Pitstop-undersøgelse 2014:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pitstop-undersøgelse 2014:"

Transkript

1 Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på både rundringning og spørgeskema kan denne rapport konkludere, at selvom forholdene for kommende pitstop-elever vil ændre sig med fremdriftsreformen, vil det fortsat være muligt at holde en pause i studiet for at tage på højskole. Fem ud af otte danske universiteter giver ubegrundet orlov 1, mens det også fortsat vil være muligt at tage et pitstop-ophold mellem afsluttet bacheloruddannelse og påbegyndt kandidat. Dog vil fremdriftsreformen muligvis påvirke den studerendes mulighed for at tjene penge til pitstop-opholdet, der trods reduceret pris stadig kræver en opsparing. Da de studerende fremover ikke kan læse på halv tid, vil de højst sandsynligt få svært ved at finde tid til et studiejob, hvilket kan have afgørende betydning, eftersom 75,0 % af pitstop-eleverne gennem de seneste tre år har betalt opholdet gennem egen opsparing. I forhold til effekten af et pitstop-ophold er det meget væsentligt at notere sig, at 90,6 % efter opholdet er fastholdt i uddannelsessystemet, og at 96,0 % af samtlige adspurgte vil anbefale andre også at tage et pitstop-ophold på en højskole. Overordnet set kan det muligvis vise sig som en fordel for højskolerne, at fremdriftsreformen har gjort reglerne for orlov mere simple og ligetil. I forhold til rådgivning af potentielle pitstop-elever og publicering af fremtidige pitstop-foldere vil det med reformen være nemmere at redegøre for de rent praktiske muligheder for et pitstop-ophold. 2. Baggrund for undersøgelsen Formål med undersøgelsen I december 2013 vedtog Folketinget en ny SU-reform med henblik på få de danske studerende hurtigere igennem de videregående uddannelser. SU-reformen indebar den meget omtalte fremdriftsreform, der tilskriver, at studerende på videregående uddannelser tilmelder sig fag og eksaminer svarende til et fuldt studieår og således ikke kan studere på halv tid. 1 Der kræves ikke dokumentation for orlovsårsagen ved ansøgning om ubegrundet orlov. Side 1

2 Da de nye krav potentielt ville kunne påvirke de studerendes mulighed for at tage et pitstopophold under uddannelsen, igangsatte FFD en undersøgelse af tidligere og nuværende pitstopelever. Undersøgelsen havde grundlæggende til formål at kortlægge, hvordan og hvorledes eleverne indpasser pitstop-opholdet i deres uddannelse for bedre at kunne vurdere fremdriftsreformens konsekvenser for ordningen. FFD ønskede ydermere at få sat ord på, hvad pitstop-opholdet betyder for de unge, hvordan de finansierer opholdet, og hvad de vælger at gøre efter deres ophold. Hvad er et pitstop-ophold? I 2004 søsatte Odder Højskole, Testrup Højskole og Europahøjskolen i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet på Århus Universitet et pitstop-projekt, hvor frafaldstruede studerende på universitetet fik tilbud om et højskoleophold til nedsat pris altså et pitstop-ophold fra studierne. Der er i forlængelse heraf udarbejdet en evalueringsrapport med fokus på projektets styrker og svagheder. 2 Uafhængigt af ovenstående projekt bruges begrebet pitstop-elever også i generel forstand om højskoleelever, der forinden højskoleopholdet har været i gang med en videregående uddannelse, og som har valgt at holde pause eller orlov herfra for at tage på højskole, oftest på grund af studietvivl eller -træthed undervejs i uddannelsesforløbet. Pitstop-elever dækker således over højskoleelever, der er undervejs i en videregående uddannelse, uanset om den enkelte højskole samarbejder med en videregående uddannelsesinstitution eller ej. Højskolelærer på Ry Højskole, Helle Terkelsen, er studievejleder på højskolen og har i et orlovsprojekt undersøgt Ry Højskoles pitstop-elever. 3 Her fandt hun blandt andet frem til, at pitstop-eleverne overordnet kan klassificeres i tre typer: Studerende, der trænger til en pause og i nogle tilfælde ikke har nået at få en pause inden uddannelsens start, studerende, der er kommet i tvivl om, hvorvidt deres uddannelse er den rigtige for dem, og endelig studerende, der direkte mistrives på universitetet og eksempelvis er ensomme, oplever stress, depression eller lignende. Mange pitstop-elever er ydermere en kombination af disse tre typer. I forhold til samarbejdet mellem højskole og uddannelsesinstitution skal det understreges, at det er op til højskolerne selv at definere, hvorvidt de har en samarbejdsaftale. Derfor skelner denne undersøgelse ikke mellem skriftlige og mundtlige aftaler. Pitstop-ordningen og fremdriftsreformen Studerende på de videregående uddannelser har indtil nu haft mulighed for at læse på nedsat tid eller undlade at tilmelde sig fag og eksamener på enkelte semestre uden at skulle meddele det til 2 Ann Sofie Oxenvad: Evalueringsrapport: Pitstop. Nyt udsyn til videre studier, Helle Terkelsen: Projekt Pitstop, Ry Højskole, efteråret 2012 (http://ffd.dk/media/769779/projekt_pitstop_y_hoejskole.pdf) Side 2

3 universitetet så længe de har overholdt uddannelsernes overordnede aktivitetskrav og maksimale studietid. Det er typisk under sådanne forhold, at studerende tager et pitstop-ophold på en højskole. Men fremdriftsreformens krav om fuldtidsstudier forhindrer muligheden for at holde pause i studierne ved blot at følge færre fag eller tage færre eksaminer. Fremover vil det kun være muligt at tage en pause til et pitstop-ophold, hvis den studerende søger om officiel orlov fra studiet eller planlægger sit pitstop-ophold mellem bachelor- og kandidatuddannelsen. I forbindelse med denne undersøgelse har vi har været i kontakt med studievejledningerne på samtlige af landets otte universiteter for at forhøre os om, hvorvidt der er planer om at ændre de nuværende regler for, hvornår og hvorfor de studerende kan få orlov. Ubegrundet orlov vil sige, at den studerende uden yderligere begrundelse kan søge om og få bevilget orlov, så snart de øvrige krav om er opfyldt (som antallet af ECTS-point, der skal være gennemført forud for orlov). Ved begrundet orlov skal den studerende redegøre for og have godkendt sin orlov. Ingen af universiteternes studievejledninger kendte til planlagte ændringer i orlovsreglerne, som kan ses nedenfor i tabel 1. Som det fremgår af tabellen kræver kun tre af universiteterne en særlig begrundelse for orlov, og kun ét universitet har et ubetinget krav om fremvisning af lægeerklæring ved ansøgning om orlov. Universitet Muligheder for orlov Krav forud for orlov (point gennemført) Aalborg Universitet Ubegrundet Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS Aarhus Universitet Gives under særlige forhold og - kun ved fremvisning af lægeerklæring Copenhagen Business Gives på baggrund af Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS School personlige forhold Danmarks Tekniske Ubegrundet Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS Universitet IT-Universitet Gives på baggrund af Bachelor og kandidat: 15 ECTS personlige forhold. Københavns Ubegrundet Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS Universitet Roskilde Universitet Ubegrundet Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS Syddansk Universitet Ubegrundet Bachelor: 60 ECTS, Kandidat: 30 ECTS Indsamling af data Tabel 1: Orlovsregler for landets universiteter Pitstop-undersøgelsen består overordnet af to dele: Den ene del er en rundringning til de danske Side 3

4 højskoler, hvor i alt 41 skoler deltog i undersøgelsen. Den anden del består af en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til nuværende og tidligere pitstop-elever i foråret Skemaet blev sendt ud til de højskoler, der overordnet set har flest pitstop-elever, og højskolerne videredistribuerede derfra spørgeskemaet til deres nuværende og tidligere pitstopelever. Undersøgelsen blev desuden lagt op på Højskolerne-facebooksiden, hvor den hurtigt blev delt og spredt yderligere. I alt modtog undersøgelsen svar fra 96 pitstop-elever. Udfordringer for konklusionerne Mange højskoler har ikke en officiel registrering af pitstop-elever, og deres angivelse af antal indenfor de sidste tre år har derfor karakter af et kvalificeret estimat. Højskolerne med særlig mange pitstop-elever havde dog et registreret antal, således at det samlede antal formentlig kun er forbundet med en mindre usikkerhed. Det har ikke været muligt at udvælge et tilfældigt udsnit blandt eleverne, da pitstop-elever ikke er en samlet, tilgængelig gruppe. Til gengæld har undersøgelsen samlet fået svar fra 96 elever, hvoraf 78 har været på pitstop-ophold indenfor de seneste tre år, hvilket svarer til 29 % af de 275 pitstopelever, der ifølge den landsdækkende rundringning til højskolerne har taget et pitstop-ophold indenfor de sidste tre år. Stikprøven udgør altså 29 % af den samlede population, ligesom besvarelserne kommer fra 17 forskellige højskoler, hvilket spredningsmæssigt giver en meget bred repræsentation, eftersom kun 14 højskoler reklamerer med pitstop-ophold på deres hjemmeside. Samtidig er der ikke identificeret nogen årsag til, at en bestemt gruppe eller type pitstop-elever skulle have undladt at svare på eller ikke have modtaget skemaet. 72,9 % af besvarelserne kommer fra kvinder, hvilket stemmer overens med den overordnerede kønsfordeling blandt pitstop-eleverne. En rundringning til de tre højskoler, der har flest pitstopelever (Testrup Højskole, Ry Højskole og Silkeborg Højskole), viser, at kønsfordelingen blandt pitstop-eleverne generelt er skæv: Samlet set har de tre højskoler over de seneste tre år haft 60,0 % kvinder blandt deres i alt 140 pitstop-elever, hvilket således gør kønsfordelingen i spørgeskemaundersøgelsen repræsentativ. 3. Resultater Omfanget Rundringningen til de 41 højskoler viser, at højskolerne har haft i alt 275 pitstop-elever de sidste tre år. Det er særligt Testrup Højskole og Ry Højskole med henholdsvis 67 og 47 elever, der trækker antallet op. Dog har også Silkeborg Højskole, Uldum Højskole, Odder Højskole, Grundtvigs Højskole, Brandbjerg Højskole og Vestjyllands Højskole haft en rimelig andel med hver mellem 15 og 27 pitstop-elever inden for de sidste tre år. Side 4

5 Ordningen er frivillig for højskolerne at udbyde, og på tidspunktet for denne undersøgelse reklamerede 16 højskoler med ordningen på deres hjemmeside. Nogle få af højskolerne er ude på universiteter med plakater og lignende materiale, mens størstedelen kun gør opmærksom på ordningen via hjemmesiden. Højskole Borups Højskole Brandbjerg Højskole Engelsholm Højskole Grundtvigs Højskole Hadsten Højskole Jyderup Højskole Odder Højskole Ry Højskole Rødding Højskole Rønde Højskole Rønshoved Højskole Silkeborg Højskole Suhrs Madakademiet Testrup Højskole Uldum Højskole Vestjyllands Højskole Spørgeskemaundersøgelsen Hjemmeside %E2%80%93-tag-et-pitstop-paa-hoejskole!/ Tabel 2: Højskolder, der reklamerer for pitstop-ophold på deres hjemmeside (per 3. september 2014) Undersøgelen blev besvaret af i alt 96 elever, som repræsenterer i alt 17 forskellige højskoler. Dog har Testrup Højskole en meget høj repræsentation i undersøgelsen, idet i alt 39 af besvarelserne kommer fra pitstop-elever fra netop Testrup Højskole. Blandt de medvirkende i undersøgelsen er gennemsnitsalderen 23,1 år, og 82,3 % har ikke har været på højskole før deres pitstop-ophold. Pitstop-ophold i forhold til uddannelsen 36,5 % af eleverne søgte officielt orlov fra deres studie forud for pitstop-opholdet, mens 15,6 % tog afsted efter deres bacheloruddannelse og inden optagelse på kandidaten. Dermed er der 52,1 % af eleverne, der har benyttet sig af en model, som fortsat vil være mulig efter fremdriftsreformen. 45,8 % udlod at tilmelde sig fag og eksamener eller frameldte sig fag og eksamener senere. Det er altså Side 5

6 disse 45,8 %, der som konsekvens af fremdriftsreformen fremover skal søge om orlov, hvis de vil tage et pitstop-ophold. Af de 36,5 %, der fik orlov under pitstop-opholdet, har minimum 6,3 % fået det fra universiteter, der ikke giver ubegrundet orlov, nærmere bestemt Copenhagen Business School og Aarhus Universitet. Dette kan tyde på, at et pitstop-ophold på højskole godt kan argumenteres for som begrundet orlov. Herudover går en stor del af de studerende, der ikke søgte orlov, på universiteter, hvor de faktisk godt kunne have fået ubegrundet orlov, hvilket kan være med til at hæve antallet af pitstop-elever på orlov. Finansiering Undersøgelsen viser, at 75,0 % af pitstop-eleverne betalte deres ophold gennem egen opsparing, mens 22,9 % fik det betalt af deres forældre. 7,4 % arbejdede under opholdet, og 17,2 % optog lån. Bemærk at respondenterne havde mulighed for at sætte kryds ved mere end én finansieringsmulighed. Den store andel af pitstop-elever, der selv betaler deres ophold vil muligvis påvirkes af fremdriftsreformen, da færre formentlig vil have tid til et studiejob og derved i mindre grad vil kunne spare op til et højskoleophold. Hvorfor pitstop? Pitstop-eleverne i undersøgelsen fremlagde mange forskellige årsager til at tage et pitstop-ophold, men fordelingen af de gennemgående årsager ses i tabel 3 nedenfor. Hvorfor tog du et pitstop-ophold? (Muligt at vælge flere) Antal Andel Jeg var blevet studietræt 35 36,5 % Jeg var ved at droppe ud af min uddannelse 7 7,3 % Jeg havde brug for en pause 65 67,7 % Jeg ville tænke over, om jeg gik på den rette uddannelse 42 43,8 % Jeg vidste allerede, at jeg ville droppe ud 1 1,0 % Andet 34 35,4 % Hvad gør pitstop-eleverne efter opholdet? 65,6 % af pitstop-eleverne vendte tilbage til eller planlægger at vende tilbage til den uddannelse, de holdt pause fra, mens 25,0 % påbegynder en ny uddannelse. Der er altså 90,6 % af eleverne, der fastholdes i uddannelsessystemet. 6,3 % var uafklarede og kun 3,1 % forsatte ikke med at studere. Til spørgsmålet om, hvorvidt de vil anbefale andre et pitstop-ophold, svarede 96,0 % af eleverne ja. Tilbage til studiet Tabel 3: Elevernes generelle årsager til pitstop-ophold Eleverne blev i undersøgelsen spurgt, om de oplevede nogle problemer i forhold til at vende tilbage til studierne. Her nævner de blandt andet administrative problemer i forhold til fagtilmelding og at være nødt til at tage fag i en anden rækkefølge. Andre nævner de sociale Side 6

7 udfordringer, der ligger i, at man begynder at studere med en anden årgang end sin egen oprindelige. Men langt størstedelen beskriver deres tilbagevenden til studierne som værende problemfri og endda med fornyet energi. Én elev adresserer energitilskuddet i sine svar og beskriver oplevelsen således: Pausen på højskolen gav mig ny energi og lyst til at studere igen, og jeg har aldrig været gladere eller en bedre studerende, mens en anden peger på lysten til igen at studere: Tanken om at droppe ud forsvandt, og jeg afsluttede uddannelsen på normeret tid. Overgangen fra pitstop-ophold og tilbage til universitetet kunne være relevant at fokusere på ved fremtidige dialogmøder og i de lokale samarbejder mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner. Elevernes generelle kommentarer til ordningen Spørgeskemaundersøgelsen giver til slut eleverne mulighed for at komme med generelle kommentarer til pitstop-ordningen. Her fremhæver én elev betydningen af den reducerede pris for et pitstop-ophold: Hvis jeg skulle betale fuld pris for et højskoleophold, var jeg ikke kommet afsted. Og så ved jeg ikke, hvordan jeg skulle komme af med min stress. En anden elev påpeger, hvor vigtigt det er, at skolerne sørger for at annoncere, at et pitstop-ophold på højskole overhovedet er en mulighed: Jeg tror ikke, der er mange, der kender til pitstop-ordningen på forhånd. Og den gør virkelig en kæmpe forskel, når man af den ene eller anden grund har behov for et break i studiet. 4. Anbefalinger Ud fra spørgeskemaundersøgelsen, rundringningen til højskolerne, et telefoninterview med Helle Terkelsen og generel research om pitstop-ophold, fremstiller denne rapport fire udviklingsanbefalinger vedrørende pitstop-ordningen i sin nuværende form. 1. Løbende kontakt til vejlederverdenen: For at kunne opretholde en så abstrakt ordning som pitstop-ordningen, hvor hvert aftale bestemmes ud fra den enkelte elev og den enkelte skole, er det afgørende at være opdateret på regler, tendenser og stemninger i og omkring det formelle uddannelsessystem. Det kræver en tæt kontakt mellem højskolerne og den øvrige vejlederverden. Denne kontakt oprettes eksempelvis gennem de årlige regionale dialogmøder, hvor studievejledere mødes på tværs af Studievalg, universiteter, e-vejledning og højskoler, og gennem nyhedsbrevet, Vejledning på Tværs, der udkommer halvårligt, og som sætter fokus på historier, der har relevans for højskoler såvel som formelle uddannelsesinstitutioner. 2. Erfaringsudveksling mellem højskoler med pitstop-ophold: Som denne rapport også påpeger, er der enkelte højskoler, der har rigtig mange pitstopelever. Det ville være en fordel, hvis højskoler med nye pitstop-ordninger eller få pitstop- Side 7

8 elever blev tilbudt en mulighed for sparring med andre højskoler, således at ordningens fordele, ulemper og udfordringer kan tages op til diskussion. Denne sparring kan eksempelvis faciliteres på de årlige, regionale dialogmøder eller på Vejledertræf i begyndelsen af november. 3. Reklame eller oplysning fra centralt hold: FFD udgav i 2012 en overordnet folder om pitstop-ophold. Mange af de adspurgte højskoler efterspørger en ny (eller opdateret) folder, som de også selv kan uddele eller gøre reklame med. En ny folder kunne således forholde sig konkret til fremdriftsreformen ved eksempelvis at redegøre for orlovsmuligheder, aktivitetskrav og lignende forhold, der er afgørende for muligheden for at tage et pitstop-ophold. 4. Kritik: En enkelt højskole rettede desuden kritik mod pitstop-ordningen for at tvinge højskolerne til at konkurrere med hinanden, hvorved nogle højskoler føler sig presset til også at udbyde pitstop. Denne kritik er naturligvis også nødvendig at tage med ind i videre overvejelser. Side 8

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Studenterambassadørens kvartalsrapport

Studenterambassadørens kvartalsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterambassadørens kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1. Studenterambassadørens formål og opgaver Studenterambassadøren ved Københavns Universitet er den første

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Frihed og ansvar for studiefremdrift

Frihed og ansvar for studiefremdrift Frihed og ansvar for studiefremdrift - Regeringens udspil til justering af fremdriftsreformen Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel fra april 2013, herunder særligt initiativerne i reformen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SAMLET REFERAT Dialogmøder på Odder Højskole og Grundtvigs Højskole Fredag den 20. april og fredag den 27. april 2012 DELTAGERE. 17.

SAMLET REFERAT Dialogmøder på Odder Højskole og Grundtvigs Højskole Fredag den 20. april og fredag den 27. april 2012 DELTAGERE. 17. 17. maj 2012 SAMLET REFERAT Dialogmøder på Odder Højskole og Grundtvigs Højskole Fredag den 20. april og fredag den 27. april 2012 DELTAGERE Odder Højskole: Tyge Mortensen, Ryslinge Højskole Louis Mogensen,

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K 6. juni 2013 Pr. e-mail: ui@ui.dk C.c.: Udvalget for Forskning, Innovation

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Pris og optag på HD-uddannelsen

Pris og optag på HD-uddannelsen FSR ANALYSE / DECEMBER 2017 og optag på HD-uddannelsen Indledning Hvert år undersøger FSR danske revisorer prisudviklingen på HD-uddannelsen. En udvidelse i år er, at analysen også ser på udviklingen i

Læs mere

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet Studenterundersøgelsen, notat 3 Erhvervsrettethed blandt universitetsstuderende Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet De

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Justering af fremdriftsreformen Nye regler for studiefremdrift på vej Dias 1 Nye regler for studiefremdrift på KU Folketinget vedtog 3. maj ændring

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

Dit kandidatstudievalg 2014

Dit kandidatstudievalg 2014 Dit kandidatstudievalg 2014 Du har søgt og er blevet optaget på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet. Tillykke med det. Du har i din ansøgning oplyst, at du har en bachelorgrad fra en anden uddannelsesinstitution,

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS

KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE JOACHIM BOLL (JOAB@R-M.COM) OM UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelse blandt kandidatstuderende og dimittender. 12 udvalgte

Læs mere

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2014

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2014 ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2014 Udarbejdet april 2014 for FFD af: Lange Analyser Vartov Farvergade 27A, 3. sal 1463 København K Tel.:3026 3649 tla@langeanalyser.dk www.langeanalyser.dk INDHOLD RESUMÉ...

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU Ref. PIL/- Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 25.05.2016 primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013

Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013 Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013 Præambel Regeringen vedtog den 18. april 2013 SU-reformen kaldet Bedre gennem uddannelserne. I dette dokument vil vi forholde os til reformen i sin

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

TAG PÅ HØJSKOLE OG TANK NY ENERGI TIL STUDIET! EVALUERINGSRAPPORT PIT-STOP. NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER 2004-2008

TAG PÅ HØJSKOLE OG TANK NY ENERGI TIL STUDIET! EVALUERINGSRAPPORT PIT-STOP. NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER 2004-2008 TAG PÅ HØJSKOLE OG TANK NY ENERGI TIL STUDIET! EVALUERINGSRAPPORT PIT-STOP. NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER 2004-2008 Er hjulene slidt flade eller er tanken tørret ud, så kan et højskoleophold vær det, en

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2015

ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2015 ÅRSSTATISTIK FOR HØJSKOLERNE 2015 Udarbejdet maj 2015 for FFD af: Moos-Bjerre og Lange Vartov Farvergade 27A, 3. sal 1463 København K M: 3026 3649 thomas@mbla.dk www.mbla.dk INDHOLD RESUMÉ... 4 INDLEDNING...

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne 1 Er du gået død i studiet? Selvom du er godt i gang med din videregående uddannelse, kan du stadig få brug for

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere