Telefonnummer. -adresse. Telefonnummer: adresse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:"

Transkript

1 Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer -adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn: Ministeriet fr børn, ligestilling, integratin g sciale frhld Kntaktpersn: Luise W. Cardinaal Kntaktpersn: Andrey Lukyanv Dat g underskrift Telefnnummer: adresse: Telefnnummer: adresse: 1

2 Licensaftale Integrated Children s System (ICS) er en scialfaglig systematik, der kan anvendes i sagsbehandlingen på udsatte børn g unge mrådet. ICS er frskningsbaseret g udviklet i Strbritannien på pdrag af DCSF (Department fr Children, Schls and Families). Scialministeriet har fået licens fra DCSF til at anvende ICS i Danmark g det er derfr Scialministeriet, sm fungerer sm licensudbyder i frhld til kmmuner, der ønsker at anvende ICS. Ønsker en kmmune at anvende ICS sm systematik i sagsbehandlingen, uanset m det er blanketbaseret eller it-baseret, skal der indgås licens med licensudbyder. 1. Licensaftalen Målet med denne licensaftale er at sikre frhldene mkring brugen af ICS, g sikre at ICS anvendes ptimalt til at understøtte en høj kvalitet i sagsbehandlingen. Licensaftalen fastsætter vilkår g betingelser fr, at en kmmune kan anvende ICS. Aftalen beskriver kmmunens ret til at: Anvende ICS sm systematik Anvende ICS relaterede materialer Blive bistået af licensudbyder Kmmunen får licens ved dels at ansøge m licens hs licensudbyder, jf. bilag 2, dels at tiltræde nærværende licensaftale, g dermed acceptere de vilkår der er beskrevet heri. 2. Begreber Betegnelsen ICS refererer til en scialfaglig systematik i frbindelse med sagsbehandlingen, hvr barnets eller den unges udviklingsmæssige behv gennemgås systematisk i frhld til frældrekmpetencer g familiefrhld. Til understøttelse af ICS systematikken er udviklet en sagssystematik, en referencemdel i frm af en trekant (se bilag 1), støttematerialer til brug i samarbejdet med eksterne parter samt uddannelsesmateriale. ICS minimumsstandarderne refererer til den sagssystematik kmmunen skal anvende i hele sagsbehandlingen, herunder i arbejdet med 50 undersøgelser, handleplaner g indsats/pfølgninger. Minimumsstandarderne sikres ved brug af ICS blanketterne, ved brug af itsystemer eller lkalt tilpassede blanketter, sm følger minimumsstandarderne, jf. bilag ICS ansvarlig En ICS ansvarlig fr kmmunen udpeges i frbindelse med indgåelse af licensaftalen.. Den ICS ansvarlige er lkalt ansvarlig fr anvendelsen af ICS, g fungerer sm kntaktpersn til licensudbyder i frhld vedrørende licensaftalen. 4. Superbrugere Det anbefales, at kmmunen udpeger mindst t ICS faglige superbrugere, med hvem sagsbehandlerne lkalt kan drøfte faglige prblemstillinger knyttet til anvendelsen af ICS. 2

3 Licensaftale Licensudbyder vedligehlder reginale g natinalt netværk af superbrugere fra kmmunerne sm et frum, hvr man kan drøfte faglige prblemstillinger knyttet til anvendelsen af ICS. Derudver anvendes netværket til erfaringspsamling med henblik på frtsat udvikling af ICS. De ICS faglige superbrugere har mulighed fr at rette spørgsmål m ICS systematikken til licensudbyder. 5. Uddannelse Kmmunen har fra indgåelse af licensaftalen ansvar fr, at de medarbejdere der arbejder med ICS gennemgår en grundlæggende uddannelse i ICS inden kmmunen begynder at anvende ICS. Kmmunen kan frit vælge hvilken kursusleverandør der indgås aftale med m ICS kursus, men det er kmmunens ansvar at sikre, at kurset lever p til ICS Metdesekretariatets minimumsstandarder til ICS uddannelse (bilag 2). ICS Metdesekretariatet bistår kmmunerne med vejledning i frhld til at sikre, at kursusindhld lever p til minimumsstandarderne fr ICS grunduddannelse. Uddannelsen tilbydes i frm af ICS-praksiskurser i Børnekatalget g uddannelsens mfang frventes at have en varighed på p til 7 dage. Nye medarbejdere skal sikres en intrduktin til ICS ved ansættelsen g det skal tilstræbes, at de kmmer på kursus snarest efter ansættelsen. Licensudbyder frpligter sig til, at ICS uddannelser er tilgængelige fr kmmunerne på markedsmæssige vilkår. Licensudbyder udarbejder minimumsstandarder til ICS uddannelsens frm g indhld. 6. Ændringer i materialet Hensyn til rettighedshaver, den natinale lvgivning g prethldelse af en standard i anvendelsen af ICS, gør det nødvendig at stille visse generelle krav: Sagsbehandlingen i frbindelse med 50 undersøgelser, handleplaner g indsats/pfølgninger skal følge ICS minimumsstandarderne, jf. bilag 1 Ændringer i frhld til ICS blanketterne er tilladt, så længe de verhlder minimumsstandarderne. Licensudbyder gør dg pmærksm på, at kmmunen ved at tilpasse materiale risikerer en ringere administrativ sikkerhed, da materialet i sin helhed ikke er gdkendt af licensudbyder Begreberne i ICS trekanten må ikke ændres Kmmunen er frpligtet til at indføre ændringer i ICS minimumsstandarder, sm følger af enten lvændringer eller krav fra rettighedshaver i England. 7. Vedligehldelse Licensudbyder frpligter sig til en løbende revisin af blanketterne g indføring af akutte rettelser sm følge af lvændringer, samt løbende udarbejdelse g pdatering af øvrige ICS materialer. I den frbindelse infrmerer licensudbyder m kmmende ændringer g gør materiale tilgængeligt. Kmmunen er frpligtet til at anvende det nyeste materiale. Kmmunen har selv ansvar fr lvmedhldeligheden af eget tilpasset materiale, g varetager selv vedligehldelse g udvikling af tilpassede materialer. 3

4 Licensaftale 8. Erfaringspsamling Kmmunen pfrdres på baggrund af anvendelseserfaringer videregive frslag til frbedringer til licensudbyder. 9. Midlertidig verdragelse af rettigheder Kmmunen kan midlertidigt verdrage brugsrettigheder til ICS materiale til eksterne samarbejdsparter. Kmmunen er da ansvarlig fr, at denne aftales betingelser verhldes af samarbejdspartneren. Overdragelsen dkumenteres internt i kmmunen med navn på samarbejdspartneren, dat, frmål g dat fr phør af den midlertidige verdragelse. Licensudbyder kan verdrage ansvaret fr ICS, herunder administratin, udvikling g licenser til anden part. 10. Ophavsret ICS materiale er phavsretligt beskyttet g må derfr alene anvendes af kmmunen g kmmunens samarbejdspartnere. Hvr det er hensigtsmæssigt, skal der i lkale ICS materialer refereres til det engelske kildemateriale, af hensyn til den phavsretlige beskyttelse. Dette gøres ved at indføje: Baseret på UK Framewrk fr the Assessment f Children in Need and their Families. 11. Opsigelse Aftalen løber, indtil den psiges. Licensen kan psiges af kmmunen med øjeblikkelig varsel. Af hensyn til licensaftalen med de engelske myndigheder kan licensen psiges af licensudbyder med tre måneders varsel med virkning fra kalenderårets udløb. Det er licensudbydes hensigt til en hver tid at prethlde frpligtigelsen i nærværende aftale. Ophører kmmunen med at anvende ICS skal licensudbyder have skriftlig besked. Licensen regnes da fr psagt. Efter phør af aftalen må kmmunen ikke længere anvende ICS. 4

5 Bilag 1 Minimumsstandarder fr ICS i 50 undersøgelse, handleplan g pfølgning ICS blanketterne understøtter at de seks punkter i servicelvens krav til 50 undersøgelser g handleplaner følges, g samtidig sikrer strukturen, at man arbejder efter en ICS systematik, sm uddyber disse punkter (illustreret i ICS trekanten). Hvis man ønsker at ændre i blankettens struktur, kan dette gøres indenfr rammerne af licensrdningen, hvis blanketterne sm minimum understøtter nedenstående standarder: 1 1 Minimumsstandarderne vedrører udelukkende ICS-systematikken g tager således ikke højde fr de prcessuelle krav til sagsbehandlingen. Ændringer i struktur sker derfr på eget ansvar g licensudbyder kan ikke drages til ansvar fr eventuelle uhensigtsmæssige knsekvenser af ændringerne, fx manglende verhldelse af servicelvens krav til undersøgelser g handleplaner. 5

6 Bilag 1 50 undersøgelse Barnets/den unges udviklingsmæssige behv I beskrivelsen af barnets/den unges udviklingsmæssige behv skal alle nedenstående temaer beskrives selvstændigt: Sundhedsfrhld Sklefrhld g læring Fritidsfrhld g venskaber Følelsesmæssig g adfærdsmæssig udvikling Identitet Scial fremtræden Selvstændighed Familiefrhld familierelatiner Udvikling g adfærd I beskrivelsen skal både ressurcer g prblemer berøres. Hvis der er temaer, der på baggrund af samtale med barnet/den unge, viser sig ikke at være relevante redegøres fr dette. I beskrivelsen skal barnets, frældrenes, sagsbehandlerens g andre fagpersners udsagn så vidt muligt være tydeligt adskilt, sådan at man kan se, hvem der har bidraget med hvilke plysninger. Frældrekmpetencer I beskrivelsen af frældrekmpetencer skal man være pmærksm på nedenstående temaer, sm dg ikke nødvendigvis skal beskrives selvstændigt: Grundlæggende msrg Sikkerhedsaspekter Følelsesmæssig varme Stimulering Vejledning g grænsesætning Stabilitet I beskrivelsen skal både ressurcer g prblemer berøres. I beskrivelsen skal frældrekmpetencer frhldes til barnets/den unges udviklingsmæssige behv, sm er afdækket venfr. Familiefrhld familie g mgivelser I beskrivelsen af familiefrhld familie g mgivelser skal nedenstående temaer beskrives selvstændigt: 6

7 Bilag 1 Familiens histrie g funktin Slægtningen g andre i familiens netværk Bligen Beskæftigelse Øknmi Familiens sciale integratin Lkalsamfundsressurcer Familiens relatiner til mgivelserne Det er vigtigt, at barnets/den unges egen pfattelse kmmer frem så vidt muligt. I beskrivelsen skal både ressurcer g prblemer berøres. Hvis der er temaer, der på baggrund af samtale med barnet/den unge, viser sig ikke at være relevante redegøres fr dette. Analyse I analysen sammenhldes de tre sider i ICS trekanten. Det vil sige barnets/den unges udviklingsmæssige behv, frældrekmpetencer g familie g mgivelser. I analysen er det vigtigt, at barnets/den unges behv er i centrum g at frældrekmpetencer g familie g mgivelser vurderes ud fra deres betydning fr imødekmmelse af barnets/den unges behv. Faglig vurdering I den faglige vurdering afvejes barnets/den unges prblemer g ressurcer på baggrund af analysen. Der fretages desuden en begrundet stillingtagen til, m der er grundlag fr at iværksætte franstaltninger. Den faglige vurdering skal samtidig indehlde en vurdering af hvilken type indsatser, der evt. kan anvendes g parternes indstilling til disse. Handleplan Barnets/den unges behvsmråder knkrete mål g delmål Beskrivelsen af mål g delmål skal knyttes til barnets/den unges udviklingsmæssige behv g beskrives pdelt på de relevante af følgende behvsmråder: Sundhedsfrhld Sklefrhld g læring Fritidsfrhld g venskaber Følelsesmæssig g adfærdsmæssig udvikling Identitet Udvikling g adfærd Scial fremtræden Selvstændighed Familiefrhld familierelatiner Familiefrhld familie g mgivelser (bunden af trekanten) I beskrivelsen kan både mål g delmål indgå. 7

8 Bilag 1 I beskrivelsen skal det fremgå tydeligt, hvem der er ansvarlig fr at mål g/eller delmål pfyldes g hvilke aftaler der er indgået. Kmmentarer til handleplanen fra frældre g unge ver 15 skal fremgå. Opfølgning Opfølgning på knkrete mål g delmål Opfølgningen på mål g delmål skal, hvr det er relevant, knyttes til barnets/den unges udviklingsmæssige behv g til de mål/delmål der er pstillet i handleplanen. I pfølgningen beskrives pdelt på de relevante af følgende behvsmråder: Sundhedsfrhld Sklefrhld g læring Fritidsfrhld g venskaber Følelsesmæssig g adfærdsmæssig udvikling Identitet Udvikling g adfærd Scial fremtræden Selvstændighed Familiefrhld familierelatiner Familiefrhld familie g mgivelser (bunden af trekanten) I beskrivelsen indgår alle mål g delmål fra handleplanen. I beskrivelsen skal det fremgå tydeligt i hvilken grad mål g/eller delmål er pfyldt. Desuden skal det beskrives i hvilket mfang indsatserne har fungeret. Det skal være muligt at ntere øvrige bemærkninger vedrørende barnets/den unges behv indenfr hvert behvsmråde. Faglig vurdering Opfølgningen skal munde ud i en faglig vurdering g det skal tydeligt fremgå hvrvidt pfølgningen fører til ændringer i handleplanen g/eller indsats. 8

9 Bilag 2 Grunduddannelse i Integrated Children s System Fr at sikre et fælles kvalitetsniveau i ICS grunduddannelsen, anbefales det, at kmmunen følger nedenstående minimumskrav til uddannelsens frm, rammer g indhld i den aftale, der indgås med kursusleverandøren m uddannelse af medarbejderne. Det anbefales, at kmmunen videregiver kntaktplysninger på kursusleverandør til ICS Metdesekretariatet, så frmidling af nyeste materialer g infrmatin kan sikres. Minimumskrav til uddannelsens frm g rammer Kmmunen har selv ansvar fr at indgå en aftale m afhldelse af ICS grunduddannelse med en relevant kursusleverandør. Det er kmmunens ansvar, at kursusleverandørens ICS grunduddannelse lever p til minimumskravene i frbindelse med anvendelse af implementeringsstøtte til uddannelsen. Hvis kmmunen ønsker det, kan ICS Metdesekretariatet bistå kmmunen med vejledning i frhld til at sikre, at kursusindhld lever p til minimumskrav fr ICS grunduddannelse. Uddannelsen leveres i frm af ICS praksiskurser i Børnekatalget. Det samlede undervisningsmateriale skal udver det materiale, sm kursusleverandøren selv udarbejder mfatte (materialet stilles frit til rådighed fra ICS Metdesekretariatet i elektrnisk frm): Nyeste udgave af blanketter med tilhørende vejledning De alderspdelte fkusmråder Lamineret ICS trekant Barnets velfærd i centrum ICS Håndbg udarbejdet af de sciale højskler i Odense g København Kursusleverandøren er frpligtet til at sørge fr, at kursister g undervisere besvarer kursusevalueringer udarbejdet af ICS Metdesekretariatet Minimumskrav til uddannelsens indhld Uddannelsens indhld skal sm minimum give medarbejderne kendskab til (uddybet nedenfr): Sagsbehandlerens rlle g funktin ICS grundprincipper g værdigrundlag ICS trekanten g de alderspdelte fkusmråder ICS g anbringelsesrefrmen Anvendelse af ICS trin fr trin i sagsbehandlingen Implementering af ICS Uddannelsen tilrettelægges således, at deltagerne får praktiske anvisninger i, hvrdan samarbejdet med børn/unge g frældre samt prfessinelle samarbejdsparter kan gribes an på basis af ICS-systematikken. ICS grundprincipper g værdigrundlag Grundprincipperne fr udarbejdelsen af ICS-systematikken g ICS-trekanten er resultatet af et mfattende frsknings- g udredningsarbejde (se fx Studies infrming the Framewrk fr the Assessment f Children in Need and their Families ). Principperne, sm ICS baserer sig på, mfatter det teretiske grundlag, 9

10 Bilag 2 værdigrundlaget g begrebsapparatet, sm danner grundlag fr scialfaglige undersøgelser, handleplaner, indsatser g pfølgning. Den samlede g verrdnede teri fr ICS er den udviklingsøklgiske teri (Brnfenbrenner). Hertil kmmer tilknytningsterier (Bwlby), terier m mdstandskraft hs børn (Rutter) g udviklingspsyklgiske betragtninger, sm ligger til grund fr udviklingen af ICS-trekanten (se fx The Child s Wrld. Assessing Children in Need eller artiklen En vurdering af børns behv g udvikling: Integrated Children System (ICS), hvr det teretiske grundlag fr ICS er beskrevet). Erfaringer fra det tidligere DFES (Department fr Educatin and Skills) i England (nu DCSF-Departement fr Children, Schls and Families) g Scialstyrelsen i Sverige fastslår, at en væsentlig frudsætning fr, at arbejdet med ICS bliver en brugbar referenceramme fr sagsbehandlingen, er, at sagsbehandlerne tilegner sig en grundig frståelse fr ICS principper g værdigrundlag, herunder at sagsbehandlerne får indsigt i de centrale terier, der ligger til grund fr udviklingen af ICS. På grundkurset i ICS skal deltagerne præsenteres fr de principper, sm ligger til grund fr ICS. Kurset skal lægge p til, at deltagerne diskuterer g reflekterer ver ICS principperne g relaterer principperne til værdigrundlaget fr arbejdet med udsatte børn/unge g deres familier i den kmmunale rganisatin g egen praksis. Særligt skal deltagerne reflektere ver, hvrledes ICS-systematikkens fkus på børneperspektivet påvirker den kmmunale rganisatin g egen praksis. Deltagerne skal ligeledes præsenteres fr de centrale terier (se afsnittet ven fr), der ligger bag udviklingen af ICS. Det er vigtigt, at ICS principper g bagvedliggende terier intrduceres på en måde, så den tilegnede viden m ICS kan msættes til praksis i det daglige arbejde, når medarbejderen vender hjem fra kurset. ICS-trekanten g de alderspdelte fkusmråder ICS-mdellen er pstillet sm en trekant med følgende tre dmæner: Barnets udviklingsmæssige behv, Frældrekmpetencer g Familie g mgivelsesfaktrer. ICS-trekanten er baseret på et helhedssyn på børns g unges udvikling. Det verrdnede perspektiv er den udviklingsøklgiske teri (Brnfenbrenner), sm beskriver børns g unges udvikling i et interaktins- g samspilsperspektiv. Dvs. at børns g unges udvikling skal ses g frstås ud fra den sciale sammenhæng, barnet g familien indgår i, herunder samspillet mellem barnet/den unge g frældrene g mellem familien g dens mgivelser. Det betyder bl.a. at sagsbehandleren skal have frståelse fr det stadige samspil mellem trekantens dmæner: Barnets udviklingsmæssige behv, Frældrekmpetencer g Familie g mgivelsesfaktrer. Erfaringer fra det tidligere DFES (nu DCSF) i England g Scialstyrelsen i Sverige viser, at det er vigtigt, at sagsbehandlerne får en grundig indsigt g frståelse fr ICS-trekanten, hvis ICS-trekanten skal blive et brugbart værktøj i sagsbehandlingen. På grundkurset skal der være en grundig gennemgang af ICS-trekantens tre dmæner: Barnets/den unges udvikling g udviklingsbehv, Frældrekmpetencer g Familie g mgivelsesfaktrer g de tilhørende dimensiner. Det stadige samspil mellem trekantens dmæner Barnets udviklingsmæssige behv, Frældrekmpetencer g Familie g mgivelsesfaktrer skal frmidles til kursusdeltagerne. I gennemgangen af ICS-trekanten skal det fremgå, hvrledes dmæner g dimensiner kan anvendes i sagsbehandlingen af børn/unge med handicap (se fx : Assessing Children in Need and their Families. Practice Guidance (Department f Health). Den danske udgave af alderspdelte fkusmråder er udviklet på basis af de engelske cre assessment recrds g pdateret i De alderspdelte fkusmråder er tænkt sm hjælpespørgsmål, der kan hjælpe g støtte sagsbehandleren under hele sagsbehandlingsprcessen, herunder i udredningsarbejdet i frbindelse med en 50-undersøgelse. I den frbindelse skal det understreges, at fkusmråderne ikke skal anvendes ureflekteret i en udredning. Fkusmråderne anvendes ikke sm dkumentatin på en børne-ungesag sag. På grundkurset i ICS skal deltagerne undervises i, hvrdan de alderspdelte fkusmråder kan anvendes sm et redskab ved indsamlingen af infrmatin g analyse af barnets/den unges behv g frældrenes kapacitet til at 10

11 Bilag 2 imødekmme barnets/den unges behv. Erfaringen viser, at sagsbehandlerne især har gavn af fkusmråderne i starten, hvr de bruges til at msætte g indkredse ICS-begreberne til daglig praksis. ICS g Anbringelsesrefrmen Det frudsættes, at deltagerne på grundkurset i ICS har indsigt i de lvgivningsmæssige krav g de krav, der er en følge af Anbringelsesrefrmen. På grundkurset i ICS er det derimd væsentligt, at der i undervisningen fkuseres på, at deltagerne får frståelse fr sammenhængen mellem ICS principper/værdigrundlag g intentinerne g værdierne i lv m scial service (Anbringelsesrefrmen). Ligeledes skal undervisningen give deltagerne indsigt i, hvrdan arbejdet med ICS sm referenceramme g arbejdsmdel fr sagsbehandlingen på børne- g ungemrådet knkret kan understøtte refrmens krav til sagsbehandlingen. Kursusleverandøren skal frmidle sammenhængen mellem ICS-trekanten g de seks punkter: 1) Sundhed 2) sklefrhld 3) Udvikling g adfærd 4) Fritid g venskaber 5) Familiefrhld g 6) Andre relevante frhld, sm er mdrejningspunkt fr udredningsarbejdet i frbindelse med en 50-undersøgelse, handleplan g indsats/pfølgning. Ligeledes skal der være fkus på, hvrledes sagsbehandlerne kan afdække ressurcer såvel sm prblemstillinger med afsæt i ICS-systematikken (jf. lv m scial service 50 stk. 3), samt hvrledes sagsbehandleren kan tilrettelægge en 50-undersøgelse, så den ikke bliver mere mfattende end frmålet tilsiger (jf. lv m scial service 50 stk. 5). Anvendelse af ICS trin fr trin i sagsbehandlingen Uddannelsen skal indehlde en gennemgang af struktur, indhld g anvendelse af ICS blanketterne fr henvendelse/underretning, 50 undersøgelse, handleplan, indsats/pfølgning samt blanketter til indhentning af statusudtalelser fra samarbejdsparter. Sammenhængen mellem de dansk udviklede blanketters knkrete udfrmning g ICS skal frmidles grundigt til deltagerne. Uddannelsen skal give deltagerne knkrete anvisninger på g erfaringer med, hvrdan man kan lave en 50- undersøgelse, udarbejde en handleplan fr indsatsen g lave en systematisk pfølgning af denne med ICS sm referenceramme. 50-undersøgelse Grundkurset i ICS skal give deltagerne erfaringer med at strukturere g systematisere en 50 undersøgelse med afsæt i ICS-trekanten. Kurset bør give knkrete anvisninger på, hvrdan sagsbehandleren frmidler ICS-trekanten til barnet/den unge, frældrene g de prfessinelle samarbejdsparter. Ligeledes bør deltagerne undervises i, hvrledes ICS understøtter samarbejdet med prfessinelle samarbejdsparter herunder, hvrdan sagsbehandlerne kan indhente infrmatiner fra prfessinelle samarbejdsparter bl.a. via brugen af de blanketter, der er udfrmet til statusudtalelser. Grundkurset i ICS skal give deltagerne praktiske erfaringer med at strukturere g systematisere de indsamlede infrmatiner g anvende ICS-trekantens dmæner g dimensiner sm et knkret værktøj i analyse g vurdering af børns g unges behv. Det er i den frbindelse vigtigt, at deltagerne vejledes i, hvad frskellen er på beskrivelse, analyse g vurdering i frbindelse med en 50-undersøgelse. Erfaringerne fra de seks piltkmmuner viser desuden, at det kan være en gd idé at tydeliggøre, hvr meget der skal til fr at beskrivelsen er gd nk, da der kan være en tendens til at vergøre undersøgelserne. Det at arbejde i blanketter kan betyde, at der pstår en angst fr de tmme felter g grundkurset skal derfr 11

12 Bilag 2 tydeliggøre, at undersøgelserne ikke må være mere mfattende end frmålet tilsiger g der skal gives anvisninger på hvrdan man arbejder med både lette g tunge sager efter ICS systematikken. Handleplan/visitatin Grundkurset i ICS skal give praktiske anvisninger på, hvrdan sagsbehandlerne kan frmulere frmål, mål g delmål i handleplanen med afsæt i ICS-mdellens frståelse g tilgang til barnets/den unges udvikling g behv. Kurset skal give deltagerne praktiske erfaringer med at msætte 50-undersøgelsens analyse g vurdering til frmål, mål g delmål, sm er mulige at følge p på. Erfaringerne med de sagsbehandlere fra de seks piltkmmuner, der har været på kursus indtil nu, viser, at sagsbehandlerne især finder prcessen med at frmulere knkrete frmål, mål g delmål vanskelig. Kurset bør derfr anvise deltagerne knkrete redskaber til denne prces. Indsats g pfølgning På grundkurset skal deltagerne undervises i, hvrdan de på basis af ICS kan strukturere en pfølgning af indsatser, herunder pfølgning på målene i handleplanen. Ligeledes bør deltagerne undervises i, hvrledes ICS understøtter samarbejdet med prfessinelle samarbejdsparter herunder, hvrdan sagsbehandlerne kan indhente infrmatiner fra prfessinelle samarbejdsparter bl.a. via brugen af de blanketter, der er udfrmet til statusudtalelser. 12

13 Bilag 3 Ansøgning m ICS licens (indsendes sammen med licensaftalen) Ansøgningen gælder: Kmmunens navn Hvilke enheder mfattes af ansøgningen ICS ansvarlig Hvem er ICS ansvarlig i kmmunen Navn: Mail: Telefn: Superbrugere Hvem er/vil blive udnævnt til ICS faglige superbrugere Navn: Mail: Telefn: Navn: Mail: Telefn: Ved flere end t superbrugere, vedlægges kntaktplysninger, sådan at der er kntaktplysninger på alle ICS superbrugere. Uddannelse 13

14 Bilag 3 Ansøgning m ICS licens (indsendes sammen med licensaftalen) Hvrnår frventes det, at sagsbehandlerne gennemfører ICS uddannelsesfrløbet g hs hvilken kursusleverandør: 14

Telefonnummer adresse

Telefonnummer adresse Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Ishøj Kmmune Vallensbæk Kmmune (Frpligtende samarbejde med Ishøj Kmmune sm udførende på det specialiserede børn g ungemråde)

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar CS U D V I K L I N G S M Æ S S I G E B E H O V F O R Æ L D R E K O M P E T E N C E R F A M I L I E F O R H O L D Information til kommunale samarbejdspartnere om

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Samarbejdsaftale om registrering, vedligeholdelse og brug af produktinformationer i GuideDanmark. mellem

Samarbejdsaftale om registrering, vedligeholdelse og brug af produktinformationer i GuideDanmark. mellem Samarbejdsaftale m registrering, vedligehldelse g brug af prduktinfrmatiner i GuideDanmark mellem Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark (Partnerskabet) g Destinatin/Visit (GuideDanmark kntr) Adresse

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 BYFORNYELSE 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere