MED indflydelse og MED bestemmelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED indflydelse og MED bestemmelse"

Transkript

1 MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet Aftalens område Formål Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status Hovedudvalget sammensættes af følgende repræsentanter: Områdeudvalg Rådhusudvalg Lokaludvalg Personalemøder med MED-status Antal møder og forretningsorden Valg til MED-organisationen Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Overordnet organisering af arbejdsmiljøarbejdet i Fredensborg Kommune Årlig arbejdsmiljødrøftelse og arbejdsmiljøstrategi Fordeling af strategiske og operationelle opgaver Styrkelse, koordinering og effektivisering af samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen Kompetence MED-indflydelse og MED-bestemmelse Information og drøftelse Retningslinjer Hovedudvalget i Fredensborg Kommune MED-uddannelse Vilkår for TR og medarbejderrepræsentanter Ikrafttrædelse og opsigelse af aftalen Bilag 1. Forretningsorden Bilag 2. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

4 Forord I Fredensborg Kommune prioriterer vi samarbejde højt, fordi vi mener, at et godt samarbejde er en forudsætning for en arbejdsplads i udvikling. Vi ved, at arbejdsglæde hænger sammen med vores muligheder for at gøre en forskel i vores arbejde. Byrådets vision tilfredse borgere realiserer vi sammen, når vi i dialogen og det daglige arbejde i MED-organisationen skaber den attraktive kommune. Vi er ambitiøse, når det kommer til arbejdet i MED, fordi vi mener, at MED skaber gode resultater for vores borgere. MED-aftalen og vores personalepolitik er afsættet for at skabe en arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere, og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere hviler på organisationens værdier: Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab Vi opfordrer til, at alle ledere og medarbejdere læser MED-aftalen og benytter den i drøftelserne om og i tilrettelæggelsen af samarbejdet på de enkelte arbejdspladser i Fredensborg Kommune. Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør Claes Kastbjerg Næstformand i Hovedudvalget 4

5 Forhandlingsorganet Forhandlingsorganet s sammensætning: Medarbejderrepræsentanter: LO: Lene Gravlund Svendsen TR-TL Tina Samson FTR-HK Martin Jeppesen TR-SL Maria Melchiorsen FOA FTF: Annette Hansen-Jacobsen DLF Sidsel S. Pedersen BUPL Tine Jæger DSR AC: Peter Brender DJØF Ledelsesrepræsentanter: Kim Herlev Jørgensen og Mie Gudmundsson 5

6 1. Aftalens område Denne aftale omfatter alle ansatte i Fredensborg Kommune samt de institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Den lokale MED-aftale udfylder rammeaftale indgået mellem KL og KTO, og lokalaftalen omfatter hele kommunen. Rammeaftalen vil til enhver tid være den overordnede og gældende ramme. 2. Formål Denne aftale skal understøtte, at alle har ret til reel medindflydelse og medbestemmelse både i relation til det daglige arbejde og i relation til nye tiltag. Det betyder at: Aftalen skal medvirke til at sikre tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Aftalen skal fremme kommunikation og information mellem Byrådet, kommunens ledelse og medarbejdere, og skal bidrage til at alle medarbejdere får adgang til de nødvendige informationer på rette tidspunkt. Aftalen skal skabe forudsætninger for, at det skal være attraktivt for både leder- og medarbejderrepræsentanterne, at være med i et MED-udvalg. Aftalen tager afsæt i Kommunens organisation, således at medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse kobles til det organisatoriske niveau, hvor de daglige ledelsesmæssige kompetencer udøves. Aftalen skal også fremme et professionelt arbejdsmiljøarbejde, som udfoldes i samarbejdet mellem leder, TR og AMR (triaden) Aftalen skal give Hovedudvalget mulighed for dialog med det politiske niveau. Aftalen understøtter grundforudsætningen om, at der arbejdes for konsensusløsninger mellem synspunkterne på møderne. Aftalen understøtter det udviklende arbejde i MED, som kommunens interne uddannelser, TR-universitetet og AMR-akademiet har skabt grundlag for. 3. Form og struktur MED-udvalgsstrukturen skal styrke medarbejdernes muligheder for reel medindflydelse og medbestemmelse samt tilgodese kommunens behov for en sammenhæng mellem ressourceforbruget og de resultater og kvaliteter, der skabes. Strukturen er opbygget sådan, at den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelsen og medbestemmelsen. Vi har en sammenhængende enstrenget struktur for medindflydelse og medbestemmelse, der også omfatter sikkerheds- og sundhedsarbejdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. 6

7 Der etableres følgende 3 niveauer for det formaliserede samarbejde i MED-strukturen: 1. Hovedudvalg Dækker hele kommunen, og er det øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse 2. Område / Rådhusudvalg Der er 2 områdeudvalg på direktørområderne Ældre- og Handicap, og Børn og Kultur, samt et Rådhusudvalg. 3. Lokaludvalg / Personalemøder med MED-status På institutioner, skoler m.fl., med mindst 10 medarbejdere, skal der etableres Lokaludvalg. Den enkelte institution mm. kan lokalt beslutte i stedet at etablere personalemøder med MED-status. Kontaktudvalg uden MED status. Udvalgene kan nedsætte kontaktudvalg såvel tværfagligt, tværgående som indenfor det enkelte direktørområde. Der kan nedsættes ad-hoc grupper til at udføre nærmere afgrænsede opgaver for MEDudvalgene. Grupperne kan sammensættes af såvel medlemmer fra MED-udvalgene som af andre. Der skal altid fastlægges kommissorium for sådanne ad-hoc grupper. Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne (LO, FTF og AC) og afspejle personalesammensætningen. Sammensætningen af Hovedudvalg og Områdeudvalg skal som hovedregel baseres på tillidsrepræsentanter, der er udpeget af organisationerne, mens sammensætningen i Lokaludvalg baseres på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter dertil. Der er ikke i nogen af MED-udvalgene forudsat en paritetisk sammensætning mellem antallet af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, men antallet af ledelsesrepræsentanter kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Alle udpegede og valgte tillidsrepræsentanter, samt andre valgte medarbejderrepræsentanter, arbejdsmiljøsrepræsentanter samt valgte suppleanter skal have deres arbejdsmæssige hovedbeskæftigelse på det område, der er omfattet af det MED-udvalg, hvortil de er udpeget eller valgt Hovedudvalget sammensættes af følgende repræsentanter: Ledelsessiden: Medarbejdersiden: Borgmesteren Kommunaldirektøren (formand) 1 Direktør 2 Centerchefer Forhandlingschefen (sekretariat) 6 repræsentanter udpeget af LO 5 repræsentanter udpeget af FTF 1 repræsentant udpeget af AC 2 arbejdsmiljørepræsentant vælges af LO - gruppen 1 arbejdsmiljørepræsentant vælges af FTF gruppen 7

8 Herudover deltager kommunens arbejdsmiljøkonsulent ad hoc, under den del der vedrører arbejdsmiljø, samt en sekretær. Næstformanden for udvalget vælges af og iblandt de udpegede medarbejderrepræsentanter. Kommunaldirektøren er formand for udvalget og udpeger suppleanter for ledelsessidens repræsentanter i udvalget. På medarbejdersiden udpeger LO og FTF hver en første og anden suppleant og AC udpeger en første suppleant. Derudover vælger LO og FTF hver en suppleant for arbejdsmiljørepræsentanterne. 3.2 Områdeudvalg På Direktørområderne Ældre- og Handicap samt Børn og Kultur etableres et Område-udvalg. Direktøren er født formand og udpeger selv de øvrige ledelsesrepræsentanter, hvoraf mindst én skal have det daglige ansvar for sikkerheds- og sundhedsområdet. Herudover deltager kommunens arbejdsmiljøkonsulent ad hoc, under den del der vedrører arbejdsmiljø. Medarbejderrepræsentationen i Områdeudvalget skal tage udgangspunkt i en forde-ling på Hovedorganisationerne. Udvalgene skal være af en sådan størrelse og med en sådan sammensætning, at arbejdet i praksis kan fungere. Udvalgene skal sammensættes så repræsentativt som muligt, således at alle rele-vante synspunkter kan komme frem. Så vidt muligt bør alle personalegrupper (overenskomstgrupper) være repræsenteret i udvalget, men de enkelte personalegruppers størrelse kan også inddrages ved vurdering af sammensætningen. For personalegrupper med valgte tillidsrepræsentanter, sker udpegningen dog blandt disse. Desuden skal vælges mindst en arbejdsmiljørepræsentant. Medarbejdersiden udpeger en næstformand for udvalget. Udvalget består af 4-7 medarbejderrepræsentanter og 1-2 arbejdsmiljørepræsentanter. Antallet fastsættes ved forhandling inden for området. Der udpeges 1. og 2. suppleant ud fra samme fordelingsprincip, som det medlemmerne udpeges efter (Hovedorganisationer). 3.3 Rådhusudvalg I administrationen etableres et Rådhusudvalg. Direktøren (kommunaldirektøren) er født formand og udpeger selv de øvrige ledelsesrepræsentanter, hvoraf mindst én skal have det daglige ansvar for sikkerheds- og sundhedsområdet. Herudover deltager kommunens arbejdsmiljøkonsulent ad hoc, under den del der vedrører arbejdsmiljø. Medarbejderrepræsentationen i Rådhusudvalget skal være så repræsentativ som mulig. Så vidt muligt bør alle personalegrupper(overenskomstgrupper) være repræsenteret i udvalget, men de enkelte personalegruppers størrelse kan også inddrages ved vurde-ring af sammensætningen. For personalegrupper med valgte tillidsrepræsentanter, sker udpegningen dog blandt disse. Desuden skal vælges mindst en arbejdsmiljø-repræsentant. Medarbejdersiden udpeger en næstformand for udvalget. 8

9 Udvalget består af 4-7 medarbejderrepræsentanter og 1-2 arbejdsmiljørepræsen-tanter. Antallet fastsættes ved forhandling inden for området. Der udpeges 1. og 2. suppleant ud fra samme fordelingsprincip, som det medlem-merne udpeges efter (Hovedorganisationer). 3.4 Lokaludvalg Lederen af institutionen m.v. er født formand for udvalget og udpeger selv eventuelt flere ledelsesrepræsentanter til udvalget. Lederen af institutionen vil normalt selv være leder i arbejdsmiljøgruppen. Er det ikke tilfældet skal lederen i arbejdsmiljø-gruppen også have plads i udvalget. Procedure for og sammensætning af Lokaludvalget fastlægges på den enkelte arbejdsplads. Det skal tilstræbes, at udvalgenes sammensætning er så repræsentativ som muligt. For personalegrupper med valgte tillidsrepræsentanter, sker valget dog blandt disse. Desuden skal vælges mindst én arbejdsmiljørepræsentant til udvalget. Medarbejdersiden vælger, blandt tillidsrepræsentanterne, næstformanden for udvalget. Udvalget består af minimum 3 medarbejderrepræsentanter og minimum 1 arbejdsmiljørepræsentant. Antallet fastsættes efter en drøftelse indenfor området. Der vælges så vidt muligt suppleanter for udvalgets medlemmer Personalemøder med MED-status Alle medarbejdere er medlem af Personalemøder med MED-status. Lederen er formand, og er der i forvejen en tillidsrepræsentant eller en valgt medarbejderrepræsentant, der er valgt til et af de øvrige MED-udvalg, er denne næstformand. Er dette ikke tilfældet kan medarbejderne vælge en næstformand. Institutionens arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant skal være til stede på Personalemøder med MED-status. Medarbejdere kan blive valgt til både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. 3.6 Antal møder og forretningsorden Hovedudvalg, Område-/Rådhusudvalg og Personalemøder med MED-status afholder møde 5 gange årligt. Møderne fastlægges for et år ad gangen. Der kan aftales yderligere møder, hvis formanden/næstformanden finder det nødvendigt. Ved Personalemøder med MED-status kan der aftales yderligere møder, hvis mindst 2 medarbejdere skriftligt fremsætter ønske herom. I alle MED-udvalg og i Personalemøder med MED-status har ledelsen ansvaret for: a) at stille sekretærbistand til rådighed b) at varetage de praktiske opgaver i forbindelse med møderne c) at udsende dagsordenerne d) at skrive referat fra møderne Medarbejderrepræsentanterne kan afholde formøde forud for alle møder. 9

10 Alle suppleanter deltager i formøderne. Til formøder forud for møder i Hovedudvalget kan indkaldes en repræsentant for Områdeudvalg, Fællesudvalg for Rådhuset samt Lokaludvalget for Park og Vej, der ikke er repræsenteret i Hovedudvalget. Dagsorden udarbejdes i fællesskab af formand og næstformand. Der skal afholdes ekstraordinære møder, hvis der indtræffer alvorlige ulykker, alvor-lige forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb dertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. Ekstraordinære møder kan afholdes, hvis formanden finder det nødvendigt, eller mindst 2 udvalgsmedlemmer fremsætter begæring skriftlig herom. Der skal indkaldes til ordinære møder i god tid. Medlemmerne og øvrige ansatte skal gøres bekendt med dagsordenen senest 7 dage før mødet. Alle udvalg bør udarbejde en forretningsorden. Forslag til forretningsorden fremgår af bilag 1. Hvis udvalget ikke udarbejder en forretningsorden er bilag 1 gældende. 3.7 Valg til MED-organisationen Der skal foretages nyvalg/nyudpegning af alle MED-udvalgenes ledelses- og medarbejderrepræsentanter, herunder også arbejdsmiljørepræsentanter. Funktionsperioden for repræsentanterne i MED-udvalg er 2 år, hvor funktionsperioden begynder den 1. august i lige år. Der afholdes valg i 2. kvartal. Team Forhandling og Arbejdsmiljø skal skriftligt have oplyst, hvorledes Områdeudvalg og de underliggende Lokaludvalg er sammensat, både på ledelses- og medarbejderside samt suppleanterne. Ligeledes skal Områdeudvalgene meddele hvilke enheder der har Personalemøde med MED-status. Alle Områdeudvalg, Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status, skal løbende ved udskiftninger m.v. skriftligt meddele dette til Forhandling og Arbejdsmiljø, således at der altid foreligger en opdateret oversigt over MED-organisationen. 4. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 4.1 Overordnet organisering af arbejdsmiljøarbejdet i Fredensborg Kommune Arbejdsmiljøarbejdet har høj prioritet og skal ske i henhold til arbejdsmiljø-lovgivningens bestemmelser. Planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet skal ske i samarbejde mellem ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne i de etablerede MED-udvalg, og der skal sikres en god sammenhæng mellem arbejdsmiljøarbejdet og de øvrige samarbejdsspørgsmål, der tages op i MED-udvalgene. I det daglige drøftes arbejdsmiljøspørgsmål i arbejdsmiljøgruppen. Der skal for hver af kommunens selvstændige organisatoriske enheder oprettes en arbejdsmiljøgruppe som består af mindst en arbejdsmiljøleder og mindst en arbejdsmiljørepræsentant (AMR). Organisering af arbejdsmiljøarbejdet fremgår af bilag 2. 10

11 Hovedudvalget har herefter kun kompetence til at tilpasse organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet som følger af ændringer i kommunens organisation og/eller ledelsesstruktur. Ved uenighed i Hovedudvalget inddrages de centrale parter jf. rammeaftalens 22. Til pasningen sker i overensstemmelse med principperne i arbejdsmiljølovgivningen, herunder enhedens opgaver, fysiske forhold og vilkår i øvrigt. Arbejdsmiljøet er et fast punkt på de 5 årlige, ordinære møder i MED-organisationen. Der gennemføres som minimum APV hvert 3. år, hvor særligt det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen kortlægges. Der gennemføres trivselsundersøgelse hvert 2. år i ulige år. Denne trivselsundersøgelse sikrer systematisk undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. De selvejende daginstitutioner for børn og unge, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med, er omfattet af den lokale MED-aftale og er repræsenteret ved en leder og en arbejdsmiljørepræsentant i MED-organisationen på overliggende niveau. Udpegningen sker i samarbejde mellem de selvejende institutioner i forbindelse med valg til MEDorganisationen, minimum hver andet år. De valgte repræsentanter har adgang til kommunens Medarbejderportal og således dagsordner og referater fra Hovedudvalget og Områdeudvalget for Børn og Kultur. Som en del af MED-organisationen er de selvejende institutioner omfattet af alle kommunens tilbud og tiltag på arbejdsmiljøområdet. De selvejende institutioner har mulighed for at oprette et forum, hvor de kan udveksle informationer og koordinere arbejdsmiljøindsatsen. 4.2 Årlig arbejdsmiljødrøftelse og arbejdsmiljøstrategi Til brug for den årlige arbejdsmiljødrøftelse udarbejdes der en arbejdsmiljøredegørelse, der giver en status på det foregående år. Hovedudvalget beslutter ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse hvilke indsatsområder, der skal forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsmiljøproblemer for det kommende år. Arbejdsmiljøredegørelsen drøftes ligeledes i Områdeudvalg og Lokaludvalg/Personalemøde med MED-status. 4.3 Fordeling af strategiske og operationelle opgaver Hovedudvalgets opgaver: Planlægge, lede, koordinere, kontrollere og rådgive om kommunens samlede arbejdsmiljøarbejde Årlig arbejdsmiljødrøftelse og strategi, herunder evaluering af særlige indsatser samt APV og trivselsundersøgelse Rådgive om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om hvordan arbejdsmiljø integreres i kommunens strategiske ledelse og daglige drift Sørge for en udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for at de ansatte bliver bekendt med planen 11

12 Deltage i at planlægge organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, herunder fokus på de nødvendige forebyggende indsatser Holde sig orienteret om lovgivningen inden for sikkerheds- og sundhedsrisici, og sørge for at drøfte nødvendige foranstaltninger Deltage i at planlægge tværgående initiativer indenfor arbejdsmiljø Rådgive ledelsen om virksomhedens kompetenceudviklingsplan ifht. supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen Sikre at årsager til ulykker mv. undersøges og gentagelse hindres Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme sted. Der henvises i øvrigt til KL/KTO Rammeaftalens bilag 9. Områdeudvalgenes opgaver: Planlægge, lede, koordinere, kontrollere og rådgive om samarbejdet om arbejdsmiljøet Holde sig orienteret om lovgivning inden for sikkerheds- og sundhedsrisici, og sørge for at drøfte nødvendige foranstaltninger Deltage i at planlægge tværgående initiativer indenfor arbejdsmiljø Virke som bindeled i arbejdsmiljøorganisationen, ifht. strategier og indsatser Forelægge arbejdsmiljøudfordringer på øvre niveauer, som ikke kan løses på det pågældende niveau Lokaludvalg/Personalemøder med MED-status og Arbejdsmiljøgruppernes opgaver: Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om arbejdsmiljøet. Herunder at evaluere indsatser Rådgive om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om hvordan arbejdsmiljø integreres i institutionens/afdelingens strategiske ledelse og daglige drift Sikre at årsager til ulykker mv. undersøges og gentagelse hindres Holde sig orienteret om lovgivning inden for sikkerheds- og sundhedsrisici, og sørge for at drøfte nødvendige foranstaltninger Opstille principper for og kontrollere nødvendig oplæring og introduktion Deltage i planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet og APV Løbende deltage i revidering af APV en, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde arbejdet udføres på, hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. APV en revideres mindst hvert 3. år. Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige Deltage i undersøgelse, anmeldelse og opfølgning på ulykker, arbejdsskader, arbejdsbetingede lidelser mv. 12

13 Påvirke den enkelte ansatte til en adfærd, der fremmer arbejdsmiljøet Virke som bindeled i arbejdsmiljøorganisationen Forelægge arbejdsmiljøudfordringer på øvre niveauer, som ikke kan løses på det pågældende niveau Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme sted. Der henvises i øvrigt til KL/KTO Rammeaftalens bilag Styrkelse, koordinering og effektivisering af samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøarbejdet i Fredensborg Kommune styrkes, koordineres, professionaliseres og effektiviseres gennem en række tiltag: Årlig arbejdsmiljøredegørelse på Hovedudvalgsniveau Temadage med forskellige relevante temaer, der udbydes som et led i den løbende udvikling af arbejdsmiljøorganisationen Trivselsundersøgelse hvert 2. år, og systematiske lokal og central opfølgning på resultater Løbende opfølgning på og information om APV Hovedudvalgets ansvar Arbejdsmiljøuddannelsen den generelle Arbejdsmiljøopgaverne indgår i den lokale MED-uddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for professionalisering af AMR i Fredensborg Kommune Vejledninger som følge af rammeaftalens bestemmelser Understøttelse af og inspiration for det lokale arbejdsmiljøarbejde af administrationens konsulenter og undervisere For så vidt angår opfølgning i de respektive organer henvises til afsnit Kompetence Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, hvor ledelsen har selvstændig ledelsesret med hensyn til et eller flere af de nedenstående punkter: a) personaleforhold b) arbejdsforhold c) samarbejdsforhold d) arbejdsmiljøforhold e) sikkerheds- og sundhedsforhold f) budget- regnskabsforhold 13

14 Hvis der opstår tvivl om omfanget af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Såfremt et fremsendt dagsordensforslag ikke hører ind under ledelsens kompetence, skal ledelsen, forud for et MED-udvalgs behandling af forslaget, tilkendegive dette over for medarbejderrepræsentanterne. MED-udvalget kan dog alligevel godt drøfte forslaget, men der kan ikke træffes nogen beslutninger. I stedet skal forslaget sendes til det MED-udvalg, der har den fornødne kompetence. 6. MED-indflydelse og MED-bestemmelse Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: a) Gensidig pligt til, at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejdspersonale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. b) Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og miljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde. c) Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. 7. Information og drøftelse Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejderes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i Kommunalbestyrelsen. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at: a) informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation b) informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c) informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. For det tilfælde, at beslutninger indebærer betydelige ændringer for en personale-gruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i Medudvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personale-gruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. 14

15 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Det påhviler MED-udvalget at drage omsorg for at samtlige medarbejdere skriftligt eller mundtligt løbende orienteres om udvalgets arbejde. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne bør på alle niveauer i medindflydelses- og medbestemmelses-systemet i fællesskab drøfte og fastlægge procedurer for information om arbejdet til berørte medarbejdere og ledere. Ved valg af kommunikations- og informationsmetoder bør man på alle niveauer i MED overveje: Hvem skal informeres? Hvad skal der informeres om? Hvordan skal informationen gives? Hvornår skal informationen gives? Hvem har adgang til informationen, når den pågældende metode anvendes? Information om udvalgets arbejde kan ske på mange måder, f.eks. via: Referater fra møder m.v. Møder eller anden mundtlig information med mulighed for dialog. Personaleblad eller nyhedsbrev /intranet o. lign. Opslagstavle. 8. Retningslinjer Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv for-handlingsvilje og søges opnået enighed. a. Ved drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer er det hensigtsmæssigt at overveje, på hvilket niveau retningslinjen skal fastlægges: Hovedudvalget overvejer hvilke retningslinjer der er generelle for hele kommunen, og hvilke den enkelte institution selv fastlægger. Elementer i denne overvejelse kan f.eks. være emnet for selve retningslinjen og den enkelte leders kompetence. b. Som eksempler på retningslinjer vedrørende spørgsmål, der berører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold kan nævnes: 1) Personalepolitiske principper, herunder arbejdsmiljø-, ligestillings-, familie- og seniorpolitik 2) Ansættelser, afskedigelser og forfremmelser 3) Efteruddannelsesaktiviteter for medarbejdere, herunder efteruddannelses-planlægning 4) Tryghedsforanstaltninger c. Opgaverne på arbejdsmiljøområdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelser. Der kan i MED-systemet fastlægges principper og fastlægges/aftales retningslinjer for, hvordan disse opgaver løses. 15

16 d. Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. Hovedudvalget, er fastsat eller godkendt af Byrådet, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af MED-aftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse. Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af: 1) Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold 2) Kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik 3) De overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning 4) Større rationaliserings- og omstillingsprojekter 5) Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givent område, skal ledelsen skriftligt redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Den nævnte redegørelse bør normalt fremgå af et mødereferat eller lignende. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. a. Retningslinjer i henhold til MED-aftalen er bindende, når følgende to forudsætninger er opfyldt: 1. Retningslinjerne skal være aftalt i enighed mellem parterne 2. Indholdet af beslutningen skal henhøre under den pågældende leders ansvars- og kompetenceområde. 9. Hovedudvalget i Fredensborg Kommune Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. a. Det er muligt at forhandle og indgå aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i Hovedudvalget. De centrale overenskomstparter har indgået en række rammeaftaler, som giver de lokale parter en række muligheder for på det personalepolitiske område at indgå aftaler, der er tilpasset de lokale forhold. b. Hovedudvalget skal årligt gennemføre en drøftelse af følgende personalepolitiske emner: 1) Socialt kapitel 2) Kompetenceudvikling 3) Trivsel og sundhed på arbejdspladserne. c. Hovedudvalget kan endvidere i drøftelsen inddrage øvrige emner: 1) Rammeaftale om seniorpolitik 2) Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde 16

17 3) Integrations- og oplæringsstillinger d. Hovedudvalget kan forhandle og indgå aftaler om emner, hvor det af den enkelte aftale fremgår, at man forhandler i fællesskab i samarbejdssystemet. I Hovedudvalget vil det typisk være muligt at forhandle og indgå aftaler, som vedrører flere organisationers medlemmer. Der vil dog fortsat være en række aftalespørgsmål, som skal forhandles mellem den enkelte forhandlingsberettigede organisation og kommunen. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personalesamarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen 2. At vejlede om udmøntning af MED-aftalen, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. 3. At fortolke aftalte retningslinjer 4. At fortolke MED-aftalen og behandle uoverensstemmelser herom 5. En gang årligt at evaluere og drøfte uddannelsen, herunder indholdet og de gennemførte kurser. Regelmæssigt at evaluere anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler i kommunen, jf. Aftale om kompetenceudvikling, 4 6. At indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende MED-aftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 20. Hovedudvalget har til opgave at vejlede kommunens øvrige MED-udvalg m.v., fortolke aftalte retningslinjer, fortolke og behandle uoverensstemmelser vedrørende MED-aftalen og i øvrigt indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål om både rammeaftalen, MED-aftalen og retningslinjer for de centrale myndigheder. Sørge for at der hvert år på alle niveauer bliver iværksat en evaluering af MED-systemet: 1) bliver MED brugt efter hensigten? 2) hvordan får vi det optimale udbytte af det arbejde, der lægges i MED? 3) er der et "flow" mellem niveauerne? 4) hvordan fungerer møderne? 5) hvordan er kendskabet til MED på arbejdspladserne? 6) bliver alle relevante sager taget op i MED? 7) evaluere MED-uddannelsen. Hovedudvalget mødes 2 gange om året med økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af personalepolitiske emner. Hovedudvalget deltager i Byrådets budgetseminar indenfor de rammer der fastlægges politisk. 10. MED-uddannelse MED-uddannelsens indhold skal til en hver tid tage hensyn til de særlige forhold, der kendertegner Fredensborg kommune og dens virksomheder. Uddannelses indhold og undervisere skal godkendes af hoved-udvalget i Fredensborg kommune. Hovedudvalget er efterfølgende ansvarlig for MED-uddannelsen. 17

18 Uddannelsen evalueres i Hovedudvalget en gang om året. Formålet med MED-uddannelsen er at kvalificere MED-udvalgsmedlemmerne til at varetage deres opgaver i MED-organisationen i et ligeværdigt samarbejde. Det vil sige opgaver i forbindelse med arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Både ledere og medarbejdere i MED-udvalgene skal uddannes, så de kan varetage deres opgaver i udvalgene. Uddannelsen skal sammensættes af en række sammenhængende aktiviteter, der er tilpasset og målrettet de enkelte udvalg. Der skal tages hensyn til både de nye og de mere rutinerede MEDudvalgsmedlemmers forskellige behov for uddannelse. Aktiviteternes omfang og indhold skal tilpasses så både ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter er positivt motiverede for at deltage. 11. Vilkår for TR og medarbejderrepræsentanter For så vidt angår vilkår for tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter henvises til rammeaftalens bestemmelser. Der er afsat en kompensations- og frikøbspulje til arbejdsstedet for Hoved- og Områdeudvalgsrepræsentanter. Puljen udgjorde i 2009, kr Model for anvendelse forelægges og besluttes i Hovedudvalget. 12. Ikrafttrædelse og opsigelse af aftalen MED-aftalen i Fredensborg Kommune træder i kraft den 1. december Denne aftale er vedtaget af forhandlingsorganet. Aftalen skal forinden godkendes af byrådet. MED-aftalen kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel af begge parter til udgangen af en måned. Begge parter forudsætter, at der inden for de 9 måneder opnås enighed. Ved MED-aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af en ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt, hvis en af parterne ønsker det. Hvis der ikke kan opnås enighed om en ny lokal aftale inden udløbet af 9 måneders fristen, kan parterne aftale, at den lokale aftale løber videre, indtil en nærmere angivet frist eller så længe forhandlingerne om en ny aftale pågår. Såfremt der ikke aftales en forlængelse og MED-aftalen udover de 9 måneder træder arbejdsmiljølovgivningen i kraft. 18

19 Aftalen er godkendt af Økonomiudvalget den 14. november

20 Bilag 1. Forretningsorden MED-udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden 1. Forslag til forretningsorden MED-udvalgets sammensætning Ledelsen har ansvar for, at der udpeges en sekretær, som ikke nødvendigvis er medlem af udvalget. 2. Afholdelse af møder Stk. 1. Der afholdes 5 møder om året. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller mindst 2 udvalgsmedlemmer fremsætter begæring herom. Stk. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et Med-udvalgsmøde, meddeler han/hun dette til udvalgets sekretær inden mødets afholdelse, og medlemmet sørger selv for at indkalde suppleant. Suppleanterne deltager i medarbejderrepræsentanternes formøder, og i selve mødet, hvis et medlem har forfald. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Stk. 1: Forslag fra et medlem til dagsorden til ordinære møder sendes til formanden eller næstformanden, senest 2 uger før mødet. Dagsorden udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab og udsendes senest 1 uge før mødet. Stk. 2: Sekretæren foranlediger, at der før et ordinært møde fremsendes en dagsorden elektronisk til hvert af udvalgets medlemmer samt suppleanter, således at den er medlemmerne i hænde senest 1 uge før mødet Dagsorden og referater lægges elektronisk, så de er tilgængelige for alle. Referaterne er tilgængelige senest 14 dage efter mødet. Stk. 3: Ordinære møder skal indeholde følgende punkter: Godkendelse af dagsorden Drøftelse af arbejdsmiljøspørgsmål Planlægge indsatser på arbejdsmiljøområdet Opfølgning på indsatser Evaluering af indsatser 20

21 Evt. orientering fra Hovedudvalg, Områdeudvalg Meddelelser Evaluering af mødet Punkter til næste møde Datoer for kommende møder Godkendelse af referat Dagsordenspunkterne bør være dialogpunkter Dagsordensteksterne bør indeholde: 1. En kort angivelse af baggrunden for sagen 2. Kort beskrivelse af sagens problemstilling 3. Evt. forslag til løsning 4. Forventet tidsforbrug 4. Referater Sekretæren for udvalget tager referat af møderne. Referatet godkendes efter mødet af formanden og næstformanden. På det efterfølgende møde godkendes referatet fra forrige møde af udvalget. 21

22 Bilag 2. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Antallet af AMR og AML fastsættes så ansatte inden for deres arbejdstid har mulighed for at drøfte arbejdsmiljøspørgsmål med arbejdsmiljøgruppen. Fortegnelse over arbejdsmiljøgrupperne: 22

23 Organisering - antal ledere og ansatte i MED-udvalg 23

24 24

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark 4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Indhold: Forord side 2 Formål side 3 Indhold og opgaver Information, drøftelse og retningslinier side 5

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland MEDaftale for Region Midtjylland... med ændringer som følge af ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og OK 2011 Region Midtjylland Koncern HR Regionshuset Viborg Maj 2011 MEDaftale for Region Midtjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Formålet

Læs mere