Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar"

Transkript

1 Byarkitektonisk vejledning - retningslinier for skilte, facader og byinventar

2 Forord Støvring Bymidte er i lokalplan nr. 147 defineret som byen omkring Hobrovej - fra Mosbæksallé i syd til Solparken i nord - og fra Bavnebakkevej i vest til Fredensgade i øst. Den nøjagtige afgræsning kan ses på hæftets bagside. Indenfor denne afgrænsning gælder retningslinierne nævnt i dette hæfte. Støvring er en typisk landevejsby der indtil 1960 næsten kun bestod af huse og gårde langs Hobrovej, Jernbanegade/Viborgvej, Fredensgade, Hæsumvej og Hjordalsvej. I dag er Støvring en udpræget handelsby med et stort handelsopland. For at markere og samle midtbyen, som i dag består af Støvring Midtpunkt, Grangårdscentret, butikkerne på Bavnebakken, Citycentret, Jernbanegade, Viborgvej og Hobrovej, har Støvring Byråd besluttet at udarbejde nærværende vejledning som angiver retningslinier for skilte, facader og byinventar. Vejledningen supplerer og udbygger således lokalplan nr. 147 med det samlede sigte at medvirke til udformning af en bymidte med et godt handelsmiljø og en smuk og funktionel indretning, der lever op til tidens krav. Dette indebærer en forskønnelse af de offentlige arealer og en mere bevidst holdning til byinventar (bænke, belysning mm.), belægninger og facader, hvor de kommercielle hensyn og hensynet til huset og gadebilledet går op i en højere enhed. Disse tiltag skal bidrage til, at byens ansigt bliver smukkere til glæde for byens borgere, turister og handlende, og der skabes flotte og gode rammer om gadeliv og udendørsarrangementer. Kreativiteten skal udfolde sig Retningslinierne i dette hæfte tager udgangspunkt i, at kreativiteten skal have lov til at udfolde sig med udgangspunkt i bygningernes oprindelige kvaliteter. Det er tit originaliteten, der gør en bygning fuldendt, og det velplanlagte brud med det stilrene, er giver liv i gadebilledet. Udgangspunktet har her været at fastlægge rammerne, inden for hvilke dette kan ske, og skabe en enkelhed i bybilledet, der giver mulighed for smukke, oplevelsesskabende facader fra butiksejerne. Kommunen ønsker med facaderetningslinierne at give udfordring og inspiration til alle, som ønsker at ændre deres forretningsfacade, og med retningslinierne for belægninger og byinventar at fremhæve gode og forpligtende eksempler. 2

3 Indledning I de enkelte afsnit findes inspirationsmaterialet samlet under overskriften Til inspiration, og der er en række fotos med gode eksempler fra Støvring og andre byer i landet. Der findes i dag et utal af skiltetyper, som giver gode muligheder for at vælge den helt rigtige løsning til både forretningen, huset og gaden. Det er ligeledes hensigten at bringe skiltemængden ned. Det er ikke til gavn for nogen med overdreven skiltning, da den enkelte forretning nemt risikerer at forsvinde i mængden. Med en afdæmpet skiltning vil den enkelte forretning være mindst lige så synlig, og sidegevinsten er, at husene og gadebilledet bliver meget smukkere. Det er ligeledes et ønske at opstille retningslinier for et konsekvent valg af og stillingtagen til byinventar, dvs. bænke, affaldsstativer, belysning mm, så midtbyen også på dette område bliver mere ensartet - og smukkere. Retningslinier er nødvendige Retningslinierne indeholder nødvendigvis et sæt grundlæggende færdselsregler for ændring af forretningsfacader. Disse regler er i hvert afsnit samlet under overskriften Retningslinier. Med disse retningslinier kan alle få kendskab til færdselsreglerne og undgå eventuelle ærgelser sent i et projektforløb. Det er derfor kommunens håb, at alle, der ønsker at give forretningen et visuelt løft, ser det som en spændende udfordring at bidrage til forskønnelsen af byens ansigt. Hobrovej nr. 71. Nyrenoveret bygning. 3

4 Facader Til inspiration En god forretningsfacade skal både kunne sælge og være en smuk del af gadebilledet. En smuk løsning betyder, at skiltningen ikke må overdrives. Den enkle skiltning tillader huset at komme til sin ret, og den er mindst lige så synlig som et flimmer af firma- og produktnavne. En smuk løsning betyder også, at forretningsfacaden skal tilpasses resten af huset og danne en god overgang til nabobebyggelsen. Det betyder ikke, at forretningsfacaden skal være en kopi af de øvre etager, for at resultatet bliver godt. I mange huse kan forretningsvinduerne godt være større og måske ikke placeret nøjagtigt under vinduerne i etagen ovenover. Det vigtige er, at løsningen skaber balance i det samlede facadeudtryk, og udforme butiksfacaden under hensyntagen til det oprindelige hus. Nogle steder er det en fordel at vælge en farve som ligger tæt på nabohusenes, mens det andre steder er smukkest at husene adskiller sig fra hinanden. Der bør normalt vælges lyse farver af hensyn til lyset i gaden, og der skal altid vælges farver, som harmonerer med omgivelserne, dvs. etagerne over forretningen og naboerne. For at skabe balance i det samlede facadeudtryk skal facader, som males eller pudses med en farvet mørtel, fremstå i jordfarver som fx okker, umbra eller sienna, eller farver som patinerer på en smuk og naturlig måde, som fx jernvitriol eller nuancer af grå. Udvendige vinduer og døre bør fortrinsvis males hvide. Både af hensyn til et smukt lysindfald i de bagvedliggende rum, men også af hensyn til facadeudtrykket, hvor de hvidmalede vinduer vil stå som en smuk kontrast til farvede eller blanke murflader. Skiltning på facader bør naturligvis afstemmes farvemæssigt, så den fremstår harmonisk i forhold til den samlede facade. Dvs. at skrigende og grelle farver bør undgåes. Vue ad Viborgvej med facader i forskellige pastelfarver. 4

5 Før: Den faste baldakin dominerer og skærer bygningen over i to dele. Indgangspartiet overholder ikke husets ellers konsekvente symmetri, og vinduesopdelingen er lavet ud fra tilfældige eller økonomiske principper snarere end æstetiske. Efter: Husets symmetri er gennemgående - også i stueetagen. Skiltningen skjuler ikke længere gesimsen, og skæmmer ikke facaden. Butiksvinduerne og skiltningen er nænsomt tilpasset den oprindelige arkitekturs præmisser. 5

6 Jernbanegade nr. 4. Et moderne hus med gamle stilmotiver. Hobrovej nr. 72. Et gammelt hus med en fin og taktfuld facade. 6

7 Retningslinier Facaden skal danne en helhed, der respekterer husets oprindelige karakter. Facadens vandrette og lodrette opdeling skal bevares eller genskabes ved ændringer af facaden, fx skal døre og vinduer i stueetagen harmonere med den øvrige del af facaden. Murpiller mellem vinduer og døre må derfor ikke fjernes, og de skal søges genskabt i forbindelse med større facadeændringer. Hobrovej nr. 77. Et alternativ til den faste baldakin. sko Forretningsfacaden skal forholde sig til husets lodrette og vandrette linier og skabe god balance i det samlede udtryk. Stueetagen kan skille sig ud fra resten af facaden ved afvigende farve eller overfladebehandling, hvor husets samlede facadeudtryk lægger op til det. Eksisterende facadebeklædning, som ikke er tilpasset husets facadeudtryk, skal fjernes ved større facadeændringer. Ny facadebeklædning må kun etableres, såfremt beklædningen ved profileringer, fyldninger, materialer, farver mv er tilpasset husets facadeudtryk. Forretningsfacader må ikke strække sig ud over forretningens egen del af facaden. Forretningsfacader må ikke føres ubrudt på tværs af grænsen mellem to selvstændige bygninger eller på tværs af en bygnings hovedopdeling. 7

8 Facadeskilte Til inspiration Forretningsvinduerne er et meget oplagt sted at placere facadeskiltet. Vinduet sidder i den rigtige synshøjde. Samtidig er skilte, malet, påtrykt eller påklæbet ruden, en meget diskret form for skiltning. Vinduesskiltenes synlighed kan være et problem, men det kan afhjælpes ved at vælge en god kontrastfarve i forhold til baggrunden inde i forretningen. Påmalede og løse bogstaver, opsat direkte på muren, er også diskrete og gode løsninger. De er let opfattelige, hvis der vælges en let aflæselig skrift med rigtig størrelse og tilpas mellemrum mellem de enkelte bogstaver. Pas på med alt for stiliserede bogstaver, da det forringer aflæseligheden. Vælg skrifter som passer med huset og gademiljøet. Pladeskilte er vanskelige at tilpasse, fordi de nemt kommer til at virke som beklædning. Pladeskilte kan dog være gode løsninger, hvis de begrænses i størrelse, og hvis skiltet i øvrigt passer til huset. Skiltet kan fx være en smuk profileret og malet træplade. Det er vigtigt, at pladeskiltet opsættes, hvor facaden naturligt giver plads. Det må ikke dække nogen del af vinduet eller rage ud over gesimsen. Lyskasser svarer i dagslys til almindelige pladeskilte, men de kan på grund af tykkelsen let virke klodsede. Derfor bør man ofre denne skiltetype særlig opmærksomhed. Ved valg af skriftstørrelse kan man som tommelfingerregel gå ud fra, at en enkel og velproportioneret skrift kan læses på en afstand af op til 250 gange skriftens højde. Fx kan en 10 cm høj skrift læses på 25 meters afstand. Eksempel på tekst direkte på vinduet. Viborgvej nr

9 Retningslinier Alle skilte skal tilpasses stedet, så de bliver en del af helheden og de må ikke dominere gadebilledet. Skilte må ikke føres på tværs af en ejendoms hovedopdeling eller på tværs af skel mellem to ejendomme, selv om forretningen har lokaler i begge ejendomme. Facadeskiltenes størrelse skal tilpasses husets karakter, og de skal placeres sådan, at de sammen med eventuelle facadeskilte på naboejendomme skaber en god balance i det samlede facadeudtryk. Skilte, flag og lignende må kun opsættes uden for forretningens egen del af stueetagen. Skiltning over stueetagen skal begrænses til små skilte malet på ruden eller små pladeskilte placeret bag ruden. Facadeskilte må ikke dække hele facaden. Der skal efterlades passende luft omkring facadeskilte, så man kan se de sidder på en mur, og at huset har kontakt med jorden. Skiltene må ikke dække døre, vinduer eller bygningsdetaljer som søjler, gesims, ornamentik mv. Massiv og dominerende tilklæbning eller total blænding af forretningsvinduer må ikke finde sted. Facadeskilte skal tydeligt informere om forretningstypen. Skiltning med enkeltvarer som fx Colgate eller BT skal underordne sig den øvrige skiltning. Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. Hobrovej nr. 48. Skiltning med løse bogstaver opsat direkte på muren. 9

10 Udhængsskilte Til inspiration Det er ikke mærkeligt, at udhængsskilte har været brugt i århundreder. Et skilt placeret vinkelret på gadeforløbet er meget let at få øje på. Der er kun en lille død vinkel lige ud for skiltet. Problemet med udhængsskilte er, at der ikke skal ret mange skilte til, før de skygger for hinanden. Et enligt og velplaceret skilt er meget mere synligt end 5 skilte, der skjuler hinanden. Normalt er udhængsskiltet forholdsvis lille i forhold til facadeskiltet. Det er derfor vigtigt at udnytte pladsen godt. Et enkelt og godt symbol er at foretrække frem for lange tekster. Fra gammel tid har der været tradition for at hænge et redskab eller en stiliseret vare ud. De seneste år er der udviklet nye typer, hvor et godt logo eller bomærke fortæller om forretningen på en enkel og overbevisende måde. Placeringen er også essentiel. Et for højt placeret udhængsskilt bliver ofte overset, da den naturlige synsretning er skråt nedad. Det må heller ikke placeres så lavt, at det generer færdslen. Et godt sted kunne være over forretningsindgangen, der således tydeliggøres. Udhængsskilt og facadeskilt supplerer hinanden godt. Udhængsskiltet kan i symbolsk form fortælle om forretningen, og facadeskiltet kan derefter, når man kommer tættere på, give yderligere oplysninger. Udhængsskilte, kan med fordel ophænges så de kan bevæge sig i vinden. 10 Udhængsskilt med klart signal. Jernbanegade nr. 6. Udhængsskilt tilpasset gadebilledet.

11 Retningslinier Udhængskilte skal placeres så de harmonerer med det samlede facadeudtryk. Udhængsskilte skal tilpasses gadebilledet og gadens karakter (bredde og krumning). Udhængsskilte skal placeres inden for forretningens egen del af facaden og inden for den naturlige afgrænsning af stueetagen. Afgrænsningen kan fx være vandrette murbånd eller skift i facadeudformningen. Særlige forhold som fx lav etagehøjde kan dog begrunde en højere placering - dog aldrig højere end underkanten i vinduerne på 1. sal. Skiltene skal altid hænge visuelt sammen med stueetagen. Der må kun placeres ét udhængsskilt for hver forretning. Hvis forretningen er placeret på et hjørne, kan der opsættes ét udhængsskilt til hver gadeside. Udhængsskilte må ikke være større end 0,5 m 2. Udhængsskiltenes budskab må kun knytte sig til den forretning, hvor de er placeret. Opsætning af udhængsskilte kræver særlig godkendelse af kommunen, da lovbestemte højde- og afstandskrav skal overholdes. Belysning i og på udhængsskilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. Jernbanegade nr. 4. Bevægeligt udhængsskilt. Udhængsskilt med stiliseret vare. 11

12 Lysskilte Til inspiration Ved mørkets frembrud sker der en spændende forvandling af byen. Bygningerne træder i baggrunden, og lysene træder frem og tegner gadebilledet. Lyskilder tåler ikke megen konkurrence. I en mørk gade kan et lille lysskilt suge hele opmærksomheden til sig. Det samme skilt forsvinder let i mængden i en mere oplyst gade. Det er derfor vigtigt, at lysstyrken harmonerer med gadens generelle lysniveau. Skilte belyst med spotlamper har det fortrin, at de ser næsten ens ud dag og nat, og sammenhængen med bygningen kan understreges. Det er vigtigt, at skiltene belyses jævnt. Hellere mange små lyskilder end få store. Det begrænser også problemet med blænding af naboer og forbipasserende. Lyskasser kan nemt blive dominerende og kan være vanskelige af aflæse på grund af kontrasten mellem gennemlyste og ikke gennemlyste dele. Lyskasser virker mere harmoniske, hvis lyset kommer ud gennem skrift og symboler end hvis baggrunden gennemlyses. Alle lyskasser kræver dog omhyggelig tilpasning til facaden for ikke at virke klodsede om dagen. Et neonskilt kan være en meget smuk og diskret løsning med flot lys og elegante former. Neonskilte er som skabt til den lille ekstra nateffekt. Løse bogstaver og symboler kan rykkes lidt ud fra væggen og belyses bagfra. Herved opnås en koronavirkning*, men det kræver omhyggeligt arbejde at gøre skiltet let læseligt. Lysskilte bør ligesom andre skilte ikke placeres over stueetagen. Vær samtidig opmærksom på lysets farve. Ansigter tager sig ikke pæne ud i blåt og grønt lys! Også lysskilte udkonkurrerer let hinanden. Derfor hellere få gode skilte end mange, der ophæver hinanden! Lyskasse med lyse bogstaver på mørk baggrund giver god læsbarhed. 12 Belyst akrylplade giver god synlighed både dag og nat.

13 Retningslinier Lysskilte må ikke virke blændende for trafikanter eller beboere i omkringliggende lejligheder. Lyskasser med fuld gennemskinnelig baggrund må ikke anvendes. Skrift og symbol bør være lyse, og baggrunden bør være mørk. Lysskilte skal opsættes i overensstemmelse med retningslinierne for facade- og udhængsskilte (se s. 8-11). På særligt markante bygninger kan der i visse tilfælde gives tilladelse til, at lysskilte opsættes over stueetagen. Lysskilte med løbende eller blinkende lys vil normalt ikke kunne godkendes. Lysaviser må ikke opsættes på bygninger. Spotlamper og armaturer til belysning af skilte skal være spinkle og udført i materialer eller farver, der er neutrale i forhold til den facade, de opsættes på. Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide nuancer. Laserlys må ikke opsættes. De øverste bogstaver er belyst bagfra. Nederst en lyskasse, hvor lyset kommer ud gennem bogstaverne. * Korona er den lysende krans, man kan se omkring solen under en total solformørkelse. Løse bogstaver belyst bagfra har god læsbarhed (koronavirkning). 13

14 Andre skilte Retningslinier Fritstående skilte og skilte på mure Fritstående skilte og skilte på mure skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. Butikkerne i Citycentret skal primært benytte det eksisterende skiltestativ ved udvendig skiltning. Benzinstationers skiltning På et skærmtags stern må der kun anbringes firmaets logo og navn. Permanente henvisningsskilte mv skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. Standerskilte godkendes kun ved servicestationer. Skiltning på balloner Skiltning på balloner kan ikke tillades. Henvisningsskilte Der må kun opsættes henvisningsskilte i porte eller gennemgange, der fører fra gade til gård. Midlertidig facadeskiltning Midlertidig facadeskiltning som fx juleudsmykning kræver ikke tilladelse. Gavlreklamer Gavlskilte, gavlreklamer og kunstnerisk udsmykning skal i hvert tilfælde godkendes af Støvring Kommune. Flytbare skilte Flytbare skilte må ikke placeres mere end 1 meter fra facaden. Gadeskilte Der skal vælges en konsekvent type vejskilte og opsætningsfacon for disse. Der skal ligeledes vælges en konsekvent skiltning ved offentlige bygninger. 14 Skiltestativ ved Citycentret.

15 Retningslinier Reklameflag og bannere Reklameflag og bannere tillades normalt ikke, hverken på en facade eller på tværs af gaden. Fritstående flag skal godkendes særskilt. Tyverisikring Udformningen af gitre og lignende skal respektere forretningens facade og må ikke dominere eller tildække vinduesudstillingen efter lukketid. Gitre og lignende må kun opsættes indvendigt eller monteres som løse gitre direkte på vinduesrammen. Standerskilte kun ved servicestationer. Baldakiner og markiser Der må ikke opsættes faste baldakiner, halvtage og lignende på facaden. Markiser må normalt ikke opsættes med større bredde end vinduet eller døren, de sidder i. Markisens underkant skal være mindst 2,80 m over terræn og yderste kant skal være mindst 1,00 m fra fortovskantens lodrette flugt. Udfaldets størrelse skal godkendes af kommunen i hvert tilfælde. Markiser skal være foldbare og af stof. Markiser, der opsættes over offentligt vejareal, skal godkendes af kommunen. Faste baldakiner må ikke opsættes. 15

16 Checkliste Før du går i gang Husk at spørge grundejeren, ejerforeningen og kommunen. Skaf oplysninger om husets historie, byggestil og bevaringstilstand. Kommunen har i sit bygningsarkiv mange oplysninger om de enkelte ejendomme. Måske er der nyttige oplysninger om dit hus. Brug retningslinierne som inspirationskilde og som rettesnor for, hvad kommunen kan tillade. Pas på med at vælge standardløsninger. Der findes utroligt mange unikke muligheder for at finde det helt rigtige til både forretning, hus og gade. Den bedste løsning kan ofte være den billigste og den mest enkle. Se på hele facaden, når du ændrer dele af den. Vær opmærksom på bygningsdetaljer og udsmykning som fx flotte granit- eller murstensdetaljer, der kan skjule sig under gamle pladeskilte. Vær med til at understrege husets kvaliteter og stil. Pas på med smarte løsninger. De passer sjældent med resten af huset, og de bryder let kvalitetspræget. Læg vægt på at stueetagen og resten af huset hænger sammen. Få fat i en kvalificeret rådgiver. Gennemarbejd løsningerne. Lav tegninger i hånden eller på computer. Spørg altid Støvring Kommune, som gerne vil give gode råd og vejledning. Husk ansøgning med tilstrækkelige tegninger og oplysninger. Jernbanegade nr. 6. Enkel og ukompliceret opdeling af udstillingsvinduerne. 16

17 1 Hvad vil du og hvad er formålet? 2 Spørg ejeren 3 Husets historie og gamle fotos 4 Hvad siger retningslinierne fra Støvring Kommune? 5 Se på hele facaden når du ændrer dele af den Det er vigtigt at overveje alle detaljer. En ellers god løsning kan virke mislykket på grund af forkerte valg i forbindelse med detaljeløsninger. 6 Bygningsdetaljer og udsmykning 7 Undgå standardløsninger 8 Hvilke farver har nabohusene? 9 Benyt en kvalificeret rådgiver. Lav tegninger 10 Spørg altid Støvring Kommune om råd og vejledning Bænke bør ikke placeres tilfældigt, men skal sættes hvor der er noget interessant at se på. 17

18 Ankomst til byen Hvor er byen...? Bymidten opleves ikke før bakken, og ikke fra toppen af den......men først over bakkens top, og så kommer den som en overraskelse! Er det godt eller skidt? Skal starten på bymidten markeres tydeligere? Fx med et stort solitært træ eller en markant skulptur? 18

19 Belægninger Hobrovej. Funktionsopdelingen ses tydeligt i kraft af farveforskellen. Hobrovejs farveholdning i hvid, rød og sort bør præge bymidtens gader. Farverne tager udgangspunkt i de materialer, der er anvendt: Betonklinken med hvidt tilslag på fortovet, rødfarvet asfalt på cykelstier og sort asfalt på veje. Herudover kommer det farvespil, som granitkantsten og chaussésten tilfører gadebilledet. Endelig vil den fremherskende farveholdning fra det sortlakerede byinventar (se næste opslag) afrunde det samlede indtryk på en harmonisk måde. For mange forskellige belægninger er uskønt, og det skaber usikkerhed om anvendelsen. 19

20 Byinventar Det er ikke kun bygningerne, der tegner bymidten. Byens pladser og gaderum har i dag meget forskellig indretning hvad angår valg af belysningsarmaturer, belægninger og møblering, dvs. det offentlige rums udstyr af bænke, affaldskurve, cykelstativer mm. Der findes i Støvring bymidte i dag et utal af forskellige bænke, steler og andet byinventar. Dette bidrager til et rodet og uensartet indtryk. Selv om nogle af de eksisterende elementer enkeltvist betragtet er udmærkede, er det hensigtsmæssigt for et ordentligt og pænt udseende at arbejde med standarder for hvilke typer der skal vælges, og følge dem fremover. På længere sigt kan det eksisterende inventar udskiftes løbende, så resultatet til sidst er enkelt og smukt. Som udgangspunkt vælges derfor inventartyper som i forvejen anvendes i bymidten. Retningslinier Der skal anvendes en konsekvent linie af byinventar. Der tages udgangspunkt i modeller som allerede findes i bymidten. Affaldskurv: Veksø model Servitel SwingLine sortlakeret. Belysning: Model SEL armatur fra LP. Bænk: Veksø model PB3001 med sortlakeret stel. Planker i mahogni. Cykelstativer: Veksø model NO, sortlakeret. Fortove: Frilagt, lys granit (25x50 cm). Stele ved træer: Kvadratiske granitsteler m. refleks som på Hobrovej. Stele i øvrigt: Veksø model SP13 med refleks, sortlakeret. Træbeskyttere: Som nuværende. Egen produktion. Eksempel på den udvalgte bænk model PB

21 Eksempel på nuværende træbeskytter og steler. Eksempel på nuværende steler. Eksempel på nuværende belysningsarmatur. Eksempel på cykelstativ. 21

22 Smuk granitbelægning. Eksempel på affaldskurv. Til inspiration anbefales: Anvendelse af gedigne og holdbare belægningsmaterialer som fx. granit giver indtryk af kvalitet og bliver smukkere af hyppig brug. Rindende vand på offentlige opholdsarealer indbyder til børns leg og skaber et afvekslende lydbillede i byen. Parkeringspladser i granit er både hensigtsmæssige og smukke. Granitten tager ikke imod spildolie fra parkerede biler, hvorved de grimme oliepletter undgåes. Opdelingen af de enkelte parkeringspladser markeres med et belægningsskift, ikke med en dominerende påmaling. Sammenhængende fodgængerarealer skal holdes i samme belægning eller have samme karakter. 22 Eksempel på brønddæksel. Eksempel på diskret vandkunst.

23 Grønne elementer Til inspiration Allétræer skaber sammenhæng og understreger rumoplevelsen i gadens længderetning. Solitære træer er skulpturelle i formen og danner kontrast til bygningernes retlinethed. Begge er vigtige elementer i byen. Hvis parkeringsarealer og færdselsarealer adskilles af en række træer, sker der en naturlig opdeling af arealerne, og det dannede byrum understreges. Solitære træer ved skolen. Allétræer på Jernbanegade. 23

24 Ønskes yderligere information kontakt: Støvring Kommune Teknisk Forvaltning Hobrovej Støvring Tlf Fax Områdeafgrænsning jvf. lokalplan nr Udarbejdet af Støvring Kommune i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg. Maj 2002

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Facader og skilte. Hadsten Midtby

Facader og skilte. Hadsten Midtby V e j l e d n i n g Facader og skilte Hadsten Midtby Sløjfen Indledning 2 Denne vejledning for Skilte og Facader i Hadsten Midtby er udarbejdet som opfordrende retningslinier for byens politikere og andre

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

SKILTEPOLITIK K AS T

SKILTEPOLITIK K AS T SKILTEPOLITIK UD K AS T Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord

Læs mere

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER Din forretning fotæller mere end man skulle tro om stil og betyder meget mere end man forestiller sig for gademiljøet og huset forretningen ligger i.

Læs mere

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-13-13 Ref.: Mikael Jensen Dato: 22-05-2014 Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 S. 7, kap. 4, 1. afsnit Ændres fra Butikker og liberale erhverv

Læs mere

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord Aalborg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19

HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19 HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19 HADSUND BYRÅD JANUAR 2001 Planloven fra 1994 indeholder bestemmelser om, at et loklilplanforslag skal udarbejdes og offentliggprres, inden der udføres et stprrre bygge-

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... l Indledning... 3 1. Vejledning... 6 1.1. Facadeudformning... 6 1.2. Vinduer... 8 1.3. Kviste og ovenlysvinduer... 10 1.4. Markiser og baldakiner... 12 1.5. Facadeskilte...

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm Indhold RETNINGSLINJER FOR SKILTNING I BYOMRÅDER PÅ BORNHOLM... 3 SØG ALTID OM TILLADELSE... 4 1. GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 2. FACADESKILTE... 6

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE. Butik

DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE. Butik DESIGNMANUAL FOR GLADSAXE KOMMUNE Butik JANUAR 1998 INDHOLD FORORD 3 GLADSAXE KOMMUNE, NU OG I FREMTIDEN 4 BAGSVÆRD BYMIDTE 6 SØBORG TORV 8 SØBORG HOVEDGADE SYD 10 FACADERENOVERING 12 SKILTNING 18 BYUDSTYR

Læs mere

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold:

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold: Side 1 Indhold: Facadedesign generelt.................side 2 Navnetrækket.......................Side 3 Udhængsskilte.......................Side 4 Enkeltsidede skilte....................side 5 Facadevarianter......................Side

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19. Lokalplan for centerområdet i Øster Hurup. herunder bestemmelser for facader & skilte

HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19. Lokalplan for centerområdet i Øster Hurup. herunder bestemmelser for facader & skilte HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19 Lokalplan for centerområdet i Øster Hurup herunder bestemmelser for facader & skilte HADSUND BYRÅD JANUAR 2001 Hvad er en lokalplan? Planloven fra 1994 indeholder bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/28 Generelle rammer...2/28 Bygningers ydre fremtræden...3/28 Detailkort farveplancher...6/28 Facader og skilte i centerområder...7/28 Farveplanche

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink Nyt fra din blikkenslager Tænk i zink Hvorfor tænke i zink? Fordi... zink er et enestående materiale, som både tilfredsstiller krav om holdbarhed og intet vedligehold, men også samtidig er et usædvanligt

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Byrum i Taastrup Bymidte

Byrum i Taastrup Bymidte Regulativ for Facader og Skilte i Taastrup Bymidte Byrum i Taastrup Bymidte Høje-Taastrup Kommune Indhold Forord 3 Regulativ for facader og skilte i Taastrup Bymidte 4 Regulativets formål 4 Byrådets hensigt

Læs mere

DESIGN-MANUAL. Offentlige rum

DESIGN-MANUAL. Offentlige rum SUNDSØRE KOMMUNE DESIGN-MANUAL DESIGN-MANUAL Offentlige rum DESIGN-MANUAL Manualen er udarbejdet af Arkitekterne Ramvad og Thomsen, Skive i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Sundsøre Kommune 1. udgave

Læs mere

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune.

Lokalplanen er overordnet blevet passet ind i den nye skabelon, skabt til Nordfyns Kommune. Notat Vedrørende ændringer i forslag til Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense, set i forhold til Lokalplan 1-125 Bevarende Lokalplan for Bogense Bymidte. Overordnet: 20-06-2007 I forbindelse

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser Punkt 14. Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser 2015-012773 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser endeligt.

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet...

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet... BY BEDRE Erhvervslivet har initiativet...... kommunen vil gerne hjælpe 2 Sonofon - et godt eksempel! Sonofon lægger vægt på at indpasse sig smukt i omgivelserne. Firmaet vil gerne have et godt forhold

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK I henhold til Byplanvedtægt nr. 5 af 22.maj 1963 og servitutbestemmelser af 2.juni 1963 skal alt skiltning, flagning

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte 1.udgave, Plan oktober 2014 1 2 Dok. nr. 727-2014-117770 Indhold Regulativet... 4 Fælles bestemmelser... 6 Administration og ansøgning om tilladelse...

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS

VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS BILAG 6 VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS Baseret på en gennemgang af ca. 1000 ansøgte altaner og en analyse af altaners effekt på dagslyset i den underliggende lejlighed særligt

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade september 2013 Forord Regulativet skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City

Lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City Facader og skilte i City HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Bebyggelsen i det historiske byområde er op igennem årene omdannet og fornyet i takt med skiftende tiders behov og muligheder - samt opfattelser

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

FA C A D E F O R S L A G, A H E R E F O R D B E E F S T U D I O, H E R N I N G 1/9 FACADE UDSMYKNING - BESKRIVELSE fig. 1 Facadeudsmykning med farvet glas og LED-belysning fig. 2 Herning er en by, der

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere