Det lokale beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det lokale beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Referat Dato: Onsdag den 03. oktober 2012 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fravær: Fra forvaltningen: Mødelokale A Jobcenter Hvidovre Hvidovre Rådhus Hvidovrevej Hvidovre Frits Nielsen (Næstformand, LO), Lars Andersen (LO), Jørgen Nygaard (DA), Douglas Johnson (IR), Jeanette Fisk (FTF), Peter Rytter (DH) Helle Adelborg (Formand, KB), Niels Ulsing (KB) Per Tønnesen (LO), Niels Holm (DA), Helle Mathiasen (DH) Torben Tang Christensen (Arbejdsmarkedschef), Casper Christensen (Jobcenterchef), Monika Funder (Udviklingskonsulent, referent)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ansøgning til LBR midler Regeringens akutpakke Det regionale beskæftigelsesråd sætter fokus på jobrotation Nøgletalspakke juli Virksomhedspraktik og løntilskud Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: G00 Sagsnr.: 12/4604 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet godkendte dagsordnen. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet godkender dagsordnen. 2

4 2. Meddelelser J.nr.: G00 Sagsnr.: 12/4604 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Jobcenterchefen orienterede om, at jobcentret er aktuelt i gang med en fleksjobkampagne, hvor vi opsøger lokale virksomheder og forsøger at skabe nye fleksjob eller praktikker til fleksjobberettiget. Jobcenterchefen orienterede om ledighedsudviklingen, hvor Hvidovre Kommune nu har en bruttoledighed på 5,3 % og dermed øger difference til hele Hovedstadsområdet, bruttoledigheden er 6,0 %. Arbejdsmarkedschefen orienterede om, at regeringens fleksjob- og førtidspensionsreform. Reformen er aktuelt i høring, og forvaltningen afventer lovudkast. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at meddelelserne tages til efterretning. 3

5 3. Ansøgning til LBR midler J.nr.: P35 Sagsnr.: 11/40639 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet tog oversigten over LBR s økonomi til efterretning. Rådet drøftede projektansøgningen fra JobCare og besluttede at udsætte behandlingen af ansøgningen til næste møde. Rådet ønskede et oplæg om jobcentrets indsat for unge med ADHD til næste møde den 20. november INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet tager oversigt over LBR s økonomi til efterretning 2. at rådet beslutter, om rådet ønsker at bevillige midler til projektansøgningen. SAGSFREMSTILLING De lokale beskæftigelsesråd får hvert år en bevilling til rådighed, jf. Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Midlerne kan anvendes til projekter til alle jobcentrets målgrupper og ligge inden for de overordnede rammer af kommunens beskæftigelsesplan. Inden for det overordnede formål kan midlerne anvendes til: 1. Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud. 2. Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 3. Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere. 4. Evaluering og formidling. Beskæftigelsesministeren udmeldte i august 2011 følgende fokusområde for de lokale beskæftigelsesråd i 2012: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse, herunder at de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket indsats over for de udsatte unge, som har svært ved at finde job og starte i uddannelse. Oversigt over LBR s økonomi 2012 I 2012 modtog LBR en bevilling på kr., derudover overførte LBR fra 2011 til kr. I alt havde LBR kr. til disposition i Af disse midler er der bevilliget støtte til projekter for kr. og restbevillingen 2012 er kr. De projektansvarlige for projekter er blevet bedt om at estimere, om der er overskud for nogle af projekterne, og i alt kan der blive et overskud i projekterne på kr. eller mere. Restbevilling og overskud i projekterne er kr., dette er de midler, LBR 4

6 har at disponere over i resten af Til orientering kan det oplyses, at LBR har mulighed for at overføre 25 % af et årets bevilling til det efterfølgende år, og det betyder, at LBR kan overføre kr. fra 2012 til Ung på vej med ADHD eller med andre kognitive forstyrrelser Budget: kr. Projektvarighed: 22 uger, evt. med start primo november 2012 til medio april 2013 Ansvarlig: JobCare ved Betty Pedersen Mål: At målgruppen får tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende Indhold: Projektet indeholder et 22 uger langt forløb med træning og praktik for 32 unge fordelt på to hold. Gennem træning og praktik skal den unges potentialer og barrierer i forhold til arbejdsevne afdækkes, og den unge skal udvikle faglige og sociale kompetencer. Målet er at 80 pct. af projektets deltager starter på uddannelse, ansættes i virksomhedspraktik eller løntilskud eller kommer i ordinær beskæftigelse. Vurdering LBR har ikke tilstrækkeligt med midler til at iværksætte projektet i 2012, og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler derfor, at rådet giver afslag på ansøgningen. Ansøgningen sendes til LBR s medlemmer i en separat mail. BILAG: 1 Åben Bilag 1 Oversigt over LBR s midler pr /12 5

7 4. Regeringens akutpakke J.nr.: P35 Sagsnr.: 11/58454 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet tog orienteringen til efterretning og drøftede Akut-pakkens målgruppe. Rådet bifaldt at støtte op om Akut-pakkens indsats. Jobcentret præsenterede en projektansøgning om jobrotation udarbejdet sammen med LO Storkøbenhavn. Projektansøgningen vil komme på dagsordnen til næste møde den 20. november INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet tager orientering om akutpakken til efterretning 2. at rådet reserverer den resterende del af bevillingen for 2012 til at understøtte indsatserne i akutpakken, og hurtigst muligt afklarer hvilke indsatser der støttes. SAGSFREMSTILLING Regeringen, DA, LO, FTF, AC, KL og A-kassernes Samvirke har indgået aftale om en særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge også kaldet akutpakken. Aftalen beskriver indsatser og tiltag for de involverede parter, herunder også hvilken rolle LBR og RBR er tiltænkt. Der redegøres for aftalen i notat fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vedlagt i bilag 1, og selve aftaleteksten er vedlagt i bilag 2. På mødet vil jobcenterchef, Casper Christensen, give en mundtlig orientering om aftalens betydning for jobcentret. Ligeledes på mødet vil forvaltningen præsentere et forslag til projekt om jobrotation. BILAG: 1 Åben Bilag 1 Notat fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen /12 2 Åben Bilag 2 Aftaleteksten /12 6

8 5. Det regionale beskæftigelsesråd sætter fokus på jobrotation J.nr.: P35 Sagsnr.: 11/58454 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet tog punktet til efterretning. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet tager Det regionale beskæftigelsesråds opfordring til efterretning. SAGSFREMSTILLING Det regionale beskæftigelsesråd (RBR) har fokus på jobrotation i Østdanmark. På et temamøde i RBR den 18. juni 2012 var der bred enighed om, at jobrotation er et godt redskab til et generelt løft af uddannelsesniveau for både beskæftigede og ledige. Samtidig blev det påpeget, at koordination af de involverede parters samarbejde kan være en ganske ressourcekrævende opgave. RBR opfordrer de lokale beskæftigelsesråd til aktivt at medvirke til at øge kendskabet til og anvendelsen af jobrotation. RBR har noteret sig, at flere lokale beskæftigelsesråd allerede har afsat midler til jobcentrets arbejde med jobrotation, og håber at den udvikling vil fortsætte i 2013 og brede sig til flere jobcentre. Der gøres opmærksom på, at Beskæftigelsesregionens jobrotationskoordinator gerne medvirker i lokale arrangementer og initiativer. Jobcenter Hvidovre er med projektet Hvidovre roterer et af de jobcentre, der har haft fokus på jobrotation i Evaluering af projektet blev behandlet på møde den 15. august BILAG: 1 Åben Brev fra Det regionale beskæftigelsesråd om jobrotation /12 7

9 6. Nøgletalspakke juli 2012 J.nr.: P05 Sagsnr.: 11/59379 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet tog pakken til efterretning. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet tager nøgletalspakken til efterretning. SAGSFREMSTILLING Nøgletalspakken består af en fast del og en temadel. Den faste afrapportering viser oversigten over udviklingen i Hvidovre i antal personer. Oversigtssiden suppleres med en graf over niveauerne på de store forsørgelsesgrupper i Hvidovre samt grafer, hvor ydelsesgrupperne sammenlignes med klyngen. Nøgletalspakken indeholder desuden en oversigt over antal ledige stililinger på jobnet.dk samt opgørelse over besparelsespotentiale, når denne er opdateret. Den faste opgørelse bliver suppleret med et tema fra gang til gang. Denne gang er der fokus på nytilkendelser af førtidspension til personer under 40 år. Udviklingen i ydelsesgrupperne Af oversigten Udviklingen i Jobcenter Hvidovre i antal personer i bilag 1 fremgår det, at Jobcenter Hvidovre i juli 2012 ligger på et bedre eller samme niveau på alle ydelser sammenlignet med klyngen bortset fra sygedagpenge og a-dagpenge. Af oversigten fremgår det også, at Jobcenter Hvidovre har en dårligere udvikling i forhold til samme periode sidste år i forhold til klyngen på a-dagpenge, kontanthjælp generelt, førtidspension, ledighedsydelse, unge under 25 år og unge under 30 år. På fokusområderne unge under henholdsvis 25 og 30 år ligger Hvidovre dårligere på niveau, men for unge under 25 år er udvikling i forhold til klyngen i juli 2012 bedre. På fokusområdet arbejdskraftreserven er Hvidovre på niveau med klyngen. Kontanthjælp I juli 2012 er der i alt kontanthjælpsmodtagere i Hvidovre Kommune, hvilket svarer til 5,5 % af arbejdsstyrken. Dette er en stigning på 80 fuldtidspersoner i forhold til juli Hvidovre Kommune ligger dog på et bedre niveau og har en bedre udvikling på kontanthjælp sammenlignet med gennemsnittet i klyngen. Hvidovre har i juli 2012 en lavere andel af arbejdsstyrken (1,4 %), der er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 end gennemsnittet i klyngen. Der er 6 flere kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 i Hvidovre Kommune i juli 2012 sammenlignet med juli Situationen på kontanthjælp match 1 er dermed stort set uændret i forhold til samme måned for et år siden. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 er steget med 75 8

10 fuldtidspersoner fra juli 2011 til juli Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 gør sig også gældende i klyngen og regionen. Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 er en konsekvens af en relativ høj arbejdsløshed, som gør det særligt vanskeligt for målgruppen at komme i arbejde. En del nyledige har barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, og de er derfor i matchgruppe 2 eller 3. Under højkonjunkturen kom en del af denne gruppe i arbejde, men en del af dem er så blevet afskediget igen. Langtidsledighed kan for nogle ledige også betyde, at de kommer længere væk fra arbejdsmarkedet og derfor matches i gruppe 2 eller 3. A-dagpenge Antallet af fuldtidspersoner, der modtager a-dagpenge, er steget fra 958 til 983 fra juli 2011 til juli Andelen af a-dagpengemodtagerne i forhold til arbejdsstyrken i Hvidovre Kommune er steget fra 4 % i juli 2011 til 4,1 % i juil 2012, hvilket er over niveau for klyngen, der i juli 2012 er på 3,9 %. Gennemsnittet i regionen er 4,2 % i juli Antallet af a-dagpengemodtagere ligger nogenlunde stabilt i Hvidovre Kommune. Der er udskiftning i gruppen af ledige, hvor en del ledige kommer i job eller påbegynder uddannelse. Der er nogle faggrupper, som i øjeblikket er sværere at hjælpe i arbejde, det er typisk ufaglærte og ledige med kortere uddannelse eksempelvis inden for rengøring, køkken, håndværk, kontor mv. Samtidig er der en del ledige over 50 år, hvor alderen også opleves som en barriere for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcentret arbejder med de lediges faglige mobilitet, særligt når nyledige inden for brancher med høj ledighed ønsker at søge snævert inden for den branche, de kom fra. De ledige er generelt aktive og har et stort ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Fleksjob og ledighedsydelse Antallet, der modtager ledighedsydelse, i Hvidovre Kommune er steget med 18,8 % fra juli 2011 til juli Klyngen har i gennemsnit haft en stigning på 6,4 % i samme periode. I Hvidovre udgør ledighedsydelse 0,5 % af arbejdsstyrken mod 0,7 % i klyngen, Hvidovre ligger således på et lavere niveau på trods af en større stigning. I samme periode er antallet i fleksjob faldet med 3,1 % i Hvidovre Kommune mod en stigning på 0,2 % i klyngen. Fleksjob udgør 1,7 % af arbejdsstyrken i Hvidovre mod 2 % i klyngen. Relativ høj ledighed betyder, at det er blevet vanskeligere at etablere fleksjob til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Samtidig er en del fleksjobbere blevet afskediget og har vanskeligt ved at finde et nyt fleksjob. Førtidspension I Hvidovre Kommune modtager fuldtidspersoner førtidspension i juli 2012 mod i juli 2011, dette betyder at andelen af arbejdsstyrken der modtager førtidspension i Hvidovre er steget fra 8,1 % til 8,2 %. I klyngen er andelen faldet fra 9,2 % i juli 2011 til 9,1 % både i juli I regionen modtager 7,8 % af arbejdsstyrken førtidspension i juli 2012 mod 8,0 % i juli Hvidovre Kommune har stort fokus på, at førtidspension kun tilkendes i sager, hvor der ikke er alternativer. Sygedagpenge Antallet af fuldtidspersoner, der modtager sygedagpenge i Hvidovre Kommune, er faldet 9

11 fra 770 i juli 2011 til 766 i juli Sygedagpengemodtagere udgør 3,2 % af arbejdsstyrken i både juli 2012 og juli Til sammenligning udgør sygedagpengemodtagerne 3,0 % i klyngen i juli 2011 og 2,7 % i juli 2012 samt 2,7 % i regionen i juli 2011 og 2,4 % i juli Hvidovre Kommune har således oplevet stagnation i perioden, hvor både klyngen og regionen har haft et mindre fald. Ledige stillinger Antallet af ledige stillinger i klyngen er steget fra 958 i juli 2011 til i juli Der har ligeledes været en stigning i antallet af ledige stillinger i regionen, hvor antallet er steget fra i juli 2011 til i juli En stigning i antallet af ledige stillinger gør det lettere at hjælpe ledige i beskæftigelse, selvom der er forholdsvis mange ledige om stillingerne. Tema Nytilkendelser af førtidspension til personer under 40 år Regeringen har aktuelt et lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob under behandling. Kernen i reformen er at give kommunen tid og rum til at udvikle borgerens arbejdsevne i et ressourceforløb frem for at tilkende førtidspension eller fleksjob. Det vil betyde, at personer under 40 år ikke kan tilkendes førtidspension, dog med undtagelse af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle en borgers arbejdsevne. I temaet fokuseres på års nytilkendelser af førtidspension til personer under 40 i årene 2009, 2010 og Alle oplysninger i dette afsnit er fra Ankestyrelsen. Fordelingen på aldersgrupperne år, år og år viser, at der er flest i gruppe af årige, men gruppen af årige fylder alligevel. Diagrammet Aldergruppen år fordelt på diagnoser viser, at i langt de fleste sager, er det diagnosen psykiske lidelser, som er årsag til tilkendelse af førtidspension. I årene 2009, 2010 og 2011 er der tilkendt førtidspension til 26 personer i aldergruppen år og heraf var de 23 sager med diagnosen psykiske lidelser det svarer til en andel på 88,5 %. For denne aldersgruppe kan diagnosen psykiske lidelser dække over udviklingshæmmede eller personer med hjerneskade og ofte er de personer allerede kendte i kommunens Børne- og Ungeforvaltning. Psykiske lidelser rummer også diagnoser som depression og personlighedsforstyrrelser, men ved tilkendelse af førtidspension vil personer med disse diagnoser typisk være ældre end år. Ser vi på diagnoser for nytilkendelser af førtidspension til alle personer under 40 år, er det fortsat psykiske lidelser, der som fylder mest: i 97 sager ud af 136 sager, svarende til en andel på 71,3 %. Dernæst følger diagnosen bevægeapparatsygdomme med en andel på 10,3 5, og sygdomme i nervesystem og sanseorganer med en andel på 5,9 %. Ud fra oplysningerne fra Ankestyrelsen er det vanskeligt at forudsige om størrelsen af kommunens opgave med at iværksætte ressourceforløb. BILAG: 1 Åben Bilag 1 nøgletal juli /12 2 Åben Bilag 2 nøgletal juli /12 10

12 7. Virksomhedspraktik og løntilskud J.nr.: P05 Sagsnr.: 11/59383 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Rådet tog oversigten til efterretning. Rådet ønskede en oversigt over til- og afgang til virksomhedspraktik og løntilskud, og forvaltningen undersøger muligheden for at imødekomme ønsket. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at rådet tager oversigten til efterretning SAGSFREMSTILLING Ifølge 49a i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunen underrette Det lokale beskæftigelsesråd om anvendelsen af virksomhedspraktikker. På møde den 1. februar 2011 blev det besluttet, at Det lokale Beskæftigelsesråd fremover også skulle have en oversigt over antal kontanthjælpsmodtagere i løntilskud. Rådet besluttede på møde den 11. maj 2011 pkt. 12, at forsikrede ledige også skal fremgå af oversigten. Af tabellerne nedenfor fremgår status på antal kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i virksomhedspraktik og løntilskud pr. 19. september 2012 sammen med opgørelsen fra den 10. juli Oversigt over samtlige tilbudssteder pr. 19. september 2012 er vedlagt som bilag. Tabel 1: Antal kontanthjælpsmodtagere match 1 i virksomhedspraktik fordelt på tilbudssted Virksomhedspraktik Antal personer 10/7 Antal personer 19/9 match 1 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og 1 1 organisationer I alt Tabel 2: Antal kontanthjælpsmodtagere match 2 i virksomhedspraktik fordelt på tilbudssted Virksomhedspraktik Antal personer 10/7 Antal personer 19/9 match 2 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og

13 organisationer I alt Tabel 3: Antal forsikrede ledige i virksomhedspraktik fordelt på tilbudssted Virksomhedspraktik Antal personer 10/7 Antal personer 19/9 forsikrede ledige Kommunal eller anden 7 11 offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og 1 0 organisationer I alt Tabel 4: Antal kontanthjælpsmodtagere match 1 i løntilskud fordelt på tilbudssted Løntilskud match 1 Antal personer 10/7 Antal personer 19/9 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og 0 0 organisationer I alt Tabel 5: Antal kontanthjælpsmodtagere match 2 i løntilskud fordelt på tilbudssted Løntilskud match 2 Antal personer 10/7 Antal personer 19/9 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og 0 0 organisationer I alt Tabel 6: Antal forsikrede ledige i løntilskud fordelt på tilbudssted Løntilskud Antal personer 10/7 Antal personer 19/9 forsikrede ledige Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og 4 3 organisationer I alt

14 BILAG: 1 Åben Bilag til LBR d , Virksomhedspraktik og løntilskud /12 13

15 8. Eventuelt J.nr.: G00 Sagsnr.: 12/4604 BESLUTNING I DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DEN Ingen punkter under eventuelt. 14

16 Bilagsoversigt 3. Ansøgning til LBR midler 1. Bilag 1 Oversigt over LBR s midler pr (249340/12) 4. Regeringens akutpakke 1. Bilag 1 Notat fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (250849/12) 2. Bilag 2 Aftaleteksten (249818/12) 5. Det regionale beskæftigelsesråd sætter fokus på jobrotation 1. Brev fra Det regionale beskæftigelsesråd om jobrotation (238245/12) 6. Nøgletalspakke juli Bilag 1 nøgletal juli 2012 (249336/12) 2. Bilag 2 nøgletal juli 2012 (249333/12) 7. Virksomhedspraktik og løntilskud 1. Bilag til LBR d , Virksomhedspraktik og løntilskud (248375/12) 15

17 Underskriftsside Helle Adelborg Douglas Johnson Frits Nielsen Helle Mathiasen Jeanette Fisk Jørgen Nygaard Lars Andersen Niels Holm Per Tønnesen Peter Rytter Benthe Viola H. Holm Bo Kjærulf Flemming Ernst Grethe Conrad Jørgensen Joachim Ussing Kim L. Jørgensen Niels Ulsing 16

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Onsdag den 22. juni 2011 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 16:20 Mødelokale: Medlemmer: Bibliotekscaféen Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Frits Nielsen, Niels Holm,

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Tirsdag den 06. maj 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:12 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Mødelokale A Helle Adelborg (Formand, KB), Frits Nielsen (Næstformand, LO), Lars

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 18:21 Møde afsluttet: 20:24 Mødelokale: Hvidovrevej 243 Medlemmer: Fravær med afbud: Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Torsdag den 13. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:24 Mødelokale: Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510 Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 16:45 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fra forvaltningen Mødelokale A Jobcenter Hvidovre Hvidovre Rådhus Hvidovrevej 278 2650

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Medlem Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Jesper Würtzen (mødt) LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL (afbud)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 17. marts 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Meddelelser 2 3. Driftssituationen i Jobcentret 3 4. Konference psykisk arbejdsmiljø 4 5.

Læs mere

Referat fra. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 37. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat fra. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 37. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 37 Tirsdag den 17.09.2013

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 30 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holder møde Mandag den 11. november 2013 kl. 8.30 til 9.45 på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød i lokale F. (Ring tlf. 22 47

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.30 Tirsdag den 8.5 2012 kl. 16.30-18.30

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Valg af 1.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere