Sonofons standard storkundeaftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sonofons standard storkundeaftaler"

Transkript

1 1 af :59 Sonofons standard storkundeaftaler Rådsmødet den 25. august Resumé Dansk MobilTelefon I/S (SONOFON) har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standard storkundeaftaler, der udgør det aftaleretlige grundlag ved kontraktindgåelse med storkunder vedrørende GSM-mobiltelefoni. Selskabet har anmodet om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og - hvis sådan ikke kan gives - fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Den ene standard storkundeaftale anvendes overfor private personer og virksomheder, medens den anden anvendes overfor stat, amt og kommuner. De to standard storkundeaftaler indeholder et enslydende rabatsystem, der gennem detaljerede bestemmelser giver storkunderne mulighed for at opnå væsentlige rabatter på deres samlede køb af mobiltrafikminutter og -abonnementer oprettet som tale-, data-, fax- eller abonnementer til brug på GSM-nettet. Rådet skal tage stilling til om standard storkundeaftalerne, og særligt rabatbestemmelserne, er konkurrencebegrænsende. 2. Afgørelse Det meddeles SONOFON, at ansøgningen om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 for de af SONOFON anmeldte standard storkundeaftaler ikke kan imødekommes, idet storkundeaftalerne indeholder konkurrencebegrænsninger omfattet af lovens 6, stk. 1. I medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, meddeles det SONOFON, at Konkurrencerådet fritager standard storkundeaftalerne fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, med undtagelse af vilkårene for førtidig udtræden af storkundeaftaler med aftalt mindsteforbrug. I medfør af konkurrencelovens 8, stk. 3 skal vilkårene for førtidig udtræden af storkundeaftaler med fastsat mindsteforbrug ændres således, at de højst fastsættes til den rabatterede abonnementsafgift for den resterende del af uopsigelighedsperioden tillagt en tilbageregulering af den af SONOFON ydede rabat svarende til, hvad det aftalte forbrug og den faktiske løbetid berettiger. Fritagelsen gives for en tidsperiode på 3 år, regnet fra den 30 juni 1998 jf. konkurrencelovens 8, stk Sagsfremstilling 3.1 Indledning Ved brev af 30. juni 1998 har Konkurrencestyrelsen modtaget Dansk MobilTelefon I/S' 1 anmeldelse af to standard storkundeaftaler, der udgør det aftaleretlige grundlag ved indgåelse af kontrakter med storkunder vedrørende GSM-mobiltelefoni. I anmeldelsen ansøges der om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og - hvis sådan ikke kan gives - fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Konkurrencerådet behandlede på rådsmødet den 16. juni 1999 Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakter, og forbød i den forbindelse visse dele af de anmeldte standardkontrakter. De af SONOFON anmeldte standard storkundeaftaler vil blive vurderet i lyset af Konkurrencerådets afgørelse af 16. juni Aftalens opbygning og indhold De af SONOFON anmeldte standard storkundeaftaler anvendes ved indgåelse af aftaler med

2 2 af :59 storkunder vedrørende disses GSM-mobiltrafik og mobilabonnementer oprettet som tale-, data-, telefax- eller abonnementer. Den ene standard storkundeaftale anvendes til aftaleindgåelse med private personer og virksomheder og betegnes almindelig standard storkundeaftale. Den anden anvendes overfor stat, amt og kommuner og betegnes SAK standard storkundeaftale. SONOFON har ultimo marts 1999 indgået xxxx almindelige storkundeaftaler og xx SAK-storkundeaftaler. Såvel den almindelige standard storkundeaftale som SAK standard storkundeaftalen omhandler alene et detaljeret og omfattende rabatsystem, der er baseret på de underliggende mobilabonnementer, hvorfor der i standardaftalerne henvises til de til enhver tid gældende Takstoversigt & Abonnementsvilkår for SONOFON. Aftalevilkårene i de to anmeldte standard storkundeaftaler er næsten enslydende, herunder også for så vidt angående de procentvise takstnedsættelser og dermed størrelsen af rabatterne. Eneste forskel mellem de to standardaftaler er, at de underliggende abonnementer i SAK-aftalen som udgangspunkt har en uopsigelighed på 6 måneder, medens de underliggende abonnementer i den almindelige standardaftale har en uopsigelighed på 12 måneder. Som følge af den store ensartethed i de to standard storkundeaftaler vil de blive behandlet under et i nærværende notat og betegnes i det følgende som standardaftalerne. For at kunne indgå en af de anmeldte standardaftaler med SONOFON er det en betingelse, at storkunden altid har mindst 10 aktive abonnementer oprettet som enten tale-, data-, telefax- eller abonnementer. Hvorvidt en kunde kan betegnes som værende en storkunde er således ikke afhængig af dennes forbrug af mobilminutter, men alene antallet af abonnementer. Storkunden kan vælge at få oprettet selskaber, med hvilke storkunden har en selskabsretlig sammenhæng for eksempel datterselskaber og afdelinger, som abonnementsbrugere under storkundeaftalen. Der stilles ikke i standardaftalerne krav om, hvilke typer af abonnementer storkunderne skal have indgået aftale om, og det er op til den enkelte kunde, hvorvidt alle dennes abonnementer skal indgå i storkundeaftalen. Der er endvidere ikke som udgangspunkt noget krav om opnåelse af et givent mindsteforbrug af mobilminutter. Standardaftalerne indeholder ingen eksklusivitetsbestemmelser og heller ingen former for engelske klausuler 2. Storkunderne er således ikke forpligtet til at give SONOFON detaljerede oplysninger om konkurrenternes rabat og/eller bonusordninger, som SONOFON ellers ikke ville have fået kendskab til, og dermed en konkret mulighed for at tilbyde mere favorable vilkår vedrørende sin egen rabatordning. Samtidig med anmeldelsen af standard storkundeaftalerne vedrørende GSM-mobiltrafik, anmeldte SONOFON også to standardaftaler vedrørende fastnettelefoni, der vil blive forelagt for Konkurrencerådet på et senere tidspunkt. Som det fremgår af ovenstående finder såvel den almindelige standardaftale som SAK-standardaftalen imidlertid alene anvendelse på mobilorigineret trafik. Der sker således ikke sammenblanding af fastnettrafik og mobiltrafik ved beregning af rabatterne. Det konkurrenceretligt interessante ved de anmeldte standardaftaler er således, hvorvidt den i aftalerne indeholdte rabatordning i sin helhed eller enkeltdele indebærer risiko for konkurrencebegrænsende eller konkurrenceforvridende virkninger. Der vil nedenfor ske en nærmere gennemgang af rabatordningens enkelte elementer. Standardaftalerne er som udgangspunkt tidsubegrænset og uopsigelige i 12 måneder for begge parter, hvorefter aftalen kan opsiges med 30 dages varsel til udløbet af en måned. Der er imidlertid ifølge standardaftalerne mulighed for at indgå kontrakter med op til tre års

3 3 af :59 uopsigelighed kombineret med særlige udtrædelsesvilkår jf. nærmere side 6. Den i standardaftalerne indeholdte rabatordning er overordnet opbygget i fire dele. Storkunden har således for det første mulighed for at opnå rabat på abonnementsafgifterne på SIM-kortene (Subscriber Identity Module). Endvidere kan storkunden opnå rabatter på henholdsvis SMS-beskeder og mobiltrafikminutter, der begge gives ved fakturering af en lavere takst ved den månedlige afregning for forbruget af mobilminutter. 3 Endelig for det fjerde stilles en række serviceydelser gratis til rådighed for storkunderne. For så vidt angår rabatten på abonnementsafgiften, er denne afhængig af antallet af (aktive) abonnementer oprettet som enten tale-, data/telefax- eller abonnementer. Grundafgiften på disse abonnementsformer er henholdsvis 64 kr., 32 kr. og 52 kr. om måneden. Rabatprocenten er imidlertid uafhængig af, hvilken konkret sammensætning af de forskellige abonnementstyper den pågældende storkunde har. Nedenstående tabel I angiver de mulige rabatter per abonnementskort, der kan opnås gennem fakturering af en lavere abonnementsafgift. Tabel I - Rabat på abonnementsafgifter Antal kort pr. måned Rabat Rabatprocenten fastlægges udfra det samlede antal abonnementer og beregnes forholdsmæssigt mellem de i tabellen viste intervaller. Storkunderne opnår endvidere lavere taksering af deres SMS beskeder (tekstbeskeder) afsendt fra mobiltelefonerne, og kan realisere rabatter af følgende størrelser ved den månedlige afregning: Tabel II - Rabat på SMS-beskeder Antal SMS Rabat pr. besked,

4 4 af :59 pr. måned hele døgnet 1 (Grundtakst) Rabatprocenten beregnes også her forholdsmæssigt mellem de viste intervaller. Standardaftalerne indebærer også en rabattering på storkundernes forbrug af indenlandske mobilminutter gennem en lavere mobiltakst afhængig af det samlede månedlige forbrug. I beregningen af forbruget indgår mobilminutter medgået til udgående tale-, telefax-, data- eller minutter eksklusiv opkaldsforsøgsafgift og viderestilling. Beregningen af forbruget er opdelt efter, hvorvidt mobiltrafikken er sket i eller udenfor normaltid, hvor normaltid er fastsat som værende mandag - lørdag 08:00-19:30. Det skal i relation til rabatteringen udenfor normaltid anføres, at grundtaksten på 0,76 kr., der er gældende for alle kunder - såvel storkunder som ikke-storkunder - og som er anvendt ved analysen af rabatprocenterne udenfor normaltid - ligger 51,28\% under mobiltaksten på 1,56 kr., som opkræves indenfor normaltid. Standard storkundeaftalerne indeholder flere forskellige muligheder for storkunderne til at aftale sig frem til et lavere niveau for taksering af minutforbruget end grundtaksterne 1,56 kr./0,76 kr. Storkunden kan som udgangspunkt indgå en standard storkundeaftale indeholdende 12 måneders uopsigelighed for både storkundeaftalen og de underliggende abonnementer 4. I en sådan aftale fastsættes det endvidere, at storkunden indenfor et nærmere fastsat tidsinterval på op til 24 måneder skal tilstræbe at opnå et mellem parterne fastsat minutforbrug og antal aktive abonnementer. Herved opnår storkunden i hele det aftalte tidsinterval en lavere takst - i forhold til grundtaksterne for mobiltelefoni - fastsat udfra de i tabel III viste rabatter. Såfremt storkunden ikke opnår det aftalte minutforbrug eller abonnementer er SONOFON alene berettiget til at foretage en tilbageregulering af differencen mellem de af parterne aftalte faste takster og den rabat, det aktuelle forbrug efter tabel III giver ret til. Ikke opfyldelse er således ikke forbundet med retlige konsekvenser, herunder opsigelse af aftalen. Storkunden har som tidligere nævnt imidlertid også mulighed for ved indgåelse af aftale med SONOFON at fravige de 12 måneders uopsigelighed og binde sig uopsigeligt i enten 24 eller 36 måneder. Denne forlængelse er gældende både for selve storkundeaftalen og de underliggende abonnementer. Herved opnår storkunden i uopsigelighedsperioden de i tabel III viste rabatter på minuttaksten, der betegnes af SONOFON som værende variable på grund af, at storkunden ikke har forpligtet sig til at aftage en given mængde mobilminutter i forbindelse med forlængelsen. Såfremt storkunden forpligter sig til en længere uopsigelighedsperiode er kunden for hver 12 måneders periode berettiget til at opsige 10\% af de abonnementer under storkundeaftalen, som

5 5 af :59 har været aktive i mindst 12 måneder - dog således at der fortsat minimum er 10 aktive abonnementer. Idet storkunden ikke har forpligtet sig til at aftage et givet minutforbrug, vil storkunden have mulighed for at komme ud af aftalen ved betaling af den rabatterede abonnementsafgift for de tilknyttede abonnementer i den resterende del af uopsigelighedsperioden. Tabel III - Rabat på minuttaksterne Indenfor normaltid Rabat på taksterne pr. minut Antal minutter pr. måned 5 12 måneders binding 24 måneders binding 36 måneders binding Ikke aftalt forbrug Aftalt forbrug Ikke aftalt forbrug Aftalt forbrug For så vidt angår takseringen af forbruget af mobilminutter udenfor normaltid gælder der efter standardaftalerne en rabatstruktur, der er nøjagtig lig den i ovenstående tabel dog med en meget lille forskel i rabatprocenterne. Endelig kan storkunden i sammenhæng med ovenstående forlængelse af uopsigelighedsperioden, vælge at forpligte sig til på årsbasis at aftage et nærmere fastsat antal mobilminutter. Aftales denne yderligere forpligtelse opnår storkunden en endnu lavere minuttakst og dermed en højere rabattering som vist i tabel III. Storkunden kan maksimalt forpligte sig til at aftage minutter per år, hvorfor den højeste rabatprocent, der kan opnås på mobilforbruget er xxxx\% og xxxx\% henholdsvis indenfor og udenfor normaltid. Såfremt storkunden vælger at forpligte sig til at aftage et givent mindsteforbrug vil storkunden i år 1 være forpligtet til at opnå et forbrug svarende til 100\% af den aftalte mængde, medens kravet til forbruget i år 2 og 3 henholdsvis vil være 90\% og 80\% af det aftalte mindsteforbrug. Opnår storkunden ikke det aftalte forbrug vil det resterende antal minutter blive faktureret til denne, medens eventuelt overskydende minutter i et år ikke kan overføres til et andet opgørelsesår.

6 6 af :59 Såfremt storkunden ønsker at udtræde af aftaleforholdet før udløbet af uopsigelighedsperioden er denne ikke alene forpligtet til at betale den rabatterede abonnementsafgift for den resterende del af uopsigelighedsperioden, men også for det forbrug storkunden har forpligtet sig til at aftage i denne periode. 6 Standard storkundeaftalerne muliggør endelig, at der på abonnementssiden stilles en række serviceydelser gratis tilrådighed for storkunderne efter dennes eget valg. Gratis tilrådighedsstillelse indebærer, at storkunderne ikke skal betale kvartalsafgift for abonnement på ydelserne. De gratisydelser storkunden kan vælge xxxx, xxxxxxxxx. Endvidere kan storkunderne xxxxxx. SONOFON anfører overordnet angående opbygningen af rabatordningen i storkundeaftalerne, at denne er baseret på objektive, åbne og ikke diskriminerende principper, og har karakter af en mængderabat. SONOFON anser derfor ikke rabatordningen for værende konkurrencebegrænsende. 3.3 Det relevante marked Ifølge de to anmeldte standard storkundeaftaler anvendes disse ved aftaleindgåelse med private personer og virksomheder samt stat, amt og kommuner, der opfylder kravet om minimum 10 aktive abonnementer og som følge heraf betegnes som værende storkunder. Anvendelsen af standard storkundeaftalerne er således ikke som udgangspunkt afhængig af om kunderne opnår et givent månedligt minutforbrug. Beregnet på grundlag af SONOFONs grundtakster for mobilminutter og -abonnementer anses begrebet storkunde i nærværende sag at dække over kunder med en årlig udgift til mobiltelefoni fra omkring ,- kr. og opefter. Dette er et lavere forbrugsniveau end påkrævet for at kunne indgå en storkundeaftale med Tele Danmark Mobil. Målgruppen for de anmeldte standard storkundeaftaler anses derfor for at være (mellemstore og) storkunder - såvel private som offentlige. Storkunder anses samlet for at være et særskilt markedssegment, eftersom disse kunder stiller særlige krav og har specielle behov hvad angår teletjenester, herunder mobiltelefoni. Dette markedssegment muliggør således i langt højere grad end almindelige privatkunder konkurrence på flere parametre end blot pris, hvorfor teleselskaberne har mulighed for at differentiere sig på en række områder. Endvidere er det et attraktivt markedssegment, fordi disse kunder ofte er ensbetydende med stor trafikvolumen, hvilket er et vitalt element for alle selskaber, idet der skal opnås en mindstevolumen i trafikmængden før det er rentabelt at være på mobilmarkedet. Det er således også dette markedssegment, der har været mest konkurrenceudsat siden liberaliseringen af telemarkedet. For at være en udbyder på ovennævnte markedssegment er det en betingelse, at have adgang til et landsdækkende mobilnet. En sådan adgang kan enten opnås gennem ejerskab, lejeaftaler, samtrafikaftaler og/eller tjenesteudbyderaftaler. Andre teleoperatører end de nuværende kan derfor relativt nemt opnå adgang til dette marked. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at de nuværende mobiltelefonioperatører opbygger meget infrastruktur, hvorfor der ikke vurderes indenfor en overskuelig periode at ville opstå kapacitetsproblemer, der skulle forhindre nye teleudbydere at leje sig ind. Indtræden gennem ejerskab af teleinfrastruktur vil derimod være forbundet med meget store omkostninger og skal sammenholdes med, at frekvenslicenser og mastepositioner er begrænsede ressourcer, hvorfor adgang til markedet via ejerskab ikke umiddelbart er en realistisk mulighed. Der vil i nærværende sag ikke blive skelnet mellem GSM- og NMT-nettene, idet de for så vidt angår almindelig mobiltelefoni vurderes at være internt substituerbare. Det skal i den forbindelse

7 7 af :59 bemærkes, at de frekvenser, der er afsat til NMT-nettet indenfor en kortere årrække vil overgå til brug for et eller flere GSM-net. Det relevante produktmarked anses samlet for at være markedet for (mellemstore og) storkunders mobiltrafik. Idet aftalerne vedrører storkunders landsdækkende mobiltrafik anses det relevante geografiske marked for at være Danmark. 3.4 Markedsaktørernes stilling Dansk MobilTelefon I/S er en del af SONOFON Holding A/S - koncernen, hvor SONOFON Holding A/S er moderselskabet. Koncernen havde i 1998 en samlet omsætning på t.kr., hvoraf t.kr. stammede fra trafik- og abonnementsindtægter. SONOFON har sammen med Tele Danmark A/S fået licens til drift af et GSM 900-net, medens Telia A/S og Mobilix A/S har licens til et GSM 1800-net. Tele Danmark A/S har endvidere eneret på NMT-nettene (450 og 900 MHz området). Udover disse selskaber er debitel Danmark A/S aktør på markedet. Dette selskabet har til forskel fra de ovennævnte selskaber ikke eget net, men har på service provider betingelser opnået adgang til markedet. Der forventes endvidere yderligere konkurrenter på mobiltelefonimarkedet, herunder Interroute Danmark A/S. Det er ikke muligt at opgøre markedsandelene for ovennævnte selskaber på det i nærværende sag relevante marked, men betragtes det samlede marked for mobiltelefonabonnementer kan følgende tabel over relevante markedsaktørers markedsandele opstilles 7 : Tabel IV - Markedaktører på markedet for mobiltelefoniabonnementer Medio 1998 Primo 1999 antal \% antal \% Samlede marked \% \% Tele Danmark \% \% Sonofon \% \% Mobilix \% \% Telia \% \% debitel \% \% Tallene i ovenstående tabel gælder for det samlede mobilmarked, og skal derfor anvendes med

8 8 af :59 forsigtighed i nærværende sag. Faldet i SONOFONs markedsandele fra medio 1998 til primo 1999 kan tildels forklares ved udviklingen på privatkundemarkedet som følge af introduktionen af taletidskort. Således er op imod 80\% af Telia A/S' og Mobilix A/S' kunder taletidskunder, hvorfor disse selskaber ikke vurderes at have særlig store markedsandele på markedet for (mellemstore og) storkunder. SONOFON vurderes at have en markedsandel på over 40\%, men under 50\% af det i nærværende sag relevante marked. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at SONOFON er at betragte som second mover på markedet for mobiltelefoni, idet selskabet i 1992 fik en GSM 900-licens samtidig med Tele Danmark, der dog allerede på det tidspunkt i en årrække havde haft NMT-licens. SONOFON har således i forhold til Mobilix, Telia og debitel haft længere tid til at opbygge en kundebase af storkunder, og dermed en god markedsposition på det i nærværende sag relevante marked. Dette er af betydning, idet storkunder anses for at være mere loyale overfor deres teleselskaber end almindelige forbrugere som følge af blandt andet ikke uvæsentlige switching costs ved skift af teleselskab. Dette vanskeliggøre alt andet lige andre selskabers indtræden på markedet, og er med til at give Tele Danmark og SONOFON en god konkurrenceposition. 4. Vurdering De af SONOFON anmeldte standard storkundeaftaler er fortrinvist blevet anvendt til aftaleindgåelse med private virksomheder samt offentlige myndigheder. Anvendelsen af standardaftalerne sker således i forbindelse med udøvelsen af erhvervsvirksomhed, og er som følge heraf omfattet af konkurrenceloven, jf. dennes 2, stk. 1. Aftalerne er ikke EU-fritaget og de vil ikke finde anvendelse for parter, der er en del af samme koncern, hvorfor lovens 4 og 5 ikke finder anvendelse. Konkurrencelovens 6 Det skal herefter vurderes om standardaftalerne direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, og dermed vil være omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Det skal indledningsvist bemærkes, at der indtil 1. marts 1999 skete en prisregulering i form af maksimalprisfastsættelse for udbud af grundabonnementer jf. Bekendtgørelse nr. 647 om videreførelse af maksimalpriser for visse offentlige mobilkommunikationstjenester af 4. august Den centrale prisregulering har i en vis udstrækning medført en uniformering af markedsprisen på maksimalprisniveauet, og dermed en begrænsning i brugen af pris som konkurrenceparameter, for ikke at give myndighederne bevæggrund til at nedsætte maksimalprisen. Konkurrencen mellem teleselskaberne om storkunderne er derfor i særdeleshed sket gennem rabat- og bonusordninger. Det er af generel betydning for vurderingen af rabatordningen, at denne ikke direkte eller indirekte indeholder krav om eksklusivitet. Storkunden er således såvel før som efter kontraktindgåelse med SONOFON berettiget til at købe teleydelser hos andre teleselskaber. Storkunden har derfor både valgmulighed i relation til hvilket teleselskab denne ønsker at bruge og hvilke teletjenester denne ønsker at erhverve hos SONOFON, så længe kravet om minimum 10 aktive abonnementer opfyldes. Det er endvidere op til storkunden, hvorvidt alle de tjenester som denne erhverver hos SONOFON, skal indgå i standardaftalen. Storkunden er således berettiget til kun at indgå aftale om en del af sine abonnementer hos SONOFON, såfremt dette er mere fordelagtigt for denne. I denne forbindelse er det også af betydning, at standardaftalerne ikke sammenblander storkundens trafik på henholdsvis fast- og mobilnettet i den anmeldte ordningen, men alene omhandler mobiltrafik. Det er også af betydning, at standardaftalerne ikke indeholder nogen former for engelske klausuler, idet den informationsudveksling, der er forbundet med engelske klausuler kan have konkurrenceskadelig virkninger.

9 9 af :59 For så vidt angår rabatten på forbruget af mobiltelefoni beregnes denne alene udfra antal mobilminutter medgået til udgående tale, telefax, data eller eksklusiv opkaldsforsøgsafgift og viderestilling, hvorfor beregningsgrundlaget anses for at være et objektivt kriterium, som anvendes konsekvent overfor alle storkunder. Dette vil sikre, at der ikke sker diskrimination mellem storkunderne. Der er imidlertid ikke for så vidt angår rabatten på mobiltelefoni alene tale om en mængderabat som anført af SONOFON, idet rabatprocenten udregnes efter det samlede forbrug i den pågældende måned. Rabatten er således uafhængig af, om forbruget er sket gennem få store opkald eller mange små, hvorfor der er tale om en aggregeret rabat, der udregnes på grundlag af det samlede forbrug af mobilminiutter medgået til forskellige teleydelser, hvorved rabatten også kan karakteriseres som en samlerabat. Der kan stilles spørgsmålstegn ved den omkostningsmæssige begrundelse for, at rabatprocenten på minuttaksten indenfor samme minutforbrug kan variere betragteligt både indenfor eller udenfor normaltid, alene fordi storkunden binder sig til en længere uopsigelighed og/eller et givent minutforbrug. SONOFON anfører som begrundelse herfor, at en længere bindingsperiode indebærer, at omkostningerne forbundet med erhvervelsen af et abonnementsforhold kan fordeles ud over en længere periode, hvilket vil indebære en lavere minutafgift. Endvidere anføres det, at en længere bindingsperiode eller et garanteret minutforbrug medfører bedre budgettering og planlægning af kapacitetsbehovet for SONOFON, hvilket mindsker den overkapacitet som SONOFON af sikkerhedsmæssige hensyn skal budgettere med, og dermed mindskes omkostningerne, hvilket giver mulighed for lavere taksering. Endelig anfører SONOFON, at kundens bidrag til omkostningerne ved forretning og afskrivning af SONOFONs netværk stiger jo længere aftaleperioden er, hvilket afspejles i form af lavere minuttakster. Det er som udgangspunkt ikke nogen betingelse for indgåelse af en storkundeaftale med SONOFON, at kunden forpligter sig til at opnå et givent minutforbrug eller binder sig for en længere uopsigelighedsperiode end 12 måneder. Vælger storkunden imidlertid at indgå aftale herom, hvilket variationerne i rabatprocenterne for mobilminutforbruget er et væsentligt incitament til, er der risiko for konkurrencebegrænsning. Storkunden er i hele uopsigelighedsperioden - og dermed op til 3 år - begrænset i sine muligheder for at skifte til et andet teleselskab. Storkunden er således kun berettiget til under nærmere fastsatte betingelser hver 12. måned at opsige op til 10\% af de abonnementerne, som har været aktive i mere end 12 måneder. Dette binder storkunden til SONOFON. En binding, der afgørende forstærkes af, at førtidig udtræden indebærer en forpligtelse til at betale såvel den rabatterede abonnementsafgift som et eventuelt aftalt minutforbrug for den resterende uopsigelighedsperiode. Førtidig udtræden kan således være forbundet med væsentlige økonomiske konsekvenser, hvilket for mange af SONOFONs storkunder de facto har den konsekvens, at de er bundet til SONOFON i hele uopsigelighedsperioden. Dette skal ses i lyset af, at SONOFON er en markedsaktør med en betydelig markedsbetydning. Det skal endvidere i denne forbindelse bemærkes, at hvis storkunden forpligter sig til at opnå et nærmere fastsat minutforbrug, vil storkunden skulle betale for den givne mængde minutter uanset om disse konkret aftages gennem forbrug. Dette vil også have en begrænsende virkning på storkundens muligheder for at skifte mellem de forskellige teleoperatører. Storkunden har derimod ikke noget incitament til at aftage mere end det aftalte, idet der efter det oplyst ikke er nogen former for meromsætningsrabatter Der er ikke i rabatordningen opstillet noget krav om vækst i hverken forbruget af mobilminutter eller antallet af aktive abonnementer, hvilket er af betydning, idet et sådant vækstkrav ville indebære en risiko for konkurrenceskadelig diskriminering mellem storkunderne.

10 10 af :59 Det skal endelig anføres, at tilrådighedsstillelse af gratis ydelser ikke kan være omkostningsbegrundet ud fra stordriftsfordele, bedre kapacitetsplanlægning m.v. Tilrådighedsstillelse af gratis ydelser sker således alene ud fra afsætningsmæssige hensyn. På baggrund af ovenstående og ud fra en samlet vurdering anses de af SONOFON anmeldte standard storkundeaftaler at kunne have konkurrencebegrænsende virkninger til følge, hvorfor aftalerne er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Som følge af, at standard storkundeaftalerne er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, kan der ikke meddeles SONOFON en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9. <SMALL>Konkurrencelovens 7</SMALL> Allerede som følge af, at SONOFON er en del af SONOFON Holding A/S - koncernen, hvis samlede omsætning overstiger 1 mia. kr., jf. nærmere afsnit 3.4, finder bagatelreglen i konkurrencelovens 7 ikke anvendelse. <SMALL>Konkurrencelovens 8</SMALL> Det skal herefter vurderes, hvorvidt der kan opnås fritagelse efter konkurrencelovens 8. 8, stk. 1, nr. 1: I relation til en vurdering efter 8, stk. 1, nr. 1 skal det anføres, at standard storkundeaftalerne muliggør opnåelse af fordele gennem bedre kapacitetsudnyttelse og kapacitetsplanlægning, herunder åbner mulighed for at mindske SONOFONs overkapacitet. Herved forbedres effektiviteten i SONOFONs brug af dets GSM-net til levering af teletjenester. Som følge af den intense konkurrence på mobilområdet, især for så vidt angår storkunder, bliver det i stadig stigende grad nødvendigt for teleoperatørerne at optimere deres brug af netkapaciteten for derigennem at mindske enhedsomkostningerne, og dermed til stadighed have mulighed for at kunne tilbyde fordelagtige kundeløsninger. Optimal anvendelse af netkapacitet er også vigtig for at kunne efterkomme den fortsat stigende efterspørgsel efter kapacitet som følge af den teknologiske udvikling. Kravet i 8, stk. 1, nr. 1 vurderes samlet at være opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2: Storkunderne vil som følge af de anmeldte standardaftaler opnå en række fordele i form af billigere teletjenester. Det kan endvidere ikke udelukkes, at den endelige forbrugere også vil kunne opnå fordele af de omkostningsbesparelser som storkunderne opnår gennem rabatordningerne, idet storkunderne som følge af konkurrencepres på deres marked i en eller anden udstrækning vil anvende de sparede omkostninger til prisnedsættelser eller kvalitetsforbedringer af deres varer og/eller tjenesteydelser. Idet forbrugerbegrebet i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2 skal forstås bredt anses kravet i 8, stk. 1, nr. 2 for at være opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3: Det skal i relation til 8, stk. 1, nr. 3 særligt vurderes, hvorvidt standard storkundeaftalernes bestemmelser vedrørende udtræden før udløbet af en given uopsigelighedsperiode (førtidig udtræden), er mere vidtgående end hvad der er nødvendigt for at opnå de under 8, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte fordele. Det skal indledningsvist anføres, at standard storkundeaftalerne konkret udmøntes i individuelle

11 11 af :59 kommercielle aftaler, der indgås mellem parter, hvis forhandlingsstyrke må anses for at være tilnærmelsesvis lige stor. Det er i den forbindelse endvidere af betydning, at der som udgangspunkt kun gælder en uopsigelighed på 12 måneder, hvorfor storkunden relativt hurtigt har mulighed for at komme ud af et aftaleforhold med SONOFON uden at skulle betale bod. Indgåelse af aftaler med en længere uopsigelighedsperiode end 12 måneder er i sådanne situationer konkurrenceretligt bedømt mindre problematiske. Storkunderne skal imidlertid også ved forlænget uopsigelighed have mulighed for på rimelige og objektive vilkår at kunne udtræde af aftaleforholdet førtidigt. Sidstnævnte forhold skal sammenholdes med, at der normalt i et aftaleforhold skal betales en kompensation ved førtidig opsigelse. Storkunderne er ifølge det af SONOFON oplyste berettiget til at udtræde, hvornår de måtte ønske det, uanset hvor lang tids uopsigelighed der er aftalt. Udtræden af et aftaleforhold med forlænget uopsigelighed uden aftalt mindsteforbrug indebærer en forpligtelse til at betale den rabatterede abonnementsafgift for alle abonnementer i den resterende uopsigelighedsperiode. Set i forhold til ovennævnte betragtninger - og udfra en helhedsvurdering af sådanne aftaleforhold - anses dette ikke for at være en konkurrenceretlig problematisk konsekvens af førtidig udtræden af abonnementsforholdet. Såfremt storkunden i forbindelse med en forlænget uopsigelighedsperiode har forpligtet sig til at aftage et givent minutforbrug per år vil førtidig udtræden ikke alene medfører en forpligtelse til at betale den rabatterede abonnementsafgift for den resterende uopsigelighedsperiode, men også for det aftalte mindsteforbrug selvom dette ikke konkret aftages. Dette vil for mange storkunder være en så stor økonomisk "bod", at det væsentligt mindsker disses mulighed og incitament til førtidig opsigelse, hvilket skal ses i sammenhæng med de store switching costs, der i forvejen eksisterer for storkunderne ved skift til et andet teleselskab. Vilkårene anses derfor for de facto at binde storkunderne til SONOFON for hele uopsigelighedsperioden. Vilkårene for førtidig udtræden skal endvidere sammenholdes med, at standardaftalerne ikke indeholder en revisionsklausul, der gør det muligt for storkunderne at få sat det aftalte mindsteforbrug ned, såfremt storkunden efter aftaleindgåelsen viser sig ude af stand til at opnå det aftalte mindsteforbrug. Storkunden er således "tvunget til" at aftage det aftalte minutforbrug i hele uopsigelighedsperioden - dog modificeret af den tidligere omtalte 10 \% nedsættelse per år - uanset om dette forbrug konkret kan aftages. De økonomiske konsekvenser for SONOFON ved førtidig udtræden af en aftale med aftalt minutforbrug anses ikke for at være så forskellige fra førtidig udtræden af en lignende aftale uden aftalt minutforbrug, at det berettiger til den væsentlige forskel mellem de to aftaletyper vedrørende storkundens økonomiske forpligtelse ved førtidig udtræden. Aftaler med fastsat mindsteforbrug må således blandt andet anses for at være forbundet med færre omkostninger for SONOFON til den af sikkerhedsmæssige årsager nødvendige overkapacitet end lignende aftaler uden mindsteforbrug. Endelig anses vilkårene for førtidig udtrædelse af aftaler med aftalt mindsteforbrug at gå længere end hvad der vurderes at være nødvendigt for at sikre de under 8, stk. 1, nr. 1 omtalte fordele. Vilkårene for førtidig opsigelse af storkundeaftaler med aftalt mindsteforbrug skal derfor ændres, således at storkunden skal betale den rabatterede abonnementsafgift for den resterende del af uopsigelighedsperioden tillagt forskellen mellem den opnåede rabat og den rabat som er berettiget givet det aftalte mindsteforbrug og den faktiske løbetid. For så vidt angår gratisydelser kan disse ikke være begrundet i omkostningsbesparelser, og vurderes derfor at være afsætningsmæssigt begrundet. Det skal imidlertid bemærkes, at gratisydelserne opnås i relation til teletjenester, som er sekundære i forhold til den af

12 12 af :59 storkunderne egentlige efterspurgte teleydelse i form af basal mobiltelefoni. Dette skal sammenholdes med, at den beløbsmæssige værdi af gratis ydelserne ud fra en storkundes samlede udgifter til mobiltelefoni vurderes at være af mindre betydning. Samlet anses gratisydelserne ikke for at have troskabsbindende effekt på storkunderne. På det foreliggende grundlag findes 8, stk. 1, nr. 3 at være opfyldt, såfremt vilkårene for førtidig udtræden af storkundeaftaler med fastsat mindsteforbrug højst fastsættes til den rabatterede abonnementsafgift for den resterende del af uopsigelighedsperioden tillagt en tilbageregulering af den af SONOFON ydede rabat svarende til, hvad det aftalte forbrug og den faktiske løbetid berettiger. 8, stk. 1, nr. 4: Det skal i relation til 8, stk. 1, nr. 4 anføres, at der på nuværende tidspunkt eksisterer en intens konkurrence på markedet for storkunders mobiltelefoni. Dette skal sammenholdes med, at adgangen til markedet ikke er forbundet med regulatoriske eller praktiske barrierer og at SONOFONs rabatordning ikke vurderes at virke markedsafskærmende. Vurderet på baggrund af det samlede rabatniveau og opbygningen af rabatsystemet burde andre selskaber således være i stand til at tilbyde tilsvarende ordninger. I sammenhæng med ovenstående skal det bemærkes, at SONOFONs storkundeaftaler faktisk har haft en konkurrenceforøgende effekt på interbrand konkurrencen, i og med at Tele Danmark Mobil har følt sig tvunget til at udarbejde en konkurrencedygtig ordning som modsvar til nærværende rabatordning. Dette er af betydning set i lyset af den tidligere omtalte prisregulering på mobilabonnementer. Kravet i 8, stk. 1, nr. 4 anses for at være opfyldt. 5. Fortrolighed SONOFON har anmodet om, at alle talmæssige angivelser af rabatprocenter, herunder gratisydelser, alle tidsangivelser i relation til varigheden af SONOFONs storkundeaftaler, alle talangivelser af minimumsforbrug, antal indgåede storkundeaftaler og lignende udelades ved offentliggørelsen af nærværende notat, idet SONOFON anser oplysningerne for at være af væsentlig økonomisk betydning. I medfør af konkurrencelovens 13, stk. 4, 1. pkt. kan drifts- og forretningshemmeligheder ikke offentliggøres, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed, oplysningerne angår. Det følger imidlertid af lovbemærkningerne til denne bestemmelse, at "det vil gøre formålet med offentliggørelse af afgørelser illusorisk, hvis forretningsforhold som sådan kan undtages fra offentlighed. Det er af væsentlig betydning for forståelsen og anvendelsen af en afgørelse, at det er muligt i et vist omfang at referere faktuelle oplysinger vedrørende drifts- og forretningsforhold". Styrelsen er opmærksom på, at specifikke økonomiske oplysninger vedrørende SONOFONs forhold til enkelt kunder skal udelades ved offentliggørelsen af nærværende rådsnotat. Det ses ikke, at notatet indeholder sådanne oplysninger. Nærværende notat indeholder derimod oplysninger om, hvilke rabatsatser, der kan opnås ved indgåelse af et kontraktsforhold med SONOFON i form af en storkundeaftale. Set i sammenhæng med, at konkurrencen på telemarkedet om storkunder i høj grad foregår på ydelse af rabatter og bonusser vil der være en meget betydelig risiko for en uniformering af rabatsatserne på markedet for storkunder med deraf følgende neutralisering af konkurrencen, såfremt der sker offentliggørelse af de konkrete rabatsatser i nærværende notat. Dette forhold bør efter styrelsens opfattelse i den foreliggende sag konkret vægtes højere end ønsket om gennemsigtighed. Det konkrete antal indgåede storkundeaftaler er ikke almindeligt kendt og har karakter af en

13 13 af :59 forretningshemmelighed. Oplysningen har heller ikke betydning for forståelsen af notatet. Storkundeaftalernes løbetid er af betydningen i relation til vurderingen af vilkårene for udtrædelse af aftaler med aftalt mindsteforbrug. Oplysningerne vurderes ikke at kunne kategoriseres som egentlige drifts- eller forretningshemmeligheder, når den konkrete betydning af løbetiden i forhold til størrelsen af rabatsatserne ikke oplyses. Oplysninger vedrørende kravet om minimum 10 aktive abonnementer for at kunne indgå en storkundeaftale vil ikke blive udeladt allerede som følge af, at dette krav i hvert fald indirekte fremgår af SONOFONs hjemmeside på internettet. På baggrund af ovenstående indstilles det, at SONOFONs begæring om vidtgående hemmeligholdelse af konkrete oplysninger kan imødekommes for så vidt angår talmæssige angivelser af rabatprocenter, herunder opremsningen af gratisydelser, samt angivelsen af det konkrete antal indgåede storkundeaftaler. Disse oplysninger udelades derfor ved offentliggørelsen af nærværende rådsnotat. 1 Dansk MobilTelefon I/S er en del af SONOFON Holding A/S - koncernen, hvor SONOFON Holding A/S er moderselskabet. Det kommercielle navn for den samlede koncern er SONOFON og vil blive anvendt i det følgende. 2 Ved en engelsk klausul forstås en aftalebestemmelse, hvor en leverandør fra aftagerne får leveret detaljerede oplysninger om de mest favorable tilbud fra konkurrerende virksomheder med henblik på altid at kunne tilbyde priser, der ikke overstiger konkurrenters laveste tilbudte priser jf. FT , Tillæg A, side 3660, v. sp. 3 I nærværende sagsfremstilling angives rabatteringen i procenttal og ikke som i storkundeaftalerne ved lavere minutafgift, abonnementsafgift m.v. 4 For så vidt angår SAK-aftalen har de underliggende abonnementer som udgangspunkt 6 måneders uopsigelighed. 5 For så vidt angår aftaler med 24 eller 36 måneders uopsigelighed og aftalt forbrug forpligter parterne sig til at aftage et givent antal minutter på årsbasis, der omregnet til pr. måned svarer til et gennemsnitligt forbrug pr. måned som vist i denne kolonne. 6 Dette er blandt andet telefonisk bekræftet af SONOFON/v. jurist Carsten Rasmussen. 7 Tallene medio 1998 er fra Telestyrelsens statistik. Tallene primo 1999 er baseret på Tele Danmarks og GN Store Nords årsregnskab og for Telias og Mobilix' vedkommende på estimater ud fra selskabernes egne oplysninger til bl.a. dagspressen. Tele Danmarks tal er inklusiv NMT-abonnementer. Af Sonofons kunder er taletidskunder, hvilket tillige gælder for op imod 80 \% af Telias og Mobilix.

Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt

Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt 1 af 13 18-06-2012 10:51 Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt J.nr. 2:8032-596/hh Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Tele Danmark Mobil har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af en standard

Læs mere

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni 1 af 10 18-06-2012 11:18 SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefoni I/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standardaftaler,

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S 1 af 9 18-06-2012 10:47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2:8032-234/hh Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat, Dansk Indkøb Udfyld, underskriv og send til fax på 8888 2611 eller mail på tele@d-i.dk Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Mobiltelefoni

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år.

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år. 1 af 9 Anmeldelse af brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter Journal nr. 3/1120-0301-0282/ISA/TPH

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra Basisaftale Extra Aftaleperiode: Basisaftale Extra kan oprettes med 12 eller 36 måneders binding, og alle abonnementer under aftalen følger denne bindingsperiode. Basisaftale Extra er sammensat af følgende

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobil takseringen August 06 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 5

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på IP-telefoni August 05 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 4 Mobiltelefon

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere