KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk"

Transkript

1 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat 1, revideret og udvidet og OFRES GRÆKENLAND PÅ IDEOLOGIENS ALTER? Bag Tyskland og Eurozonens uforsonlige kurs mod Grækenland ligger en enøjet neoliberalistisk økonomisk politik og ideologi. Græsk økonomi i en håbløs situation Græsk økonomi er i alle henseender i en desperat situation. Alene landets gæld siger klart dette. På trods af, at gælden i 2012 blev nedskrevet til omkring 150 % af BNP gennem en såkaldt haircut, er den igen steget og beløber sig nu til op mod 175 % af BNP og er fortsat stigende. Figur: Den græske stats gæld i % af BNP. 2 Hertil kommer, at Grækenlands evne til at betale tilbage er blevet mindre og mindre. Landets økonomi (BNP) er skrumpet med op mod 30 % siden ) Denne analyse er en udvidelse og opdatering af analysen Grexit vil også være fallit for EU, april ) Kilde: Eurostat.

2 2 Figur: Realvækst i græsk BNP (%), 3 Resultatet har været en eksplosion i arbejdsløshed, der igen har medført store underskud på de offentlige finanser. Der har i gennemsnit været et årligt underskud på de offentlige finanser siden 2008 på omkring 11 %. Som en konsekvens heraf er Grækenland sunket og synker dybere og dybere ned i en ond spiral af manglende vækst og stigende gæld. Ud fra enhver saglig økonomisk vurdering har Grækenland ingen udsigt til nogensinde selv at kunne betale en så stor gæld tilbage. Grækenlands samlede gæld udgør pt. 323 milliarder Euro det svarer til ca milliarder kroner. Heraf havde Grækenland sidste sommer modtaget milliarder kroner i lån fra de andre eurolande, Eurolandenes krisefond (EFSF) og Den Internationale Valutafond (IMF). Hertil kommer så gæld til private banker. Kreditorerne bliver før eller senere nødt til at erkende, at de græske tilgodehavender må nedskrives i massivt omfang til et niveau, som Grækenland har en realistisk chance for at tilbagebetale. IMF bekræfter behovet for ny omfattende gældssanering. Dette er også fornylig blevet bekræftet af en af de store offentlige kreditorer, IMF den internationale valutafond. I en nylig analyse 4 konstaterer IMF at selv under de allermest optimistiske forudsætninger vil Grækenlands gæld i 2030 kun være faldet til 118 % af BNP mod de nuværende 177 %. Men det 3 ) Kilde: Eurostat 4 ) IMF: Greece preliminary draft debt sustainability analysis.

3 3 forudsætter ikke mindst, at Grækenland pludselig bliver verdensmester i økonomisk vækst med en årlig gennemsnitlig realvækst i BNP på 4 %. 5 Men dette er fuldstændig urealistisk, al den stund Grækenlands økonomiske vækst siden Grækenland i 1981 blev medlem af EU i gennemsnit har udgjort 0,9 % årligt. Figur: Grækenlands økonomiske vækst (realvækst i % af BNP, opdelt på perioder). 6 I tilgift skulle Grækenland også blive verdensmester i overskud på de offentlige finanser 7, hvad der på ingen måde heller har været muligt hidtil. IMF erkender selv det urealistiske i disse forudsætninger og har derfor regnet på den græske gældsudvikling under forudsætning af den historiske vækstrate på 1 % og et lavere overskud på de 5 ) Jf. Rodgers, Mette: IMF trods accept af krav vil Grækenlands gæld ikke være bæredygtig i Information ) Kilde: IMF, foran anførte værk, s. 9 7 ) Det har hidtil været antaget, at den offentlige sektors primære balance (før renteudgifter mv. skulle være i overskud med 4 % af BNP, hvllket ville forudsætte meget store skatteforhøjelser og/eller meget store besparelser.

4 4 offentlige finanser 8. Under disse mere realistiske forudsætninger vil den græske gæld ikke længere være bæredygtig, idet den fra 2030 vil stabilisere sig på omkring 120 % af BNP. Under realistiske forudsætninger kommer Grækenland med andre ord aldrig ud af gælden. IMF konkluderer derfor med rette, at der er behov for ny en omfattende gældsnedskrivning (IMF har tidligere vurderet at den græske gæld burde bringes ned på 110 % for at være bæredygtig) og/eller lempeligere tilbagebetalingsvilkår f.eks. i form af fordobling af tilbagebetalingsperioden til 40 år. 9 Figur: 2012 antagelser om græsk gældsudvikling (blå kurve) og ny realistisk IMF prognose (rød, stiplet kurve). 10 At komme ud gælden kræver imidlertid ikke blot en gældssanering, men en økonomisk genopretning, hvor Grækenland igen begynder at tjene penge, hvor der igen er vækst i økonomien og over 25 % store arbejdsløshed begynder at dale. Fejlslagen EU politik. Den bedste hjælp man kunne give Grækenland er altså at lette den møllesten om halsen, som gældsbyrden udgør samt at give landet hjælp til at få væksten, beskæftigelsen og økonomien i gang igen, så underskuddet falder og Grækenland kan begynde at reducere den resterende gæld. 8 ) Her er antaget, at et overskud på den offentlige sektors primære balance på 2½ % af BNP er muligt, hvilket stadig er meget optimistisk. 9 ) IMF: Foran anførte værk, s ) IMF: Foran anførte analyse, s. 15.

5 5 EU har da også ydet lån til Grækenland. Men disse lån er ikke gået til at bringe græsk økonomi på fode, men med at erstatte græsk bankgæld til de store tyske, franske og britiske banker med lån til EU og IMF. 220 mia. euro af de i alt 240 mia. i krisepakkerne er gået til betaling af gæld og renter (55 % af lånene), til at holde bankerne flydende og til finansielle modydelser til private kreditorer for den gældsnedskrivning, man foretog i Lånene har dermed i realiteten nok så meget været hjælp de europæiske storbanker. Figur: Anvendelse af lånepakker fra EU til Grækenland. 12 Hjælp til investeringer, til at øge produktiviteten og konkurrenceevne har Grækenland derimod ikke fået, Tværtimod, de sparekrav til lønninger, pensioner og offentlige finanser, som EU har ledsaget lånene til Grækenland med, har ikke bidraget til genopretning af den græske økonom. Tværtimod har sparepolitikken oveni gældskrisen yderligere reduceret væksten og efterspørgslen og dermed øget arbejdsløsheden, der nu er på over 25 % og for unge helt oppe på 60 % ) Jf. Frese, Mads: Er der en løsning for grækerne? Information ) Kilde: Kvale, Niels: Hvad har Grækenland brugt alle pengene på? Dr. dk http://www.dr.dk/nyheder/udland/grafik-hvad-har-graekenland-brugt-alle-pengenepaa 13 ) Jf. Nielsen, Jørgen Steen: Nobelprisøkonomer til grækerne stem nej. Information

6 6 Figur: Arbejdsløshedsprocent Grækenland Grækenland er med EU politikken blevet låst fast i en negativ spiral af minusvækst, vedvarende underskud og stigende gæld. Figur: Græsk offentlig saldo i % af BNP Dette har været i stik modsætning til det af EU og IMF forventede. I begyndelsen af den græske krise regnede man blot med at den græske økonomi ville skrumpe med et par procent, men så igen ville begynde at vokse. 16 Men faldet blev som sagt lang mere omfattende og længevarende. På trods af, at EU s og IMF s politik overfor Grækenland således byggede på forkerte forudsætninger og i enhver henseende er slået fejl, har man imidlertid ikke villet revidere den. 14 ) Kilde: Eurostat. 15 ) Kilde: Eurostat. 16 ) Jf. Sunde, Lasse Soll: Fattige grækerne betaler statens kriseregning. Information

7 7 EU s uforsonlighed. EU, IMF og ECB trojkaen har tværtimod i forhandlingerne med den græske regering anlagt en relativt hård og uforsonlig linje. Man har afvist den græske regerings skatteforhøjelser for de økonomiske velstillede og har i stedet krævet en momsforhøjelse, der vender den tunge ende nedad. Hvor den græske regering ville skaffe 90 % af den tilstræbte budgetforbedring via skatteforhøjelser, krævede trojkaen, at 80 % skulle skaffes ved offentlige besparelser dvs. ved forringelse af velfærden. 17 Ligesom man har stået fast på krav om strukturelle reformer, der reducerer pensioner og offentlig beskæftigelse. EU har heller ikke har villet bløde nævneværdigt op på krav om udsalg af græske aktiver i form af privatiseringer. Trojkaens tilbud til Grækenland har med andre ord til forveksling lignet den sparepolitik, som man hidtil har påtvunget landet med de nævnte ødelæggende konsekvenser. 18 Og overfor den græske regerings afvisning af fortsatte velstands og velfærdsforringelser har man koldt nægtet yderligere lån og har dermed dømt landet til statsbankerot. Grækenland synes kun givet alternativerne underkastelse eller udtræden af euroen. Der ER problemer med Grækenland. Det er hævet over enhver diskussion, at tidligere græske regeringer i årevis førte en uansvarlig økonomisk politik. Og det er indiskutabelt, at ikke mindst en effektivisering af det græske skattevæsen er uomgængelig. Men den græske regering har også erklæret sig parat hertil. Og Grækenland har allerede gjort meget: De offentlige udgifter og offentlig beskæftigelse er allerede skåret med 25 % og pensionerne er allerede blevet sænket drastisk. 19 Syriza kræver ikke disse ting rullet tilbage. Grundlæggende set er det, som den venstreorienterede Syriza regering har foreslået blot en mere lempelig økonomisk politik, som den der før den neoliberalistisk bølge var god økonomisk latin i alle vesteuropæiske lande overfor økonomiske kriser. 17 ) Jf. Nielsen, Jørgen Steen: Nobelprisøkonomer til grækerne stem nej. Information ) Jf. Krugman, Paul: Grækenland er nødt til at sige fra overfor trojkaen. Politiken ) Jf. Krugman, Paul: Grækenland er nødt til at sige fra overfor trojkaen. Politiken

8 8 Men euroen selv er også problemet. Samtidig gælder imidlertid, at underskuds - og gældsproblemerne på den anden side ikke blot et græsk problem, men fælles for hele Sydeuropa, hvis gældsniveau er langt højere og er steget langt mere end tilfældet er i Nordeuropa. Figur: Offentlig gæld i mia. euro i udvalgte EU lande 2008,2001 og Source: Eurostat ,9 165,3 127,9 120,1 123, ,7 108,2 107,8 92,1 71,6 68,5 44,2 40,2 81,2 76,9 81,2 72,2 66,7 63,8 65,2 68,6 58, ,6 33,9 23,6 13,7 18,2 Årsag til disse sydeuropæiske gældsproblemer er ikke mindst, at Sydeuropa blev særligt hårdt ramt af finanskrisen på grund af historisk lavere produktivitet og ringere konkurrenceevne i forhold til det mere udviklede Nordeuropa. 21 Men i modsætning til før euroen har de sydeuropæiske lande på grund af ØMU en ikke længere kunnet føre egen rente og valutapolitik og har dermed manglet nationale værktøjer til at genoprette økonomien efter finanskrisen og forbedre konkurrenceevne ved at sætte renten ned og nedskrive valutakursen. Tværtimod har indførelsen af euroen bevirket en yderligere svækkelse af de svagere sydeuropæiske landes konkurrenceevne, fordi resultatet af indførelsen af en fælles valuta for både Nord - og Sydeuropa har været, at de sydeuropæiske lande er endt med en højere valutakurs end de ellers ville have haft, hvis de forsat havde haft egne valutatuer. Denne snigende valutaopskrivning har været ensbetydende med en yderligere forringelse af deres i forvejen dårligere konkurrenceevne. 20 ) Kilde: Eurostat 21 ) Jf. Lund, Henrik Herløv: EU's finanspagt og Lund, Henrik Herløv: Gældskrise, euro og Europagt.

9 9 Mens omvendt Tyskland og de nordeuropæiske lande uden euroen ville have haft højere valutakurser, men i kraft af valutaunionen har fået nedskrevet valutakursen = en yderligere styrkelse af deres konkurrenceevne. Hvilket har gjort ikke mindst Tyskland i stand til at styrke sin eksport på det i forvejen kriseramte Sydeuropas bekostning. Euroen har altså stik imod det økonomisk politisk ønskværdige svækket konkurrenceevnen i de i forvejen økonomisk svage sydeuropæiske lande og modsat styrket de i forvejen stærke nordeuropæiske økonomier. 22 Samtidig har det været en svaghed ved ØMU en ved den europæiske valutaunion at den har manglet fælles redskaber, der i stedet for national rente og valutapolitik kunne træde ind og udligne den økonomiske ulighed ved at hjælpe de mere økonomisk tilbagestående og kriseramte økonomier på fode i form af tilskud og støtte til investeringer, produktivitetsudvikling og jobskabelse. 23 Og endelig har et problem været, at EU s økonomiske politik ikke bare overfor Grækenland, men overfor hele Sydeuropa og overfor krisen i det hele taget i stor grad har manglet vækstinitiativer i form af en ekspansiv finans og beskæftigelsespolitik. Neoliberalistisk økonomisk tænkning og politik. Problemet er altså ikke bare græsk uansvarlighed, problemet ligger lige så meget i euroen selv og i EU's hele økonomiske politik. Alligevel har EU mødt den græske regering med uforsonlighed og en helt ensidig placering af ansvaret hos Grækerne. Den egentlige årsag til denne uforsonlighed og enøjethed fra EU s side handler i høj grad om en ideologisk tyrkertro og økonomisk politisk frelsthed. EU's økonomiske politik i forbindelse med euroen har hele tiden været stærkt præget af en økonomisk tankegang baseret på neoliberalistisk, monetaristisk teori. De såkaldte konvergenskrav i forbindelse med euroens indførelse lå i forlængelse af monetarismens fokusering på begrænsning af statsunderskud, gæld og inflation. Og den økonomiske politik man har mødt gældskrisen med har ikke handlet om stimulere vækst og beskæftigelse, men har været en 22 ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Oven anførte værker samt Beach, Derek: Tyskland skylder i eurokrisen. Politiken ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Oven anførte værker samt jf. Otkjær, Tage: Grækerne udstiller valutaunions svagheder. Politiken

10 10 neoliberalistisk økonomisk politik en såkaldt austerity politik - for at øge arbejdskraftudbuddet, privatisere den offentlige sektor og reducere lønninger og velfærd. En såkaldt intern devaluering svarende til den EU s stærkeste økonomi og magt, Tyskland, gennemførte gennem 90 erne og 00 erne og som nu gennem EU plus pagten og Finanspagten foreskrives som kuren for hele EU. Det er denne ideologiske tyrkertro på en neoliberalistisk, monetaristisk og udbudsøkonomisk økonomisk tankegang og sparepolitik, som forhindrer Tyskland og EU - kommissionen i kunne se perspektivet i en vækst - og beskæftigelsesorientereret tilgang til det græske økonomiske problem. Og som tværtimod får Tyskland og EU kommissionen til på trods af manglen på reelle positive resultater at fastholde en uforsonlig, firkantet og enøjet kurs overfor den græske regering. Mens 10 millioner grækere og den græske økonomi hermed vil blive ofret på ideologiens alter. Magtpolitik. Udover at være fastlåst i en neoliberalistisk økonomisk tænkning og politik er der formentlig også en anden grund til EU - toppens uforsonlige kurs: Ren magtpolitik, hvis mål formentlig har været at erstatte den græske Syriza regering med en anden mere medgørlig regeringskoalition. 24 Det uanset, at erstatningen for Syriza formentlig igen vil blive det førende borgerlige parti, Nyt Demokrati, der lige som det græske socialistparti, PASOK, - i modsætning til Syriza - har været dybt medansvarlige for tidligere tiders gældsstiftelse og uansvarlige økonomiske politik. Men alle midler tæller åbenbart for trojkaen: Både at bringe Grækenland til fallittens rand såvel som at true med, at hvis Grækenland skulle droppe euroen, så ryger man helt ud af EU. Uanset at det er helt utænkeligt, al den stund, at der jo er EU lande, som IKKE er medlem af euroen, så hvorfor skulle ikke også Grækenland have ret dertil. Hertil kommer, at man også gambler med EU s egen økonomi. Eurozonens lån til Grækenland svarer samlet til over 3 procent af eurozonens BNP. Tvinges Grækenland til statsbankerot er det altså ikke ringe tab eurozonens lande selv står til. Vi har altså en situation, hvor EU toppen ikke alene i detaljer vil diktere et medlemslands indre forhold og politik, men hvor EU toppen har intrigeret for at vælte en lovligt valgt regering i et medlemsland. Det rejser helt grundlæggende spørgsmål om den manglende demokratiske karakter af trojkaen. 24 ) Jf. Nielsen, Jørgen Steen: Nobelprisøkonomer til grækerne stem nej. Information

11 11 Den græske Syriza regering svar var det eneste forsvarlige demokratisk set: At sende EU s tilbud inkl. lån og sparekrav til demokratisk afgørelse hos den befolkning, som skal leve med følgerne uanset udfaldet. Det er ganske illustrativt, at dette ikke huede EU toppen, der reagerede med heftig vrede over således at få trukket sit magtspil og sine nedskæringskrav ud i det åbne dagslys. Ingen nem afgørelse. Men det grundlæggende må siges at være rigtigt, at den græske befolkning selv fik lov til at træffe afgørelsen, om man skal tiltræde trojkaens plan eller ej? For det er som sagt den græske befolkning der skal leve med konsekvenserne af valget. Accepterer Grækenland trojkaens krav, vil landet uanset en evt. gældsnedskrivning skulle se frem til mange års sparepolitik, som vil høvle lønninger, velstand og velfærd helt ned under gulvbrædderne. Accept betyder også, at Grækenland må vinke farvel til enhver politisk selvstændighed alle økonomiske beslutninger af betydning vil skulle konfirmeres af trojkaen. 25 Svaret blev som bekendt et rungende nej. Den græske regering vil på grundlag heraf føre nye forhandlinger og ønsker at forblive i euroen. Men spørgsmålet er, om Tyskland og eurozonen er blevet klogere og vil komme grækerne i møde omkring en gældsnedskrivning og en lempeligere reformpolitik. 26 Eller om man vil fortsætte sin uforsonlige stonewalling af Grækenland. I så tilfælde tvinges Grækenland til statsbankerot og udtræden af euroen. Udtræder Grækenland af euroen vinder man en økonomisk politisk selvstændig, som landet ikke har i dag: Grækenland vil så kunne føre sin egen valuta og rentepolitik og indrette denne efter landets økonomiske situation. Man vil så hurtigt kunne devaluere sin egen genindførte valuta og dermed billiggøre græske eksportvarer. Men heller ikke det vil være nogen walkover : Konsekvensen vil være stigende inflation og dermed udhuling af befolkningens forbrug og levetandard. De græske banker vil formentlig været truet af konkurs på grund af deres store beholdning af herefter værdiløse statsobligationer og må den græske banksektor må formentlig derfor nationaliseres. Og Grækenland vil blive tvunget til benhårde forhandlinger med kreditorer og til at finde en mindelig ordning med disse, hvis man skal 25 ) Jf. Krugman, Paul: Grækenland er nødt til at sige fra overfor trojkaen. Politiken ) Jf. Nielsen, Jørgen Steen: Grækerne har vakt den europæiske folkestemning og jf. Nielsen, Jørgen Steen og Lasse Soll Sunde: Kaos i kølvandet på græsk afstemning. Information

12 12 gøre sig håb om igen at kunne låne penge til økonomisk udvikling af landet. På ingen måde heller nogen rosenrød fremtid. Uanset hvad der sker med Grækenland, står der i EU en kamp tilbage: En kamp for at få EU toppens beslutninger underlagt demokratisk kontrol og en kamp for at få brudt neoliberalismens greb om EU s økonomiske politik til fordel for vækst, beskæftigelse og velfærd.

Euroen på selvmordskurs.

Euroen på selvmordskurs. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk 2. udvidede udg. 1 Euroen på selvmordskurs. Euroen trækker

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed?

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed? Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå RAPPORT asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio 1 påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas KRITISKE ANALYSER DEN ØKONOMISKE KRISE I DANMARK: BAGGRUND,

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379 INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 29 Indledning 29 International baggrund 46 Indenlandsk efterspørgsel 66 Udenrigshandel og betalingsbalance 82 Produktion og beskæftigelse 91 Løn og priser

Læs mere

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui DAGPENGE opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd OG fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF Thomas Pihl Gade, Sune Malthe-Thagaard og Louise Funch Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den Internationale Valutafond, IMF,

Læs mere