Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune"

Transkript

1 Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3: /ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas Midt-Nord I/S om principper for salg af gas til procesformål. Der er anmodet om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter 8, stk. 1. Aftalerne er omfattet af overgangsbestemmelserne i lovens 27, stk Den anmeldte aftale er indgået den 5. april 1993 med et tillæg den 9. september 1994 mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Gasforsyningen. 3. Naturgas Midt-Nord sælger naturgas, mens Aalborg Kommune sælger bygas produceret på basis af naturgas fra DONG Naturgas A/S. 4. Aftalen er en horisontal markedsdelingsaftale på markedet for ledningsført gas til procesformål i den del af Aalborg Kommune, hvor begge aftaleparter aktuelt har leveringsmulighed. 5. Hovedprincippet i aftalen er, at Aalborg Kommune og Naturgas Midt-Nord har delt salget af gas til procesformål således, at Aalborg Kommunes gasforsyning forsyner eksisterende gaskunder med årsforbrug under m 3 naturgas 1, mens Naturgas Midt-Nord forsyner de større kunder og kunder med årsforbrug over m 3 naturgas, der ikke kan forsynes fra det eksisterende bygasnet. 6. I et bilag til aftalen er opregnet en række eksisterende kunder, der forbeholdes Naturgas Midt- Nord. Nogle af disse kunder er for øjeblikket bygaskunder hos Aalborg Kommune, og det er for disse kunder bestemt, at overgang til naturgas forudsætter forudgående kontakt mellem Naturgas Midt-Nord og Aalborg Kommune. 7. Nye kunder med årsforbrug mellem og m 3 naturgas fordeles mellem aftaleparterne af en fælles arbejdsgruppe. 8. Endelig er det i aftalen bestemt, at Aalborg Kommune bør afstemme sine gaspriser således, at der ikke opstår konkurrenceforvridende forhold. 9. Den anmeldte aftale er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives meddelelse om ikke-indgreb efter lovens 9. Betingelserne for en individuel fritagelse efter 8, stk. 1, er ikke til stede.

2 Afgørelse 10. Det meddeles Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Gasforsyningen og Naturgas Midt-Nord I/S, at den anmeldte aftale i sin helhed er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives meddelelse om ikke-indgreb efter lovens 9. Betingelserne for en individuel fritagelse efter 8, stk. 1, er ikke til stede. 11. Der gives påbud om ophævelse af aftalen i sin helhed samt påbud om at parterne ophører med at koordinere priser, jf. 16, stk. 1, nr. 1, jf. 6, stk. 4. Ophævelsen skal ske senest 28. februar 2002, jf. overgangs-bestemmelsen i lovens 27, stk. 4. Sagsfremstilling Indledning 12. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas Midt-Nord om principper for salg af gas til procesformål (dvs. ikke til opvarmningsformål). Anmeldelsen er vedlagt som bilagssiderne 1-8. Aftalen vedrører de byområder i Aalborg Kommune, hvor begge parter har forsyningsmuligheder. Aftalen med bilag 1 og tillægsaftale af 29. august 1994 er vedlagt som bilagssiderne Der er anmodet om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter 8, stk. 1. Aftalerne er omfattet af overgangsbestemmelserne i lovens 27, stk I henhold til konkurrencelovens 2, stk. 2 finder bestemmelserne i lovens kapitel 2 og 3 ikke anvendelse, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Konkurrencestyrelsen har i brev af 17. april 2001 anmodet Energistyrelsen om at oplyse, hvorvidt de i aftalen indeholdte bestemmelser kan anses for en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. 15. Energistyrelsen har den 1. juni 2001 på vegne af miljø- og energiministeren meddelt, at bestemmelsen om en nærmere markedsdeling mellem forsyningsselskaberne ikke er en nødvendig følge af offentlig regulering. Parterne 16. Naturgas Midt-Nord er et af de fire regionale naturgasselskaber, der leverer naturgas i Danmark. Naturgas Midt-Nord yder desuden rådgivning om energi og miljø. Aalborg Kommune er medejer af Naturgas Midt-Nord. 17. Naturgas Midt-Nord har et overordnet gasledningsnet i Midt- og Nordjylland, herunder inden for aftalens gyldighedsområde, hvor Naturgas Midt-Nord på anmeldelsestidspunktet forsynede 27 større erhvervskunder med procesgas. 18. Naturgas Midt-Nords samlede omsætning i 1997 var på mio. kr. kr. Heraf udgjorde naturgassalg til Aalborg Kommunes gasforsyning X mio. kr. Den samlede omsætning i Naturgas Midt-Nord udgjorde i mio. kr.

3 19. Naturgas Midt-Nord har i 2001 overdraget kunder med årligt naturgasforbrug over m 3 til DONG Naturgas A/S i forbindelse med udmøntning af den såkaldte Skt. Hans-aftale indgået mellem staten, Hovedstadsregionens Naturgas og Naturgas Midt-Nord den 23. juni Aalborg Kommune har placeret ansvaret for sine forsyningsvirksomheder (el, gas, varme og vand) i en særskilt afdeling. Forsyningsvirksomhederne er en af de 6 politiske og administrative afdelinger i Aalborg Kommune. Forsyningsudvalget og Rådmanden har det politiske ansvar for Forsyningsvirksomhederne. 21. Gasforsyningsvirksomheden producerer bygas på basis af naturgas, der indtil 2001 blev leveret af Naturgas Midt-Nord, men som nu leveres af DONG Naturgas A/S. 22. Aalborg Kommune har et finmasket gasledningsnet inden for aftalens gyldighedsområde. Aalborg Kommune har p.t gaskunder, heraf 149 procesgaskunder. 23. Aalborg Kommune har oplyst, at den samlede omsætning for gasforsyningen i 1997 var på 16 mio. kr. Kommunens samlede omsætning for 1997 og 2000 er ikke oplyst. Henset bl.a. til størrelsen af Naturgas Midt-Nords omsætning vurderes det ikke at være nødvendigt at indhente omsætningstallene for Aalborg Kommune som helhed. 24. Aalborg Kommunes omsætning af procesgas var i 2000 X mio. kr. ud af en samlet omsætning af gas på 17,2 mio. kr. Aftalen 25. Den anmeldte aftale er indgået mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Gasforsyningen den 5. april 1993 med et tillæg den 28. august Aftalen er en horisontal markedsdelingsaftale på markedet for ledningsført gas i Aalborg Kommune. 27. Hovedprincippet i aftalen er, at Aalborg Kommune og Naturgas Midt-Nord har delt salget af gas til procesformål således, at Aalborg Kommunes forsyningsvirksomheder forsyner eksisterende gaskunder med årsforbrug under m 3 naturgas, mens Naturgas Midt-Nord forsyner de større kunder og kunder med årsforbrug over m 3 naturgas, der ikke kan forsynes fra det eksisterende bygasnet. 28. I bilag 1 til aftalen (bilagsside 15) er opregnet en række eksisterende kunder, der forbeholdes Naturgas Midt-Nord. Nogle af disse kunder er for øjeblikket bygaskunder hos Aalborg Kommune, og det er for disse kunder bestemt, at overgang til naturgas forudsætter forudgående kontakt mellem Naturgas Midt-Nord og Aalborg Kommune Nye kunder med årsforbrug mellem og m 3 naturgas fordeles mellem aftaleparterne af en fælles arbejdsgruppe. 30. Endelig er det i aftalen bestemt, at Aalborg Kommune bør afstemme sine gaspriser således, at der ikke opstår konkurrenceforvridende forhold.

4 31. Aalborg Kommune har oplyst, at bygasprisen for alle procesgaskunder uanset forbrugets størrelse - fastsættes således, at den til en hver tid svarer til Naturgas Midt-Nords tarif for naturgas til små kunder ( m 3 naturgas). Procesgaskunder hos Naturgas Midt-Nord med forbrug over m 3 naturgas køber derfor til en gunstigere tarif, end den tarif der gælder for procesgaskunder hos Aalborg Kommune med tilsvarende forbrug. 32. Aalborg Kommune opkræver herudover en abonnementsafgift, som naturgaskunder hos Naturgas Midt-Nord ikke opkræves. Abonnementsafgiften går bl.a. til gratis serviceydelser til kunderne. Naturgas Midt-Nord tilbyder ikke sine kunder tilsvarende gratis serviceydelser. 33. Aalborg Kommune har oplyst, at der ydes 50 \% rabat til nye kunder det første halve år, de er tilsluttet. 34. Ingen af aftaleparterne har ved aftalen særskilt forpligtet sig til at forsyne nogen kunder. F.s.v.a. Naturgas Midt-Nord er det i aftalen anført, at selskabet forsyner de opregnede forbrugere, hvis selskabet finder det rentabelt. Aftalen pålægger således ikke aftaleparterne forsyningspligt over for de kunder som forbeholdes pågældende aftalepart. Markedsbeskrivelse 35. Såvel naturgas som bygas er energikilder, der kan anvendes til procesformål og opvarmning. 36. Der kan ikke umiddelbart leveres naturgas gennem bygasnettet, ligesom der ikke umiddelbart kan leveres bygas gennem naturgasnettet. Dette skyldes bl.a., at naturgas stiller andre krav til rørsystemets tæthed end bygas. 37. Tilsvarende vil overgang fra naturgas til bygas eller fra bygas til naturgas for kunderne være forbundet med en omstillingsudgift. 38. På aftaletidspunktet var der ikke nogen udbydere af ledningsført gas i Aalborg Kommune udover de to aftaleparter. I 2001 er DONG Naturgas A/S begyndt at forsyne kunder med årligt naturgasforbrug over m Der er alternative energikilder i form af bl.a. kul, olie og el. Omstilling til anvendelse af en af disse energikilder er som hovedregel forbundet med større omkostninger end omstilling fra naturgas til bygas. En del kunder vil i øvrigt have mulighed for at overgå til flaskegas, hvilket i de fleste tilfælde ikke vil være dyrere end skift mellem naturgas og bygas. Parternes argumentation 40. Som begrundelse for anmodningen om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9 og for fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1 har parterne oplyst, at hovedformålet med aftalen og opdelingen af markedet er, at sikre den samfunds- og selskabsøkonomisk mest optimale udnyttelse af naturgas- og bygasledninger, der er eller bliver etableret. Det anføres, at det vil være rentabliteten af en tilslutning, der afgør, om en kunde skal forsynes fra den ene eller den anden aftalepart. 41. Der kan ikke umiddelbart anvendes bygas i naturgasnettet, ligesom der ikke umiddelbart kan anvendes naturgas i bygasnettet. Derudover vil der være en omstillingsudgift, såfremt en kunde

5 ønsker at skifte fra f.eks. bygas til naturgas. Parterne oplyser desuden, at kunderne potentielt kan anvende el, olie eller flaskegas til procesformål. 42. Aalborg Kommune har i sit høringssvar anført, at Aalborg Kommunes Gasforsyning uden aftalen ville være udsat for ulige konkurrence, da Aalborg Kommune kun har mulighed for at købe gas fra DONG Naturgas A/S, og da kommunens gassalg er meget lille i forhold til DONG Naturgas A/S og Naturgas Midt-Nords gassalg. 43. Parterne har angivet produktmarkedet som markedet for ledningsført gas til procesformål. I Aalborg Kommunes høringssvar anføres det imidlertid, at el, flaskegas og olie i høj grad er substituerbare for bygas og naturgas. 44. Det geografiske marked har parterne angivet som aftalens gyldighedsområde. 45. Parterne gør endelig gældende, at aftalen og de takster selskaberne anvender overfor proceskunder, er anmeldt til det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg, hvorfor parterne vurderer, at ingen af parterne misbruger en eventuel dominerende stilling på markedet. Desuden henledes opmærksomheden på, at såvel bygas- som naturgasnettet også anvendes til opvarmningsformål inden for varmeforsyningslovens regler herfor. En række af ledningsanlæggene er således etableret indenfor varmeforsyningslovens bestemmelser. Høring 46. Aalborg Kommune har afgivet høringssvar, der er vedlagt som bilagssiderne Vurdering 47. Aftaleparterne driver erhvervsvirksomhed, hvorfor aftalen er omfattet af konkurrenceloven, jf. lovens 2, stk. 1. Energistyrelsen har på vegne af miljø- og energiministeren meddelt, at bestemmelsen om en nærmere markedsdeling forsyningsselskaberne imellem ikke er en nødvendig følge af offentlig regulering. 48. Aftalen er indgået før den 1. januar 1998 og anmeldt inden den 1. juli 1998, hvorfor den er omfattet af overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk Det forhold, at aftalen og aftaleparternes takster er anmeldt til det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg, forhindrer ikke Konkurrencerådet i at meddele påbud om ophævelse af aftalen, hvis den indeholder konkurrencebegrænsninger i strid med konkurrenceloven. 50. Konkurrencerådet skal tage stilling til, om aftalen har til formål eller følge, at konkurrencen begrænses, jf. konkurrencelovens 6. Hvis dette måtte være tilfældet, skal Rådet tage stilling til, om der i givet fald kan meddeles individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Dersom aftalen ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, kan der gives en erklæring om ikkeindgreb i medfør af konkurrencelovens 9. Det relevante marked / konkurrencelovens 7

6 51. Konkurrencesstyrelsen vurderer, at det relevante produktmarked skal afgrænses som anført i anmeldelsesskemaet, dvs. leverance af ledningsført gas til procesformål. 52. Et skift mellem bygas og naturgas vil indebære investeringer hos de kunder, der måtte ønske at skifte, men styrelsen vurderer, at disse investeringer vil være forholdsvis begrænsede, og at naturgas og bygas derfor kan anses for at være substituerbare produkter, som har et fælles marked. Dette understøttes af, at parterne har fundet det relevant at indgå en markedsdelingsaftale. Hvis ikke bygas og naturgas var substituerbare, ville der ikke være noget formål med at indgå en markedsdelingsaftale. 53. Selvom industrien teoretisk ville kunne få leveret proceskraft i form af olie, kul, og el, vil skift til disse energikilder efter styrelsens vurdering betyde så store investeringer i virksomhederne, at disse energikilder ikke kan betragtes som substituerbare med ledningsført gas. 54. Flaskegas må anses for delvist substituerbar, idet en del procesgaskunder vil kunne skifte til flaskegas uden større udgifter. For en del (større) procesgaskunder vil det imidlertid ikke være et realistisk alternativ at bruge flaskegas. 55. Konkurrencestyrelsen er enig i, at det geografiske marked afgrænses i overensstemmelse med aftalens gyldighedsområde, således at det relevante geografiske marked udgør den del af Aalborg Kommune, hvor begge aftaleparter aktuelt har leveringsmuligheder. 56. Det pågældende område, der er nærmere beskrevet i bilag til parternes aftale, er karakteriseret ved, at der er en vis potentiel konkurrence, idet parterne har mulighed for at forsyne hinandens kunder ved en mindre investering i stikledning fra hovedledning til pågældende kunde. Dette gør sig ikke gældende uden for området, hvor Aalborg Kommune ville skulle foretage væsentlig større investeringer i form af nye hovedledninger for at forsyne kunder, der kan forsynes fra Naturgas Midt-Nords hovedledning. 57. Aftalen er ikke omfattet af 7, da aftaleparternes samlede årlige omsætning overstiger 1 mia. kr. Derudover overstiger aftaleparternes markedsandel på det relevante marked formentlig fortsat 10 \% 4. Konkurrencelovens 6 og Aftalen er en markedsdelingsaftale. Parterne har delt eksisterende og potentielle kunder imellem sig. 59. Denne type konkurrencebegrænsning betragtes normalt som en hard-core konkurrencebegrænsning, hvorfor det ikke er nødvendigt at påvise aftalens skadelige virkninger. 60. Aftalen forhindrer konkurrence mellem parterne ved at opdele eksisterende og fremtidige kunder mellem parterne; således at parterne ikke har noget incitament til at tilbyde bedre priser og øvrige vilkår med henblik på at erobre markedsandele. 61. Aftalens bestemmelse om, at Aalborg Kommune skal afstemme sine priser, således at der ikke opstår konkurrenceforvridende forhold, er efter sin ordlyd ikke i strid med konkurrenceloven

7 tværtimod indebærer konkurrenceloven, at Aalborg Kommune netop skal undgå at forvride konkurrencen. 62. Det er imidlertid Konkurrencestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen har en betydning, udover den selvfølgelighed at Aalborg Kommune skal overholde loven. Bestemmelsen må forstås således, at Aalborg Kommune ikke må fastsætte tariffer, der kan gøre leverandørskift fordelagtigt. 63. Aalborg Kommunes oplysning om, at bygaspriserne fastsættes svarende til Naturgas Midt- Nords takst for små kunder, betyder, at Aalborg Kommune reelt indretter bygasprisen efter naturgaspriserne. 64. Det er naturligt, at bygasprisen svinger med naturgasprisen, da bygassen er produceret på grundlag af naturgas. 65. Der ses imidlertid ikke at være nogen rimelig grund til, at Aalborg Kommune fastsætter sine priser med udgangspunkt i netop Naturgas Midt-Nords takst for små kunder. Hovedparten af Aalborg Kommunes procesgaskunders forbrug ligger under m 3. For disse kunder vil der i realiteten ikke være nogen prisforskel på gassen fra de to aftaleparter Abonnementsafgift, der modsvares af gratis serviceydelser, og mulighed for rabat for nye kunder hos Aalborg Kommune ses ikke at udgøre så afgørende forskelle, at der må anses for at være konkurrence mellem aftaleparterne i dette væsentlige kundesegment. 67. Da aftaleparternes net inden for det relevante marked ikke er parallelle, men derimod har forskellige grader af forgrening, vil parterne have forskellige omkostningsstrukturer i forbindelse med forsyning af de enkelte kunder. Det burde resultere i, at den part med de laveste omkostninger ville kunne tilbyde de gunstigste vilkår - herunder de laveste priser. 68. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at den pågældende bestemmelse i aftalen således kræver og i praksis fører til koordinering af priserne på en væsentlig del af markedet med den konsekvens, at konkurrencen begrænses ved at parterne ikke kan benytte lavere priser til at erobre markedsandele. 69. Aftalen er på grund af markedsdelingsbestemmelserne og priskoordinering omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives en ikke- indgrebserklæring efter 9. Konkurrencelovens 8, stk Det skal herefter vurderes om aftalen opfylder betingelserne for individuel fritagelse efter 8, stk. 1 8, stk. 1, nr. 1 - Styrkelse af effektiviteten/fremme af udviklingen 71. Ved vurderingen under dette punkt tages hensyn til den driftsøkonomiske og den samfundsøkonomiske effektivitet, idet hovedvægten lægges på den samfundsmæssige effektivitet. 72. Anmelderen har anført, at aftalen sikrer den samfunds- og selskabsøkonomisk mest optimale udnyttelse af de allerede etablerede bygas- og naturgasledninger.

8 73. Aftaleparterne fordeler nye kunder med årsforbrug mellem og m 3 naturgas imellem sig. Hidtidige kunder hos Aalborg Kommune i dette kundesegment skal efter aftalen forblive Aalborg Kommunes kunder. Det synes netop at være dette kundesegment, hvor der er mulighed for reel konkurrence mellem aftaleparterne. Også kunder med årsforbrug under eller over m 3 naturgas er fordelt mellem parterne ved aftalen. Styrelsen vurderer, at aftalens hovedvirkning således er, at konkurrencen helt elimineres på det relevante marked. 74. Styrelsen er enig i, at der ved investeringer i infrastruktur i form af gasledninger skal tages et samfundsøkonomisk hensyn. 75. Styrelsen finder det imidlertid ikke sandsynliggjort, at den aftalte markedsdeling skulle sikre den mest optimale udnyttelse af allerede etablerede ledninger og mest optimale nye investeringer. 76. Styrelsen mener derimod, at optimal udnyttelse af allerede etablerede ledninger og optimale investeringer i nye ledninger bedre vil kunne sikres gennem aftaleparternes og de potentielle kunders uafhængige markedsøkonomiske overvejelser. 77. For så vidt angår de kunder, hvor begge aftaleparter kan levere, må det antages, at den mest effektive udnyttelse af ressourcerne sikres ved, at kunderne er frie til at vælge hvilken leverandør, der kan levere på de for kunden gunstigste vilkår. 78. Såfremt Aalborg Kommune eksempelvis mest effektivt kan levere til kunder med forbrug under m 2 /år, vil dette give sig udslag i, at Aalborg kommune vil kunne levere på gunstigste vilkår med den virkning, at kunderne frivilligt vil vælge kommunen som leverandør. 79. Da Aalborg Kommunes omsætning med proceskunder udgør under 10 \% af det samlede bygassalg synes der ikke at være risiko for, at bygasnettet skulle miste kritisk masse, selv hvis samtlige hidtidige procesgaskunder måtte vælge at overgå til naturgas fra Naturgas Midt-Nord. Konkurrencestyrelsen finder også derfor, at det ikke er sandsynliggjort, at aftalen er nødvendig for at opretholde det nuværende bygasnet. 80. Selv om det kunne påvises, at aftalen er nødvendig for at opretholde det nuværende bygasnet, ville det ikke hermed være påvist, at markedsdelingsaftalen fremmer effektiviteten. Dette ville kræve, at der er uforholdsmæssigt store skifteomkostninger for de resterende kunder ved at gå fra bygas til naturgas, hvilket heller ikke er sandsynliggjort. 81. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 1, er dermed ikke opfyldt, og allerede af den grund, vil der ikke kunne gives en individuel fritagelse for aftalen. 82. Det forhold, at Aalborg Kommune har en forholdsvis lille omsætning, og at kommunen er afhængig af leverancer fra DONG Natugas A/S, kan i øvrigt ikke legitimere en konkurrencebegrænsende aftale som den anmeldte. 8, stk. 1, nr. 2 - Sikring af forbrugerne 83. Forbrugerne skal sikres en rimelig andel af fordelene ved en konkurrencebegrænsende aftale.

9 84. Aalborg Kommunes gasforsyningsvirksomhed og Naturgas Midt-Nord er hvile i sig selv virksomheder. Aalborg Kommune anfører, at kunderne derfor er sikret, at øget salg af bygas vil komme kunderne til gode i form af lavere priser. 85. Hvile i sig selv princippet sikrer, at eventuelle effektivitetsgevinster ikke kan tages ud af pågældende virksomhed med henblik på at anvende gevinsten til dækning af helt andre aktiviteter. Aalborg Kommune fastsætter imidlertid ikke i praksis prisen alene ud fra et hvile i sig selv princip men derimod ud fra DONG s tariffer. 86. Hvile i sig selv princippet sikrer ikke, at en gevinst ikke anvendes til dækning af tidligere års underskud eller til iværksættelse eller fortsættelse af tabsgivende projekter og aktiviteter inden for virksomheden. 87. Det forhold, at forbrugerne ikke frit kan vælge mellem leverandørerne, indebærer, at aftaleparterne vil kunne øge priserne, idet aftaleparterne alene ville skulle tage hensyn til risikoen for at kunderne skifter til en helt anden brændselsform som eksempelvis olie. 88. Det vurderes, at det ikke er sandsynliggjort, at forbrugerne får en rimelig andel af fordelene ved den konkurrencebegrænsende aftale. 89. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 2, er dermed ikke opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 - Ikke unødvendige konkurrencebegrænsninger 90. Det skal vurderes, om aftalens konkurrencebegrænsende elementer er nødvendige for at nå aftalens hovedmål. 91. Anmelderen har ikke anført nogen argumenter for dette punkt. 92. Der henvises til det ovenfor angående 8, stk. 1, nr. 1 anførte. 93. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 3, vurderes ikke at være opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4 Ikke udelukkelse af konkurrencen 94. Aftalen må ikke udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer og tjenesteydelser. 95. Anmelderen har ikke kommenteret dette punkt. 96. Styrelsen vurderer, at markedsdelingsaftalen mellem de 2 leverandører af ledningsført gas til procesformål og den tilhørende koordinering af priser indebærer, at konkurrencen er blevet udelukket på markedet. 97. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4, er dermed ikke opfyldt. Konklusion

10 98. Den anmeldte aftale er i sin helhed omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives meddelelse om ikke-indgreb efter lovens 9. Betingelserne for en individuel fritagelse efter 8, stk. 1, er ikke til stede. 99. Der gives påbud om ophævelse af aftalen samt påbud om at ophøre med at koordinere priser. Ophævelsen skal ske senest 28. februar 2002, jf. overgangsbestemmelsen i lovens 27, stk m 3 naturgas svarer i brændværdi til ca. 2 m 3 bygas. Forbruget er her og i det følgende angivet i naturgasmængder, uanset om der i praksis måtte være tale om en bygasforbruger. 2 Skt. Hans-aftalen forudsætter, at Hovedstadsregionens Naturgas og Naturgas Midt-Nord skulle indgå aftale med DONG Naturgas A/S om levering og transport af naturgas. Aftalen med DONG Naturgas A/S indebærer en markedsdeling, der betyder, at kunder med årligt naturgasforbrug over m 3 forsynes af DONG Naturgas A/S. Naturgas Midt-Nord skal dog fortsat forsyne nogle fjernvarmeværker og decentrale kraftværker med årligt forbrug op til 5 mio. m 3. 3 I bilag 1 er det som note 1 for 3 forskellige kunder anført: Initiativ i forhold til virksomheden forudsætter forudgående kontakt mellem Naturgas Midt/Nord og Aalborg Kommune, Gasforsyningen. 4 På anmeldelsestidspunktet var markedsandelen 100 \%. Med Naturgas Midt-Nords overdragelse af naturgaskunder med årligt forbrug over m 3 til DONG Naturgas A/S, vil markedsandelen være faldet, hvis DONG Naturgas A/S har overtaget tidligere Naturgas Midt-Nord procesgaskunder inden for aftalens gyldighedsområde. Parterne har ikke givet nærmere oplysninger om, hvilke konsekvenser overdragelsen har for parternes samlede markedsandel, men det er ikke fundet nødvendigt at indhente nærmere oplysninger herom, da bagatelreglen i 7 ikke finder anvendelse allerede på grund af aftaleparternes samlede omsætning. 5 Aalborg Kommune har i sit høringssvar (Ad 20) anført, at det årlige gennemsnitsforbruget for kommunens procesgaskunder er ca m 3 naturgas.

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam 1 af 11 18-06-2012 10:47 Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam J.rn. 2:8032-197 og 415/mel Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Dangas har den 30. juni 1998 til

Læs mere

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning Omsætning 18 mio excl afgifter og moms Ledninger 175 km Stikledninger 45 km Ledn.udskiftning 4-8 km pr år Kunder 10.000 stk Gasforbrug ca. 7 mio kubikmeter bygas Personale 8 stk. Regnskabsafsnit 3 stk

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Gasforsyningen. Energitilsynet betaling for afbrydelse af bygasstikledning

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Gasforsyningen. Energitilsynet betaling for afbrydelse af bygasstikledning (Varmeforsyning) Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Gasforsyningen over Energitilsynet betaling for afbrydelse af bygasstikledning Side 1 af 14 Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af forbindelsesledning til Vissenbjerg 16. juni 2015 1/12 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet

: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet 2000-05-16: Danske Energiselskabers Forening på vegne af Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-112.113 Danske

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere