Pitstop-undersøgelse 2014:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pitstop-undersøgelse 2014:"

Transkript

1 Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på både rundringning og spørgeskema kan denne rapport konkludere, at selvom forholdene for kommende pitstop-elever vil ændre sig med fremdriftsreformen, vil det fortsat være muligt at holde en pause i studiet for at tage på højskole. Fem ud af otte danske universiteter giver ubegrundet orlov 1, mens det også fortsat vil være muligt at tage et pitstop-ophold mellem afsluttet bacheloruddannelse og påbegyndt kandidat. Dog vil fremdriftsreformen muligvis påvirke den studerendes mulighed for at tjene penge til pitstop-opholdet, der trods reduceret pris stadig kræver en opsparing. Da de studerende fremover ikke kan læse på halv tid, vil de højst sandsynligt få svært ved at finde tid til et studiejob, hvilket kan have afgørende betydning, eftersom 75,0 % af pitstop-eleverne gennem de seneste tre år har betalt opholdet gennem egen opsparing. I forhold til effekten af et pitstop-ophold er det meget væsentligt at notere sig, at 90,6 % efter opholdet er fastholdt i uddannelsessystemet, og at 96,0 % af samtlige adspurgte vil anbefale andre også at tage et pitstop-ophold på en højskole. Overordnet set kan det muligvis vise sig som en fordel for højskolerne, at fremdriftsreformen har gjort reglerne for orlov mere simple og ligetil. I forhold til rådgivning af potentielle pitstop-elever og publicering af fremtidige pitstop-foldere vil det med reformen være nemmere at redegøre for de rent praktiske muligheder for et pitstop-ophold. 2. Baggrund for undersøgelsen Formål med undersøgelsen I december 2013 vedtog Folketinget en ny SU-reform med henblik på få de danske studerende hurtigere igennem de videregående uddannelser. SU-reformen indebar den meget omtalte fremdriftsreform, der tilskriver, at studerende på videregående uddannelser tilmelder sig fag og eksaminer svarende til et fuldt studieår og således ikke kan studere på halv tid. 1 Der kræves ikke dokumentation for orlovsårsagen ved ansøgning om ubegrundet orlov. Side 1

2 Da de nye krav potentielt ville kunne påvirke de studerendes mulighed for at tage et pitstopophold under uddannelsen, igangsatte FFD en undersøgelse af tidligere og nuværende pitstopelever. Undersøgelsen havde grundlæggende til formål at kortlægge, hvordan og hvorledes eleverne indpasser pitstop-opholdet i deres uddannelse for bedre at kunne vurdere fremdriftsreformens konsekvenser for ordningen. FFD ønskede ydermere at få sat ord på, hvad pitstop-opholdet betyder for de unge, hvordan de finansierer opholdet, og hvad de vælger at gøre efter deres ophold. Hvad er et pitstop-ophold? I 2004 søsatte Odder Højskole, Testrup Højskole og Europahøjskolen i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet på Århus Universitet et pitstop-projekt, hvor frafaldstruede studerende på universitetet fik tilbud om et højskoleophold til nedsat pris altså et pitstop-ophold fra studierne. Der er i forlængelse heraf udarbejdet en evalueringsrapport med fokus på projektets styrker og svagheder. 2 Uafhængigt af ovenstående projekt bruges begrebet pitstop-elever også i generel forstand om højskoleelever, der forinden højskoleopholdet har været i gang med en videregående uddannelse, og som har valgt at holde pause eller orlov herfra for at tage på højskole, oftest på grund af studietvivl eller -træthed undervejs i uddannelsesforløbet. Pitstop-elever dækker således over højskoleelever, der er undervejs i en videregående uddannelse, uanset om den enkelte højskole samarbejder med en videregående uddannelsesinstitution eller ej. Højskolelærer på Ry Højskole, Helle Terkelsen, er studievejleder på højskolen og har i et orlovsprojekt undersøgt Ry Højskoles pitstop-elever. 3 Her fandt hun blandt andet frem til, at pitstop-eleverne overordnet kan klassificeres i tre typer: Studerende, der trænger til en pause og i nogle tilfælde ikke har nået at få en pause inden uddannelsens start, studerende, der er kommet i tvivl om, hvorvidt deres uddannelse er den rigtige for dem, og endelig studerende, der direkte mistrives på universitetet og eksempelvis er ensomme, oplever stress, depression eller lignende. Mange pitstop-elever er ydermere en kombination af disse tre typer. I forhold til samarbejdet mellem højskole og uddannelsesinstitution skal det understreges, at det er op til højskolerne selv at definere, hvorvidt de har en samarbejdsaftale. Derfor skelner denne undersøgelse ikke mellem skriftlige og mundtlige aftaler. Pitstop-ordningen og fremdriftsreformen Studerende på de videregående uddannelser har indtil nu haft mulighed for at læse på nedsat tid eller undlade at tilmelde sig fag og eksamener på enkelte semestre uden at skulle meddele det til 2 Ann Sofie Oxenvad: Evalueringsrapport: Pitstop. Nyt udsyn til videre studier, Helle Terkelsen: Projekt Pitstop, Ry Højskole, efteråret 2012 (http://ffd.dk/media/769779/projekt_pitstop_y_hoejskole.pdf) Side 2

3 universitetet så længe de har overholdt uddannelsernes overordnede aktivitetskrav og maksimale studietid. Det er typisk under sådanne forhold, at studerende tager et pitstop-ophold på en højskole. Men fremdriftsreformens krav om fuldtidsstudier forhindrer muligheden for at holde pause i studierne ved blot at følge færre fag eller tage færre eksaminer. Fremover vil det kun være muligt at tage en pause til et pitstop-ophold, hvis den studerende søger om officiel orlov fra studiet eller planlægger sit pitstop-ophold mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. I forbindelse med denne undersøgelse har vi har været i kontakt med studievejledningerne på samtlige af landets otte universiteter for at forhøre os om, hvorvidt der er planer om at ændre de nuværende regler for, hvornår og hvorfor de studerende kan få orlov. Ubegrundet orlov vil sige, at den studerende uden yderligere begrundelse kan søge om og få bevilget orlov, så snart de øvrige krav om er opfyldt (som antallet af ECTS-point, der skal være gennemført forud for orlov). Ved begrundet orlov skal den studerende redegøre for og have godkendt sin orlov. Ingen af universiteternes studievejledninger kendte til planlagte ændringer i orlovsreglerne, som kan ses nedenfor i tabel 1. Som det fremgår af tabellen kræver kun tre af universiteterne en særlig begrundelse for orlov, og kun ét universitet har et ubetinget krav om fremvisning af lægeerklæring ved ansøgning om orlov. Universitet Muligheder for orlov Krav forud for orlov (point gennemført) Aalborg Universitet Ubegrundet Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS Aarhus Universitet Gives under særlige forhold og - kun ved fremvisning af lægeerklæring Copenhagen Business Gives på baggrund af Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS School personlige forhold Danmarks Tekniske Ubegrundet Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS Universitet IT-Universitet Gives på baggrund af Bachelor og kandidat: 15 ECTS personlige forhold. Københavns Ubegrundet Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS Universitet Roskilde Universitet Ubegrundet Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS Syddansk Universitet Ubegrundet Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS Indsamling af data Tabel 1: Orlovsregler for landets universiteter Pitstop-undersøgelsen består overordnet af to dele: Den ene del er en rundringning til de danske Side 3

4 højskoler, hvor i alt 41 skoler deltog i undersøgelsen. Den anden del består af en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til nuværende og tidligere pitstop-elever i foråret Skemaet blev sendt ud til de højskoler, der overordnet set har flest pitstop-elever, og højskolerne videredistribuerede derfra spørgeskemaet til deres nuværende og tidligere pitstopelever. Undersøgelsen blev desuden lagt op på Højskolerne-facebooksiden, hvor den hurtigt blev delt og spredt yderligere. I alt modtog undersøgelsen svar fra 96 pitstop-elever. Udfordringer for konklusionerne Mange højskoler har ikke en officiel registrering af pitstop-elever, og deres angivelse af antal indenfor de sidste tre år har derfor karakter af et kvalificeret estimat. Højskolerne med særlig mange pitstop-elever havde dog et registreret antal, således at det samlede antal formentlig kun er forbundet med en mindre usikkerhed. Det har ikke været muligt at udvælge et tilfældigt udsnit blandt eleverne, da pitstop-elever ikke er en samlet, tilgængelig gruppe. Til gengæld har undersøgelsen samlet fået svar fra 96 elever, hvoraf 78 har været på pitstop-ophold indenfor de seneste tre år, hvilket svarer til 29 % af de 275 pitstopelever, der ifølge den landsdækkende rundringning til højskolerne har taget et pitstop-ophold indenfor de sidste tre år. Stikprøven udgør altså 29 % af den samlede population, ligesom besvarelserne kommer fra 17 forskellige højskoler, hvilket spredningsmæssigt giver en meget bred repræsentation, eftersom kun 14 højskoler reklamerer med pitstop-ophold på deres hjemmeside. Samtidig er der ikke identificeret nogen årsag til, at en bestemt gruppe eller type pitstop-elever skulle have undladt at svare på eller ikke have modtaget skemaet. 72,9 % af besvarelserne kommer fra kvinder, hvilket stemmer overens med den overordnerede kønsfordeling blandt pitstop-eleverne. En rundringning til de tre højskoler, der har flest pitstopelever (Testrup Højskole, Ry Højskole og Silkeborg Højskole), viser, at kønsfordelingen blandt pitstop-eleverne generelt er skæv: Samlet set har de tre højskoler over de seneste tre år haft 60,0 % kvinder blandt deres i alt 140 pitstop-elever, hvilket således gør kønsfordelingen i spørgeskemaundersøgelsen repræsentativ. 3. Resultater Omfanget Rundringningen til de 41 højskoler viser, at højskolerne har haft i alt 275 pitstop-elever de sidste tre år. Det er særligt Testrup Højskole og Ry Højskole med henholdsvis 67 og 47 elever, der trækker antallet op. Dog har også Silkeborg Højskole, Uldum Højskole, Odder Højskole, Grundtvigs Højskole, Brandbjerg Højskole og Vestjyllands Højskole haft en rimelig andel med hver mellem 15 og 27 pitstop-elever inden for de sidste tre år. Side 4

5 Ordningen er frivillig for højskolerne at udbyde, og på tidspunktet for denne undersøgelse reklamerede 16 højskoler med ordningen på deres hjemmeside. Nogle få af højskolerne er ude på universiteter med plakater og lignende materiale, mens størstedelen kun gør opmærksom på ordningen via hjemmesiden. Højskole Borups Højskole Brandbjerg Højskole Engelsholm Højskole Grundtvigs Højskole Hadsten Højskole Jyderup Højskole Odder Højskole Ry Højskole Rødding Højskole Rønde Højskole Rønshoved Højskole Silkeborg Højskole Suhrs Madakademiet Testrup Højskole Uldum Højskole Vestjyllands Højskole Spørgeskemaundersøgelsen Hjemmeside %E2%80%93-tag-et-pitstop-paa-hoejskole!/ Tabel 2: Højskolder, der reklamerer for pitstop-ophold på deres hjemmeside (per 3. september 2014) Undersøgelen blev besvaret af i alt 96 elever, som repræsenterer i alt 17 forskellige højskoler. Dog har Testrup Højskole en meget høj repræsentation i undersøgelsen, idet i alt 39 af besvarelserne kommer fra pitstop-elever fra netop Testrup Højskole. Blandt de medvirkende i undersøgelsen er gennemsnitsalderen 23,1 år, og 82,3 % har ikke har været på højskole før deres pitstop-ophold. Pitstop-ophold i forhold til uddannelsen 36,5 % af eleverne søgte officielt orlov fra deres studie forud for pitstop-opholdet, mens 15,6 % tog afsted efter deres bacheloruddannelse og inden optagelse på kandidaten. Dermed er der 52,1 % af eleverne, der har benyttet sig af en model, som fortsat vil være mulig efter fremdriftsreformen. 45,8 % udlod at tilmelde sig fag og eksamener eller frameldte sig fag og eksamener senere. Det er altså Side 5

6 disse 45,8 %, der som konsekvens af fremdriftsreformen fremover skal søge om orlov, hvis de vil tage et pitstop-ophold. Af de 36,5 %, der fik orlov under pitstop-opholdet, har minimum 6,3 % fået det fra universiteter, der ikke giver ubegrundet orlov, nærmere bestemt Copenhagen Business School og Aarhus Universitet. Dette kan tyde på, at et pitstop-ophold på højskole godt kan argumenteres for som begrundet orlov. Herudover går en stor del af de studerende, der ikke søgte orlov, på universiteter, hvor de faktisk godt kunne have fået ubegrundet orlov, hvilket kan være med til at hæve antallet af pitstop-elever på orlov. Finansiering Undersøgelsen viser, at 75,0 % af pitstop-eleverne betalte deres ophold gennem egen opsparing, mens 22,9 % fik det betalt af deres forældre. 7,4 % arbejdede under opholdet, og 17,2 % optog lån. Bemærk at respondenterne havde mulighed for at sætte kryds ved mere end én finansieringsmulighed. Den store andel af pitstop-elever, der selv betaler deres ophold vil muligvis påvirkes af fremdriftsreformen, da færre formentlig vil have tid til et studiejob og derved i mindre grad vil kunne spare op til et højskoleophold. Hvorfor pitstop? Pitstop-eleverne i undersøgelsen fremlagde mange forskellige årsager til at tage et pitstop-ophold, men fordelingen af de gennemgående årsager ses i tabel 3 nedenfor. Hvorfor tog du et pitstop-ophold? (Muligt at vælge flere) Antal Andel Jeg var blevet studietræt 35 36,5 % Jeg var ved at droppe ud af min uddannelse 7 7,3 % Jeg havde brug for en pause 65 67,7 % Jeg ville tænke over, om jeg gik på den rette uddannelse 42 43,8 % Jeg vidste allerede, at jeg ville droppe ud 1 1,0 % Andet 34 35,4 % Hvad gør pitstop-eleverne efter opholdet? 65,6 % af pitstop-eleverne vendte tilbage til eller planlægger at vende tilbage til den uddannelse, de holdt pause fra, mens 25,0 % påbegynder en ny uddannelse. Der er altså 90,6 % af eleverne, der fastholdes i uddannelsessystemet. 6,3 % var uafklarede og kun 3,1 % forsatte ikke med at studere. Til spørgsmålet om, hvorvidt de vil anbefale andre et pitstop-ophold, svarede 96,0 % af eleverne ja. Tilbage til studiet Tabel 3: Elevernes generelle årsager til pitstop-ophold Eleverne blev i undersøgelsen spurgt, om de oplevede nogle problemer i forhold til at vende tilbage til studierne. Her nævner de blandt andet administrative problemer i forhold til fagtilmelding og at være nødt til at tage fag i en anden rækkefølge. Andre nævner de sociale Side 6

7 udfordringer, der ligger i, at man begynder at studere med en anden årgang end sin egen oprindelige. Men langt størstedelen beskriver deres tilbagevenden til studierne som værende problemfri og endda med fornyet energi. Én elev adresserer energitilskuddet i sine svar og beskriver oplevelsen således: Pausen på højskolen gav mig ny energi og lyst til at studere igen, og jeg har aldrig været gladere eller en bedre studerende, mens en anden peger på lysten til igen at studere: Tanken om at droppe ud forsvandt, og jeg afsluttede uddannelsen på normeret tid. Overgangen fra pitstop-ophold og tilbage til universitetet kunne være relevant at fokusere på ved fremtidige dialogmøder og i de lokale samarbejder mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner. Elevernes generelle kommentarer til ordningen Spørgeskemaundersøgelsen giver til slut eleverne mulighed for at komme med generelle kommentarer til pitstop-ordningen. Her fremhæver én elev betydningen af den reducerede pris for et pitstop-ophold: Hvis jeg skulle betale fuld pris for et højskoleophold, var jeg ikke kommet afsted. Og så ved jeg ikke, hvordan jeg skulle komme af med min stress. En anden elev påpeger, hvor vigtigt det er, at skolerne sørger for at annoncere, at et pitstop-ophold på højskole overhovedet er en mulighed: Jeg tror ikke, der er mange, der kender til pitstop-ordningen på forhånd. Og den gør virkelig en kæmpe forskel, når man af den ene eller anden grund har behov for et break i studiet. 4. Anbefalinger Ud fra spørgeskemaundersøgelsen, rundringningen til højskolerne, et telefoninterview med Helle Terkelsen og generel research om pitstop-ophold, fremstiller denne rapport fire udviklingsanbefalinger vedrørende pitstop-ordningen i sin nuværende form. 1. Løbende kontakt til vejlederverdenen: For at kunne opretholde en så abstrakt ordning som pitstop-ordningen, hvor hvert aftale bestemmes ud fra den enkelte elev og den enkelte skole, er det afgørende at være opdateret på regler, tendenser og stemninger i og omkring det formelle uddannelsessystem. Det kræver en tæt kontakt mellem højskolerne og den øvrige vejlederverden. Denne kontakt oprettes eksempelvis gennem de årlige regionale dialogmøder, hvor studievejledere mødes på tværs af Studievalg, universiteter, e-vejledning og højskoler, og gennem nyhedsbrevet, Vejledning på Tværs, der udkommer halvårligt, og som sætter fokus på historier, der har relevans for højskoler såvel som formelle uddannelsesinstitutioner. 2. Erfaringsudveksling mellem højskoler med pitstop-ophold: Som denne rapport også påpeger, er der enkelte højskoler, der har rigtig mange pitstopelever. Det ville være en fordel, hvis højskoler med nye pitstop-ordninger eller få pitstop- Side 7

8 elever blev tilbudt en mulighed for sparring med andre højskoler, således at ordningens fordele, ulemper og udfordringer kan tages op til diskussion. Denne sparring kan eksempelvis faciliteres på de årlige, regionale dialogmøder eller på Vejledertræf i begyndelsen af november. 3. Reklame eller oplysning fra centralt hold: FFD udgav i 2012 en overordnet folder om pitstop-ophold. Mange af de adspurgte højskoler efterspørger en ny (eller opdateret) folder, som de også selv kan uddele eller gøre reklame med. En ny folder kunne således forholde sig konkret til fremdriftsreformen ved eksempelvis at redegøre for orlovsmuligheder, aktivitetskrav og lignende forhold, der er afgørende for muligheden for at tage et pitstop-ophold. 4. Kritik: En enkelt højskole rettede desuden kritik mod pitstop-ordningen for at tvinge højskolerne til at konkurrere med hinanden, hvorved nogle højskoler føler sig presset til også at udbyde pitstop. Denne kritik er naturligvis også nødvendig at tage med ind i videre overvejelser. Side 8

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Afrapportering til FFD

Afrapportering til FFD Afrapportering til FFD Af Erik H. Jensen, Hadsten Højskole maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Side 3. Indledning Side 3. Metodiske bemærkninger til rapportens brug af spørgeskemaer og interviews i projekt

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere