SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS Ref. elbra Den 22.september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009"

Transkript

1 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg: Anders D. Lassen (frmand) Christian Hjrth, Dansk Ornitlgisk Frening Henrik Bertelsen, Dansk Landbrug Michael Brckenhuus-Schack, Dansk Landbrug Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse Ole Red Jakbsen, Danmarks Jægerfrbund Pul Hald-Mrtensen, Danmarks Naturfredningsfrening Niels Iuel Reventlw, Dansk Skvfrening Trine Skv, Friluftsrådet Fra Skv- g Naturstyrelsen deltg: Agnete Thmsen Ole Markussen Sandr Hestbæk Markus Thmas Skvgaard Mrtensen Peter Simnsen Elsebeth Braüner (referent) Fra DMU deltg: Aksel B Madsen Jørn Pagh Berthelsen Fra Skv & Landskab deltg: B Jellesmark Thrsen Der var afbud fra: Tmmy Dybbr, WWF, Verdensnaturfnden Ulrik Lrenzen, Skv- g Naturstyrelsen Mødet startede kl Gdkendelse af dagsrden 2. Gdkendelse af referat fra mødet 16. april Meddelelser 4. Fdring af ænder 5. Natura Regnskab/budget jagttegnsmidler 7. Frskningsstrategi

2 8. Frvaltningsplan skvmår 9. Status fra DMU vedrørende mnitering af bitpplaner 10. Ændring af bekendtgørelse m jagttegn, buejagt g våben g ammunitin 11. Evt. 1. Gdkendelse af dagsrden (Bilag ) Indstilling: Til gdkendelse Beslutning: Dagsrdenen blev gdkendt. 2. Gdkendelse af referat fra mødet 9. december 2008 (Bilag ) Resumé: Udkast til referat blev sendt i høring den 19. december 2008 med frist den 16. januar Der er mdtaget kmmentarer fra Christian Hjrth, Dansk Ornitlgisk Frening, Pul Hald- Mrtensen, Dansk Naturfredningsfrening, Aksel B Madsen, DMU. Referat med bemærkninger er udsendt den 27. januar Indstilling: Til gdkendelse Beslutning: Efter en krt drøftelse af ændringen af rdet regulering til frvaltning under pkt. 12 blev referatet gdkendt. 3. Meddelelser Fra frmanden Anders D. Lassen startede med at byde velkmmen til Trine Skv. Status jagttidsudvalget Anders D. Lassen gav en krt status fr arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende revisin af jagttidsbekendtgørelsen. Arbejdet er i gang g skrider fremad, g det frventes, at der pnås enighed m en indstilling til Rådet. Teknikergruppe m markvildt Pkt. afventede repræsentanterne fra DMU, sm var lidt frsinkede. Herefter bad Anders D. Lassen DMU frklare, hvad frmålet med gruppen var. Aksel B Madsen redegjrde fr frmålet med gruppen, sm er en pfølgning på frskningspakken Vildt g Landskab. Det er et fagligt frum, sm skal hjælpe DMU med at finde knkrete, praktiske løsninger fr phjælpning af bestandene af markvildt på baggrund af de indkmne frskningsresultater. Fra sekretariatet Evaluering EU-sager Ole Markussen knstaterede, at Rådet får de lvede mails fra EU-specialudvalget. Anders D. Lassen knkluderede, at Rådet vil vurdere rdningen g behvet herfr på et senere tidspunkt. Status fr bitpplanvejledningen 2

3 Sandr H. Markus plyste, at vejledningen g det tilhørende regneark nu ligger på styrelsens hjemmeside. Arbejdet med tilretning af bilagene er i gang g færdiggøres så hurtigt sm muligt. Der arbejdes endvidere på snarest muligt at få udarbejdet retningslinjer fr kursusindhldet, så gdkendelse af udsætningskurserne kan kmme i gang. Status vedrørende habitatlvfrslaget Thmas S. Mrtensen plyste, at lvfrslaget er fremsat, g første behandling i Flketinget sker trsdag den 26. marts Lvfrslaget frventes vedtaget inden smmerferien g frventes at træde i kraft i starten af ktber Prgram fr septembermødet Det blev plyst, at der arbejdes videre med frslaget m udflugt til Salthlm med møde på Vestamager. Agnete Thmsen plyste, at ministeren er kaldt i samråd den 25. marts 2009 m agerlandets fugle. Fra medlemmerne Christian Hjrth plyste, at der er fundet en havørn ved Saltbæk Vig, sm er blevet skudt. DOF har meldt sagen til plitiet. Der er efterfølgende samme sted fundet en død spurvehøg, sm tilsyneladende gså er skudt. Michael Brckenhuus-Schack plyste, at Dansk Landbrug er kmmet med et plæg til Grøn Vækst. Trine Skv frtalte krt m Friluftsrådets Find Fråret -kampagne g henledte pmærksmheden på Friluftsrådets generalfrsamling den 29. april, hvr der vil blive samlet p på det seneste års debat m adgang til naturen g hvr Friluftsrådets bestyrelse vil fremlægge en handlingsplan Pul Hald-Mrtensen meddelte, at Danmarks Naturfredningsfrening er kmmet med et udspil til en landbrugsplitik. Ole Red Jakbsen pfrdrede til at få mstændighederne mkring den døde havørns endeligt fuldt belyst g tg i øvrigt skarpt afstand fra hændelsen, sm Danmarks Jægerfrbund ligeledes har meldt til plitiet. Ole Red Jakbsen gav endvidere udtryk fr skuffelse ver, at det senest fremsatte lvfrslag (habitatlvfrslaget) frtsat indehlder en ændring af reglerne m jagt på havet. Thmas S. Mrtensen plyste hertil, at spørgsmålet, efter mdtagelsen af plysninger fra Danmarks Jægerfrbund, har været frelagt juridisk specialudvalg, sm bl.a. rådgiver regeringen m juridiske spørgsmål m frtlkningen g anvendelse af EU-retten, g at udvalget har fasthldt, at der er behv fr den freslåede ændring. 4. Fdring af ænder (Bilag ) Resumé: Friluftsrådet har ønsket punktet på dagsrdenen med følgende begrundelse: 3

4 Friluftsrådet ønsker drøftet prblemerne vedrørende fsfrudledning i.f.m. fdring af ænder, jf. Faglig Rapprt fra DMU Påvirkninger af søers fsfrindhld sm følge af udsætning af gråand. Af rapprten fremgår at, fdring af ænder utvivlsmt yder et ikke ubetydeligt bidrag til kncentratinerne af tp Dette bidrag er dg ikke kvantificeret. Det burde være teknisk muligt at udvikle løsninger, der indebærer at ænder kan fdres samtidig med, at udslippet af fsfr fra fderet til søvandet minimeres. DMU rapprten er vedlagt sm bilag Punktet har været på dagsrdenen på møderne i både september g december 2008, men er på grund af tidsnød blevet udsat på begge møder. Indstilling: Til diskussin Beslutning: Trine Skv redegjrde fr baggrunden fr punktet g pfrdrede Vildtfrvaltningsrådet til at franledige et prjekt igangsat med henblik på at få udarbejdet ngle retningslinjer fr, hvrdan fdring kan ske med mindst mulig fsfrudledning til følge. Anders D. Lassen præciserede, at der er indgået et frlig mkring udsætning, sm dg ikke støttes af Dyrenes Beskyttelse g Danmarks Naturfredningsfrening. Frliget er ikke i spil her. Trine Skv bekræftede dette g henviste i øvrigt til sin redegørelse fr baggrunden fr at spørgsmålet tages p. På baggrund af en drøftelse bl.a. af teknik mkring fdring i, på g ved vand, knkluderede Anders D. Lassen, at Rådet var delt i spørgsmålet, men at et flertal af Rådets medlemmer beder Skv- g Naturstyrelsen m et plæg til et sæt praktiske retningslinjer fr, hvrdan fdring af ænder kan ske på en måde, så udledningen af fsfr mindskes. Retningslinjerne bør indgå i det kursus m udsætning, sm Skv- g Naturstyrelsen skal gdkende, g sm alle udsættere af mere end 100 ænder skal gennemgå. 5. Natura 2000 Resumé: Lisbeth Andersen fra By- g Landskabsstyrelsen vil frtælle m Natura 2000-prcessen: Baggrunden fr arbejdet, hvad er det, der er gjrt g hvad er det, der vil ske fremver g hvrnår. Indstilling: Til rientering Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde, idet de relevante medarbejdere hs By- g Landskabsstyrelsen var ptaget hele dagen af et andet møde. Anders D. Lassen udtrykte skuffelse ver By- g Landsskabsstyrelsens priritering. 6. Regnskab/budget jagttegnsmidler (Bilag ) Resumé: Det endelige regnskab fr 2008 samt budget fr periden er vedlagt sm bilag Indstilling: Til rientering g diskussin 4

5 Beslutning: Rådet gennemgik g drøftede regnskabet g budgettet, ligesm der blev stillet knkrete spørgsmål til indhldet af g udviklingen i en række prjekter g pster. Der blev frespurgt m status på prjekt m rdenticider i rvfugle. Aksel B Madsen lvede at vende tilbage med en status på næste møde. Efter Rådets drøftelse knkluderede Anders D. Lassen, at det var gdt at få en detaljeret gennemgang af regnskab/budget g den deraf følgende drøftelse. På baggrund af gennemgangen g den deraf følgende klarhed ver de kmmende års begrænsede midler til prjekter m.v., vil Rådet skrive et brev til ministeren, hvri ministeren rådes til at reducere den årlige verførsel til naturfrvaltningsmidlerne med 8 mi.kr. Beløbet vil i stedet kunne bruges til andre frmål, herunder vildtfrskning. Rådet gav, sm tidligere, klart udtryk fr sin mdstand md anvendelsen af jagttegnsmidler til pkøb af arealer, hvilket en str del af naturfrvaltningsmidlerne, sm de 8 mi.kr. indgår i, anvendes til. 7. Frskningsstrategi ( ) Resumé: På baggrund af drøftelsen på det sidste møde har Skv- g Naturstyrelsen færdiggjrt strategien fr frskning i de kmmende år. Strategien er vedlagt sm bilag Indstilling: Til diskussin Beslutning: Ole Markussen g Peter Simnsen præsenterede krt strategien, sm den er udmøntet på baggrund af input fra DMU, Skv & Landskab, By- g Landskabsstyrelsen, samt Vildtfrvaltningsrådet, bl.a. på det seneste møde den 9. december Peter Simnsen plyste, at der fr periden er igangsat frskningsprjekter i størrelsesrdenen 52 mi. kr. Ole Markussen henviste endvidere til, at der ikke pt. er plads i budgettet til at sætte nye prjekter i gang, hvrfr de indkmne prjektansøgninger er plistet, men ikke pririteret. På baggrund af Rådets drøftelse knkluderede Anders D. Lassen, at det er et udmærket papir at arbejde videre på baggrund af, g at Rådet tager strategien til efterretning. 8. Frvaltningsplan skvmår (Bilag g ) Resumé: Miljøministeren har den 2. februar 2009 svaret FMPU på et spørgsmål vedrørende udarbejdelse af frvaltningsplan fr skvmår. Ministeren har i den frbindelse bedt Vildtfrvaltningsrådet m at tage stilling til spørgsmålet. Spørgsmål g svar vedlægges sm bilag Samme spørgsmål har tidligere været rejst af Danmarks Naturfredningsfrening på møderne i september 2008 g december På grund af tidsnød er punktet blevet udsat begge gange. Danmarks Naturfredningsfrening har i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser g Statens Naturhistriske Museum gennemført Prjekt Skvmår, sm har tilvejebragt ny viden m skvmårens levevis i Danmark. Der freligger en specialerapprt g m krt tid vil der freligge en rapprtering fra Danmarks Miljøundersøgelser. På baggrund af resultaterne har Danmarks Naturfredningsfrening udarbejdet et diskussinsplæg til en frvaltningsplan, sm har været frelagt Dansk Skvfrening til indledende kmmentarer. 5

6 Danmarks Naturfredningsfrening anmder Vildtfrvaltningsrådet m på baggrund af drøftelserne at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af teknikere udpeget af de relevante rganisatiner, sm med udgangspunkt i rapprteringerne fra Prjekt Skvmår, diskussinsplægget samt Dansk Skvfrenings kmmentarer hertil, kan udarbejde et egentligt udkast til en frvaltningsplan, sm kan frelægges Vildtfrvaltningsrådet. Bilag : DN s diskussinsplæg til en frvaltningsplan (wrdfil), Dansk Skvfrenings freløbige kmmentarer hertil samt specialerapprt. Indstilling: Til diskussin Beslutning: Aksel B Madsen redegjrde krt fr indhldet af DMU s rapprt m skvmår. Rådet drøftede behvet fr en frvaltningsplan fr skvmår, herunder prprtinerne i frhld til behvet ved andre arter. Peter Simnsen redegjrde fr retningslinjerne fr, hvrnår g i hvilke situatiner der udarbejdes frvaltningsplaner. Fr så vidt angår det rejste spørgsmål m jagtfredning af husmåren, henviste Anders D. Lassen spørgsmålet til arbejdsgruppen m jagttidsrevisin. På baggrund af Rådets drøftelser knkluderede Anders D. Lassen, at et bredt udsnit af Rådet ikke mener, der pt. er behv fr udarbejdelse af en frvaltningsplan fr skvmår. 9. Status fra DMU vedrørende mnitering af bitpplaner ( ) Resumé: På baggrund af Vildtfrvaltningsrådets udmeldinger på det sidste møde den 9. december 2008 m prjektet vedrørende mnitering af bitpplaner er DMU blevet bedt m at redegøre fr status på prjektet. Indstilling: Til diskussin Beslutning: Jørn Pagh Berthelsen, DMU, redegjrde fr indhldet af det fremsendte statusntat, herunder fr frslaget til ændret mniteringsstrategi g metde. Dette var begrundet i følgende: 1) frmnitering har iflg. DMU s pfattelse haft til frmål på få testejendmme at sikre enighed m mniteringsmetden i bitpplanudvalget fuldstændig i lighed med den psitive prces sm har været ved udarbejdelse af vejledningen, 2) at det er effekterne af bitpplanerne sm DMU er blevet bedt m at mnitere - ikke ejendmmens basisnatur på markfladen, 3) at en bitpplanejendm først eksisterer når den er anmeldt, derfr er det ikke muligt at mnitere inden da, 4) DMU s uvildige mnitering af natureffekterne kræver en tilfældig (randm) udvælgelse af ejendmme, 5) da de frskellige valgte bitpplantiltag på individuelle ejendmme er frivillige, kan der først eftermniteres, når tiltagene rent faktisk er udmøntet. Næste skridt vil være indkaldelse af arbejdsgruppen med henblik på drøftelse g vedtagelse af det endelige metdevalg. Det blev fra flere sider anført, at man fra Rådets side havde frventet, at en frmnitering bestd af en nulpunktsanalyse frud fr det tidspunkt, hvr der igangsættes bitpfrbedrende tiltag. Anders D. Lassen påpegede, at prjektet netp var sat i gang så tidligt, at der ville kunne udarbejdes en nulpunktsanalyse, g at der sågar var lavet et tillæg til kntrakten mellem DMU g Skv- g Naturstyrelsen i 2008 netp med henblik på frmnitering. Han pegede endvidere på, at DMU ved endnu 6

7 ikke at være gået i gang har frpasset chancen fr at lave en sådan analyse. Jørn Pagh Berthelsen redegjrde fr, hvrfr en sådan nulpunktsanalyse efter DMU s pfattelse ikke har ngen større værdi fr den egentlige mnitering. Det blev påpeget fra flere sider, at det er vigtigt, at mniteringsarbejdet på de udvalgte ejendmme sker i tæt samarbejde med grundejerne, således at disse får gavn af de resultater, de bidrager til. På baggrund af Rådets drøftelser g de bemærkninger, der fremkm, herunder at det er vigtigt, at resultaterne stilles til rådighed løbende fr såvel de implicerede grundejere g arbejdsgruppen, tg Rådet DMU s redegørelse til efterretning. 10. Ændring af bekendtgørelse m jagttegn, buejagt g våben g ammunitin (Bilag ) Resumé: Skv- g Naturstyrelsens frslag til revisin g ensretning af reglerne m prøver (jagttegn, riffel g bue) m.v. Der freslås en ensretning af reglerne m prøver samt ændring af reglerne m skiver i frbindelse med riffelprøverne. Der vil endvidere blive frslået en frhøjelse af prøvegebyrerne, så de fremver vil dække de faktiske mkstninger ved afhldelsen. Denne del af ændringen skal afklares. Indstilling: Til diskussin Beslutning: De freslåede ændringer blev gennemgået g knkrete spørgsmål hertil besvaret. Spørgsmålet m at nuancere frbuddet md brug af lyddæmper ved at gennemføre en sndring mellem lyddæmper g rekyldæmper blev drøftet ud fra en mere principiel vinkel. Sandr H. Markus frklarede, at man i Sverige har lignende regler fr persner, der anvender skydevåben erhvervsmæssigt. Pul Hald-Mrtensen udtrykte, af kntrlmæssige hensyn, betænkelighed ved muligheden fr, at lyddæmpning kan anvendes til ulvlig jagt. Anders D. Lassen knkluderede, at Rådet, brtset fra den nævnte betænkelighed, ikke havde indvendinger md den freslåede sndring g ikke i øvrigt havde bemærkninger til de freslåede ændringer. 11. Evt. Christian Hjrth efterlyste en gennemgang af de senest vedtagne ændringer af jagt- g vildtfrvaltningslven. Ole Markussen tilbød en gennemgang af såvel de seneste ændringer sm de nye, endnu ikke vedtagne ændringer, i frbindelse med det næste møde. Christian Hjrth bad ligeledes m at blive gjrt bekendt med indhldet af den seneste skrivelse fra Kmmissinen vedrørende vildtskadebekendtgørelsen. Dette blev støttet af Ole Red Jakbsen. Thmas S. Mrtensen plyste, at der ikke kan gives ffentlighed mkring skrivelsen uden Kmmissinens tilladelse. Endelig gav Christian Hjrth udtryk fr et ønske m, at ministeren møder Rådet, inden Rådet skal nyudpeges i Sandr H. Markus plyste, at der er lavet tekniske ændringer i det ntat Rådet fik på mødet i september 2008 m evaluering af buejagten. Det tilrettede ntat vil blive fremsendt til Rådets medlemmer. 7

8 Bjarne Clausen gjrde pmærksm på, at der ved tilladelse til dyrehaver, gives tilladelse til flere dyr, end arealet kan bære, samtidig med at der fastsættes restriktiner fr tilførsel af fder udefra. En sådan praksis medfører en risik fr dyreværnsmæssige prblemer p.g.a. fødemangel. Agnete Thmsen plyste, at der er givet en tilladelse, g at afgørelsen indehlder et vilkår m en frvaltningsplan, der bl.a. skal redegøre fr, hvrdan den nævnte prblematik løses. Mødet sluttede kl

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Regnskabskonferencen 2015

Regnskabskonferencen 2015 www.pwc.dk Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning. Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere