Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen"

Transkript

1 Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen En af de tidligste opgaver, som en midlertidig bestyrer bliver stillet overfor ved virksomhedskonkurs, er spørgsmålet om fallentens lejemål. Erhvervslejemål hører til de kontraktsforhold, der har stor økonomisk betydning for udlejer og lejer. Lejen vil derfor også høre til de krav, som vejer tungt i boets økonomi og som påkalder sig en særlig opmærksomhed fra bostyrets side. Er boet ikke lille og let overskueligt, vil de fleste midlertidige bestyrere givetvis foretrække at lade problemet ligge til kurator. Det er ikke svært. I den første tid efter konkursens indtræden geråder kreditorerne i stor uvished om, hvordan de skal forholde sig over for boet. De forlader sig derfor ofte på den midlertidige bestyrers henstillinger om at afvente valget af kurator. Konkurslovens kap. 7 om gensidigt bebyrdende aftaler er ikke kendt stof blandt almindelige kreditorer. Den defaitisme, som breder sig i kreditorkredsen i kølvandet på enhver konkurs, gør det nemt for bestyrer at vinde forståelse for, at han ikke kan eller vil tage stilling til væsentlige spørgsmål om konkursboets kontraktsforhold. Kravet om boets stillingtagen "uden ugrundet ophold" i Konkurslovens 55, stk. 2 kommer derfor i realiteten ofte til at betyde, at boets større aftaleforhold lægges på is, indtil kurator er valgt og har sat sig ind i boets anliggender. Men bostyret slipper sjældent helt for energiske henvendelser fra den udlejer, der har erfaret, at hans lejer er gået konkurs. Udlejeren vil presse på for at få den midlertidige bestyrer til at tone rent flag med hensyn til lejemålet. Den midlertidige bestyrer står her i det dilemma, at valenhed med hensyn til at give en klar melding, mens boet faktisk viderebenytter lejemålet, kan give grobund for en senere påstand om, at boet stiltiende er indtrådt i lejeaftalen. I denne situation har Konkursloven givet udlejeren en særlig indrømmelse. Den findes i Konkurslovens 62, der er en specialregel om leje- og forpagtningsforhold i konkurs. Hvis boet ikke "straks" kan afgive erklæring om, hvorvidt det vil indtræde i lejeaftalen, kan

2 udlejeren fordre, at boet påtager sig som massekrav - her Konkurslovens 93 nr. 3 - at betale leje fra konkursdekretets afsigelse indtil boets erklæringstidspunkt. Udlejeren kan forlange, at boet uden ugrundet ophold tager stilling til, om det vil indtræde i lejeaftalen. Kan midlertidig bestyrer eller kurator ikke give svar på stedet, kan udlejeren kræve, at lejekravet i ventetiden skal honoreres som massekrav. Det særlige ved denne ordning om ventetidsbetaling er det forhold, at Konkurslovens 62 både efter ordlyden og lovforarbejderne gør det til en ret for udlejeren at stille dette forlangende med deraf flydende massekravstatus for lejen i ventetiden, hvorimod det ikke er nogen ret for udlejeren at få lejen betalt som massekrav, hvis forlangendet herom ikke fremsættes. Kravet på lejen som massekrav i tiden frem til boets erklæring er med andre ord betinget af, at udlejeren kender denne sin ret og gør brug af den. Gør han ikke det, og lader han sig blot spise af med den midlertidige bestyrers henholdende tale, er boets betænkningstid gratis, idet lejekravet - hvis boet ender med ikke at indtræde - da blot er et simpelt krav efter Konkurslovens 97. Ukendskab til loven fører til retsfortabelse for den uafvidende kreditor. I betragtning af den afgørende forskel mellem massekrav og simple krav, virker det ikke ganske forståeligt, at udlejerens fremsættelse af forlangendet om massekravsstilling for venteperioden er gjort til en betingelse for at opnå massekravsstilling. Det er de færreste udlejere, der er så fortrolige med Konkursloven, at de sender anbefalede skrivelser til bostyret med krav om massekravsstilling for lejen, såfremt bostyret ikke med det samme kan tage stilling til lejeaftalen. Bobestyreren kan ikke have pligt til at informere om forholdet. Han skal tage vare på boets almindelige forhold og ikke rådgive de enkelte kreditorer om deres individuelle retsstilling over for boet. Når kreditorerne har anmeldt deres krav over for kurator, kan boet tage stilling, men der bør almindeligvis ikke afgives forhåndstilkendegivelser om kravenes retsstilling. Når en erhvervslejer går konkurs, kan boet vælge at indtræde eller ikke at indtræde i erhvervslejemålet, jfr. Konkurslovens 55. Rene boliglejemål er ikke undergivet formel indtrædelsesret for boet, men kan efter

3 omstændighederne inddrages under boet med sigte på frigivelse af større deposita og lign., jfr. Konkurslovens 37. En indtræden gør boet til kontraktspart i lejeaftalen, således at boet bliver berettiget og forpligtet i overensstemmelse med lejeaftalen. Da lejeaftaler er aftaler om løbende ydelser - nemlig løbende brugsret til fast ejendom mod løbende betaling af leje - udløser boets indtræden ikke nogen hæftelse for krav hidrørende fra tiden forud for konkursen. Boet skal alene svare leje for tiden efter konkursen som massekrav. Men er der gamle ubetalte restancer, fratager boets indtræden i lejeaftalen omvendt ikke udlejeren hans ret til desuagtet at hæve lejeaftalen som følge af fallentens misligholdelse forud for konkursen, jfr. Konkurslovens 58, stk. 2, medmindre han allerede måtte have fortabt sin adgang hertil. Det må formentligt antages, at udlejerens ophævelsesadgang ikke begrænses ved lejerens konkurs, hvilket indebærer, at de skridt, som udlejeren måtte have sat i værk i henhold til Lejelovens regler om påkrav m.v., forbliver retskraftige også i forhold til boet. Boet kan rette op på fallentens misligholdelse af lejeaftalen ved at betale hæveberettigende restancer, men boets indtræden i lejeaftalen annullerer ikke en allerede indtrådt ophævelsesgrund beroende på fallentens misligholdelse forud for konkursen. Konkursen i sig selv er ikke hæveberettigende for udlejeren, uanset hvad der måtte være aftalt i lejeaftalen, jfr. klart ordlyden af Konkurslovens 58, stk. 2. Hvad enten boet indtræder eller ikke indtræder i lejeaftalen, kan boet imidlertid bruge konkursreguleringsreglen i Konkurslovens 61. Hvis boet ikke indtræder, er reglen i Konkurslovens 61, stk. 1 om opsigelse med forkortet varsel dog helt uaktuel. Boet behøver ikke skride til opsigelse af en aftale, hvori boet ikke er indtrådt. Hvis derimod boet indtræder, kan boet i tilslutning til indtrædelsen opsige lejeaftalen med sædvanligt eller rimeligt varsel og således begrænse massekravshæftelsen for lejen til opsigelsesperioden. "Sædvanligt og rimeligt varsel" må tolkes i tråd med lejelovgivningens almindelige regler om opsigelsesvarsel, jfr. dommene i Ugeskrift for Retsvæsen , , , 1914,577 og HD. Modstykket til denne opsigelsesret er, at udlejeren på sin side ligeledes kan opsige lejeren - nu boet - med sædvanligt eller rimeligt varsel, medmindre lejeren har adgang

4 til at afstå lejemålet til anden side, jfr. Konkurslovens 61, stk. 2, 2. pkt. I så fald bevarer boet adgangen til at beholde lejemålet med henblik på at udnytte værdien af den tilsagte afståelsesret ved overdragelse af lejemålet til en ny lejer. Hvis det er udlejeren, der er under konkurs, har boet en tilsvarende retsstilling, såfremt erhvervslejeren søger at benytte udlejerens konkurs som anledning til at slippe ud af lejeaftalen - f.eks. i en uopsigelighedsperiode. Da udlejeren altid har adgang til at overdrage sin ret uden at spørge lejeren - nemlig ved at sælge ejendommen til ny ejer - kan lejeren ikke benytte udlejerens konkurs som frigørelsesgrund. En lejer bør ikke her - som det hedder i konkursbetænkningen af 1971 (betænkning nr. 606/1971 s. 133) - kunne benytte chancen ved udlejerens konkurs til at slippe ud af et kostbart lejemål. Det hænger naturligvis sammen med, at lejeren bevarer sin retsstilling efter lejelovgivningen over for den nye indehaver af ejendommen. Udlejeren har adgang til at slippe af med en konkursramt lejer med sædvanligt eller rimeligt varsel, hvis lejemålet ikke er overdrageligt. Omvendt må udlejerens konkursbo også finde sig i, at man ikke kan slippe af med lejeren, hvis lejeaftalen indeholder bestemmelse om et længere opsigelsesvarsel, end hvad der måtte være sædvanligt eller rimeligt, og dette opsigelsesvarsel er sikret mod skyldnerens fordringshavere ved tinglysning på ejendommen. I så tilfælde må udlejerens konkursbo respektere det tinglyste varsel, jfr. Konkurslovens 61, stk 1, 2. pkt. I erhvervslejekontrakter er der typisk aftalt en uopsigelighedsperiode for begge parter, således at lejeren er bundet af lejeaftalen i en vis årrække, hvor han ikke kan frasige sig lejemålet. Tilsvarende er udlejeren bundet i en vis årrække, hvor han ikke kan slippe af med lejeren. De to uopsigelighedsperioder behøver ikke være af samme længde, og typisk er den kortere for lejeren end for udlejeren. Når udlejeren tilsiger lejeren, at denne ikke skal kunne opsiges fra udlejerens side i f.eks. 5 år, er dette en rettighed, der stiller lejeren bedre end efter Lejeloven, hvor opsigelsesvarslet for et erhvervslejemål, som udlejeren ønsker at få frigjort til eget brug, er 1 år, jfr. Lejelovens 83 og 86. En sådan særrettighed for lejeren er ikke

5 forbindende for udlejerens konkursbo, hvis den ikke er sikret mod udlejerens kreditorer ved tinglysning. Det er kun lejerens almindelige rettigheder efter lejelovgivningen, der automatisk og uden tinglysning af lejeaftalen er beskyttet mod udlejerens konkursbo, jfr. Lejelovens 7, stk. 1. Vil lejeren betrygge de særrettigheder, som han er blevet tillagt og som går videre end lejelovgivningen, skal han derfor sørge for at få aftalen tinglyst, hvilket er hans ret, jfr. Lejelovens 7, stk. 2. Hvis lejeren som modstykke til den 5-årige uopsigelighed fra udlejerens side har påtaget sig en forpligtelse til ikke selv at opsige lejemålet inden for f.eks. de første 3 år fra lejeaftalens begyndelse, vil dette typisk også være tinglyst, selv om denne binding isoleret set stiller lejeren ringere end efter lejelovgivningen, hvor lejerens lovbestemte opsigelsesvarsel er 3 måneder, jfr. Lejelovens 86, stk. 1. Fremgangsmåden ved tinglysning af lejekontrakten er den, at man uddrager de bestemmelser i lejeaftalen, som afviger fra Lejeloven og samler disse bestemmelser i et særskilt ekstraktsdokument, der lyses i byrderubrikken på ejendommens blad i tingbogen. De særlige og fra lejelovgivningen afvigende vedtagelser i lejeaftalen i relation til parternes opsigelsesadgang, forkøbsrettigheder m.v. vil dermed blive lyst samlet som byrde, uden hensyn til, om de enkelte særbestemmelser efter deres indhold rummer en fordel for lejeren eller for udlejeren. Det rejser følgende spørgsmål. Når erhvervslejeren går konkurs, og bestemmelsen om, at lejeren ikke kan opsige lejeaftalen de første 3 år, er tinglyst - kan lejerens konkursbo da indtræde i lejeaftalen og til trods for den tinglyste uopsigelighedsperiode opsige lejeaftalen over for udlejeren med forkortet varsel efter Konkurslovens 61, stk. 1, således at lejeforholdet kan bringes til ophør før udløbet af 3-årsperioden? Lejelovens 7, stk. 2 om lejerens adgang til at kræve sine videregående særrettigheder tinglyst, er en lejerbegunstigende regel, der skal give lejeren beskyttelse mod udlejerens aftaleerhververe og kreditorer, således at lejerens særrettigheder ikke udsættes for ekstinktion (fortabelse af rettigheder). Spørgsmålet er, om reglen i Konkurslovens

6 61, stk. 1, 2. pkt. blot er en konfirmering af dette ekstinktionsværn, således at reglen ved erhvervslejerens konkurs alene vender den ene vej og kun skænker beskyttelse for lejeren og ikke også for udlejeren. Hvis svaret er bekræftende, indebærer det, at udlejeren ikke kan fastholde lejerens konkursbo på den uopsigelighedsperiode, som lejeren er indgået på at respektere over for udlejeren i den tinglyste lejeaftale. Konkursbetænkningen rummer ikke udsagn om spørgsmålet, men omtaler dog på den anden side kun eksempler, der har at gøre med udlejerens konkurs og dermed med lejerens retsstilling over for boet. Som Konkurslovens 61 er affattet, gøres der ikke forskel på, om fallenten er udlejer eller lejer. Det harmonerer med, at reglerne i Konkurslovens kap 7 er generelle regler for behandlingen af gensidigt bebyrdende aftaler i konkurs. I modsætning til f.eks. købelovens 39-41, der alene omhandler sælgerens stilling over for den insolvente køber, er reglerne i Konkurslovens kap. 7 helt frigjort fra parternes rollefordeling i det enkelte aftaleforhold. Reglerne gælder ligefuldt for sælgere som for købere, udlejere som lejere, uanset hvem der går konkurs. Kap. 7 har dog ikke forrang fremfor modstående regler i anden lovgivning, når der ses bort fra reglen i Konkurslovens 61, stk. 2, der går forud for lejelovgivningens bestemmelser om uopsigelighed, jfr. Konkurslovens 53. Efter ordlyden af Konkurslovens 61, stk, 1, 2. pkt kunne man derfor umiddelbart fristes til den slutning, at lejerens konkursbo må respektere den uopsigelighedsaftale, som lejeren har bundet sig til i den tinglyste lejeaftale, eftersom uopsigelighedsbestemmelsen jo er tinglyst i sin helhed. En sådan slutning må imidlertid betragtes som fejlagtig. Grunden er, at tinglysningen af lejerens uopsigelighedsforpligtelse ikke tjener udlejeren til sikringsakt. Formuleringen i Konkurslovens 61, stk. 1, 2. pkt. tilkendegiver, at undtagelsen fra konkursboets opsigelsesadgang fordrer, at det længere varsel er sikret mod skyldnerens fordringshavere ved tinglysning eller anden lignende offentlig registrering. Reglen hviler dermed fuldstændigt på den forudsætning, at tinglysningen eller den offentlige registrering tjener som sikringsakt for den

7 berettigede. Denne forudsætning er opfyldt, når det er lejerens særrettigheder, der tinglyses som byrde på udlejerens ejendom, eftersom Lejelovens 7 afgiver direkte hjemmel for, at disse særrettigheder kan beskyttes mod udlejerens aftaleerhververe og kreditorer ved tinglysning. Men den er ikke opfyldt, når det er udlejeren, der på sin egen ejendom får tinglyst lejerens forpligtelse til ikke at opsige lejemålet i en vis periode. Denne rettighed for udlejeren kan ikke sikres mod lejerens fordringshavere ved tinglysning. Den vedrører ikke en fast ejendom på samme måde som lejerens aftale med udlejeren om uopsigelighed fra udlejerens side i en vis periode. Udlejerens tinglysning af lejerens forpligtelse er ganske vist en offentlig registrering, men den offentlige registrering er ikke i dette tilfælde en sikringsakt. Skønt der i tinglysningsekstrakterne ofte optræder udlejerrettigheder over for lejeren - side om side med lejerens særrettigheder over for udlejeren - burde disse udlejerrettigheder retteligt have været afvist tinglysning, idet de ikke angår en ret over en fast ejendom, jfr. TL 10, stk. 1 og TL 15, stk. 2. De er med i ekstrakten, fordi den ekstraherende advokat typisk uddrager alle afvigende aftalevilkår i sin helhed. Og de glider sædvanligvis upåagtet igennem tinglysningssystemet, fordi tinglysningspersonalet ikke har praktisk mulighed for at foretage en minutiøs juridisk granskning af de enkelte bestemmelser i ekstrakten med henblik på at efterprøve, om bestemmelserne hver og især repræsenterer "videregående rettigheder" for lejeren i henhold til Lejelovens 7, stk. 2. Den granskning kan være vanskelig nok selv for advokaten, navnlig når der foreligger mere sammensatte kontraktsbestemmelser i lejeaftalen. En relevant bestemmelse i lejekontrakten, der ikke er med i ekstrakten, kan komme til at betyde meget alvorlige problemer for ekstraktens ophavsmand, hvis lejeren af den grund lider tab i forbindelse med udlejerens konkurs. Derfor bruges der ofte et groft sigtemål ved ekstraktens udarbejdelse. Selv om det ikke er stemmende med tinglysningsreglerne, kan der være en praktisk fordel ved, at man i tingbogsakterne kan finde oplysning, ikke blot om lejerens særrettigheder i relation til uopsigelighed og forkøbsrettighder m.v., men også om lejerens modstående forpligtelser i relation til disse spørgsmål. De fleste ejendomsoverdragelser

8 sker efter aftale. For erhververen er det en ekstra betryggelse mod eventuelle senere tvistigheder med lejeren, at centrale bestemmelser i den lejeaftale, som han skal overtage fra den tidligere udlejer, gentager sig i tingbogsakterne, uden at de enkelte bestemmelser er kunstigt beskåret for at efterleve princippet i Lejelovens 7, stk. 2. Hvordan det nu end forholder sig med baggrunden for, at udlejerens rettigheder over for lejeren glider med i tinglysningsprocessen, må man drage den slutning, at udlejeren ikke som følge af selve tinglysningen kan fastholde det i lejeaftalen indtrædende konkursbo på den uopsigelighedsforpligtelse, som lejeren måtte have påtaget sig som led i lejeaftalen. Det længere varsel er ikke, som det kræves i Konkurslovens 61, stk. 1, 2. pkt "...sikret mod skyldnerens fordringshavere ved tinglysning...". Det længere varsel er kun tinglyst, ikke sikret ved tinglysningen, for det kan ikke garderes mod lejerens kreditorer med nogen sikringsakt. Der er med andre ord ikke tale om en tinglig rettighed for udlejeren, men alene om en obligatorisk rettighed. En anden problemstilling, som typisk melder sig for den midlertidige bestyrer eller kurator, er spørgsmålet om lejekravets stilling i boet. Selvom udlejere sjældent er fortrolige med specialreglen i Konkurslovens 62, hylder de fleste udlejere den almindelige anskuelse, at lejen skal betales indtil lejemålet fraflyttes. Lejekravets stilling ved erhvervslejerens konkurs har i tidens løb været genstand for en del omskiftelighed. Forud for ændringen af Konkursloven i 1969 var lejekravet for tiden efter konkursdekretet og frem til lejemålets ophør efter forudgående opsigelse et priviligeret krav (og for tiden før, dog ikke længere end 1 år fra den sidste fardag før konkursens begyndelse). Efter 1969-lovændringen var lejekravet for tiden efter konkursen antageligt at betragte som et massekrav, jfr. UFR Efter 1977-reformen har spørgsmålet kun betydning, såfremt boet ikke indtræder i lejekontrakten. Indtræder boet, bliver lejekravet massekrav efter Konkurslovens 93 nr. 3 fra konkursdagen og indtil lejemålets ophør. Kravet på leje for tiden forud for konkursdagen er et simpelt krav efter

9 Konkurslovens 97. Har tilsynet under en forudgående betalingsstandsning godkendt lejeforholdets videreførsel, er kravet for betalingsstandsningsperioden omfattet af Konkurslovens 94 nr. 2. Hvis boet ikke indtræder i lejeaftalen, vil udlejeren normalt forlange, at boet straks lader lokalerne ryddeliggøre og stiller lejemålet til udlejers disposition. Dette er ikke altid praktikabelt, især ikke hvis der er tale om en erhvervsvirksomhed med større maskiner og udstyr, som ikke lader sig fjerne med kort varsel. Konkursbetænkningen af 1971 byggede på boets automatiske indtræden i lejemålet og med mulighed for, at boet inden for fire uger efter konkusdekretet kunne frasige sig lejemålet. I betænkningsudkastets 60 blev det desuden forslået, at boet, såfremt det ikke ville indtræde i lejeaftalen, skulle svare udlejeren lejen som massekrav, indtil det tidspunkt, hvor boet stillede det lejede til udlejerens disposition. Boet kunne ikke smyge sig udenom massekravet ved blot at afslå indtræden. Lejemålet skulle også være ryddeliggjort og stillet til udlejerens rådighed, såfremt massekravet skulle sættes i stå. Denne regel blev imidlertid aldrig til lov. I justitsministeriets lovforslag til Konkursloven af d blev den foreslåede 60 helt omredigeret. Den kom til at lyde som lovens nuværende 62. I bemærkningerne til lovforslaget tog justitsministeriet afstand fra tanken om automatisk indtræden for boet - idet der kunne forekomme tilfælde, hvor boet kunne være uden kendskab til en bestående lejekontrakt. Med hensyn til lejekravets stilling hedder det, at "...Da en udlejer i alle tilfælde først kunne disponere over de lejede lokaler, når de er ryddeliggjort, har ministeriet ment, at lejen kun bør være massekrav for tiden, indtil boet erklærer, at det ikke vil indtræde i kontrakten. Om tømning af lokalerne gælder da de almindelige regler om ryddeliggørelsen ved ophør af lejemål". Loven begrænsede således massekravsstillingen for lejekravet i forhold til betænkningsudkastet. Efter loven er der nu kun et eneste tilfælde, hvor lejekravet efter konkursdekretet opnår massekravsstatus, når konkursboet ikke indtræder. Det er i venteperioden fra udlejerens forlangende om

10 boets stillingtagen og forlangendet om massekrav - og til boets svar faktisk foreligger, jfr. Konkurslovens 62. Det er en almindelig kuratorerfaring, at udlejeren - hvis boet siger nej til at indtræde og alligevel intet foretager sig for at rydde lokalerne - har svært ved at forlige sig med denne retstilstand. I udlejerens øjne bruger boet lokalerne på en måde, som der skal betales leje for. At den konkursramte virksomhed ligger passivt hen, at samtlige ansatte er afskediget, at lys og varme er slukket - det formilder ikke udlejeren. Kurator vil blive stillet over for det energiske standpunkt, at sålænge lejemålet ikke er ryddet og nøglen afleveret, så må og skal der betales leje. Det er givet, at konkursboet ikke kan afgive en ikke-indtrædelseserklæring i strid med de faktiske forhold. Boet kan ikke frigøre sig for massekravsforpligtelsen ved formelt at afslå indtræden og alligevel videreføre den konkursramte virksomhed med normal bemanding og virksomhedsdrift. I så fald bruger boet lejemålet på en måde, som der må betales leje for. Men spørgsmålet er, om den passive brug af lejemålet til blot og bar opbevaring af boets uflytbare effekter, indtil boet kan realisere dem, er ensbetydende med, at boets erklæring om ikke-indtræden ikke får virkning efter sit indhold, således at boet også i denne situation må betale leje som massekrav indtil fraflytning. Med forhistorien til den nuværende Konkurslovens 62 må svaret besvares med et nej. Betænkningsudkastets forslag ville have ført til, at lejen frem til den faktiske aflevering af lejemålet måtte betales som massekrav. Men denne retstilstand blev der udtrykkeligt taget afstand fra med justitsministeriets forslag til den nugældende bestemmelse i Konkurslovens 62. Boets erklæring - ikke lejemålets aflevering til udlejer - er tilstrækkeligt til at sætte punktum for massekravet. Sondringen mellem den aktive brug af lejemålet, der udløser massekravsstatus for lejekravet uanset boets formelle erklæring om ikke-indtræden, og den passive brug af lejemålet, der ikke påfører boet nogen massekravsforpligtelse uanset boets undladte aflevering af lejemålet, må formentlig trækkes efter tilsvarende retningslinier som sondringen mellem udtrykkelig og stiltiende

11 indtræden. Det er et vigtigt led i konkursboets behandling, at aktiverne skal værnes mod uberettigede dispositioner - f.eks. tyveri. Hvis sikring foreløbigt kun kan ske ved, at boet låser lokalerne af for at sikre den konkursramte virksomheds værdier, kan dette ikke i sig være afføde nogen massekravsstilling for lejekravet, når boet samtidig klart tilkendegiver, at man ikke ønsker at indtræde i lejeaftalen. Hvis bobehandlingen imidlertid trækker ud, og boet trods udlejerens opfordringer, ikke frigiver lejemålet, må udlejeren - uafhængigt af sine almindelige hævebeføjelser - kunne fordre, at lejen svares som massekrav for den sædvanlige opsigelsesperiode. Er lejemålet imidlertid allerede ophævet af udlejeren før konkursen, kan lejekravet ikke opnå massekravsstilling, jfr. UFR VLD. Når boet vælger ikke at indtræde, skal lejemålet rømmes. At dette ikke sker som følge af de praktiske forhindringer med at fjerne boets aktiver, giver dog ikke i sig selv grundlag for massekravsstilling, idet en sådan handlepligt kun kan konverteres til et simpelt pengekrav, jfr. tilsvarende UFR H. De forviklinger, som opstår med udlejeren, når boet afslår at indtræde i lejekontrakten og alligevel ikke rømmer lejemålet, kunne selvsagt undgåes, hvis boet indtræder i lejemålet og afgiver opsigelse med et varsel, der muliggør betids afvikling af lejemålet. Der er et uundgåeligt strejf af negotium claudicans over de situationer, hvor udlejeren uafladeligt rykker for at få sine lokaler fri, alt imens bostyret blot lader boets ting henstå i det lejede, indtil en passende realisationsmulighed viser sig. Det er ikke altid gennemførligt for udlejer at rekvirere fogedens bistand til at blive indsat i lejemålet. Er konkursboet en større virksomhed, kan ryddeliggørelsen løbe op i summer, som ikke står mål med udsigten til at få dem dækket ind i boet. I disse situationer bør det ikke komme udlejeren til skade, at han ikke - som andre medkontrahenter, der leverer en løbende ydelse - blot kan lukke af for sin ydelse. Bostyret bør i disse situationer søge at forhandle sig til rette med udlejeren om en løsning, der giver udlejeren rimelig dækning for den brug af lejemålet, som boet rent faktisk har. Det kan eksempelvis ske ved, at lejekravet helt eller delvist tillægges massekravsstilling for en afgrænset del af brugsperioden.

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

LEJEKONTRAKTS BLANKETTER

LEJEKONTRAKTS BLANKETTER BETÆNKNING VEDRØRENDE LEJEKONTRAKTS BLANKETTER AFGIVET AF DET AF BOLIGMINISTEREN NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 223 1 9 5 9 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN Den 11. marts 1959 tilskrev boligministeriet

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere