Skatteret. Indhold. Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., Indledning Indkomstopgørelsen Gaver...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteret. Indhold. Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009. 1 Indledning...3. 2 Indkomstopgørelsen...6. 7 Gaver..."

Transkript

1 Skatteret Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009 Indhold 1 Indledning Begreber Realitetsgrundsætningen Systematik Retskilder Retsanvendelse Fortolkning Skatteudnyttelse Indkomstopgørelsen Indtægtssiden Udgiftsiden Skatteberegning Kapitalindkomst Personlig indkomst Aktieindkomst CFC-indkomst Den skattepligtige indkomst SL Positiv begrebsbestemmelse SL Normativ afgrænsning Deskriptiv afgrænsning Indtægtens fremtrædelsesform Negativ begrebsbestemmelse SL Normativ Deskriptiv Afgrænsningsvanskeligheder Næring Spekulation Udgifterne SL Litra a: Driftsomkostninger Øvrige bestemmelser: Typiske driftsomkostninger Driftsomkostninger ctr. anlægsudgifter Driftsomkostninger ctr. Privatudgifter Driftsomkostninger og hobbyvirksomhed Fradrag med hjemmel uden for SL Fradrag for vedligeholdelse Driftstab Afskrivninger Periodisering Opstilling af skatteretlige periodiseringskriterier Praksis Betingede aftaler Særligt om udgifter Lønindkomst Afgrænsningen mellem lønindkomst og erhvervsindkomst Periodisering af lønindkomst Godtgørelser Lønindkomstens fremtrædelsesform Indtægter Udgifter Kasuistik Renter Beskatningen af renteindtægter og renteudgifter Marginalskatteprocenter Renteindtægter Beskatning Periodisering Renteudgifter Fradrag Periodisering Rentefrie eller lavtforrentede lån rentefiksering? Beskatning af kreditor Beskatning af debitor Gaver Gavens fremtrædelsesform Gavens størrelse værdiansættelsen Periodisering Gavemodtagers skattemæssige stilling Gavegivers skattemæssige stilling Fradragsretten Kapitalgevinstbeskatning Kapitalgevinstbeskatning Systematik og grundbegreber Det skatteretlige afståelsesbegreb Afståelse ved ophør af ejendomsret Afståelse af begrænset tingslig rettighed Købe- og salgsrettigheder Periodiseringen af kapitalgevinster/-tab Opgørelsen af kapitalgevinsten/-tabet Skattesalg Problembeskrivelse Former for skattesalg Skatteforbehold, jf. SFL Omgørelse, jfr. SFL Ejendomsavancebeskatning Oversigt Løbende beskatning Kapitalgevinstbeskatning ved afståelsen Væsentlige ændringer i EBL Ejendomsavancebeskatningsloven Anvendelsesområde Opgørelse af skattepligtig fortjeneste, jf. EBL Ejerboliger Skattefritagelse, EBL 8-9, Parcelhusreglen Forholdsmæssig skattefrihed Særlige fritagelsesregler Afståelse af næringsejendomme Næringsstatus Opgørelse af fortjeneste/tab Aktieavancebeskatning Systematisk Aktieindkomst Udlodning af likvidationsprovenu Afståelse af unoterede aktier til udstedende selskab Skattesubjektivitet Skatteobjekterne Værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven...47 Skatteret Johannes Hessellund 1

2 10.4 Aktieavancebeskatningens indtræden Anskaffelses- og afståelsestidspunkt Periodisering FIFO-princippet Opgørelse af anskaffelses- og afståelsessum Anskaffelsessum Afståelsessum Delafståelse herunder gennemsnitsmetoden Opgørelse af fortjeneste og tab Skattesalg Næringsaktier, jf. ABL Almindelige aktier Boligaktier Andelsbeviser Investeringsforeningsbeviser Investeringsselskaber Kursgevinster Grundbegreber Beskatningens indtræden Mindsterenten Selskabers kursgevinster og kurstab, jf. KGL kap Fordringer, jf. KGL Gæld, jf. KGL Fysiske personers kursgevinster og kurstab Pengenæringsdrivende personer Fysiske personer som ikke er pengenæringsdrivende Opgørelsen af kursgevinster/-tab Realisationsprincippet Lagerprincippet Immaterielle aktiver Afståelse og erhvervelse af immaterielle aktiver Goodwill Andre immaterielle aktiver Enerettigheder Udbytte-, forpagtnings- og lejekontrakter Agenturer, konkurrenceklausuler m.v Afskrivninger på andre immaterielle aktiver Royalties Særregler for beskatningen Visse engangsindtægter, jf. LL 7 O, stk. 1, nr Idé-/opfinderaktier, LL 27 E Opgørelse af fortjeneste og tab Arbejdsmarkedsbidrag Generelt Lønmodtagerbidraget, jf. AMBL Bidragspligten Bidragsgrundlaget, jf. AMBL 8 (udtømmende) Selvstændigt erhvervsdrivende Bidragspligten Bidragsgrundlaget, jf. AMBL Indeholdelse og opkrævning Lønmodtagere Selvstændige erhvervsdrivende Fuld skattepligt Subjektiv skattepligt Fuld skattepligt for personer, jf. KSL Bopæl Sammenhængende ophold i mindst 6 måneder Beskatning ved til-/fraflytning Indkomstopgørelsen, jf. PSL Skatteberegning Beskatning af udenlandske forskere, erhvervsfolk etc Indgangsværdier i forbindelse med tilflytning Kapitalgevinstbeskatning ved fraflytning Subjektiv skattepligt og international dobbeltbeskatning Dobbeltbeskatning Lempelse Begrænset skattepligt Begrænset skattepligt Begrænset skattepligtige aktiviteter Opgørelse af den begrænset skattepligtige indkomst Familiebeskatningen Ægtefællebeskatningen Opgørelsen af ægtefællens indkomst Begge ægtefæller deltager i driften af erhvervsvirksomheden Vederlæggelse af medarbejdende ægtefælle Dispositioner mellem ægtefællerne Personfradrag Underskud Negativ skattepligtig indkomst Negativ personlig indkomst Hæftelse Beregningen af ægtefællernes skat Separation/skilsmisse Underholdsbidrag Beskatningen af ugifte samlevende Under samliv Samlivsophør Beskatningen af børn Underholdsydelser til børn, jf. LL Beskatningen af erhvervsdrivende fysiske personer Selvstændig erhvervsdrivende Indkomstopgørelsen Indtægter Udgifter Afskrivninger Indledning Former for afskrivninger Afskrivningsmetoder Periodisering af afskrivninger Overordnede afskrivningsbetingelser Fælles bestemmelser, jf. AFL kap Driftsmidler og skibe Saldosystemet, jf. AFL Bygninger og installationer Driftstab Virksomhedsskatteordningen Introduktion til beskatningen af juridiske personer Subjektiv skattepligt Skattepligtens indtræden Indkomstår Acontoskatteordningen Skatteansættelse og årsopgørelse Selskabsbeskatning Kursgevinster / -tab Aktieavancer og -tab Driftsunderskud Udbytte Koncernbeskatning Aktionærbeskatning Deltagerbeskatning Deltagerbeskatningen i I/S Deltagerbeskatningen i kommanditselskaber Beskatningen ved stiftelse og ophør...83 Skatteret Johannes Hessellund 2

3 1 Indledning 1.1 Begreber Skatter Negativ afgrænsning fra planche I/1 Også gebyrer der modsvarer af en offentlig ydelse falder udenfor. U H Gebyr-sagen. Løbende indtægter skal beskattes, SL 4. Indkomstbeskatning Indkomsten bruges til grundlag for skatteberegningen. UP: SL 4, stk. 1 De samlede årsindtægter. (Medfører at man må kunne afgøre hvilket år indkomsten skal medregnes) Globalindkomstprincip Samtlige indkomster, uanset hvilket land de er optjent i. Uanset om indkomsten er i penge eller andre ydelser. Undtagelse: SL 5 afgrænser 4 Der er dog igen mange undtagelser til SL 5. Næring Næringsdrivende med en eller anden form for aktiver. => alligevel skattepligtig. Spekulation fx køb og salg med hensigt til fortjeneste. => skal beskattes. Progressiv beskatning Afhænger af indkomsten. Proportional beskatning Fast procentsats Realitetsgrundsætningen Ulovhjemlet generalklausul Hovedindhold er kravet om, at beskatningen ved skatteudnyttelser knyttes til realøkonomien og realindholdet i de dispositioner, som beskatningen skal ske i forhold til snarere end til dispositionernes formelle iklædning. => Beskatning af hvad der faktisk er sket, ikke hvad der formelt er sket. Klausulen forudsætter en indiskutabel konstatering af, at almindelige og normale forretningsmæssige dispositioner er tilsidesat til forel for tomme og skattebetingede dispositioner således, at dispositionernes form står i modsætning til deres reelle indhold. 1.2 Systematik Skatteretten henregnes under den offentlige ret, mere præcist under den specielle forvaltningsret. Dette betyder blandt andet at Folketingets Ombudsmand har indseende med skatteforvaltningen. Den materielle skatteret ( Hvad og Hvem beskattes): De retsforskrifter, som virker bestemmende for selve skattekravets eksistens. Den objektive skatteret: Retsforskrifter, som bestemmer beskatningens objekter. Dvs. hvilke indtægter og udgifter beskatningen retter sig imod. Skatteret Johannes Hessellund 3

4 Den subjektive skatteret: Reglerne om subjektiv skattepligt. Hvem kan skattekravet rejses overfor. Den formelle skatteret ( Hvorledes gennemføres beskatningen): Formelle og processuelle regler, der regulerer myndighedernes gennemførelse og håndhævelse af skattekravet. 1.3 Retskilder Hjemmelskravet: GRL 43 Ingen skat uden ved lov. (Skærpet hjemmelskrav) Legalitetsprincippet Den formelle lovs princip En gang reguleret ved lov => kan kun ændres/ophæves ved lov. Den retlige trinfølge Myndigheden må ikke handle i strid med trinhøjere lov. Generelt et over-/underordnelsesforhold. Hjemmelskravet Delegationsforbud, jf. ved lov. Love: Statsskatteloven (SL) Ligningsloven (LL) Afskrivningsloven (AFL) Personskatteloven (PSL) Kildeskatteloven (KSL) KGL ABL EBL Cirkulærer: Ligningsvejledningen Domspraksis Højesteret har naturligt mest præjudikat. Administrativ praksis Skærpelse af praksis Lempelse af praksis 1.4 Retsanvendelse Fortolkning Fortolkningen af skattelovengivningen er ikke underlagt nogen særlig fortolkning, og følger således almindelige fortolkningsregler. Realistisk ctr formalistisk Lægger ikke kun vægt på lovens ordlyd. Også andre forhold medtages. Først og fremmest vægt på lovens ordlyd. TfS SKM Den væsentligste hovedkonklusion er, at Højesteret synes at have indskærpet kravet om klar Skatteret Johannes Hessellund 4

5 1.4.2 Skatteudnyttelse HR: U1: hjemmel til beskatning i lovgivningen. Synspunktet er formentlig, at er der tvivl om hjemmelsgrundlaget, er dette ubetinget myndighedernes problem. Heri ligger ikke blot, at der ikke kan fortolkes i skærpende retning, ud over hvad lovens tekst og eventuelt klare lovmotiver berettiger til; men tillige, at usikkerhed om rækkevidden af en hjemmel trækker i retning af en udvidende fortolkning, hvor dette er til gunst for skatteyderen. Subjektive hensigter er beskatningen uvedkommende Skatteudnyttelse dispositioner der udlæser utilsigtede skattefordele. Skattetænkning Fordelen er lovlig, men dog utilsigtet. Skatteunddragelse Fordelen er ulovlig og kan tilsidesættes. Fx forkert selvangivelse Skattesvig Fordelen er ulovlig og strafbelagt. Forudsætninger Strukturforskelle Forskellige beskatninger fx at man ønsker at overføre indkomst til et lavere beskattet område. Interessefællesskab Fx familiemedlemmer. Hovedtyper af udnyttelse Indkomstoverførsler Fx personer vs. selskaber Indkomstforvridninger Indkomstflytning Myndighederne bruger fx LL 2 til at bekæmpe uønskede transaktioner. Skatteret Johannes Hessellund 5

6 2 Indkomstopgørelsen 2.1 Indtægtssiden HR: SL 4 Løbende indtægter Skattepligt Fastsætter hvilke indtægter der er skattepligtige. (Stort set alle indtægter) U: SL 5 Salg af ejendele Skattefrihed UU: Spekulations- eller næringsaktiver => SL 4 Næring: Erhvervsvirksomhed Der skal være tale om et omsætningsaktiv. Altså sælger noget med producerer. Produceret / anskaffet med henblik på at opnå fortjeneste. Spekulation Er aktivet erhvervet med fortjeneste for øje ved videresalg. UU: Kapitalgevinstbeskatningslovgivningen Man beskattes først af værdistigninger når de realiseres. 2.2 Udgiftsiden HR: SL 6 Udgifter anvendt til at erhverve sikre eller vedligeholde indkomsten. Skattepligtig indkomst = Indtægter (SL 4-5) udgifter (SL 6) 2.3 Skatteberegning Skattepligtig indkomst PSL 1 Nettoindkomstprincip PSL 2 Kildeindkomstprincip Dvs. kan kun fradrage udgifter i den kilde hvor den kom fra. 4 indkomsttyper beskattes forskelligt. Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktirindkomst CFC-indkomst Kommunale skatter Beskatningsform: Proportionalbeskatning Beregningsgrundlag: Den almindelige skattepligtige indkomst. Statslige skatter Beskatningsform: Flerstrenget proportional beskatning progressiv virkning Beregningsgrundlag: Bundskat, jf. PSL 6. Mellem skat, jf. PSL 6a. Topskat, jf. PSL 7. Skatteret Johannes Hessellund 6

7 Aktieindkomst, jf. PSL 8a. Til dels særskilt kildeindkomstbeskatning 3 niveauer, 28%, 43% og 45%. CFC-indkomst, jf. PSL 8b Desuden Arbejdsmarkedsbidrag 8% brutto Skatteloft, jf. PSL 19 max. 59% (foruden arbejdsmarkedsbidrag) Personfradrag, jf. PSL 9-12 Beskæftigelsesfradrag, jf. LL 9J Underskud HR: Årsindkomstprincippet Kapitalindkomst U: Underskudsfremførsel, jf. PSL 13. PSL 4 udtømmende nettoprincip relaterer sig til kapitalaktiver Nettobeløber af Renteindstæfter/-udgifter Kursgevinster/-tab Kapitalafkast efter VSL (virksomhedsloven) Aktieudbytte, der ikke beskattes som aktieindkomst. Aktieavance/-tab, der ikke beskattes som aktieindkomst. Over-/underskud fra fast ejendom Passiv deltagelse i I/S eller K/S med mere end 10 ejere. Passiv udlejning af afskrivningsberettetigede driftsmidler og skibe. Fortjeneste efter EBL Personlig indkomst Almindelig skattepligtig indkomst Personlige indkomst +/- kapitalindkomst ligningsmæssige fradrag (typisk 33%) PSL 3 Relaterer sig til skatteyderens person stk. 1 indtægtssiden Alle de indkomster der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. Løn, overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed, Gaver, underhold. stk. 2 fradragsberettigede udgifter Driftsomkostninger i forbindelse med selvstændig erhvervsvirksomhed Indbetalinger på pensionsordninger NB! Hvis ikke omfattet af stk. 2 alene fradrag i den skattepligtige indkomst ligningsmæssigt fradrag. Reduceret fradragsværdi indgår alene ved beregningen af kommuneskatten Den personlige indkomst opgøres ikke efter et nettoindkomstprincip Aktieindkomst PSL 4a Skatteret Johannes Hessellund 7

8 Omfatter navlig udbytter fra danske A/S og ApS. Udbyttebegreb: LL 16 A Omfatter enhver økonomisk fordel, som tilgår en aktionær fra selskabet, og som skyldes aktionærindflydelsen. Særskilt kildeindkomstbeskatning, jf. PSL 4a, stk. 5. Neutralitetshensyn Selskabsretlig dobbeltbeskatning CFC-indkomst PSL 4b I sidste ende 25 % Skatteret Johannes Hessellund 8

9 3 Den skattepligtige indkomst SL 4-6 Nettoindkomstprincip Indkomsten opgøres under ét som forskellen mellem samtlige (skattepligtige) indtægter og samtlige (fradragsberettigede) udgifter. Kildeindkomstprincip Forskellige skattepligtige indkomster opgøres og beskattes hver for sig. Almindelig skattepligtig indkomst Personlige indkomst ± kapitalindkomst ligningsmæssige fradrag (typisk 33%) Indtægtssiden: HR: SL 4 Stort set alle indtægter er skattepligtige U: SL 5 Indtægter der ikke henregnes til indkomsten U: Anden lovgivning indskrænkende, præciserende, udvidende Udgiftssiden: HR: SL Positiv begrebsbestemmelse SL 4 Aktualiserede økonomiske fordele, der er tilgået skatteyderen Normativ afgrænsning Årsindkomstprincippet Skatteyderen skal beskattes af de samlede årsindtægter. Enhver indtægts- og udgiftspost skal således periodiseres til et bestemt skatteår. UP: Skatteåret følger kalenderåret. Modif: Forudforskudt eller bagudforskudt, jf. KSL 22, stk. 1. Perioden er væsentlig for hvilket tidspunktet skal beskattes. Globalindkomstprincippet Skattepligtig af alle sine indtægter uanset om det kommer her fra landet eller ej, jf. SL 4. Modif: Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler. Realisation HR: Man kan ikke beskatte en ikke realiseret indtægt. Det er ikke tilstrækkeligt at man har mulighed for at oppebære en indtægt. Man skal rent faktisk have realiseret indtægten. Følger af SL 4, litra a Der skal være en umiddelbar økonomisk fordel, der forbedrer den økonomiske evne, og som kan omsættes til forbrug. Der er principielt ingen minimumsgrænse, men for naturalgoder må det kræves at det modsvares af en sparet privat udgift. TfS H Rentefiksering Der var etableret et rentefrit lån. Myndighederne: Den eneste grund til at der ikke krævet renter er interessefællesskab. => beskattes af en fikseret rente. Han blev stillet som om han havde krævet rente. => långiver beskattes af fiktiv renteindtægt, og låntager kan fradrage de fiktive renter. Skatteret Johannes Hessellund 9

10 Landsretten er enig Højesteret: Hverken SL 4 eller anden lov hjemler adgang til at beskatte en ikke realiseret indtægt. Medmindre omgåelse. Modif: fx ABL 38. TfS H Lejevederlag Myndighederne: Eneste grund til at der ikke er opkrævet leje er, at der er et interessefællesskab. => Udlejer stilles som om han har modtaget leje. - lejer kan fratrække dette. Indkomstafkald Højesteret: + hjemmel i SL 4 litra b. Skattefrihed betinget af, at man giver blankt afkald på indtægt inden realisationen. Blankt Betingelsesløst. Omvendt hvis der angives betingelser for afkaldet, fx at det skal tilgå kattens værn Deskriptiv afgrænsning SL 4, litra a-f = Eksemplifikation Litra a: Erhvervsvirksomhed, arbejde, tjeneste m.v. Dvs. også lønindtægt, honorarer osv. Litra b: Leje og vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder Litra c: Pensioner, understøttelser, livrente, gaver(sl 5, b) Litra e: Rente, udbytte, kapitalindkomster Hver opmærksom på LL 16A+B. Man må sondre mellem begrebet kapitalindtægt, og kapitalgevinster/-tab (SL 5 a). Litra f: Væddemål, spil. I vidt omfang fraveget ved afgiftslovgivningen Indtægtens fremtrædelsesform Penge Løn, pensioner, understøttelser, indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed o.s.v. Ulovlige erhvervelser + ugyldighed UP: SL 4 stiller ikke krav om gyldighed eller lovlighed. Alene krav at indtægten er realiseret. Civilretlig ugyldighed vil ofte medføre at indkomsten ikke er endeligt realiseret. TfS Ø Den prostitueredes indtægt Prostitution var strafbart. Alligevel var indtægten skattepligtig. Erhvervsdrivendes (private) forbrug af egne varer Reelt skal der ske en korrektion af udgiftssiden. Ikke egentlig beskatning af forbruget, men korrektion da ikke berettiget at fradrage udgifter til indkøb. Erstatnings-/forsikringssummer Afgørende: Kompensation for skattepligtig indtægt? Om det underliggende tab kan henføres under SL 4 eller 6 i modsætning til 5 a. Løbende udbetalinger: + skattepligt. F.eks. invaliditetserstatninger. Engangsbeløb: UP: Behandles som afståelse. Erstatning for nærings-/spekulationsaktiv => + skattepligt. Erstatning for tab/beskadigelse af indkomstgrundlaget er skattefrit efter SL 5. Skatteret Johannes Hessellund 10

11 Personskade: Tabt arbejdsfortjeneste: + skattepligt Mén, tort, svie og smerte m.m.: skattepligt. Skade på indkomstgrundlaget, jf. SL 5 a. Naturalier UP: Den økonomiske fordel beskattes. LL Vennetjenester Ensidige ydelser Ydelser uden for egentlige erhverv => skattefrit. Ydelser inden for egentlige erhverv Yder har ikke realisret nogen indtægt => skattefri. Modtager har opnået en besparelse. => modtager skal beskattes af besparelsen. (Gave: SL 4 c) Ville modtager alternativt have afholdt udgifter til tilsvarende professionel ydelse? Gensidige ydelser Beskatning forudsætter at bistanden aflejrer sig i et varigt og omsætteligt formuegode, og at parterne alternativt ville have afholdt udgifter til ydelserne. Ydelser uden for egentlige erhverv => ingen beskatning Ydelser inden for egentlige erhverv Værdien af den leverede ydelse beskattes. 3.2 Negativ begrebsbestemmelse SL Normativ HR: Formueforøgelse beskatning Værdistigninger/-fald dvs. urealiserede indtægter/-tab Påvirker således ikke skatteopgørelsen. Kapitalgevinster/-tab dvs. realiserede indtægter/tab I forbindelse med salg af aktiver. U1: Næring Beskatning efter SL 4. Fradrag for tab efter SL 6. U2: Spekulation Beskatning efter SL 4. Fradrag for tab efter SL 6. U3: Kapitalgevinstbeskatningslovgivningen (f.eks. EBL, KGL, ABL, AFL) Deskriptiv litra b: Gaver omfattet af BAL, arv, livsforsikring, brandforsikring samt andre skadesforsikringer Disse dispositioner beskattes ikke, men er f.eks. i stedet afgiftbelagt efter boafgiftsloven (BAL). litra c: Kapitalforbrug lån Afgrænsningsvanskeligheder U H Tørvemosesagen Skatteret Johannes Hessellund 11

12 3.2.4 Næring Næringsdrivende beskattes af fortjenesten. Salg i næring Handelsnæring Vederlagsnæring Fx vederlæggelse med usædvanligt betalingsmiddel. Problemstillingen er om efterfølgende værdistigninger på vederlaget skal beskattes. (Ikke mange eksempler på beskatning i disse tilfælde). Næringsdrivende er kun en delmængde af de selvstændigt erhvervsdrivende. Selvstændig erhvervsdrivende er næringsdrivende med et eller flere bestemte næringsaktiver, f.eks. biler, huse osv. Salg af andre aktiver er ikke nødvendigvis salg i næring. Næringsdrivende er altid selvstændig erhvervsdrivende, men ikke nødvendigvis omvendt. Begreb: Løbende systematisk og professionel indsats i relation til omsætning af bestemte formuegoder (omsætningsaktiver), der er indkøbt eller produceret mhp. opnåelse af fortjeneste ved videresalg. Subjektivt element: Aktiver erhvervet med henblik på videresalg. I praktisk foretages en objektiv vurdering ud fra aktivernes egnethed til næring. Afgrænsning Erklæret næring/hovednæring Faktisk næring/binæring Momenter: (konkret vurdering af den enkelte skatteyder) 1. Sammenhængen med skatteyderens arbejdsområde 2. Antal køb og salg 3. Omsætningshastighed 4. Kontinuiteten 5. Fortjenestens størrelse 6. Omsætningens gennemførelse og tilrettelæggelse 7. Selvfinansiering/fremmedfinansiering 8. Avancernes vægt i skatteyderens økonomi 9. Egnethed som investerings-/anlægsaktiv NB! Deltagelse i I/S eller K/S Generel smitte Næringsaktiver ctr. anlægsaktiver Næringsformodningsreglen Indebærer at alle mulige aktiver formodes omfattet af næringsvirksomheden. Skatteyderen har bevisbyrden for hvilke aktiver der ikke er næringsaktiver. U H Kristian Høj-dommen Komp. s. 114, note 35. Ansat som ejendomsmægler. Lektion min. Spørgsmålet er om vedkommende skulle betale skat af fortjenesten ved salget af ejendommen. Spørgsmål om han kan afkrafte at denne ene ejendom er en del af næring. KH havde kun ejet ejendommen i 5 år Spekulation Begreb: Afståelse af formueaktiver, der er erhvervet med henblik på opnåelse af fortjeneste ved videresalg. Skatteret Johannes Hessellund 12

13 Hensigten på erhvervelsestidspunktet er afgørende. I praksis en objektiveret bedømmelse Omfatter også enkeltstående salg. Til forskel fra næringsbegrebet. Momenter: Besiddelsestid Fortjenestens størrelse Objektive grunde for erhvervelse Selvfinansiering/fremmedfinansiering Hvad er omfattet af lovgivningen: Komp. s. 119ø 4. lektion 34 min Fast ejendom Aktier Fordringer + Løsøre Kunst, antikviteter, ædelmetal, vin, biler Manglende praktisk anvendelighed Klar indikation af spekulationshensigt 3.3 Udgifterne SL 6 SL 6 + andre love særligt LL. Præciserende Udvidende Indskrænkende Litra a: Driftsomkostninger Driftsudgifter Ordinære afskrivninger Betingelse af aktivet anvendes erhvervsmæssigt. Afskrivninger H Slusedommen 4. lektion 1. time 6 min => SL 6 a har et selvstændigt anvendelsesområde i forhold til afskrivningsloven (AFL). Den situation hvor skatteyderen ikke er ejer af aktivet. Begrebsbestemmelse Positiv: Løbende driftsmæssige udgifter, der tilsigter at medgå til erhvervelse, sikring eller vedligeholdelse af indkomsten (altså tilknytning til SL 4 indkomsten). Relationer til de skattefri indkomster i SL 5 er således ikke fradragsberettigede udgifter. Negativ: Må ikke vedrøre indkomstgrundlaget, dvs.: Etableringsudgifter Udgifter til anskaffelse af anlægsformue (aktiver der ikke er tiltænkt videresalg) Udgifter til forbedring af anlægsformue Videreuddannelse Skatteret Johannes Hessellund 13

14 Afviklingsudgifter Formueudgifter i øvrigt Må ikke vedrøre privatsfære: Privatudgifter, jf. TfS H Kattefoder 4. lektion 1 time 15 min. SL 6, 2. led / stk. 2. Må ikke vedrøre fremtidige indtægter: Investeringsudgifter Ikke noget krav om faktisk kausalitet eller nødvendighed, jf. TfS H Geologiske studierejser Indtil denne dom var der krav om nødvendighed. 4. lektion 1. time 20 min. Overordnede krav: Igangværende erhvervsmæssig aktivitet. Dvs. først når virksomheden er etableret. U H Kloakudgift på byggegrund 4. lektion 1 time 24 min Købt byggegrund, som senere afhændes. Udgifter til kloak ikke fradragsberettiget, da der ikke var etableret erhvervsmæssig virksomhed. Aflejrer sig normalt ikke i et aktiv. U H Slusedommen Må ikke have pønal karakter (Bøde bod) Disse er forsætlige eller groft uagtsomme. => fradrag Endelig retlig forpligtelse Betænkning nr om driftsomkostninger: Fradrag for alle erhvervsmæssige udgifter, der ikke kan afskrives medmindre særregler forbyder dette Øvrige bestemmelser: Litra b: Embedsudgifter Litra c: Pensionsydelser Litra e: Renteudgifter vedligeholdelse samt forsikring af indtægtsgivende aktiver Aktiver der skal beskattes i forbindelse med salg Typiske driftsomkostninger Løn til ansat personale Huslejeudgifter Udgifter til elektricitet, kontorhold o.lign. Udgifter til relevant faglitteratur Telefonudgifter Resulterer typisk ikke i et aktiv. Udgifterne udspiller deres rolle i løbet af indkomståret Skatteret Johannes Hessellund 14

15 3.3.4 Driftsomkostninger ctr. anlægsudgifter Driftsomkostninger Retningsgivende: Bevarelse af status quo Lønudgifter Husleje Kontormateriel Ajourføringsuddannelseskapitalindskud osv. Praksis: + fradragsberettigede TfS Ø løbende abonnement af UfR Dommer i Roskilde. Anlægsudgifter Forbedring Udvidelse Ændring Anskaffelse af driftsmidler Forbedring af driftsmidler Erhvervelse af fast ejendom Videreuddannelse osv. fradragsberettigede udgifter U H Anskaffelse af UfR Engangsudgift ved anskaffelse af UfR for en årrække. Ikke en driftsomkostning, men en anlægsomkostning. Bøger kan ikke afskrives, da de ikke forringes Driftsomkostninger ctr. Privatudgifter Udgifter ved privat livsførelse HR: Fradrag selv om nødvendige (briller, mad, tøj), jf. SL 6 2. led (stk. 2) Private udgifter har ikke indkomstvirkning. Mangler den fornødne kausalitet til indkomsten. Briller, tøj osv. er tillige begrundet i sædvanlige menneskelige behov. U1: Hvis arbejdets karakter medfører merudgifter Kontor i hjemmet Restriktiv praksis U H: Lektor, fradrag Lærer skriver en del artikler og lærebøger. Hertil er indrettet et kontor i hjemmet. Han ønsker omkostninger i den forbindelse fradraget. Højesteret: fradrag. Kan ikke anses for bevist at denne del af boligen kan anvendes som en del af boligens almindelige opholdsrum. TfS H Fagkonsulent, + fradrag Skulle behandle klager og rette opgaver m.v. Værelset i hjemmet er indrettet som kontor. Værelset aflåses når det ikke er i brug, da der behandles fortroligt materiale. + fradragsret under disse omstændigheder. Værelset skal ifølge praksis være uegnet til privat brug. Selvstændige, f.eks. U H Særlige tøjkrav, f.eks. uniform eller kittel UP: Tøj er en privat udgift => fradrag TfS Ø, Musikere Den ansatte er forpligtet til at erhverve sig kjole og hvidt. Myndighederne afviser pga: privat udgift. Landsretten: + fradrag Ikke sædvanligt => merudgift som følge af arbejdet. SKM Ø X-factor Linas udgifter Skatteret Johannes Hessellund 15

16 Det meste af tøjet kan anvendes ud over hendes optræden. Andre dele af tøjet kan ikke anvendes. => forholdmæssigt fradrag på ca kr. Dobbelt husførelse Man kan få fradrag for merudgifter for dobbelt husførelse. Betingelser Begrundet i erhvervsmæssige forhold. (fx forflytning for en periode) At der rent faktisk er 2 husstande. (hvis man er gift, samlever min. 1 år eller børn) Skal være midlertidig. => max 2 år. Kursusudgifter Driftsomkostninger vs. formueudgifter Kun hvis ajourføring af viden => driftsomkostning Videreuddannelse => formueudgift (anlægsudgift) Arbejdsgiveren kan dog fradrage udgifterne til den ansattes videreuddannelse. Den ansatte vil i langt i fleste tilfælde være fredet i forhold til beskatning af gaven. Driftsomkostninger vs. Private udgifter Der skal ses konkret på kursusprogrammet. Fx hvis der er tale om 5 dages kursus, hvor de 4 dage er til fri disposition. TfS H El-installatør til kursus på Mallorca Formodningsregel om at kursus på almindeligt turiststed => privat ferie TfS V Revisor på skattekursus på Kreta Formodningsreglen er i strid med EU-rettens diskriminationsforbud. Faglitteratur Løbende indkøb af faglitteratur vil være fradragsberettiget. Det må dog ikke have karakter af biblioteketsanlæggelse. Repræsentation LL 8, stk % fradrag Selskabelighed og fester Restriktiv praksis TfS V / TfS H Driftsomkostninger og hobbyvirksomhed Definition af hobbyvirksomhed: Ved hobbyvirksomhed forstås systematisk selvstændig erhvervsvirksomhed som ikke udføres mhp opnåelse af økonomisk overskud, men i højere grad af ideel interesse. Relevans Indtægter: + SL 4 => + skattepligtige Hvad hvis omfattet af SL 5? (Næring og spekulation?) I praksis skal også disse beskattes. => altid beskatning Udgifter:??? Hjemmel??? 5. lektion 1 time 3 min Praksis: Alene beskatning af positiv nettoindkomst, jfr. LSRM Skatteret Johannes Hessellund 16

17 Momenter: Rentabilitet Udsigt til overskud? Uddannelse Faglige forudsætninger. Kapitalindsats Virksomhedens karakter Seriøse undersøgelser, budgetter, forsvarlig driftsform U H Bent Cramer lystbådudlejning 5. lektion 1 time 10 min Ikke udsigt til at opnå afkast der modsvarer indskuddet Særligt vedr. hobbylandbrug: U H og TfS H (DS p. 395) 1. Teknisk/landbrugsfaglig forsvarlig drift 2. Tilsigter et rimeligt driftsresultat Formodning for erhverv Fradrag med hjemmel uden for SL 6 LL 8, stk. 1: Udgifter til salgsrejser, salgsreklame o.lign. fradrag efter SL 6, da det er udvidelse. Reklamer: Annoncer, reklamegaver (max. 100kr) o.l. Cirkulære nr. 72 af pkt. 14. LL 8, stk. 3: Forskellige provisioner og præmier for lån og kaution LL 8, stk. 4: Repræsentationsudgifter, jf. cirkulære nr. 72 af , pkt Repræsentation afgrænset kreds 25% fradrag Reklame Større kreds 100% fradrag Driftsomkostninger interne udgifter personaleudgifter 100 % fradrag LL 8 A: Gaver til almenvelgørende og godkendte institutioner Beløbsbegrænset Kun fratrække hvad der overstiger 500 kr. og indtil ca kr Fradrag for vedligeholdelse Vedligeholdelsesbegrebet: Almindeligt Udgifter til bevaring af aktiver ift almindeligt slid og ælde Skatteretligt Skatteret Johannes Hessellund 17

18 Udgifter til bevaring af aktiver ift almindeligt slid og ælde ift erhvervelsestidspunktet Dvs. kun de udgifter der bringer aktivet i samme stand som da det blev erhvervet. Forbedringer kan ikke fradrages der kan dog eventuelt afskrives herfor. Eventuelt opdeling forbedring/vedligeholdelse U H Ejendomsvedligeholdelse Driftstab Begreb: Ubevidste tab, som er relateret til indkomsterhvervelsen, og som ikke skyldes indkomstdisponering eller afhændelse ctr. Underskud, afhændelsestab (salg af aktiv til mindre end erhvervelsessum), vedligeholdelsesudgifter Fx varer på lager der går tabt ved brand. Erstatningsansvar pga fejl-rådgivning. Tyveri osv. Lovgrundlag: Udgangspunkt: Særlovgivning: AFL og KGL Udfyldning:SL 6 a Genstandskriteriet Vurderer hvilket type aktiv der er beskadiget. Årsagskriteriet Er det driftsmæssigt begrundet. Fx en advokats forkerte rådgivning Afskrivninger Indledning HR: SL 5a Værdifald i den skattepligtiges ejendele er indkomstopgørelsen uvedkommende U1: SL 6a Ordinære afskrivninger begrænset til den årlige værdiforringelse U2: AFL Afskrivninger på et mere objektivt og systematisk grundlag på erhvervsmæssigt benyttede aktiver afskrivning på 25% hvert år. U3: Særregler F.eks. LL 8 B Overordnede afskrivningsbetingelser: Anlægsaktiv vs omsætningsaktiv Erhvervsmæssig anvendelse Igangværende virksomhed Færdigt og driftsklart formuegode Driftsmidler: Leveret Bygninger: Anvendes til afskrivningsberettiget formål Ejendomsret til aktivet. Skatteret Johannes Hessellund 18

19 4 Periodisering Relevans: 1. Indtægtsførsel i det ene eller det andet år? 2. Hvis der er knyttet retsvirkninger til besiddelsestiden. Fx aktier besiddes aktierne mere end 3 år, kan de afhændes skattefrit. Derfor væsentlig at vide hvornår afhændelsen finder sted. Indtægten realiseres. Årsindkomstprincippet Generelt: Angivelse i SL eller andetsteds Konkret: Særlovgivning, f.eks. LL 5-5 B om renter I vidt omfang fastlagt ved praksis. 4.1 Opstilling af skatteretlige periodiseringskriterier Hensyn: Praktikabilitet Bygger på at der vælges nogle objektive kontrollerbare faktorer, der tjener et praktisk formål. Gensidighed Ved gensidigt bebyrdende forhold skal man anvende det samme tidspunkt. Fx køb af fast ejendom. Fradrag og beskatning for både sælger og køber skal falde på samme tidspunkt. Overensstemmelse med regnskabslæren Sikkerhed for at dispositionen faktisk gennemføres Hvis der er usikkerhed om hvorvidt parterne gennemfører dispositionen, bør den ikke indtægtsføres. Fx det forhold at man forhandler med hinanden betyder ikke at forhandlingerne bører frugt. Periodiseringen skal således tage højde for at fordringen er sikker. Muligt at opgøre indtægt / udgift => UP: Retserhvervelsen / pligtpådragelsen bør være det fælles mindstemål Mulige periodiseringstidspunkter: Betalingstidspunktet Ikke så gunstigt, da borgerne selv kan bestemme hvornår betaling finder sted. Faktureringstidspunktet Ikke så gunstigt, da borgerne selv kan bestemme hvornår betaling finder sted. Leveringstidspunktet Aftaletidspunktet 4.2 Praksis Indtægter fra varesalg Leveringstidspunktet Det tidspunkt hvor salgsgenstanden i køberetlig forstand er leveret. Afståelse af formuegoder uden for næring ved salg Aftalens indgåelse (slutseddel) Andre former for afståelse Skatteret Johannes Hessellund 19

20 Undergang tyveri, brand o.l. Erstatninger Erstatningsudløsende begivenhed Sidestilles med afståelsessummer. Tab på fordringer Tabet endeligt konstateret Stiftelse/omstrukturering af selskaber Stiftelsestidspunktet fx den stiftende generalforsamlingen Løn: Bkg. nr. 419 af (Kildeskattebekendtgørelsen) Udbetalingstidspunktet Kap. 7 i bekendtgørelsen. Ægtefælle-/børnebidrag Betalingstidspunktet Gaver HR: Når gaveløftet er kommet gavemodtageren til kundskab. Modif (??): Blandede gaver Bestridte krav Ved endelig afgørelse af tvisten Udbytte Generalforsamlingens beslutning 4.3 Betingede aftaler Hvis opfyldelsen af aftalen beror på parterne Udskydelse af beskatningstidspunktet Typebetingelser (Resolutiv betingelse, fx betaling) Udskydelse af beskatningstidspunktet Suspensive betingelser (betingelser som parterne ikke er herre over) + udskydelse af beskatningstidspunkt indtil betingelserne er opfyldt. 4.4 Særligt om udgifter Løbende driftsudgifter Pligtpådragelsen Renteudgifter Forfaldstidspunktet, fx LL 5, stk. 1. Royalties Betalingstidspunktet Igangværende arbejder Entrepriser: HR: Færdiggørelsesåret. Årene forud: Aktivering af udgifter, passivering af a/c indtægter. U H U1: Indtægtsførsel af acontofortjeneste i h.t. administrativ praksis NB! TfS SKM vedr. principskifte Indkøb / produktion til varelager Varelagerloven Løbende fradrag for udgifter Kompenseres ved at indtægtsføre ultimoværdien af varelageret Skatteret Johannes Hessellund 20

Skatteret. Indhold. Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009. 1 Indledning...3. 2 Indkomstopgørelsen...6. 7 Gaver...

Skatteret. Indhold. Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009. 1 Indledning...3. 2 Indkomstopgørelsen...6. 7 Gaver... Skatteret Personbeskatning Baseret på Skatteretten 1, 5. udg., 2009 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Begreber...3 1.1.1 Realitetsgrundsætningen...3 1.2 Systematik...3 1.3 Retskilder...4 1.4 Retsanvendelse...4

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Eksamen Skatteret I F 2003. Vejledende problemformulering. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. 1.1.1 Showet En aften med Sylvia. a) Selvstændig virksomhed

Eksamen Skatteret I F 2003. Vejledende problemformulering. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. 1.1.1 Showet En aften med Sylvia. a) Selvstændig virksomhed 1 Eksamen Skatteret I F 2003 Vejledende problemformulering Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Showet En aften med Sylvia a) Selvstændig virksomhed Det bør diskuteres, om indkomsten fra showet udgør en lønindkomst

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2002

Rettevejledning sommereksamen 2002 1 Rettevejledning sommereksamen 2002 Opgave 1 Opsigelsen: Spørgsmålet vedrører afgrænsningen af LL 7 U. Anne Albertsen modtager således en fratrædelsesgodtgørelse fra sin hidtidige arbejdsgiver, der udbetales

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Studierejse Anders Amstrup Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, hvorvidt udgiften på i alt kr. 24.000 til deltagelse i studierejsen

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Rettevejledning omprøve E 2008

Rettevejledning omprøve E 2008 1 Rettevejledning omprøve E 2008 Opgave 1 Maleriet: Det bør diskuteres, om maleriet kan anses for en skattefri lejlighedsgave for Anders Anker, eller om der i stedet er tale om en skattepligtig gave omfattet

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Rettevejledning Skatteret I E 14

Rettevejledning Skatteret I E 14 1 Rettevejledning Skatteret I E 14 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Deltagelse i Marselisløbet Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvorvidt Frederik Frier skal beskattes af den økonomiske fordel, han opnår

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse

Vejledende opgavebesvarelse 1 Vejledende opgavebesvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1 A) Børge Buhls samarbejde med Anders Arnt Besvarelsen bør indeholde en begrundet stillingtagen til, om Børge Buhl må anses som lønmodtager eller selvstændig

Læs mere

Vejledende besvarelse Eksamen i Skatteret F 13

Vejledende besvarelse Eksamen i Skatteret F 13 1 Vejledende besvarelse Eksamen i Skatteret F 13 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Udgifter til alkoholafvænning: Der lægges op til en diskussion af dels, hvorvidt Bjørn Busk skal beskattes af udgiften til alkoholbehandling

Læs mere

Rettevejledning omeksamen E 16

Rettevejledning omeksamen E 16 Rettevejledning omeksamen E 16 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager Besvarelsen bør indledningsvist forholde sig til, hvorvidt Albert Askehave må anses for selvstændigt

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Vejledende besvarelse opgave 1

Vejledende besvarelse opgave 1 1 Vejledende besvarelse opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning Anders Avn Besvarelsen må indeholde en begrundet redegørelse for beskatningen af den modtagne erstatning på grundlag af SL 4-5. Det bør angives,

Læs mere

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse Skatteret 1 - Omprøve august 2014 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Arveforskuddet Det bør af besvarelsen fremgå, at arveforskud sidestilles med gaver, jf. BAL 22, stk. 3. Der skal derfor som

Læs mere

Rettevejledning omprøve F 2008

Rettevejledning omprøve F 2008 Rettevejledning omprøve F 2008 Spørgsmål 1.1 Studierejsen Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt de ansatte i 3 x A skal beskattes som følge af deltagelsen i studierejsen til San Francisco.

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse 1 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Beklædningsgodtgørelsen: Der lægges i opgaven op til en diskussion af, hvorvidt Berit Busk skal beskattes af værdien af tøjet udgørende kr. 3.000, jf. LL

Læs mere

Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1

Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1 Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1 1.1 Multimediebeskatning Det bør være angivet, at Jacob Jarn efter LL 16, stk. 12 er omfattet af multimediebeskatning, således at et beløb på 3.000

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

1 Skatteret spørgetime

1 Skatteret spørgetime Skatteret spørgetime 1 2 I behøver ikke at spørge. Plancherne er allerede lagt op og kan findes her: www.demant.info/plancher_sp-time.pdf Eksamensopgave 3 4 Opbygning: - Spotspørgsmål - Dybde -case - Bredde

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

BoGodt A/S har på sin side fradrag for de afholdte udgifter. Litteratur: Skatteretten 1, 3. udgave, p. 260 f. samt p. 178 ff.

BoGodt A/S har på sin side fradrag for de afholdte udgifter. Litteratur: Skatteretten 1, 3. udgave, p. 260 f. samt p. 178 ff. 1 Rettevejledning til sommereksamen 2000 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Beklædning: Ved at få stillet beklædning til rådighed i forbindelse med arbejdets udførelse opnår medarbejderne i BoGodt A/S en privatbesparelse.

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Rettevejledning eksamensopgaver E 2008

Rettevejledning eksamensopgaver E 2008 1 Rettevejledning eksamensopgaver E 2008 Opgave 1 Parkeringsplads Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt Birger Bak skal beskattes af vederlaget på kr. 8.000, som advokatfirmaet har godtgjort

Læs mere

Rettevejledning vintereksamen 2009

Rettevejledning vintereksamen 2009 1 Rettevejledning vintereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Avisabonnement Der lægges op til en afgrænsning mellem de fradragsberettigede driftsomkostninger og de ikke fradragsberettigede private udgifter.

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Eksamen Skatteret Vejledende besvarelse F 2017

Eksamen Skatteret Vejledende besvarelse F 2017 1 Eksamen Skatteret Vejledende besvarelse F 2017 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Salg af parcelhus: Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Jacob Junker skal beskattes i forbindelse med afståelsen af sit parcelhus.

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteret 1 Opgaveopsummering

Skatteret 1 Opgaveopsummering Skatteret 1 Opgaveopsummering 0304 vinter Kim Knudsen og Human Consulting ApS 04 sommer 0405 vinter Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende Udbetaling af provision Computer til fri rådighed Sommerhus

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

RETTEVEJLEDNING - EKSAMEN - E 2002

RETTEVEJLEDNING - EKSAMEN - E 2002 1 RETTEVEJLEDNING - EKSAMEN - E 2002 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: A) Erstatning AA) Skattepligt Den udbetalte erstatning må vurderes i henseende til, om erstatningsposterne er skattepligtige efter SL 4 eller

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 7:

Undervisningsnotat nr. 7: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 7: Kapitalgevinster og indkomstbeskatning Valdemar Nygaard Kapitalgevinster og indkomstbeskatning: Notatet bygger på afsnit XIII i Almen

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Vejledende besvarelse Skatteret 1 E 2015

Vejledende besvarelse Skatteret 1 E 2015 1 Vejledende besvarelse Skatteret 1 E 2015 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Løn Bertram Andersen Der lægges op til en drøftelse af dels, om KSL 5, stk. 3 finder anvendelse på den beskrevne situation og dels, om

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Rettevejledning Omprøven Skatteret E 13

Rettevejledning Omprøven Skatteret E 13 1 Rettevejledning Omprøven Skatteret E 13 Spørgsmål 1.1: Jubilæum Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, dels hvorvidt der overhovedet er tale om en fradragsberettiget udgift, og dels om denne i

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Rettevejledning F 2005

Rettevejledning F 2005 Rettevejledning F 2005 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 A) Kursusudgifter Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, om Anton Andersen har fradrag for udgiften på kr. 10.000, og om Morten Madsen er skattepligtig

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

1. Problemstillingen er om der er reklame eller repræsentation.

1. Problemstillingen er om der er reklame eller repræsentation. 1 af 1 sider Opgave 1 1. Problemstillingen er om der er reklame eller repræsentation. Reklame er der fuldt fradrag for(ll 8 stk. 1.), men karakteriseres ved at det afholdes over for en ubestemt kreds af

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Vejledende besvarelse Eksamen Skatteret E 2016

Vejledende besvarelse Eksamen Skatteret E 2016 1 Vejledende besvarelse Eksamen Skatteret E 2016 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Avishold Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Asger Amstrup skal beskattes af værdien af de to aviser, som han får betalt

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere