Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm"

Transkript

1 Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

2 Indhold RETNINGSLINJER FOR SKILTNING I BYOMRÅDER PÅ BORNHOLM... 3 SØG ALTID OM TILLADELSE GENERELLE RETNINGSLINJER FACADESKILTE HENVISNINGSSKILTE UDHÆNGSSKILTE MARKISER OG BALDAKINER LYSSKILTE OG BELYSTE SKILTE PYLONER OG FLAG FLYTBAR OG LEJLIGHEDSVIS SKILTNING BLÆNDEDE FACADER LOVGRUNDLAG OG PÅBUD

3 Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm At ændre en bys skiltning er et langt og sejt træk, for ofte sker kun forandringer med flere års mellemrum, eller når én forretning eller virksomhed flytter og en ny tager over. På Bornholm er det en særlig udfordring at få de ældre bymiljøer og bevaringsarbejdet til at passe sammen med ønsket om et aktivt handelsliv i bycentrene. Retningslinjerne her har ikke til hensigt at fastholde et gammelt design på selve skiltet. Erfaringer viser, at hvis designet er tilpasset både bygning og byrum, og materiale og bearbejdning valgt med omhu, så kan det ny og det gamle forenes på en smuk måde. Da skiltning sender signal om bl.a. kvalitet og stil, vil udformningen ofte afsløre, hvornår forretningens eller virksomhedens facade senest blev renoveret. I dag er flere bevidste om dette, og bekoster løbende både tid og penge på at forny deres skiltning og det samlede facadeudtryk. Det er den udvikling som disse retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm søger at understøtte. 3

4 Søg altid om tilladelse Alle der ønsker at ændre eksisterende skiltning eller opsætte ny skiltning, skal søge om tilladelse inden igangsætning. Det gælder også ændring af f.eks. markiser. Derved undgås, at der investeres tid og penge i ændringer, som det bagefter viser sig kommunen ikke kan godkende. For at en ansøgning kan behandles hurtigt og kvalificeret, er det nødvendigt, at det fremsendte materiale er så præcist og gennembearbejdet som mulig. Generelt anbefaler vi derfor alle der ønsker et nyt skilt eller en ny markise at kontakte en professionel rådgiver (skiltemager, grafiker eller lignende). De har en erfaring, der kan være med til at sikre et godt resultat. En ansøgning skal indeholde oplysninger om både de eksisterende forhold og den ændring der ønskes. Det kan f.eks. være: en udfyldt ansøgningsblanket underskrevet af ejer et fotografi eller en tegning af hele husets facade, dvs. inkl. tag og sokkel, som det ser ud i dag, et fotografi eller en tegning af samme facade, hvor den ønskede ændring er vist. (Typisk en tegning i målestok 1:100 eller et foto, hvorpå den ønskede ændring er indarbejdet), en detailtegning af selve skiltet (typisk i målestok 1:10 eller 1:20), og oplysning om materialer og farver (materiale- og farveprøver kan eventuelt vedlægges). Ansøgninger skal sendes til: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge eller pr. mail til Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. 4

5 1. Generelle retningslinjer For at synliggøre de enkelte skilte, specielt i de tætte byområder, er det i fælles interesse at unødvendig og uhensigtsmæssig skiltning begrænses mest muligt. Det gælder bl.a. reklameslogans og mærkevarereklamer, som kun sjældent på en overbevisende måde kan tilpasses den øvrige facadeskiltning. Som grundregel gælder, at en god helhedsvirkning opnås, når hvert enkelt hus og skilt klæder hinanden. Der vil derfor blive lagt vægt på, at enhver skiltning, stor som lille, tilpasses til netop den bygning og beliggenhed. Mange ældre ejendomme har været ombygget flere gange, og ikke altid til det bedre. De historiske foto som Bornholms Museum, øens lokalarkiver og Teknik & Miljø ligger inde med, har vist sig her at være en god kilde til inspiration. F.eks. har reetablering af murpiller i flere tilfælde været det der skal til for, at bygning og skiltning samlet set har fået et markant løft. 1.1 Ved vurdering af en ansøgning lægges stor vægt på, at skilte, markiser mm tilpasses byrummet og den konkrete bygnings arkitektur. 1.2 Der må derfor kun skiltes for det erhverv der er på den pågældende ejendom, eller i umiddelbar tilknytning til denne (på A-buk eller lign.). Det kan f.eks. være navn på indehaver, virksomhed eller branche - eventuelt suppleret med et bomærke eller et symbol. Skiltning med slogans, varegrupper, mærkevarer eller anden form for reklametekst kan generelt ikke godkendes. 1.3 Facadeskilte, herunder udhængsskilte, bør medvirke til at kunder let kan orientere sig og anbefales derfor altid opsat på forretningens eller virksomhedens hovedfacade i umiddelbar tilknytning til indgangsparti og/eller udstillingsvinduer. 1.4 Effekter som fluoriserende eller selvlysende farver, mekanisk bevægelige skilte, blinkende lys, reklamebannere og lignende tillades ikke. 1.5 Kædeforretninger er underlagt samme retningslinjer for tilpasning til bymiljøet som øvrige forretninger og virksomheder. 1.6 Retningslinjer for skilte i byområder træder også i kraft når et eksisterende skilt eller en eksisterende markise ønskes ændret. 5

6 2. Facadeskilte (Se også afsnit 1. Generelle retningslinjer) Facadeskiltning er den mest anvendte form for skiltning. Det kan være som tekst på en baggrundsplade eller løse bogstaver eller logo monteret enkeltvis. Tekst malet direkte på en pudset facade, udstillingsvindue eller indgangsparti giver ofte også et flot resultat, eventuelt suppleret med et udhængsskilt. - Et lille veldesignet skilt kan være et større blikfang end et monotont større skilt. Er der mange bygningsdetaljer på bygningen eller sidder vinduerne tæt på gesimsen så overvej alternative skiltemuligheder. Et eller flere indvendige stofrullegardiner med påtrykt butiksnavn let nedrullet måske suppleret med navn malet på dør eller udstillingsvindue kan give et både diskret og elegant resultat. 2.1 Skiltet må ikke dominere facaden og skal holdes fri af gesimser og anden facadeudsmykning. Skiltet må generelt ikke spænde i hele facadens længde. Det kan fx gøres ved at skiltet tilpasses rytmen i vinduer og døre. Vær specielt opmærksom på ikke at vælge et for tungt vandret skilt, hvis huset har gennemgående lodrette murpiller. 2.2 Skiltet skal i højde, materialer og farvevalg afstemmes i forhold til egen bygning og de omkringliggende huse. Generelt vil en skiltehøjde på 0,4 m være tilstrækkeligt i bycentrene. For større virksomheder i nybyggeri langs indfaldsveje og i industriområder kan arbejdes i en anden skala. Det vigtige er at der opnås en god balance mellem bygning og skilt og det omkringliggende bymiljø. 2.3 Hvor der er behov for at skilte for flere virksomheder på samme facade, skal skiltningen samordnes så der opnås en god helhedsvirkning. 2.4 Lodret skiltning bør kun anvendes hvor vandret skiltning ikke er hensigtsmæssig. Lodret skiltning bør ikke sidde højere end vinduesoverkanter og må ikke dække udsmykninger eller bånd på facaden. På murpiller anbefales skiltning udført som enkeltbogstaver. Alternativt skal skilte gøres slankere end murpiller, så disse opleves i deres fulde længde som en del af bygningen. 2.5 For virksomheder der ikke har facade i terrænniveau, og hvor indgangspartiets størrelse eller placering begrænser skiltning her, kan skiltning ske på 1 sal fx som tekst på vinduespartier eller lignende. 6

7 Fotoeksempler Facadeskilte Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

8 3. Henvisningsskilte på bygninger (Se også afsnit 1. Generelle retningslinjer) Generelt ønskes antallet af henvisningsskilte minimeret - specielt i de tætte byområder, hvor der i forvejen er en stor koncentration af skilte. Det enkelte skilts størrelse bør minimeres og synlighed i stedet optimeres gennem indpasning, placering, design, materialer og farvevalg. Kun forretninger og virksomheder der ikke har en facade mod gaden samt virksomheder i erhvervsområder kan opnå tilladelse til et henvisningsskilt. 3.1 Henvisningsskilte i tætte byområder skal placeres på en facade, mur eller i en port ved adgangsvejen til forretningen eller virksomheden. Kun hvor dette ikke er muligt eller virker vildledende kan gives tilladelse til anden form for henvisningsskilt. 3.2 Skiltets størrelse, placering og udformning vil bl.a. blive vurderet i relation til de omkringliggende bygninger og øvrig skiltning i området. Et skilt på omkring 0,25 m2 vil typisk kunne godkendes. 3.3 Ved adgangsveje til erhvervsområder må typisk opsættes ét fritstående henvisningsskilt fælles for områdets virksomheder. Størrelse og design skal tilpasses den konkrete lokalitet, og vil bl.a. afhænge af trafikanters hastighed det pågældende sted. 7

9 4. Udhængsskilte (se også afsnit 1. Generelle retningslinjer) Udhængsskilte placeres typisk vinkelret på facaden. De er særligt egnede at orientere sig efter i smalle gader og gangstrøg. Udhængsskilte kræver, at der er facadehøjde nok over stueetagens vinduer og døre til at det kan indpasses. Udhængsskilte giver mange muligheder for at lege med design, materialer og farver både på selve skiltet og på ophænget. Et veldesignet udhængsskilt - moderne eller traditionelt - kan bevidst bruges som blikfang og blive en del af en forretnings eller virksomheds image. Et enkelt symbol eller et præcist bomærke, er ofte nok til at vi kan fange budskabet og ved hvad det dækker. Vi kender det blandt andet fra laugsymbolerne, som er en af de først kendte skilteformer anvendt på bygninger. 4.1 Der må opsættes ét udhængsskilt pr. forretning eller virksomhed. 4.2 Udhængsskiltet skal tilpasses den konkrete bygning i design, størrelse og farve og indpasses i den øvrige skiltning på facaden. 4.3 Skiltet må kun placeres på egen facade og bør placeres umiddelbart over stueetagens vinduer eller dør og ikke højere end 3,5 meter over niveau/fortov. 4.4 Skiltets størrelse må generelt ikke overstige 0,5 m² og fremspringet fra facaden må maksimalt være 1,25 m. Skiltet bør holdes under tagkanten. 4.5 Frihøjden målt fra fortovsniveau skal minimum være 2,8m. Udhængsskilte udført som lette/mindre konstruktioner tillades som regel opsat med en lavere frihøjde. Skiltet skal ifølge vejloven holdes 1m trukket tilbage fra fortovskant. I de bornholmske bykerner med mange smalle fortov og lave bygninger beror det dog altid på et konkret skøn fra vejmyndigheden, om et skilt er trafikalt forsvarligt. 4.6 Er der flere udhængsskilte på samme gadeafsnit skal placering og størrelse af ny skilte afstemmes i forhold til disse. 8

10 Fotoeksempler Udhængsskilte Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

11 5. Markiser og baldakiner (se også afsnit 1. Generelle retningslinjer) Markiser der rulles ud og ind i takt med åbnings- og lukketid kan være med til at give dynamik og gøre at oplevelsen af gaden skifter karakter. Form, farve og materiale er afgørende for, hvordan en markise opleves. Erfaringsmæssigt opnås det bedste resultat hvis effekter minimeres. Dvs. hvis overfladebehandlinger eller blanke materialer som f.eks. plast der kan give reflekser undgås. Det anbefales, at vælge en ensfarvet dug eventuelt med forretningsnavn eller logo påtrykt diskret som bort. Mht. farve ses ofte for farvestærke markiser. En tone eller farve der er lysere end facaden vil ofte give et bedre resultat, da det er mere logisk for øjet at en let markise er lysere end det tungere murværk. Et princip der også anvendes, når et hus farvesættes med en mørk sokkelfarve for at understrege, at det er den der bærer facaderne - ikke omvendt. Faste baldakiner kan ikke godkendes opsat på ældre huse. Mange blev opsat i 70 erne med det resultat, at flotte byhuse fortsat i dag opleves som skåret midt over, fordi stuetagen ikke længere opleves at hænge sammen med eventuelt ovenfor liggende etager og tag. Retningslinjerne her sigter mod at disse baldakiner på sigt bortsaneres i takt med ejerskifte og renovering, så de ældre bygninger igen kan træde i fuld karakter. 5.1 Markiser skal tilpasset den enkelte bygning i stil, materiale og farve. 5.2 Markiser bør respektere bygningens opdelinger, dvs. generelt placeres enkeltvis over hvert vinduesparti (ved smalle vinduesfag eventuelt over to fag) for at undgå at en lang markisedug eller dækkasse kommer til at dominere facaden. 5.3 Markiser skal udføres som sammenrullelige eller sammenklappelige konstruktioner, med mindre der er tale om kalechemarkiser. 5.4 Frihøjden målt fra fortovsniveau skal minimum være 2,8m, og markisen skal generelt holdes 1m trukket tilbage fra fortovskant (jf. vejloven). I de bornholmske bykerner med mange smalle fortov og lave bygninger beror det dog altid på et konkret skøn fra vejmyndigheden, om en markise er trafikalt forsvarlig. 5.5 Faste baldakiner vil generelt ikke kunne godkendes. Dette gælder også ændringer af eksisterende kassebaldakiner og lignende konstruktioner. 9

12 Fotoeksempler Markiser og baldakiner Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

13 6. Lysskilte og belyste skilte (se også afsnit 1. Generelle retningslinjer og afsnit 7. Pyloner og flag) Lysskilte og belyste skilte godkendes kun i centerområder (bykerne og Handelsstrøg) samt i industriområder og langs indfaldsveje og ringveje. Traditionelt er lysskilte ofte blevet udformet som en kasse, der dækker pærer og lysstofrør. Vi forventer imidlertid, at nye design og muligheder for både belysning af skilte og lysskilte vinder frem i takt med udvikling af lavenergibelysning. Trods de ny muligheder er der fortsat grund til at være varsom med, hvilke lysskilte der opsættes i de ældre bymiljøer på Bornholm. Både af hensyn til bygningerne, der gerne skal kunne træde i karakter efter lukketid, og af hensyn til beboere i boliger over forretningerne, der dagligt vil opleve genskær fra f.eks. farvet lys reflekteret ind i boligen. Forsøgsvis tillades butikker der særligt skal appellere til kunder om aftenen samt større erhverv langs trafikerede veje at få mulighed for at benytte bl.a. neonrør. Belyste skilte er et godt alternativ for især mindre forretninger og virksomheder. Med én eller flere lyskilder diskret og harmonisk placeret i forhold til skilt og facade kan opnås et flot indirekte lys. Denne punktbelysning giver skiltet et varieret lys der ofte opleves mere stemningsfyldt end et skilt med en ensartet lysende overflade. 6.1 I centerområder må skilte belyses indirekte med svagt til moderat lys, hvis lyskilden skærmes så den alene er rettet mod skiltet. 6.2 I centerområder må lysskilte udføres enten som enkeltbogstaver med bagudrettet lys på facaden ( lukkede bogstaver med en klar akrylplade bag for coronaeffekt) eller med en outline på op til 5 mm. 6.3 I centerområder kan virksomheder og forretninger, hvis åbningstid primært ligger om aftenen, opnå tilladelse til at anvende mundblæste neonskilte eller lignende, i det omfang de kan indpasses i den øvrige skiltning og ikke er til gene for omkringboende. 6.4 Langs hovedindfaldsveje, ringveje og i industri og erhvervsområder, kan smalle neonskilte, lysskilte og belyste skilte tillades med svag til moderat lysstyrke. 6.5 På benzinstationer må skiltning etableres udvendigt på sternen af anlæggets overdækning f.eks. med logo/navnetræk belyst indefra. 10

14 Fotoeksempler Lysskilte og belyste skilte Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

15 7. Pyloner og flag (se også afsnit 1. Generelle retningslinjer) Pyloner er egnet som skiltning langs bl.a. indfaldsveje, hvor virksomhedernes facader er trukket tilbage fra vejen og der kan være behov for et blikfang tættere på vejen der kan anvendes til at markere indkørslen. En pylon med en højde der svarer til hvad en kørende trafikant kan følge fra førersædet vil være mest relevante for de fleste forretninger og virksomheder. Bliver pylonen for høj vil den øverste del forsvinde ud af synsfeltet når trafikanten nærmer sig, og reklameeffekten og orienteringsfordelen ofte være mistet. 7.1 Opsætning af flagstænger til virksomhedsflagning og opstilling af pyloner tillades kun til erhverv i industrikvarterer eller langs indfalds- eller ringveje. 7.2 Tosidede pyloner kan generelt tillades med en maksimal højde på 4 meter og en maksimal bredde på 1,25 meter. Der lægges vægt på at det samlede helhedsindtryk er gennembearbejdet. 7.3 Skiltning på pylonen må kun indeholde logo og eller navnetræk. Belysning skal som grundregel udføres indefra så kun logo/navnetræk fremtræder lysende. Alternativt kan pylonen belyses af et rette lys, hvis det kan udføres uden gene for trafikanter og omkringboende. 7.4 Der kan typisk godkendes op til tre flagstænger til flagning med Dannebrog eller logo flag på en erhvervsvirksomhed der ligger i et industrikvarter eller langs en indfalds- eller ringvej. Antallet vil bero på en konkret vurdering, der bl.a. afhænger af virksomhedens facadelængde og om der flages på naboejendomme. Flagstænger tillades kun placeret på egen grund. Bemærk at der gælder særlige bestemmelser for pyloner på benzinstationer med oplysninger om oktantal og nettopriser. 11

16 Fotoeksempler Pyloner og flag Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

17 8. Flytbar og lejlighedsvis skiltning (se også afsnit 1. Generelle retningslinjer) Flytbare skilte som A-bukke eller lignende kan tillades i det omfang de ikke forhindrer fodgængere, herunder rullestolsbrugere, i at kunne færdes på de i forvejen ofte smalle fortove. Specialudsmykning i forbindelse med højtider eller specielle begivenheder kræver altid en godkendelse. Denne form for lejlighedsvis skiltning kan normalt kun ventes tilladt i kortere nærmere aftalt periode. Vi anbefaler få velplanlagte virkemidler, da butiksejerne ofte er gode til selv at gøre lidt ekstra ud af vinduesudsmykningen op til højtider og lignende. Kiosker har en lang tradition for at opsætte små vimpler der signalerer at de har åbent. Typisk er tale om masseproducerede reklameflag uden sammenhæng med den øvrige skiltning. De er imidlertid blevet en del af branchens image og som sådan en del af gadebilledet. Lejlighedsvis skiltning og flytbare skilte i offentlige byrum, herunder på fortove, kræver forudgående tilladelse fra kommunens vejmyndighed. Læs om de nærmere regler i kommunens fortovsregulativ. 8.1 Der skal altid søges om tilladelse, når en forretning eller virksomhed ønsker at bruge en del af det offentlige vejeller fortovsareal til flytbar eller lejlighedsvis skiltning. 8.2 Klapskilte, sandwitchskilte o.lign må generelt ikke være højere end 1,2 m eller bredere end 0,75 m. 8.3 A-bukke, tøjstativer, bogkasser, blomsterkummer, cykelstativer og lignende flytbare butiksskilte skal fjernes fra gaden/byrummet når butikken eller virksomheden er lukket. 8.4 Der må ikke opsættes bannere, små flag eller lignende på facader som en del af den daglige skiltning. Kiosker og lignende kan dog traditionen tro i begrænset omfang anvende mindre flag, hvis de ikke er til gene for færdsel på fortove og hvis de fjernes fra offentligt byrum, når virksomheden har lukket. 12

18 9. Blændede facader (se også afsnit 1. Generelle retningslinjer) Blændede facader kaldes også passive facader fordi de slet ikke, eller kun i ringe grad, medvirker til at tilføre liv og variation i gadebilledet. Bl.a. supermarkeder, banker og kontorerhverv har bidraget til at øge antallet af passive facader i bycentrene. Blænding af et vinduesparti betyder som regel tab af oplevelsesværdi i gaderummet. Hvor det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens eller forretningens indretning bør overvejes, hvor stor en del af f.eks. et vinduesparti det er nødvendigt at blænde af. Ofte vil det være en fordel at få dagslys ind, så mængden af elektrisk lys kan reduceres og trivselen øges for ansatte og kunder. Ved at bibeholde glaspartiet yderst sikres en vis liv i facaden gennem spejling af lys, farver og bevægelse. Heldigvis ses tendenser til, at flere gør mere ud af vinduesudsmykninger og afblændinger. Men der er fortsat behov for at eksperimentere med at forme eller dekorere blændinger, på en måde der tilfører mere dynamik og liv i bybilledet. 9.1 Der må ikke foretages udvendig blænding af vinduespartier og lignende 9.2 I det omfang en forretning eller virksomhed har behov for at blænde vinduespartier eller lignende anbefaler vi det sker på én af følgende måder: a. Hvor der ikke ønskes vinduesudstilling udføres blændingen umiddelbart bag glasset på indersiden, fx med folie. Vi anbefaler også denne form for blænding, hvor butiksinventar permanent vender bagside mod et vinduesparti. b. Hvor der er tale om vinduer med løbende vinduesdekoration, kan hel eller delvis blænding ske med fx plade, gardin eller lignende tilbagetrukket i den ønskede afstand. 13

19 10. Lovgrundlag og påbud Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm er rammer for kommunens skøn i forbindelse med forespørgsler og ansøgninger. I områder omfattet af en lokalplan danner retningslinjerne grundlag for skøn med hjemmel i planlovens 15 stk. 2. For øvrige byområder findes hjemmel til at foretage konkrete skøn i hhv. byggelovens 6D (om skiltning på bygninger) og vejlovens 102 (om skiltning der vedrører offentlige vejarealer, bl.a. udhængsskilte). 6D præciserer blandt andet, at kommunen kan gøre en tilladelse til nybyggeri afhængig af, at det har en udformning der er tilpasset omgivelserne, herunder at skiltning ikke virker skæmmende. Hvis et skilt eller en facadeudsmykning er opsat uden forudgående godkendelse, kan kommunen udstede et påbud om ændring eller nedtagning. Hvis påbudet ikke efterleves vil sagen blive overgivet til politi og domstole. 14

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City

Lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City Facader og skilte i City HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Bebyggelsen i det historiske byområde er op igennem årene omdannet og fornyet i takt med skiftende tiders behov og muligheder - samt opfattelser

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar

Byarkitektonisk vejledning. - retningslinier for skilte, facader og byinventar Byarkitektonisk vejledning - retningslinier for skilte, facader og byinventar Forord Støvring Bymidte er i lokalplan nr. 147 defineret som byen omkring Hobrovej - fra Mosbæksallé i syd til Solparken i

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

BYMILJØ FACADER OG SKILTE

BYMILJØ FACADER OG SKILTE BYMILJØ FACADER OG SKILTE Grønnegade med den gamle»ringkøbing-mur«. Udgiver Vejledningen er udarbejdet af Ringkøbing Kommune, Teknisk Forvaltning. Vejledning fås hos Ringkøbing Kommune, Teknisk Forvaltning

Læs mere

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN Læs mere på www.kk.dk/skilteogreklamer Reklamer i det offentlige rum spiller en stor rolle i den moderne by. Den hastige udvikling af nye typer reklamer skaber et øget pres

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

LOKALPLAN 1361-07 Facader, skilte og markiser i Brønderslev midtby incl. tillæg 1

LOKALPLAN 1361-07 Facader, skilte og markiser i Brønderslev midtby incl. tillæg 1 LOKALPLAN 1361-07 Facader, skilte og markiser i Brønderslev midtby incl. tillæg 1 BRØNDERSLEV KOMMUNE Oktober 2004 oktober 2003 Brønderslev Kommune side 1 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer,

Læs mere

Lokalplan nr. 221 Facader i bymidten

Lokalplan nr. 221 Facader i bymidten Lokalplan nr. 221 Facader i bymidten Roskilde Kommune WfLBEUI Wtr HBIMt J.nr. 01.02.05 P16 Sagsid. 9100348 Roskilde kommune Teknisk forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byplanafdelingen Telefon

Læs mere

facader & skilte i København Københavns Kommune

facader & skilte i København Københavns Kommune facader & skilte i København Københavns Kommune 1 facader & skilte Udgivet af Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, 2001. Tekst: Plandirektoratet. Redaktion: Byggedirektoratet og Plandirektoratet.

Læs mere

Skilte og facadevejledning for Præstø

Skilte og facadevejledning for Præstø Skilte og facadevejledning for Præstø Vordingborg Kommune Januar 2015 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Forord Indholdsfortegnelse Sidetal Indhold P a r i s - R o m - P r æ s t ø. De tre byer har det

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet...

... kommunen vil gerne hjælpe. Erhvervslivet har initiativet... BY BEDRE Erhvervslivet har initiativet...... kommunen vil gerne hjælpe 2 Sonofon - et godt eksempel! Sonofon lægger vægt på at indpasse sig smukt i omgivelserne. Firmaet vil gerne have et godt forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/19

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/19 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/19 Generelle rammer...2/19 Grundstørrelser i boligområder...3/19 Bygningers ydre fremtræden...5/19 Detailkort farveplancher...7/19 Oversigtskort farveplancher...8/19

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

DESIGN-MANUAL. Offentlige rum

DESIGN-MANUAL. Offentlige rum SUNDSØRE KOMMUNE DESIGN-MANUAL DESIGN-MANUAL Offentlige rum DESIGN-MANUAL Manualen er udarbejdet af Arkitekterne Ramvad og Thomsen, Skive i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Sundsøre Kommune 1. udgave

Læs mere

Udviklings- og bevaringslokalplan nr. 070-210 for Højer bymidte

Udviklings- og bevaringslokalplan nr. 070-210 for Højer bymidte Udviklings- og bevaringslokalplan nr. 070-210 for Højer bymidte TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Maj 2013 Lokalplan nr.070-210 er udarbejdet af BN Byfornyelse i samarbejde med Tønder Kommune. Fotos: hvor

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere