GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLINGSREFERAT"

Transkript

1 Advokatfirmaet Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax Giro CVR NT GENERALFORSAMLINGSREFERAT Ar 2006, torsdag den 30. marts kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Sølvgade Generalforsamlingen afholdtes på administrator, advokat Nicolai Giødesens kontor, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. Tilstede var: Endvidere deltog: 10 ejerlejlighedsejere repræsenteret, svarende til 47,620/0. Kirsten Nielsen i sin egenskab af vicevært, Thomas Dalkær fra Ringsted Bygningsentreprise samt Administrator, advokat Nicolai Giødesen v/advokat Hella Hammerby. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og påtegning af revisor, herunder årsregnskab for evt. oprettet grundfond. 4. Indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget. 6. Valg af formand. 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 1. og 2. suppleant. 9. Valg af administrator. 10. Valg af revisor og suppleant for denne. 11. Eventuelt. Ad dagsordenens punkt 1 - valg af dirigent og referent. Til dirigent valgtes Hella Hammerby, der på forespørgsel konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Samtidig valgtes Hella Hammerby til referent.

2 NICOLAI GlØDESEN Side 2 Ad dagsordenens punkt 2 - formandens beretning. Per Hugo Bech-Kristensen aflagde i sin egenskab af formand for bestyrelsen årsberetningen, idet han indledningsvis oplyste, at der i det forgangne år havde været afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvoraf referat kunne findes på foreningens hjemmeside. I de forgangne år havde foreningen indkøbt nye køkkendøre med nyt låsesystem. Der var problemer med brugsvandet, idet stigstrengene til tider blev tilstoppet, hvorfor bestyrelsen påregnede at udskifte de resterende stigstrenge i nr. 104, hvilket forventedes at blive udført indenfor 1 år, når foreningen havde midler til dette. Dernæst orienterede formanden om overvejelserne vedrørende brugsretten til et kælderrum, som et medlem af foreningen, James BcBride mente at have fået af tidligere ejer. Da cykler var parkeret tilfældigt i gården, opfordrede formanden foreningens medlemmer til at parkere cyklerne korrekt i gården. Nogle af medlemmerne havde overfor bestyrelsen udtrykt utilfredshed med den nuværende viceværtfunktion, og havde derfor opfordret bestyrelsen til at afklare, om viceværtfunktionen skulle bibeholdes. Tilsvarende oplyste formanden, at bestyrelsen p.t. undersøgte mulighederne for eventuelt salg af loftet med henblik på etablering af nye taglejligheder, hvilket Søren Møller i sin egenskab af næstformand ville orientere om under eventuelt. Efter en kort drøftelse blev årsberetningen enstemmigt godkendt Dernæst orienterede Thomas Dalkær, Ringsted Bygningsentreprise, om mulighederne for at etablere altaner på ejendommen, hvad firmaet havde stor erfaring med. Udgiften pr. altan blev anslået til kr , under forudsætning af, at der blev monteret 16 altaner. Thomas Dalkær oplyste, at altanerne ville hænge på monteret stål på facaden, og firmaet arbejdede primært med aluminiumsaltaner, der var lette at holde, eventuelt med trægulv. På given foranledning oplyste Thomas Dalkær, at det var hans erfaring, at lejlighedernes værdi ville stige, men han opfordrede foreningens medlemmer til selv at konsultere en lokal mægler og indhente en mere konkret vurdering. Dernæst blev skyggeeffekt ved montering af altaner drøftet, idet Thomas Dalkær bekræftede, at montering af altaner ville få en skyggeeffekt, hvilket bl.a. kunne delvis imødegås ved at bunden på altanen blev blank, hvorved altanen ville få et genskær. Thomas Dalkær oplyste endvidere, at nogle ejendomme ikke ønskede at få etableret altaner i stueplan, da dette muligvis kunne øge risikoen for indbrud, hvorimod andre ejendomme var særdeles tilfredse med at få altaner etableret i stueplan. På given foranledning blev det oplyst, at en sædvanlig altan ville kunne bære ca. 200 kg 2 pr. m.

3 NICOLAI GI0DESEN Side 3 Generalforsamlingen tilkendegav næsten enstemmigt, at bestyrelsen skulle arbejde videre med projektet (idet 2 stemte imod) og samtidig blev bestyrelsen opfordret til at indhente en analyse af skyggeanimationen, og Ringsted Bygningsentreprise bemærkede supplerende, at firmaet muligvis kunne være bestyrelsen behjælpelig med at ophænge plader til illustration af skyggeeffekten. Herefter forlod Thomas Dalkær generalforsamlingen og Hella Hammerby gennemgik den økonomiske konsekvens af et eventuelt altanprojekt, idet hun bemærkede, at det ville være hensigtsmæssigt, om bestyrelsen forud for en beslutning om altanetablering ville indhente supplerende tilbud, hvilket advokatfirmaet havde stor erfaring med og gerne ville være foreningen behjælpelig med. Dernæst oplyste Hella Hammerby, at advokatkontoret ligeledes kunne være foreningen behjælpelig med en nærmere juridisk og økonomisk beregning af konsekvensen af et altanprojekt samt finansieringen heraf. Hella Hammerby anslog, at udgiften hertil max. ville udgøre kr , hvilket var momsfrit, da foreningen blev administreret af advokatkontoret i forvejen. Der blev nedsat følgende altanudvalg: James McBride Michael Lambert Valborg Top Michael Gleerup Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt altanudvalget til max. at anvende kr til om nødvendigt at indhente juridisk/økonomisk og byggeteknisk bistand vedrørende fremlæggelsen af et altanprojekt til godkendelse på en generalforsamling. Ad dagsordenens punkt 3 - forelæggelse af årsregnskab og påtegning af revisor, herunder årsregnskab for evt. oprettet grundfond. Hella Hammerby gennemgik årsregnskabet for 2005 i hovedposter, der udviste et underskud på kr ,00, hvortil skulle lægges budgetoverskridelsen på kr ,00 vedrørende afdrag på erhvervskassekreditten, hvorefter det faktiske driftsunderskud udgjorde ca. kr ,00 hvilket beløb fremkom således: Budgetterede vedligeholdelsesudgifter Afholdte vedligeholdelsesudgifter Underskud budgetterede fællesudgifter Faktisk opkrævet Underskud kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00

4 NICOLAI GI0DESEN Side 4 Dernæst gennemgik Hella Hammerby likviditetsoversigten pr. 1. januar 2006, hvoraf fremgik, at foreningen havde et likviditetsunderskud på kr pr. 1. januar Hella Hammerby bekræftede endvidere på given foranledning, at foreningens medlemmer havde ret til at fratrække deres andel af renteudgiften på boliglånet i Danske Bank i selvangivelsen for 2005, og denne renteudgift ville fremgå af en særskilt opgørelse, som i nærmeste fremtid ville tilgå foreningens medlemmer. Efter en drøftelse af årsregnskabet, blev dette enstemmigt godkendt, idet generalforsamlingen samtidig godkendte, at der blev optaget et nyt lån i Nykredit på k ,00 til bl.a. dækning af foreningens kontantbehov, og generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at underskrive samtlige de dermed forbundne dokumenter, herunder tinglysning af lånet. Ad dagsordenens punkt 4 - indkomne forslag. Forslag 1 - Altanprojekt Fra James McBride var der fremsat forslag om altanprojekt, hvilket var behandlet under dagsordenens punkt 2, hvorfor punktet udgik. Forslag 2 - Kælderrum ved køkkentrappen i nr. 104 James McBride redegjorde indledningsvis for hans forslag vedrørende brugsretten til kælderlokalet, idet han ønskede afklaret, om det var ejerforeningen eller ham, der havde den eksklusive brugsret til dette, da der var omkostninger forbundet med den forestående brandsikring af loftet. En af de tilstedeværende opfordrede bestyrelsen til i samråd med administrator at afklare, hvorledes ejerforeningens stilling var i relation til spørgsmålet om hævd til det pågældende kælderrum. Efter en drøftelse af forslaget, trak forslagsstiller forslaget tilbage, idet en generalforsamlingen ønskede en helhedsløsning, også set i forhold til et eventuelt kommende forslag vedrørende etablering af nye taglejligheder med deraf følgende behov for kælderrum. Samtidig besluttede generalforsamlingen at lade ejerforeningen bekoste færdiggørelsen af den nødvendige brandsikring af loftet. Ad dagsordenens punkt 5 - forelæggelse af budget. Hella Hammerby gennemgik i hovedtræk det fremlagte budgetforslag for 2006, idet hun på given foranledning bemærkede, at der i dette alene var afsat kr til vedligeholdelse, hvilket set i lyset af de netop i årsrapporten konstaterede faktisk afholdte vedligeholdelsesudgifter måtte antages at være for lidt, idet en afvikling på kr af kassekreditten ikke var indeholdt i budgetforslaget. Efter en livlig drøftelse besluttede generalforsamlingen med overvejende flertal - idet 2 stemte imod - at forhøje fællesudgifterne med kr ,00, hvilken stigning vil blive opkrævet fra 1. maj 2006.

5 NICOLAI GI0DESEN Side 5 Ad dagsordenens punkt 6 - valg af formand. Til formand for ejerforeningen genvalgtes enstemmigt med applaus: Per Hugo BecK-Kristensen, Sølvgade 104, 1.th. Ad dagsordenens punkt 7 - valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsen genvalgtes enstemmigt med applaus for 2 år: Michael Gleerup, Sølvgade 102, 1.tv. Karen Elisabeth Heltoft, Sølvgade 10, 3.tv. Herudover består bestyrelsen af: Søren Møller, Sølvgade 104, st.tv. James Mcbride, Sølvgade 104, 4.tv. der begge valgtes på den ordinære generalforsamling i 2005 for 2 år. Ad dagsordenens punkt 8 - valg af 1. og 2. suppleant. Til 1. og 2. suppleant genvalgtes/valgtes enstemmigt med applaus for 1 år: Valborg Top, Sølvgade 104, st.th. Michael Lambert Sandbjerg, Sølvgade 102, 2.tv. Ad dagsordenens punkt 9 - valg af administrator. Til administrator genvalgtes enstemmigt: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 Købe nhavn K. Ad dagsordenens punkt 10 - valg af revisor og suppleant for denne. Til revisor genvalgtes enstemmigt: Revisionsfirmaet S.A. Christensen og W. Kjærulff AIS, Store Kongensgade 68, 1264 København K. v/ stats.aut. revisor Iver Haugsted.

6 Side 6 Til revisorsuppleant genvalgtes enstemmigt: Revisionsfirmaet Albert Petersen, Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K. v/stats.aut. revisor Niels Dyring Pedersen. Ad dagsordenens punkt 11 - eventuelt. Søren Møller forelagde i sin egenskab af næstformand for bestyrelsen et tilbud på et beslutningsgrundlag for etablering af tagboliger, idet han bemærkede, at ved etablering af nye taglejligheder på loftet forventede han, at fællesudgifterne kunne reduceres med anslået 30%. Tidshorisonten forventedes at være 1 år. Muligheden for etablering af nye taglejligheder i ejerforeningen afstedkom en livlig diskussion, hvor en af de tilstedeværende tilkendegav, at det var hans opfattelse, at foreningen i stedet for at etablere taglejligheder, hvilket han principielt var imod, burde sælge viceværtlejligheden og på denne måde ville foreningens økonomi blive restitueret. Andre tilkendegav at være glade for at have en vicevært på ejendommen, hvilket indebar en frihed for foreningen til at låne penge. Efter en livlig debat opfordrede 5 af de tilstedeværende generalforsamlingen til at arbejde videre og undersøge mulighederne for etablering af tagboliger. 6 af de tilstedeværende opfordrede bestyrelsen til at undersøge mulighederne for at sælge viceværtlejligheden, hvilket 2 af de tilstedeværende var imod. Det blev oplyst, at referat fra bestyrelsesmøder m.v. blev lagt på foreningens hjemmeside. Viceværten opfordrede foreningens medlemmer til at rydde op på køkkentrapperne. Afslutningsvis oplyste formanden, at foreningens ordinære generalforsamling fremover ville blive afholdt på et mindre spisested i byen, i det omfang der skulle serveres mad til generalforsamlingen. En af de tilstedeværende udtrykte stor utilfredshed med ejerforeningens forsikringsselskab, der havde været meget lang tid om at behandle en vandskade. Med disse bemærkninger betragtede dirigenten dagsordenen som værende udtømt og hævede generalforsamlingen kl Som formand: Per Hugo BecK-Kristensen HH/vb

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN

UDFØRTE STØRRE ARBEJDER I EJENDOMMEN Referat af generalforsamling ---------------------------- År 1996, torsdag den 21. marts kl. 18.30, afholdtes på adressen Skolen på Duevej generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej 84-106 Til stede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere