Brotakster og Øresundsintegration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brotakster og Øresundsintegration"

Transkript

1 Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002

2 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Indhold Sammenfatning for beslutningstagere... 3 Baggrund for beregninger... 5 Aktuelle takster... 7 Beregningsforudsætning... 7 Det anvendte datagrundlag Copenhagen Economics Side 2 af 10

3 10. marts HK Brotakst Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Sammenfatning for beslutningstagere Copenhagen Economics og Inregia har ved hjælp af Erhvervslivets Øresundsindeks anskueliggjort at integrationsprocessen er cirka halvvejs. Der er mange tiltag og initiativer der har betydning for fortsat integration i Øresundsregionen. En stribe tiltag har hver for sig en mindre effekt på integrationen, mens andre tiltag har stor enkeltstående effekt. En nedsættelse af brotaksten hører til den gruppe af initiativer der har relativ stor enkeltstående effekt. Erhvervslivets Øresundsindeks vil stige med 8 indeks-point, fra 53 til 61, såfremt brotaksten over en længere årrække holdes på et niveau der er 50 procent lavere end niveauet i Et indeks tal på 100 svarer til høj integration. En takstnedsættelse kan således lukke ca. 15 procent af gabet i forhold til høj integration. Dermed kan det illustreres, at brotaksten har betydning for integration af erhvervslivet i Øresundsregionen målt ved ændringen i Øresundsindekset. På kort sigt er effekterne cirka halvt så store som på lang sigt. Indekset vil da stige med 4 indeks-point fra 53 til 57. Selvom brotaksten sænkes med 50 procent vil den, sammen med andre barrierer, fortsat virke som en hindring for integrationen. Før en takstnedsættelse oversatte vi Copenhagen Economics Side 3 af 10

4 barriererne til at modsvare mindst 300 kilometers afstand. En 50 procents takstnedsættelse vil reducere denne mentale afstand til cirka 250 kilometer. Vi har til illustrationsformål undersøgt hvor langt man kan rejse med et DSB-månedskort, hvis man bruger de samme penge som et bilpendlerkort til broen koster (pr. marts 2002). Den nuværende brotakst (2400 kr/måned) svarer til et DSB-månedskort mellem København og Rødby Færge. Med en halvering af prisen svarer bilpendlerkortet til broen rent prismæssigt til et DSB kort mellem København og Ringsted. Et månedskort med tog til København-Malmø koster til sammenligning 1200 kr/måned. Biltrafikken over den faste forbindelse er den mest prisfølsomme rejseform og her vil effekten af en takstreduktion være størst. Det skyldes at en stor del af disse rejser er indkøbsrejser (ca. 65 procent) og disse er meget følsomme overfor ændringer i brotaksten. Pendlingen over Øresund påvirkes også positivt af lavere brotakster, men i mindre grad end de øvrige rejseformål. Dette tyder på at den manglende integration på arbejdsmarkedet ikke kan opnås alene ved takstændringer. Der vil derfor fortsat være behov for øgede integrationstiltag på arbejdsmarkedet - selv hvis brotaksten var nul. Opgørelsen af Erhvervslivets Øresundsindeks viste at den svenske side er tættere på niveauet for fuld integration end den danske. Der er en svag tendens til at danskerne vil reagere kraftigere på prisnedsættelser end svenskerne. Dette hænger sammen med at den danske side er mindre integreret i den nye region end den svenske. Københavns tiltrækningskraft i form af dens metropol-effekt gør at svenskerne allerede rejser oftere over Øresund. Denne tendens er dog ikke så betydelig at den vil slå igennem på Øresundsindekset opgjort for de to lande hver for sig. Samtidige takstændringer for lastbiler på den faste forbindelse og på færgerne vil kun have ganske ubetydelig effekt på den samlede handel og fragt af gods over Øresund. En ensidig takstnedsættelse på den faste forbindelse vil kunne tiltrække trafik fra færgerne, men der vil altovervejende være tale om omfordeling af trafik og ikke generering af ny og integrationsfremmende trafik. Copenhagen Economics Side 4 af 10

5 Baggrund for beregninger Prisen for at krydse Øresundsbroen med bil, tog eller lastbil har betydning for trafikken over broen. Lavere priser (brotakster) vil skabe mere trafik over Øresund generelt og mere trafik betyder flere og hyppigere kontakter mellem de to dele af regionen. Øget kontakt vil øge integrationen i regionen. Vi vurderer brotakstens betydning for dynamikken og integrationen i regionen ved at foretage en beregning af hvor meget højere Erhvervslivets Øresundsindeks ville være, hvis brotaksten blev nedsat med 50 procent 1. Et prisfald på 50 procent for både broen, færger og tog over Øresund forventes på langt sigt at medføre en stigning i Erhvervslivets Øresundsindeks med 8 point fra 53 til 61, jævnfør tabel 1a. Et indeks tal på 100 svarer til høj integration. En takstnedsættelse kan således lukke ca. 15 procent af gabet i forhold til høj integration. Brotaksten er således en væsentlig, men ikke alt afgørende faktor for integrationsprocessen. Der er ikke forskel på de to dele af regionen. Beregningen gælder under forudsætning af, at der ikke samtidig sker andre ændringer der fremmer integrationen. Såfremt der samtidig sker ændringer, på for eksempel arbejdsmarkedsområdet, vil effekten af lavere brotakster være større. Tabel 1a: Vi forventer følgende stigning i Erhvervslivets Øresundsindeks på lang sigt ved et generelt prisfald på 50 procent for rejser over Øresund 100 = høj integration DK S I alt ØRESUNDSINDEKS, før ØRESUNDSINDEKS, efter Forskel, indeks-point På kortere sigt (såfremt man benytter de seneste skøn for prisfølsomhed) vil integrationseffekten være mindre. Erhvervslivets Øresundsindeks vil på kort sigt stige med 4 indeks-point fra 53 til 57, jævnfør tabel 1b. Tabel 1b: Vi forventer følgende stigning i Erhvervslivets Øresundsindeks på kort sigt ved et generelt prisfald på 50 procent for rejser over Øresund 100 = høj integration DK S I alt ØRESUNDSINDEKS, før ØRESUNDSINDEKS, efter Forskel, indeks-point Vi vurderer ikke effekterne på broens finansiering og tager således ikke stilling til om der med en takstnedsættelse bliver behov for at øge andre skatter og afgifter for at dække en eventuelt manglende finansiering. Copenhagen Economics Side 5 af 10

6 Høj integration Erhvervslivets Øresundsindeks øget integration ved 50% lavere brotakst Lav integration 0 I dag Kort sigt Lang sigt Øresundsindekset består af en række indikatorer for integrationen og vi har inddelt disse indikatorer i fire hovedgrupper. Indikatorerne markeret med fed antages at være direkte påvirket af lavere takster. En takstnedsættelse vil have effekt på flere indikatorer i indekset. Dels selvfølgelig indikatoren "brotakst", men også indikatorerne pendling, trafik og handel kan forventes at blive påvirket af lavere takster. De øvrige indikatorer kan være indirekte påvirket af lavere brotakster. Denne indirekte effekt er ikke medregnet, hvorfor vores skøn for hvor meget det samlede indeks vil stige, vil undervurdere den faktiske effekt af takstnedsættelser en smule. De øvrige indikatorer, som kan påvirkes indirekte af brotaksten, er imidlertid underlagt andre betydelige barrierer som skal nedbrydes før en eventuel indirekte effekt kan slå igennem. Her tænkes på barrierer på arbejdsmarkedet i form af ugennemskuelige og uhensigtsmæssige skattesystemer, kulturelle barrierer, sprogbarrierer med videre. En nedsættelse af brotaksten kan ikke alene ændre ved disse forhold, men den kan indirekte påvirke en række af indikatorerne i Erhvervslivets Øresundsindeks Hovedgruppe 1: Arbejdsmarked Pendling Arbejdsløshedsprocenter Flytninger Annoncering over sundet Ansættelser over sundet Hovedgruppe 3: Handel & Samarbejde Import af varer og tjenester Eksport af varer og tjenester Samarbejde/Joint Ventures Udnyttelse af ressourcer Konjunkturkonvergens Hovedgruppe 2: Trafik Biltrafik over broen Lastbiltrafik over broen Togtrafik over broen Offentlige transportforbindelser (Broafgiften) Hovedgruppe 4: Forretningsomkostninger Husleje for kontorlokale Priser på kontorudrustning Priser for el, varme og telefon Priser for dagligvarer Øresunds BigMac indeks Copenhagen Economics Side 6 af 10

7 Aktuelle takster Fra og med 1. februar 2002 falder priserne allerede på Øresundsbroen for privat- og erhvervsaftaler. Prisændringerne indebærer prisfald på op til 14 procent. Prisen for pendlere sænkes og desuden indføres Minipendler, som en helt ny type aftale. Dette fremgår af nedenstående prissammenligning i tabel 2. Vi foretager en beregning af prisændringer på 50 procent i forhold til prisniveauet for Dermed er noget af prisændringen allerede gennemført ved indgangen til 2002, men der mangler forsat en stor del af prisfaldet som vi analyserer her. Tabel 2: Der er allerede gennemført følgende prisreduktioner på Øresundsbroen i 2002 Køretøj Pct.vis ændring DKK DKK Procent Motorcykler ,0% Personbiler < 6m ,3% Varebiler m fl ,0% *Busser > 9m ,0% *Lastbiler 9<12m ,0% *Lastbiler > 12m ,2% Pendlerkort ,3% Kilde: Beregningsforudsætning Det takstscenarie vi regner på består af een fælles procentsats som alle takster nedsættes med. Der er tale om et groft skøn, som alene baserer sig på eksisterende materiale og estimationer. Vores skøn baserer sig på følgende antagelser: Kun indikatorerne pendling, trafik og handel forventes at blive påvirket af lavere takster. Andre indikatorer forbliver uændret Indikatoren brotakst er taget ud af beregningen for at undgå selvopfyldende profetier. Indeks med og uden indikatoren brotakst giver samme resultat for 2001, nemlig 53. Prisfølsomheden for rejser over broen kan findes i modeldokumentationen for Øresundsmodellen samt nyere analyser af prisfølsomheden efter broens åbning Der ændres kun på priserne på den faste forbindelse og på Helsingør-Helsingborg færgerne For den faste forbindelse sænkes alle priser med 50 procent Vi fokuserer alene på den lokale trafik. Det vil sige trafikken mellem Hovedstadsregionen og Skåne - den trafik som forventes at medvirke til øget integration Alt andet lige betragtning i øvrigt. Copenhagen Economics Side 7 af 10

8 Vi behandler alene ændringen i Øresundsindeksets værdi og diskuterer kort takstens betydning for dynamikken og integrationen i regionen på den baggrund. Vi vil ikke beregne konsekvenser for broens økonomi af den hypotetiske takstnedsættelse. I tabel 3 viser vi hvilke takstændringer vi har analyseret. Tabel 3: Vi beregner ændringer i Øresundsindekset på baggrund af disse prisreduktioner Prisreduktioner ift 2001-takster pris før pris efter Reduktion i pct Pendler med bil, per tur 70 kr/overfart 35 kr/overfart - 50% Almindelig biltur, enkelt 230 kr/overfart 115 kr/overfart - 50% Lastbil, per tur 650 kr/overfart 325 kr/overfart - 50% Togtur, enkelt 60 kr/overfart 30 kr/overfart - 50% Note: Prisen pr tur for pendlere er beregnet på baggrund af 40 enkeltrejser pr måned For at kunne beregne adfærdseffekterne af disse prisreduktioner har vi studeret Øresundskonsortiets prognosemodel og forhørt os om de seneste estimationsresultater fra tidsserieanalyser på den faktiske trafik på Øresundsbroen. Estimationsresultater fra tidsserieanalyser er dog ikke offentliggjort endnu, men de tyder på at prisfølsomheden i den trafikmodel man anvendte inden broens åbning er større end den faktiske effekt man kan måle på broen efter dens åbning. Med andre ord tyder de seneste estimationsresultater på at priselasticiteterne er lavere end oprindeligt antaget. Der kan derfor være grundlag for at forkaste adfærdseffekterne i den oprindelige prognosemodel. Vi vælger i denne analyse at se på to sæt af elasticitetsestimater. Dels et sæt elasticiteter baseret på vores skøn for seneste udvikling i trafikken over broen. Dem kalder vi kort-sigts elasticiteter, idet de er målt inden for et kortere tidsrum. Kortsigtselasticiteterne er vores skøn baseret på samtaler med Øresundskonsortiet. Vi beregner også effekterne af lang-sigts elasticiteter. Dette sæt af elasticiteter svarer til dem der er anvendt i den oprindelige prognosemodel. De to sæt priselasticiteter fremgår af tabel 4. Tabel 4: Vi benytter to sæt priselasticiteter kort sigt og lang sigt Tidsserie Est., kort sigt Model, lang sigt DK S DK S Pendling -0,67-0,50-0,84-0,63 Biltrafik over broen -1,40-1,40-3,56-3,56 Lastbiltrafik over broen -0,13-0,13-0,13-0,13 Togtrafik over broen -1,40-1,40-1,50-1,50 Import af varer og tjenester -0,13-0,13-0,13-0,13 Eksport af varer og tjenester -0,13-0,13-0,13-0,13 Kilde kort sigt og fragt: Egen vurdering pba. Øresundskonsortiets resultater fra seneste tidsserieestimater pba observeret trafik Kilde lang sigt: Schauby (1999), "Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund", papir præsenteret på Trafikdage i Aalborg, august 1999 Kilde togtrafik: Egen vurdering. Der er ikke offentliggjort egenpriselasticiteter for togtrafikken over Øresund Det fremgår af tabel 4, at biltrafikken på lang sigt er meget følsom over for prisændringer der er en meget høj priselasticitet på -3,56. Det betyder, at en permanent prissænkning på 10 procent på lang sigt medfører en stigning i antallet af biler over broen med 35,6 procent. Prisfølsomheden for pendling er Copenhagen Economics Side 8 af 10

9 lavere end for biltrafik over broen. Det kan forklares med at pendling afhænger af en lang række andre forhold (skat, arbejdsmarked,... ) som ikke spiller ind på de andre rejseformål som fritid, indkøb, kulturbesøg med videre. Det skal samtidig bemærkes at priselasticiteten for danske Øresundspendlere (mod Sverige) er større end for svenske Øresundspendlere. Det afspejler den underliggende attraktivitet der er i de to områder. København virker i kraft af sin størrelse og varierede udbud som en stærkere attraktivitet end Skåne. Derfor vil rejser mod København være mere attraktive i sig selv og mindre følsomme overfor prisændringer. Et tilsvarende billede fremstår når man ser på andre rejseformål (indkøb, kultur, forretning). Her er prisfølsomheden også større for danske rejsende end for svenske rejsende. Dette fremgår også af tabel 5. Tabel 5: Sådan fordeler biltrafikken sig på rejseformål og prisfølsomhed Biltrafik over broen Formål Andel Prisfølsomhed Pendling 5-10% lav Fritidsrejser ca. 25% mellem Indkøbsrejser 65-70% høj Fragttrafikken vurderes at være ganske ufølsom overfor prisændringer når det gælder stigninger i den samlede godsmængde over Øresund mellem virksomheder i de to dele af regionen. Ensidige prisreduktioner for brooverfarten vil kunne tiltrække meget trafik fra færgerne, men der vil blot blive tale om en omfordeling af trafikken. Der vil således ikke skabes ny trafik og dermed heller ikke det store bidrag til integrationsprocessen. Det vurderes af Øresundskonsortiet, at prisreduktioner for lastbiler på broen og færger samtidig højst vil kunne genere ca. 5 procent ny trafik. Togtrafikken over Øresund vurderes, i lighed med anden kollektiv trafik, at være relativ ufølsom overfor prisændringer. Brobidraget for togpendlere (beregnet som forskellen mellem stationen lige før og lige efter broen) er stort set det samme for Storebælt som for Øresund når man tager udgangspunkt i København. Tabel 6: Så meget koster det ekstra at pendle med tog over Øresund hhv Storebælt Strækning Pris pr måned København-Korsør kr København-Nyborg kr Brobidrag Storebælt kr 820 København-Kastrup kr 330 København-Malmø kr Brobidrag Øresund kr 870 Kilde: Copenhagen Economics Side 9 af 10

10 Det anvendte datagrundlag DANMARK Observeret Scenario Scenario Benchmark* Indikator Enhed Kort sigt Lang sigt A1Pendling antal pendlere T1Biltrafik over broen biler/dag T2Lastbiltrafik over broen lastbiler/dag T3Togtrafik over broen pass./dag HS1Import af varer og tjenester andel af indkøb 1,8% 1,9% 1,9% 6% HS2Eksport af varer og tjenester andel af afsætning 1,7% 1,8% 1,8% 39% SVERIGE Observeret Scenario Scenario Benchmark* Indikator Enhed Kort sigt Lang sigt A1Pendling antal pendlere T1Biltrafik over broen biler/dag T2Lastbiltrafik over broen lastbiler/dag T3Togtrafik over broen pass./dag HS1Import af varer og tjenester andel af indkøb 2,3% 2,4% 2,4% 13% HS2Eksport af varer og tjenester andel af afsætning 3,4% 3,6% 3,6% 15% Copenhagen Economics Side 10 af 10

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics.

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics. Erhvervslivets Øresundsindeks Näringslivets Öresundsindex 2003 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics Maj 2003 Side 1 Erhvervslivets Øresundsindeks - Maj 2003

Læs mere

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER

TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER Kontakt: Claus Frelle-Petersen cfp@copenhageneconomics.com Juni 2010 TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER HOLDER UDENLANDSKE TURISTER VÆK Turismeerhvervet er et globalt eksporterhverv, der befinder

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere