Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar"

Transkript

1 Byarkitektonisk vejledning - retningslinier for skilte, facader og byinventar

2 Forord Støvring Bymidte er i lokalplan nr. 147 defineret som byen omkring Hobrovej - fra Mosbæksallé i syd til Solparken i nord - og fra Bavnebakkevej i vest til Fredensgade i øst. Den nøjagtige afgræsning kan ses på hæftets bagside. Indenfor denne afgrænsning gælder retningslinierne nævnt i dette hæfte. Støvring er en typisk landevejsby der indtil 1960 næsten kun bestod af huse og gårde langs Hobrovej, Jernbanegade/Viborgvej, Fredensgade, Hæsumvej og Hjordalsvej. I dag er Støvring en udpræget handelsby med et stort handelsopland. For at markere og samle midtbyen, som i dag består af Støvring Midtpunkt, Grangårdscentret, butikkerne på Bavnebakken, Citycentret, Jernbanegade, Viborgvej og Hobrovej, har Støvring Byråd besluttet at udarbejde nærværende vejledning som angiver retningslinier for skilte, facader og byinventar. Vejledningen supplerer og udbygger således lokalplan nr. 147 med det samlede sigte at medvirke til udformning af en bymidte med et godt handelsmiljø og en smuk og funktionel indretning, der lever op til tidens krav. Dette indebærer en forskønnelse af de offentlige arealer og en mere bevidst holdning til byinventar (bænke, belysning mm.), belægninger og facader, hvor de kommercielle hensyn og hensynet til huset og gadebilledet går op i en højere enhed. Disse tiltag skal bidrage til, at byens ansigt bliver smukkere til glæde for byens borgere, turister og handlende, og der skabes flotte og gode rammer om gadeliv og udendørsarrangementer. Kreativiteten skal udfolde sig Retningslinierne i dette hæfte tager udgangspunkt i, at kreativiteten skal have lov til at udfolde sig med udgangspunkt i bygningernes oprindelige kvaliteter. Det er tit originaliteten, der gør en bygning fuldendt, og det velplanlagte brud med det stilrene, er giver liv i gadebilledet. Udgangspunktet har her været at fastlægge rammerne, inden for hvilke dette kan ske, og skabe en enkelhed i bybilledet, der giver mulighed for smukke, oplevelsesskabende facader fra butiksejerne. Kommunen ønsker med facaderetningslinierne at give udfordring og inspiration til alle, som ønsker at ændre deres forretningsfacade, og med retningslinierne for belægninger og byinventar at fremhæve gode og forpligtende eksempler. 2

3 Indledning I de enkelte afsnit findes inspirationsmaterialet samlet under overskriften Til inspiration, og der er en række fotos med gode eksempler fra Støvring og andre byer i landet. Der findes i dag et utal af skiltetyper, som giver gode muligheder for at vælge den helt rigtige løsning til både forretningen, huset og gaden. Det er ligeledes hensigten at bringe skiltemængden ned. Det er ikke til gavn for nogen med overdreven skiltning, da den enkelte forretning nemt risikerer at forsvinde i mængden. Med en afdæmpet skiltning vil den enkelte forretning være mindst lige så synlig, og sidegevinsten er, at husene og gadebilledet bliver meget smukkere. Det er ligeledes et ønske at opstille retningslinier for et konsekvent valg af og stillingtagen til byinventar, dvs. bænke, affaldsstativer, belysning mm, så midtbyen også på dette område bliver mere ensartet - og smukkere. Retningslinier er nødvendige Retningslinierne indeholder nødvendigvis et sæt grundlæggende færdselsregler for ændring af forretningsfacader. Disse regler er i hvert afsnit samlet under overskriften Retningslinier. Med disse retningslinier kan alle få kendskab til færdselsreglerne og undgå eventuelle ærgelser sent i et projektforløb. Det er derfor kommunens håb, at alle, der ønsker at give forretningen et visuelt løft, ser det som en spændende udfordring at bidrage til forskønnelsen af byens ansigt. Hobrovej nr. 71. Nyrenoveret bygning. 3

4 Facader Til inspiration En god forretningsfacade skal både kunne sælge og være en smuk del af gadebilledet. En smuk løsning betyder, at skiltningen ikke må overdrives. Den enkle skiltning tillader huset at komme til sin ret, og den er mindst lige så synlig som et flimmer af firma- og produktnavne. En smuk løsning betyder også, at forretningsfacaden skal tilpasses resten af huset og danne en god overgang til nabobebyggelsen. Det betyder ikke, at forretningsfacaden skal være en kopi af de øvre etager, for at resultatet bliver godt. I mange huse kan forretningsvinduerne godt være større og måske ikke placeret nøjagtigt under vinduerne i etagen ovenover. Det vigtige er, at løsningen skaber balance i det samlede facadeudtryk, og udforme butiksfacaden under hensyntagen til det oprindelige hus. Nogle steder er det en fordel at vælge en farve som ligger tæt på nabohusenes, mens det andre steder er smukkest at husene adskiller sig fra hinanden. Der bør normalt vælges lyse farver af hensyn til lyset i gaden, og der skal altid vælges farver, som harmonerer med omgivelserne, dvs. etagerne over forretningen og naboerne. For at skabe balance i det samlede facadeudtryk skal facader, som males eller pudses med en farvet mørtel, fremstå i jordfarver som fx okker, umbra eller sienna, eller farver som patinerer på en smuk og naturlig måde, som fx jernvitriol eller nuancer af grå. Udvendige vinduer og døre bør fortrinsvis males hvide. Både af hensyn til et smukt lysindfald i de bagvedliggende rum, men også af hensyn til facadeudtrykket, hvor de hvidmalede vinduer vil stå som en smuk kontrast til farvede eller blanke murflader. Skiltning på facader bør naturligvis afstemmes farvemæssigt, så den fremstår harmonisk i forhold til den samlede facade. Dvs. at skrigende og grelle farver bør undgåes. Vue ad Viborgvej med facader i forskellige pastelfarver. 4

5 Før: Den faste baldakin dominerer og skærer bygningen over i to dele. Indgangspartiet overholder ikke husets ellers konsekvente symmetri, og vinduesopdelingen er lavet ud fra tilfældige eller økonomiske principper snarere end æstetiske. Efter: Husets symmetri er gennemgående - også i stueetagen. Skiltningen skjuler ikke længere gesimsen, og skæmmer ikke facaden. Butiksvinduerne og skiltningen er nænsomt tilpasset den oprindelige arkitekturs præmisser. 5

6 Jernbanegade nr. 4. Et moderne hus med gamle stilmotiver. Hobrovej nr. 72. Et gammelt hus med en fin og taktfuld facade. 6

7 Retningslinier Facaden skal danne en helhed, der respekterer husets oprindelige karakter. Facadens vandrette og lodrette opdeling skal bevares eller genskabes ved ændringer af facaden, fx skal døre og vinduer i stueetagen harmonere med den øvrige del af facaden. Murpiller mellem vinduer og døre må derfor ikke fjernes, og de skal søges genskabt i forbindelse med større facadeændringer. Hobrovej nr. 77. Et alternativ til den faste baldakin. sko Forretningsfacaden skal forholde sig til husets lodrette og vandrette linier og skabe god balance i det samlede udtryk. Stueetagen kan skille sig ud fra resten af facaden ved afvigende farve eller overfladebehandling, hvor husets samlede facadeudtryk lægger op til det. Eksisterende facadebeklædning, som ikke er tilpasset husets facadeudtryk, skal fjernes ved større facadeændringer. Ny facadebeklædning må kun etableres, såfremt beklædningen ved profileringer, fyldninger, materialer, farver mv er tilpasset husets facadeudtryk. Forretningsfacader må ikke strække sig ud over forretningens egen del af facaden. Forretningsfacader må ikke føres ubrudt på tværs af grænsen mellem to selvstændige bygninger eller på tværs af en bygnings hovedopdeling. 7

8 Facadeskilte Til inspiration Forretningsvinduerne er et meget oplagt sted at placere facadeskiltet. Vinduet sidder i den rigtige synshøjde. Samtidig er skilte, malet, påtrykt eller påklæbet ruden, en meget diskret form for skiltning. Vinduesskiltenes synlighed kan være et problem, men det kan afhjælpes ved at vælge en god kontrastfarve i forhold til baggrunden inde i forretningen. Påmalede og løse bogstaver, opsat direkte på muren, er også diskrete og gode løsninger. De er let opfattelige, hvis der vælges en let aflæselig skrift med rigtig størrelse og tilpas mellemrum mellem de enkelte bogstaver. Pas på med alt for stiliserede bogstaver, da det forringer aflæseligheden. Vælg skrifter som passer med huset og gademiljøet. Pladeskilte er vanskelige at tilpasse, fordi de nemt kommer til at virke som beklædning. Pladeskilte kan dog være gode løsninger, hvis de begrænses i størrelse, og hvis skiltet i øvrigt passer til huset. Skiltet kan fx være en smuk profileret og malet træplade. Det er vigtigt, at pladeskiltet opsættes, hvor facaden naturligt giver plads. Det må ikke dække nogen del af vinduet eller rage ud over gesimsen. Lyskasser svarer i dagslys til almindelige pladeskilte, men de kan på grund af tykkelsen let virke klodsede. Derfor bør man ofre denne skiltetype særlig opmærksomhed. Ved valg af skriftstørrelse kan man som tommelfingerregel gå ud fra, at en enkel og velproportioneret skrift kan læses på en afstand af op til 250 gange skriftens højde. Fx kan en 10 cm høj skrift læses på 25 meters afstand. Eksempel på tekst direkte på vinduet. Viborgvej nr

9 Retningslinier Alle skilte skal tilpasses stedet, så de bliver en del af helheden og de må ikke dominere gadebilledet. Skilte må ikke føres på tværs af en ejendoms hovedopdeling eller på tværs af skel mellem to ejendomme, selv om forretningen har lokaler i begge ejendomme. Facadeskiltenes størrelse skal tilpasses husets karakter, og de skal placeres sådan, at de sammen med eventuelle facadeskilte på naboejendomme skaber en god balance i det samlede facadeudtryk. Skilte, flag og lignende må kun opsættes uden for forretningens egen del af stueetagen. Skiltning over stueetagen skal begrænses til små skilte malet på ruden eller små pladeskilte placeret bag ruden. Facadeskilte må ikke dække hele facaden. Der skal efterlades passende luft omkring facadeskilte, så man kan se de sidder på en mur, og at huset har kontakt med jorden. Skiltene må ikke dække døre, vinduer eller bygningsdetaljer som søjler, gesims, ornamentik mv. Massiv og dominerende tilklæbning eller total blænding af forretningsvinduer må ikke finde sted. Facadeskilte skal tydeligt informere om forretningstypen. Skiltning med enkeltvarer som fx Colgate eller BT skal underordne sig den øvrige skiltning. Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. Hobrovej nr. 48. Skiltning med løse bogstaver opsat direkte på muren. 9

10 Udhængsskilte Til inspiration Det er ikke mærkeligt, at udhængsskilte har været brugt i århundreder. Et skilt placeret vinkelret på gadeforløbet er meget let at få øje på. Der er kun en lille død vinkel lige ud for skiltet. Problemet med udhængsskilte er, at der ikke skal ret mange skilte til, før de skygger for hinanden. Et enligt og velplaceret skilt er meget mere synligt end 5 skilte, der skjuler hinanden. Normalt er udhængsskiltet forholdsvis lille i forhold til facadeskiltet. Det er derfor vigtigt at udnytte pladsen godt. Et enkelt og godt symbol er at foretrække frem for lange tekster. Fra gammel tid har der været tradition for at hænge et redskab eller en stiliseret vare ud. De seneste år er der udviklet nye typer, hvor et godt logo eller bomærke fortæller om forretningen på en enkel og overbevisende måde. Placeringen er også essentiel. Et for højt placeret udhængsskilt bliver ofte overset, da den naturlige synsretning er skråt nedad. Det må heller ikke placeres så lavt, at det generer færdslen. Et godt sted kunne være over forretningsindgangen, der således tydeliggøres. Udhængsskilt og facadeskilt supplerer hinanden godt. Udhængsskiltet kan i symbolsk form fortælle om forretningen, og facadeskiltet kan derefter, når man kommer tættere på, give yderligere oplysninger. Udhængsskilte, kan med fordel ophænges så de kan bevæge sig i vinden. 10 Udhængsskilt med klart signal. Jernbanegade nr. 6. Udhængsskilt tilpasset gadebilledet.

11 Retningslinier Udhængskilte skal placeres så de harmonerer med det samlede facadeudtryk. Udhængsskilte skal tilpasses gadebilledet og gadens karakter (bredde og krumning). Udhængsskilte skal placeres inden for forretningens egen del af facaden og inden for den naturlige afgrænsning af stueetagen. Afgrænsningen kan fx være vandrette murbånd eller skift i facadeudformningen. Særlige forhold som fx lav etagehøjde kan dog begrunde en højere placering - dog aldrig højere end underkanten i vinduerne på 1. sal. Skiltene skal altid hænge visuelt sammen med stueetagen. Der må kun placeres ét udhængsskilt for hver forretning. Hvis forretningen er placeret på et hjørne, kan der opsættes ét udhængsskilt til hver gadeside. Udhængsskilte må ikke være større end 0,5 m 2. Udhængsskiltenes budskab må kun knytte sig til den forretning, hvor de er placeret. Opsætning af udhængsskilte kræver særlig godkendelse af kommunen, da lovbestemte højde- og afstandskrav skal overholdes. Belysning i og på udhængsskilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. Jernbanegade nr. 4. Bevægeligt udhængsskilt. Udhængsskilt med stiliseret vare. 11

12 Lysskilte Til inspiration Ved mørkets frembrud sker der en spændende forvandling af byen. Bygningerne træder i baggrunden, og lysene træder frem og tegner gadebilledet. Lyskilder tåler ikke megen konkurrence. I en mørk gade kan et lille lysskilt suge hele opmærksomheden til sig. Det samme skilt forsvinder let i mængden i en mere oplyst gade. Det er derfor vigtigt, at lysstyrken harmonerer med gadens generelle lysniveau. Skilte belyst med spotlamper har det fortrin, at de ser næsten ens ud dag og nat, og sammenhængen med bygningen kan understreges. Det er vigtigt, at skiltene belyses jævnt. Hellere mange små lyskilder end få store. Det begrænser også problemet med blænding af naboer og forbipasserende. Lyskasser kan nemt blive dominerende og kan være vanskelige af aflæse på grund af kontrasten mellem gennemlyste og ikke gennemlyste dele. Lyskasser virker mere harmoniske, hvis lyset kommer ud gennem skrift og symboler end hvis baggrunden gennemlyses. Alle lyskasser kræver dog omhyggelig tilpasning til facaden for ikke at virke klodsede om dagen. Et neonskilt kan være en meget smuk og diskret løsning med flot lys og elegante former. Neonskilte er som skabt til den lille ekstra nateffekt. Løse bogstaver og symboler kan rykkes lidt ud fra væggen og belyses bagfra. Herved opnås en koronavirkning*, men det kræver omhyggeligt arbejde at gøre skiltet let læseligt. Lysskilte bør ligesom andre skilte ikke placeres over stueetagen. Vær samtidig opmærksom på lysets farve. Ansigter tager sig ikke pæne ud i blåt og grønt lys! Også lysskilte udkonkurrerer let hinanden. Derfor hellere få gode skilte end mange, der ophæver hinanden! Lyskasse med lyse bogstaver på mørk baggrund giver god læsbarhed. 12 Belyst akrylplade giver god synlighed både dag og nat.

13 Retningslinier Lysskilte må ikke virke blændende for trafikanter eller beboere i omkringliggende lejligheder. Lyskasser med fuld gennemskinnelig baggrund må ikke anvendes. Skrift og symbol bør være lyse, og baggrunden bør være mørk. Lysskilte skal opsættes i overensstemmelse med retningslinierne for facade- og udhængsskilte (se s. 8-11). På særligt markante bygninger kan der i visse tilfælde gives tilladelse til, at lysskilte opsættes over stueetagen. Lysskilte med løbende eller blinkende lys vil normalt ikke kunne godkendes. Lysaviser må ikke opsættes på bygninger. Spotlamper og armaturer til belysning af skilte skal være spinkle og udført i materialer eller farver, der er neutrale i forhold til den facade, de opsættes på. Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide nuancer. Laserlys må ikke opsættes. De øverste bogstaver er belyst bagfra. Nederst en lyskasse, hvor lyset kommer ud gennem bogstaverne. * Korona er den lysende krans, man kan se omkring solen under en total solformørkelse. Løse bogstaver belyst bagfra har god læsbarhed (koronavirkning). 13

14 Andre skilte Retningslinier Fritstående skilte og skilte på mure Fritstående skilte og skilte på mure skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. Butikkerne i Citycentret skal primært benytte det eksisterende skiltestativ ved udvendig skiltning. Benzinstationers skiltning På et skærmtags stern må der kun anbringes firmaets logo og navn. Permanente henvisningsskilte mv skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. Standerskilte godkendes kun ved servicestationer. Skiltning på balloner Skiltning på balloner kan ikke tillades. Henvisningsskilte Der må kun opsættes henvisningsskilte i porte eller gennemgange, der fører fra gade til gård. Midlertidig facadeskiltning Midlertidig facadeskiltning som fx juleudsmykning kræver ikke tilladelse. Gavlreklamer Gavlskilte, gavlreklamer og kunstnerisk udsmykning skal i hvert tilfælde godkendes af Støvring Kommune. Flytbare skilte Flytbare skilte må ikke placeres mere end 1 meter fra facaden. Gadeskilte Der skal vælges en konsekvent type vejskilte og opsætningsfacon for disse. Der skal ligeledes vælges en konsekvent skiltning ved offentlige bygninger. 14 Skiltestativ ved Citycentret.

15 Retningslinier Reklameflag og bannere Reklameflag og bannere tillades normalt ikke, hverken på en facade eller på tværs af gaden. Fritstående flag skal godkendes særskilt. Tyverisikring Udformningen af gitre og lignende skal respektere forretningens facade og må ikke dominere eller tildække vinduesudstillingen efter lukketid. Gitre og lignende må kun opsættes indvendigt eller monteres som løse gitre direkte på vinduesrammen. Standerskilte kun ved servicestationer. Baldakiner og markiser Der må ikke opsættes faste baldakiner, halvtage og lignende på facaden. Markiser må normalt ikke opsættes med større bredde end vinduet eller døren, de sidder i. Markisens underkant skal være mindst 2,80 m over terræn og yderste kant skal være mindst 1,00 m fra fortovskantens lodrette flugt. Udfaldets størrelse skal godkendes af kommunen i hvert tilfælde. Markiser skal være foldbare og af stof. Markiser, der opsættes over offentligt vejareal, skal godkendes af kommunen. Faste baldakiner må ikke opsættes. 15

16 Checkliste Før du går i gang Husk at spørge grundejeren, ejerforeningen og kommunen. Skaf oplysninger om husets historie, byggestil og bevaringstilstand. Kommunen har i sit bygningsarkiv mange oplysninger om de enkelte ejendomme. Måske er der nyttige oplysninger om dit hus. Brug retningslinierne som inspirationskilde og som rettesnor for, hvad kommunen kan tillade. Pas på med at vælge standardløsninger. Der findes utroligt mange unikke muligheder for at finde det helt rigtige til både forretning, hus og gade. Den bedste løsning kan ofte være den billigste og den mest enkle. Se på hele facaden, når du ændrer dele af den. Vær opmærksom på bygningsdetaljer og udsmykning som fx flotte granit- eller murstensdetaljer, der kan skjule sig under gamle pladeskilte. Vær med til at understrege husets kvaliteter og stil. Pas på med smarte løsninger. De passer sjældent med resten af huset, og de bryder let kvalitetspræget. Læg vægt på at stueetagen og resten af huset hænger sammen. Få fat i en kvalificeret rådgiver. Gennemarbejd løsningerne. Lav tegninger i hånden eller på computer. Spørg altid Støvring Kommune, som gerne vil give gode råd og vejledning. Husk ansøgning med tilstrækkelige tegninger og oplysninger. Jernbanegade nr. 6. Enkel og ukompliceret opdeling af udstillingsvinduerne. 16

17 1 Hvad vil du og hvad er formålet? 2 Spørg ejeren 3 Husets historie og gamle fotos 4 Hvad siger retningslinierne fra Støvring Kommune? 5 Se på hele facaden når du ændrer dele af den Det er vigtigt at overveje alle detaljer. En ellers god løsning kan virke mislykket på grund af forkerte valg i forbindelse med detaljeløsninger. 6 Bygningsdetaljer og udsmykning 7 Undgå standardløsninger 8 Hvilke farver har nabohusene? 9 Benyt en kvalificeret rådgiver. Lav tegninger 10 Spørg altid Støvring Kommune om råd og vejledning Bænke bør ikke placeres tilfældigt, men skal sættes hvor der er noget interessant at se på. 17

18 Ankomst til byen Hvor er byen...? Bymidten opleves ikke før bakken, og ikke fra toppen af den......men først over bakkens top, og så kommer den som en overraskelse! Er det godt eller skidt? Skal starten på bymidten markeres tydeligere? Fx med et stort solitært træ eller en markant skulptur? 18

19 Belægninger Hobrovej. Funktionsopdelingen ses tydeligt i kraft af farveforskellen. Hobrovejs farveholdning i hvid, rød og sort bør præge bymidtens gader. Farverne tager udgangspunkt i de materialer, der er anvendt: Betonklinken med hvidt tilslag på fortovet, rødfarvet asfalt på cykelstier og sort asfalt på veje. Herudover kommer det farvespil, som granitkantsten og chaussésten tilfører gadebilledet. Endelig vil den fremherskende farveholdning fra det sortlakerede byinventar (se næste opslag) afrunde det samlede indtryk på en harmonisk måde. For mange forskellige belægninger er uskønt, og det skaber usikkerhed om anvendelsen. 19

20 Byinventar Det er ikke kun bygningerne, der tegner bymidten. Byens pladser og gaderum har i dag meget forskellig indretning hvad angår valg af belysningsarmaturer, belægninger og møblering, dvs. det offentlige rums udstyr af bænke, affaldskurve, cykelstativer mm. Der findes i Støvring bymidte i dag et utal af forskellige bænke, steler og andet byinventar. Dette bidrager til et rodet og uensartet indtryk. Selv om nogle af de eksisterende elementer enkeltvist betragtet er udmærkede, er det hensigtsmæssigt for et ordentligt og pænt udseende at arbejde med standarder for hvilke typer der skal vælges, og følge dem fremover. På længere sigt kan det eksisterende inventar udskiftes løbende, så resultatet til sidst er enkelt og smukt. Som udgangspunkt vælges derfor inventartyper som i forvejen anvendes i bymidten. Retningslinier Der skal anvendes en konsekvent linie af byinventar. Der tages udgangspunkt i modeller som allerede findes i bymidten. Affaldskurv: Veksø model Servitel SwingLine sortlakeret. Belysning: Model SEL armatur fra LP. Bænk: Veksø model PB3001 med sortlakeret stel. Planker i mahogni. Cykelstativer: Veksø model NO, sortlakeret. Fortove: Frilagt, lys granit (25x50 cm). Stele ved træer: Kvadratiske granitsteler m. refleks som på Hobrovej. Stele i øvrigt: Veksø model SP13 med refleks, sortlakeret. Træbeskyttere: Som nuværende. Egen produktion. Eksempel på den udvalgte bænk model PB

21 Eksempel på nuværende træbeskytter og steler. Eksempel på nuværende steler. Eksempel på nuværende belysningsarmatur. Eksempel på cykelstativ. 21

22 Smuk granitbelægning. Eksempel på affaldskurv. Til inspiration anbefales: Anvendelse af gedigne og holdbare belægningsmaterialer som fx. granit giver indtryk af kvalitet og bliver smukkere af hyppig brug. Rindende vand på offentlige opholdsarealer indbyder til børns leg og skaber et afvekslende lydbillede i byen. Parkeringspladser i granit er både hensigtsmæssige og smukke. Granitten tager ikke imod spildolie fra parkerede biler, hvorved de grimme oliepletter undgåes. Opdelingen af de enkelte parkeringspladser markeres med et belægningsskift, ikke med en dominerende påmaling. Sammenhængende fodgængerarealer skal holdes i samme belægning eller have samme karakter. 22 Eksempel på brønddæksel. Eksempel på diskret vandkunst.

23 Grønne elementer Til inspiration Allétræer skaber sammenhæng og understreger rumoplevelsen i gadens længderetning. Solitære træer er skulpturelle i formen og danner kontrast til bygningernes retlinethed. Begge er vigtige elementer i byen. Hvis parkeringsarealer og færdselsarealer adskilles af en række træer, sker der en naturlig opdeling af arealerne, og det dannede byrum understreges. Solitære træer ved skolen. Allétræer på Jernbanegade. 23

24 Ønskes yderligere information kontakt: Støvring Kommune Teknisk Forvaltning Hobrovej Støvring Tlf Fax Områdeafgrænsning jvf. lokalplan nr Udarbejdet af Støvring Kommune i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg. Maj 2002

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet...

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet... BY BEDRE Erhvervslivet har initiativet...... kommunen vil gerne hjælpe 2 Sonofon - et godt eksempel! Sonofon lægger vægt på at indpasse sig smukt i omgivelserne. Firmaet vil gerne have et godt forhold

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

ODDER SET MED NYE ØJNE

ODDER SET MED NYE ØJNE ODDER SET MED NYE ØJNE Peter Olesen i Pakhuset Tirsdag den 14. april 2015 havde Odder besøg af kulturformidler, foredragsholder og debattør Peter Olesen -mangeårig journalist i Danmarks Radio. Uddrag af

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Brovang Skilte & Design I Industrivænget 37 I 3400 Hillerød I 48 26 47 05 www.brovang.dk

Brovang Skilte & Design I Industrivænget 37 I 3400 Hillerød I 48 26 47 05 www.brovang.dk Brovang Skilte & Design I Industrivænget 37 I 3400 Hillerød I 48 26 47 05 www.brovang.dk Grafisk Design Skil jer ud fra mængden Med et grafisk design kan din virksomhed få den rigtige indpakning. Det er

Læs mere

BUTIKKERS SKILTNING OG BELYSNING

BUTIKKERS SKILTNING OG BELYSNING BUTIKKERS SKILTNING OG BELYSNING Skiltning på fredede og bevaringsværdige bygninger kan overordnet deles op i to grupper den ene, er de bygninger, hvor skiltningen er en integreret del af facadens bevaringsværdier

Læs mere

FA C A D E F O R S L A G, A H E R E F O R D B E E F S T U D I O, H E R N I N G 1/9 FACADE UDSMYKNING - BESKRIVELSE fig. 1 Facadeudsmykning med farvet glas og LED-belysning fig. 2 Herning er en by, der

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Regulativ. Lemvig Bymidte

Regulativ. Lemvig Bymidte Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte LEMVIG KOMMUNE Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte Indhold Indledning 1 Almindelige bestemmelser 2 Vareudstilling

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Facadevejledning. for Løgstør midtby

Facadevejledning. for Løgstør midtby Facadevejledning for Løgstør midtby FORORD Lidt væk fra Limfjorden og beskyttet af de yderste husrækker ligger Løgstør bymidte som stedet, hvor menneskene, bygningerne, butikkerne og trafikken m.m. tilsammen

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN Læs mere på www.kk.dk/skilteogreklamer Reklamer i det offentlige rum spiller en stor rolle i den moderne by. Den hastige udvikling af nye typer reklamer skaber et øget pres

Læs mere

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild Dorte Marcussen Skejbytoften 144 8200 Aarhus N T: 6169 9064 E: dorte@naivisten.dk Odder Kommune Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Aarhus 10.01.2013 Indsendt via mail til plan@odder.dk Forslag til ændringer

Læs mere

LK FUGA Hardline. Designserien med de rene linier

LK FUGA Hardline. Designserien med de rene linier LK FUGA Hardline Designserien med de rene linier Rene linier LK FUGA er Lauritz Knudsens serie af indsatse til el-installationen. Afbrydere, stikkontakter med mere består af flere dele. Indsatsen er selve

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E VANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E INDIVIDUELLE SKYDEDØRE Din stil. Dine skydedøre. Dit hjem, nyt eller gammelt, i byen eller på landet, stort eller småt Svane har et skydedørs sortiment, der kan tilpasses

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.. Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi. august 2013 square square reolen Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.dk aps Square reolen Square Reolen Det naturlige valg - den alsidige reol,

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

light guide Belysning i en smykkebutik

light guide Belysning i en smykkebutik light guide Belysning i en smykkebutik Belys hver en detalje Kunder kan have mange følelser og høje forventninger, når de træder ind i en smykkebutik. Det kan være et par, der er på udkig efter en forlovelsesring,

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN Kære husejer Ved Stampedammen, Bebyggelsen Ved Stampedammen ligger i udkanten af Hørsholm i Usserød by med de store og nyligt fredede områder som nærmeste

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere