Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar"

Transkript

1 Byarkitektonisk vejledning - retningslinier for skilte, facader og byinventar

2 Forord Støvring Bymidte er i lokalplan nr. 147 defineret som byen omkring Hobrovej - fra Mosbæksallé i syd til Solparken i nord - og fra Bavnebakkevej i vest til Fredensgade i øst. Den nøjagtige afgræsning kan ses på hæftets bagside. Indenfor denne afgrænsning gælder retningslinierne nævnt i dette hæfte. Støvring er en typisk landevejsby der indtil 1960 næsten kun bestod af huse og gårde langs Hobrovej, Jernbanegade/Viborgvej, Fredensgade, Hæsumvej og Hjordalsvej. I dag er Støvring en udpræget handelsby med et stort handelsopland. For at markere og samle midtbyen, som i dag består af Støvring Midtpunkt, Grangårdscentret, butikkerne på Bavnebakken, Citycentret, Jernbanegade, Viborgvej og Hobrovej, har Støvring Byråd besluttet at udarbejde nærværende vejledning som angiver retningslinier for skilte, facader og byinventar. Vejledningen supplerer og udbygger således lokalplan nr. 147 med det samlede sigte at medvirke til udformning af en bymidte med et godt handelsmiljø og en smuk og funktionel indretning, der lever op til tidens krav. Dette indebærer en forskønnelse af de offentlige arealer og en mere bevidst holdning til byinventar (bænke, belysning mm.), belægninger og facader, hvor de kommercielle hensyn og hensynet til huset og gadebilledet går op i en højere enhed. Disse tiltag skal bidrage til, at byens ansigt bliver smukkere til glæde for byens borgere, turister og handlende, og der skabes flotte og gode rammer om gadeliv og udendørsarrangementer. Kreativiteten skal udfolde sig Retningslinierne i dette hæfte tager udgangspunkt i, at kreativiteten skal have lov til at udfolde sig med udgangspunkt i bygningernes oprindelige kvaliteter. Det er tit originaliteten, der gør en bygning fuldendt, og det velplanlagte brud med det stilrene, er giver liv i gadebilledet. Udgangspunktet har her været at fastlægge rammerne, inden for hvilke dette kan ske, og skabe en enkelhed i bybilledet, der giver mulighed for smukke, oplevelsesskabende facader fra butiksejerne. Kommunen ønsker med facaderetningslinierne at give udfordring og inspiration til alle, som ønsker at ændre deres forretningsfacade, og med retningslinierne for belægninger og byinventar at fremhæve gode og forpligtende eksempler. 2

3 Indledning I de enkelte afsnit findes inspirationsmaterialet samlet under overskriften Til inspiration, og der er en række fotos med gode eksempler fra Støvring og andre byer i landet. Der findes i dag et utal af skiltetyper, som giver gode muligheder for at vælge den helt rigtige løsning til både forretningen, huset og gaden. Det er ligeledes hensigten at bringe skiltemængden ned. Det er ikke til gavn for nogen med overdreven skiltning, da den enkelte forretning nemt risikerer at forsvinde i mængden. Med en afdæmpet skiltning vil den enkelte forretning være mindst lige så synlig, og sidegevinsten er, at husene og gadebilledet bliver meget smukkere. Det er ligeledes et ønske at opstille retningslinier for et konsekvent valg af og stillingtagen til byinventar, dvs. bænke, affaldsstativer, belysning mm, så midtbyen også på dette område bliver mere ensartet - og smukkere. Retningslinier er nødvendige Retningslinierne indeholder nødvendigvis et sæt grundlæggende færdselsregler for ændring af forretningsfacader. Disse regler er i hvert afsnit samlet under overskriften Retningslinier. Med disse retningslinier kan alle få kendskab til færdselsreglerne og undgå eventuelle ærgelser sent i et projektforløb. Det er derfor kommunens håb, at alle, der ønsker at give forretningen et visuelt løft, ser det som en spændende udfordring at bidrage til forskønnelsen af byens ansigt. Hobrovej nr. 71. Nyrenoveret bygning. 3

4 Facader Til inspiration En god forretningsfacade skal både kunne sælge og være en smuk del af gadebilledet. En smuk løsning betyder, at skiltningen ikke må overdrives. Den enkle skiltning tillader huset at komme til sin ret, og den er mindst lige så synlig som et flimmer af firma- og produktnavne. En smuk løsning betyder også, at forretningsfacaden skal tilpasses resten af huset og danne en god overgang til nabobebyggelsen. Det betyder ikke, at forretningsfacaden skal være en kopi af de øvre etager, for at resultatet bliver godt. I mange huse kan forretningsvinduerne godt være større og måske ikke placeret nøjagtigt under vinduerne i etagen ovenover. Det vigtige er, at løsningen skaber balance i det samlede facadeudtryk, og udforme butiksfacaden under hensyntagen til det oprindelige hus. Nogle steder er det en fordel at vælge en farve som ligger tæt på nabohusenes, mens det andre steder er smukkest at husene adskiller sig fra hinanden. Der bør normalt vælges lyse farver af hensyn til lyset i gaden, og der skal altid vælges farver, som harmonerer med omgivelserne, dvs. etagerne over forretningen og naboerne. For at skabe balance i det samlede facadeudtryk skal facader, som males eller pudses med en farvet mørtel, fremstå i jordfarver som fx okker, umbra eller sienna, eller farver som patinerer på en smuk og naturlig måde, som fx jernvitriol eller nuancer af grå. Udvendige vinduer og døre bør fortrinsvis males hvide. Både af hensyn til et smukt lysindfald i de bagvedliggende rum, men også af hensyn til facadeudtrykket, hvor de hvidmalede vinduer vil stå som en smuk kontrast til farvede eller blanke murflader. Skiltning på facader bør naturligvis afstemmes farvemæssigt, så den fremstår harmonisk i forhold til den samlede facade. Dvs. at skrigende og grelle farver bør undgåes. Vue ad Viborgvej med facader i forskellige pastelfarver. 4

5 Før: Den faste baldakin dominerer og skærer bygningen over i to dele. Indgangspartiet overholder ikke husets ellers konsekvente symmetri, og vinduesopdelingen er lavet ud fra tilfældige eller økonomiske principper snarere end æstetiske. Efter: Husets symmetri er gennemgående - også i stueetagen. Skiltningen skjuler ikke længere gesimsen, og skæmmer ikke facaden. Butiksvinduerne og skiltningen er nænsomt tilpasset den oprindelige arkitekturs præmisser. 5

6 Jernbanegade nr. 4. Et moderne hus med gamle stilmotiver. Hobrovej nr. 72. Et gammelt hus med en fin og taktfuld facade. 6

7 Retningslinier Facaden skal danne en helhed, der respekterer husets oprindelige karakter. Facadens vandrette og lodrette opdeling skal bevares eller genskabes ved ændringer af facaden, fx skal døre og vinduer i stueetagen harmonere med den øvrige del af facaden. Murpiller mellem vinduer og døre må derfor ikke fjernes, og de skal søges genskabt i forbindelse med større facadeændringer. Hobrovej nr. 77. Et alternativ til den faste baldakin. sko Forretningsfacaden skal forholde sig til husets lodrette og vandrette linier og skabe god balance i det samlede udtryk. Stueetagen kan skille sig ud fra resten af facaden ved afvigende farve eller overfladebehandling, hvor husets samlede facadeudtryk lægger op til det. Eksisterende facadebeklædning, som ikke er tilpasset husets facadeudtryk, skal fjernes ved større facadeændringer. Ny facadebeklædning må kun etableres, såfremt beklædningen ved profileringer, fyldninger, materialer, farver mv er tilpasset husets facadeudtryk. Forretningsfacader må ikke strække sig ud over forretningens egen del af facaden. Forretningsfacader må ikke føres ubrudt på tværs af grænsen mellem to selvstændige bygninger eller på tværs af en bygnings hovedopdeling. 7

8 Facadeskilte Til inspiration Forretningsvinduerne er et meget oplagt sted at placere facadeskiltet. Vinduet sidder i den rigtige synshøjde. Samtidig er skilte, malet, påtrykt eller påklæbet ruden, en meget diskret form for skiltning. Vinduesskiltenes synlighed kan være et problem, men det kan afhjælpes ved at vælge en god kontrastfarve i forhold til baggrunden inde i forretningen. Påmalede og løse bogstaver, opsat direkte på muren, er også diskrete og gode løsninger. De er let opfattelige, hvis der vælges en let aflæselig skrift med rigtig størrelse og tilpas mellemrum mellem de enkelte bogstaver. Pas på med alt for stiliserede bogstaver, da det forringer aflæseligheden. Vælg skrifter som passer med huset og gademiljøet. Pladeskilte er vanskelige at tilpasse, fordi de nemt kommer til at virke som beklædning. Pladeskilte kan dog være gode løsninger, hvis de begrænses i størrelse, og hvis skiltet i øvrigt passer til huset. Skiltet kan fx være en smuk profileret og malet træplade. Det er vigtigt, at pladeskiltet opsættes, hvor facaden naturligt giver plads. Det må ikke dække nogen del af vinduet eller rage ud over gesimsen. Lyskasser svarer i dagslys til almindelige pladeskilte, men de kan på grund af tykkelsen let virke klodsede. Derfor bør man ofre denne skiltetype særlig opmærksomhed. Ved valg af skriftstørrelse kan man som tommelfingerregel gå ud fra, at en enkel og velproportioneret skrift kan læses på en afstand af op til 250 gange skriftens højde. Fx kan en 10 cm høj skrift læses på 25 meters afstand. Eksempel på tekst direkte på vinduet. Viborgvej nr

9 Retningslinier Alle skilte skal tilpasses stedet, så de bliver en del af helheden og de må ikke dominere gadebilledet. Skilte må ikke føres på tværs af en ejendoms hovedopdeling eller på tværs af skel mellem to ejendomme, selv om forretningen har lokaler i begge ejendomme. Facadeskiltenes størrelse skal tilpasses husets karakter, og de skal placeres sådan, at de sammen med eventuelle facadeskilte på naboejendomme skaber en god balance i det samlede facadeudtryk. Skilte, flag og lignende må kun opsættes uden for forretningens egen del af stueetagen. Skiltning over stueetagen skal begrænses til små skilte malet på ruden eller små pladeskilte placeret bag ruden. Facadeskilte må ikke dække hele facaden. Der skal efterlades passende luft omkring facadeskilte, så man kan se de sidder på en mur, og at huset har kontakt med jorden. Skiltene må ikke dække døre, vinduer eller bygningsdetaljer som søjler, gesims, ornamentik mv. Massiv og dominerende tilklæbning eller total blænding af forretningsvinduer må ikke finde sted. Facadeskilte skal tydeligt informere om forretningstypen. Skiltning med enkeltvarer som fx Colgate eller BT skal underordne sig den øvrige skiltning. Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. Hobrovej nr. 48. Skiltning med løse bogstaver opsat direkte på muren. 9

10 Udhængsskilte Til inspiration Det er ikke mærkeligt, at udhængsskilte har været brugt i århundreder. Et skilt placeret vinkelret på gadeforløbet er meget let at få øje på. Der er kun en lille død vinkel lige ud for skiltet. Problemet med udhængsskilte er, at der ikke skal ret mange skilte til, før de skygger for hinanden. Et enligt og velplaceret skilt er meget mere synligt end 5 skilte, der skjuler hinanden. Normalt er udhængsskiltet forholdsvis lille i forhold til facadeskiltet. Det er derfor vigtigt at udnytte pladsen godt. Et enkelt og godt symbol er at foretrække frem for lange tekster. Fra gammel tid har der været tradition for at hænge et redskab eller en stiliseret vare ud. De seneste år er der udviklet nye typer, hvor et godt logo eller bomærke fortæller om forretningen på en enkel og overbevisende måde. Placeringen er også essentiel. Et for højt placeret udhængsskilt bliver ofte overset, da den naturlige synsretning er skråt nedad. Det må heller ikke placeres så lavt, at det generer færdslen. Et godt sted kunne være over forretningsindgangen, der således tydeliggøres. Udhængsskilt og facadeskilt supplerer hinanden godt. Udhængsskiltet kan i symbolsk form fortælle om forretningen, og facadeskiltet kan derefter, når man kommer tættere på, give yderligere oplysninger. Udhængsskilte, kan med fordel ophænges så de kan bevæge sig i vinden. 10 Udhængsskilt med klart signal. Jernbanegade nr. 6. Udhængsskilt tilpasset gadebilledet.

11 Retningslinier Udhængskilte skal placeres så de harmonerer med det samlede facadeudtryk. Udhængsskilte skal tilpasses gadebilledet og gadens karakter (bredde og krumning). Udhængsskilte skal placeres inden for forretningens egen del af facaden og inden for den naturlige afgrænsning af stueetagen. Afgrænsningen kan fx være vandrette murbånd eller skift i facadeudformningen. Særlige forhold som fx lav etagehøjde kan dog begrunde en højere placering - dog aldrig højere end underkanten i vinduerne på 1. sal. Skiltene skal altid hænge visuelt sammen med stueetagen. Der må kun placeres ét udhængsskilt for hver forretning. Hvis forretningen er placeret på et hjørne, kan der opsættes ét udhængsskilt til hver gadeside. Udhængsskilte må ikke være større end 0,5 m 2. Udhængsskiltenes budskab må kun knytte sig til den forretning, hvor de er placeret. Opsætning af udhængsskilte kræver særlig godkendelse af kommunen, da lovbestemte højde- og afstandskrav skal overholdes. Belysning i og på udhængsskilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. Jernbanegade nr. 4. Bevægeligt udhængsskilt. Udhængsskilt med stiliseret vare. 11

12 Lysskilte Til inspiration Ved mørkets frembrud sker der en spændende forvandling af byen. Bygningerne træder i baggrunden, og lysene træder frem og tegner gadebilledet. Lyskilder tåler ikke megen konkurrence. I en mørk gade kan et lille lysskilt suge hele opmærksomheden til sig. Det samme skilt forsvinder let i mængden i en mere oplyst gade. Det er derfor vigtigt, at lysstyrken harmonerer med gadens generelle lysniveau. Skilte belyst med spotlamper har det fortrin, at de ser næsten ens ud dag og nat, og sammenhængen med bygningen kan understreges. Det er vigtigt, at skiltene belyses jævnt. Hellere mange små lyskilder end få store. Det begrænser også problemet med blænding af naboer og forbipasserende. Lyskasser kan nemt blive dominerende og kan være vanskelige af aflæse på grund af kontrasten mellem gennemlyste og ikke gennemlyste dele. Lyskasser virker mere harmoniske, hvis lyset kommer ud gennem skrift og symboler end hvis baggrunden gennemlyses. Alle lyskasser kræver dog omhyggelig tilpasning til facaden for ikke at virke klodsede om dagen. Et neonskilt kan være en meget smuk og diskret løsning med flot lys og elegante former. Neonskilte er som skabt til den lille ekstra nateffekt. Løse bogstaver og symboler kan rykkes lidt ud fra væggen og belyses bagfra. Herved opnås en koronavirkning*, men det kræver omhyggeligt arbejde at gøre skiltet let læseligt. Lysskilte bør ligesom andre skilte ikke placeres over stueetagen. Vær samtidig opmærksom på lysets farve. Ansigter tager sig ikke pæne ud i blåt og grønt lys! Også lysskilte udkonkurrerer let hinanden. Derfor hellere få gode skilte end mange, der ophæver hinanden! Lyskasse med lyse bogstaver på mørk baggrund giver god læsbarhed. 12 Belyst akrylplade giver god synlighed både dag og nat.

13 Retningslinier Lysskilte må ikke virke blændende for trafikanter eller beboere i omkringliggende lejligheder. Lyskasser med fuld gennemskinnelig baggrund må ikke anvendes. Skrift og symbol bør være lyse, og baggrunden bør være mørk. Lysskilte skal opsættes i overensstemmelse med retningslinierne for facade- og udhængsskilte (se s. 8-11). På særligt markante bygninger kan der i visse tilfælde gives tilladelse til, at lysskilte opsættes over stueetagen. Lysskilte med løbende eller blinkende lys vil normalt ikke kunne godkendes. Lysaviser må ikke opsættes på bygninger. Spotlamper og armaturer til belysning af skilte skal være spinkle og udført i materialer eller farver, der er neutrale i forhold til den facade, de opsættes på. Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide nuancer. Laserlys må ikke opsættes. De øverste bogstaver er belyst bagfra. Nederst en lyskasse, hvor lyset kommer ud gennem bogstaverne. * Korona er den lysende krans, man kan se omkring solen under en total solformørkelse. Løse bogstaver belyst bagfra har god læsbarhed (koronavirkning). 13

14 Andre skilte Retningslinier Fritstående skilte og skilte på mure Fritstående skilte og skilte på mure skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. Butikkerne i Citycentret skal primært benytte det eksisterende skiltestativ ved udvendig skiltning. Benzinstationers skiltning På et skærmtags stern må der kun anbringes firmaets logo og navn. Permanente henvisningsskilte mv skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. Standerskilte godkendes kun ved servicestationer. Skiltning på balloner Skiltning på balloner kan ikke tillades. Henvisningsskilte Der må kun opsættes henvisningsskilte i porte eller gennemgange, der fører fra gade til gård. Midlertidig facadeskiltning Midlertidig facadeskiltning som fx juleudsmykning kræver ikke tilladelse. Gavlreklamer Gavlskilte, gavlreklamer og kunstnerisk udsmykning skal i hvert tilfælde godkendes af Støvring Kommune. Flytbare skilte Flytbare skilte må ikke placeres mere end 1 meter fra facaden. Gadeskilte Der skal vælges en konsekvent type vejskilte og opsætningsfacon for disse. Der skal ligeledes vælges en konsekvent skiltning ved offentlige bygninger. 14 Skiltestativ ved Citycentret.

15 Retningslinier Reklameflag og bannere Reklameflag og bannere tillades normalt ikke, hverken på en facade eller på tværs af gaden. Fritstående flag skal godkendes særskilt. Tyverisikring Udformningen af gitre og lignende skal respektere forretningens facade og må ikke dominere eller tildække vinduesudstillingen efter lukketid. Gitre og lignende må kun opsættes indvendigt eller monteres som løse gitre direkte på vinduesrammen. Standerskilte kun ved servicestationer. Baldakiner og markiser Der må ikke opsættes faste baldakiner, halvtage og lignende på facaden. Markiser må normalt ikke opsættes med større bredde end vinduet eller døren, de sidder i. Markisens underkant skal være mindst 2,80 m over terræn og yderste kant skal være mindst 1,00 m fra fortovskantens lodrette flugt. Udfaldets størrelse skal godkendes af kommunen i hvert tilfælde. Markiser skal være foldbare og af stof. Markiser, der opsættes over offentligt vejareal, skal godkendes af kommunen. Faste baldakiner må ikke opsættes. 15

16 Checkliste Før du går i gang Husk at spørge grundejeren, ejerforeningen og kommunen. Skaf oplysninger om husets historie, byggestil og bevaringstilstand. Kommunen har i sit bygningsarkiv mange oplysninger om de enkelte ejendomme. Måske er der nyttige oplysninger om dit hus. Brug retningslinierne som inspirationskilde og som rettesnor for, hvad kommunen kan tillade. Pas på med at vælge standardløsninger. Der findes utroligt mange unikke muligheder for at finde det helt rigtige til både forretning, hus og gade. Den bedste løsning kan ofte være den billigste og den mest enkle. Se på hele facaden, når du ændrer dele af den. Vær opmærksom på bygningsdetaljer og udsmykning som fx flotte granit- eller murstensdetaljer, der kan skjule sig under gamle pladeskilte. Vær med til at understrege husets kvaliteter og stil. Pas på med smarte løsninger. De passer sjældent med resten af huset, og de bryder let kvalitetspræget. Læg vægt på at stueetagen og resten af huset hænger sammen. Få fat i en kvalificeret rådgiver. Gennemarbejd løsningerne. Lav tegninger i hånden eller på computer. Spørg altid Støvring Kommune, som gerne vil give gode råd og vejledning. Husk ansøgning med tilstrækkelige tegninger og oplysninger. Jernbanegade nr. 6. Enkel og ukompliceret opdeling af udstillingsvinduerne. 16

17 1 Hvad vil du og hvad er formålet? 2 Spørg ejeren 3 Husets historie og gamle fotos 4 Hvad siger retningslinierne fra Støvring Kommune? 5 Se på hele facaden når du ændrer dele af den Det er vigtigt at overveje alle detaljer. En ellers god løsning kan virke mislykket på grund af forkerte valg i forbindelse med detaljeløsninger. 6 Bygningsdetaljer og udsmykning 7 Undgå standardløsninger 8 Hvilke farver har nabohusene? 9 Benyt en kvalificeret rådgiver. Lav tegninger 10 Spørg altid Støvring Kommune om råd og vejledning Bænke bør ikke placeres tilfældigt, men skal sættes hvor der er noget interessant at se på. 17

18 Ankomst til byen Hvor er byen...? Bymidten opleves ikke før bakken, og ikke fra toppen af den......men først over bakkens top, og så kommer den som en overraskelse! Er det godt eller skidt? Skal starten på bymidten markeres tydeligere? Fx med et stort solitært træ eller en markant skulptur? 18

19 Belægninger Hobrovej. Funktionsopdelingen ses tydeligt i kraft af farveforskellen. Hobrovejs farveholdning i hvid, rød og sort bør præge bymidtens gader. Farverne tager udgangspunkt i de materialer, der er anvendt: Betonklinken med hvidt tilslag på fortovet, rødfarvet asfalt på cykelstier og sort asfalt på veje. Herudover kommer det farvespil, som granitkantsten og chaussésten tilfører gadebilledet. Endelig vil den fremherskende farveholdning fra det sortlakerede byinventar (se næste opslag) afrunde det samlede indtryk på en harmonisk måde. For mange forskellige belægninger er uskønt, og det skaber usikkerhed om anvendelsen. 19

20 Byinventar Det er ikke kun bygningerne, der tegner bymidten. Byens pladser og gaderum har i dag meget forskellig indretning hvad angår valg af belysningsarmaturer, belægninger og møblering, dvs. det offentlige rums udstyr af bænke, affaldskurve, cykelstativer mm. Der findes i Støvring bymidte i dag et utal af forskellige bænke, steler og andet byinventar. Dette bidrager til et rodet og uensartet indtryk. Selv om nogle af de eksisterende elementer enkeltvist betragtet er udmærkede, er det hensigtsmæssigt for et ordentligt og pænt udseende at arbejde med standarder for hvilke typer der skal vælges, og følge dem fremover. På længere sigt kan det eksisterende inventar udskiftes løbende, så resultatet til sidst er enkelt og smukt. Som udgangspunkt vælges derfor inventartyper som i forvejen anvendes i bymidten. Retningslinier Der skal anvendes en konsekvent linie af byinventar. Der tages udgangspunkt i modeller som allerede findes i bymidten. Affaldskurv: Veksø model Servitel SwingLine sortlakeret. Belysning: Model SEL armatur fra LP. Bænk: Veksø model PB3001 med sortlakeret stel. Planker i mahogni. Cykelstativer: Veksø model NO, sortlakeret. Fortove: Frilagt, lys granit (25x50 cm). Stele ved træer: Kvadratiske granitsteler m. refleks som på Hobrovej. Stele i øvrigt: Veksø model SP13 med refleks, sortlakeret. Træbeskyttere: Som nuværende. Egen produktion. Eksempel på den udvalgte bænk model PB

21 Eksempel på nuværende træbeskytter og steler. Eksempel på nuværende steler. Eksempel på nuværende belysningsarmatur. Eksempel på cykelstativ. 21

22 Smuk granitbelægning. Eksempel på affaldskurv. Til inspiration anbefales: Anvendelse af gedigne og holdbare belægningsmaterialer som fx. granit giver indtryk af kvalitet og bliver smukkere af hyppig brug. Rindende vand på offentlige opholdsarealer indbyder til børns leg og skaber et afvekslende lydbillede i byen. Parkeringspladser i granit er både hensigtsmæssige og smukke. Granitten tager ikke imod spildolie fra parkerede biler, hvorved de grimme oliepletter undgåes. Opdelingen af de enkelte parkeringspladser markeres med et belægningsskift, ikke med en dominerende påmaling. Sammenhængende fodgængerarealer skal holdes i samme belægning eller have samme karakter. 22 Eksempel på brønddæksel. Eksempel på diskret vandkunst.

23 Grønne elementer Til inspiration Allétræer skaber sammenhæng og understreger rumoplevelsen i gadens længderetning. Solitære træer er skulpturelle i formen og danner kontrast til bygningernes retlinethed. Begge er vigtige elementer i byen. Hvis parkeringsarealer og færdselsarealer adskilles af en række træer, sker der en naturlig opdeling af arealerne, og det dannede byrum understreges. Solitære træer ved skolen. Allétræer på Jernbanegade. 23

24 Ønskes yderligere information kontakt: Støvring Kommune Teknisk Forvaltning Hobrovej Støvring Tlf Fax Områdeafgrænsning jvf. lokalplan nr Udarbejdet af Støvring Kommune i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg. Maj 2002

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011 FOR 2011 side 2 Udarbejdet af: Poul Erik Bech Statsaut.ejendm. & Valuar, MRICS, MDE Mobil : 40 31 40 81 e-mail : peb@edc.dk Simon Klinkby Arkitekt MAA Mobil : 26 82 95 15 e-mail : simon-klinkby@jubii.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.. Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet.

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet. Lyset har afgørende betydning i vores boliger for de mange gøremål og for sikkerheden. Det rigtige lys afgør, om vi føler os tilpas. Lys medvirker til at skabe stemning og atmosfære. Lys er liv. Godt lys

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

GHB Landskabsarkitekter a/s & Bjarne Schläger Arkitekter. Belysningsplan for Sarpsborg Kommune som delutredning til kommunedelplan sentrum

GHB Landskabsarkitekter a/s & Bjarne Schläger Arkitekter. Belysningsplan for Sarpsborg Kommune som delutredning til kommunedelplan sentrum Belysningsplan for Sarpsborg Kommune som delutredning til kommunedelplan sentrum August 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indledning, baggrund, målsetting 43 Lyskilder, lysfarver og lysstyring 4 Byarkitektoniske

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere