Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen"

Transkript

1 Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen En af de tidligste opgaver, som en midlertidig bestyrer bliver stillet overfor ved virksomhedskonkurs, er spørgsmålet om fallentens lejemål. Erhvervslejemål hører til de kontraktsforhold, der har stor økonomisk betydning for udlejer og lejer. Lejen vil derfor også høre til de krav, som vejer tungt i boets økonomi og som påkalder sig en særlig opmærksomhed fra bostyrets side. Er boet ikke lille og let overskueligt, vil de fleste midlertidige bestyrere givetvis foretrække at lade problemet ligge til kurator. Det er ikke svært. I den første tid efter konkursens indtræden geråder kreditorerne i stor uvished om, hvordan de skal forholde sig over for boet. De forlader sig derfor ofte på den midlertidige bestyrers henstillinger om at afvente valget af kurator. Konkurslovens kap. 7 om gensidigt bebyrdende aftaler er ikke kendt stof blandt almindelige kreditorer. Den defaitisme, som breder sig i kreditorkredsen i kølvandet på enhver konkurs, gør det nemt for bestyrer at vinde forståelse for, at han ikke kan eller vil tage stilling til væsentlige spørgsmål om konkursboets kontraktsforhold. Kravet om boets stillingtagen "uden ugrundet ophold" i Konkurslovens 55, stk. 2 kommer derfor i realiteten ofte til at betyde, at boets større aftaleforhold lægges på is, indtil kurator er valgt og har sat sig ind i boets anliggender. Men bostyret slipper sjældent helt for energiske henvendelser fra den udlejer, der har erfaret, at hans lejer er gået konkurs. Udlejeren vil presse på for at få den midlertidige bestyrer til at tone rent flag med hensyn til lejemålet. Den midlertidige bestyrer står her i det dilemma, at valenhed med hensyn til at give en klar melding, mens boet faktisk viderebenytter lejemålet, kan give grobund for en senere påstand om, at boet stiltiende er indtrådt i lejeaftalen. I denne situation har Konkursloven givet udlejeren en særlig indrømmelse. Den findes i Konkurslovens 62, der er en specialregel om leje- og forpagtningsforhold i konkurs. Hvis boet ikke "straks" kan afgive erklæring om, hvorvidt det vil indtræde i lejeaftalen, kan

2 udlejeren fordre, at boet påtager sig som massekrav - her Konkurslovens 93 nr. 3 - at betale leje fra konkursdekretets afsigelse indtil boets erklæringstidspunkt. Udlejeren kan forlange, at boet uden ugrundet ophold tager stilling til, om det vil indtræde i lejeaftalen. Kan midlertidig bestyrer eller kurator ikke give svar på stedet, kan udlejeren kræve, at lejekravet i ventetiden skal honoreres som massekrav. Det særlige ved denne ordning om ventetidsbetaling er det forhold, at Konkurslovens 62 både efter ordlyden og lovforarbejderne gør det til en ret for udlejeren at stille dette forlangende med deraf flydende massekravstatus for lejen i ventetiden, hvorimod det ikke er nogen ret for udlejeren at få lejen betalt som massekrav, hvis forlangendet herom ikke fremsættes. Kravet på lejen som massekrav i tiden frem til boets erklæring er med andre ord betinget af, at udlejeren kender denne sin ret og gør brug af den. Gør han ikke det, og lader han sig blot spise af med den midlertidige bestyrers henholdende tale, er boets betænkningstid gratis, idet lejekravet - hvis boet ender med ikke at indtræde - da blot er et simpelt krav efter Konkurslovens 97. Ukendskab til loven fører til retsfortabelse for den uafvidende kreditor. I betragtning af den afgørende forskel mellem massekrav og simple krav, virker det ikke ganske forståeligt, at udlejerens fremsættelse af forlangendet om massekravsstilling for venteperioden er gjort til en betingelse for at opnå massekravsstilling. Det er de færreste udlejere, der er så fortrolige med Konkursloven, at de sender anbefalede skrivelser til bostyret med krav om massekravsstilling for lejen, såfremt bostyret ikke med det samme kan tage stilling til lejeaftalen. Bobestyreren kan ikke have pligt til at informere om forholdet. Han skal tage vare på boets almindelige forhold og ikke rådgive de enkelte kreditorer om deres individuelle retsstilling over for boet. Når kreditorerne har anmeldt deres krav over for kurator, kan boet tage stilling, men der bør almindeligvis ikke afgives forhåndstilkendegivelser om kravenes retsstilling. Når en erhvervslejer går konkurs, kan boet vælge at indtræde eller ikke at indtræde i erhvervslejemålet, jfr. Konkurslovens 55. Rene boliglejemål er ikke undergivet formel indtrædelsesret for boet, men kan efter

3 omstændighederne inddrages under boet med sigte på frigivelse af større deposita og lign., jfr. Konkurslovens 37. En indtræden gør boet til kontraktspart i lejeaftalen, således at boet bliver berettiget og forpligtet i overensstemmelse med lejeaftalen. Da lejeaftaler er aftaler om løbende ydelser - nemlig løbende brugsret til fast ejendom mod løbende betaling af leje - udløser boets indtræden ikke nogen hæftelse for krav hidrørende fra tiden forud for konkursen. Boet skal alene svare leje for tiden efter konkursen som massekrav. Men er der gamle ubetalte restancer, fratager boets indtræden i lejeaftalen omvendt ikke udlejeren hans ret til desuagtet at hæve lejeaftalen som følge af fallentens misligholdelse forud for konkursen, jfr. Konkurslovens 58, stk. 2, medmindre han allerede måtte have fortabt sin adgang hertil. Det må formentligt antages, at udlejerens ophævelsesadgang ikke begrænses ved lejerens konkurs, hvilket indebærer, at de skridt, som udlejeren måtte have sat i værk i henhold til Lejelovens regler om påkrav m.v., forbliver retskraftige også i forhold til boet. Boet kan rette op på fallentens misligholdelse af lejeaftalen ved at betale hæveberettigende restancer, men boets indtræden i lejeaftalen annullerer ikke en allerede indtrådt ophævelsesgrund beroende på fallentens misligholdelse forud for konkursen. Konkursen i sig selv er ikke hæveberettigende for udlejeren, uanset hvad der måtte være aftalt i lejeaftalen, jfr. klart ordlyden af Konkurslovens 58, stk. 2. Hvad enten boet indtræder eller ikke indtræder i lejeaftalen, kan boet imidlertid bruge konkursreguleringsreglen i Konkurslovens 61. Hvis boet ikke indtræder, er reglen i Konkurslovens 61, stk. 1 om opsigelse med forkortet varsel dog helt uaktuel. Boet behøver ikke skride til opsigelse af en aftale, hvori boet ikke er indtrådt. Hvis derimod boet indtræder, kan boet i tilslutning til indtrædelsen opsige lejeaftalen med sædvanligt eller rimeligt varsel og således begrænse massekravshæftelsen for lejen til opsigelsesperioden. "Sædvanligt og rimeligt varsel" må tolkes i tråd med lejelovgivningens almindelige regler om opsigelsesvarsel, jfr. dommene i Ugeskrift for Retsvæsen , , , 1914,577 og HD. Modstykket til denne opsigelsesret er, at udlejeren på sin side ligeledes kan opsige lejeren - nu boet - med sædvanligt eller rimeligt varsel, medmindre lejeren har adgang

4 til at afstå lejemålet til anden side, jfr. Konkurslovens 61, stk. 2, 2. pkt. I så fald bevarer boet adgangen til at beholde lejemålet med henblik på at udnytte værdien af den tilsagte afståelsesret ved overdragelse af lejemålet til en ny lejer. Hvis det er udlejeren, der er under konkurs, har boet en tilsvarende retsstilling, såfremt erhvervslejeren søger at benytte udlejerens konkurs som anledning til at slippe ud af lejeaftalen - f.eks. i en uopsigelighedsperiode. Da udlejeren altid har adgang til at overdrage sin ret uden at spørge lejeren - nemlig ved at sælge ejendommen til ny ejer - kan lejeren ikke benytte udlejerens konkurs som frigørelsesgrund. En lejer bør ikke her - som det hedder i konkursbetænkningen af 1971 (betænkning nr. 606/1971 s. 133) - kunne benytte chancen ved udlejerens konkurs til at slippe ud af et kostbart lejemål. Det hænger naturligvis sammen med, at lejeren bevarer sin retsstilling efter lejelovgivningen over for den nye indehaver af ejendommen. Udlejeren har adgang til at slippe af med en konkursramt lejer med sædvanligt eller rimeligt varsel, hvis lejemålet ikke er overdrageligt. Omvendt må udlejerens konkursbo også finde sig i, at man ikke kan slippe af med lejeren, hvis lejeaftalen indeholder bestemmelse om et længere opsigelsesvarsel, end hvad der måtte være sædvanligt eller rimeligt, og dette opsigelsesvarsel er sikret mod skyldnerens fordringshavere ved tinglysning på ejendommen. I så tilfælde må udlejerens konkursbo respektere det tinglyste varsel, jfr. Konkurslovens 61, stk 1, 2. pkt. I erhvervslejekontrakter er der typisk aftalt en uopsigelighedsperiode for begge parter, således at lejeren er bundet af lejeaftalen i en vis årrække, hvor han ikke kan frasige sig lejemålet. Tilsvarende er udlejeren bundet i en vis årrække, hvor han ikke kan slippe af med lejeren. De to uopsigelighedsperioder behøver ikke være af samme længde, og typisk er den kortere for lejeren end for udlejeren. Når udlejeren tilsiger lejeren, at denne ikke skal kunne opsiges fra udlejerens side i f.eks. 5 år, er dette en rettighed, der stiller lejeren bedre end efter Lejeloven, hvor opsigelsesvarslet for et erhvervslejemål, som udlejeren ønsker at få frigjort til eget brug, er 1 år, jfr. Lejelovens 83 og 86. En sådan særrettighed for lejeren er ikke

5 forbindende for udlejerens konkursbo, hvis den ikke er sikret mod udlejerens kreditorer ved tinglysning. Det er kun lejerens almindelige rettigheder efter lejelovgivningen, der automatisk og uden tinglysning af lejeaftalen er beskyttet mod udlejerens konkursbo, jfr. Lejelovens 7, stk. 1. Vil lejeren betrygge de særrettigheder, som han er blevet tillagt og som går videre end lejelovgivningen, skal han derfor sørge for at få aftalen tinglyst, hvilket er hans ret, jfr. Lejelovens 7, stk. 2. Hvis lejeren som modstykke til den 5-årige uopsigelighed fra udlejerens side har påtaget sig en forpligtelse til ikke selv at opsige lejemålet inden for f.eks. de første 3 år fra lejeaftalens begyndelse, vil dette typisk også være tinglyst, selv om denne binding isoleret set stiller lejeren ringere end efter lejelovgivningen, hvor lejerens lovbestemte opsigelsesvarsel er 3 måneder, jfr. Lejelovens 86, stk. 1. Fremgangsmåden ved tinglysning af lejekontrakten er den, at man uddrager de bestemmelser i lejeaftalen, som afviger fra Lejeloven og samler disse bestemmelser i et særskilt ekstraktsdokument, der lyses i byrderubrikken på ejendommens blad i tingbogen. De særlige og fra lejelovgivningen afvigende vedtagelser i lejeaftalen i relation til parternes opsigelsesadgang, forkøbsrettigheder m.v. vil dermed blive lyst samlet som byrde, uden hensyn til, om de enkelte særbestemmelser efter deres indhold rummer en fordel for lejeren eller for udlejeren. Det rejser følgende spørgsmål. Når erhvervslejeren går konkurs, og bestemmelsen om, at lejeren ikke kan opsige lejeaftalen de første 3 år, er tinglyst - kan lejerens konkursbo da indtræde i lejeaftalen og til trods for den tinglyste uopsigelighedsperiode opsige lejeaftalen over for udlejeren med forkortet varsel efter Konkurslovens 61, stk. 1, således at lejeforholdet kan bringes til ophør før udløbet af 3-årsperioden? Lejelovens 7, stk. 2 om lejerens adgang til at kræve sine videregående særrettigheder tinglyst, er en lejerbegunstigende regel, der skal give lejeren beskyttelse mod udlejerens aftaleerhververe og kreditorer, således at lejerens særrettigheder ikke udsættes for ekstinktion (fortabelse af rettigheder). Spørgsmålet er, om reglen i Konkurslovens

6 61, stk. 1, 2. pkt. blot er en konfirmering af dette ekstinktionsværn, således at reglen ved erhvervslejerens konkurs alene vender den ene vej og kun skænker beskyttelse for lejeren og ikke også for udlejeren. Hvis svaret er bekræftende, indebærer det, at udlejeren ikke kan fastholde lejerens konkursbo på den uopsigelighedsperiode, som lejeren er indgået på at respektere over for udlejeren i den tinglyste lejeaftale. Konkursbetænkningen rummer ikke udsagn om spørgsmålet, men omtaler dog på den anden side kun eksempler, der har at gøre med udlejerens konkurs og dermed med lejerens retsstilling over for boet. Som Konkurslovens 61 er affattet, gøres der ikke forskel på, om fallenten er udlejer eller lejer. Det harmonerer med, at reglerne i Konkurslovens kap 7 er generelle regler for behandlingen af gensidigt bebyrdende aftaler i konkurs. I modsætning til f.eks. købelovens 39-41, der alene omhandler sælgerens stilling over for den insolvente køber, er reglerne i Konkurslovens kap. 7 helt frigjort fra parternes rollefordeling i det enkelte aftaleforhold. Reglerne gælder ligefuldt for sælgere som for købere, udlejere som lejere, uanset hvem der går konkurs. Kap. 7 har dog ikke forrang fremfor modstående regler i anden lovgivning, når der ses bort fra reglen i Konkurslovens 61, stk. 2, der går forud for lejelovgivningens bestemmelser om uopsigelighed, jfr. Konkurslovens 53. Efter ordlyden af Konkurslovens 61, stk, 1, 2. pkt kunne man derfor umiddelbart fristes til den slutning, at lejerens konkursbo må respektere den uopsigelighedsaftale, som lejeren har bundet sig til i den tinglyste lejeaftale, eftersom uopsigelighedsbestemmelsen jo er tinglyst i sin helhed. En sådan slutning må imidlertid betragtes som fejlagtig. Grunden er, at tinglysningen af lejerens uopsigelighedsforpligtelse ikke tjener udlejeren til sikringsakt. Formuleringen i Konkurslovens 61, stk. 1, 2. pkt. tilkendegiver, at undtagelsen fra konkursboets opsigelsesadgang fordrer, at det længere varsel er sikret mod skyldnerens fordringshavere ved tinglysning eller anden lignende offentlig registrering. Reglen hviler dermed fuldstændigt på den forudsætning, at tinglysningen eller den offentlige registrering tjener som sikringsakt for den

7 berettigede. Denne forudsætning er opfyldt, når det er lejerens særrettigheder, der tinglyses som byrde på udlejerens ejendom, eftersom Lejelovens 7 afgiver direkte hjemmel for, at disse særrettigheder kan beskyttes mod udlejerens aftaleerhververe og kreditorer ved tinglysning. Men den er ikke opfyldt, når det er udlejeren, der på sin egen ejendom får tinglyst lejerens forpligtelse til ikke at opsige lejemålet i en vis periode. Denne rettighed for udlejeren kan ikke sikres mod lejerens fordringshavere ved tinglysning. Den vedrører ikke en fast ejendom på samme måde som lejerens aftale med udlejeren om uopsigelighed fra udlejerens side i en vis periode. Udlejerens tinglysning af lejerens forpligtelse er ganske vist en offentlig registrering, men den offentlige registrering er ikke i dette tilfælde en sikringsakt. Skønt der i tinglysningsekstrakterne ofte optræder udlejerrettigheder over for lejeren - side om side med lejerens særrettigheder over for udlejeren - burde disse udlejerrettigheder retteligt have været afvist tinglysning, idet de ikke angår en ret over en fast ejendom, jfr. TL 10, stk. 1 og TL 15, stk. 2. De er med i ekstrakten, fordi den ekstraherende advokat typisk uddrager alle afvigende aftalevilkår i sin helhed. Og de glider sædvanligvis upåagtet igennem tinglysningssystemet, fordi tinglysningspersonalet ikke har praktisk mulighed for at foretage en minutiøs juridisk granskning af de enkelte bestemmelser i ekstrakten med henblik på at efterprøve, om bestemmelserne hver og især repræsenterer "videregående rettigheder" for lejeren i henhold til Lejelovens 7, stk. 2. Den granskning kan være vanskelig nok selv for advokaten, navnlig når der foreligger mere sammensatte kontraktsbestemmelser i lejeaftalen. En relevant bestemmelse i lejekontrakten, der ikke er med i ekstrakten, kan komme til at betyde meget alvorlige problemer for ekstraktens ophavsmand, hvis lejeren af den grund lider tab i forbindelse med udlejerens konkurs. Derfor bruges der ofte et groft sigtemål ved ekstraktens udarbejdelse. Selv om det ikke er stemmende med tinglysningsreglerne, kan der være en praktisk fordel ved, at man i tingbogsakterne kan finde oplysning, ikke blot om lejerens særrettigheder i relation til uopsigelighed og forkøbsrettighder m.v., men også om lejerens modstående forpligtelser i relation til disse spørgsmål. De fleste ejendomsoverdragelser

8 sker efter aftale. For erhververen er det en ekstra betryggelse mod eventuelle senere tvistigheder med lejeren, at centrale bestemmelser i den lejeaftale, som han skal overtage fra den tidligere udlejer, gentager sig i tingbogsakterne, uden at de enkelte bestemmelser er kunstigt beskåret for at efterleve princippet i Lejelovens 7, stk. 2. Hvordan det nu end forholder sig med baggrunden for, at udlejerens rettigheder over for lejeren glider med i tinglysningsprocessen, må man drage den slutning, at udlejeren ikke som følge af selve tinglysningen kan fastholde det i lejeaftalen indtrædende konkursbo på den uopsigelighedsforpligtelse, som lejeren måtte have påtaget sig som led i lejeaftalen. Det længere varsel er ikke, som det kræves i Konkurslovens 61, stk. 1, 2. pkt "...sikret mod skyldnerens fordringshavere ved tinglysning...". Det længere varsel er kun tinglyst, ikke sikret ved tinglysningen, for det kan ikke garderes mod lejerens kreditorer med nogen sikringsakt. Der er med andre ord ikke tale om en tinglig rettighed for udlejeren, men alene om en obligatorisk rettighed. En anden problemstilling, som typisk melder sig for den midlertidige bestyrer eller kurator, er spørgsmålet om lejekravets stilling i boet. Selvom udlejere sjældent er fortrolige med specialreglen i Konkurslovens 62, hylder de fleste udlejere den almindelige anskuelse, at lejen skal betales indtil lejemålet fraflyttes. Lejekravets stilling ved erhvervslejerens konkurs har i tidens løb været genstand for en del omskiftelighed. Forud for ændringen af Konkursloven i 1969 var lejekravet for tiden efter konkursdekretet og frem til lejemålets ophør efter forudgående opsigelse et priviligeret krav (og for tiden før, dog ikke længere end 1 år fra den sidste fardag før konkursens begyndelse). Efter 1969-lovændringen var lejekravet for tiden efter konkursen antageligt at betragte som et massekrav, jfr. UFR Efter 1977-reformen har spørgsmålet kun betydning, såfremt boet ikke indtræder i lejekontrakten. Indtræder boet, bliver lejekravet massekrav efter Konkurslovens 93 nr. 3 fra konkursdagen og indtil lejemålets ophør. Kravet på leje for tiden forud for konkursdagen er et simpelt krav efter

9 Konkurslovens 97. Har tilsynet under en forudgående betalingsstandsning godkendt lejeforholdets videreførsel, er kravet for betalingsstandsningsperioden omfattet af Konkurslovens 94 nr. 2. Hvis boet ikke indtræder i lejeaftalen, vil udlejeren normalt forlange, at boet straks lader lokalerne ryddeliggøre og stiller lejemålet til udlejers disposition. Dette er ikke altid praktikabelt, især ikke hvis der er tale om en erhvervsvirksomhed med større maskiner og udstyr, som ikke lader sig fjerne med kort varsel. Konkursbetænkningen af 1971 byggede på boets automatiske indtræden i lejemålet og med mulighed for, at boet inden for fire uger efter konkusdekretet kunne frasige sig lejemålet. I betænkningsudkastets 60 blev det desuden forslået, at boet, såfremt det ikke ville indtræde i lejeaftalen, skulle svare udlejeren lejen som massekrav, indtil det tidspunkt, hvor boet stillede det lejede til udlejerens disposition. Boet kunne ikke smyge sig udenom massekravet ved blot at afslå indtræden. Lejemålet skulle også være ryddeliggjort og stillet til udlejerens rådighed, såfremt massekravet skulle sættes i stå. Denne regel blev imidlertid aldrig til lov. I justitsministeriets lovforslag til Konkursloven af d blev den foreslåede 60 helt omredigeret. Den kom til at lyde som lovens nuværende 62. I bemærkningerne til lovforslaget tog justitsministeriet afstand fra tanken om automatisk indtræden for boet - idet der kunne forekomme tilfælde, hvor boet kunne være uden kendskab til en bestående lejekontrakt. Med hensyn til lejekravets stilling hedder det, at "...Da en udlejer i alle tilfælde først kunne disponere over de lejede lokaler, når de er ryddeliggjort, har ministeriet ment, at lejen kun bør være massekrav for tiden, indtil boet erklærer, at det ikke vil indtræde i kontrakten. Om tømning af lokalerne gælder da de almindelige regler om ryddeliggørelsen ved ophør af lejemål". Loven begrænsede således massekravsstillingen for lejekravet i forhold til betænkningsudkastet. Efter loven er der nu kun et eneste tilfælde, hvor lejekravet efter konkursdekretet opnår massekravsstatus, når konkursboet ikke indtræder. Det er i venteperioden fra udlejerens forlangende om

10 boets stillingtagen og forlangendet om massekrav - og til boets svar faktisk foreligger, jfr. Konkurslovens 62. Det er en almindelig kuratorerfaring, at udlejeren - hvis boet siger nej til at indtræde og alligevel intet foretager sig for at rydde lokalerne - har svært ved at forlige sig med denne retstilstand. I udlejerens øjne bruger boet lokalerne på en måde, som der skal betales leje for. At den konkursramte virksomhed ligger passivt hen, at samtlige ansatte er afskediget, at lys og varme er slukket - det formilder ikke udlejeren. Kurator vil blive stillet over for det energiske standpunkt, at sålænge lejemålet ikke er ryddet og nøglen afleveret, så må og skal der betales leje. Det er givet, at konkursboet ikke kan afgive en ikke-indtrædelseserklæring i strid med de faktiske forhold. Boet kan ikke frigøre sig for massekravsforpligtelsen ved formelt at afslå indtræden og alligevel videreføre den konkursramte virksomhed med normal bemanding og virksomhedsdrift. I så fald bruger boet lejemålet på en måde, som der må betales leje for. Men spørgsmålet er, om den passive brug af lejemålet til blot og bar opbevaring af boets uflytbare effekter, indtil boet kan realisere dem, er ensbetydende med, at boets erklæring om ikke-indtræden ikke får virkning efter sit indhold, således at boet også i denne situation må betale leje som massekrav indtil fraflytning. Med forhistorien til den nuværende Konkurslovens 62 må svaret besvares med et nej. Betænkningsudkastets forslag ville have ført til, at lejen frem til den faktiske aflevering af lejemålet måtte betales som massekrav. Men denne retstilstand blev der udtrykkeligt taget afstand fra med justitsministeriets forslag til den nugældende bestemmelse i Konkurslovens 62. Boets erklæring - ikke lejemålets aflevering til udlejer - er tilstrækkeligt til at sætte punktum for massekravet. Sondringen mellem den aktive brug af lejemålet, der udløser massekravsstatus for lejekravet uanset boets formelle erklæring om ikke-indtræden, og den passive brug af lejemålet, der ikke påfører boet nogen massekravsforpligtelse uanset boets undladte aflevering af lejemålet, må formentlig trækkes efter tilsvarende retningslinier som sondringen mellem udtrykkelig og stiltiende

11 indtræden. Det er et vigtigt led i konkursboets behandling, at aktiverne skal værnes mod uberettigede dispositioner - f.eks. tyveri. Hvis sikring foreløbigt kun kan ske ved, at boet låser lokalerne af for at sikre den konkursramte virksomheds værdier, kan dette ikke i sig være afføde nogen massekravsstilling for lejekravet, når boet samtidig klart tilkendegiver, at man ikke ønsker at indtræde i lejeaftalen. Hvis bobehandlingen imidlertid trækker ud, og boet trods udlejerens opfordringer, ikke frigiver lejemålet, må udlejeren - uafhængigt af sine almindelige hævebeføjelser - kunne fordre, at lejen svares som massekrav for den sædvanlige opsigelsesperiode. Er lejemålet imidlertid allerede ophævet af udlejeren før konkursen, kan lejekravet ikke opnå massekravsstilling, jfr. UFR VLD. Når boet vælger ikke at indtræde, skal lejemålet rømmes. At dette ikke sker som følge af de praktiske forhindringer med at fjerne boets aktiver, giver dog ikke i sig selv grundlag for massekravsstilling, idet en sådan handlepligt kun kan konverteres til et simpelt pengekrav, jfr. tilsvarende UFR H. De forviklinger, som opstår med udlejeren, når boet afslår at indtræde i lejekontrakten og alligevel ikke rømmer lejemålet, kunne selvsagt undgåes, hvis boet indtræder i lejemålet og afgiver opsigelse med et varsel, der muliggør betids afvikling af lejemålet. Der er et uundgåeligt strejf af negotium claudicans over de situationer, hvor udlejeren uafladeligt rykker for at få sine lokaler fri, alt imens bostyret blot lader boets ting henstå i det lejede, indtil en passende realisationsmulighed viser sig. Det er ikke altid gennemførligt for udlejer at rekvirere fogedens bistand til at blive indsat i lejemålet. Er konkursboet en større virksomhed, kan ryddeliggørelsen løbe op i summer, som ikke står mål med udsigten til at få dem dækket ind i boet. I disse situationer bør det ikke komme udlejeren til skade, at han ikke - som andre medkontrahenter, der leverer en løbende ydelse - blot kan lukke af for sin ydelse. Bostyret bør i disse situationer søge at forhandle sig til rette med udlejeren om en løsning, der giver udlejeren rimelig dækning for den brug af lejemålet, som boet rent faktisk har. Det kan eksempelvis ske ved, at lejekravet helt eller delvist tillægges massekravsstilling for en afgrænset del af brugsperioden.

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT / FORPAGTNINGSKONTRAKT KARA/NOVEREN I/S (herefter betegnet bortforpagter), Håndværkervej 70, 4000 Roskilde, cvr nr. 13507406 bortforpagter hermed til Xxx (herefter betegnet forpagter), adresse, cvr nr.

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

LEJE AF FAST EJENDOM:

LEJE AF FAST EJENDOM: LEJE AF FAST EJENDOM: Brugsret og servitutret - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over en andens formuegode. Mod vederlag = leje culpaansvar

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere