Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune."

Transkript

1 Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3 De fælles beslutninger... 4 Her hs s... 5 Bilag 1 - Lvpligtig sygefraværssamtale... 8 Bilag 2 - Mulighedserklæring... 9 Bilag 3 - Fasthldelsesplan Bilag 4 - Varsling g særligt vedrørende arbejdsskader Bilag 5 - Barnets første g anden sygedag (Ret g pligt)... 11

2 Baggrund/visin Middelfart Kmmune har et mål m at have arbejdspladser, hvr arbejdsmiljøet er kendetegnet ved trivsel, tryghed, sikkerhed g sundhed. Vi har fkus på medarbejdernes sundhed g trivsel fr at styrke arbejdsglæden g her igennem fremhæve kerneydelsen. Middelfart Kmmune vil endvidere med denne plitik bakke p m et øget centralt g decentralt fkus på de mange langtidsfriske medarbejdere, vi er så heldige at have her hs s. I den frbindelse har kmmunen centralt iværksat en del initiativer, herunder trivselsmålinger, arbejdsmiljø certificering, samt defineret en del plitikker sm alle understøtter vres mål. Vi sætter i den plitiske visin Sammen bygger vi brer, fkus på sund levevis, så temaer sm fx kst, rygning, alkhl, mtin, ulykker, samt scial trivsel er centrale i vres sundhedsarbejde. Denne plitik skal sm alle plitikker til enhver tid afspejle de gældende værdier. I Plitikken ser vi den plitiske visin udmøntet i et øget decentralt fkus på de langtidsfriske medarbejdere g selvfølgelig en tydelig g ffensiv interesse samt msrg fr den sygemeldte medarbejder. Når en medarbejder ikke kmmer på arbejde har det ikke kun betydning fr den medarbejder, men gså fr arbejdspladsen, kllegerne g fr rganisatinen. Vi skal derfr gennem en hurtig g velment indsats have den sygemeldte medarbejder tilbage på arbejdspladsen. Fravær har naturligvis knsekvenser fr rganisatinen g dens kerneydelse service g kan være dyrt fr den enkelte arbejdsplads, Kmmunen sm helhed g fr samfundet. Undersøgelser peger på, at en hurtig kntakt g interesse fr den sygemeldte medarbejder er med til at fasthlde medarbejderen på arbejdspladsen g få denne hurtigt tilbage på arbejde. Middelfart Kmmune ønsker dermed både at gøre en indsats fr at nedbringe g frebygge sygefraværet g fasthlde medarbejdere. Men gså at sætte fkus på de mange medarbejdere g ledere der gør en ekstra indsats når deres klleger er nød til at være fraværende. Gruppen der har udarbejdet denne plitik, har haft det udgangspunkt, at det decentrale ejerskab g inddragelse er alfa g mega fr en meningsfuld indsats på arbejdspladserne. NAVN skal derfr betragtes sm en skabeln fr indsatsen, der skal drøftes g færdiggøres på den enkelte arbejdsplads i det enkelte lkale MED udvalg. Medarbejderne er kmmunens vigtigste ressurce, g det er derfr vigtigt, at medarbejdere, der i krtere eller længere perider bliver mere eller mindre uarbejdsdygtige skal gives den nødvendige støtte af såvel ledere sm klleger. Årsagerne til sygdmsfraværet skal afdækkes g søges afhjulpet, så sygefraværet begrænses mest muligt. Sundhedsfremmende tiltag skal frebygge sygefravær g øge arbejdsglæde, sundhed g trivsel. Målet er, at reducerer sygefraværet med 1 % ved udgangen af 2014 svarende til et samlet sygefravær fr Middelfart Kmmune på 4,3 %. Plitikken indehlder både fælles beslutninger g plæg til drøftelser af Her hs s Gd frnøjelse med indsatsen! 2

3 Indsatsmråder Fr at leve p til målet, skal vi gøre følgende: Styrke ledernes g den enkelte arbejdsplads kmpetencer i frhld til venstående indsats Udarbejde værktøjer/inspiratin til den lkale håndtering g drøftelse af indsatsen Udarbejde den lkale plitik Mtivatin af den enkelte g ledelsen Der udarbejdes centralt et krt spørgeskema til evaluering af medarbejdernes plevelse af effekten af den nye plitik dette med fkus på Tillid, samarbejde g retfærdighed. Generelt m plitikken Middelfart Kmmune vil sætte fkus på at fasthlde medarbejdere g minimere sygefraværet, g samtidig bevare fkus på alle medarbejdere på arbejdspladsen. Fr at sikre ejerskab, medindflydelse g medbestemmelse, er det besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kmmune skal drøfte g udarbejde en lkal plitik fr indsatsen. Middelfart Kmmune har endvidere den hldning, at enhver medarbejder der har måttet sygemelde sig på sin arbejdsplads, har krav på en hurtig pfølgning g msrg fra arbejdspladsen. Dette ønskes udmøntet i en knkret køreplan, sm den enkelte leder g medarbejder skal tage udgangspunkt i. Endvidere skal den enkelte lkale Plitik tage udgangspunkt i Trivsel, arbejdsglæde g sundhed i samspil med hvrdan man bedst fasthlder medarbejdere ud fra de lkale frhld på arbejdspladsen. Dette er elementer sm er vigtige at drøfte lkalt. På den måde sikrer vi ejerskab g lkalt fkus, samtidig får arbejdspladsen drøftet kultur, g hvrdan vi gør her hs s. Den lkale drøftelse g plitik, skal sikre, at de medarbejdere, der har behv fr at melde sig syg, kan gøre dette med tryghed g selvfølgelig gd samvittighed. 3

4 De fælles beslutninger Nedenfr er defineret centrale fkuspunkter: Vi tager hurtig kntakt til den sygemeldte (Ønske: Den ansatte føler g plever sig selv sm en vigtig del af arbejdspladsen, der vises msrg g interesse fr den enkelte g drøftelse af eventuelt alternativt arbejde, sm kan få den enkelte hurtigere i gang. Krav til køreplan fr den hurtige kntakt kan læses under Her hs s ) Vi afhlder de lvpligtige samtaler g samarbejder med medarbejderen g dennes læge m fraværserklæringer samt mulighedserklæringer. Alle decentrale arbejdspladser inddrager g drøfter hurtigst muligt fraværet med Udmønte drøftelse af sygefravær i MED-udvalg jævnfør bilag 5 i arbejdsmiljøvejviseren Vi vurderer hele tiden statistikker mkring sygefravær Alle institutinsledere får adgang til g undervisning i LIS (Ledelsesinfrmatinssystemet) Dette sikre at den enkelte arbejdsplads er i besiddelse af pdaterede g relevante data fr den lkale indsats. Vi fretager trivselsundersøgelse hvert 3. År I bilagene kan du læse mere m bl.a. afhldelse af de lvpligtige samtaler. 4

5 Her hs s Arbejdsglæde skabes bl.a. ved at: tilrettelægge undervisningen således, at lærerne har mulighed fr kllegialt samvær, fx. ved fællespauser, hvr dette er muligt.. gde lkalefrhld man hjælper g støtter hinanden med råd g dåd Arbejdsmiljøplitik Der er blandt medarbejderne en årvågenhed ver fr støjgener. Høreværn gives der støtte til. Medarbejderne evaluerer løbende lkalefrhldene på sklerne, herunder grænser fr snavs i lkalerne efter skletid 1. princip: At skabe balance mellem arbejdet g livet. Det er væsentligt, at alle medarbejdere g ledere tager ptimalt hensyn til kllegaens livssituatin. I Musiksklen vil det være en selvfølge at italesætte de prblemer, man har med at få sit liv til at gå p. Vi arbejder i fællesskab på at frstå de fælles værdier, g at gøre værdierne til medarbejdernes g musiksklens værdier, uden at man hver især går på kmprmis med sine egne værdier. 2. princip: Musiksklen vil arbejde fr at have en psitiv fejlkultur. Vi vil give den enkelte medarbejder en fejlmargin. Ledelsen må tage skylden padtil g udadtil i rganisatinen, frdi fejlkulturen g angsten fr at lave fejl ødelægger det selvstændige tiltag fra medarbejderne. Angsten fr at mislykkes - skaber ikke innvatin g udvikling. 3. princip: I Musiksklen pririterer vi, at alle bliver hørt g lyttet til. Når man skiftevis taler g lytter - så samtaler man. Medarbejderne gives mulighed fr at tale/samtale i en frm, der skaber prigtighed g ærlighed. Der skal herske en harmni mellem det at tale, g det at lytte ud fra de grundlæggende værdier i rganisatinen. 4. princip: At man i Middelfart Musikskle bekymrer sig ligeså meget m andres arbejdsbetingelser sm sine egne. Det handler m at vælge basal anstændighed g msrgsfuldhed i frhld til sin kllega ud fra princippet: At yde efter evne g mdtage efter behv. 5. princip: At man frhlder sig sm mennesker til hinanden. Reducere afstanden i frhldet til medarbejdere, elever g frældre - bl.a. igennem en aktiv brugerflade på hjemmesiden. I stedet søger man at udvikle frhld til brugerne gennem dialg, hvr der tages hensyn til deres behv g ønsker - "brugerbaseret innvatin". Bl.a. ved at invlvere eleverne i planlægningsarbejdet. Eleverne/brugerne tilskyndes ikke til at innvere fr Musiksklens skyld, men fr deres egen skyld. Ved fravær handler vi af interesse g msrg fr den enkelte: Tillid g åbenhed er en bærende parameter frem fr kntrl. 5

6 Hurtig kntakt til sygemeldte (Hvem tager kntakten g hvad vil vi drøfte pgaver sm kan udføres på trds af, hvrnår ser vi dig igen.l.) Alle arbejdspladser skal sm minimum have følgende kntaktfrløb: Første gang indenfr 1 2 dage Anden kntakt indenfr 4 5 dage Tredje kntakt efter 15 dage Kntakt til fasthldelsesknsulent/bistand staben/persnaleknsulent Det er vigtigt at være pmærksm på, at kntaktfrløbet i særlige situatiner kan være uhensigtsmæssigt. Dette skal ses ud fra en lægelig eller anden faglig vurdering. 6

7 Vi skal huske: Sygemelde/raskmelde medarbejderen elektrnisk i persnalewebben, se vejledning Afhldelse af lvpligtig sygefraværsaftale indenfr de første 4 uger af fraværet OBS skabeln fr denne samtale Afhldelse af statussamtalen senest efter 6 8 ugers fravær Varighedserklæring / mulighedserklæring er dette et ønske? (se generelt m sygefravær nedenfr) Man sygemelder på kntret pr. telefn kl elever aflyses pr. SMS af kntret Sklernes serviceledere mdtager mail m sygemeldiungen. 7

8 Bilag 1 - Lvpligtig sygefraværssamtale Generelt Husk, at du ikke må spørge til årsagen vedrørende sygefraværet. Hvis den ansatte selv af egen drift frtæller m sin sygdm, er det vigtigt at det fremgår af referatet, at den ansatte selv plyste m årsagen til fraværet. Indenfr de første 4 uger Indenfr de første 4 uger af sygefraværet skal arbejdsgiveren afhlde en pligtmæssig sygefraværssamtale. Lederen skal kunne dkumentere, at der er afhldt en samtale. Det er derfr vigtigt, at lederen udarbejder et referat fra denne samtale. Senest efter 6 8 ugers sygdm Senest efter 6-8 ugers sygdm afhldes statussamtalen, hvr hele situatinen gøres p. Deltagerkredsen i statussamtalen aftales med den sygemeldte, men almindeligvis vil deltagerkredsen være: den sygemeldte, nærmeste leder, tillidsrepræsentanten, en repræsentant fra Jbcentret g evt. en bisidder. Ønsker en ansat ikke at deltage i en samtale m sin sygdm, bør lederen bede m en varighedserklæring. Frmålet med samtalen er: a) At klarlægge de arbejdsmæssige knsekvenser. b) At drøfte alternative muligheder, hvis der umiddelbart ikke er udsigt til at medarbejderen vender tilbage på fuldtid. Det kan være delvis raskmelding, fleksjb, skånejb, mskling, revalidering, arbejde på nedsat tid eller verførsel til andre pgaver midlertidig eller permanent. Her skabeln til sygefraværssamtalen Her link til Gde råd til sygefraværssamtalen 8

9 Bilag 2 - Mulighedserklæring Mulighedserklæringen afløser den hidtil gældende erklæring m uarbejdsdygtighed, g skal anvendes sm led i indsatsen fr at fasthlde sygemeldte medarbejdere g fr at øge muligheden fr hel eller delvis tilbagevenden til arbejdspladsen. Mulighedserklæringen anvendes, hvis der er usikkerhed m, hvilke arbejdspgaver medarbejderen kan varetage trds sygdmmen. Du kan sm arbejdsgiver altid frlange en mulighedserklæring ved såvel krtvarigt, gentaget sm langvarigt sygefravær. Og på et hvilket sm helst tidspunkt i sygefrløbet. Medarbejderen har pligt til at møde p til en samtale m mulighedserklæringen, hvis sygdmmen tillader det. Manglende deltagelse kan få knsekvenser fr sygedagpengerefusinen samt ansættelsesretlige knsekvenser i frm af advarsel med videre. Arbejdspladsen kan stadig anmde m en erklæring på sygdmmens varighed - Varighedserklæring. Her mulighedserklæring g vejledning 9

10 Bilag 3 - Fasthldelsesplan Hvis en medarbejder frventer at være syg i mere end 8 uger, kan han bede m en fasthldelsesplan. I denne plan skal leder g medarbejder i fællesskab kmme med knkrete frslag til, hvrdan medarbejderen, trds sygdmmen, behlder sin tilknytning til arbejdspladsen. Fasthldelsesplanen har et bredere indhld end mulighedserklæringen. Udver at fkusere på hvilke pgaver den sygemeldte kan varetage her g nu, fkuserer den gså på, hvrdan man sikrer, at medarbejderen kan fasthldes på arbejdspladsen. Fasthldelsesplanen medbringes til bpælskmmunens jbcenter, sm kan bruge planen sm led i pfølgningen. Der er ikke frmelle regler fr, hvrdan fasthldelsesplanen skal se ud. Arbejdsgiver har ikke pligt til at lave planen, men det anbefales, såfremt lederen ønsker at fasthlde den ansatte. Her skabeln til fasthldelsesplan Bilag 4 - Varsling g særligt vedrørende arbejdsskader Regler fr varsling, tjenstlige samtaler g psigelser rekvireres i Staben. Arbejdsskader sm medfører fravær udver skadesdagen skal anmeldes via ESAP til arbejdsskadestyrelsen. 10

11 Bilag 5 - Barnets første g anden sygedag (Ret g pligt) HK verenskmst 24. Barns 1. g 2. sygedag Stk. 1 Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første g anden sygedag), hvis 1. barnet er under 18 år, g 2. har phld hs den ansatte, g 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, g 4. det er freneligt med frhldene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger rdningen, kan adgang til fravær inddrages. Bemærkning: I vurderingen af, m der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder g sygdmmens karakter. Stk. 2 Der udbetales sædvanlig løn, dg ikke arbejdsbestemte g arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3 Fravær efter denne bestemmelse nteres særskilt på de lister, der føres ver ansattes sygefravær. Tjenestefriheden regnes ikke sm sygefravær. Overenskmst fr akademikere ansat i kmmuner 20. Barns 1. g 2. sygedag Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første g anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, g 2. har phld hs den ansatte, g 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, g 4. det er freneligt med frhldene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger rdningen, kan adgang til fravær inddrages. Bemærkning I vurderingen af, m der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder g sygdmmens karakter. Overenskmst fr lærere i flkesklen 18. Barns 1. g 2. sygedag Stk. 1 Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første g anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, 2. har phld hs den ansatte, 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, g 4. det er freneligt med frhldene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger rdningen, kan adgang til fravær inddrages. 11

12 Bemærkning: I vurderingen af, m der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder g sygdmmens karakter. Stk. 2 Der udbetales sædvanlig løn, dg ikke arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3 Fravær efter denne bestemmelse nteres særskilt på de lister, der føres ver medarbejderens sygefravær. Tjenestefriheden regnes ikke sm sygefravær. Overenskmst fr pædagger 14. Barns 1. g 2. sygedag Stk. 1 Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første- g anden sygedag hvis 1. barnet er under 18 år, g 2. har phld hs den ansatte, g 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, g 4. det er freneligt med frhldene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger rdningen, kan adgang til fravær inddrages. Stk. 2 Der udbetales sædvanlig løn. Stk. 3 Fravær nteres særskilt på de lister, der føres ver de ansattes sygefravær. Tjenestefriheden regnes ikke sm sygefravær. Overenskmst fr ssu-persnale 15. Barns 1. g 2. sygedag Stk. 1 Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første g anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, g 2. har phld hs den ansatte, g 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, g 4. det er freneligt med frhldene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger rdningen, kan adgang til fravær inddrages. Bemærkning: I vurderingen af, m der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder g sygdmmens karakter. Stk. 2 Der udbetales sædvanlig løn, dg ikke arbejdsbestemte g arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3 Tjenestefriheden regnes ikke sm sygefravær. 12

13 Overenskmst fr ledere i undervisningsmrådet 14. Barns 1. g 2. sygedag Stk. 1 Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første g anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, 2. har phld hs den ansatte, 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet g 4. det er freneligt med frhldene på tjenestestedet. Hvis lederen/mellemlederen misbruger rdningen, kan adgang til fravær inddrages. Bemærkning: I vurderingen af, m der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder g sygdmmens karakter. Stk. 2 Der udbetales sædvanlig løn, dg ikke arbejds- g arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3 Fravær efter denne bestemmelse nteres særskilt på de lister, der føres ver medarbejderens sygefravær. Tjenestefriheden regnes ikke sm sygefravær. Overenskmst fr ledere i kmmunernes ældre-, sundheds- g handicapmråde, kstprduktin mv. 13. Barns 1. g 2. sygedag Stk. 1 Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første sygedag g anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, g 2. har phld hs den ansatte, g 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, g 4. det er freneligt med frhldene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger rdningen, kan adgang til fravær inddrages. Bemærkning: I vurdering af, m der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder g sygdmmens karakter. Stk. 2 Der udbetales sædvanlig løn, dg ikke arbejdsbestemte g arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3 Fravær efter denne bestemmelse regnes ikke sm sygefravær. 13

14 Overenskmst fr ledere/mellemledere ansat i den kmmunale ældremsrg 12. Barns 1. g 2. sygedag Stk. 1 Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første sygedag [O.08](med virkning fra 1. april 2009 første g anden sygedag)[o.08], hvis 1. barnet er under 18 år, g 2. har phld hs den ansatte, g 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, g 4. det er freneligt med frhldene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger rdningen, kan adgang til fravær inddrages. Schultz redaktinelle nte: I vurdering af, m der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder g sygdmmens karakter. Stk. 2 Der udbetales sædvanlig løn, dg ikke arbejdsbestemte g arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3 Fravær efter denne bestemmelse regnes ikke sm sygefravær. 14

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget Katalg Fælles persnaleplitikker HvedMED-udvalget Senest pdateret marts 2016 Vi rykker tæt sammen Persnaleplitikken i Brnhlms Reginskmmune handler m at fremme trivslen på arbejdspladsen. Vi ønsker en gd

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder Sikkerhed g beredskab fr medarbejdere hs kunder APRO Wind - Sikkerhed g beredskab kunder Vers 8 Versin 8 Plitik Medarbejdernes sundhed, sikkerhed g trivsel har højeste priritet hs APRO Wind Vi prethlder

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslkale LAMU Øknmi g Bygninger Dagsrden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skv, Berit Krnbæk Bisen, Carsten Pahl Jensen, Esther S.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær. Regeringsgrundlaget: Regeringen vil føre en aktiv indsats fr at nedbringe det langvarige sygefravær. Langtidssygemeldte skal bevare kntakten til arbejdsmarkedet i videst mulige mfang. Regeringen vil afskaffe

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Stressbehandlingskonference

Stressbehandlingskonference Stressbehandlingsknference 2016 8. januar 2016 Scialrådgiver, tidligere prjektleder Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Vivi Imer Hansen Frmål med prjekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig, krdineret,

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige Dagplejen i Llland Kmmune Et pædaggisk tilbud til de 0-3 årige Velkmmen Vi vil gerne byde jer velkmmen i s dagpleje. Vi glæder s til at lære jeres barn at kende g til det kmmende samarbejde med jer frældre.

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere