DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2011"

Transkript

1 Markedskomtar Orienting Q I 4. kvartal 2011 var de finansielle marked igen præget europæiske stsgældskrise. Den store usikkhed om løsningsmodellne gav specielt i oktob novemb krtige udsving på aktiemarkedne. Pæne makroøkonomiske nøgletal fra fle lande sidst på året antydede, d trods krisediskussionen var en vis robusthed i globale økonomi. 4. kvartal endte dfor positivt for aktiemarkedne virkhedsobligionne. Omregnet til danske kron steg det globale aktieindeks - udtrykt ved MSCI World - med godt 11 pct. i 4. kvartal anført amikanske akti, d kunne fremvise 14,50 pct. stigning. High Yield obligionnes indeks steg målt i DKK godt 6 pct. En del ovenstående stigning kan d henføres til en styrkelse USD mod EUR dmed DKK på ca. 3,2 pct. I Europa steg aktieindeksene så. MSCI Europa indekset steg f.eks. med 8,8 pct. omregnet til danske kron. Kun det japanske aktiemarked var negivt i 4. kvartal med et lille fald på knap 1 pct. Obligionsmarkedne forblev negive for så vidt angår de sydeuropæiske stsobligion. Men ells var d pæne kursstigning på virkhedsobligionne både i Europa USA. Alt i alt sluttede året således me optimistisk end forventet ved indgangen til 4. kvartal. Denne optimisme forts første ug Konjunkturudsigtne for 2012 Den positive stemning på de finansielle marked i slutningen året de første dage t nye år har rod i en tiltagende vækst i USA i 2. halvår 2011 spirende tillid til, de mange tiltag i Europa med henblik på løsning gældskrisen vil bære frugt. Desværre d intet, tyd på, vi står ovfor en krtig konjunkturopgang. Tværtimod skal mange forhold falde på plads for blot fastholde en beske vækst. Det gæld både i Europa USA. Htil komm, Emging Markets lane anført Kina forventes få lave vækst end i 2011, således, samlede globale vækst må forventes blive lave i 2012 end i Den europæiske amikanske stsgældskrise skyldes i høj grad, stne har skullet redde en lang række finansielle institution fra gå fallit. Redningen banksektoren skete med krav om udlånsmassen bliv nedbragt, bankne skal opbygge en større buff, således bankne ved næste krise mindre følme ovfor kollaps et enkelt pengeinstitut. Intentionen gjort rigtig, s omstillingen står på rammes enhed bank såvel st - med forholdsvis stor gæld. Det intessante, f.eks. Italien Spanien skal betale, hvad d umiddelbart lign en normal rente på 6 til 7 pct. for et 10-årigt lån. Normalt et renteniveau, d burde volde problem, specielt når inflionen ligg på 2 til 3 pct. Men forhole normale. For det første medfør omstillingsprocessen i banksektoren, økonomiske vækst går i stå. Dmed tyngd en gæld svarende til 100 pct. et lands årlige bruttonionalprokt pludselig meget hårdt på økonomien, når d skal betales en real rente på ca. 3 pct. Det virk så ekstra hårdt, når andre lande med lave gæld kan låne til 2 pct. ell helt ned til tæt på nul for helt korte lån. Centralbankne vil nu sam med intnionale valutond (IMF) stille en række lånefacilitet til rådighed for de hårdest ramte st i Europa, således de kan låne til refinansiing gamle gæld. Endvide pålægges disse lande øge opsparingen, idig med økonomien reformes, så d længe behov for stifte ny gæld. De gældsplagede lande skal bl.a. gøre sig me konkurrencedygtige f.eks. ved sænke lønniveauet, hvis de har mulighed for devalue. I proces det vigtigt, lande u ell med betydelig mindre gældsproblem idig stramm op for undgå havne i gældsfæl. Ovennævnte let, fordi processen forstyrres, banksektoren blot lige begyndt på sin konsoliding. I Europa skal banksektorens soliditet styrkes med hvad d svar til op imod mia. kr. in for et par år. En del dette svimlende beløb skfes ved ovskud på driften, udloddes til aktionærne. Aktionærne d i forvejen gennem de seneste år blevet meget skidt belønnet finanssektoren. d skal indhentes ny kapital, skal det være muligt ovbevise investorne om, sektoren fremov vil kunne leve ovskud frem for kris. D vil således i 2012 forts være stor usikkhed om holdbarhe økonomiske politiske model for EU. Den nye Europagt med s meget stramme reguling offentlig gældsætning skal på plads. Den omft alle lande - så dem med mindre gældsproblem. Den rimelige gennemførelse Europagten vil på kort sigt stimule væksten i Europa. Q4 I USA hsk d meget stor usikkhed om de mellemfristede finanspolitiske plan. Den amikanske gældskrise dfor forts uløst, da d opnået enighed om en løsning, indtræd d automisk krtige stramning amikanske finanspolitik. Dette før hell til vækst på kort sigt. Med bank- stsgældskrisen kørende konsolidingen i husholdning virkhed en nødvendig ganske langvarig proces med en iboende automisk tilbageholhed med forbrug investing. Alligevel forvent bl.a. OECD en svag vækst vestlige lande i Des prnose vis, væksten vil være svagest i første halvår stigende hen ov året, således væksten i 2013 bliv høje end i Det kan ligne ønsketænkning, finansmarkedne har valgt tro på det. Tro kan bekendt flytte bjge dmed skabe vækst. Vækstpotentialet størst i lande, har stsgældskrise f.eks. har ovskud på betalingsbalancen, hvor bolig- ejendomsmarkedet har været ovophedet, tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din alene investingsrådgiv. analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke investingsbeslutning. i mialet baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken investing pengeinstituttne på i baggrund mialet, ell nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har vurdet til stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

2 Markedskomtar Orienting Q hvor banksektoren har lidt store tab. Tyskland, Svige Norge til dels Danmark hør til disse lande. Tyskland Danmark vil d have fokus på opfylde stabilitets- vækstpagtens 3 pct. grænse for det offentlige budgetundskud, senest skal være opfyldt i Det betyd, finanspolitn i stort set alle lande i vestlige v bliv stram dmed væksthæmde så i Pengepolitn lempet markant med fle rentenedsættels i 4. kvartal 2011 kombinet med en række nye mulighed for likviditetstilførsel til banksektoren. Pengepolitn tæt på have nået grænsen for, hvad d muligt. Til gengæld s det ud til, tiltagene har ht en vis positiv effekt på markedne. Renten vil forblive lav, følge fastlåste situion for finanspolitn. Stramning pengepolitn bliv et tema i hvken Europa, USA ell Japan i Den skrøbelige banksektor, kombinet med svage boligmarked, opbyggede mistillid i pengemarkedne kræv lang tids stabilitet. Samftende de økonomiske prnos således ekstremt usikre for Stsgældskrisens hæng en række politiske beslutning i Europa USA. I USA vil beslutningne fortlig blive udskudt til eft præsitvalget i novemb. Forværres gældskrisen igen kan det meget let trække 3-4 pct. ud globale vækst i løbet Mods hvis det vis sig, håndtingen krisen bliv effektiv rentespæne indsnævres, så kan væksten øges med op til 2 pct. i løbet Det negive scenario for 2012 bliv aktuelt, hvis et ell fle de sydeuropæiske lande går stsbankot trækk en del europæiske banksektor med sig i faldet. Det vil skabe meget omftende ftigdom i området fortlig føre til opløsning EU, vi kend det i dag. Nordeuropa vil blive ramt mærkbart en sådan nedsmeltning. Dfor s vi så mange politiske bestræbels på inddæmme problemet. Det med andre ord helt gørende, rentebyr på allede eksistende stsgæld holdes nede, således stramme finanspolitik bliv holdbar. Det positive scenario for for Europa kan opstå følge følgende forhold: En svækket Euro stimul eksporten for alle eurolane, med størst effekt i Tyskland Frankrig. De gennemførte ændring finanspolitn i Sydeuropa specielt, så t øvrige Europa skal virke. Det indebær store besparels på ovførselsydels hund på offentlige pension sænkning lønniveauet. Besparelsne skal virke på kort sigt altså allede i 2012, s strukturreformne, skal skabe øget beskæftigelse, skal virke på mellemlang lang sigt. Tilli i banksektoren skal genskabes. Likviditetsudvekslingen mellem bankne skal forbedres, hvorved belastningen centralbankne i Europa mindskes. Pengemarkedsfone skal tilbage i markedet yde lån til banksektoren. Danmark I årene fra 2008 til 2010 kom ejendomssektoren gennem vridemaskinen fik nedjustet værdine eft de foregående års prisboble. Fra 2011 omsætningen bolig hvvsejendomme igen langt vendt tilbage. I 2011 måtte landbruget holde for, da jordprisne kom ned på et me realistisk niveau i forhold til det reale udbytte jor. Denne tilpasning har s genelt stærkt forgældede landbrugssektor und pres. Banksektoren har længe været i gang med slankning balancen. Med tabene på ejendoms- landbrugskundne gør oprydningen ondt. Samtidig s det ud til, det meget svært for især de mindre pengeinstitutt skfe kapital, hvilket nødvendigt for kunne leve op til de komde kapital- stabilisingskrav. D så fokus på realkreditsektoren, hvor de populære etårige rentetilpasningslån muligvis på vej ud boligfinansiingen for blive løst treårige ell længevarende lån. Dansk økonomi står balancemæssigt relivt stærkt med et stort ovskud på betalingsbalancen en ledighed, blandt de laveste i Europa. D d strukturelle problem, hvilket bl.a. det store undskud på de offentlige budgett spejl. Udsigtne for de finansielle marked for 2012 Q4 Svagt positive aktiemarked med meget store udsving i kursne, med store regionale forskelle. Det svagt positive marked forudsætt d, gældskrisen i Europa inddæmmes, d sk en opblussen amikanske gældskrise und valgkampen. Svagt negive rentemarked (dvs. stigende rent) såkaldte sikre havne Tyskland, USA Danmark. Men positive rentemarked (dvs. falde rent) for virkhedsobligion stsobligion i højrentelande. Forudsætningen igen, gældskrisen inddæmmes bankne efthån får gang i pengemarkedet intbankmarkedet idig med d sk en konsoliding i sektoren. tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din alene investingsrådgiv. analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke investingsbeslutning. i mialet baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken investing pengeinstituttne på i baggrund mialet, ell nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har vurdet til stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

3 Pulje 1 - Danske Obligion Orienting Q I 4. kvartal fortste rentefaldet fra både kvartal. De amikanske rent faldt besket, s rentne faldt markant i Tyskland Danmark. De 2-årige tyske rent faldt med 0,41 pct. point s de danske 2-årige rent faldt med 0,49 pct. point. Me bemærkelsesværdig en 10-årige rent, hvor de tyske rent faldt med 0,06 pct. point s de danske faldt 0,41 pct. point. Dette har medført rentne på de 10-årige danske stsobligion lave end de tilsvarende tyske, hvilket en historisk begivenhed. Det forts gældskrisen i Europa, hund problemne i Grækenland Italien, d driv usikkhe i markedne. Usikkhe har fået investorne til søge mod mindre risiko i form de sikre tyske, amikanske danske stsobligion. De falde rent har medført et positivt kast i kvartalet, året, for Pulje 1 - Danske Obligion. Helt bemærkelsesværdig 30-årige danske stsobligion, har givet et kast i 4. kvartal på 8,86%. Pulje 1 - Danske Obligion gav i 4. kvartal et kast på 3,47% (før pensionskastsk) slutt hele 2011 med et samlet kast på 10,73% (før pensionskastsk). Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Danske obligion 3,47% 3,47% 2,95% 10,82% 10,73% 9,12% Puljekast tidlige år Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Danske obligion 1,8% 1,5% 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Danske obligion 10,73% 8,24% 6,53% 5,46% 5 største investing 4% Danske St ,78 4% Nordea 2 SDRO ,92 4% Realkredit Danmark SDRO ,14 5% CF Nykredit GFRO ,94 4% Realkredit Danmark SDRO ,42 Puljeinformion ultimo 2011: Obligionsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligion 321 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligionsbeholdning i alt Varighed på obligions- kontantbeholdningne Kontant- obligionsbeholdning, Officiel varighed Danske obligion 359,2 6,25 18,3 5,09 *Ændringen vedrør alene kontant- obligionsbeholdningen begnes ud fra optionsjustet varighed. Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Obligion Kontant I alt tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

4 Pulje 2 - Danske Akti Orienting Q kvartal var turbulent endte positivt for Pulje 2 Danske Akti. Gældsproblemne i Eurozonen har været det gennemgående tema i markedsen. Markedet reagede positivt på, EU fik forhandlet en løsning igennem for Grækenlands gældssituion. Samtidigt trådte regingsledne i både Grækenland Italien tilbage. Markedet vurd dette positivt i relion til, disse skrøbelige økonomi kan indlede en ny reformkurs med me bæredygtige offentlige udgiftsniveau end hidtil. Mod årets slutning vendte nvøsiteten tilbage, idet ringbureaune indikede, d kunne være fle nedjusting adskillige EU-landes kreditværdighed på vej. Endelig meldte amikanske centralbank ud, kassen var smækket i for ydlige stimuli økonomien. Carlsbg steg 22,41% i kvartalet levede således største stigning i kvartalet. Stigningen komm en forts stram omkostningsstyring ledelsens fastholdte forventning for fremti, hvor markedet havde frygtet en nedjusting. Det dårligste kast levede Vestas, d faldt med 31,72%. Det drastiske fald skete reaktion på nedjustingen 3. kvartalsregnskabet investornes mistillid til ledelsen. Pulj 2 Danske Akti gav i 4. kvartal et kast på 5,66% (før pensionskastsk). I 2011 har puljen givet et kast på -12,61% (før pensionskastsk). Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Danske akti 5,74% 5,66% 4,81% -12,16% -12,61% -10,72% Puljekast tidlige år Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Danske akti 5,2% 4,4% -43,5% -37,0% 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Danske akti -12,61% 19,94% 0,50% 12,16% 5 største investing Novo Nordisk 10,2 Carlsbg 9,5 Coloplast 8,0 Topdanmark 7,7 A. P. Møll-Mærsk 6,6 Puljeinformion ultimo 2011: Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Akti Kontant I alt Akti Instri, engi, m.v.* Forbrugsvar, basisvar Medicinal Finans IT telekom I alt Danmark I alt *Gruppen inkl. så mial forsyning. tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

5 Pulje 4 - Mixpulje Middel Orienting Q De finansielle marked blev så i 4. kvartal dominet en i europæiske gældskrise. EU-topmød, nye lånefacilitet fra Europæiske Central Bank (ECB) til bankne to europæiske rentenedsættels var alle med til præge markedne. Kvartalet var turbulent endte i positive kast for både akti, kreditobligion danske obligion. Mistillid til udfaldet EU-topmødet bidr negivt til markedsen s forbedrede amikanske nøgletal bidr positivt til kastet for kvartalet. På baggrund usikkhe på de, især europæiske, finansielle marked har Pulje 4 Mixpulje Middel været alloket med undvægt til risikoaktiv i form akti kreditobligion. Dtil har aktine været alloket med en undvægt til Danmark Europa en ovvægt til amikanske akti. Puljen har været ovvægtet til danske obligion i kvartalet. Denne taktiske alloking har bidraget positivt for kast i kvartalet især ved ovvægten mod amikanske akti. I kvartalet bidr både akti obligion positivt til kastet. Afkast var således 4,50% (før pensionskastsk) for kvartalet 0,44% (før pensionskastsk) for Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Mixpulje Middel 4,57% 4,5% 3,82% 1,02% 0,44% 0,37% Puljekast tidlige år Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Mixpulje Middel 1,0% 0,8% -21,5% -18,3% 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Mixpulje Middel 0,44% 11,26% 1,77% 5,29% 5 største investing 4% Realkredit Danmark SDRO ,9 S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 13,4 4% Danske St ,6 2% Nykredit ,3 4% Nykredit ,1 Puljeinformion ultimo 2011: Obligionsbeholdning pr fordelt på restløbetid kr. Udtrukne obligion 653 Restløbetid: 0-2 år 0 Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligionsbeholdning i alt Varighed på obligions- kontantbeholdningne Kontant- obligionsbeholdning, Officiel varighed Mixpulje Middel 874,8 2,99 23,8 2,73 *Ændringen vedrør alene kontant- obligionsbeholdningen begnes ud fra optionsjustet varighed. Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Obligion Akti Kontant I alt tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

6 Pulje 5 - Globale Akti* Orienting Q De finansielle marked blev så i 4. kvartal dominet en i europæiske gældskrise. EU-topmød, nye lånefacilitet fra Europæiske Central Bank (ECB) til bankne to europæiske rentenedsættels var alle med til præge markedne. Kvartalet var turbulent endte i et positivt kast. Mistillid til udfaldet EU-topmødet bidr negivt til markedsen s forbedrede amikanske nøgletal bidr positivt til kastet for kvartalet. Som følge fortste urolighed omkring Euro-zonen har Pulje 5 Globale Akti været alloket med ovvægt til USA undvægt til Europa. Denne taktiske alloking har været positiv for kast, da det amikanske aktiemarked har givet høje kast. Pulje 5 Globale Akti gav i 4. kvartal et kast på 10,69% (før pensionskastsk), et kast på -0,09% (før pensionskastsk) for Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Globale akti* 10,69% 10,69% 9,09% 0,85% -0,09% -0,08% Puljekast tidlige år Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Før sk Eft sk Globale akti* -7,2% -6,1% -48,5% -41,2% 14,1% 12,0% 13,5% 11,5% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Globale akti* -0,09% 8,98% -9,15% -2,62% Puljens investing S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 61,4 EURO STOXX 50 Marts 2012 Aktiefutures Europa 9,0 FTSE 100 FUT Marts 2012 Aktiefutures UK 8,2 TOPIX Marts 2012 Aktiefutures Japan 7,9 SPI 200 FUTURE Marts 2012 Aktiefutures AUD 6,2 Swiss Market Index Marts 2012Aktiefutures CHF 6,0 Puljeinformion ultimo 2011: Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Akti Kontant I alt *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn stregi fra Europæiske akti til Globale akti. tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

7 Pulje 6 - Mixpulje Høj Orienting Q De finansielle marked blev så i 4. kvartal dominet en i europæiske gældskrise. EU-topmød, nye lånefacilitet fra Europæiske Central Bank (ECB) til bankne to europæiske rentenedsættels var alle med til præge markedne. Kvartalet var turbulent endte i positive kast for både akti, kreditobligion danske obligion. Mistillid til udfaldet EU-topmødet bidr negivt til markedsen s forbedrede amikanske nøgletal bidr positivt til kastet for kvartalet. På baggrund usikkhe på de, især europæiske, finansielle marked har Pulje 6 Mixpulje Høj været alloket med undvægt til Europa i form både akti kreditobligion. Dtil har aktine været alloket med en ovvægt til amikanske akti. Denne taktiske alloking har vist sig positiv for det relive kast i kvartalet især ved ovvægten mod amikanske akti. Puljen blev startet op i novemb 2011 har således været fuldt investet gennem hele fjde kvartal. Si start har både akti obligion bidraget positivt til kastet, ved slutningen kvartalet opgjort til 3,05% (før pensionskastsk). Bruttokast Q4 Nettokast Q4 Bruttokast å.t.d. Nettokast å.t.d. Puljekast 2011 Før omk. Eft omk. Netto eft sk Før omk. Eft omk. Netto eft sk Mixpulje Høj 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05% Gen.snit årligt kast før pensionsk.sk 1 år 3 år 5 år 7 år Mixpulje Høj 3,05% største investing SEBinvest Danske Akti 25,9 SEBinvest Mellemlange Obligion 24,2 S&P 500 EMINI Marts 2012 Aktiefutures USA 19,5 SEBinvest Kreditobligion (EUR) 8,4 EURO STOXX 50 Marts 2012 Aktiefutures Europa 4,2 Puljeinformion ultimo 2011: Varighed på obligions- kontantbeholdningne Kontant- obligionsbeholdning, Varighed - MOAD Mixpulje Høj 12,2 1,17 0,1 1,17 *Ændringen vedrør alene kontant- obligionsbeholdningen begnes ud fra mod. optionsjustet varighed. Bførte værdi Rent udbytt Kursreguling Valutakursreguling Omkostning Samlet result Obligion Akti Kontant I alt tjen alene analyse specif finansmarked en pulj. ligge til grund for specif investingsbeslutning. ønsk investing mialet, tage tjen til din investingsrådgiv. alene analyse mialet kke fi nansmarked til result investingsanalys, en pulj. ligge disclaime. til grund for informion kke i mialet investingsbeslutning. baset på kild, kapitalforvalten ønsk har vurdet pålidelige. Hvken pengeinstituttne investing på i baggrund ell mialet, nes kapitalforvalt tage ansvarlige for fuldstændighe til din investingsrådgiv. ell nøjagtighe mialet oplysningne for direkte til result ell indirekte investingsanalys, kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast disclaime. for fremtidige kast. informion i mialet instrut baset kan både stige falde, det historiske kast et finansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i på valutakurs, kild, kan kapitalforvalten få værdien instrutet har til vurdet stige ell pålidelige. falde. Hvken pengeinstituttne i ell nes kapitalforvalt ansvarlige for fuldstændighe ell nøjagtighe oplysningne for direkte ell indirekte kan opstå på grund fejl ell mangl hi. kast for fremtidige kast. på fi nansielle instrut kan både stige falde, det historiske kast et fi nansielt instrut en sikk indikion på fremtidlige kast. Finansielle instrut, placet ell investet i ulandske marked, påvirkes så svingning i valutakurs, kan få værdien instrutet til stige ell falde.

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé

INVESTERINGSBREV, NOVEMBER 2011. Resumé Dialog med kunden og uvildig investeringsrådgivning betyder, at kundens risikoprofil løbende afstemmes og der tages højde for hvordan konjunkturerne har indflydelse på formueudviklingen. SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere