På områder hvor der overføres opgaver fra amtet til kommunen medtages disse. Ved beskrivelse af den administrative organisation angives antallet af medarbejdere, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesgrad og opgaver. Ved beskrivelsen af kommunens serviceområder laves en kort beskrivelse af kommunens tilbud, nøgletal (antallet af ansatte, antallet af brugere, budget 2005 angivet brutto og netto, evt. brugerbetaling, udviklingen i antallet af indbyggere for området fra 2004 til 2010). Beskrivelserne laves på lederniveau i de to kommuner. Herefter mødes lederne og drøfter og beskriver forskelle i opgaveløsningen. Beskrivelserne skal afleveres inden 1. februar Ad B) Kommissorium for arbejdsgruppens analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. Der nedsættes arbejdsgrupper med repræsentanter fra begge kommuner og evt. amtet. Den administrative styregruppe udpeger deltagerne til arbejdsgrupperne og projektleder for hver arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen udarbejder et kommissorium for deres arbejde med beskrivelsen af den fremtidige opgaveløsning. Kommissoriet skal afleveres og godkendes af den administrative styregruppe inden analysearbejdet igangsættes.

28 Brønderslev-Dronninglund Kommune Kommissoriet skal som minimum indeholde: Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål for opgaven Tidsplan for projektet (incl. Milepæle) Organisering af projektet. Ressourcebehov (økonomi og personale) Ad C) Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organisering. Arbejdsgruppen beskriver den fremtidige opgaveløsning og kommer med forslag til organisering. Der udarbejdes gerne flere forslag. De økonomiske konsekvenser/personalemæssige konsekvenser af forslag til den fremtidige opgaveløsning skal angives. Der gøres opmærksom på evt. høringskrav til f.eks. eksterne parter m.fl. Beskrivelserne vedrørende den administrative opgaveløsning (Rådhuset) skal afleveres til den Administrative Styregruppe inden 1. maj Der gives en kort midtvejsevaluering på arbejdet i arbejdsgrupperne inden Påske. Beskrivelserne vedrørende kommunens serviceområder skal afleveres til den Administrative Styregruppe inden 1. juni Der gives en kort midtvejsevaluering på arbejdet i arbejdsgrupperne inden Påske.

29 Brønderslev-Dronninglund Kommune Dato: A. Beskrivelse af status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommuner. Projektnr. Projekttitel Deltagere Status Brønderslev Status Dronninglund Forskelle Nye opgaver fra amtet

30 Brønderslev-Dronninglund Kommune Dato: B. Kommissorium for analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. Projektnr. Projekttitel Deltagere Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål Tidsplan for projektet (incl. Milepæle). Organisering af projektet Ressourcebehov (Økonomi og personale)

31 Brønderslev-Dronninglund Kommune C. Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organistering. Dato: Projektnr. Projekttitel Deltagere Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organisering Økonomi / personale Høring Øvrige forhold

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

ORGANISERING AF SAMMENLÆGNING BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER 23.11.2004

ORGANISERING AF SAMMENLÆGNING BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER 23.11.2004 ORGANISERING AF SAMMENLÆGNING AF BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune 23.11.2004 SAMMENLÆGNINGSPROCES En sammenlægning af 2 kommuner er en meget omfattende og udfordrende

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 9947 1112

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Studiebesøg fra Aust-Agder. i Brønderslev Kommune

Studiebesøg fra Aust-Agder. i Brønderslev Kommune Studiebesøg fra Aust-Agder i Brønderslev Kommune Program Velkommen /v. Borgmester Mikael Klitgaard Baggrund for besøg /v. Fylkemann Øystein Djupedal Kort præsentation af Brønderslev Kommune/v. Kommunaldirektør

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning DIREKTIONEN Ullasvej 23 DK-3700 Rønne www.brk.dk Notat Modtagere: Økonomi og Erhvervsudvalget Udarbejdet af. Projektkoordinatoren Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

alh@langelandkommune.dk Oplæg til midlertidig organisering af arbejdet vedr. nyt museum Langeland indtil ophør af samdriftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgangsperioden. 1 Udgangspunktet Udgangspunktet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 22. januar 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-16,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Forslag

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Nordsjællands Park & Vej. Etablering af et 60 fællesskab. Et samarbejde mellem Fredensborg- & Helsingør kommunes driftsenheder

Nordsjællands Park & Vej. Etablering af et 60 fællesskab. Et samarbejde mellem Fredensborg- & Helsingør kommunes driftsenheder Nordsjællands Park & Vej Etablering af et 60 fællesskab Et samarbejde mellem Fredensborg- & Helsingør kommunes driftsenheder Sagsfremstilling Byrådene i Fredensborg og Helsingør kommuner besluttede i februar

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

VILKÅR FOR SAMMENLÆGNING BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER 10.11.2004

VILKÅR FOR SAMMENLÆGNING BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER 10.11.2004 VILKÅR FOR SAMMENLÆGNING AF BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune 10.11.2004 VILKÅR FOR SAMMENLÆGNING 1. Sammenlægning 1. Med virkning fra 1. januar 2007 oprettes

Læs mere

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium PPR s udviklings - kommissorium Baggrund Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfagligt sammensat organisation bestående af psykologer, talepædagoger, konsulenter, fysio-/ergoterapeuter, socialrådgivere

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere