NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 Redegørelse for cykelprojekt Hvidovre-Skagen, Materielgården Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. november 2013 et forslag fra Steen Ørskov Larsen (C) vedrørende drøftelse af Materielgården og sagen om cykelprojektet. Kommunalbestyrelsen besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde en redegørelse om cykelprojektet. Redegørelsen forelægges kommunalbestyrelsen. I denne redegørelse beskrives således baggrunden for cykelprojektet Hvidovre Skagen, økonomien i projektet, herunder moms og skattemæssige forhold, klubber på Materielgården, samt opfølgende foranstaltninger som følge af cykelprojektet. NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Borgmesterkontoret Økonomi- og Stabsforvaltningen Sagsbehandler: Anne Wallberg Sags nr. 13/46337 Dok. nr / /awl Baggrund På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 24. september 2013 modtager kommunalbestyrelsen en redegørelse fra kommunaldirektøren samt en orientering fra borgmesteren om et cykelprojekt på Materielgården under By og Teknikforvaltningen. Kommunalbestyrelsen beslutter at henvise drøftelsen af redegørelsen til Økonomiudvalget. Den 21. oktober 2013 behandler Økonomiudvalget kommunaldirektørens redegørelse og tager denne til efterretning Vej og Parkafdelingen, By- og Teknikforvaltningen, har igennem en årrække arbejdet med arbejdsmiljøet; både det fysiske og det psykiske. Det har blandt andet betydet, at der er etableret en hjertevenlig kantine, tilbudt rygestopkurser, indført alkoholpolitik, samt en motionsordning. Cykelprojektet er et initiativ, der er taget i forlængelse af dette arbejde De forskellige arbejdsmiljøinitiativer, der er iværksat i Vej og Parkafdelingen, har medført, at sygefraværet i perioden 2004 og frem til 2012 er halveret, og i samme periode er antallet af arbejdsulykker med fravær faldet fra 4 til 0, og det samlede antal arbejdsulykker er faldet fra 14 til 4. I foråret 2013 beslutter den lokale arbejdsmiljøgruppe ( Den anerkendende arbejdsgruppe ) i Vej og Parkafdelingen at gennemføre cykelprojektet. Fra den 24. maj 2013 kan medarbejderne tilmelde sig cykelprojektet og i alt 64 medarbejdere bliver i løbet af sommeren 2013 tilmeldt projektet, der udover cykelturen i 2014, indebærer forpligtende træning fra den 26. juni 2013, hvor udleveringen af cyklerne påbegyndes og til cykelturen er gennemført i august Efter cykelturen er gennemført i august 2014 overtager medarbejderne cyklerne. Gennemføres cykelturen ikke kan medarbejderen ikke overtage cyklen og det indbetalte beløb bliver ikke tilbagebetalt til medarbejderen. For nærmere detaljer i cykelprojektet henvises i øvrigt til redegørelse for Hvidovre Skagen cykelprojekt på Materielgården med bilag, som blev udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 25. oktober Side 1 af 6

2 Økonomi Udgifterne til cykelprojektet er opgjort til ca. 1 mio. kr. fordelt på følgende poster: Cykler m.v. Ophold og forplejning Foredrag o. lign kr kr kr. Indtægterne fordeler sig på følgende poster: En egenbetaling på kr. (64 medarbejdere trækkes 400 kr. i lønnen i 10 mdr.), kr. fra Kommunens Risikoforum ( kr. i 2013 og kr. i 2014). (Det bemærkes, at Risikoforum i 2013 rådede over 2,6 mio. kr. og i 2014 er der af sat 2,7 mio. kr. til forebyggelse. Midlerne til forebyggelse er holdt på samme niveau siden 2008) kr. fra By- og Teknikforvaltningens driftsmidler til personaleudvikling ( kr. i 2013 og kr. i 2014). Der afholdes ikke andre temadage i 2013 og 2014). Dertil kommer, at der søges om eksterne bidrag fra fonde og andre bidragsydere på i alt kr. Såfremt de kr. ikke kan indhentes fra eksterne bidragsydere vil projektet blive indrettet efter dette. (Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogle tilsagn fra eksterne bidragsydere) Det samlede kommunale tilskud til cykelprojektet udgør i alt kr. fordelt på 2 år. Dertil kommer, at de enkelte medarbejdere, der er tilmeldt projektet, kan træne 1 time om ugen i arbejdstiden. Omkostningerne for kommunen til frihed til træning er beregnet til kr. Medarbejderne er tilknyttet en motionsordning der betyder, at medarbejderne i Vej og Parkafdelingen mod en egenbetaling på 100 kr. kan få 5 måneders adgang til enten Motionscenteret på Hvidovre Stadion eller Avedøre Idrætscenter. Motionsordningen omfatter alle medarbejdere i Vej og Parkafdelingen, uanset om de er tilmeldt cykelprojektet Hvidovre- Skagen. Ordningen finansieres af By- og Teknikforvaltningen med i alt kr. med den bonus Vej og Parkafdelingen får udbetalt som følge af den besparelse, der er indhentet via de nye forsikringsordninger (selvforsikringsordningen fra 2008). Ordningen er omfattet af reglerne om personalegoder (personalegoder beskattes, hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger 1000 kr. i 2013). Skatteforhold I forbindelse med planlægningen af cykelprojektet undersøgte Hvidovre Kommunes Personale- og Lønafdeling hos Skat, hvorvidt det ville få skattemæssige konsekvenser for medarbejderne, at de overtog cyklerne til halv pris, når projektet var gennemført. Det blev oplyst fra SKAT, at da cyklen på overtagelsestidspunktet var brugt, ville medarbejderne ikke blive beskattet af cyklens værdi, da cyklens værdi efter 1 år betragtes som betalt via egenfinansieringen. Side 2 af 6

3 Da der ikke er tale om et bindende forhåndstilsagn fra SKAT, men alene en vejledende udtalelse, har Hvidovre Kommune kontaktet kommunens revisor med henblik på en vurdering af de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne. Revisor har udtalt, at det ikke kan udelukkes, at SKAT vil betragte ordningen således, at medarbejderne allerede fra starten af projektet køber en ny cykel, hvoraf arbejdsgiveren betaler halvdelen. Dette vil medføre, at medarbejderne er skattepligtige af arbejdsgivers bidrag til cykelkøbet på kr. eller at hvis ejendomsretten ikke anses for at være overgået til medarbejderne ved projektets start, må arbejdsgiveren omvendt have stillet cyklen vederlagsfrit til rådighed i 10 måneder. Medarbejderen er derved skattepligtig af et beløb svarende til, hvad godet kan lejes for i rådighedsperioden. Det er derfor på nuværende tidspunkt uafklaret, hvorvidt medarbejdernes aftale om at overtage cyklerne til 4000 kr. kan få skattemæssige konsekvenser for deres personlige skat. Hvidovre Kommune vil derfor sammen med kommunens revisor få afklaret, hvordan SKAT vil vurdere de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne. Viser det sig, at SKAT ikke vil holde fast i den første vurdering, om at medarbejderne overtager cyklen til den reelle værdi på overtagelsestidspunktet, og at SKATs afgørelse derfor vil få konsekvenser for medarbejdernes personlige skat, så vil medarbejderne få tilbudt at få tilbagebetalt de 4000 kr. Dette sker som konsekvens af, at medarbejderne - inden de indgik kontrakten om cykelturen med egenbetaling - fik at vide, at det ikke ville få konsekvenser for deres personlige skat. Moms Hvidovre Kommune har anmodet kommunens revision om en vurdering af de momsmæssige forhold vedrørende cykel-projektet. Og her skelnes mellem registreret moms (SKAT) og købsmoms (kommunal udligningsordning). Revisors opfattelse er, at salget af cyklerne til medarbejderne ikke er momspligtig overfor SKAT (registreret moms), da anvendelsen af cyklerne efter momslovens kapitel 9 ikke kan give fradrag, da der er tale om naturalaflønning. Dette indebærer at salget af cyklerne også er momsfri. Cyklerne er købt og bogført i Hvidovre Kommunes regnskab, og der er dermed foretaget fradrag i den kommunale momsrefusionsordning. Ifølge bestemmelserne i momsudligningsordningen for kommuner kan der ikke hjemtages moms af udgifter, der er anvendt til naturalaflønning af personale. Da udgiften indeholder både købsmoms vedrørende den kommunale virksomhed og naturalaflønning af personale, er det udelukkende den del af købsmomsudgifterne der anvendes til naturalaflønning, der ikke er omfattet af refusionen. Andelen skal opgøres skønsmæssigt, og kommunen vil i den forbindelse tage kontakt til revisionen i forbindelse med den endelige momsafregning for Sammenholdt med projektets udgangspunkt er der således foretaget for stort fradrag i momsrefusionen. Dette vurderes at udgøre max kr. Side 3 af 6

4 Cykelprojektets samlede økonomi tilpasses med dette beløb, således at rammen for det samlede kommunale tilskud fastholdes. Det kan dog ikke udelukkes, at SKAT har en anden fortolkning af reglerne. Udbudsregler En af forudsætningerne for igangsætningen af cykelprojektet var, at mindst 49 medarbejdere havde skrevet under på Skagenkontrakten. Den 4. juni 2013, da 49 medarbejdere har tilsluttet sig projektet, begyndte arbejdet med at finde cykelleverandører, der ville afgive tilbud på levering af mindst 49 cykler. For at konkurrenceudsætte indkøbet blev der indbudt flere cykelleverandører til at give et tilbud på leverancen af cykler: Cykelhuset-Central i Hvidovre Jupiter Cykler i Hvidovre Cykelland i Hvidovre Rittercykler i Lyngby Cykeleksperten i Vanløse Heino i Brøndby De 3 sidste ønskede at være med i konkurrencen, og stillede alle med cykler til afprøvning og test i juni Cyklerne blev vurderet af 5 medarbejdere og en driftsleder, og gruppen besluttede, at Heino Cykler havde givet det bedste tilbud. Derefter blev Heino Cykler spurgt, om de også kunne levere mindst 49 sæt cykeltøj af kr., hvilket Heino også afgav tilbud på. Den 20. juni 2013 indgås aftale med Heino Cykler. Samtidig med afprøvningen og testen af cyklerne kom der stadig tilmeldinger til cykelprojektet i juli og august, således at det samlede indkøb af cykler i august 2013 var 64 stk. cykler á kr. i alt kr. Dertil kommer cykeltøj mv. til 64 personer på i alt kr. De kr. til indkøb af cykler er over tilbudslovens krav om at offentlige myndigheder skal annoncere indkøb af varer over kr. Der er ikke krav om annoncering af vareindkøb under kr., dog er det god etik også at konkurrenceudsætte indkøb under kr. Indkøbet blev ikke annonceret, idet indhentningen af tilbud fra leverandørerne begyndte på et tidspunkt, hvor det samlede indkøb af cykler lå væsentligt under de kr. og det samlede indkøb af cykler og cykeltøj lå på ca kr. Klubber på Materielgården Materielgården har en arbejdspladskultur med mange klubber. Der er i dag følgende ikke-faglige klubber: Den Socialdemokratiske Klub, Pensionistklubben og Materialegårdens Idrætsklub. Herudover er der følgende faglige klubber: Fællesklubben, Vejklubben, Gartnerklubben, Gartnermedhjælperklubben og Håndværkerklubben. Ikke-faglige klubber Den Socialdemokratiske Klub består af 29 medlemmer, der enten er eller har været ansat på Materielgården. Klubben er oprettet i Bestyrelses- Side 4 af 6

5 formanden er en ansat. Klubben har til formål i fællesskab at styrke den socialdemokratiske holdning på arbejdspladsen. Materialegårdens Idrætsklub består af 72 medlemmer alle er ansat på Materielgården. Bestyrelsesformanden er en ansat. Klubben er registreret som en forening i kommunen med mulighed for at låne lokaler. Klubben er oprettet i 1983 og har til formål at have kollegialt samvær med udgangspunkt i forskellige idrætsaktiviteter. Pensionistklubben består af 20 medlemmer fra Materielgården. Bestyrelsesformanden er en pensionist. Klubben har til formål at styrke overgangen til pensionisttilværelsen i samvær med tidligere kollegaer. Faglige klubber Formålet med de faglige klubber er at varetage medlemmernes interesser, samt at styrke det sociale og ikke mindst det faglige sammenhold på arbejdspladsen. Samtlige klubber ledes af en formand, som typisk er tillidsrepræsentanten for den pågældende faggruppe og en valgt bestyrelse og kasserer bestående af menige medlemmer. Fællesklubben består af 106 medlemmer. Formanden er tillidsrepræsentant for Vej-området. Fællesklubben har eksisteret siden 10. september Alle uanset hvilken faggruppe man tilhører kan være medlem af Fællesklubben, det gælder både ledere og medarbejdere. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af alle tillidsrepræsentanterne fra de pågældende faggrupper: Vej-folk, gartnere, gartnermedhjælpere og faglærte håndværkere, samt et menigt medlem og en kasserer. Bestyrelsen ledes af en formand, som er tillidsrepræsentanten for det største område, i øjeblikket Vejområdet. Fællesklubbens formål er at være omdrejningspunktet for alle aktiviteter i forbindelse med medlemmernes mærkedage, det vil sige; afgange, jubilæer og udlærte lærlinge. Herudover arrangerer Fællesklubben sommerfester og den årlige julefrokost. Vejklubbens formand er tillidsrepræsentant. Vejklubben har eksisteret siden Vejklubben har i dag 38 medlemmer. Klubbens formål er at behandle spørgsmål om arbejdspladsforhold og lønforhold og virker til daglig som sparring for tillidsrepræsentanten. Herudover afholder bestyrelsen forskellige arrangementer for medlemmerne i løbet af året. Gartnerklubbens formand er tillidsrepræsentant for de faglærte gartnere. Gartnerklubben har eksisteret siden Gartnerklubben har i dag 14 medlemmer. Klubbens formål er at behandle spørgsmål om arbejdspladsforhold og lønforhold og virker til daglig som sparring for tillidsrepræsentanten. Herudover afholder bestyrelsen forskellige arrangementer for medlemmerne i løbet af året. Gartnermedhjælperklubbens formand er tillidsrepræsentant for gartnermedhjælperne. Gartnermedhjælperklubben har eksisteret siden Gartnermedhjælperklubben består i dag af 12 medlemmer. Klubbens formål er at behandle spørgsmål om arbejdspladsforhold og lønforhold og Side 5 af 6

6 virker til daglig som sparring for tillidsrepræsentanten. Herudover afholder bestyrelsen forskellige arrangementer for medlemmerne i løbet af året. Håndværkerklubbens formand er tillidsrepræsentant. Håndværkerklubben består i dag af 10 medlemmer. Klubbens formål er at behandle spørgsmål om arbejdspladsforhold og lønforhold og virker til daglig som sparring for tillidsrepræsentanten. Herudover afholder bestyrelsen forskellige arrangementer for medlemmerne i løbet af året. Både de faglige og ikke-faglige klubber kan generelt anvende Materielgårdens lokaler efter arbejdstids ophør, som det er kutyme på kommunens arbejdspladser. Idrætsklubben har, som den eneste klub, et fast lokale til rådighed i medfør af, at foreningen er registreret som en forening, der kan låne lokale af kommunen. Hvidovre Kommunes Risikoforum Hvidovre Kommune skiftede pr. januar 2008 til en ny forsikringspolitik med høj grad af selvforsikring. Politikken fastlagde, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe til forebyggelse af skader. Arbejdsgruppen har i årene efter oprettelsen i 2008 efter godkendte retningsliner ydet tilskud og støtte til projekter, der retter sig mod medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det bemærkes, at Risikoforum ikke har anvendt det fulde beløb, der er afsat til forebyggelse, i nogen af årene. Hvidovre Kommune har i de snart seks år, der er forløbet med selvforsikringspolitikken, kunnet konstatere en besparelse på 100 mio. kr. Denne besparelse er båret af en massiv forebyggelsesindsats, der for en helt overvejende dels vedkommende er gennemført af Risikoforum. De mange konkrete tiltag fra Risikoforum medvirker til at skabe en god sikkerhedskultur. Den gode sikkerhedskultur er også årsag til, at Hvidovre Kommune for 2014 jfr. kommunalbestyrelsesmødet den 26. november, 2013 punkt 8, har indgået en forsikringsaftale, hvor der blandt andet er sparet godt 2,3 mio. kr. på den årlige forsikringspræmie. Der henvises i øvrigt til besvarelse af spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Karl Erik Høholt Jensen (V) af 8. november Opfølgende foranstaltninger som følge af cykelprojektet Direktionen i Hvidovre Kommune har i december 2013 ændret retningslinjerne for tildeling af støtte og tilskud fra Risikoforum. Reglerne strammer op på det ledelsesmæssige ansvar. Fremover vil sekretariatschefen i Borgmesterkontoret skulle godkende tilskud ydet fra Risikoforum, ligesom direktionen skal involveres ved større og mere tværgående projekter. Borgmesteren har bedt om, at direktionen drøfter en harmonisering af personalegoderne i Hvidovre Kommune, samt niveauet for disse. Side 6 af 6

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD

KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD 28-03-2012 4/0120-0204-0194 TBJ/SEM PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 28. MARTS 2012 KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014:

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stouby

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere