Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Forberedelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. december 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 01/1 Organisering af sammenlægning af Brønderslev og Dronninglund Kommuner med tilføjelser /2 Udkast til svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsminsteriet /3 Etablering af projektgrupper /4 Kommunikationsproces og etablering af projektgruppe /5 Indtrædelse af repræsentanter fra amtet i styregruppen /6 Oprettelse af jobbørs /7 Kommunegarantiansøgning fra Dronninglund Kommune /8 Mødeplan, /9 Eventuelt...10

2 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 1 01/1 Organisering af sammenlægning af Brønderslev og Dronninglund Kommuner med tilføjelser Administrativ Styregruppe indstiller tilføjelserne til Organisering af sammenlægning, herunder anbefales etablering af sammenlægningssekretariat og projektsekretariat med placering i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund. Beskrivelse af kommissorium for og snitflader mellem de to sekretariater igangsættes umiddelbart efter eventuel vedtagelse i byrådene. Sagsfremstilling: Ændringerne i forhold til oprindeligt oplæg består i, at det er præciseret at møderne i Forberedelsesudvalget som hovedregel afholdes skiftevis i de to kommuner, møderne i Forberedelsesudvalget som hovedregel ledes af mødestedets borgmester, dagsorden til Forberedelsesudvalget udarbejdes af de to kommuners borgmestre, møderne i Administrativ Styregruppe som hovedregel afholdes skiftevis i de to kommuner, møderne i Administrativ Styregruppe som hovedregel ledes af mødestedets kommunaldirektør, dagsorden til Administrativ Styregruppe udarbejdes af de to kommuners kommunaldirektører. der etableres sammenlægningssekretariat og projektsekretariat Bilag: Organisering af sammenlægning mellem Brønderslev og Dronninglund kommuner Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh og Lene Hansen Godkendt.

3 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 2 02/2 Udkast til svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Administrativ Styregruppe indstiller Udkast til svarskrivelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til godkendelse som fællesbesvarelse for byrådene i Brønderslev og Dronninglund kommuner. Sagsfremstilling: I henhold til Aftale om strukturreform skal kommunerne senest d. 1. januar 2005 overfor ministeriet oplyse, hvordan den ønskede bæredygtighed ønsket opnået. Administrativ styregruppe har udarbejdet forslag til fælles svarskrivelse til Indenrigsog Sundhedsministeriet Bilag Udkast, Svar til Indenrigs- og Sundhedsministeren vedrørende opnåelse af bæredygtighed og forslag til kommunesammenlægning Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh og Lene Hansen Anbefales med tilføjelse af, at der er 29 medlemmer i Byrådet.

4 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 3 03/3 Etablering af projektgrupper Administrativ Styregruppe indstiller, at Forberedelsesudvalget godkender projektoversigt som ramme for nødvendige projekter, samt at Forberedelsesudvalget drøfter prioritering af hvilke projekter der skal igangsættes umiddelbart. Sagsfremstilling: Administrativ styregruppe har udarbejdet forslag til oversigt over projekter/opgaver der som minimum skal gennemføres i forberedelsesperioden. Oversigten forventes udbygget og tilrettet henover forberedelsesperioden både med hensyn til nye opgaveområder og med hensyn til opdeling af store projekter. Projekterne vedrørende visionsudvikling, politisk struktur og administrativ struktur/model foreslås som fællesopgave for byråd, forberedelsesudvalg og administrativ styregruppe. Der forventes arrangeret fælles seminar i marts 2005, hvor de overordnede politiske holdninger til fremtidig struktur kan fastlægges. Projekterne vedrørende IT, Personale og løn, Økonomistyring, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet og Forsyningsvirksomheder vurderes som værende forholdsvis påtrængende at få igangsat tidligt i forberedelsesfasen. Styring af projekterne skal foregå faseopdelt via skema A-C (status, kommissorium, analyse af og forslag til fremtidig organisering). Alle faser/skemaer skal behandles i administrativ styregruppe inden igangsætning af næste fase, og inden resultatet behandles politisk. Projektgruppestørrelserne vil være afhængige af det konkrete projekts karakter og omfang, typisk forventes dog en størrelsesorden omkring 4-6 medlemmer. For områder, hvor der overføres opgaver fra amt/stat forventes også medlemmer fra disse instanser. Administrativ Styregruppe udpeger medlemmerne til projektgrupperne. Hvilke projekter (ekskl. kommunikationsprojektgruppen) der skal igangsættes umiddelbart besluttes på næste styregruppemøde d. 13. december 2004 på baggrund af drøftelserne i Forberedelsesudvalget Bilag Projektgrupper i forbindelse med kommunesammenlægning og overførelse af amtsopgaver Vejledninger til brug af skemaer i forbindelse med projektarbejde: Vejledning til brug af skemaer Skema A, statusbeskrivelse Skema B, disposition

5 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 4 Skema C, beskrivelse af fremtid Personaleafdelingen Dagtilbud, 0-2 årige Dagplejens kommissorium Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Projektoversigt godkendt som ramme. Igangsætning af de foreslåede projekter godkendt.

6 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 5 04/4 Kommunikationsproces og etablering af projektgruppe Administrativ styregruppe indstiller oplæg til kommunikationsproces til Forberedelsesudvalgets godkendelse. Endvidere indstilles at projektgruppe vedrørende kommunikation og information etableres straks, samt at denne skal bestå af: Mette Krogh og Mona Jensen (Brønderslev Kommune) samt Else Larsen og Karsten Bach (Dronninglund Kommune). Som projektleder indstilles Mette Krogh Sagsfremstilling: Meget tyder på, at kommunikationsopgaven såvel internt i de to organisationer samt over for de to nuværende kommuners borgere, bliver af en ganske omfattende karakter. Det vil derfor være nødvendigt, at denne opgave prioriteres højt såvel i Administrativ Styregruppe som i Forberedelsesudvalget. Den foreløbigt nedsatte kommunikationsgruppe bestående af Else Larsen og Karsten Bach fra Dronninglund Kommune og Mona Jensen og Mette Krogh fra Brønderslev Kommune har udarbejdet forslag til processen for resten af Det vil derefter blive den nedsatte Kommunikationsgruppes ansvar at få lagt en egentlig strategi. Der er også beskrevet, hvilke værdier og principper strategien skal bygge på samt overvejelser omkring målgrupper. Bilag Forslag, Kommunikationsstrategi for sammenlægning af Brønderslev og Dronninglund Kommuner Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Godkendt.

7 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 6 05/5 Indtrædelse af repræsentanter fra amtet i styregruppen Administrativ Styregruppe anbefaler overfor byrådene, at amtet bliver repræsenteret i Administrativ Styregruppe med 1 ledelsesrepræsentant og 1 medarbejderrepræsentant. Sagsfremstilling: Borgmestrene har modtaget henvendelse fra Nordjyllands Amt, hvor det foreslås at amtet indtræder i de fora, bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, der på nuværende tidspunkt måtte være etableret i de nye kommunekonstellationer. Administrativ Styregruppe har drøftet henvendelsen på mødet den 29. november Styregruppen besluttede at anbefale forslaget, således at de to amtslige repræsentanter meget gerne måtte repræsentere 2 kommende kommunale opgaveområder. Ligeledes forventes, at de amtslige repræsentanter bliver udstyret med beslutningskompetence svarende til styregruppens. Der er sendt foreløbigt svar til amtet, bl.a. indeholdende en anmodning om hurtig udpegning af medlemmer, såfremt Forberedelsesudvalget godkender forslaget. Bilag: Henvendelse fra Nordjyllands Amt, Samarbejde under strukturreformen Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Anbefales.

8 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 7 06/6 Oprettelse af jobbørs Administrativ Styregruppe indstiller, at byrådene principielt godkender, at der oprettes jobbørs til koordinering af vakante stillinger o.l.. Sagsfremstilling: Administrativ Styregruppe har drøftet hensigtsmæssigheden i at oprette en form for jobbørs, der sikrer koordinering af besættelse af vakante stillinger i de 2 kommuner. Styregruppen finder det hensigtsmæssigt, at en sådan jobbørs oprettes, således medarbejdere i de 2 kommuner og relevante medarbejdere fra amtet får mulighed for at varetage de vakante stillinger. Forslag til nærmere beskrivelse af procedurer m.v. bør udarbejdes af de 2 kommuners personaleafdelinger, således der sikres en personalepolitisk og juridisk korrekt fremgangsmåde. Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Det anbefales, at der udarbejdes forslag til spilleregler for håndtering af vakante stillinger o.l.

9 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 8 07/7 Kommunegarantiansøgning fra Dronninglund Kommune Borgmestrene indstiller, at Forberedelsesudvalget principielt tilkendegiver opbakning til, at Dronninglund kommune stiller kommunegaranti til Dronninglund hallerne Sagsfremstilling: I forbindelse med Dronninglund Kommunes ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om godkendelse af at stille kommunegaranti på 4,64 mio. kr. til renoveringsog tilbygningsprojekt for Dronninglund hallerne, har ministeriet fundet det relevant at få oplyst, hvorledes eventuelle fremtidige sammenlægningskommuner stiller sig til projektets gennemførelse. Bilag Vedr. ansøgning om godkendelse af udstedelse af kommunegaranti til Dronninglundhallerne Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Der tilkendegives opbakning.

10 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 9 08/8 Mødeplan, 2005 Administrativ Styregruppe indstiller, at Forberedelsesudvalget godkender mødeplan for fællesmøder for byrådene og for Forberedelsesudvalget. Sagsfremstilling: Administrativ styregruppe har udarbejdet forslag til mødeplan for 2005 Bilag Mødeplan Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Godkendt ekskl. seminar 3. februar 2005.

11 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Side 10 09/9 Eventuelt T:\Sag\Forberedelsesudvalget \Sager\ \Eventuelt.doc Beslutning i Forberedelsesudvalget den 9. december 2004 Fraværende: Hardy Haukrogh Henvendelse fra studerende.

12 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Bilag 01/1

13 ORGANISERING AF SAMMENLÆGNING AF BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune

14 SAMMENLÆGNINGSPROCES En sammenlægning af 2 kommuner er en meget omfattende og udfordrende proces for de involverede kommuner. Opgaven vil således berøre alle dele af den enkelte kommunes organisation og vil indeholde både sektorspecifikke, men især også en lang række tværgående udfordringer inden for områder, som eksempelvis økonomistyring, personale og IT. Det er vores vurdering, at en så omfattende og kompleks opgave kræver, at de sammenlæggende kommuner i fællesskab indretter organisationerne med specifikt henblik på at løfte sammenlægningsopgaven. Vi har valgt at betragte sammenlægningsprocessen som et udviklingsprojekt, som indeholder en række delprojekter. Billedet af sammenlægningsprocessen som et udviklingsprojekt (eller en række udviklingsprojekter) er især velegnet, fordi det illustrerer, at der er tale om et projekt, som skal gennemføres sideløbende med opretholdelsen af den almindelige drift. Billedet giver også en klar ledesnor for, hvordan det er muligt at indrette de to organisationer til at løfte sammenlægningsopgaven, ved at benytte projektorganisering som omdrejningspunkt. Det er nødvendigt, at der er styr på organiseringen af sammenlæ gningsprojektet fra start til slut, herunder særligt at det er tydeligt, hvem der har ansvaret for hvilke dele af forløbet. Med projektorganisering kan sikres en klar forventning af mandat og ansvar for hver del af sammenlægningsprocessen og samtidig skabes en mindre, fleksibel organisationsstruktur, som muliggør løbende omstillinger og tilpasninger efterhånden som sammenlægningsprocessen skrider frem. Projektorganiseringen indeholder mulighed for udnyttelse af kompetencer på tværs af kommune- og forvaltningsskel, ligesom projektorganisering kan foretages på mange forskellige niveauer og i forskellige faser af sammenlægningsprocessen. Side 2

15 PROJEKTORGANISERING AF SAMMENLÆGNINGSPROCESSEN Forberedelsesudvalg Nedsættelse og forretningsorden m.v. 1. Brønderslev og Dronninglund Byråd nedsætter senest den 15. november 2004 et Forberedelsesudvalg, der har til opgave at forberede sammenlægningen. 2. Forberedelsesudvalgets funktionsperiode løber frem til den 31. december Forberedelsesudvalget består af 14 medlemmer. Hvert Byråd udpeger 7 medlemmer blandt Byrådets medlemmer, hvoraf den ene skal være Borgmesteren. Borgmestrene udgør Forberedelsesudvalgets formandskab. Kommunaldirektørerne deltager i forberedelsesudvalgets møder. 4. Forberedelsesudvalget kan ikke tage beslutninger, men blot indstille til de respektive Byråd i Brønderslev og Dronninglund. 5. Forberedelsesudvalget udarbejder indstilling om etablering af evt. nødvendig sekretariatsbistand til Byrådene i Brønderslev og Dronninglund, som har bevillingskompetencen hertil. Opgaver Forberedelsesudvalget skal i funktionsperioden indstille forslag til Side 3

16 1. Regler om styrelsen af Brønderslev-Dronninglund Kommunes anliggender i en styrelsesvedtægt, jfr. 2, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse. 2. Brønderslev-Dronninglund Kommunes forretningsorden, jfr. 2, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 3. Organisering af og målsætning for Brønderslev-Dronninglund Kommunes administrations-, drifts- og serviceapparat, herunder placering af øvrige forvaltninger og servicecentre. 4. Sagkyndig revision for Brønderslev-Dronninglund Kommune, jfr. 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 5. Regler for indretningen af Brønderslev-Dronninglund Kommunes kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, jfr. 42, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse. 6. Regler om Brønderslev-Dronninglund Kommunes revision i et revisionsregulativ, jfr. 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 7. Opsigelse eller ændring af aftaler og samarbejdsaftaler som hhv. Brønderslev og Dronninglund Kommuner indgår i p.t. 8. Brønderslev-Dronninglund Kommunes eventuelle deltagelse i samarbejder med andre kommuner. 9. Forberede integration af nuværende amtslige opgaver i kommunalt regi. 10. Andre beslutninger, der er nødvendige med henblik på at forberede oprettelsen af Brønderslev-Dronninglund Kommune Møderne i Forberedelsesudvalget afholdes som hovedregel skiftevis i de to kommuner. Møderne i Forberedelsesudvalget ledes som hovedregel af mødestedets borgmester. Dagsorden til Forberedelsesudvalget udarbejdes af de to kommuners borgmestre. Som politisk Forberedelsesudvalg er nedsat følgende: Brønderslev Kommune Borgmester Jens Arne Hedegaard 1. viceborgmester Karsten Frederiksen 2. viceborgmester Lene Hansen Byrådsmedlem Arne M. Jensen Byrådsmedlem Hardy Haukrogh Byrådsmedlem Karl Emil Nielsen Byrådsmedlem Henning Jørgensen Dronninglund Kommune Borgmester Mikael Klitgaard 1. viceborgmester Peer Thisted 2. viceborgmester Bendt Danielsen Byrådsmedlem Asta Skaksen Byrådsmedlem Ole Bæk Pedersen Byrådsmedlem Eskild Sloth Andersen Byrådsmedlem Allan Aagaard Side 4

17 Administrativ Styregruppe Nedsættelse og forretningsorden m.v. 1. Brønderslev og Dronninglund Byråd nedsætter senest den 15. november 2004 Administrativ Styregruppe, hvis funktion er at forestå den løbende administrative styring af forberedelsesprocessen. 2. Administrative Styregruppe består af 10 medlemmer, hvoraf hver kommune udpeger 5 medlemmer (kommunaldirektør, 2 repræsentanter fra Chefgruppe/Direktion, næstformand i CSU/Hovedudvalg) samt yderligere 1 personalerepræsentant. 3. Administrative Styregruppe kan nedsætte én eller flere arbejds- og projektgrupper til varetagelse af bestemte udredningsopgaver, analyseprojekter eller lignende. I arbejds- og projektgrupperne skal der, så vidt muligt, være ligelig repræsentation fra Brønderslev og Dronninglund Kommuner. 4. Administrative Styregruppe udarbejder indstilling til Forberedelsesudvalget om etablering af evt. nødvendig sekretariatsbistand. Opgaver Administrativ Styregruppes opgaver er: 1. Implementering af informations- og kommunikationsstrategi. 2. Udarbejde procesplan for Udarbejde forslag til procesplan for den efterfølgende periode (spec. 2006). 4. Løbende projektopfølgning i forhold til procesplan. 5. Sikre udarbejdelse af rekvireret materiale fra Forberedelsesudvalget, herunder etablering af relevante og nødvendige arbejds-/projektgrupper til udarbejdelse heraf. 6. Sikre udarbejdelse af andet relevant materiale for forberedelsesprocessen, herunder etablering af relevante og nødvendige arbejds-/projektgrupper til udarbejdelse heraf. 7. Sikre koordinering mellem de to kommuner på områder som nyanskaffelser på ITområdet, genbesættelse af stillinger ved vakance, grundsalg og lignende administrative områder. Møderne i Administrativ Styregruppe afholdes som hovedregel skiftevis i de to kommuner. Møderne i Administrativ Styregruppe ledes som hovedregel af mødestedets kommunaldirektør. Dagsorden til Administrativ Styregruppe udarbejdes af de to kommuners kommunaldirektører. Som Administrativ Styregruppe er nedsat følgende: Brønderslev Kommune Kommunaldirektør Søren Steensen Børne- og kulturchef Henning Risager Økonomichef Henrik Aarup Næstformand i CSU Lisbeth Fruensgaard Socialrådgiver Lone Frederiksen Side 5

18 Dronninglund Kommune Kommunaldirektør Ove Thomsen Direktør for Borgerbetjening Kristian Østergaard Vicedirektør Lene D. Faber Næstformand i Hovedudvalget Kristian Kristoffersen Økonomikonsulent Anders Madsen Brønderslev Kommune varetager opgaven som sammenlægningskommunens sekretariat. Konkret vil sammenlægningssekretariatet have til opgave at forberede den politiske servicering samt servicering af Administrativ Styregruppe. Dronninglund Kommune varetager opgaven med koordination af projekter. Helt konkret vil Dronninglund Kommune være "projektleder" for de grupper, der nedsættes (sektorvis som tværfagligt). Side 6

19 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Bilag 02/2

20 Udkast Svar til Indenrigs- og Sundhedsministeren vedrørende opnåelse af bæredygtighed og forslag til kommunesammenlægning Byrådene i Brønderslev og Dronninglund kommuner har på baggrund af Aftale om strukturreform, juni 2004 fundet det naturligt at indlede drøftelser om sammenlægning af de 2 kommuner. Der har henover sensommeren og efteråret været ført intense og konstruktive forhandlinger mellem de 2 kommuner. Disse forhandlinger har resulteret i, at de 2 byråd enstemmigt har besluttet at foreslå Indenrigs- og Sundhedsministeren, at de 2 kommuner sammenlægges til een kommune med navnet Brønderslev- Dronninglund Kommune. Kommunen vil bestå af godt indbyggere, hvoraf ca kommer fra Brønderslev Kommune, og ca kommer fra Dronninglund Kommune. Kommunens samlede areal bliver 633 km². Byrådene finder størrelsen af den nye kommune optimal i forhold til den bæredygtighed, der forventes nødvendig for at løfte de nuværende kommunale opgaver, samt de opgaver der overflyttes til kommunalt regi, som følge af strukturreformen. Denne bæredygtighed vil yderligere understøttes af byrådenes intention om, at den nye kommunes styring skal bygge på nærdemokrati med udstrakt grad af decentralisering af kompetence, og derfor består det nye byråd af 29 medlemmer. Det er dog uhyre vigtigt for byrådene at understrege, at forudsætningen for den fremtidige bæredygtighed for kommunen er, at der sker ændringer i den nuværende tilskuds- og udligningsordning, således der bliver lige muligheder for alle kommuner for at løse de pålagte opgaver. Der tænkes her specielt på det sociale område, hvor udgifterne - inkl. konjunkturafhængige udgifter - i vores del af landet som følge af manglende kompensation belaster kommunaløkonomien i en sådan grad, at der må ske reduktion af udgifterne på de kommunale kerneydelser. Dette er klart utilfredsstillende. Det kan oplyses at begge kommuners udskrivningsgrundlag i 2003 udgjorde ca pr. indbygger, hvilket såvel er under landsgennemsnittet (ca ) som under amtsgennemsnittet (ca ) Som grundlag for sammenlægningen er der underskrevet et sæt vilkår og aftaler som beskriver organiseringen og spilleregler for processen, samt vision og idegrundlag for den nye kommune. Disse vedlægges i kopi. Byrådene har i forbindelse med beslutning om sammenlægning begge udtalt, at sammenlægningen er åben overfor sammenlægning med andre kommuner eller dele af kommuner, såfremt der fremkommer ønsker herom. Byrådene gør opmærksomme på, at de ekstra engangsudgifter, som kommunerne påføres ved gennemførelse af strukturreformen, forventes at blive neutraliseret ved tilskud fra statens side. Endelig vil byrådene anmode om, at Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter den endelige kommunale inddeling inden udgangen af 1. kvartal 2005, således det omfattende forberedelsesarbejde kan igangsættes snarest.

21 Forberedelsesudvalget, 9. december 2004 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Bilag 03/3

22 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Projektgrupper i forbindelse med kommunesammenlægning og overførelse af amtsopgaver Generelt Denne oversigt er en foreløbig oversigt over, hvilke projektgrupper, der, på nuværende tidspunkt, forventes nødvendigt at nedsætte i forbindelse med sammenlægning og integration af opgaver. Der vil være tale om en fleksibel oversigt, der henover forberedelsestiden vil kunne blive udbygget med nye opgaveområder, og hvor større projekter kan blive opdelt i flere underprojekter. Ved nogle af projekterne er der i stikordsform angivet opgaveområder, men det er vigtigt at understrege at der ikke er tale om en fuldstændig kortlægning. Dette vil blive udarbejdet i forbindelse med kommissorium for de enkelte projektgrupper (Se Vejledning til brug af skemaer i forbindelse med projektarbejde ) Alle projektgrupper skal udarbejde forslag til kommissorium som skal godkendes af den administrative styregruppe. Kommissorium skal som minimum indeholde Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål for opgaven Tidsplan for projektet (inkl. milepæle) Organisering af projektet Ressourcebehov (økonomi og personale) Hvor amtslige eller andre instansers opgaver integreres skal projektgruppen omfatte medarbejdere og ledere fra disse på et passende tidspunkt i forløbet Tværgående opgaver Som fællesopgave for Administrativ Styregruppe, Forberedelsesudvalg og byrådene er det nødvendigt at få drøftet, hvilke overordnede politiske principper der skal være gældende for Vision for og udvikling af kommunen Politisk struktur Administrativ struktur og model Formandskabet anbefaler, at der afholdes seminar herom i marts måned 2005, hvorefter der skal arbejdes videre med følgende 3 projekter i regi af Administrativ Styregruppe: Projektgrupper 1

23 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Visionsudvikling Udvikling og konkretisering af visionerne vedrørende o Bosætning o Erhvervs- og kompetenceudvikling o Turisme Strukturen for erhvervs- og turismeserviceringen Politisk struktur Styrelsesvedtægt Forretningsorden Samarbejdsaftaler 60 selskaber Administrativ og driftsstruktur Modeller for organisering Styringsredskaber og metoder Integration og organisering af amtslige opgaveområder Fælles servicestrategi Placering af de administrative enheder Projekter der igangsættes på baggrund af beslutninger i den Administrative Styregruppe Tværgående Kommunikation og information Fastlæggelse af informations- og kommunikationsstrategi Forestå informations- og kommunikationstiltag IT Infrastruktur kortlægning samt forslag til fælles struktur Office-systemer Generelt kortlægning af fag-systemer. (den mere specifikke kortlægning af og forslag til brugen af systemerne skal gennemføres af fag superbrugerne) Organisering af området Personale- og løn Fælles personalepolitik Fælles lønpolitik Projektgrupper 2

24 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Samkøring af lønsystemer Samarbejds- og sikkerhedsudvalgsstruktur Forslag til organisering af området Økonomistyring Fælles kontoplan Kasse- og regnskabsregulativ m.v. Revision Forslag til budgetlægnings- og -opfølgningsprocedure Finanspolitik Samkøring af økonomisystemer Opkrævningsområdet Organisering af området Rådhusfunktioner Servicecentre Hvilke serviceydelser? Hvor skal de placeres, evt. samarbejde med bibliotekssystemet Hvilke serviceydelser fra øvrige offentlige instanser? Organisering af området Sektor projekter Skoler/undervisning Folkeskoler Ungdomsskoler Specialskoler (amtslige) Specialundervisning (inkl. 20.2) PPR Børnepasning Dagpleje Vuggestuer Børnehaver SFO Integrerede institutioner/landsby ordninger Specialbørnehaver (amtslige) Udsatte børn og unge/familie området Integration af amtslige serviceydelser/tilbud Tværgående distriktsteam Styringsmetoder Projektgrupper 3

25 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Ældreområdet Visitation Hjælpemidler Madlavning Frit valg Genoptræning (amtslige opgaver) Forebyggelse (amtslige opgaver) Styresystem Vagtplanlægning Snitflade til sundheds/handicapområdet Sundhedsområdet Skolelæge Sundhedspleje Tandpleje Sund By Snitflader til Ældre/handicapområdet Handicapområdet Bofællesskaber Integration af amtslige institutioner/serviceydelser Snitfalder Psykiatriområdet Integration af amtslige opgaver og institutioner Væresteder/støttecentre Botilbud Beskæftigelses og arbejdsmarkedsområdet Job-/arbejdsmarkedscenter (samspil med AF) Sygedagpenge Aktivering Revalidering Beskyttede jobs Kontanthjælp Flygtninge Voksen/familie området i øvrigt Projektgrupper 4

26 Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Kultur og fritid Folkeoplysning Musikskoler Bibliotek Haller Integration af amtslige tilbud Planlægning, Byggeri og Miljø Integration af amtslige opgaver Miljøcentrene ( 60) Kommunal bygningsvedligeholdelse Kommuneplaner Erhvervs- og boligbyggeri Forsyningsvirksomheder Vand Kloak Varme 60 selskaber Drift og anlæg Overførelse af amtslige veje og opgaver Naturpleje Grønne områder Vintervedligeholdelse Materielgårde/værksteder Beredskab Projektgrupper 5

27 Brønderslev-Dronninglund Kommune Dato: 3. december 2004 Vejledning til brug af skemaer i forbindelse projektarbejde. Der er udarbejdet 3 skemaer: A. Beskrivelse af status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommuner. B. Kommissorium for arbejdsgruppens analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. C. Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organisering. Ad A) Beskrivelse af status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommuner På dette skema beskrives status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommune med angivelse af forskelle i opgaveløsningen. På områder hvor der overføres opgaver fra amtet til kommunen medtages disse. Ved beskrivelse af den administrative organisation angives antallet af medarbejdere, stillingsbetegnelse, beskæftigelsesgrad og opgaver. Ved beskrivelsen af kommunens serviceområder laves en kort beskrivelse af kommunens tilbud, nøgletal (antallet af ansatte, antallet af brugere, budget 2005 angivet brutto og netto, evt. brugerbetaling, udviklingen i antallet af indbyggere for området fra 2004 til 2010). Beskrivelserne laves på lederniveau i de to kommuner. Herefter mødes lederne og drøfter og beskriver forskelle i opgaveløsningen. Beskrivelserne skal afleveres inden 1. februar Ad B) Kommissorium for arbejdsgruppens analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. Der nedsættes arbejdsgrupper med repræsentanter fra begge kommuner og evt. amtet. Den administrative styregruppe udpeger deltagerne til arbejdsgrupperne og projektleder for hver arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen udarbejder et kommissorium for deres arbejde med beskrivelsen af den fremtidige opgaveløsning. Kommissoriet skal afleveres og godkendes af den administrative styregruppe inden analysearbejdet igangsættes.

28 Brønderslev-Dronninglund Kommune Kommissoriet skal som minimum indeholde: Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål for opgaven Tidsplan for projektet (incl. Milepæle) Organisering af projektet. Ressourcebehov (økonomi og personale) Ad C) Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organisering. Arbejdsgruppen beskriver den fremtidige opgaveløsning og kommer med forslag til organisering. Der udarbejdes gerne flere forslag. De økonomiske konsekvenser/personalemæssige konsekvenser af forslag til den fremtidige opgaveløsning skal angives. Der gøres opmærksom på evt. høringskrav til f.eks. eksterne parter m.fl. Beskrivelserne vedrørende den administrative opgaveløsning (Rådhuset) skal afleveres til den Administrative Styregruppe inden 1. maj Der gives en kort midtvejsevaluering på arbejdet i arbejdsgrupperne inden Påske. Beskrivelserne vedrørende kommunens serviceområder skal afleveres til den Administrative Styregruppe inden 1. juni Der gives en kort midtvejsevaluering på arbejdet i arbejdsgrupperne inden Påske.

29 Brønderslev-Dronninglund Kommune Dato: A. Beskrivelse af status for opgaveløsningen i Brønderslev og Dronninglund Kommuner. Projektnr. Projekttitel Deltagere Status Brønderslev Status Dronninglund Forskelle Nye opgaver fra amtet

30 Brønderslev-Dronninglund Kommune Dato: B. Kommissorium for analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. Projektnr. Projekttitel Deltagere Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål Tidsplan for projektet (incl. Milepæle). Organisering af projektet Ressourcebehov (Økonomi og personale)

31 Brønderslev-Dronninglund Kommune C. Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organistering. Dato: Projektnr. Projekttitel Deltagere Beskrivelse af den fremtidige opgaveløsning og forslag til organisering Økonomi / personale Høring Øvrige forhold

ORGANISERING AF SAMMENLÆGNING BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER 23.11.2004

ORGANISERING AF SAMMENLÆGNING BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER 23.11.2004 ORGANISERING AF SAMMENLÆGNING AF BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune 23.11.2004 SAMMENLÆGNINGSPROCES En sammenlægning af 2 kommuner er en meget omfattende og udfordrende

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Studiebesøg fra Aust-Agder. i Brønderslev Kommune

Studiebesøg fra Aust-Agder. i Brønderslev Kommune Studiebesøg fra Aust-Agder i Brønderslev Kommune Program Velkommen /v. Borgmester Mikael Klitgaard Baggrund for besøg /v. Fylkemann Øystein Djupedal Kort præsentation af Brønderslev Kommune/v. Kommunaldirektør

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning DIREKTIONEN Ullasvej 23 DK-3700 Rønne www.brk.dk Notat Modtagere: Økonomi og Erhvervsudvalget Udarbejdet af. Projektkoordinatoren Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

VILKÅR FOR SAMMENLÆGNING BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER 10.11.2004

VILKÅR FOR SAMMENLÆGNING BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER 10.11.2004 VILKÅR FOR SAMMENLÆGNING AF BRØNDERSLEV OG DRONNINGLUND KOMMUNER Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune 10.11.2004 VILKÅR FOR SAMMENLÆGNING 1. Sammenlægning 1. Med virkning fra 1. januar 2007 oprettes

Læs mere

Nordsjællands Park & Vej. Etablering af et 60 fællesskab. Et samarbejde mellem Fredensborg- & Helsingør kommunes driftsenheder

Nordsjællands Park & Vej. Etablering af et 60 fællesskab. Et samarbejde mellem Fredensborg- & Helsingør kommunes driftsenheder Nordsjællands Park & Vej Etablering af et 60 fællesskab Et samarbejde mellem Fredensborg- & Helsingør kommunes driftsenheder Sagsfremstilling Byrådene i Fredensborg og Helsingør kommuner besluttede i februar

Læs mere

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Løn og Personalekontoret 21. maj 2005 HSP. Statusnotet til den administrative og politiske styregruppe. Vedrørende arbejdet i personalegruppen

Løn og Personalekontoret 21. maj 2005 HSP. Statusnotet til den administrative og politiske styregruppe. Vedrørende arbejdet i personalegruppen Løn og Personalekontoret 21. maj 2005 HSP Statusnotet til den administrative og politiske styregruppe Vedrørende arbejdet i personalegruppen Den administrative og den politiske styregruppe i Kommuneforeningen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 14. maj 2008 Mødelokale 120. Brønderslev Rådhus kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat... 1

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Overskrifter for projektgruppens arbejde: 1. Turisme og erhvervsservice. 2. Regionale erhvervssamarbejder. 3. Mulighederne i Lov om erhvervsfremme

Overskrifter for projektgruppens arbejde: 1. Turisme og erhvervsservice. 2. Regionale erhvervssamarbejder. 3. Mulighederne i Lov om erhvervsfremme Dato: 26/5-2005 B. Kommissorium for analysearbejde vedr. forslag til fremtidig opgaveløsning. Projektnr: 22 Projekttitel Deltagere i projektgruppen Opgavebeskrivelse, herunder resultatmål Erhverv og turisme,

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse FURESØ KOMMUNE Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse Medlemmerne mødte. REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til behandling

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faxe Kommune. Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006

Ledelsesgrundlag for Faxe Kommune. Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006 for Faxe Kommune Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING...4 VISION, MISSION OG MÅL...6 VÆRDIER...7 ORGANISATION...8 STYRING...9

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere