Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Forberedelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. december 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 01/1 Organisering af sammenlægning af Brønderslev og Dronninglund Kommuner med tilføjelser /2 Udkast til svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsminsteriet /3 Etablering af projektgrupper /4 Kommunikationsproces og etablering af projektgruppe /5 Indtrædelse af repræsentanter fra amtet i styregruppen /6 Oprettelse af jobbørs /7 Kommunegarantiansøgning fra Dronninglund Kommune /8 Mødeplan, /9 Eventuelt...10

2 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 1 01/1 Organisering af sammenlægning af Brønderslev og Dronninglund Kommuner med tilføjelser Administrativ Styregruppe indstiller tilføjelserne til Organisering af sammenlægning, herunder anbefales etablering af sammenlægningssekretariat og projektsekretariat med placering i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund. Beskrivelse af kommissorium for og snitflader mellem de to sekretariater igangsættes umiddelbart efter eventuel vedtagelse i byrådene. Sagsfremstilling: Ændringerne i forhold til oprindeligt oplæg består i, at det er præciseret at møderne i Forberedelsesudvalget som hovedregel afholdes skiftevis i de to kommuner, møderne i Forberedelsesudvalget som hovedregel ledes af mødestedets borgmester, dagsorden til Forberedelsesudvalget udarbejdes af de to kommuners borgmestre, møderne i Administrativ Styregruppe som hovedregel afholdes skiftevis i de to kommuner, møderne i Administrativ Styregruppe som hovedregel ledes af mødestedets kommunaldirektør, dagsorden til Administrativ Styregruppe udarbejdes af de to kommuners kommunaldirektører. der etableres sammenlægningssekretariat og projektsekretariat Bilag: Organisering af sammenlægning mellem Brønderslev og Dronninglund kommuner Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh og Lene Hansen Godkendt.

3 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 2 02/2 Udkast til svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Administrativ Styregruppe indstiller Udkast til svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til godkendelse som fællesbesvarelse for byrådene i Brønderslev og Dronninglund kommuner. Sagsfremstilling: I henhold til Aftale om strukturreform skal kommunerne senest d. 1. januar 2005 overfor ministeriet oplyse, hvordan den ønskede bæredygtighed ønsket opnået. Administrativ styregruppe har udarbejdet forslag til fælles svarskrivelse til Indenrigsog Sundhedsministeriet Bilag Udkast, Svar til Indenrigs- og Sundhedsministeren vedrørende opnåelse af bæredygtighed og forslag til kommunesammenlægning Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh og Lene Hansen Anbefales med tilføjelse af, at der er 29 medlemmer i Byrådet.

4 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 3 03/3 Etablering af projektgrupper Administrativ Styregruppe indstiller, at Forberedelsesudvalget godkender projektoversigt som ramme for nødvendige projekter, samt at Forberedelsesudvalget drøfter prioritering af hvilke projekter der skal igangsættes umiddelbart. Sagsfremstilling: Administrativ styregruppe har udarbejdet forslag til oversigt over projekter/opgaver der som minimum skal gennemføres i forberedelsesperioden. Oversigten forventes udbygget og tilrettet henover forberedelsesperioden både med hensyn til nye opgaveområder og med hensyn til opdeling af store projekter. Projekterne vedrørende visionsudvikling, politisk struktur og administrativ struktur/model foreslås som fællesopgave for byråd, forberedelsesudvalg og administrativ styregruppe. Der forventes arrangeret fælles seminar i marts 2005, hvor de overordnede politiske holdninger til fremtidig struktur kan fastlægges. Projekterne vedrørende IT, Personale og løn, Økonomistyring, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet og Forsyningsvirksomheder vurderes som værende forholdsvis påtrængende at få igangsat tidligt i forberedelsesfasen. Styring af projekterne skal foregå faseopdelt via skema A-C (status, kommissorium, analyse af og forslag til fremtidig organisering). Alle faser/skemaer skal behandles i administrativ styregruppe inden igangsætning af næste fase, og inden resultatet behandles politisk. Projektgruppestørrelserne vil være afhængige af det konkrete projekts karakter og omfang, typisk forventes dog en størrelsesorden omkring 4-6 medlemmer. For områder, hvor der overføres opgaver fra amt/stat forventes også medlemmer fra disse instanser. Administrativ Styregruppe udpeger medlemmerne til projektgrupperne. Hvilke projekter (ekskl. kommunikationsprojektgruppen) der skal igangsættes umiddelbart besluttes på næste styregruppemøde d. 13. december 2004 på baggrund af drøftelserne i Forberedelsesudvalget Bilag Projektgrupper i forbindelse med kommunesammenlægning og overførelse af amtsopgaver Vejledninger til brug af skemaer i forbindelse med projektarbejde: Vejledning til brug af skemaer Skema A, statusbeskrivelse Skema B, disposition

5 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 4 Skema C, beskrivelse af fremtid Personaleafdelingen Dagtilbud, 0-2 årige Dagplejens kommissorium Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Projektoversigt godkendt som ramme. Igangsætning af de foreslåede projekter godkendt.

6 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 5 04/4 Kommunikationsproces og etablering af projektgruppe Administrativ styregruppe indstiller oplæg til kommunikationsproces til Forberedelsesudvalgets godkendelse. Endvidere indstilles at projektgruppe vedrørende kommunikation og information etableres straks, samt at denne skal bestå af: Mette Krogh og Mona Jensen (Brønderslev Kommune) samt Else Larsen og Karsten Bach (Dronninglund Kommune). Som projektleder indstilles Mette Krogh Sagsfremstilling: Meget tyder på, at kommunikationsopgaven såvel internt i de to organisationer samt over for de to nuværende kommuners borgere, bliver af en ganske omfattende karakter. Det vil derfor være nødvendigt, at denne opgave prioriteres højt såvel i Administrativ Styregruppe som i Forberedelsesudvalget. Den foreløbigt nedsatte kommunikationsgruppe bestående af Else Larsen og Karsten Bach fra Dronninglund Kommune og Mona Jensen og Mette Krogh fra Brønderslev Kommune har udarbejdet forslag til processen for resten af Det vil derefter blive den nedsatte Kommunikationsgruppes ansvar at få lagt en egentlig strategi. Der er også beskrevet, hvilke værdier og principper strategien skal bygge på samt overvejelser omkring målgrupper. Bilag Forslag, Kommunikationsstrategi for sammenlægning af Brønderslev og Dronninglund Kommuner Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Godkendt.

7 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 6 05/5 Indtrædelse af repræsentanter fra amtet i styregruppen Administrativ Styregruppe anbefaler overfor byrådene, at amtet bliver repræsenteret i Administrativ Styregruppe med 1 ledelsesrepræsentant og 1 medarbejderrepræsentant. Sagsfremstilling: Borgmestrene har modtaget henvendelse fra Nordjyllands Amt, hvor det foreslås at amtet indtræder i de fora, bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, der på nuværende tidspunkt måtte være etableret i de nye kommunekonstellationer. Administrativ Styregruppe har drøftet henvendelsen på mødet den 29. november Styregruppen besluttede at anbefale forslaget, således at de to amtslige repræsentanter meget gerne måtte repræsentere 2 kommende kommunale opgaveområder. Ligeledes forventes, at de amtslige repræsentanter bliver udstyret med beslutningskompetence svarende til styregruppens. Der er sendt foreløbigt svar til amtet, bl.a. indeholdende en anmodning om hurtig udpegning af medlemmer, såfremt Forberedelsesudvalget godkender forslaget. Bilag: Henvendelse fra Nordjyllands Amt, Samarbejde under strukturreformen Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Anbefales.

8 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 7 06/6 Oprettelse af jobbørs Administrativ Styregruppe indstiller, at byrådene principielt godkender, at der oprettes jobbørs til koordinering af vakante stillinger o.l.. Sagsfremstilling: Administrativ Styregruppe har drøftet hensigtsmæssigheden i at oprette en form for jobbørs, der sikrer koordinering af besættelse af vakante stillinger i de 2 kommuner. Styregruppen finder det hensigtsmæssigt, at en sådan jobbørs oprettes, således medarbejdere i de 2 kommuner og relevante medarbejdere fra amtet får mulighed for at varetage de vakante stillinger. Forslag til nærmere beskrivelse af procedurer m.v. bør udarbejdes af de 2 kommuners personaleafdelinger, således der sikres en personalepolitisk og juridisk korrekt fremgangsmåde. Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Det anbefales, at der udarbejdes forslag til spilleregler for håndtering af vakante stillinger o.l.

9 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 8 07/7 Kommunegarantiansøgning fra Dronninglund Kommune Borgmestrene indstiller, at Forberedelsesudvalget principielt tilkendegiver opbakning til, at Dronninglund kommune stiller kommunegaranti til Dronninglund hallerne Sagsfremstilling: I forbindelse med Dronninglund Kommunes ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om godkendelse af at stille kommunegaranti på 4,64 mio. kr. til renoveringsog tilbygningsprojekt for Dronninglund hallerne, har ministeriet fundet det relevant at få oplyst, hvorledes eventuelle fremtidige sammenlægningskommuner stiller sig til projektets gennemførelse. Bilag Vedr. ansøgning om godkendelse af udstedelse af kommunegaranti til Dronninglundhallerne Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Der tilkendegives opbakning.

10 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 9 08/8 Mødeplan, 2005 Administrativ Styregruppe indstiller, at Forberedelsesudvalget godkender mødeplan for fællesmøder for byrådene og for Forberedelsesudvalget. Sagsfremstilling: Administrativ styregruppe har udarbejdet forslag til mødeplan for 2005 Bilag Mødeplan Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Godkendt ekskl. seminar 3. februar 2005.

11 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 10 09/9 Eventuelt T:\Sag\Forberedelsesudvalget \Sager\ \Eventuelt.doc Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Henvendelse fra studerende.

12 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Bilag 01/1

13 ORGANISERING AF SAMMENLÆGNING AF BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune

14 SAMMENLÆGNINGSPROCES En sammenlægning af 2 kommuner er en meget omfattende og udfordrende proces for de involverede kommuner. Opgaven vil således berøre alle dele af den enkelte kommunes organisation og vil indeholde både sektorspecifikke, men især også en lang række tværgående udfordringer inden for områder, som eksempelvis økonomistyring, personale og IT. Det er vores vurdering, at en så omfattende og kompleks opgave kræver, at de sammenlæggende kommuner i fællesskab indretter organisationerne med specifikt henblik på at løfte sammenlægningsopgaven. Vi har valgt at betragte sammenlægningsprocessen som et udviklingsprojekt, som indeholder en række delprojekter. Billedet af sammenlægningsprocessen som et udviklingsprojekt (eller en række udviklingsprojekter) er især velegnet, fordi det illustrerer, at der er tale om et projekt, som skal gennemføres sideløbende med opretholdelsen af den almindelige drift. Billedet giver også en klar ledesnor for, hvordan det er muligt at indrette de to organisationer til at løfte sammenlægningsopgaven, ved at benytte projektorganisering som omdrejningspunkt. Det er nødvendigt, at der er styr på organiseringen af sammenlæ gningsprojektet fra start til slut, herunder særligt at det er tydeligt, hvem der har ansvaret for hvilke dele af forløbet. Med projektorganisering kan sikres en klar forventning af mandat og ansvar for hver del af sammenlægningsprocessen og samtidig skabes en mindre, fleksibel organisationsstruktur, som muliggør løbende omstillinger og tilpasninger efterhånden som sammenlægningsprocessen skrider frem. Projektorganiseringen indeholder mulighed for udnyttelse af kompetencer på tværs af kommune- og forvaltningsskel, ligesom projektorganisering kan foretages på mange forskellige niveauer og i forskellige faser af sammenlægningsprocessen. Side 2

15 PROJEKTORGANISERING AF SAMMENLÆGNINGSPROCESSEN Forberedelsesudvalg Nedsættelse og forretningsorden m.v. 1. Brønderslev og Dronninglund Byråd nedsætter senest den 15. november 2004 et Forberedelsesudvalg, der har til opgave at forberede sammenlægningen. 2. Forberedelsesudvalgets funktionsperiode løber frem til den 31. december Forberedelsesudvalget består af 14 medlemmer. Hvert Byråd udpeger 7 medlemmer blandt Byrådets medlemmer, hvoraf den ene skal være Borgmesteren. Borgmestrene udgør Forberedelsesudvalgets formandskab. Kommunaldirektørerne deltager i forberedelsesudvalgets møder. 4. Forberedelsesudvalget kan ikke tage beslutninger, men blot indstille til de respektive Byråd i Brønderslev og Dronninglund. 5. Forberedelsesudvalget udarbejder indstilling om etablering af evt. nødvendig sekretariatsbistand til Byrådene i Brønderslev og Dronninglund, som har bevillingskompetencen hertil. Opgaver Forberedelsesudvalget skal i funktionsperioden indstille forslag til Side 3

16 1. Regler om styrelsen af Brønderslev-Dronninglund Kommunes anliggender i en styrelsesvedtægt, jfr. 2, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse. 2. Brønderslev-Dronninglund Kommunes forretningsorden, jfr. 2, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 3. Organisering af og målsætning for Brønderslev-Dronninglund Kommunes administrations-, drifts- og serviceapparat, herunder placering af øvrige forvaltninger og servicecentre. 4. Sagkyndig revision for Brønderslev-Dronninglund Kommune, jfr. 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 5. Regler for indretningen af Brønderslev-Dronninglund Kommunes kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, jfr. 42, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse. 6. Regler om Brønderslev-Dronninglund Kommunes revision i et revisionsregulativ, jfr. 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 7. Opsigelse eller ændring af aftaler og samarbejdsaftaler som hhv. Brønderslev og Dronninglund Kommuner indgår i p.t. 8. Brønderslev-Dronninglund Kommunes eventuelle deltagelse i samarbejder med andre kommuner. 9. Forberede integration af nuværende amtslige opgaver i kommunalt regi. 10. Andre beslutninger, der er nødvendige med henblik på at forberede oprettelsen af Brønderslev-Dronninglund Kommune Møderne i Forberedelsesudvalget afholdes som hovedregel skiftevis i de to kommuner. Møderne i Forberedelsesudvalget ledes som hovedregel af mødestedets borgmester. Dagsorden til Forberedelsesudvalget udarbejdes af de to kommuners borgmestre. Som politisk Forberedelsesudvalg er nedsat følgende: Brønderslev Kommune Borgmester Jens Arne Hedegaard 1. viceborgmester Karsten Frederiksen 2. viceborgmester Lene Hansen Byrådsmedlem Arne M. Jensen Byrådsmedlem Hardy Haukrogh Byrådsmedlem Karl Emil Nielsen Byrådsmedlem Henning Jørgensen Dronninglund Kommune Borgmester Mikael Klitgaard 1. viceborgmester Peer Thisted 2. viceborgmester Bendt Danielsen Byrådsmedlem Asta Skaksen Byrådsmedlem Ole Bæk Pedersen Byrådsmedlem Eskild Sloth Andersen Byrådsmedlem Allan Aagaard Side 4

17 Administrativ Styregruppe Nedsættelse og forretningsorden m.v. 1. Brønderslev og Dronninglund Byråd nedsætter senest den 15. november 2004 Administrativ Styregruppe, hvis funktion er at forestå den løbende administrative styring af forberedelsesprocessen. 2. Administrative Styregruppe består af 10 medlemmer, hvoraf hver kommune udpeger 5 medlemmer (kommunaldirektør, 2 repræsentanter fra Chefgruppe/Direktion, næstformand i CSU/Hovedudvalg) samt yderligere 1 personalerepræsentant. 3. Administrative Styregruppe kan nedsætte én eller flere arbejds- og projektgrupper til varetagelse af bestemte udredningsopgaver, analyseprojekter eller lignende. I arbejds- og projektgrupperne skal der, så vidt muligt, være ligelig repræsentation fra Brønderslev og Dronninglund Kommuner. 4. Administrative Styregruppe udarbejder indstilling til Forberedelsesudvalget om etablering af evt. nødvendig sekretariatsbistand. Opgaver Administrativ Styregruppes opgaver er: 1. Implementering af informations- og kommunikationsstrategi. 2. Udarbejde procesplan for Udarbejde forslag til procesplan for den efterfølgende periode (spec. 2006). 4. Løbende projektopfølgning i forhold til procesplan. 5. Sikre udarbejdelse af rekvireret materiale fra Forberedelsesudvalget, herunder etablering af relevante og nødvendige arbejds-/projektgrupper til udarbejdelse heraf. 6. Sikre udarbejdelse af andet relevant materiale for forberedelsesprocessen, herunder etablering af relevante og nødvendige arbejds-/projektgrupper til udarbejdelse heraf. 7. Sikre koordinering mellem de to kommuner på områder som nyanskaffelser på ITområdet, genbesættelse af stillinger ved vakance, grundsalg og lignende administrative områder. Møderne i Administrativ Styregruppe afholdes som hovedregel skiftevis i de to kommuner. Møderne i Administrativ Styregruppe ledes som hovedregel af mødestedets kommunaldirektør. Dagsorden til Administrativ Styregruppe udarbejdes af de to kommuners kommunaldirektører. Som Administrativ Styregruppe er nedsat følgende: Brønderslev Kommune Kommunaldirektør Søren Steensen Børne- og kulturchef Henning Risager Økonomichef Henrik Aarup Næstformand i CSU Lisbeth Fruensgaard Socialrådgiver Lone Frederiksen Side 5

18 Dronninglund Kommune Kommunaldirektør Ove Thomsen Direktør for Borgerbetjening Kristian Østergaard Vicedirektør Lene D. Faber Næstformand i Hovedudvalget Kristian Kristoffersen Økonomikonsulent Anders Madsen Brønderslev Kommune varetager opgaven som sammenlægningskommunens sekretariat. Konkret vil sammenlægningssekretariatet have til opgave at forberede den politiske servicering samt servicering af Administrativ Styregruppe. Dronninglund Kommune varetager opgaven med koordination af projekter. Helt konkret vil Dronninglund Kommune være "projektleder" for de grupper, der nedsættes (sektorvis som tværfagligt). Side 6

19 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Bilag 02/2

20 Udkast Svar til Indenrigs- og Sundhedsministeren vedrørende opnåelse af bæredygtighed og forslag til kommunesammenlægning Byrådene i Brønderslev og Dronninglund kommuner har på baggrund af Aftale om strukturreform, juni 2004 fundet det naturligt at indlede drøftelser om sammenlægning af de 2 kommuner. Der har henover sensommeren og efteråret været ført intense og konstruktive forhandlinger mellem de 2 kommuner. Disse forhandlinger har resulteret i, at de 2 byråd enstemmigt har besluttet at foreslå Indenrigs- og Sundhedsministeren, at de 2 kommuner sammenlægges til een kommune med navnet Brønderslev- Dronninglund Kommune. Kommunen vil bestå af godt indbyggere, hvoraf ca kommer fra Brønderslev Kommune, og ca kommer fra Dronninglund Kommune. Kommunens samlede areal bliver 633 km². Byrådene finder størrelsen af den nye kommune optimal i forhold til den bæredygtighed, der forventes nødvendig for at løfte de nuværende kommunale opgaver, samt de opgaver der overflyttes til kommunalt regi, som følge af strukturreformen. Denne bæredygtighed vil yderligere understøttes af byrådenes intention om, at den nye kommunes styring skal bygge på nærdemokrati med udstrakt grad af decentralisering af kompetence, og derfor består det nye byråd af 29 medlemmer. Det er dog uhyre vigtigt for byrådene at understrege, at forudsætningen for den fremtidige bæredygtighed for kommunen er, at der sker ændringer i den nuværende tilskuds- og udligningsordning, således der bliver lige muligheder for alle kommuner for at løse de pålagte opgaver. Der tænkes her specielt på det sociale område, hvor udgifterne - inkl. konjunkturafhængige udgifter - i vores del af landet som følge af manglende kompensation belaster kommunaløkonomien i en sådan grad, at der må ske reduktion af udgifterne på de kommunale kerneydelser. Dette er klart utilfredsstillende. Det kan oplyses at begge kommuners udskrivningsgrundlag i 2003 udgjorde ca pr. indbygger, hvilket såvel er under landsgennemsnittet (ca ) som under amtsgennemsnittet (ca ) Som grundlag for sammenlægningen er der underskrevet et sæt vilkår og aftaler som beskriver organiseringen og spilleregler for processen, samt vision og idegrundlag for den nye kommune. Disse vedlægges i kopi. Byrådene har i forbindelse med beslutning om sammenlægning begge udtalt, at sammenlægningen er åben overfor sammenlægning med andre kommuner eller dele af kommuner, såfremt der fremkommer ønsker herom. Byrådene gør opmærksomme på, at de ekstra engangsudgifter, som kommunerne påføres ved gennemførelse af strukturreformen, forventes at blive neutraliseret ved tilskud fra statens side. Endelig vil byrådene anmode om, at Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter den endelige kommunale inddeling inden udgangen af 1. kvartal 2005, således det omfattende forberedelsesarbejde kan igangsættes snarest.

21 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Bilag 03/3

22 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Projektgrupper i forbindelse med kommunesammenlægning og overførelse af amtsopgaver Generelt Denne oversigt er en foreløbig oversigt over, hvilke projektgrupper, der, på nuværende tidspunkt, forventes nødvendigt at nedsætte i forbindelse med sammenlægning og integration af opgaver. Der vil være tale om en fleksibel oversigt, der henover forberedelsestiden vil kunne blive udbygget med nye opgaveområder, og hvor større projekter kan blive opdelt i flere underprojekter. Ved nogle af projekterne er der i stikordsform angivet opgaveområder, men det er vigtigt at understrege at der ikke er tale om en fuldstændig kortlægning. Dette vil blive udarbejdet i forbindelse med kommissorium for de enkelte projektgrupper (Se Vejledning til brug af skemaer i forbindelse med projektarbejde ) Alle projektgrupper skal udarbejde forslag til kommissorium som skal godkendes af den administrative styregruppe. Kommissorium skal som minimum indeholde Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål for opgaven Tidsplan for projektet (inkl. milepæle) Organisering af projektet Ressourcebehov (økonomi og personale) Hvor amtslige eller andre instansers opgaver integreres skal projektgruppen omfatte medarbejdere og ledere fra disse på et passende tidspunkt i forløbet Tværgående opgaver Som fællesopgave for Administrativ Styregruppe, Forberedelsesudvalg og byrådene er det nødvendigt at få drøftet, hvilke overordnede politiske principper der skal være gældende for Vision for og udvikling af kommunen Politisk struktur Administrativ struktur og model Formandskabet anbefaler, at der afholdes seminar herom i marts måned 2005, hvorefter der skal arbejdes videre med følgende 3 projekter i regi af Administrativ Styregruppe: Projektgrupper 1

23 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Visionsudvikling Udvikling og konkretisering af visionerne vedrørende o Bosætning o Erhvervs- og kompetenceudvikling o Turisme Strukturen for erhvervs- og turismeserviceringen Politisk struktur Styrelsesvedtægt Forretningsorden Samarbejdsaftaler 60 selskaber Administrativ og driftsstruktur Modeller for organisering Styringsredskaber og metoder Integration og organisering af amtslige opgaveområder Fælles servicestrategi Placering af de administrative enheder Projekter der igangsættes på baggrund af beslutninger i den Administrative Styregruppe Tværgående Kommunikation og information Fastlæggelse af informations- og kommunikationsstrategi Forestå informations- og kommunikationstiltag IT Infrastruktur kortlægning samt forslag til fælles struktur Office-systemer Generelt kortlægning af fag-systemer. (den mere specifikke kortlægning af og forslag til brugen af systemerne skal gennemføres af fag superbrugerne) Organisering af området Personale- og løn Fælles personalepolitik Fælles lønpolitik Projektgrupper 2

24 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Samkøring af lønsystemer Samarbejds- og sikkerhedsudvalgsstruktur Forslag til organisering af området Økonomistyring Fælles kontoplan Kasse- og regnskabsregulativ m.v. Revision Forslag til budgetlægnings- og -opfølgningsprocedure Finanspolitik Samkøring af økonomisystemer Opkrævningsområdet Organisering af området Rådhusfunktioner Servicecentre Hvilke serviceydelser? Hvor skal de placeres, evt. samarbejde med bibliotekssystemet Hvilke serviceydelser fra øvrige offentlige instanser? Organisering af området Sektor projekter Skoler/undervisning Folkeskoler Ungdomsskoler Specialskoler (amtslige) Specialundervisning (inkl. 20.2) PPR Børnepasning Dagpleje Vuggestuer Børnehaver SFO Integrerede institutioner/landsby ordninger Specialbørnehaver (amtslige) Udsatte børn og unge/familie området Integration af amtslige serviceydelser/tilbud Tværgående distriktsteam Styringsmetoder Projektgrupper 3

25 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Ældreområdet Visitation Hjælpemidler Madlavning Frit valg Genoptræning (amtslige opgaver) Forebyggelse (amtslige opgaver) Styresystem Vagtplanlægning Snitflade til sundheds/handicapområdet Sundhedsområdet Skolelæge Sundhedspleje Tandpleje Sund By Snitflader til Ældre/handicapområdet Handicapområdet Bofællesskaber Integration af amtslige institutioner/serviceydelser Snitfalder Psykiatriområdet Integration af amtslige opgaver og institutioner Væresteder/støttecentre Botilbud Beskæftigelses og arbejdsmarkedsområdet Job-/arbejdsmarkedscenter (samspil med AF) Sygedagpenge Aktivering Revalidering Beskyttede jobs Kontanthjælp Flygtninge Voksen/familie området i øvrigt Projektgrupper 4

26 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Kultur og fritid Folkeoplysning Musikskoler Bibliotek Haller Integration af amtslige tilbud Planlægning, Byggeri og Miljø Integration af amtslige opgaver Miljøcentrene ( 60) Kommunal bygningsvedligeholdelse Kommuneplaner Erhvervs- og boligbyggeri Forsyningsvirksomheder Vand Kloak Varme 60 selskaber Drift og anlæg Overførelse af amtslige veje og opgaver Naturpleje Grønne områder Vintervedligeholdelse Materielgårde/værksteder Beredskab Projektgrupper 5

27 Brønderslev-Dronninglund Kommune Dato: 3. december 2004 Vejledning til brug af skemaer i forbindelse projektarbejde. Der er udarbejdet 3 skemaer: A. Beskrivelse af status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommuner. B. Kommissorium for arbejdsgruppens analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. C. Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organisering. Ad A) Beskrivelse af status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommuner På dette skema beskrives status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommune med angivelse af forskelle i opgaveløsningen. På områder hvor der overføres opgaver fra amtet til kommunen medtages disse. Ved beskrivelse af den administrative organisation angives antallet af medarbejdere, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesgrad og opgaver. Ved beskrivelsen af kommunens serviceområder laves en kort beskrivelse af kommunens tilbud, nøgletal (antallet af ansatte, antallet af brugere, budget 2005 angivet brutto og netto, evt. brugerbetaling, udviklingen i antallet af indbyggere for området fra 2004 til 2010). Beskrivelserne laves på lederniveau i de to kommuner. Herefter mødes lederne og drøfter og beskriver forskelle i opgaveløsningen. Beskrivelserne skal afleveres inden 1. februar Ad B) Kommissorium for arbejdsgruppens analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. Der nedsættes arbejdsgrupper med repræsentanter fra begge kommuner og evt. amtet. Den administrative styregruppe udpeger deltagerne til arbejdsgrupperne og projektleder for hver arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen udarbejder et kommissorium for deres arbejde med beskrivelsen af den fremtidige opgaveløsning. Kommissoriet skal afleveres og godkendes af den administrative styregruppe inden analysearbejdet igangsættes.

28 Brønderslev-Dronninglund Kommune Kommissoriet skal som minimum indeholde: Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål for opgaven Tidsplan for projektet (incl. Milepæle) Organisering af projektet. Ressourcebehov (økonomi og personale) Ad C) Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organisering. Arbejdsgruppen beskriver den fremtidige opgaveløsning og kommer med forslag til organisering. Der udarbejdes gerne flere forslag. De økonomiske konsekvenser/personalemæssige konsekvenser af forslag til den fremtidige opgaveløsning skal angives. Der gøres opmærksom på evt. høringskrav til f.eks. eksterne parter m.fl. Beskrivelserne vedrørende den administrative opgaveløsning (Rådhuset) skal afleveres til den Administrative Styregruppe inden 1. maj Der gives en kort midtvejsevaluering på arbejdet i arbejdsgrupperne inden Påske. Beskrivelserne vedrørende kommunens serviceområder skal afleveres til den Administrative Styregruppe inden 1. juni Der gives en kort midtvejsevaluering på arbejdet i arbejdsgrupperne inden Påske.

29 Brønderslev-Dronninglund Kommune Dato: A. Beskrivelse af status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommuner. Projektnr. Projekttitel Deltagere Status Brønderslev Status Dronninglund Forskelle Nye opgaver fra amtet

30 Brønderslev-Dronninglund Kommune Dato: B. Kommissorium for analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. Projektnr. Projekttitel Deltagere Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål Tidsplan for projektet (incl. Milepæle). Organisering af projektet Ressourcebehov (Økonomi og personale)

31 Brønderslev-Dronninglund Kommune C. Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organistering. Dato: Projektnr. Projekttitel Deltagere Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organisering Økonomi / personale Høring Øvrige forhold

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006

Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Tilstede: Formand Erik Knudsen (EK), fra Kommuneforeningen Palle Hansborg-Sørensen(PHS), borgmester Munkebo

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen:

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Den Kommunale Højskole 26. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan har vi organiseret kommunikationen? Hvordan kommunikerer vi med borgerne?

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet Skolegade 3 4000 Roskilde www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683 GYMNASIEFÆLLESSKABET Formål, struktur og organisering 2015 Forord

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere