Fælles Medicinkort (FMK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Medicinkort (FMK)"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Fælles Medicinkort (FMK) Allerød Kommune Udarbejdet af: Randi Køhler & Gowshi Sivarajah Juli 2014

2 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Mobilisering... 3 Projektorganisering... 3 Tidsplan... 4 Økonomi... 5 Risikolog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Teknisk implementering... 6 Opgradering af EOJ-system... 6 Oprettelse af testmiljø... 6 Adgang til sundhedsdatanet... 6 Central håndtering af digitale medarbejdersignaturer... 6 Organisatorisk implementering... 6 Opdaterede arbejdsgange... 6 Adgang til FMK... 7 Undervisning... 7 Overgang til drift... 8 Klargøring af medicinkort... 8 Opfølgning... 9 Medarbejdernes anvendelse... 9 Teknisk opfølgning... 9 Kommunikation Ledere Medarbejdere Praktiserende læger Borgere og pårørende Politikere... 11

3 Baggrund Medicinsk behandling er i dag fordelt over flere sektorer. Regioner, kommuner og praktiserende læger. De organisatorisk selvstændige sektorer der udfører medicinsk behandling, har ikke adgang til et fælles opdateret information om, hvilken medicin en borger aktuelt er i behandling med. Dette medfører fejl i medicineringen. Behandlingen kan ske med et forkert præparat, forkert dosis eller have uønskede virkninger ved samtidig brug af flere præparater. Med det Fælles Medicinkort vil personale på tværs af sektorer få adgang til og vedligeholde et opdateret og retvisende billede af patienters medicinske behandling. Det Fælles Medicinkort vil derfor kunne bidrage til en øget kvalitet af behandlingen, samt en reduktion i antallet af fejlbehandlinger. Formål Målet med Fælles Medicinkort i kommunalt regi, er at de kommunale elektroniske omsorgsjournaler kan tilgå disse fælles informationer, og indgå i det kommunale personales arbejde med medicin. For at dette kan lade sig gøre, skal der ske en implementering på to niveauer. En teknisk implementering, så nye funktioner i den elektroniske omsorgsjournal kan tilgå disse informationer, samt en organisatorisk implementering, hvor arbejdsgange skal opdateres i forhold til de nye informationer. Ifølge økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL skal den tekniske implementering være færdig ved udgangen af 2014, og organisatorisk implementeret medio 2015, hvor projektet vil overgå til drift. Overordnet kan implementeringen af FMK inddeles i 6 trin, der fremgår af nedenstående figur. På baggrund af erfaringer, anbefales et stramt forløb i implementeringen af FMK, hvor ibrugtagning sker over en kort tidsperiode. Dette giver en bedre effektivitet og brugeroplevelse. Erfaringer fra lignende implementeringsprojekter viser, at det giver et godt resultat at have den tekniske implementering klar inden den organisatoriske implementering igangsættes. I figuren er processerne sideløbende, men vil reelt ligge efter hinanden. Mobilisering Projektorganisering En del af mobiliseringen, er at skabe en projektorganisering omkring projektet. I Allerød Kommune er projektorganiseringen som følger. Projektejer: Sundhedschef Lisbeth Pedersen

4 Styregruppe: Leder af hjemmeplejen Brigitta Pranov, og Leder af Lyngehus Bente Nees. Projektgruppe: Ninette Kragh fra Plejecenter Skovvang, Jannie Lykke Jensen fra Plejecenter Engholm, Gitte Lykke fra Plejecenter Mimosen, Ulla Herskind fra hjemmesygeplejen, Pernille Jensen fra Plejecenter Lyngehus. Projektleder: Udviklingskonsulent Randi Køhler. Udover disse grupper skal der udvælges superbrugere. Det er besluttet at have 4-5 superbrugere fra hjemmeplejen, og en superbruger fra hvert plejecenter. Tidsplan 2013 November - Business case til projektsekretariatets styregruppe it- og digitalisering. December - Businesscase godkendt og sendt til chefgruppen - Starte etablering af signaturserver. Møde mellem it afd. og signaturgruppen Januar - Informere hjemmeplejens ledere Marts - Information til Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) - Deltagelse af Medcom konsulent Maj - Signaturserver oprettet Juni - Information til ledere - Information til KLU - Sag til SVU - Test af signaturserver - Indgå aftaler med leverandør af omsorgssystem i forhold til licenser mv. September - Etablering af testmiljø omsorgssystem December - Opgradering 2015 Januar - Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser - Afstemning af medicinkort - Udarbejdelse af vejledninger - Undervisning af superbrugere og slutbrugere Februar - Overgå til drift Maj - FMK anvendes korrekt - Opfølgning gennemføres

5 Økonomi Kommunens version af omsorgssystemet skal opgraderes for, at kunne tilgå FMK. Denne opgradering vil kræve en engangsinvestering på kr. Herefter skal der afsættes et årligt på kr. til vedligeholdelse og service af systemet. Denne udgift kan afholdes af Ældre og Sundheds budget for velfærdsteknologi. En udspecificering af bestanddelene i denne opgradering, og prisen for hver enkelt, kan ses i nedenstående tabel. Antal Modul Enhedspris, kr. Samlet engangspris, kr. Årligt vedligehold, kr. Årlig service, kr. 1 stk. FMK integration 3 kr. pr. borger timer Projektledelse stk. Installation og opsætning dag Undervisning dag Option Konsulentbistand Opfølgning og sparing i forhold til faglig udrulning I alt Som beskrevet i afsnittet vedrørende undervisning, skal kommunens medarbejdere undervises i brugen af FMK. I denne forbindelse skal der derfor afsættes midler til frikøb af medarbejderne til undervisning. Superbrugerne skal undervises i systemet en hel dag, og slutbrugerne undervises i en halv dag. Udgiften for kursusafholdelsen for superbrugerne, er medregnet i engangsbeløbet for opgraderingen af systemet. Et overslag på frikøbsprisen for disse superbrugere ville være kr. Hertil skal der frikøbes medarbejdere til klargøring af medicinkort. Erfaringer fra pilotkommuner viser, at en medarbejder på 8 timer kan klargøre medicinkort. Frikøbsprisen for klargøringen af medicinkort estimeres til 3000 kr., ud fra at der klargøres 20 medicinkort på 8 timer Udstyr til kommunens oprettelse af signaturserver, der er obligatorisk for, at kunne bruge FMK, vil blive afholdt af IT og Økonomi, som en del af aftalen for den samlede leverance.

6 Teknisk implementering Opgradering af EOJ-system Når der tales om den elektroniske omsorgsjournal, dækker det over tre enheder, der skal spille sammen. Klientenheder som pc ere og smartphones der bruges til at tilgå journalen, servere og databaser, der leverer data til klientenheder, og netværksforbindelser der muliggør at de to enheder kan tale sammen. Alle disse tre delelementer skal opgraderes for, at kommunens omsorgssystem kan tilgå informationer fra FMK. Denne opgradering vil lokalt i kommunen, blive udført i december Oprettelse af testmiljø Når opgraderingen af omsorgssystemet har fundet sted, skal det testes om denne version fungerer som forventet. For at kunne teste FMK-dellen af systemet, er det nødvendigt med et testmiljø, der indeholder fiktive test-borgere. Dette er nødvendigt, da rigtige borgerdata ikke bruges i forbindelse med test. Borgerdata kan udelukkende bruges når den pågældende borger er i behandling. nationale retningslinjer udgivet fra NSI vil blive fulgt ift. afvikling af test. Adgang til sundhedsdatanet Sundhedsdatanettet har som formål, at give sundhedssektorens aktører mulighed for at kommunikere via en sikker og pålidelig kanal. Omsorgssystemet i kommunen skal bruge Sundhedsdatanettet til, at kunne tilgå oplysninger i det centrale FMK-system. Når omsorgssystemet går over til at hente oplysninger fra FMK, vil det dermed betyde øget trafik på kommunen forbindelse til Sundhedsdatanettet. Det skal derfor sikres, at der er kapacitet på denne forbindelse til at håndtere den ekstra belastning der kommer fra FMK. Central håndtering af digitale medarbejdersignaturer For at en medarbejder kan tilgå oplysninger på FMK, skal den pågældende medarbejder have logget på med en digital medarbejdersignatur. En stor del af kommunens medarbejdere, der håndtere medicin, skal derfor have oprette en digital medarbejdersignatur. Tidligere erfaringer har vist, at håndtering af en dette antal af medarbejdersignaturer, praktisk er umuligt uden en central signaturserver til at håndtere dette. Organisatorisk implementering Opdaterede arbejdsgange Kommunens arbejdsgange i forhold til, at håndtere medicin skal opdateres, når der inddrages oplysninger fra FMK. KL og MedCom har på baggrund af erfaringer fra pilotkommunerne i FMK-projektet, udarbejdet et dokument der beskriver hvilke arbejdsgange der bliver påvirket af FMK, og giver et bud på hvordan arbejdsgange med FMK designes. Påvirkede arbejdsgange er følgende. Læge visiterer ny borger til medicinhåndtering Borger indlægges på hospital Borger udskrives fra hospital

7 Læge ændrer på en borgers medicinering Klargøring af medicinkort i forbindelse med ibrugtagning af FMK Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort Dispensering af borgers præparater Administration af borgers præparater Medicingenbestilling og anmodning om receptfornyelse Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin Borger overflyttes fra en kommune til en anden Disse arbejdsgange er udarbejdet ud fra erfaringer fra pilotkommunerne. Derfor vil det være vigtigt, at vurdere disse arbejdsgange ud fra om de er kompatible med Allerød Kommunes organisering og samarbejde med eksterne partnere. Hvis det vurderes, at der er forhold der gør de anbefalede arbejdsgange inkompatible, skal arbejdsgangene tilpasses. Det er blevet besluttet i styregruppen, at projektgruppen arbejder med at opdatere disse arbejdsgange og vejledninger i forhold til brugen af FMK. Adgang til FMK Styregruppen for implementering af FMK i Allerød kommune har besluttet, at alle sygeplejersker og social og sundhedsassistenter, der er involveret i at give medicin, skal have adgang til oplysninger i FMK. Det centrale FMK system kontrollerer, at medarbejderne der foretager opslag i systemet, er oprettet i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. For at kunne tilgå FMK via omsorgssystemet skal den pågældende medarbejder derfor også være oprettet heri, såvel som at have digital medarbejdersignatur og rettigheder i det lokale omsorgssystem. Det skal derfor sikres, at medarbejdere i denne gruppe har autorisationsadgang. Social og sundhedsassistenter og sygeplejersker har ret til at få denne autorisation. Begge grupper bliver typisk oprettet i registret efter endt uddannelse. Retten for social og sundhedsassistenter kom dog først i 2008, hvorfor erfarne medarbejdere først skal oprettes. Medarbejdere der ikke er oprettet i autorisationsregistret, skal personlig ansøge om adgang hertil hos Sundhedsstyrelsen. Social og sundhedsassistenter samt hjælpere og andre, der ikke er involveret i at give medicin, vil derfor ikke få adgang til oplysninger i FMK. For disse medarbejdere er der udviklet en medhjælperfunktion i FMK. En medarbejder uden autorisation, vil kunne tilknyttes som medhjælper til en medarbejder der har autorisation, og vil få samme rettigheder som denne medarbejder. Sker dette vil der i logningen fremgå hvilken medarbejder der tilgik oplysningerne, og hvilken medarbejder denne er tilknyttet som medhjælp. Undervisning For at de opdaterede arbejdsgange kan blive taget godt i brug af de ansatte, er det en nødvendighed, at der undervises i de opdaterede arbejdsgange. Styregruppen har valgt, at superbrugerne skal undervises i systemet en hel dag, og slutbrugerne undervises i en halv dag. Uddannelsesforløbet for slutbrugerne er planlagt som følger: Inden deltagelse i undervisningen skal medarbejderne have læst udleveret materiale, som består af baggrundsviden om FMK og vejledning i anvendelse af omsorgssystemet.

8 3 timers undervisningssession: bestående af overordnet information om FMK, demonstration af funktionalitet i omsorgssystemet, praktiske øvelser inkluderer anvendelse af navigationssedler. Undervisningen vil blive afviklet i hold med ca. 20 deltagere. Undervisningen vil blive forestået af udviklingskonsulent og en superbruger. Der vil blive oprette en info-side på intra nettet, som medarbejderne efterfølgende kan anvende til at finde information. Superbrugere får særskilt undervisning af en dags varighed forestået af leverandøren af omsorgssystemet. Overgang til drift Klargøring af medicinkort Når omsorgssystemet bliver opgraderet til, at kunne tilgå informationer fra FMK, betyder det imidlertid ikke, at alle oplysninger automatisk går ind i systemet. Inden dette kan ske, skal der ske en manuel klargøring af alle medicinkort, der skal baseres på FMK oplysninger. Denne manuelle proces indebærer at 1. Borgerens eksisterende medicinkort i omsorgssystemet sammenlignes med medicinkortet der er baseret på FMK oplysninger. Der skal være overensstemmelse mellem de to kort. 2. Hvis der er overensstemmelse mellem de to kort, skal omsorgssystemet sættes til at trække oplysninger fra FMK. Hvis der ikke er overensstemmelse, skal man kontakte borgerens egen læge eller den læge, der har ordineret den medicin der er tvivl om. Målet for projektet er, at alle medicinkort skal konverteres. Det er dog muligt i omsorgssystemet at gøre dette gradvist, og ikke nødvendigvis for alle borgere samlet. Når en borgers informationer kommer fra FMK, vil det dog ikke være muligt at gå tilbage til de gamle funktioner. Hvor lang tid konverteringen vil tage, afhænger af hvor godt de praktiserende læger har taget FMK i brug. Erfaringer fra pilotkommuner er, at en medarbejder kan klargøre medicinkort i løbet af 8 timer. For at lette overgangen til FMK og klargøringen af medicinkort, bliver det anbefalet, på forhånd at gennemgå de eksisterende medicinkort i omsorgssystemet. Ligeledes bliver det anbefalet at sende lister over borgere, der overgår til FMK, til de praktiserende læger, der kan sikre at medicinkortet er opdateret. Styregruppen har valgt at klargøring af medicin kort udføres af få sygeplejersker der derved bliver klargøringseksperter. Tidsforbruget som den enkelte medarbejder anvender på at klargøre medicinkort afhænger af, hvor god kvaliteten er på medicinoplysningerne fra FMK. Tildeling af rettigheder. Når en medarbejder skal have adgang til at kunne hente oplysninger fra FMK via omsorgssystemet, er der en række administrative forudsætninger, som skal være foretaget. hvilket indebærer tildeling af FMK rettigheder i omsorgssystemet, tildeling af digital medarbejdersignatur, registrering af CPR-nummer og autorisations-kode, samt kontrol af navn.

9 Hvis alle oplysningerne er tilstede, vil det tage kort tid at tildele rettigheder i omsorgssystemet og tildele en digital medarbejdersignatur. Der planlægges at medarbejderne får tildelt alle rettigheder inden undervisningen og at udviklingskonsulenten tildeler rettigheder. Løbende tildeling af rettigheder udøves af udviklingskonsulenten og øvrige med systemadministrator rettigheder. Opfølgning Efter FMK er taget i brug, er det vigtigt at følge op på brugen. Om teknikken fungerer, men i lige så høj grad om medarbejderne bruger FMK-funktionaliteten efter hensigten. Medarbejdernes anvendelse For at kunne følge op på medarbejdernes anvendelse af FMK-funktionaliteten i omsorgssystemet, skal de utilsigtede hændelser følges nøje. Hvis der er utilsigtede hændelser, der relaterer sig til brugen af FMK oplysninger, skal der foretages en nærmere undersøgelse af hændelsen. Utilsigtede hændelser kan dog kun give et delvist billede, af hvor godt FMK bliver brugt af medarbejderne. Et yderligere redskab er at tage stikprøvekontroller. Dette kunne f.eks. være at medarbejderne efter et stykke tid med anvendelse, viser superbrugere en række af de medicinkort, der er blevet oprettet på baggrund af FMK oplysninger. Superbrugerne kan hernæst give feedback på anvendelsen. Det skal sikres at FMK bliver taget i brug efter planen. Det er ikke nødvendigvis en fordel, at have alle borgeres medicinkort konverteret fra start. Under indkøringsfasen kan der være praktiserende læger, der ikke anvender FMK efter hensigten, eller enkelte medicinkort vil kunne kræve mange lokale ordinationer. For at sikre at FMK bliver taget i brug som planlagt, anbefales det at følge op på hvor stor en andel af borgernes medicinkort, der er overgået til FMK, herunder opdelt på medarbejdergrupper. Hvor stor en andel af borgere med medicinhåndtering i kommunen har lægerne afstemt på FMK, fordelt på lægernes ydernumre. Hvor mange borgeres medicinkort får tilføjet lokale ordinationer i omsorgssystemet, efter medicinkortene er overgået til at være baseret på FMK oplysninger. Teknisk opfølgning Den tekniske opfølgning relaterer sig mest i forhold til svartider på systemet. Med svartider menes den tid, det tager fra medarbejderen laver en forespørgsel i systemet, til oplysningerne kommer frem på skærmen. På nedenstående figur ses, de mange trin forespørgsler og oplysninger skal igennem. Der er således mange led, hvor der kan opstå fejl og ventetider.

10 Kommunens interne netværk CAP/IP netværk Sundhedsdatanettet FMK FMK lev. netværk Mobildatanet Borgerens hjem En forespørgsel til FMK skal i gennem mange led inden oplysningerne fra FMK præsenteres for medarbejderen Derfor er det vigtigt at følge svartiderne, herunder særligt i spidsbelastningstidsrummet, som typisk er mellem kl. 8 og 9. Her møder medarbejderne på arbejde, og de praktiserende læger har telefonvagt. Der bør ikke være en svartid længere end 2 sekunder, upåagtet af tidsrummet. Hertil skal svartiderne følges over tid, i takt med at flere medicinkort bliver konverteret til FMK. Kommunikation Som det blev vist i figuren under implementering, vil kommunikationen foregå sideløbende med de andre dele af projektet, og vil vare fra start til slut. Kommunikationen vil være tredelt i forhold til ledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Ledere Forudsætningen for gode implementeringsprocesser, er at have lederopbakning til projektet. Derfor er denne del af kommunikationen vigtig. Specifikt i forhold til implementeringen af FMK i Allerød Kommune skal der kommunikeres ud til berørte ledere og teamledere på plejecentre og i hjemmeplejen. Disse skal være helt klare på visionen omkring projektet i forhold til at højne patientsikkerheden, og være helt klar over, at det er deres ansvar at medarbejderne tager systemet og arbejdsgangene i brug. Kommunikationen foregår på ledermøder og der afholdes særskilt leder-fmk-møder. Medarbejdere Udover at medarbejdere skal informeres om visionen ved projektet, er det vigtigt at medarbejderne bliver informeret om at de skal bruge deres faglighed til at vurdere oplysninger fra FMK, og er klar over at deres træk fra databasen bliver logget.

11 I opstartsfasen vil der uundgåeligt ske fejl på FMK. Medarbejderne skal derfor opfordres til at bruge deres sundhedsfaglighed, til kritisk at vurdere de oplysninger fra det centrale FMK-system. Praktiserende læger For at FMK bliver en succes skal de praktiserende læger informeres godt gennem hele forløbet. En forudsætning for, at medarbejdere i hjemmeplejen kan tilgå de rigtige informationer, er at de rigtige informationer bliver lagt i FMK af andre end medarbejderne. Her er de praktiserende læger i kommunen en vigtig snitflade, da borgere typisk bruger disse meget. Lægerne skal derfor være helt klare omkring visionen for projektet med at højne patientsikkerhed, samt status på projektet, så implementeringen i de to enheder kan koordineres. Allerød kommunes læger vil løbende blive informeret på møder, hvor dialoger om projektet tages. Der vil til første information være en repræsentant fra Med com tilstede, for at kunne imødekomme lægerens spørgsmål og tilvejebringe information ud fra lægernes mange forskellige it-systemer. Den kommunale praksiskonsulentlæge, vil løbende blive inddraget i projektet efter behov. Borgere. Påvirkede parter som borgere er vigtige at informere. Både i forhold til at det offentlige arbejder på at sikre dem mod fejl, men også så de er klar over deres muligheder og rettigheder med FMK. Dels er det vigtigt at borgere ved, at de har mulighed for at følge deres medicinering på Sundhed.dk. Hertil vil borgeren kunne fungere som en supplerende sikkerhed, da de dermed også kan finde fejl og mangler i deres medicinkort. Information til borgerne vil tilgå dem via lokal avis og kommunens hjemmeside. Politikere Udover parter der bliver berørt eller skal arbejde med FMK, vil der også være kommunikation til kommunens politikere, der vil blive informeret gennem en politisk sag til Sundheds- og Velfærdsudvalget.

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII) Projektbeskrivelse. Randi Køhler. Allerød Kommune. Marts 2016.

Fælles Sprog III (FSIII) Projektbeskrivelse. Randi Køhler. Allerød Kommune. Marts 2016. Fælles Sprog III (FSIII) Projektbeskrivelse Randi Køhler. Allerød Kommune. Marts 2016. 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Fase: Mobilisering...5 1.1. Projektorganisering...5 1.2. Projektplan...6 1.3.

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

FMK implementeringsplan

FMK implementeringsplan Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk 28-01-2013 FMK implementeringsplan 1. Indledning Kommunerne skal

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013

FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde. Juni 2013 FMK i kommunerne: Kommunernes parathed & KKR/KL samarbejde Juni 2013 Overordnet plan for FMK impl. Integrationsprojektet Pilotprojekt med 3 pilotkommuner og 3 EOJleverandører Mobilisering Mobilisering

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet Hvordan bliver jeres hverdag med FMK Hvilke udfordringer er der i projektet og hvordan håndterer

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 Funktionsevne, ydelser og medicin i de nye MedCom standarder ved Jeanette Jensen, konsulent, MedCom Det vil jeg sige noget om: Kort om KL og MedCom redskaber

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland

Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden Status fra MedCom v. Ken Wacker Implementering

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Artillerivej 5, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Koncern IT Emner Organisering af projektarbejdet herunder implementeringsstruktur

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

FSIII implementeringsguide

FSIII implementeringsguide FSIII implementeringsguide version 1.5 - (30.06.17) Opdateret version på baggrund af erfaringerne fra pilotfasen En guide til kommunens FSIII projektleder Version Dato Ændring 1.5 30.06.17 Opdateret efter

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Hovedfokus for FMK er nu at nå fuld og korrekt anvendelse af FMK hvilket har resulteret i en udvidelse af handlingsplanen.

Hovedfokus for FMK er nu at nå fuld og korrekt anvendelse af FMK hvilket har resulteret i en udvidelse af handlingsplanen. Bilag 2 Handlingsplan for Fælles Medicinkort (FMK) Version 2.0 Problemstilling Version 1.0 af handlingsplanen for Fælles Medicinkort blev udarbejdet for at understøttelse af forpligtende aftale i den nationale

Læs mere

Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016

Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016 Spørgsmål og svar til Fælles Sprog III og Cura (Q&A) Sidst opdateret: oktober 2016 Vi har her samlet en række spørgsmål og svar til den forandring, vi står over for med implementeringen af Fælles Sprog

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Drejebog 1: Organisation og Kontrakter

Drejebog 1: Organisation og Kontrakter FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 1: Organisation og Kontrakter Version af 19.05.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Organisering af projektet lokalt generelle anbefalinger 4. Bemanding af projektet

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK

ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK ERFARINGER MED FÆLLES MEDICINKORT I DANMARK Oplæg på Vitalis 9. april 2014 Chefkonsulent, MD Ivan Lund Pedersen Statens Serum Institut HOVED PUNKTER Lang tradition for at arbejde med e-medication i Danmark.

Læs mere

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner MedCom Danish Centre for Health Telematics Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner Alice Kristensen alk@medcom.dk Karina Hasager Hedevang khs@medcom.dk Status på FMK_PRIMÆR 2013 Projektets

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

Hvornår kan jeg komme igang med FMK?

Hvornår kan jeg komme igang med FMK? Som adviseret i seneste MedWin Nyt, bringes hermed en særudgave af MedWin Nyt, omhandlende den forestående implementering af Fælles Medicinkort (FMK) og digital signaturhåndtering hos MedWin kunder i primær

Læs mere

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 FMK Overgang fra projekt til drift Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 1 Overgang fra projekt til drift Målsætning øget tillid til medicinoplysninger og FMK fuld anvendelse af FMK korrekt anvendelse

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

1. Integrationer til de store eksterne systemer herunder FMK, Med.com and Labka

1. Integrationer til de store eksterne systemer herunder FMK, Med.com and Labka Sundhedsplatformen Lyngbyvej 20 2100 København Ø NOTAT Til: Forretningsudvalget i Region Sjælland Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.sundhedsplatform.dk Dato: 5. august 2016 Status på Sundhedsplatformen

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Kommune Hørsholm Klynge Gribskov Seneste revision 21. september 2010 / 25. oktober 2010/1. november/051110 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Gribskov- Klyngen\Hørsholm

Læs mere