Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med borgere/brugere og offentlige institutioner og private virksomheder etc. foregår på en lang række områder i stigende grad via og især sms. Samtidig har den teknologiske udvikling gjort det muligt, at indføre en række sms og -tjenester på biblioteksområdet. I dag er der gebyrer for modtagelse af advis om at lånetiden udløber om 3 dage. Fastholdelse af gebyrer på brugernes anvendelse af sms og e- mailtjenester på biblioteksområdet er stærkt medvirkende til den lave anvendelsesgrad af tjenesterne i dag og er samtidig en stærk barriere for udvikling og ibrugtagning af nye sms og tjenster til biblioteksbrugerne. Afskaffelse af de nuværende gebyrer på sms og tjenester forventes at ville føre til en øget anvendelse at tjenesterne, større brugertilfredshed, bedre direkte dialog med brugerne og bedre muligheder for at fasthold eksisterende og tiltrække nye brugere. Møllegade Århus C M4/2009/ Sagsnummer M4/2009/01832 Sagsbehandler Henrik Traberg Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte På ressourcesiden vil der være et forventet tab i indtægter, som forventes delvist at blive modsvaret af et mindreforbrug på den manuelle håndtering af reservationer. De nye ydelser vil løbende blive indført i takt med de ressourcemæssige muligheder og den teknologiske udvikling. Anvendelse af de nye ydelser vil forudsætte en aktiv tilmelding/accept fra biblioteksbrugerne, således at der for den enkelte er tale om et positivt tilvalg.

2 2. Beslutningspunkter At 1) SMS- og -påmindelser før udløb af lånetiden for biblioteksmaterialer gøres gratis fra den 1. januar At 2) Kultur og Borgerservice vil primo 2011 foretage en evaluering af afskaffelsen af gebyrer og indførelse af nye tjenester, herunder konsekvenser i forhold til gebyrindtægterne på området. At 3) Kultur og Borgerservice vil på baggrund af den gennemførte evaluering og inden for eksisterende bemyndigelse til rådmanden foretage en vurdering og eventuel iværksættelse af en justering af politikken for og sms ydelser inden for biblioteksområdet. 3. Baggrund Teknologisk og samfundsmæssig udvikling Interaktiv og envejs-kommunikation med brugere og borgere foregår på en lang række områder i stigende grad via og især sms. Det sker i takt med den teknologiske udvikling (ikke mindst inden for mobiltelefoni) og i udbredelsen og anvendelsen af mobiltelefon og computere blandt stort alle borgere. Især er mobiltelefonen med dens ofte kombination af telefoni, internetadgang, , kamera og sms/mms funktion, kombineret med dens mobilitet i dag et multianvendeligt kommunikationsværktøj, som for mange er det primære kommunikationsværktøj i både uddannelsesmæssig sammenhæng, arbejdsmæssigt og i privat/fritidslivet. I den sammenhæng skal det også nævnes, at både bibliotekerne og borgerservice i Århus Kommune har udviklet brugerflader til mobiltelefoner, således at det fx i dag er muligt at forlænge sine lån på biblioteket via sin mobiltelefon. Samtidig er den teknologiske understøttelse af anvendelse af især mobiltelefoni (primært sms, men også i stigende grad GPS, kamerafunktion, mms-funktion og lydoptager) medvirkende til, at mobiltelefonen er en hurtig, enkel, direkte og billig kommunikationsvej mellem en afsender og en modtager. Den teknologiske udvikling har samtidig gjort det muligt at indføre en række sms og -tjenester på biblioteksområdet med en begrænset omkostning til etablering og drift af tjenesterne. Side 2 af 8

3 Dette gør denne kommunikationskanal mere og mere interessant i bibliotekssammenhæng men også en forudsætning for, hvis biblioteket løbende skal udvikle kommunikationen og dialogen med en voksende del af brugersegmentet. Fastholdelse af gebyrer på brugernes anvendelse af sms og e- mailtjenester på biblioteksområdet er stærkt medvirkende til den lave anvendelsesgrad af tjenesterne i dag og samtidig en stærk barriere for udvikling og ibrugtagning af nye sms og tjenester til biblioteksbrugerne. Tilbuddet i dag - gratis advis før udløb af lånetiden Byrådet vedtog den 1. juni 2005 at indføre en tjeneste, hvor biblioteksbrugerne kan tilmelde sig en sms eller -advis, der udsendes tre dage før udløb af lånetiden for de biblioteksmaterialer brugeren har lånt. Påmindelsen via mail eller sms koster i dag henholdsvis 2 og 2,50 kroner, hvilket er begrundet i Bibliotekslovens 20. I byrådsindstillingen blev det anslået, at ca brugere ville tilmelde sig ordningen med advis, hvilket kunne føre til et fald i gebyrindtægterne på godt kr eller mere ud af ca. kr i gebyrindtægter i alt. Pr. 31. marts 2009 er der i alt tilmeldte til tjenesten fordelt på 2985 tilmeldte til -advis og til sms-advis. Det udgør kun godt 40 % af estimatet fra Det er svært, at vurdere det faktiske fald i gebyrindtægterne, men der har uden tvivl været tale om et mindre fald end forudsat i indstillingen fra En medvirkende årsag hertil er, at ordningen alene har været markedsført på bibliotekernes hjemmeside. Siden Århus indførte ordningen har en række kommuner som f.eks. København, Randers, Odense, Esbjerg, Kolding, Vejle og Silkeborg valgt at gøre udsendelsen af påmindelse før udløb af lånetiden gratis. Dette har ført til en del henvendelser fra brugere, der gør opmærksom på, at ydelserne er gratis i disse byer og foreslår at ydelserne også skal være gratis i Århus. 4. Den forventede effekt Afskaffelse af de nuværende gebyrer på sms og tjenester forventes at have forskellige former for effekter i forhold til økonomi, brugeradfærd, brugertilfredshed og mulighederne for dialog med bibli- Side 3 af 8

4 oteksbrugerne. I det følgende vil effektdelen på service, kommunikation og brugertilfredshed, mens effekten på ressourcesiden, vil blive belyst i indstillingens afsnit 7. Nye sms-tjenester Anvendelse af sms som en kommunikation mellem bibliotek og borger vil være en væsentlig styrkelse og understøtning af den igangværende udvikling fra at biblioteker og borger har en ren transaktionel relation til borgeren, til en mere relationel kontakt mellem borger og bibliotek. Det forventes, at en stor del af brugerne vil opfatte de nye smstjenester som en væsentlig forbedret og mere tidssvarende kommunikation og interaktionsform med bibliotekerne. De nye tjenester vil give brugeren øgede og fleksible muligheder for brug af bibliotekets selvbetjeningsløsninger, samt give bruger og bibliotek en ekstra mulighed for dialog og kommunikation. Hurtig og effektivt - og meget direkte. Det vil hermed blive betragtet som en serviceforbedring og hermed formentligt også medføre større brugertilfredshed. Gratis advis før udløb af lånetiden At gøre udsendelse af advis tre dage før afleveringsfristen for biblioteksmaterialer gratis, vil blive opfattet som en kraftig forbedring af servicen af brugerne. Det forventes, at indføring af en gratis advisservice herudover kan medføre, at en del af de brugere, der har fravalgt biblioteket på grund af det, de opfatter som høje bødetakster, igen vil begynde at benytte biblioteket. Bibliotekstilbuddet, især det der omfatter materialeudlån, vil med andre ord blive mere attraktiv for en række borgere, da de hermed får hjælp til at undgå at skulle betale gebyrer for for sent afleverede materialer. Der forventes derfor isoleret set en positiv effekt på antallet af aktive lånere på kommunens biblioteker. I det omfang brugerne afleverer biblioteksmaterialerne før udløb af lånetiden som følge af advis, vil disse materialer stå hurtigere til rådighed for brugere, der har reserveret materialerne eller brugere, der finder materialer på bibliotekernes hylder, hvilket vil forbedre udnyttelsen af materialebestanden og eventuelt føre til et forhøjet udlånstal og større tilfredshed fra brugernes side. Side 4 af 8

5 5. De planlagte ydelser Nye sms-tjenester Som en videreudvikling af bibliotekernes mobile tilbud til brugerne ønsker bibliotekerne at implementere en række nye sms-tjenester, og derved give brugeren øgede og fleksible muligheder for brug af bibliotekets selvbetjeningsløsninger, samt give bruger og bibliotek en ekstra mulighed for dialog og kommunikation. I dag eksisterer der allerede en række tekniske mulige og relevante ydelser, som kan leveres via sms. De mest oplagte er gengivet i nedenstående tabel 1. Tabel 1: Mulige nye sms-tjenester Tjeneste Afstemninger og konkurrencer SMS-afvisninger SMS-fornyelser af lån via påmindelse SMS-reserveringsmeddelelser til brugerne SMS-hjemkaldelser til brugerne SMS-kø advisering til brugerne Uddybning/eksempel Send SMS til xxxx og deltag i konkurrencen/afstemningen. Brugerne kan sende en besked retur med beskeden afvis såfremt materialet, der er hjemkommet, ikke længere har brugerens interesse. Når brugeren får en sms-påmindelse, er der endvidere mulighed for at brugeren kan sende et svar til biblioteket om, at han ønsker at forny de pågældende materialer. Kan fornyelsen ikke ske, modtager brugeren en besked om, hvilke titler der ikke kunne fornyes. Udsendes når en reservering bliver opfyldt (materialet er hjemkommet og kan afhentes inden xx-dato). Udsendes efter sidste afleveringsdato. Du er nu nr. xx i reserveringskøen. Hvis du ikke gør noget, opretholder du din reservering. Hvis du derimod ikke længere er interesseret i materialet, kan du slette din reservering her: [link - indlogning]. Side 5 af 8

6 Ovenstående ydelser vil løbende blive indført i takt med de ressourcemæssige muligheder. Gratis advis før udløb af lånetiden De nuværende ydelser - sms og -advis før udløb af lånetiden - gøres gratis fra 1. januar Organisering af indsatsen Implementering Tiltrædes indstillingen bliver de nye tjenester løbende indført af IT og Kommunikation i takt med, at de tekniske og økonomiske forudsætninger er på plads. Afvisning via sms, som nævnt i oversigten i tabel 1, vil blive den første tjeneste som indføres, hvilket forventes at kunne ske umiddelbart efter ikrafttrædelse af beslutningerne i nærværende indstilling (januar 2010). Anvendelse af de nye ydelser vil forudsætte en aktiv tilmelding/accept fra biblioteksbrugerne og dermed sikre at gældende regler omkring (undgåelse af) spam via sms og overholdes. Ligeledes vil det sikre, at brugerne opfatter ydelserne som et positivt tilvalg. Kommunikation Der bliver efter tiltrædelse af indstillingen udarbejdet en egentlig kommunikationsplan i forhold til biblioteksbrugerne, så de bliver gjort bekendt med ændringen og løbende de nye ydelser, som tilbydes via sms og . Som en del af kommunikationsplanen vil de nye services annonceres direkte på bibliotekernes hjemmeside og mobilportal. Udvikling af nye services Det vil være muligt at kunne udvikle nye sms og services i samarbejde med brugerne, hvilket der vil skulle være fokus på i det videre arbejde, herunder kunne tænkes ind i fremtidige udviklingsprojekter og tiltag. 7. Konsekvenser for ressourcer Afskaffelse af gebyr på eksisterende ydelser og indførelse af nye tjenester vil have en række (modsatrettede) ressourcemæssige konsekvenser for biblioteker. Side 6 af 8

7 Udgiftssiden Der vil være nogle etablerings- og driftsomkostninger ved udvikling og implementering nye sms-tjenester, hvilket påfører bibliotekerne en merudgift. Da disse skal findes inden for eksisterende ramme, vil udvikling og drift ske i takt med de økonomiske muligheder herfor. Dette skal ses i sammenhæng med nedenstående forventning i forhold til tjenesternes bidrag til bibliotekernes økonomi/ressourceforbrug. Indtægtssiden Der må forventes et tab af gebyrindtægter for for sent afleverede materialer, når advis før udløb af lånetiden gøres gratis. Brugen af tjenesterne må formodes at stige væsentligt med baggrund i at betalingen for advis fjernes. I København og Randers Kommuner, hvor man har gjort tilsvarende tjenester gratis, og hvor man har opgjort tabet i gebyrindtægter, har man haft et tab i indtægterne på henholdsvis ca. 15 og 20 %. På baggrund heraf må der forventes et fald i gebyrindtægterne i størrelsesordenen til kr. ud af en samlet gebyrindtægt på ca kr. Det forventede fald i gebyrindtægterne - som konsekvens af byrådsindstillingen - finansieres inden for egen ramme i Borgerservice og Biblioteker. De faldende gebyrindtægter modsvares i et begrænset omfang af, at der kan indkøbes færre eksemplarer af en del titler, da den tidligere aflevering af en del biblioteksmaterialer gør, at disse biblioteksmaterialer hurtigere står til rådighed for nye brugere. Side 7 af 8

8 Besparelsessiden Flere af tjenesterne vil føre til en forbedring af bibliotekernes økonomi. F.eks. vil en tjeneste, der muliggør afmelding af et reserveret materiale i forbindelse med, at brugeren får at vide, at vedkommende fx er nr. 3 i køen til noget bestemt biblioteksmateriale, kunne føre til en reduktion i antallet af uafhentede reserveringer, som der i øjeblikket er ca af i Århus om året. Med en indirekte omkostning i størrelsesordenen kr. pr. uafhentet reservering kan der herved frigøres medarbejdertid og ressourcer til forøgelse af den direkte service overfor brugerne. Håndtering af materialereserveringer er forholdsvis ressourcetunge ydelser, da de forudsætter gennemførelse af manuelle processer. Ligeledes vil det betyde en kortere ventetid for de øvrige lånere til de pågældende materialer i det omfang, at smstjenesten medfører at lånere afmelder materialereserveringer. Jacob Bundsgaard Johansen / Rolf Hapel Tidligere beslutninger Århus Byråd vedtog den 1. juni 2005 at indføre en tjeneste, hvor biblioteksbrugerne kan tilmelde sig en sms- eller -advis, der udsendes tre dage før udløb af lånetiden for de biblioteksmaterialer brugeren har lånt. Side 8 af 8

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

KGP 13-09-10 2010-39-0001. Resume

KGP 13-09-10 2010-39-0001. Resume KGP 13-09-10 2010-39-0001 Resume af modtagne eksempler og kriterier for brugen af sms samt af fremkomne synspunkter vedrørende myndigheders kommunikation med borgerne via sms 1. Modtagne eksempler på beskeder

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Endelig ansøgning [1162]

Endelig ansøgning [1162] Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 1162 Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: 03012011 Slutdato: 31052012 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune

Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune Århus Kommune Kollegiekontoret i Århus februar 2005 Indhold 1 Indledning...2 2 Boligmarkedet for unge...3 2.1 Beskrivelse af ungdomsboliger udenfor den Fælles Opnotering...5

Læs mere