forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1."

Transkript

1 6. Lektion. Dansk penge- og valutakurspolitik omkring set i et internationalt perspektiv. (Pensum: Sv. Aage Hansen, Økonomisk vækst i Danmark II, pp og Jan Tore Klovland, Monetary policy and business cycles, pp og 336) Stikord: Faste og flydende kurser, real effektiv valutakurs, købekraftsparitetsteorien. Udbruddet af Første Verdenskrig i august 1914 betød panik på verdens penge- og kapitalmarkeder. Blandt andet søgte mange mennesker at omveksle deres pengesedler med guld, fordi de frygtede et fald i pengenes værdi. Man valgte derfor fra centralbankernes side, også her i landet, at suspendere valutaens guldindløselighed. Bemærk i Sv. Aage Hansen afsnit den politik Nationalbanken førte under Første Verdenskrig. Når pengemængden kunne stige til næsten en 3-dobling skyldtes det, at det neutrale Danmark ligesom vore naboer Norge og Sverige oplevede et meget stort overskud i samhandelen med de krigsførende lande. Nationalbanken blev i denne forbindelse særligt kritiseret for at øge denne effekt ved at låne ud til Tyskland og dets allierede, således at disse lande blev i stand til at importere endnu mere fra Danmark. Inflationen steg derfor under krigen, forstærket af et mindre vareudbud og af importeret inflation. På grund af faldet i den internationale samhandel og på grund af de maksimalpriser og rationeringer af nødvendige varer, som var blevet indført her i landet i løbet af krigen, forblev inflationen delvis undertrykt, det der også udtrykkes ved begrebet ledige penge. Nationalbanken valgte på trods af dette at føre en forholdsvis lempelig pengepolitik. Det gjaldt ikke bare de sidste krigsår men også de nærmest følgende efterkrigsår. Den almindelige fortolkning er at Nationalbanken i den givne situation valgte at prioritere hensynet til produktion og beskæftigelse højere end hensynet til pengeværdien. I fald man havde bestemt sig for at begrænse overskudslikviditeten kunne det vel også være sket over statsbudgettet, det vil sige ved at indtægterne i form af skatter og afgifter oversteg udgifterne? I princippet kunne man naturligvis have gjort det, men i realiteten lå det uden for datidens økonomisk politiske horisont at føre finanspolitik, jf. senere Niels-Henrik Topps artikel.

2 Resultatet af disse faktorer: stigningen i pengemængden kombineret med Nationalbankens og statens tilbageholdende politik blev, efterhånden som krigens priskontrol lempedes, en meget kraftig stigning i engros og i detailpristallet med hver 80 point i løbet af efterkrigsårene Med andre ord blev inflationen nu mere åbenlys. 2. En international sammenligning Jan Tore Klovlands artikel sætter den danske og skandinaviske penge- og valutapolitik under krigen og i de følgende to tiår ind i et internationalt perspektiv. En væsentlig pointe er, at selvom landene havde mange fælles træk var der forskelle i forløbet, især i 1920 erne mellem Sverige på den ene side og Danmark og Norge på den anden side. Disse forskelle kan bruges til en pædagogisk illustration af penge- og valutapolitikkens følger for den reale økonomi. (Det skal understreges at de sidste spor af Den skandinaviske Møntunion da var under afvikling, således at vi her har at gøre med lande der fører hver deres suveræne penge- og valutapolitik.) Resumeet af artiklen fokuserer på sammenligningen mellem Sverige og Danmark, da den norske og danske udvikling er ret ensartet. Alle tre lande havde oplevet handelsoverskud og inflation under krigen og alle tre havde, som de fleste af verdens andre økonomier, en målsætning om tilbagevenden til førkrigstidens fastkurssystem nemlig guldstandarden. Endvidere traf de alle tre den politiske beslutning at antage den paritetskurs (dvs. guldindhold i gram pr. 100 kr.) som havde været gældende før suspenderingen af guldindløseligheden i august Man kan sige at de skandinaviske lande som de fleste andre lande i verden gennemlevede en periode med flydende kurser fra suspenderingen af guldindløseligheden i 1914 og indtil deres tilbagevenden til guldstandard i 1920-erne. For Sveriges vedkommende blev processen med tilbagevenden relativt smertefri. I 1922 var kursen på Skr. kun 3 pct. fra 1914 niveauet og i 1924 var man formelt tilbage på guldfod. I Danmark derimod lå kursen i 1924 endnu kun på 60 pct. af 1914-værdien. På dette tidspunkt strammedes pengepolitikken imidlertid og de politiske økonomisk myndigheder signalerede at man var fast besluttet på at vende tilbage til 1914-kursen. Markedet dvs. valutaspekulanterne troede på dette signal og skyndte sig at købe danske kroner. I foråret 1927 var man derfor tilbage på 1914 kursen. Det store problem var så, om priserne kunne følge med denne 2

3 voldsomme nominelle appreciering af den danske krone? Hvis det ikke var tilfældet, var der også tale om en voldsom real appreciering af den danske valuta jf. nedenfor. En stigning i den reale valutakurs måtte svække konkurrenceevnen tilsvarende. Bemærk at begrebet konkurrenceevne også dækker evnen til at konkurrere med importerede varer. 2.1 Pengepolitik i første halvdel af 1920 erne Selve erkendelsen af sammenhængen mellem lempelig pengepolitik (trods altså den stigende pengemængde) på den ene side og på den anden side inflation og svækket valutakurs (givet som her at kurserne ikke var lagt fast endnu) trængte tydeligvis noget senere igennem i Danmark end i Sverige. I Sverige rådede verdenskendte økonomer som Cassel, Heckscher og Wicksell Rigsbanken til at stramme pengepolitikken kraftigt for at bekæmpe de inflationære tendenser i kølvandet på krigen. Rådet blev fulgt og kraftige diskontoforhøjelser i løbet af 1920 vendte udviklingen fra inflation til deflation. Deflationen blev særlig stærk på grund af det internationale prisfald fra slutningen af Den gode side af dette på lidt længere sigt var som allerede nævnt, at prisfaldet havde bragt den flydende kurs på den svenske krone nær 1914 værdien allerede i Danmarks tilbagevenden til guldstandard. I 1924 gjorde man i Danmark (et fornyet) forsøg på at få kronen tilbage på guld til 1914 pariteten. Først og fremmest strammedes pengepolitikken. Det er vigtigt at forstå, at de ansvarlige økonomisk politiske myndigheder ikke havde tænkt sig, at pariføringen skulle gå nær så hurtigt som den faktisk kom til at gå. Erklæringerne om hensigten om pariføring og den strammere pengepolitik førte imidlertid en voldsom spekulation med sig og kronen apprecierede meget hurtigt i fra 60 pct. til de ønskede 100 pct. af 1914 pariteten. Kunne man da ikke, givet at pengepolitikken havde været (for) lempelig op til 1924, have valgt et lavere niveau end 1914 pariteten? Jo, det kunne man. I lande der havde været i krig og hvor inflationen under og lige efter krigen havde været endnu stærkere, som f.eks. Frankrig, valgte man faktisk et lavere niveau. Cassel rådede danskerne til at gøre noget lignende. Der var da også kredse i Danmark som var kritiske over for kurspolitikken men den dominerende opinion i de store partier gik ind for, hvad der i samtiden betegnedes den ærlige krone, koste hvad det ville. 3

4 2.3 En ny beregning af udviklingen i den nominelle effektive valutakurs. Bemærk definitionen af den effektive valutakurs, der er defineret som valutakursen vægtet efter handelspartnere, se tabel 1. I tidligere historiske studier har man normalt set på kursen i forhold til US $, idet man definerede $ som havende det samme guldindhold som i Det skyldtes at USA blev senere og mindre omfattende involveret i krigen. Men den effektive kurs som er vist i figur 1 må anses for mere retvisende. I figur 1 ses kontrasten mellem det svenske forløb med en tidlig stigning i kursen og de to andre lande hvor kursen er faldende frem til 1924 for derefter at stige meget brat. Figur 1 viser desuden, hvorledes alle tre valutaer deprecierede samtidig i Årsagen var at de skandinaviske lande valgte at følge det engelske væk fra guldstandarden igen. (Se senere i det internationale pensum om, hvorfor UK forlod guldet). Dette var formentlig det mest betydningsfulde positive træk ved alle tre landes politik under tredvernes krise. Med et citat fra Keynes siger man at landene der forlod guldstandarden aflagde de gyldne lænker. Når pengepolitikken derefter ikke længere var bundet til at forsvare den faste valutakurs kunne man, i hvert fald inden for nogle rammer, bruge den til at stimulere økonomien med. Samtidig gjorde deprecieringen det indenlandske erhvervsliv mere konkurrencedygtigt. 3. Udviklingen i den reale effektive valutakurs Man kunne teoretisk set forestille sig at den nominelle valutakurs, som vi lige har set på, og det hjemlige prisniveau havde opført sig som de skulle ifølge købekraftsparitetsteorien. Det vil sige at de havde reageret med lige stor hastighed på penge- og valutapolitikken. Derved ville den reale valutakurs være forblevet uændret. Med andre ord skulle en hurtig appreciering ledsages af et lynhurtigt fald i prisniveauet og omvendt. Den reale valutakurs ER er defineret som ER = E x P/P* Hvor E er den nominelle valutakurs, P er et indeks for de indenlandske priser og P* er et indeks for de udenlandske priser. I beregningen er vist både resultatet, når der bruges et engrosprisindeks (med særlig mange udenlandsk handlede varer) og et forbrugerprisindeks. Resultaterne er ikke fundamentalt 4

5 forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1. Figur 2-4 viser noget meget vigtigt: Priserne var ikke fuldstændig fleksible som forudsat i teorien oven for. Det betød at store nominelle udsving i valutakursen også førte til store udsving i samme retning i den reale valutakurs. 4. Virkningerne på den reale økonomi Som allerede nævnt i indledningen betød en real appreciering, som den man ser i Danmark en svækket konkurrenceevne, omvendt styrkede den reale depreciering som man så i 1931 i alle tre lande konkurrenceevnen. Det vil sige at priserne efter 1931 ikke steg tilstrækkeligt til at udligne gevinsten ved den nominelle depreciering. (Nu var handelsforholdende som vi senere skal se heller ikke længere normale i 1930 erne.) I figur 5 ser man at Sverige, der altså havde ført en stram pengepolitik allerede fra 1920 og havde kunnet vende tilbage til guldstandarden uden de store problemer, ikke oplever det samme dyk i indekset for industriproduktionen i som Danmark og Norge. Et andet mål på effekten på den reale økonomi ses i figur 6 der viser arbejdsløsheden blandt de forsikrede. Igen er der stor forskel på Sverige og Danmark Endelig angiver figur 7 og tabel 3 nogle mål på de skandinaviske landes konjunkturforløb i mellemkrigstiden sammenlignet med det internationale forløb. Hovedresultatet er, at Danmark og Norge havde et større tab i potentiel produktion i 1920 erne på grund af deres dobbeltfejl den lempelige pengepolitik ved starten af perioden kombineret med deres ambitiøse valg af kursparitet. Alle tre lande kom bedre gennem 1930 ernes krise på grund af valget straks at følge det engelske væk fra guldstandarden i

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

INFLATION 18 Testopgaver Opgave 18.1 Øvelsesopgaver Udviklingen i prisindeks, marts 2009-marts 2010 Opgave 18.3 The summer of 2008 Opgave 18.

INFLATION 18 Testopgaver Opgave 18.1 Øvelsesopgaver Udviklingen i prisindeks, marts 2009-marts 2010 Opgave 18.3 The summer of 2008 Opgave 18. INFLATION 18 Opgave 18.1 Testopgaver I følgende tabel ser du udviklingen i forbruger- og i nettoprisindekset. Udviklingen i prisindeks, marts 2009-marts 2010 direkte forringelse af priskonkurrenceevnen?

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

DANSK PENGEHISTORIE 1990-2005

DANSK PENGEHISTORIE 1990-2005 DANSK PENGEHISTORIE 990-005 DANMARKS NATIONALBANK 00 Titel, indhold og forord DANSK PENGEHISTORIE 990-005 Af KIM ABILDGREN med indledende kapitel af BODIL NYBOE ANDERSEN og JENS THOMSEN DANMARKS NATIONALBANK

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Indholdsfortegnelse 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH NRQRPL

Indholdsfortegnelse 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH NRQRPL Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQLGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Afleveret af Laila Lund Studienummer 20070722 Vejleder: Claus Vastrup Department of Economics Makroøkonomi/Macroeconomics

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere