DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2011"

Transkript

1 Markedskomtar Orienting Q I 4. kvartal 2011 var de finansielle marked igen præget europæiske stsgældskrise. Den store usikkhed om løsningsmodellne gav specielt i oktob novemb krtige udsving på aktiemarkedne. Pæne makroøkonomiske nøgletal fra fle lande sidst på året antydede, d trods krisediskussionen var en vis robusthed i globale økonomi. 4. kvartal endte dfor positivt for aktiemarkedne virkhedsobligionne. Omregnet til danske kron steg det globale aktieindeks - udtrykt ved MSCI World - med godt 11 pct. i 4. kvartal anført amikanske akti, d kunne fremvise 14,50 pct. stigning. High Yield obligionnes indeks steg målt i DKK godt 6 pct. En del ovenstående stigning kan d henføres til en styrkelse USD mod EUR dmed DKK på ca. 3,2 pct. I Europa steg aktieindeksene så. MSCI Europa indekset steg f.eks. med 8,8 pct. omregnet til danske kron. Kun det japanske aktiemarked var negivt i 4. kvartal med et lille fald på knap 1 pct. Obligionsmarkedne forblev negive for så vidt angår de sydeuropæiske stsobligion. Men ells var d pæne kursstigning på virkhedsobligionne både i Europa USA. Alt i alt sluttede året således me optimistisk end forventet ved indgangen til 4. kvartal. Denne optimisme forts første ug Konjunkturudsigtne for 2012 Den positive stemning på de finansielle marked i slutningen året de første dage t nye år har rod i en tiltagende vækst i USA i 2. halvår 2011 spirende tillid til, de mange tiltag i Europa med henblik på løsning gældskrisen vil bære frugt. Desværre d intet, tyd på, vi står ovfor en krtig konjunkturopgang. Tværtimod skal mange forhold falde på plads for blot fastholde en beske vækst. Det gæld både i Europa USA. Htil komm, Emging Markets lane anført Kina forventes få lave vækst end i 2011, således, samlede globale vækst må forventes blive lave i 2012 end i Den europæiske amikanske stsgældskrise skyldes i høj grad, stne har skullet redde en lang række finansielle institution fra gå fallit. Redningen banksektoren skete med krav om udlånsmassen bliv nedbragt, bankne skal opbygge en større buff, således bankne ved næste krise mindre følme ovfor kollaps et enkelt pengeinstitut. Intentionen gjort rigtig, s omstillingen står på rammes enhed bank såvel st - med forholdsvis stor gæld. Det intessante, f.eks. Italien Spanien skal betale, hvad d umiddelbart lign en normal rente på 6 til 7 pct. for et 10-årigt lån. Normalt et renteniveau, d burde volde problem, specielt når inflionen ligg på 2 til 3 pct. Men forhole normale. For det første medfør omstillingsprocessen i banksektoren, økonomiske vækst går i stå. Dmed tyngd en gæld svarende til 100 pct. et lands årlige bruttonionalprokt pludselig meget hårdt på økonomien, når d skal betales en real rente på ca. 3 pct. Det virk så ekstra hårdt, når andre lande med lave gæld kan låne til 2 pct. ell helt ned til tæt på nul for helt korte lån. Centralbankne vil nu sam med intnionale valutond (IMF) stille en række lånefacilitet til rådighed for de hårdest ramte st i Europa, således de kan låne til refinansiing gamle gæld. Endvide pålægges disse lande øge opsparingen, idig med økonomien reformes, så d længe behov for stifte ny gæld. De gældsplagede lande skal bl.a. gøre sig me konkurrencedygtige f.eks. ved sænke lønniveauet, hvis de har mulighed for devalue. I proces det vigtigt, lande u ell med betydelig mindre gældsproblem idig stramm op for undgå havne i gældsfæl. Ovennævnte let, fordi processen forstyrres, banksektoren blot lige begyndt på sin konsoliding. I Europa skal banksektorens soliditet styrkes med hvad d svar til op imod mia. kr. in for et par år. En del dette svimlende beløb skfes ved ovskud på driften, udloddes til aktionærne. Aktionærne d i forvejen gennem de seneste år blevet meget skidt belønnet finanssektoren. d skal indhentes ny kapital, skal det være muligt ovbevise investorne om, sektoren fremov vil kunne leve ovskud frem for kris. D vil således i 2012 forts være stor usikkhed om holdbarhe økonomiske politiske model for EU. Den nye Europagt med s meget stramme reguling offentlig gældsætning skal på plads. Den omft alle lande - så dem med mindre gældsproblem. Den rimelige gennemførelse Europagten vil på kort sigt stimule væksten i Europa. Q4 I USA hsk d meget stor usikkhed om de mellemfristede finanspolitiske plan. Den amikanske gældskrise dfor forts uløst, da d opnået enighed om en løsning, indtræd d automisk krtige stramning amikanske finanspolitik. Dette før hell til vækst på kort sigt. Med bank- stsgældskrisen kørende konsolidingen i husholdning virkhed en nødvendig ganske langvarig proces med en iboende automisk tilbageholhed med forbrug investing. Alligevel forvent bl.a. OECD en svag vækst vestlige lande i Des prnose vis, væksten vil være svagest i første halvår stigende hen ov året, således væksten i 2013 bliv høje end i Det kan ligne ønsketænkning, finansmarkedne har valgt tro på det. Tro kan bekendt flytte bjge dmed skabe vækst. Vækstpotentialet størst i lande, har stsgældskrise f.eks. har ovskud på betalingsbalancen, hvor bolig- ejendomsmarkedet har været ovophedet, tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din alene investingsrådgiv. analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke investingsbeslutning. i mialet baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken investing pengeinstituttne på i baggrund mialet, ell nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har vurdet til stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

2 Markedskomtar Orienting Q hvor banksektoren har lidt store tab. Tyskland, Svige Norge til dels Danmark hør til disse lande. Tyskland Danmark vil d have fokus på opfylde stabilitets- vækstpagtens 3 pct. grænse for det offentlige budgetundskud, senest skal være opfyldt i Det betyd, finanspolitn i stort set alle lande i vestlige v bliv stram dmed væksthæmde så i Pengepolitn lempet markant med fle rentenedsættels i 4. kvartal 2011 kombinet med en række nye mulighed for likviditetstilførsel til banksektoren. Pengepolitn tæt på have nået grænsen for, hvad d muligt. Til gengæld s det ud til, tiltagene har ht en vis positiv effekt på markedne. Renten vil forblive lav, følge fastlåste situion for finanspolitn. Stramning pengepolitn bliv et tema i hvken Europa, USA ell Japan i Den skrøbelige banksektor, kombinet med svage boligmarked, opbyggede mistillid i pengemarkedne kræv lang tids stabilitet. Samftende de økonomiske prnos således ekstremt usikre for Stsgældskrisens hæng en række politiske beslutning i Europa USA. I USA vil beslutningne fortlig blive udskudt til eft præsitvalget i novemb. Forværres gældskrisen igen kan det meget let trække 3-4 pct. ud globale vækst i løbet Mods hvis det vis sig, håndtingen krisen bliv effektiv rentespæne indsnævres, så kan væksten øges med op til 2 pct. i løbet Det negive scenario for 2012 bliv aktuelt, hvis et ell fle de sydeuropæiske lande går stsbankot trækk en del europæiske banksektor med sig i faldet. Det vil skabe meget omftende ftigdom i området fortlig føre til opløsning EU, vi kend det i dag. Nordeuropa vil blive ramt mærkbart en sådan nedsmeltning. Dfor s vi så mange politiske bestræbels på inddæmme problemet. Det med andre ord helt gørende, rentebyr på allede eksistende stsgæld holdes nede, således stramme finanspolitik bliv holdbar. Det positive scenario for for Europa kan opstå følge følgende forhold: En svækket Euro stimul eksporten for alle eurolane, med størst effekt i Tyskland Frankrig. De gennemførte ændring finanspolitn i Sydeuropa specielt, så t øvrige Europa skal virke. Det indebær store besparels på ovførselsydels hund på offentlige pension sænkning lønniveauet. Besparelsne skal virke på kort sigt altså allede i 2012, s strukturreformne, skal skabe øget beskæftigelse, skal virke på mellemlang lang sigt. Tilli i banksektoren skal genskabes. Likviditetsudvekslingen mellem bankne skal forbedres, hvorved belastningen centralbankne i Europa mindskes. Pengemarkedsfone skal tilbage i markedet yde lån til banksektoren. Danmark I årene fra 2008 til 2010 kom ejendomssektoren gennem vridemaskinen fik nedjustet værdine eft de foregående års prisboble. Fra 2011 omsætningen bolig hvvsejendomme igen langt vendt tilbage. I 2011 måtte landbruget holde for, da jordprisne kom ned på et me realistisk niveau i forhold til det reale udbytte jor. Denne tilpasning har s genelt stærkt forgældede landbrugssektor und pres. Banksektoren har længe været i gang med slankning balancen. Med tabene på ejendoms- landbrugskundne gør oprydningen ondt. Samtidig s det ud til, det meget svært for især de mindre pengeinstitutt skfe kapital, hvilket nødvendigt for kunne leve op til de komde kapital- stabilisingskrav. D så fokus på realkreditsektoren, hvor de populære etårige rentetilpasningslån muligvis på vej ud boligfinansiingen for blive løst treårige ell længevarende lån. Dansk økonomi står balancemæssigt relivt stærkt med et stort ovskud på betalingsbalancen en ledighed, blandt de laveste i Europa. D d strukturelle problem, hvilket bl.a. det store undskud på de offentlige budgett spejl. Udsigtne for de finansielle marked for 2012 Q4 Svagt positive aktiemarked med meget store udsving i kursne, med store regionale forskelle. Det svagt positive marked forudsætt d, gældskrisen i Europa inddæmmes, d sk en opblussen amikanske gældskrise und valgkampen. Svagt negive rentemarked (dvs. stigende rent) såkaldte sikre havne Tyskland, USA Danmark. Men positive rentemarked (dvs. falde rent) for virkhedsobligion stsobligion i højrentelande. Forudsætningen igen, gældskrisen inddæmmes bankne efthån får gang i pengemarkedet intbankmarkedet idig med d sk en konsoliding i sektoren. tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din alene investingsrådgiv. analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke investingsbeslutning. i mialet baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken investing pengeinstituttne på i baggrund mialet, ell nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har vurdet til stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

3 Pulje 1 - Danske Obligion Orienting Q I 4. kvartal fortste rentefaldet fra både kvartal. De amikanske rent faldt besket, s rentne faldt markant i Tyskland Danmark. De 2-årige tyske rent faldt med 0,41 pct. point s de danske 2-årige rent faldt med 0,49 pct. point. Me bemærkelsesværdig en 10-årige rent, hvor de tyske rent faldt med 0,06 pct. point s de danske faldt 0,41 pct. point. Dette har medført rentne på de 10-årige danske stsobligion lave end de tilsvarende tyske, hvilket en historisk begivenhed. Det forts gældskrisen i Europa, hund problemne i Grækenland Italien, d driv usikkhe i markedne. Usikkhe har fået investorne til søge mod mindre risiko i form de sikre tyske, amikanske danske stsobligion. De falde rent har medført et positivt kast i kvartalet, året, for Pulje 1 - Danske Obligion. Helt bemærkelsesværdig 30-årige danske stsobligion, har givet et kast i 4. kvartal på 8,86%. Pulje 1 - Danske Obligion gav i 4. kvartal et kast på 3,47% (før pensionskastsk) slutt hele 2011 med et samlet kast på 10,73% (før pensionskastsk). Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Danske obligion 3,47% 3,47% 2,95% 10,82% 10,73% 9,12% Puljekast tidlige år Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Danske obligion 1,8% 1,5% 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Danske obligion 10,73% 8,24% 6,53% 5,46% 5 største investing 4% Danske St ,78 4% Nordea 2 SDRO ,92 4% Realkredit Danmark SDRO ,14 5% CF Nykredit GFRO ,94 4% Realkredit Danmark SDRO ,42 Puljeinformion ultimo 2011: Obligionsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligion 321 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligionsbeholdning i alt Varighed på obligions- kontantbeholdningne Kontant- obligionsbeholdning, Officiel varighed Danske obligion 359,2 6,25 18,3 5,09 *Ændringen vedrør alene kontant- obligionsbeholdningen begnes ud fra optionsjustet varighed. Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Obligion Kontant I alt tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

4 Pulje 2 - Danske Akti Orienting Q kvartal var turbulent endte positivt for Pulje 2 Danske Akti. Gældsproblemne i Eurozonen har været det gennemgående tema i markedsen. Markedet reagede positivt på, EU fik forhandlet en løsning igennem for Grækenlands gældssituion. Samtidigt trådte regingsledne i både Grækenland Italien tilbage. Markedet vurd dette positivt i relion til, disse skrøbelige økonomi kan indlede en ny reformkurs med me bæredygtige offentlige udgiftsniveau end hidtil. Mod årets slutning vendte nvøsiteten tilbage, idet ringbureaune indikede, d kunne være fle nedjusting adskillige EU-landes kreditværdighed på vej. Endelig meldte amikanske centralbank ud, kassen var smækket i for ydlige stimuli økonomien. Carlsbg steg 22,41% i kvartalet levede således største stigning i kvartalet. Stigningen komm en forts stram omkostningsstyring ledelsens fastholdte forventning for fremti, hvor markedet havde frygtet en nedjusting. Det dårligste kast levede Vestas, d faldt med 31,72%. Det drastiske fald skete reaktion på nedjustingen 3. kvartalsregnskabet investornes mistillid til ledelsen. Pulj 2 Danske Akti gav i 4. kvartal et kast på 5,66% (før pensionskastsk). I 2011 har puljen givet et kast på -12,61% (før pensionskastsk). Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Danske akti 5,74% 5,66% 4,81% -12,16% -12,61% -10,72% Puljekast tidlige år Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Danske akti 5,2% 4,4% -43,5% -37,0% 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Danske akti -12,61% 19,94% 0,50% 12,16% 5 største investing Novo Nordisk 10,2 Carlsbg 9,5 Coloplast 8,0 Topdanmark 7,7 A. P. Møll-Mærsk 6,6 Puljeinformion ultimo 2011: Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Akti Kontant I alt Akti Instri, engi, m.v.* Forbrugsvar, basisvar Medicinal Finans IT telekom I alt Danmark I alt *Gruppen inkl. så mial forsyning. tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

5 Pulje 4 - Mixpulje Middel Orienting Q De finansielle marked blev så i 4. kvartal dominet en i europæiske gældskrise. EU-topmød, nye lånefacilitet fra Europæiske Central Bank (ECB) til bankne to europæiske rentenedsættels var alle med til præge markedne. Kvartalet var turbulent endte i positive kast for både akti, kreditobligion danske obligion. Mistillid til udfaldet EU-topmødet bidr negivt til markedsen s forbedrede amikanske nøgletal bidr positivt til kastet for kvartalet. På baggrund usikkhe på de, især europæiske, finansielle marked har Pulje 4 Mixpulje Middel været alloket med undvægt til risikoaktiv i form akti kreditobligion. Dtil har aktine været alloket med en undvægt til Danmark Europa en ovvægt til amikanske akti. Puljen har været ovvægtet til danske obligion i kvartalet. Denne taktiske alloking har bidraget positivt for kast i kvartalet især ved ovvægten mod amikanske akti. I kvartalet bidr både akti obligion positivt til kastet. Afkast var således 4,50% (før pensionskastsk) for kvartalet 0,44% (før pensionskastsk) for Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Mixpulje Middel 4,57% 4,5% 3,82% 1,02% 0,44% 0,37% Puljekast tidlige år Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Mixpulje Middel 1,0% 0,8% -21,5% -18,3% 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Mixpulje Middel 0,44% 11,26% 1,77% 5,29% 5 største investing 4% Realkredit Danmark SDRO ,9 S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 13,4 4% Danske St ,6 2% Nykredit ,3 4% Nykredit ,1 Puljeinformion ultimo 2011: Obligionsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligion 653 Restløbetid: 0-2 år 0 Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligionsbeholdning i alt Varighed på obligions- kontantbeholdningne Kontant- obligionsbeholdning, Officiel varighed Mixpulje Middel 874,8 2,99 23,8 2,73 *Ændringen vedrør alene kontant- obligionsbeholdningen begnes ud fra optionsjustet varighed. Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Obligion Akti Kontant I alt tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

6 Pulje 5 - Globale Akti* Orienting Q De finansielle marked blev så i 4. kvartal dominet en i europæiske gældskrise. EU-topmød, nye lånefacilitet fra Europæiske Central Bank (ECB) til bankne to europæiske rentenedsættels var alle med til præge markedne. Kvartalet var turbulent endte i et positivt kast. Mistillid til udfaldet EU-topmødet bidr negivt til markedsen s forbedrede amikanske nøgletal bidr positivt til kastet for kvartalet. Som følge fortste urolighed omkring Euro-zonen har Pulje 5 Globale Akti været alloket med ovvægt til USA undvægt til Europa. Denne taktiske alloking har været positiv for kast, da det amikanske aktiemarked har givet høje kast. Pulje 5 Globale Akti gav i 4. kvartal et kast på 10,69% (før pensionskastsk), et kast på -0,09% (før pensionskastsk) for Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Globale akti* 10,69% 10,69% 9,09% 0,85% -0,09% -0,08% Puljekast tidlige år Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Globale akti* -7,2% -6,1% -48,5% -41,2% 14,1% 12,0% 13,5% 11,5% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Globale akti* -0,09% 8,98% -9,15% -2,62% Puljens investing S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 61,4 EURO STOXX 50 Marts 2012 Aktiefutures Europa 9,0 FTSE 100 FUT Marts 2012 Aktiefutures UK 8,2 TOPIX Marts 2012 Aktiefutures Japan 7,9 SPI 200 FUTURE Marts 2012 Aktiefutures AUD 6,2 Swiss Market Index Marts 2012Aktiefutures CHF 6,0 Puljeinformion ultimo 2011: Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Akti Kontant I alt *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn stregi fra Europæiske akti til Globale akti. tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

7 Pulje 6 - Mixpulje Høj Orienting Q De finansielle marked blev så i 4. kvartal dominet en i europæiske gældskrise. EU-topmød, nye lånefacilitet fra Europæiske Central Bank (ECB) til bankne to europæiske rentenedsættels var alle med til præge markedne. Kvartalet var turbulent endte i positive kast for både akti, kreditobligion danske obligion. Mistillid til udfaldet EU-topmødet bidr negivt til markedsen s forbedrede amikanske nøgletal bidr positivt til kastet for kvartalet. På baggrund usikkhe på de, især europæiske, finansielle marked har Pulje 6 Mixpulje Høj været alloket med undvægt til Europa i form både akti kreditobligion. Dtil har aktine været alloket med en ovvægt til amikanske akti. Denne taktiske alloking har vist sig positiv for det relive kast i kvartalet især ved ovvægten mod amikanske akti. Puljen blev startet op i novemb 2011 har således været fuldt investet gennem hele fjde kvartal. Si start har både akti obligion bidraget positivt til kastet, ved slutningen kvartalet opgjort til 3,05% (før pensionskastsk). Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Mixpulje Høj 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Mixpulje Høj 3,05% største investing SEBinvest Danske Akti 25,9 SEBinvest Mellemlange Obligion 24,2 S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 19,5 SEBinvest Kreditobligion (EUR) 8,4 EURO STOXX 50 Marts 2012 Aktiefutures Europa 4,2 Puljeinformion ultimo 2011: Varighed på obligions- kontantbeholdningne Kontant- obligionsbeholdning, Varighed - MOAD Mixpulje Høj 12,2 1,17 0,1 1,17 *Ændringen vedrør alene kontant- obligionsbeholdningen begnes ud fra mod. optionsjustet varighed. Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Obligion Akti Kontant I alt tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

8 Pulje 7 - Korte Obligion Orienting Q I 4. kvartal fortste rentefaldet fra både kvartal. De amikanske rent faldt besket, s rentne faldt markant i Tyskland Danmark. De 2-årige tyske rent faldt med 0,41 pct. point s de danske 2-årige rent faldt med 0,49 pct. point. Me bemærkelsesværdig en 10-årige rent, hvor de tyske rent faldt med 0,06 pct. point s de danske faldt 0,41 pct. point. Dette har medført rentne på de 10-årige danske stsobligion lave end de tilsvarende tyske, hvilket en historisk begivenhed. Det forts gældskrisen i Europa, hund problemne i Grækenland Italien, d driv usikkhe i markedne. Usikkhe har fået investorne til søge mod mindre risiko i form de sikre tyske, amikanske danske stsobligion. De falde rent har medført et positivt kast i kvartalet, året, for Pulje 7 - Korte Obligion. Eksempelvis har 4% Nordea Kredit SDRO 2016 givet et kast i 4. kvartal på 2,52%. Pulje 7 Korte Obligion gav i 4. kvartal et kast på 1,16% (før pensionskastsk). Pulje 7 - Korte Obligion har i 2011 givet et kast på 3,68% (før pensionskastsk). Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Korte obligion 1,23% 1,16% 0,99% 3,89% 3,68% 3,13% Puljekast tidlige år Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Korte obligion 3,2% 2,7% 3,8% 3,2% 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Korte obligion 3,68% 4,13% 3,86% 3,32% 5 største investing 4% Danske St ,3 4% Nykredit SDO ,5 4% Nordea SDRO ,5 Var. Nykredit ,2 2% BRF Kredit ,9 Puljeinformion ultimo 2011: Obligionsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligion 259 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligionsbeholdning i alt Varighed på obligions- kontantbeholdningne Kontant- obligionsbeholdning, Officiel varighed Korte obligion 148,6 2,38 3,2 2,13 *Ændringen vedrør alene kontant- obligionsbeholdningen begnes ud fra optionsjustet varighed. Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Obligion Kontant I alt tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

9 Pulje 8 - Mixpulje Lav Orienting Q De finansielle marked blev så i 4. kvartal dominet en i europæiske gældskrise. EU-topmød, nye lånefacilitet fra Europæiske Central Bank (ECB) til bankne to europæiske rentenedsættels var alle med til præge markedne. Kvartalet var turbulent endte i positive kast for både akti, kreditobligion danske obligion. Mistillid til udfaldet EU-topmødet bidr negivt til markedsen s forbedrede amikanske nøgletal bidr positivt til kastet for kvartalet. På baggrund usikkhe på de, især europæiske, finansielle marked har Pulje 8 Mixpulje Lav været alloket med undvægt til risiko i form akti kreditobligion. Dtil har aktine været alloket med en undvægt til Danmark Europa en ovvægt til amikanske akti. Puljen har været ovvægtet til danske obligion i kvartalet. Denne taktiske alloking har vist sig positiv for kast i kvartalet især ved ovvægten mod amikanske akti. I kvartalet bidr både akti obligion positivt til kastet. Afkast var således 3,64% (før pensionskastsk) for kvartalet 3,10% (før pensionskastsk) for Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Mixpulje Lav 3,74% 3,64% 3,09% 3,43% 3,10% 2,63% Puljekast * 2010 tidlige år Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Mixpulje Lav ,7% 16,7% 11,1% 9,4% *Afkastet for 2009 regnet fra puljens start 1. februar Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Mixpulje Lav 3,10% 11,07% største investing 4% Realkredit Danmark SDRO ,0 4% Nykredit SDO ,5 4% Danske St ,5 S&P 500 EMINI Sep Aktuefutures USA 8,8 4% Danske St ,3 Puljeinformion ultimo 2011: Obligionsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligion 250 Restløbetid: 0-2 år 0 Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligionsbeholdning i alt Varighed på obligions- kontantbeholdningne Kontant- obligionsbeholdning, Officiel varighed Mixpulje Lav 477,8 3,56 15,3 3,20 *Ændringen vedrør alene obligions- kontantbeholdningen, inkl. futures sikkhedsmargin, begnes ud fra optionsjustet varighed. Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Obligion Akti Kontant I alt tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din alene investingsrådgiv. analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i investingsbeslutning. mialet baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken investing pengeinstituttne på i baggrund mialet, ell nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2011

Markedskommentar Orientering Q3 2011 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Markedskommentar. 4. kvartal 2016

Markedskommentar. 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016 Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed,

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere