Trainee for nyuddannede rammenotat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trainee for nyuddannede rammenotat"

Transkript

1 TODA Kontakt: Torben D Jensen - - Tlf: Trainee for nyuddannede rammenotat FTF igangsætter traineeforløb til nyuddannede ledige i samarbejde med udvalgte organisationer. Der etableres en klar arbejds- og ansvarsdeling mellem de deltagende organisationer og FTF. Projektet styres af en styregruppe med deltagelse af de deltagende organisation og FTF. Styregruppen følger projektet via resultatark, der skal anvendes af organisationerne. FTF s bogholderi er ansvarlig for overholdelse af regnskabsinstruks fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og udarbejder regnskabsinstruks til de deltagende organisationer. Beskæftigelsesregionerne organiserer sammen med FTF samarbejdsfladen til jobcentrene _ Efter Finanslovsaftalen 2012 og nærmere aftaler med Arbejdsmarkedsstyrelsen skal FTF og AC skal iværksætte en indsats for at få flere nyuddannede ledige unge i såkaldt trainee-forløb. Regeringen har afsat 20 mio. kr. i alt i 2012 og 2013 til lige fordeling mellem AC og FTF. FTF har aftalt med Arbejdsmarkedsstyrelsen, at trainee skal forstås som særlige virksomhedsrettede (jobrettede) forløb, der kan indeholde virksomhedspraktik, løntilskud, jobrotation og opkvalificeringsjob kombineret med opkvalificering i form at særligt kvalificerende kurser, der finansieres af trainee midlerne, selvvalgt uddannelse og certificering. Som led i trainee kan anvendes midler til matchning af ledige med virksomheder og arbejdspladser. Målet er, at AC og FTF sikrer, at nyuddannede unge ledige årligt kommer i et traineeforløb. FTF skal gennemføre i alt 1000 forløb. Der er ikke formuleret effektmål for trainee forløbene. Beskæftigelsesregionerne inddrages i opgaven og skal medvirke til at udbrede kendskabet til trainee ved at fungere som bindeled mellem AC, FTF, virksomhederne og jobcentrene og udbrede viden om hvad der virker i forbindelse med trainee. Regionerne vil modtage i alt kr. 10 mio. til opgaven fordelt på 2012 og Der er yderligere på finansloven for 2012 afsat 30 mio. kr. til jobrotation til personer med kort og mellemlang videregående uddannelse. Det forventes at disse midler primært bliver anvendt til dimittender blandt lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker. FTF har i forvejen et beredskab med 4 jobrotationskonsulenter, der vil kunne anvendes i jobrotations/traineeforløb. Notat Side 1

2 FTF har været dialog med følgende organisationer, som vil iværksætte traineeforløb for ledige dimittender: - Finansforbundet - BUPL - PROSA - Danmarks Lærerforening - Konstruktørforeningen - Dansk Socialrådgiverforening - Dansk Sygepleje Råd - Farmakonomforeningen - Kost & Ernæring - Ergoterapeutforeningen - Danske fysioterapeuter Indsatsen og projektet skal afholdes i 2012 og Det første kvartal i 2012 bruges til forberedelse af det samlede projekt. I andet kvartal 2012 skal indsatsen gå i gang. Opgavefordeling mellem FTF og de deltagende organisationer og a-kasser Indsatsen organiseres efter følgendes retningslinjer: FTF er politisk og økonomisk ansvarlig for projektets gennemførelse overfor Arbejdsmarkedsstyrelsen. FTF s tovholdere på projektet er Torben D. Jensen og Lisbeth Sølvhøj. FTF modtager de bevilgede 10 mio. kr. til traineeforløb og allokerer midlerne til de deltagende FTF-organisationer efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle afhængig af det forventede antal deltagere og en nærmere fastsat pris pr. deltager. Prisen vil til dels afhænge af de enkelte faggruppers behov for forløb. De enkelte FTF-organisationerne kontakter deres relevante a-kasser med henblik på at etablere nærmere aftalt opgavefordeling og opgavesnitflade mellem faglig organisation og a-kasse. De deltagende faglige organisationer og a-kasserne deler i hovedsagen opgaverne mellem sig således, at o o o o de faglige organisationer fremskaffer virksomheds/arbejdspladskontakt med henblik på aftale om konkret traineeforløb i virksomheden (f.eks. løntilskud, rotation eller virksomhedspraktik). Organisationerne kan købe sig til matchning i form af f.eks. phoner virksomhed eller ved aftale med a-kassen. de faglige organisationer tilvejebringer konkrete, fagrelevante uddannelsestilbud til de ledige og indarbejder dem i forløbene med virksomheden a-kasserne udsøger de enkelte medlemmer, som anbefales at deltage i projektet. Hovedkriteriet er, at det er ledige dimittender. De faglige organisationer og a-kasserne aftaler selv nærmere procedurer for, hvordan det konkrete opgavesamspil skal foregår og hvilke arbejdsgange, der skal bringes i anvendelse. Dog anbefales, at kontakten til jobcentrene går via a-kasserne. Notat Side 2

3 o Organisationerne og a-kasserne udpeger ansvarspersoner i projektet vedr. projektet generelt og vedr. økonomi og informerer FTF herom. Styring af økonomi, ressourcer og regnskab FTF modtager bevillingstilsagn fra AMS med en særlig regnskabsinstruks. FTF udarbejder på den baggrund en instruks til de deltagende organisationer vedr. anvendelse af de tildelte midler og regnskabskrav vedr. afrapportering til FTF. De deltagende organisationer står til ansvar overfor FTF vedr. korrekt anvendelse af de tildelte midler og for regnskabsafrapportering. Der udarbejdes procedure og redskaber til regnskabsrapportering til FTF. FTF s bogholderi sikrer formel overholdelse af AMS s regnskabsinstruks, herunder revisorpåtegning mv. Styring af projektet Der etableres en styregruppe for projektet bestående af de deltagende organisationers og a- kassers ansvarspersoner for projektet og for projektets økonomi samt FTF s centrale tovholdere. Styregruppen mødes efter nærmere aftalt mødeplan for at følge projektet i de enkelte organisationer rimeligt tæt og tage spørgsmål og opståede udfordringer op til drøftelse og afklaring. Til styregruppens opsamlinger udarbejdes resultatark som skal anvendes af de deltagende organisationer for at følge udviklingen i projektet. Resultatarkene skal bl.a. indeholde opgørelser over antallet af personer, der gennemgår trainee, virksomhedsoversigter, opgørelser over anvendte kurser, opgørelser over anvendte LAB-redskaber. Desuden skal effekten af trainee forløbene opgøres efter en nærmere aftalt metode. Resultatarkene skal desuden indeholder oversigter over forbrug af de tildelte trainee midler Projektets forløb og resultater rapporteres til FTF s udvalg vedr. Vækst, Velfærd og Beskæftigelse (VVB) efter nærmere beslutning i VVB. Beskæftigelsesregionernes opgaver og samspillet med jobcentrene Alle traineeforløb, der inkluderer anvendelse af LAB-redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud, jobrotation, opkvalificeringsjob, selvvalgt uddannelse) skal normalt etableres som en jobplan i jobcentrene. Der etableres en fast procedure for, hvordan traineeforløb med LAB-redskaber skal udmøntes i jobplaner i det enkelte jobcenter. Det er aftalt med AMS, at Beskæftigelsesregionerne sørger for, at alle jobcentre skal udpege kontaktpersoner med telefonnumre og adresser. Tilsvarende sørger Beskæftigelsesregionerne for, at de deltagende organisationers og a-kassers kontaktpersoner tilgår alle jobcentre. Det er aftalt med AMS, at FTF tager møder med beskæftigelsesregionerne med henblik på nærmere drøftelse af trainee programmerne i de deltagende organisationer og de konkrete samspil med jobcentrene. Notat Side 3

4 Det er desuden aftalt, at Beskæftigelsesregionerne indkalder til fælles møder mellem alle jobcentrene i de enkelte regioner og FTF om trainee programmerne og det konkrete samspil mellem primært a-kasserne og jobcentrene. Det er generelt Beskæftigelsesregionernes opgave at geare jobcentrene til at indgå smidigt i trainee jobplanerne således, at der ikke opstår flaskehalse og unødige uoverensstemmelser. Der er fælles forståelse for, at jobcentrene ikke skal sagsbehandle og tage særskilt stilling til de enkelte trainee planer forudsat de er i overensstemmelse med loven - men at jobcentrenes opgave er formelt at iværksætte trainee planerne som jobplaner. Der nedsættes en landsdækkende styregruppe bestående af de 4 beskæftigelsesregioner, AMS og FTF. Der nedsættes desuden 4 arbejdsgrupper i de 4 regioner bestående af jobcentre, FTF og den enkelte region. Arbejdsgrupperne sekretariatsbetjenes af den enkelte region. Ret og pligt og rettidighed Ledige a-dagpengemodtagere under 30 år, har senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde aktive tilbud efter LAB kapitel Det er jobcentrenes pligt at sørge for, at de ledige får tilbud senest efter 13 ugers ledighed. Regeringen har fremsat lovforslag jf. finanslovsaftalen 2012, der fjerner det særlige varighedskrav på 6 måneders tilbud til unge dagpengemodtagere under 30 år. Fremover skal alene gælde det almindelige varighedskrav på 4 ugers tilbud. Det er ikke hensigtsmæssigt, at trainee forløbene i alle tilfælde skal overholde rettidighedskrav i henhold til LAB 85. Det må derfor forventes, at jobcentrene iværksætter tilbud inden 13 ugers ledighed, og at trainee forløbene etableres efter 13 uger. Såfremt det er hensigtsmæssigt at trainee forløbene iværksættes inden 13 uger ledighed skal a-kasserne nærmere koordinere med jobcentrene, at det evt. kan erstatte rettidige tilbud fra jobcentrene, så tilbud ikke kolliderer. Disse problemstillinger bringes op til afklaring på møder i de enkelte regioner med jobcentrene. Udmøntning af midlerne Udmøntningen af bevillingen aftales mellem de deltagende organisationer således, at der som minimum gennemføres i alt trainee forløb. Nedenstående programmer beskriver traineeforløb, der indtil videre er aftalt. 1. Finanssektoren Alle ledige dimittender med professionsrettede videregående uddannelser som f.eks. finansøkonom og professionsbachelorer i Finans, markedsføringsøkonomer m.fl. skal tilbydes traineeforløb 3 måneder efter endt uddannelse. Efter 3 måneder efter dimission forudsættes det, at dødvægt og substitution reduceres, og at trainee reelt kan åbne vejen til ordinært job. Finansforbundet lægger afgørende vægt på, at arrangementet aftales nærmere med Arbejdsgiverne (FA) hvad angår de nærmere betingelser for anvendelse af virksomhedspraktik, definition af målgrupperne samt valg af relevant opkvalificering, der kan bringes i anvendelse i kombination med praktikken Notat Side 4

5 Finansforbundet lægger op til, at man sammen med arbejdsgiverne udvælger et eller flere opkvalficeringsforløb, f.eks. fra eksisterende relevante uddannelsesmoduler fra åben uddannelse og målretter dem traineeforløb. Det kan være moduler på KVU/VVU-niveau, der supplerer den enkeltes KVU/MVU. Der kan også udvælges forløb, der er målrettet forretningsforståelse i sektoren eller træningsforløb inden for sektorens rådgivningsområder. Finansforbundet lægger afgørende vægt på, at virksomhedspraktikken på 4 8 uger er omfattet af en fælles aftale mellem parterne, at praktikken altid er linket til opkvalificeringsforløb, at der ligger en plan for introduktion og oplæring, og at praktikken indeholder opkvalificering/oplæring. Finansforbundet sikrer, at der etableres konkrete traineeforløb i de enkelte virksomheder. Finansforbundet sikrer sammen med arbejdsgiverne, at der etableres konkrete opkvalficeringsforløb, bl.a. i form af selvvalgt uddannelse. Forløbene fordeler sig på en generel tilgang og særlige forløb således: Generelle forløb: brev til ledige, informationsmøde med screening Særlige forløb omfatter: Virksomhedspraktik suppleret med opkvalificering, herunder phoner virksomhed, valg fra kursuskatalog udarbejdet af Finansforbundet, coaching/afklaring A-kassen, FTF-A, visiterer de enkelte ledige til traineeforløb. FTF-A varetager kontakten med jobcentrene for så vidt angår hver enkelt trainee plan, herunder selvvalgt uddannelse. 2. PROSA Ledige dimittender med en EUD, KVU, professionsbachelor og universitære kandidater med specielle IT-kompetencer kan tilbydes traineeforløb, der modsvarer kompetencer, der er efterspurgt i virksomhederne. Det drejer sig typisk om flere konkrete teknologikompetencer, som de færdige dimittender ikke kan levere fra deres uddannelse. PROSA lægger op til en model, hvor der etableres et individuelt baseret traineeforløb med anvendelse af tilgængelige LAB-redskaber: Selvvalgt uddannelse, virksomhedspraktik, privat løntilskud, jobrotation og opkvalificeringsjobs. Virksomhedspraktikken indgår som en central del af trainee og vil bestå af jobnær opkvalificering og evt. certificering i forlængelse af selvvalgt uddannelse. Selvvalgt uddannelse skal indeholde de efterspurgte teknologikompetencer. Målet er ordinær ansættelse efter alle traineeforløb. De økonomiske midler til trainee bringes i spil i forhold til den virksomhedsnære trainee og opkvalificering. Der vil være brug for ressourcer til virksomhedsopsøgning, og der vil især være brug for ressourcer, der kan matche den enkelte med den rette virksomhedspraktik, privat løntilskudsplads og opkvalificeringsjob. Desuden vil der være behov for midler til certificering af kompetencer. PROSA tager sig af den virksomhedsrettede og kompetencerettede del af trainee. Den virksomhedsnære indsats og matchning mellem ledig og virksomhed vil PROSA udføre i samarbejde med ekstern leverandør. A-kassen (MIN A-kasse) visiterer ledige til trainee og kontakter jobcentrene om hvert enkelt forløb. Prosa vil fastholde kontakten med de ledige via jobklubber eller lignende. Notat Side 5

6 3. Bygningskonstruktører Unge ledige bygningskonstruktører får umiddelbart ikke job i byggebranchen. Dertil kræves netværk og konkret virksomhedserfaring. Et struktureret traineeforløb vil være godt for de ledige og for branchen. Det må forventes, at de mange kommende anlægsprojekter vil øges efterspørgslen på bygningskonstruktører. Derfor skal kompetencerne hos de nyuddannede bygningskonstruktører også vedligeholdes og udbygges. Bygningskonstruktørerne kan imidlertid også anvendes uden for den traditionelle branche. Projektledelse, logistik og overblik er kompetencer bygningskonstruktørerne kan tilbyde i andre erhverv f.eks. anlægsbranchen, industriproduktion, ingeniørvirksomheder, vindmølleindustri, offshore, teater, film, oplevelsesindustri, affaldshåndtering m.m. De unge kan tilbydes kompetencescreening og forløb, der klæder dem på til at være virksomhedsopsøgende. Herefter kan der etableres praktisk traineeforløb med et opkvalificerings perspektiv, bestående af virksomhedspraktik, privat løntilskud evt. opkvalificeringsjob. Derefter ordinær ansættelse. Konstruktørforeningen tager sig af kompetencerettede del af trainee. Til den virksomhedsopsøgende del anvendes et phoner firma, der arbejder ud fra faglige instruktioner fra Konstruktørforeningen. A-kassen (FTF-A) visiterer ledige til trainee og kontakter jobcentrene om de enkelte forløb. 4. Farmakonomer Farmakonomer er lægemiddelkyndige, der i deres uddannelse har et meget bredt fokus på bl.a. kommunikation og formidling, IT, kvalitetssikring, logistik og er vant til at samarbejde med andre sundhedsprofessionelle. Farmakonomer bliver uddannet på Pharmakon. Farmakonomer er i dag hovedsagligt ansat på primærapotek samt på sygehusapotek. Men en farmakonom er en lægemiddelkyndig, der kan fungere og tilføre stærke kompetencer inden for sit fag til mange andre sektorer. Der er således farmakonomer ansat både i industrien, i Staten (bl.a. i Lægmiddelstyrelsen, Statens Serum Institut, Københavns Universitet, Forsvaret) og i kommunerne. Farmakonomforeningen satser på, at en del af de dimittender der er med i projektet kan komme i virksomhedspraktik eller ansættes med løntilskud i en kommune, hvor de fx kan være med til at kvalitetssikre medicinhåndteringen på bosteder og dagtilbud inden for handicap og psykiatri, udarbejde vejledninger om medicinhåndtering til medarbejderne, udvikle koncepter for sundhedsydelser m.m. Yderligere satser der på, at et antal farmakonomer kan komme i virksomhedspraktik på et sygehusapotek eller på et primær apotek. Det er aftalt med KL, at de går ind i projektet med henblik på at skaffe kontakt til relevante social- og sundhedschefer i kommunerne, der kunne være interesseret i en samtale med en farmakonom ligesom KL bidrager med input til indholdet af opkvalificeringsforløbet. Når der er indgået aftale mellem en farmakonom og en kommune eller anden arbejdsplads om at indgå i et samarbejde om virksomhedspraktik eller løntilskud, vil farmakonomen blive tilbudt et opkvalificeringsforløb, hvis det vurderes relevant. Det finansieres via Farmakonomforeningens andel af trainee-midlerne Farmakonomforeningen samarbejder med FTF-A om en screening af de unge, ledige dimittender med henblik på at afklare hvilke tilbud, der vil være relevant for den enkelte. Dette kan indledes i forbindelse med de lovpligtige CV- og rådighedssamtaler A-kassen i forvejen afhol- Notat Side 6

7 der med den ledige og følges op ved regionale møder på FTF-A s kontorer. FTF-A er endvidere behjælpelig med at udarbejde jobplaner for den enkelte, der efterfølgende skal formaliseres af det kommunale jobcenter. 5. Pædagoger Ledige nyuddannede pædagoger tilbydes traineeforløb, hvor der kan trækkes på de relevante redskaber i LAB-loven. Der lægges især vægt på jobrettede forløb i form en jobrotation, løntilskud og virksomhedspraktik sammenkædet med fagrelevant uddannelse. Der lægges også vægt på etablering af opkvalificeringsjobs, hvor arbejdsgiverne ansætter ordinært uden løntilskud, men hvor jobcentret yder tilskud til opkvalificering som forudsætning for ansættelse. Det er væsentligt, at de nyuddannede har mulighed for at profilere, at de kan noget særligt. En undersøgelse fra foråret 2011 viser således, at 80 % af kommunerne har igangsat initiativer for at fremme inklusion af børn med særlige behov i skoler og daginstitutioner. Netop derfor mener BUPL, at et Diplommodul i inklusion kan styrke disse nyuddannedes mulighed for at komme i arbejde. Samtidigt foreslås en kombination af undervisning og deltagelse i pædagogisk praksis. Varighed: 3 uger med en stor del af undervisning og med en mindre del selvstudium. Ramme: Kurset oprettes som fagspecifikt kursus, men med mulighed for at konvertere dele til et diplomforløb, når beskæftigelseskrav er opfyldt. Indhold: Inklusion og der tages afsæt i PD studieordningen indenfor et modul der beskæftiger sig med inklusion(de samme moduler som globaliseringsmidlerne kan anvendes til). Det er afgørende at kurset bygger ovenpå pædagoguddannelsen, og at kursisterne efterfølgende vil have nogle kompetencer der er attraktive og tydelige på det pædagogiske arbejdsmarked. Kurserne finansieres over selvvalgt uddannelse og trainee midlerne. Projektet organiseres i regionale projektgrupper, der dækker Sjælland, Nord/Midtjylland og Syddanmark. Her deltager BUPL, A-kasse (BUPL-A) og professionshøjskolen). A-kassen visiterer ledige til traineeforløb ifm. CV-samtaler, rådighedssamtaler og skriftlig orientering. Det tilstræbes, at trainee forløbene til nyledige kan gives som ret- og pligt tilbud til unge under 30 år efter 3 måneders ledighed. 6. Lærere Ledige dimittender med læreruddannelse er ofte bosiddende nær uddannelsesstedet. Derfor rettes indsatsen mod områder og lærerkredse, der har forpligtende samarbejde med professionshøjskoler. Trainee-forløb sættes i værk som jobrotation suppleret med fagrelevant understøttende kurser inden for f.eks. klasserumsledelse, inklusion, konfliktløsning og stresshåndtering i undervisningen, håndtering af smartboard og forældresamarbejde. Notat Side 7

8 Et typisk forløb vil være, at der aftales ordinær ansættelse med arbejdsgiveransættelse med følgende forløb: - 14 dages intro med fagrelevant kursus / selvvalgt uddannelse - rotationsforløb med løntilskud - ugentligt kursus - ordinær ansættelse Lærernes A-kasse visiterer relevante dimittendledige til traineeforløb. Lærerkredsene laver aftaler om forhold med kommunerne. Lærerkredsene/a-kassen etablerer fagrelevante uddannelsestilbud på UC. Lærernes a-kasse udarbejder planen for den ledige og kontakter jobcentret om formalisering. 7. Socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening satser på, at det stigende antal ledige dimittender har behov for at starte deres arbejdsliv inden for områder, der traditionelt beskæftiger socialrådgivere, dvs. kommuner og regioner. Behovet hos de ledige dimittender er at få erfaring og sekundært opkvalificering. Trainee-forløb tilrettelægges således, at jobrotation og løntilskud og om muligt opkvalificeringsjob. Trainee-midlerne skal evt. anvendes til opkvalificeringskurser, der er påkrævet for at kunne varetage et rotationsjob/ løntilskudsjob eller som vil være relevant i forbindelses med hermed. Selvvalgt uddannelse anvendes også. DS overvejer desuden at afsøge nye beskæftigelsesområder for en mindre gruppe dimittendledige. Her vil trainee-midlerne gå til phonervirksomhed. I den forbindelse vil LAB-redskaberne virksomhedspraktik og opkvalificeringsjob også være relevante. For så vidt angår fagrelevant opkvalificering vil det være relevant at etablere kurser i IT, der understøtter socialrådgivernes arbejde. DS tager kontakt større kommuners uddannelsesafdelinger desangående. Derudover kunne kurser i for eksempel: organisationsforståelse, forudsætninger for tværgående og koordinerende arbejde, juridisk forståelse mm være relevante. I en arbejdsmarkedsundersøgelse fra 2010, der blev udarbejdet i forbindelse med revision af uddannelsesbekendtgørelsen for socialrådgiveruddannelsen blev kompetencer inden for disse emner efterspurgt. Selvvalgt uddannelse vil blive anvendt. Socialrådgivernes a-kasse, FTF-A, vil visitere ledige dimittender til traineeforløb og FTF-A vil varetage kontakten til jobcentrene i forbindelse med de konkrete planer for de enkelte ledige. DS og FTF-A vil i fællesskab udarbejde de konkrete udkast til trainee planer. Kursusbehovene vurderes af arbejdspladsen, den ledige, DS og FTF-A. DS vil være primus motor i kontakten til arbejdspladserne. FTF s Jobrotationskonsuler inddrages i etablering af jobrotationsforløb. På hvert af de tre DS-regionskontorer vil en konsulent være tilknyttet trainee-projektet. 8. Sygeplejersker Målet for trainee-forløbene for ledige dimittender er hurtigst mulig overgang fra ledighed til ordinær beskæftigelse. Dansk Sygepleje Råds kredsene går i dialog med arbejdsgiverne i forhold til fx jobrotation, løntilskudsjob og andet på områder hvor der er behov for opkvalificering af de ansatte og Notat Side 8

9 lokal efterspørgsel på sygeplejersker med erfaring. Kredsene kan ud fra denne viden samarbejde med arbejdsgiverne, a-kasse og regionale uddannelsessteder. Dimittenderne mangler generelt rutine, klinisk erfaring og specialekendskab. Derfor er der behov for introduktion og postgraduat oplæring til afdeling, klinik og de konkrete arbejdspladsbehov. Der samarbejdes med lederne i sundhedsvæsenet og professionshøjskolerne om at sammensætte tilbud eller oprette nye fagspecifikke kurser, moduler og forløb, der integreres ind i introduktionsperiode. Trainee forløb giver mulighed for, at der kan arbejdes med kombinationer af forskellige virkemidler, herunder flere af aktiveringsmulighederne inden for lovgivningen. Eksempelvis kan en kombination være som følgende eksempel: - Indlede forløbet med virksomhedspraktik med henblik på at få et specialekendskab (Eksempelvis akut sygepleje, psykiatri, kirurgi eller andre specialeområder, som dimittenden vil arbejde indenfor). - Dernæst 6 uger kompetencegivende selvvalgt uddannelse der er relevant for det ønskede speciale. Det selvvalgte 6 ugers kursus erstattes af et løntilskudsjob indenfor det ønskede speciale, hvor dimittenden bliver oplært. Som ansvarlig for oplæringen udpeges en af specialets sygeplejersker som mentor, og hvor mentorens stilling indgår i jobrotation i mentorperioden. - Til sidst i trainee perioden ansættes dimittenden i en jobrotationsstilling. Kreds og lederforening rekrutterer og samarbejder med arbejdsgiverne om praktiksteder til trainee- forløb på arbejdspladserne. Kredsene etablerer fagspecifikke kurser med uddannelsesinstitutioner. Kredsene udarbejder Trainee-forløb og udarbejder en handleplan. Kredsene planlægger og gennemfører informationsmøder for dimittender, der skal i Traineeforløb. DSA kan deltage efter aftale. Kredsene kontakter jobcentrene om de enkelte traineeforløb med henblik på formalisering. Kredsene indsamler erfaringer og data til evaluering og opsamling til DSR centralt. Indholdet på kurserne skal være fagspecifikke emner som sygeplejerskerne med stor sandsynlighed støder på i den aktuelle klinik fx nyeste viden og principper ift. Eksempelvis sårbehandling, ernæring, hudpleje, stomipleje, psykiatrisk sygepleje, færdighedstræning (anlæggelse af perifer kateter, urin kateter, ventrikel sonder) samt kommunikation fx i forhold til den kritisk syge patient. Kursusdagene kan forhåbentlig udbydes af professionshøjskolerne i samarbejde med fx kliniske undervisere (lokale kliniske eksperter) og universitetshospitalers færdighedscentre (fx CEKO, Rigs Hospitalet; CEMS, Ålborg). 9. Ergoterapeuter Ergoterapeuter arbejder bredt inden for borgerens vilkår for aktivitet og deltagelse i samfundet. Traditionelt inden for forebyggelse og rehabilitering samt hjælpemidler og velfærdsteknologi på sygehuse og kommunale tilbud. Kernen i ergoterapi er brug af almindelige daglige aktiviteter (ADL). Ergoterapeuters specialviden er koncentreret om at strukturere og graduere meningsfulde aktiviteter for at opnå eller fastholde alderssvarende aktiviteter for børn og voksne. Med udgangspunkt i borgerens situation arbejdes der med individuelle og kreative løsninger for opnå eller fastholde daglige færdigheder i det nære miljø og i arbejdslivet. Aktuelt kører der mange hverdagsrehabiliteringsprojekter i kommunerne, hvor ergoterapeuters kompetencer spiller en afgørende rolle. Notat Side 9

10 Ergoterapeutforeningen satser på, at det stigende antal ledige dimittender har behov for at starte deres arbejdsliv inden for områder, der traditionelt beskæftiger ergoterapeuter, dvs. kommuner og regioner. Behovet hos de ledige dimittender er at få erfaring og opkvalificering i form af evidensbaserede ergoterapeutiske testredskaber f.eks. AMPS og ESI. Ledige nyuddannede ergoterapeuter tilbydes traineeforløb, hvor der kan trækkes på de relevante redskaber i LAB-loven. Der lægges især vægt på jobrettede forløb i form en jobrotation, løntilskud og virksomhedspraktik sammenkædet med fagrelevant uddannelse. Selvvalgt uddannelse anvendes også. Der lægges også vægt på etablering af opkvalificeringsjobs, hvor arbejdsgiverne ansætter ordinært uden løntilskud, men hvor jobcentret yder tilskud til opkvalificering som forudsætning for ansættelse. Ergoterapeutforeningen satser på, at en del af de dimittender der er med i projektet kan komme i virksomhedspraktik eller ansættes med løntilskud inden for nye spirende beskæftigelsesområder f.eks. akutmodtagerafdelinger på sygehusene, kommunale sundhedscentre og indenfor beskæftigelsesområdet. Der er også fokus på mentorforløb i hverdagsrehabiliteringsprojekter og i socialpsykiatrien. Ledige dimittender med ergoterapeutuddannelse er ofte bosiddende nær uddannelsesstedet. Derfor rettes indsatsen mod områderne: København, Odense, Ålborg og Århus. DSA vil visitere ledige dimittender til traineeforløb og varetage kontakten til jobcentrene i forbindelse med de konkrete planer for de enkelte ledige. Kursusbehovene vurderes af arbejdspladsen, den ledige, DSA og ETF. Ergoterapeutforeningen vil være primus motor i kontakten til arbejdspladserne m.h.p. at rekrutterer og samarbejder med arbejdsgiverne om praktiksteder til traineeforløb. En konsulent centralt i Ergoterapeutforeningen og de lokale regionsformænd vil være tilknyttet traineeprojektet. Ergoterapeutforeningen indsamler erfaringer og data til evaluering af projektet. Målet for trainee-forløbene for ledige dimittender er hurtigst mulig overgang fra ledighed til ordinær beskæftigelse. 10. Danske fysioterapeuter Danske fysioterapeuter deltager også med traineeforløb for ledige dimittender. Der udarbejdes en beskrivelse af projektet i som vil indskrevet i rammenotatet. 11. Kost og Ernæring Trainee forløbene etableres i et samarbejde mellem Kost & Ernæringsforbundet og FTF-A. Forløbene tager afsæt i, at Kost & Ernæringsforbundet i 1 ½ år har kørt en række forløb På vej til dit første job for nyuddannede pb ere og kliniske diætister. Det har bl.a. omfattet talent workshop, cv og ansøgningsskrivning, netværk, elementer af coaching og samtaletræning. Trainee forløbet kan tilrettelægges i forlængelse af disse forløb eller kan startes direkte, hvis dimittenderne ikke har været på afklaringsforløb. Trainee forløbet planlægges individuelt og kan være sammensat af forskellige elementer. Der er især behov forløb, der relaterer sig til professionel forplejning og ledelse 4 ugers virksomhedspraktik efterfulgt af 4-8 ugers kursus Notat Side 10

11 4 ugers kursus som traineeforløb 8 ugers kursus som traineeforløb De ovennævnte forløb kan efterfølges af en periode som vikar i et jobrotationsprojekt Andre kombinationer af traineeforløb med forskellige aktiveringsmuligheder Kost& ernæringsforbundet vil i samarbejde med FTF-A planlægge og gennemføre informationsmøder omkring ordning. FTF-A forventes at screene de enkelte i forhold til muligheder for virksomhedspraktik og uddannelse. Kost & ernæringsforbundet bidrager via sine interne kanaler og ledernetværk til at etablerede kontakt til virksomheder for information og etablering af traineeforløb. FTF-A sikrer etablering af jobplan og opfølgning på denne. Kost og ernæringsforbundet etablerer og facilitere karrierenetværk for de involverede trainees og er med til at sikre opfølgning. K&E stiller sine kommunikationskanaler til rådighed for eksponering af trainees Det vil være oplagt at kombinere ovennævnte tiltag med tiltag med målrettede uddannelsestilbud. De mest relevante uddannelsestilbud vil være vejledningstræning, økonomi, konkrete/operationelle kommunikationsværktøjer, projektledelse m.m. Ligeledes kan det omhandle forløb for ledige, som ønsker at arbejde med produktudvikling, fødevareproduktion og kvalitetssikring. Derudover er der behov for før- leder forløb. Trainee projekt etvil blive forankret internt i Kost & Ernæringsforbundet via intern projektleder. Der vil være løbende dialog og opfølgning med FTF-A og i forbindelse med igangsætning vil der blive udarbejdet en drejebog, hvor ansvar og opgaver er klart defineret og hvor forløb planlægges. Der eksisterer allerede i dag en bachelor community platform. Projektlederen vil bygge videre på erfaringer fra forløbene På vej til dit første job. K&E vil facilitere fysiske og virtuelle netværk, der støtter op om bachelorernes mulighed for arbejdsmarkeds tilknytning. Derudover får bachelorerne mulighed for at deltage på forbundet interne professionsrettede kursusaktiviteter. Notat Side 11

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Trainee forløb 2012 & 2013

Trainee forløb 2012 & 2013 Trainee forløb 2012 & 2013 FTF grupperne skal levere minimum 1.000 trainee forløb FTF ledigheden fordelt på A-kasser Bruttoledighedsprocent i FTF-a-kasser November 2010 til november 2011. Sæsonkorrigeret

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner

Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg og jobplaner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland August 2012 2. udgave J.nr.: 2012-0005641/bdk Trainee-forløb for AC-dimittender (T-forløb) Samspil mellem AC og jobcentre (herunder Andre Aktører) om virksomhedsbesøg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

ø ªÆ ø ÃÆø ªªÛ±Æº ª ; à ۱ Æ;ºª

ø ªÆ ø ÃÆø ªªÛ±Æº ª ; à ۱ Æ;ºª ø ªÆ ø ÃÆø ªªÛ±Æº ª ; à ۱ Æ;ºª Indhold Indledning... 2 Sammenfatning... 3 Karakteristik af traineedeltagerne... 4 Indsatsen under traineeforløb... 4 Indsatsen under traineeforløb...1 Beskæftigelseseffekt

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne

Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Større vækst i de små og mellemstore virksomheder gennem udvidet akademikerkampagne Grundlag AC har gennem Akademikerkampagnen arbejdet målrettet med at få flere akademikere i job i små og mellemstore

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Den beskæftigelsespolitiske situation - Kvartalsmøde med jobcentrenes ledelse d. 30. november 2011 Jan Hendeliowitz

Den beskæftigelsespolitiske situation - Kvartalsmøde med jobcentrenes ledelse d. 30. november 2011 Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den beskæftigelsespolitiske situation - Kvartalsmøde med jobcentrenes ledelse d. 30. november 2011 Jan Hendeliowitz Bruttoledighed i Østdanmark, maj 2008-sept.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området.

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området. 1 Bilag 1: Beskrivelse af enkeltinitiativer i ungepakken på Beskæftigelsesministeriets område kronologisk efter 1. Initiativer, der træder i kraft i 2010 uden nærmere tidsangivelse i forligsteksten landsplan

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere