Telefonnummer. -adresse. Telefonnummer: adresse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:"

Transkript

1 Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer -adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn: Ministeriet fr børn, ligestilling, integratin g sciale frhld Kntaktpersn: Luise W. Cardinaal Kntaktpersn: Andrey Lukyanv Dat g underskrift Telefnnummer: adresse: Telefnnummer: adresse: 1

2 Licensaftale Integrated Children s System (ICS) er en scialfaglig systematik, der kan anvendes i sagsbehandlingen på udsatte børn g unge mrådet. ICS er frskningsbaseret g udviklet i Strbritannien på pdrag af DCSF (Department fr Children, Schls and Families). Scialministeriet har fået licens fra DCSF til at anvende ICS i Danmark g det er derfr Scialministeriet, sm fungerer sm licensudbyder i frhld til kmmuner, der ønsker at anvende ICS. Ønsker en kmmune at anvende ICS sm systematik i sagsbehandlingen, uanset m det er blanketbaseret eller it-baseret, skal der indgås licens med licensudbyder. 1. Licensaftalen Målet med denne licensaftale er at sikre frhldene mkring brugen af ICS, g sikre at ICS anvendes ptimalt til at understøtte en høj kvalitet i sagsbehandlingen. Licensaftalen fastsætter vilkår g betingelser fr, at en kmmune kan anvende ICS. Aftalen beskriver kmmunens ret til at: Anvende ICS sm systematik Anvende ICS relaterede materialer Blive bistået af licensudbyder Kmmunen får licens ved dels at ansøge m licens hs licensudbyder, jf. bilag 2, dels at tiltræde nærværende licensaftale, g dermed acceptere de vilkår der er beskrevet heri. 2. Begreber Betegnelsen ICS refererer til en scialfaglig systematik i frbindelse med sagsbehandlingen, hvr barnets eller den unges udviklingsmæssige behv gennemgås systematisk i frhld til frældrekmpetencer g familiefrhld. Til understøttelse af ICS systematikken er udviklet en sagssystematik, en referencemdel i frm af en trekant (se bilag 1), støttematerialer til brug i samarbejdet med eksterne parter samt uddannelsesmateriale. ICS minimumsstandarderne refererer til den sagssystematik kmmunen skal anvende i hele sagsbehandlingen, herunder i arbejdet med 50 undersøgelser, handleplaner g indsats/pfølgninger. Minimumsstandarderne sikres ved brug af ICS blanketterne, ved brug af itsystemer eller lkalt tilpassede blanketter, sm følger minimumsstandarderne, jf. bilag ICS ansvarlig En ICS ansvarlig fr kmmunen udpeges i frbindelse med indgåelse af licensaftalen.. Den ICS ansvarlige er lkalt ansvarlig fr anvendelsen af ICS, g fungerer sm kntaktpersn til licensudbyder i frhld vedrørende licensaftalen. 4. Superbrugere Det anbefales, at kmmunen udpeger mindst t ICS faglige superbrugere, med hvem sagsbehandlerne lkalt kan drøfte faglige prblemstillinger knyttet til anvendelsen af ICS. 2

3 Licensaftale Licensudbyder vedligehlder reginale g natinalt netværk af superbrugere fra kmmunerne sm et frum, hvr man kan drøfte faglige prblemstillinger knyttet til anvendelsen af ICS. Derudver anvendes netværket til erfaringspsamling med henblik på frtsat udvikling af ICS. De ICS faglige superbrugere har mulighed fr at rette spørgsmål m ICS systematikken til licensudbyder. 5. Uddannelse Kmmunen har fra indgåelse af licensaftalen ansvar fr, at de medarbejdere der arbejder med ICS gennemgår en grundlæggende uddannelse i ICS inden kmmunen begynder at anvende ICS. Kmmunen kan frit vælge hvilken kursusleverandør der indgås aftale med m ICS kursus, men det er kmmunens ansvar at sikre, at kurset lever p til ICS Metdesekretariatets minimumsstandarder til ICS uddannelse (bilag 2). ICS Metdesekretariatet bistår kmmunerne med vejledning i frhld til at sikre, at kursusindhld lever p til minimumsstandarderne fr ICS grunduddannelse. Uddannelsen tilbydes i frm af ICS-praksiskurser i Børnekatalget g uddannelsens mfang frventes at have en varighed på p til 7 dage. Nye medarbejdere skal sikres en intrduktin til ICS ved ansættelsen g det skal tilstræbes, at de kmmer på kursus snarest efter ansættelsen. Licensudbyder frpligter sig til, at ICS uddannelser er tilgængelige fr kmmunerne på markedsmæssige vilkår. Licensudbyder udarbejder minimumsstandarder til ICS uddannelsens frm g indhld. 6. Ændringer i materialet Hensyn til rettighedshaver, den natinale lvgivning g prethldelse af en standard i anvendelsen af ICS, gør det nødvendig at stille visse generelle krav: Sagsbehandlingen i frbindelse med 50 undersøgelser, handleplaner g indsats/pfølgninger skal følge ICS minimumsstandarderne, jf. bilag 1 Ændringer i frhld til ICS blanketterne er tilladt, så længe de verhlder minimumsstandarderne. Licensudbyder gør dg pmærksm på, at kmmunen ved at tilpasse materiale risikerer en ringere administrativ sikkerhed, da materialet i sin helhed ikke er gdkendt af licensudbyder Begreberne i ICS trekanten må ikke ændres Kmmunen er frpligtet til at indføre ændringer i ICS minimumsstandarder, sm følger af enten lvændringer eller krav fra rettighedshaver i England. 7. Vedligehldelse Licensudbyder frpligter sig til en løbende revisin af blanketterne g indføring af akutte rettelser sm følge af lvændringer, samt løbende udarbejdelse g pdatering af øvrige ICS materialer. I den frbindelse infrmerer licensudbyder m kmmende ændringer g gør materiale tilgængeligt. Kmmunen er frpligtet til at anvende det nyeste materiale. Kmmunen har selv ansvar fr lvmedhldeligheden af eget tilpasset materiale, g varetager selv vedligehldelse g udvikling af tilpassede materialer. 3

4 Licensaftale 8. Erfaringspsamling Kmmunen pfrdres på baggrund af anvendelseserfaringer videregive frslag til frbedringer til licensudbyder. 9. Midlertidig verdragelse af rettigheder Kmmunen kan midlertidigt verdrage brugsrettigheder til ICS materiale til eksterne samarbejdsparter. Kmmunen er da ansvarlig fr, at denne aftales betingelser verhldes af samarbejdspartneren. Overdragelsen dkumenteres internt i kmmunen med navn på samarbejdspartneren, dat, frmål g dat fr phør af den midlertidige verdragelse. Licensudbyder kan verdrage ansvaret fr ICS, herunder administratin, udvikling g licenser til anden part. 10. Ophavsret ICS materiale er phavsretligt beskyttet g må derfr alene anvendes af kmmunen g kmmunens samarbejdspartnere. Hvr det er hensigtsmæssigt, skal der i lkale ICS materialer refereres til det engelske kildemateriale, af hensyn til den phavsretlige beskyttelse. Dette gøres ved at indføje: Baseret på UK Framewrk fr the Assessment f Children in Need and their Families. 11. Opsigelse Aftalen løber, indtil den psiges. Licensen kan psiges af kmmunen med øjeblikkelig varsel. Af hensyn til licensaftalen med de engelske myndigheder kan licensen psiges af licensudbyder med tre måneders varsel med virkning fra kalenderårets udløb. Det er licensudbydes hensigt til en hver tid at prethlde frpligtigelsen i nærværende aftale. Ophører kmmunen med at anvende ICS skal licensudbyder have skriftlig besked. Licensen regnes da fr psagt. Efter phør af aftalen må kmmunen ikke længere anvende ICS. 4

5 Bilag 1 Minimumsstandarder fr ICS i 50 undersøgelse, handleplan g pfølgning ICS blanketterne understøtter at de seks punkter i servicelvens krav til 50 undersøgelser g handleplaner følges, g samtidig sikrer strukturen, at man arbejder efter en ICS systematik, sm uddyber disse punkter (illustreret i ICS trekanten). Hvis man ønsker at ændre i blankettens struktur, kan dette gøres indenfr rammerne af licensrdningen, hvis blanketterne sm minimum understøtter nedenstående standarder: 1 1 Minimumsstandarderne vedrører udelukkende ICS-systematikken g tager således ikke højde fr de prcessuelle krav til sagsbehandlingen. Ændringer i struktur sker derfr på eget ansvar g licensudbyder kan ikke drages til ansvar fr eventuelle uhensigtsmæssige knsekvenser af ændringerne, fx manglende verhldelse af servicelvens krav til undersøgelser g handleplaner. 5

6 Bilag 1 50 undersøgelse Barnets/den unges udviklingsmæssige behv I beskrivelsen af barnets/den unges udviklingsmæssige behv skal alle nedenstående temaer beskrives selvstændigt: Sundhedsfrhld Sklefrhld g læring Fritidsfrhld g venskaber Følelsesmæssig g adfærdsmæssig udvikling Identitet Scial fremtræden Selvstændighed Familiefrhld familierelatiner Udvikling g adfærd I beskrivelsen skal både ressurcer g prblemer berøres. Hvis der er temaer, der på baggrund af samtale med barnet/den unge, viser sig ikke at være relevante redegøres fr dette. I beskrivelsen skal barnets, frældrenes, sagsbehandlerens g andre fagpersners udsagn så vidt muligt være tydeligt adskilt, sådan at man kan se, hvem der har bidraget med hvilke plysninger. Frældrekmpetencer I beskrivelsen af frældrekmpetencer skal man være pmærksm på nedenstående temaer, sm dg ikke nødvendigvis skal beskrives selvstændigt: Grundlæggende msrg Sikkerhedsaspekter Følelsesmæssig varme Stimulering Vejledning g grænsesætning Stabilitet I beskrivelsen skal både ressurcer g prblemer berøres. I beskrivelsen skal frældrekmpetencer frhldes til barnets/den unges udviklingsmæssige behv, sm er afdækket venfr. Familiefrhld familie g mgivelser I beskrivelsen af familiefrhld familie g mgivelser skal nedenstående temaer beskrives selvstændigt: 6

7 Bilag 1 Familiens histrie g funktin Slægtningen g andre i familiens netværk Bligen Beskæftigelse Øknmi Familiens sciale integratin Lkalsamfundsressurcer Familiens relatiner til mgivelserne Det er vigtigt, at barnets/den unges egen pfattelse kmmer frem så vidt muligt. I beskrivelsen skal både ressurcer g prblemer berøres. Hvis der er temaer, der på baggrund af samtale med barnet/den unge, viser sig ikke at være relevante redegøres fr dette. Analyse I analysen sammenhldes de tre sider i ICS trekanten. Det vil sige barnets/den unges udviklingsmæssige behv, frældrekmpetencer g familie g mgivelser. I analysen er det vigtigt, at barnets/den unges behv er i centrum g at frældrekmpetencer g familie g mgivelser vurderes ud fra deres betydning fr imødekmmelse af barnets/den unges behv. Faglig vurdering I den faglige vurdering afvejes barnets/den unges prblemer g ressurcer på baggrund af analysen. Der fretages desuden en begrundet stillingtagen til, m der er grundlag fr at iværksætte franstaltninger. Den faglige vurdering skal samtidig indehlde en vurdering af hvilken type indsatser, der evt. kan anvendes g parternes indstilling til disse. Handleplan Barnets/den unges behvsmråder knkrete mål g delmål Beskrivelsen af mål g delmål skal knyttes til barnets/den unges udviklingsmæssige behv g beskrives pdelt på de relevante af følgende behvsmråder: Sundhedsfrhld Sklefrhld g læring Fritidsfrhld g venskaber Følelsesmæssig g adfærdsmæssig udvikling Identitet Udvikling g adfærd Scial fremtræden Selvstændighed Familiefrhld familierelatiner Familiefrhld familie g mgivelser (bunden af trekanten) I beskrivelsen kan både mål g delmål indgå. 7

8 Bilag 1 I beskrivelsen skal det fremgå tydeligt, hvem der er ansvarlig fr at mål g/eller delmål pfyldes g hvilke aftaler der er indgået. Kmmentarer til handleplanen fra frældre g unge ver 15 skal fremgå. Opfølgning Opfølgning på knkrete mål g delmål Opfølgningen på mål g delmål skal, hvr det er relevant, knyttes til barnets/den unges udviklingsmæssige behv g til de mål/delmål der er pstillet i handleplanen. I pfølgningen beskrives pdelt på de relevante af følgende behvsmråder: Sundhedsfrhld Sklefrhld g læring Fritidsfrhld g venskaber Følelsesmæssig g adfærdsmæssig udvikling Identitet Udvikling g adfærd Scial fremtræden Selvstændighed Familiefrhld familierelatiner Familiefrhld familie g mgivelser (bunden af trekanten) I beskrivelsen indgår alle mål g delmål fra handleplanen. I beskrivelsen skal det fremgå tydeligt i hvilken grad mål g/eller delmål er pfyldt. Desuden skal det beskrives i hvilket mfang indsatserne har fungeret. Det skal være muligt at ntere øvrige bemærkninger vedrørende barnets/den unges behv indenfr hvert behvsmråde. Faglig vurdering Opfølgningen skal munde ud i en faglig vurdering g det skal tydeligt fremgå hvrvidt pfølgningen fører til ændringer i handleplanen g/eller indsats. 8

9 Bilag 2 Grunduddannelse i Integrated Children s System Fr at sikre et fælles kvalitetsniveau i ICS grunduddannelsen, anbefales det, at kmmunen følger nedenstående minimumskrav til uddannelsens frm, rammer g indhld i den aftale, der indgås med kursusleverandøren m uddannelse af medarbejderne. Det anbefales, at kmmunen videregiver kntaktplysninger på kursusleverandør til ICS Metdesekretariatet, så frmidling af nyeste materialer g infrmatin kan sikres. Minimumskrav til uddannelsens frm g rammer Kmmunen har selv ansvar fr at indgå en aftale m afhldelse af ICS grunduddannelse med en relevant kursusleverandør. Det er kmmunens ansvar, at kursusleverandørens ICS grunduddannelse lever p til minimumskravene i frbindelse med anvendelse af implementeringsstøtte til uddannelsen. Hvis kmmunen ønsker det, kan ICS Metdesekretariatet bistå kmmunen med vejledning i frhld til at sikre, at kursusindhld lever p til minimumskrav fr ICS grunduddannelse. Uddannelsen leveres i frm af ICS praksiskurser i Børnekatalget. Det samlede undervisningsmateriale skal udver det materiale, sm kursusleverandøren selv udarbejder mfatte (materialet stilles frit til rådighed fra ICS Metdesekretariatet i elektrnisk frm): Nyeste udgave af blanketter med tilhørende vejledning De alderspdelte fkusmråder Lamineret ICS trekant Barnets velfærd i centrum ICS Håndbg udarbejdet af de sciale højskler i Odense g København Kursusleverandøren er frpligtet til at sørge fr, at kursister g undervisere besvarer kursusevalueringer udarbejdet af ICS Metdesekretariatet Minimumskrav til uddannelsens indhld Uddannelsens indhld skal sm minimum give medarbejderne kendskab til (uddybet nedenfr): Sagsbehandlerens rlle g funktin ICS grundprincipper g værdigrundlag ICS trekanten g de alderspdelte fkusmråder ICS g anbringelsesrefrmen Anvendelse af ICS trin fr trin i sagsbehandlingen Implementering af ICS Uddannelsen tilrettelægges således, at deltagerne får praktiske anvisninger i, hvrdan samarbejdet med børn/unge g frældre samt prfessinelle samarbejdsparter kan gribes an på basis af ICS-systematikken. ICS grundprincipper g værdigrundlag Grundprincipperne fr udarbejdelsen af ICS-systematikken g ICS-trekanten er resultatet af et mfattende frsknings- g udredningsarbejde (se fx Studies infrming the Framewrk fr the Assessment f Children in Need and their Families ). Principperne, sm ICS baserer sig på, mfatter det teretiske grundlag, 9

10 Bilag 2 værdigrundlaget g begrebsapparatet, sm danner grundlag fr scialfaglige undersøgelser, handleplaner, indsatser g pfølgning. Den samlede g verrdnede teri fr ICS er den udviklingsøklgiske teri (Brnfenbrenner). Hertil kmmer tilknytningsterier (Bwlby), terier m mdstandskraft hs børn (Rutter) g udviklingspsyklgiske betragtninger, sm ligger til grund fr udviklingen af ICS-trekanten (se fx The Child s Wrld. Assessing Children in Need eller artiklen En vurdering af børns behv g udvikling: Integrated Children System (ICS), hvr det teretiske grundlag fr ICS er beskrevet). Erfaringer fra det tidligere DFES (Department fr Educatin and Skills) i England (nu DCSF-Departement fr Children, Schls and Families) g Scialstyrelsen i Sverige fastslår, at en væsentlig frudsætning fr, at arbejdet med ICS bliver en brugbar referenceramme fr sagsbehandlingen, er, at sagsbehandlerne tilegner sig en grundig frståelse fr ICS principper g værdigrundlag, herunder at sagsbehandlerne får indsigt i de centrale terier, der ligger til grund fr udviklingen af ICS. På grundkurset i ICS skal deltagerne præsenteres fr de principper, sm ligger til grund fr ICS. Kurset skal lægge p til, at deltagerne diskuterer g reflekterer ver ICS principperne g relaterer principperne til værdigrundlaget fr arbejdet med udsatte børn/unge g deres familier i den kmmunale rganisatin g egen praksis. Særligt skal deltagerne reflektere ver, hvrledes ICS-systematikkens fkus på børneperspektivet påvirker den kmmunale rganisatin g egen praksis. Deltagerne skal ligeledes præsenteres fr de centrale terier (se afsnittet ven fr), der ligger bag udviklingen af ICS. Det er vigtigt, at ICS principper g bagvedliggende terier intrduceres på en måde, så den tilegnede viden m ICS kan msættes til praksis i det daglige arbejde, når medarbejderen vender hjem fra kurset. ICS-trekanten g de alderspdelte fkusmråder ICS-mdellen er pstillet sm en trekant med følgende tre dmæner: Barnets udviklingsmæssige behv, Frældrekmpetencer g Familie g mgivelsesfaktrer. ICS-trekanten er baseret på et helhedssyn på børns g unges udvikling. Det verrdnede perspektiv er den udviklingsøklgiske teri (Brnfenbrenner), sm beskriver børns g unges udvikling i et interaktins- g samspilsperspektiv. Dvs. at børns g unges udvikling skal ses g frstås ud fra den sciale sammenhæng, barnet g familien indgår i, herunder samspillet mellem barnet/den unge g frældrene g mellem familien g dens mgivelser. Det betyder bl.a. at sagsbehandleren skal have frståelse fr det stadige samspil mellem trekantens dmæner: Barnets udviklingsmæssige behv, Frældrekmpetencer g Familie g mgivelsesfaktrer. Erfaringer fra det tidligere DFES (nu DCSF) i England g Scialstyrelsen i Sverige viser, at det er vigtigt, at sagsbehandlerne får en grundig indsigt g frståelse fr ICS-trekanten, hvis ICS-trekanten skal blive et brugbart værktøj i sagsbehandlingen. På grundkurset skal der være en grundig gennemgang af ICS-trekantens tre dmæner: Barnets/den unges udvikling g udviklingsbehv, Frældrekmpetencer g Familie g mgivelsesfaktrer g de tilhørende dimensiner. Det stadige samspil mellem trekantens dmæner Barnets udviklingsmæssige behv, Frældrekmpetencer g Familie g mgivelsesfaktrer skal frmidles til kursusdeltagerne. I gennemgangen af ICS-trekanten skal det fremgå, hvrledes dmæner g dimensiner kan anvendes i sagsbehandlingen af børn/unge med handicap (se fx : Assessing Children in Need and their Families. Practice Guidance (Department f Health). Den danske udgave af alderspdelte fkusmråder er udviklet på basis af de engelske cre assessment recrds g pdateret i De alderspdelte fkusmråder er tænkt sm hjælpespørgsmål, der kan hjælpe g støtte sagsbehandleren under hele sagsbehandlingsprcessen, herunder i udredningsarbejdet i frbindelse med en 50-undersøgelse. I den frbindelse skal det understreges, at fkusmråderne ikke skal anvendes ureflekteret i en udredning. Fkusmråderne anvendes ikke sm dkumentatin på en børne-ungesag sag. På grundkurset i ICS skal deltagerne undervises i, hvrdan de alderspdelte fkusmråder kan anvendes sm et redskab ved indsamlingen af infrmatin g analyse af barnets/den unges behv g frældrenes kapacitet til at 10

11 Bilag 2 imødekmme barnets/den unges behv. Erfaringen viser, at sagsbehandlerne især har gavn af fkusmråderne i starten, hvr de bruges til at msætte g indkredse ICS-begreberne til daglig praksis. ICS g Anbringelsesrefrmen Det frudsættes, at deltagerne på grundkurset i ICS har indsigt i de lvgivningsmæssige krav g de krav, der er en følge af Anbringelsesrefrmen. På grundkurset i ICS er det derimd væsentligt, at der i undervisningen fkuseres på, at deltagerne får frståelse fr sammenhængen mellem ICS principper/værdigrundlag g intentinerne g værdierne i lv m scial service (Anbringelsesrefrmen). Ligeledes skal undervisningen give deltagerne indsigt i, hvrdan arbejdet med ICS sm referenceramme g arbejdsmdel fr sagsbehandlingen på børne- g ungemrådet knkret kan understøtte refrmens krav til sagsbehandlingen. Kursusleverandøren skal frmidle sammenhængen mellem ICS-trekanten g de seks punkter: 1) Sundhed 2) sklefrhld 3) Udvikling g adfærd 4) Fritid g venskaber 5) Familiefrhld g 6) Andre relevante frhld, sm er mdrejningspunkt fr udredningsarbejdet i frbindelse med en 50-undersøgelse, handleplan g indsats/pfølgning. Ligeledes skal der være fkus på, hvrledes sagsbehandlerne kan afdække ressurcer såvel sm prblemstillinger med afsæt i ICS-systematikken (jf. lv m scial service 50 stk. 3), samt hvrledes sagsbehandleren kan tilrettelægge en 50-undersøgelse, så den ikke bliver mere mfattende end frmålet tilsiger (jf. lv m scial service 50 stk. 5). Anvendelse af ICS trin fr trin i sagsbehandlingen Uddannelsen skal indehlde en gennemgang af struktur, indhld g anvendelse af ICS blanketterne fr henvendelse/underretning, 50 undersøgelse, handleplan, indsats/pfølgning samt blanketter til indhentning af statusudtalelser fra samarbejdsparter. Sammenhængen mellem de dansk udviklede blanketters knkrete udfrmning g ICS skal frmidles grundigt til deltagerne. Uddannelsen skal give deltagerne knkrete anvisninger på g erfaringer med, hvrdan man kan lave en 50- undersøgelse, udarbejde en handleplan fr indsatsen g lave en systematisk pfølgning af denne med ICS sm referenceramme. 50-undersøgelse Grundkurset i ICS skal give deltagerne erfaringer med at strukturere g systematisere en 50 undersøgelse med afsæt i ICS-trekanten. Kurset bør give knkrete anvisninger på, hvrdan sagsbehandleren frmidler ICS-trekanten til barnet/den unge, frældrene g de prfessinelle samarbejdsparter. Ligeledes bør deltagerne undervises i, hvrledes ICS understøtter samarbejdet med prfessinelle samarbejdsparter herunder, hvrdan sagsbehandlerne kan indhente infrmatiner fra prfessinelle samarbejdsparter bl.a. via brugen af de blanketter, der er udfrmet til statusudtalelser. Grundkurset i ICS skal give deltagerne praktiske erfaringer med at strukturere g systematisere de indsamlede infrmatiner g anvende ICS-trekantens dmæner g dimensiner sm et knkret værktøj i analyse g vurdering af børns g unges behv. Det er i den frbindelse vigtigt, at deltagerne vejledes i, hvad frskellen er på beskrivelse, analyse g vurdering i frbindelse med en 50-undersøgelse. Erfaringerne fra de seks piltkmmuner viser desuden, at det kan være en gd idé at tydeliggøre, hvr meget der skal til fr at beskrivelsen er gd nk, da der kan være en tendens til at vergøre undersøgelserne. Det at arbejde i blanketter kan betyde, at der pstår en angst fr de tmme felter g grundkurset skal derfr 11

12 Bilag 2 tydeliggøre, at undersøgelserne ikke må være mere mfattende end frmålet tilsiger g der skal gives anvisninger på hvrdan man arbejder med både lette g tunge sager efter ICS systematikken. Handleplan/visitatin Grundkurset i ICS skal give praktiske anvisninger på, hvrdan sagsbehandlerne kan frmulere frmål, mål g delmål i handleplanen med afsæt i ICS-mdellens frståelse g tilgang til barnets/den unges udvikling g behv. Kurset skal give deltagerne praktiske erfaringer med at msætte 50-undersøgelsens analyse g vurdering til frmål, mål g delmål, sm er mulige at følge p på. Erfaringerne med de sagsbehandlere fra de seks piltkmmuner, der har været på kursus indtil nu, viser, at sagsbehandlerne især finder prcessen med at frmulere knkrete frmål, mål g delmål vanskelig. Kurset bør derfr anvise deltagerne knkrete redskaber til denne prces. Indsats g pfølgning På grundkurset skal deltagerne undervises i, hvrdan de på basis af ICS kan strukturere en pfølgning af indsatser, herunder pfølgning på målene i handleplanen. Ligeledes bør deltagerne undervises i, hvrledes ICS understøtter samarbejdet med prfessinelle samarbejdsparter herunder, hvrdan sagsbehandlerne kan indhente infrmatiner fra prfessinelle samarbejdsparter bl.a. via brugen af de blanketter, der er udfrmet til statusudtalelser. 12

13 Bilag 3 Ansøgning m ICS licens (indsendes sammen med licensaftalen) Ansøgningen gælder: Kmmunens navn Hvilke enheder mfattes af ansøgningen ICS ansvarlig Hvem er ICS ansvarlig i kmmunen Navn: Mail: Telefn: Superbrugere Hvem er/vil blive udnævnt til ICS faglige superbrugere Navn: Mail: Telefn: Navn: Mail: Telefn: Ved flere end t superbrugere, vedlægges kntaktplysninger, sådan at der er kntaktplysninger på alle ICS superbrugere. Uddannelse 13

14 Bilag 3 Ansøgning m ICS licens (indsendes sammen med licensaftalen) Hvrnår frventes det, at sagsbehandlerne gennemfører ICS uddannelsesfrløbet g hs hvilken kursusleverandør: 14

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud ver. 1.1 15.74.10.60. Ansøgningsfrist d. 10.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud ver. 1.1 15.74.10.60. Ansøgningsfrist d. 10. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Frebyggelse af magtanvendelse på btilbud ver. 1.1 15.74.10.60 Ansøgningsfrist d. 10. nvember 2014

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger 23. kt. 2014 Satspuljeansøgning (11) Sidste redigering Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte sm brbygger i den sammenhængende recveryindsats fr mennesker med psykiske lidelser Kmmune/Regin: Regin Hvedstaden.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen Det Natinale Indikatrprjekt til måling g frbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbgen NIP-sekretariatet Kmpetencecenter Nrd, Klinisk Epidemilgisk Afdeling, Aarhus Universitetshspital Kmpetencecenter

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer Studierdning fr uddannelsen til Handelsøknm (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt. Gældende pr. 1. september 2013. Der tages frbehld fr eventuelle trykfejl g ændringer

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kmmune Tilsynsrapprt Høje - Taastrup Kmmune Taxhuset Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indhldsfrtegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger g anbefalinger...

Læs mere