Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis"

Transkript

1 Rummelighed og anerkendelse i dagtilbud, fritidstilbud og skoler -på vej mod en inkluderende praksis idtvejsevaluering II af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Ballerup Kommune aj 2008 Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion 1

2 FORORD Denne undersøgelse er gennemført af NVIE, Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, for Ballerup kommune på baggrund af datamateriale indsamlet i efteråret Rapporten er udarbejdet foråret Jens Christian Jacobsen, projektleder, har stået for rapportens opsamlende konklusioner og perspektiveringer. Kirsten Palmvang, projektkonsulent, har stået for udarbejdelse af spørgeskema og for bearbejdning, analyse og beskrivelse af de statistiske data. Studentermedhjælpere aya itrup, Ida unch Jacobsen Ulla Jørgensen, Cecilie Thorslund og Caroline Skov-Carlsen har tastet spørgeskemaernes data. Gunvor Christensen, forsker ved Socialforskningsinstituttet, har givet sparring, råd og vejledning i forbindelse med konstruktion af spørgeskema og analyse af spørgeskemadata. Carsten Bendixen har ydet faglig rådgivning i forbindelse med rapporten og formidlingen af undersøgelsens resultater Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) er et landsdækkende videncenter, etableret i 2005 som et partnerskab mellem CVU Storkøbenhavn og CVU Vest, nu Professionshøjskolen København og University College Vest. NVIE har til formål at indsamle, udvikle og formidle viden om inklusion og eksklusion som processer i samfund, institioner og menneskers hverdagsliv udvikle faglig viden og metoder, der kvalificerer velfærdsprofessionerne til at imødegå ekskluderende processer og skabe betingelser for dannelse af inkluderende fællesskaber forbedre betingelser for social deltagelse for børn, unge og voksne med særlige behov, så flest mulige bliver i stand til at modtage støtte til deres udvikling og læring inden for normalsystemernes rammer 2

3 INDHODSFORTEGNESE Forord Baggrund og hovedkonklusioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret Overordnet tilgang og formål Rapportens disposition Rapportens hovedkonklusioner...8 Om engagement, samarbejde og oplevelse af støtte til programmet...8 Om rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag på et overordnet niveau...8 Om rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag på barnets/den unges niveau...9 Om rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag i forhold til barnet og den unge i en social kontekst...9 Om rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag i forhold til lege-, lærings- og undervisningsmiljøer etode Svarprocent og fejlkilder Beskrivelse af institutioner og deltagere Institutionerne...12 Deltagelse...12 Størrelse Deltagere i undersøgelsen...13 ederne...13 edarbejderne Engagement, samarbejde og oplevelse af støtte til programmet Deltagelse i projekter og eller udvikling af pædagogikken...14 Når plan er lagt/arbejdet er igangsat: Hvordan forholder man sig til planen?...14 Årsager til, at der ikke er lagt en plan/ arbejdet ikke er igangsat...15 Opsummering Samarbejde og sparring med eksterne aktører...16 PPR...16 Konsulenter...16 Inklusionsformidler...16 Forældre...16 Afdelingschef...17 Opsummering Oplevelse af administrativ og økonomiske støtte til udviklingsarbejdet...17 Administrative og økonomiske rammer...17 Opsummering Arbejdes der i institutionerne anerkendende, inkluderende og rummeligt? Rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag på et overordnet niveau...20 Spørgeskemaundersøgelsens variable alle respondenter

4 Spørgeskemaundersøgelsens variable institutionsvis...22 Opsummering Rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag på barnets/den unges niveau...25 Spørgeskemaundersøgelsens variable alle respondenter...25 Spørgeskemaundersøgelsens variable institutionsvis...28 Opsummering Rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag i forhold til det(n) enkelte barn/unge i den sociale kontekst...30 Spørgeskemaundersøgelsens variable alle respondenter...30 Spørgeskemaundersøgelsens variable institutionsvis...31 Opsummering Rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag i forhold til lege- lærings- og undervisningsmiljøerne...34 Spørgeskemaundersøgelsens variable - alle...34 Spørgeskemaundersøgelsens variable - institutionsvis:...35 Opsummering Konklusion Rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag på et overordnet niveau Rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag på barnets/den unges niveau Rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag i forhold til det(n) enkelte barn/unge i den sociale kontekst Rummelige, inkluderende og anerkendende tiltag i forhold til lege- lærings- og undervisningsmiljøer Resultatmål og succeskriterier i et inklusions-teoretisk perspektiv På vej mod en inkluderende praksis - anbefalinger efter institutionstyper Barrierer og muligheder...47 itteratur-referencer..48 Bilag Det empiriske grundlag for midtvejsevalueringens anden del...50 Undersøgelsens design...50 Spørgeskemaet...50 Spørgeskemaets opbygning...50 To spørgeskemaer - edere og medarbejdere...51 Kvalitetssikring af skemaet...51 Analysen...51 Analysemetoder...51 Fejlkilder

5 1. Baggrund og hovedkonklusioner Resume Denne spørgeskemaundersøgelse er anden del af midtvejsevalueringen af det strategiske udviklingsprogram Et godt børneliv et fælles ansvar ( ) som Ballerup kommune har igangsat. I forhold til programmets formål og succeskriterier viser resultaterne, at inklusion og et anerkendende barneperspektiv er blevet anvendte begreber hos medarbejdere og ledelser i skole, dagtilbud og fritidstilbud. Her er der sket en positiv udvikling de sidste to år. ange steder er man desuden blevet i stand til at omsætte ny viden om inklusion og anerkendelse til praktisk pædagogik i institutionernes dagligdag. Her er man godt på vej med at realisere det strategiske udviklingsprogram. Flere institutioner og skoler inddrager børnene og de unge i planlægning og gennemførelse af inklusionspædagogik, men mange mangler stadig at ændre praksis. edelser og medarbejdere er imidlertid enige i en vurdering af hinandens indsats i programrealiseringen. Det tegner derfor lovende for kommende ledelsesinitiativer, der kan bidrage til at implementere programmet Et godt børneliv et fælles ansvar Overordnet formål Denne rapport beskriver anden del af midtvejsevalueringen af Ballerup Kommunes udviklingsprogram Et godt børneliv et fælles ansvar. Programmets formål er at støtte sundhedsplejen, PPR, dag- og fritidsinstitutioner samt skoler i bestræbelserne på, at børn og unge med særlige behov (0-18 år) kan blive længst muligt i normalmiljøet: i eget hjem, i egen daginstitution og på egen skole, og at deres generelle og specifikke behov bliver tilgodeset bedst muligt 1. Ballerup Kommune påbegyndte programmet i første halvår af Gennemførelsesfasen gik i gang i sidste halvdel af Programmet består af både centralt initierede projekter og projekter, der er blevet udviklet i den enkelte institution. Ved indledningen til programmet udarbejdede NVIE 2 en statusevalueringsrapport 3. idtvejsevalueringens første del blev gennemført i andet halvår af 2006, og den tilhørende rapport, Pædagoger ind i skolen, blev udarbejdet i foråret Det primære sigte med midtvejsevalueringen var og er at give mulighed for eventuelle revsioner af og udvikling i den pædagogiske praksis i kommunens institutioner. Den første del beskriver, hvordan dagtilbud og skoler implementerer programmet og analyserer, hvordan samarbejdet mellem institutioner 5 og faggrupper især i indskolingen - løser denne opgave. 1 au J, aale S og Hansen E (Oktober 2005): Et godt børneliv et fælles ansvar. Programaftale. 2 Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion. CVU Storkøbenhavn og CVU VEST. 3 Jacobsen JC og Schrøder V (2006): å jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune. En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar. Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion. CVU Storkøbenhavn og CVU Vest. 4 Jacobsen JC og Schrøder V (2007): At træde i hinandens sko idtvejsevaluering af Et godt børneliv et fælles ansvar. Del 1 Pædagoger ind i skolen. Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion. CVU Storkøbenhavn og CVU Vest. 5 Institutioner dækker: Daginstitutioner, fritidsinstitutioner (disse to tilsammen: dagtilbud) og skoler. Fritids- institutioner/tilbud er: Fritidshjem og fritidsklubber 5

6 Anden del af midtvejsevalueringen baseres på en spørgeskemaundersøgelse. ed en opfølgende slutevaluering i 2009 skal denne undersøgelse samtidig give basis for at se på udviklingen af programmet over tid. Forventningerne til de enkelte projekter - centrale såvel som decentrale - har været at leve op til succeskriterier i udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar. I den anden del af midtvejsevalueringen fokuserer vi derfor eksplicit på disse kriterier med henblik på en senere sammenligning af undersøgelsens resultater med en opfølgende spørgeskemaundersøgelse i slutevalueringen i Programmets formål: Der fokuseres på at udvikle den pædagogiske praksis og de lokale miljøer, som børnene deltager i med henblik på at skabe øget rummelighed. Der videreudvikles et mere anerkendende barneperspektiv, der kan bidrage til en bredere forståelsesramme for børn og unge som helhed. Der tages udgangspunkt i de muligheder og styrkesider, som de enkelte børn og unge har. Der arbejdes på, at alle børn og unge får en plads i et forpligtende fællesskab med kammerater og voksne. Der etableres lege-, lærings- og undervisningsmiljøer, der i højere grad end ellers vægter mangfoldighed og forskellighed i indsatsen for at inkludere flere børn og elever, her tænkes blandt andet på en videreudvikling af fleksible læringsformer og undervisningsmiljøer. Den pædagogiske praksis skal tage større hensyn til, at mennesker lærer på forskellige måder. Der fokuseres på udvikling af børnenes og de unges personlige og sociale kompetencer i øvrigt: deres adfærd, kontakt/relationer og deres trivsel. Der sikres en større grad af kontinuitet og sammenhæng i børnenes og de unges liv. Det sikres, at børn og unge medinddrages i projekternes planlægning og gennemførelse afpasset børnenes/de unges udvikling. Programmets succeskriterier: Alle professionelle, der arbejder med børn og unge i Ballerup Kommune, har fået et mere anerkendende barnesyn. Den pædagogiske praksis er blevet mere rummelig. Der er færre indstillinger til PPR til specialundervisning og specialpædagogiske foranstaltninger (indstillingsprocenten skal over tid faldet til 15 % til den almene specialundervisning og 3 % til den vidtgående specialundervisning.) At der er udviklet et fælles værktøj ogen fælles metode til registrering af den specialpædagogiske virksomhed opgjort i antal elever og ressourceforbrug. Færre børn henvises til anbringelse udenfor hjemmet/kommunen. Faldende udgifter til specialundervisning og specialpædagogiske foranstaltninger de frigivne ressourcer skal understøtte rummeligheden i den almene daginstitution og skole mfl. Det tværfaglige samarbejde mellem Job & Familie, sundhedsplejen, PPR samt skoler, institutioner mfl. er blevet videreudviklet, så der er øget samarbejde omkring de enkelte børn og unge, hvorved hjælp og støtte kan gives hurtigere, mere målrettet og bedre koordineret Rapportens disposition Kapitel 1 afsluttes med undersøgelsens hovedkonklusioner. Kapitel 2 indleder rapporten med et kort metodebskrivelse. En udvidet metodebeskrivelse findes i bilag 1. 1 Se note 1. 6

7 Kapitel 3 beskriver institutioner, ledere og medarbejdere i forhold til deres deltagelse i besvarelsen af spørgeskemaerne. Kapitel 4 analyserer ledernes svar på spørgsmål om deltagelse og engagement i programmet, samarbejdet med eksterne aktører og oplevelsen af økonomisk og administrativ støtte til implementeringen af programmet. Kapitel 5 afdækker den pædagogiske praksis i institutionerne i forhold til succeskriterierne. I rapporten er der fire afsnit, som beskriver hver sit niveau. Som indikatorer på kriterierne på institutionsniveau, har vi fordelt spørgeskemaernes variable og de giver et billede af, hvor langt man er nået på institutionerne med at opfylde kriterierne. Til beskrivelse af første niveau (kapitel 5.1) har vi trukket de variable ud, som siger noget på et overordnet niveau. Dels om institutionernes dels om respondenternes, medarbejdernes og ledernes, involvering i programmet og helt konkret hvor de står i forhold til overordnet at have forholdt sig til og udviklet en inkluderende og anerkendende praksis. Om de har sørget for i deres praksis og samarbejdsrelationer, at børnene oplever tryghed ved få og kendte voksne herunder samarbejdet i det lokale institutionsmiljø. Om der med henblik herpå er etableret samarbejde med de overordnede forældresamarbejdsinstanser, f.eks. skolebestyrelse o.a.. Kap beskriver niveauet tæt på barnet ogden unge. Her har vi valgt variable som besvarer, om man tager udgangspunkt i det enkelte barnsogden unges forudsætninger, og om man inddrager både barnet og barnets forælder. Og om man anvender pædagogiske redskaber som beskæftiger sig med det(n) individuelle barn, f.eks. anvender forældresamtaler, individuelle handleplaner og løbende dialog med den enkelte elev om undervisningen. Til besvarelse af det tredje niveau (kap. 5.3) har vi valgt variable, som besvarer spørgsmål om at skabe kontakt og relationer i et fællesskab. Vi har formuleret spørgsmål, der beskæftiger sig med medarbejdernes kontakt med børnene og/de unge, og med medarbejdernes pædagogiske initiativer som kan medvirke til, at børnene ogde unge kan skabe relationer. Vi finder spørgsmål som angår grupperinger, holddannelse og samarbejdet med forældrene i møder og forældrearrangementer. Vi har til det sidste niveau (kap. 5.4) om udvikling af lege-, lærings- og undervisningsmiljøer valgt variable, som beskriver forskellige pædagogiske metoder. Det drejer sig f.eks. om anvendelsen af pædagogiske læreplaner, fokus på forskellige læringsstile, forskellige arbejdsformer og forskellige opgavetyper. Først analyserer vi under hvert kapitel svar fra alle respondenter på de generelle spørgsmål med de variable, der som beskrevet er valgt ud til hvert kapitel. Derefter følger en analyse af de spørgsmål, der er stillet på institutionsniveau, først daginstitutioner, derefter fritidsinstitutioner og til sidst skoler.den generelle og detaljerede gennemgang findes i disse kapitler, bl.a. af forskelle indenfor f.eks. køn, uddannelse osv. Der er opsummering efter hvert kapitel. Denne inddrager ikke alle disse forskelle, men fokuserer på, hvis der er forskelle især mellem institutioner og faggrupper. Efter analysen konkluderes i kapitel 6 samlet og overordnet. Dette kapitel giver samtidig en vurdering af, hvordan det ser ud på nuværende tidspunkt i forhold til at opfylde programmets succeskriterier. I kapitel 7 beskrives og vurderes udviklingsprogrammets resultatmål og succeskriterier i et 7

8 inklusions-teoretisk perspektiv Kapitel 8 indeholder anbefalinger til opfølgning og styrkelse af udviklingsprogrammets indsatsområder opstillet efter institutionstyper. Kapitel 9 er evalueringens afsluttende tema med vurderinger af barrierer og muligheder Institutionsbegrebet i rapporten Når vi i det følgende anvender begrebet daginstitutioner/dagtilbud dækker det over børnehuse og distriktshuse (0-5 år), mens begrebet fritidsinstitutioner/fritidstilbud dækker over BFO (Ballerup Fritidsordning) samt klubber. Når der skelnes mellem skoler og institutioner henviser institutioner i denne sammenhæng til dag- og fritidsinstitutioner. Når der i overordnede sammenhænge tales om kommunens institutioner er det en samlebetegnelse for daginstitutioner, fritidstilbud og skoler 1.3. Rapportens hovedkonklusioner Om engagement, samarbejde og oplevelse af støtte til programmet De fleste institutioner deltager i et eller flere af programmets projekter. Godt halvdelen af lederne angiver, at deres institution ikke har lagt en plan for udvikling af, hvordan de skal arbejde med rummelig/inkluderende og anerkendende pædagogik. En fjerdedel af lederne angiver, at man i deres institution har lagt en plan. Den sidste fjerdedel har påbegyndt arbejdet med planen. De der ikke har udarbejdet en plan: Angiver at de allerede arbejder inkluderende og anerkendende Drøfter i stedet mundtligt, hvordan de skal arbejde inkluderende og anerkendende Har ikke kunnet afse ressourcer til at lave en plan. Der ses kun lidt samarbejde og sparring med eksterne aktører: PPR, Konsulenter, Inklusionsformidler, forældre og afdelingsledelse. Inklusionsformidleren er der mindst samarbejde med. Især skolelederne samarbejder med inklusionsformidleren. ederne oplever både at administrative rammer og især økonomiske rammer i ringe grad støtter op om udviklingsarbejdet. Om inkluderende og anerkendende tiltag - på et overordnet niveau Hvorledes ledere og medarbejdere vurderer institutionens involvering, medarbejdernes engagement og ledelsens støtte til programmet. Endvidere hvorledes udvikling af lokale miljøer og sammenhæng i børnene og de unges liv er udviklet gennem samarbejde i og udenfor egen institution og samarbejde med forældre. Spørgsmål besvaret af alle: Både ledere og medarbejdere i institutionerne mener, at den pædagogiske praksis er inkluderende og anerkendende. Både ledere og medarbejdere mener at medarbejdernes faglige engagement i programmet kunne være højere. 8

9 Både ledere og medarbejdere mener, at lederne støtter, om end medarbejderne mener, at lederne kunne komme med flere forslag. edarbejderne mener ikke, at man på institutionerne i høj grad har organiseret sig, så børn og unge møder få og kendte voksne. Generelt finder medarbejderne i dagtilbudene hyppigere end medarbejderne i skolerne at deres praksis i forhold til disse overordnede betragtninger i høj grad lever op til intentionerne. Spørgsmål besvaret institutionsvis angående samarbejde: Alle institutionstyper prioriterer samarbejdet indadtil i egen institution, mens samarbejdet udadtil til andre institutioner ikke i høj grad er udviklet. Det sidste vurderer især medarbejdere på skoler. Samarbejdet med forældre i fora som f.eks. forældre- og skolebestyrelse er ikke i nogen af de tre institutionstyper i høj grad benyttet til at skabe øget inklusion og kontinuitet i børn og unges hverdagsliv. Om inkluderende og anerkendende tiltag - på barnet og den unges niveau Hvorledes ledere og medarbejdere vurderer, at man i institutionerne tager udgangspunkt i børn og unges potentialer og styrkesider samt hvordan børnene og de unge medinddrages. Og om anvendelsen af pædagogiske metoder, som retter sig mod arbejdet med det enkelte barn og mod samarbejdet med det enkelte barns forældre. Spørgsmål besvaret af alle: Både ledere og medarbejdere har opmærksomheden rettet mod at se på børnene og de unges stærke sider frem for svage sider. an prioriterer, at man kan tage udgangspunkt i børnene ogde unges forudsætninger og potentialer. edarbejdere på fritidsinstitutioner og skoler vurderer hyppigere end ansatte på daginstitutioner, at de i ringe grad tilrettelægger pædagogisk praksis med udgangspunkt i børn og unges forudsætninger og potentialer. an medinddrager ikke børnene ogde unge i høj grad. Især medarbejdere mener i ringe grad. Afhængig af formen for inddragelse er der forskelle på institutionstyperne: edinddragelse i forhold til f.eks. at sætte mål i forhold til læring prioriteres først og fremmest i skolen, mens inddragelse f.eks. i forhold til at planlægge og gennemføre aktiviteter først og fremmest prioriteres af fritidsinstitutionerne. Spørgsmål besvaret institutionsvis angående pædagogiske metoder: Alle institutionstyper anvender individuelle handle- og elevplaner. Især skoleledere og ledere i fritidsinstitutionerne angiver, at man anvender dem i høj grad. Færre medarbejdere på skoler angiver at de anvender dem i høj grad. Forældre og skole-hjem-samtaler er også anvendt i alle institutioner i høj grad. På fritidsinstitutioner mener medarbejderne dog ikke så hyppigt at det sker i høj grad. I skolen kunne løbende dialog med den enkelte elev prioriteres højere. Om inkluderende og anerkendende tiltag - i forhold til barnet og den unge i en social kontekst Hvordan man på institutionerne kan medvirke til, at det enkelte barn får kontakt og relationer så der skabes mulighed for plads i et forpligtende fællesskab? 9

10 Spørgsmål besvaret af alle: ederne prioriterer, at medarbejderne kan skabe kontakt, og medarbejderne angiver, at de i høj grad har kontakt med børnene ogde unge. edarbejderne kan sikre, at børn ogunge er del af et fællesskab. Ansatte på fritidsinstitutioner vurderer oftest, at de i ringe grad kan sikre, at de børn ogunge, de har ansvaret for, er del af et fællesskab. Dernæst ansatte på skoler og til sidst ansatte i daginstitutioner. Det prioriteres, at medarbejderne kan være eller er opsøgende i forhold til børn ogunge med særlige behov. edarbejdere på skoler og i fritidsinstitutionerne mener ofte, at de i ringe grad kan være opsøgende i forhold til børn og unge med særlige behov Spørgsmål besvaret institutionsvis: Dag- og fritidsinstitutioner inddrager ikke forældregruppen og børn i møder og arrangementer og dermed børnene i deres sociale kontekst udenfor institutionerne. I dagtilbudene går man ikke i høj grad ind bevidst og grupperer. I skolen gør man - ifølge lederne, ikke medarbejderne - i høj grad brug af henholdsvis o Inddragelse af forældre sker hyppigst gennem forældrearrangementer og forældremøder o Holddannelser. Om inkluderende og anerkendende tiltag i forhold til lege-, lærings- og undervisningsmiljøerne Hvordan man skaber stimulerende læringsmiljøer, der vægter mangfoldighed og forskellighed og anvender forskellige pædagogiske metoder. Spørgsmål besvaret af alle: Der er fokus på at tilbyde et stimulerende læringsmiljø, edarbejdere på fritidsinstitutioner vurderer oftere end medarbejdere på daginstitutioner og skoler, at de i ringe grad bestræber sig på at børn ogunge tilbydes et stimulerende læringsmiljø. edarbejderne kan bruge forskellige metoder alt afhængig af børnene og de unges forudsætninger. Flere mænd blandt medarbejderne på skoler end på daginstitutioner og fritidsinstitutioner vurderer, at de i ringe grad anvender forskellige pædagogiske metoder afhængig af børnenes og de unges forudsætninger. Dvs. der er ikke forskelle for kvinder imellem de tre institutionstyper. Spørgsmål besvaret institutionsvis: I daginstitutionerne anvendes pædagogiske læreplaner i høj grad, mens det ikke i høj grad er taget i anvendelse i fritidsinstitutionerne. På skolerne anvendes forskellige opgavetyper i høj grad som middel til undervisningsdifferentiering, mens især lederne ofte mener, at der i ringe grad er fokus på anvendelse af forskellige læringsstile. Også ledere især mener, at Forskellige arbejdsformer ikke anvendes i høj grad. 10

11 2. etode I dette kapitel beskrives undersøgelsens svarprocent og fejlkilder. I bilag 1 findes en mere udførlig metodebeskrivelse af det empiriske grundlag for midtvejsevalueringen, om undersøgelsens design, dvs. metode og argumenter herfor, om spørgeskemaet, dets opbygning, målgruppe og tilblivelse, analysen og den teoretiske baggrund for analysemetoden. Og endelig en beskrivelse af øvrige fejlkilder Svarprocent og fejlkilder Spørgeskemaet blev udsendt til alle Ballerup Kommunes pædagoger, lærere og ledere i institutionerne. I alt har 1144 medarbejdere og 121 ledere haft mulighed for at besvare skemaet. Blandt lederne har 93 besvaret skemaet, hvilket giver en svarprocent på 77. Blandt medarbejdere har 752 besvaret skemaet - en svarprocent på 66. Vi har ikke mulighed for at sige, hvilke kategorier eller grupper køn, alder, uddannelse osv. - der har valgt ikke at deltage i undersøgelsen. Besvarelsesprocenten på institutionsniveau kan måske sige noget interessant om faggruppernes deltagelse. Således har 62 pct. af lederne på daginstitutionerne og 66 pct. af medarbejderne deltaget. På skolerne har 96 pct. af lederne og (kun) 61 pct. af medarbejderne besvaret skemaet. I Ballerup Fritidsordning (herefter kaldet BFO) er det henholdsvis 87 pct. af lederne og 77 pct. af medarbejderne der deltager, mens 77 pct. af klubbernes ledere og 68 pct. af medarbejderne deltager. Som det fremgår, er svarprocenten lavest for medarbejderne i skolen. Det er interessant, idet svarprocenten her netop er højest for ledere og endog meget høj. Det er også værd at bemærke, at der i daginstitutionerne er flere medarbejdere end ledere, der har besvaret skemaet modsat de andre områder og på trods af en gennemsnitlig større deltagelse blandt ledere i undersøgelsen. I nogle skemaer var der imellem linierne eller i marginen udtrykt modstand mod undersøgelsen. Disse handler bl.a. om, at der ikke er sat ressourcer af til det, man mener er øgede krav, eller der udtrykkes protester mod skemaets spørgsmålsformuleringer. Nogle har sammen med protesten afleveret et tomt skema. I et enkelt tilfælde har nogle respondenter indsendt protestbrev mod undersøgelsen. Hvis baggrundsspørgsmålene er besvaret, dvs. f.eks. indeholder svar om køn, alder, institutionstype, ansættelsesår osv. på første side, indgår respondenten i undersøgelsen, uanset spørgsmålene i øvrigt ikke er besvaret. anglende besvarelse på de enkelte spørgsmål indgår i opgørelsen over total N som er antal, der har besvaret spørgsmålene i den enkelte tabel (se senere). Andre årsager til manglende svar på spørgsmål er også skrevet ind i skemaerne, f.eks. for kort ansættelse eller ukendskab til et område. Oftest er der ingen forklaret årsag, hvis spørgsmål er sprunget over. 11

12 3. Beskrivelse af institutioner og deltagere 3.1. Institutionerne Deltagelse 41 institutioner deltager i undersøgelsen. Der deltager medarbejdere fra alle institutioner, mens der kun er ledere fra 38 institutioner. Af de 41 institutioner er 19 daginstitutioner (børnehuse/ distriktsinstitutioner), ni er BFO er, fire er klubber og ni er skoler. Størrelse En trediedel af institutionerne, heraf skolerne, har kun én afdeling, en anden trediedel har to til tre afdelinger, mens den sidste trediedel har fire til seks afdelinger. Som det fremgår af tabel 1, angiver kun ca. ti pct. af lederne, at de på deres institution har 50 børn og unge og derunder, godt en trediedel har mellem 51 og børn og unge, godt en tredjedel angiver, at de har mellem 101 og 500 børn og unge og endelig har godt 20 pct. over 500 børn. Især skolerne er store. Deres elevtal opgives at være fra 350 til 920. Tabel 1. Institutionsstørrelse for dag- og fritidsinstitutioner samt skoler som lederne opgiver dem Institutionsstørrelse antal % <= 50 børn/unge Ialt 85 N 6 lig 85. anglende besvarelser: 8 De reelle tal på institutionernes størrelser fremgår af tabel 2. Tabel 2. Institutionsstørrelse for dag- og fritidsinstitutioner samt skoler i kommunen Institutionsstørrelse Antal % <= 50 børn/unge Ialt 101 Note: Hvis et børnehus består af flere afdelinger, er hver afdeling talt som en institution. Forskellen på tallene ovenfor under afsnittet deltagelse og de to tabeller skyldes, at nogle institutioner har flere afdelinger og derfor flere ledere, ligesom nogle kan have f.eks. souschefer el. lign. Disse institutioner er derfor repræsenteret flere gange i tabel 1 og 2. Dertil kommer (som beskrevet i bilag 1, fejlkilder ), at det tillige er usikkert, om en leder i sine svar repræsenterer hele børnehuset eller kun sin afdeling i børnehuset. Disse forhold tilsammen kan måske forklare forskellene i pct.- fordelingerne i tabellerne 1 og 2. 6 N angiver antallet af respondenter, der har svaret på det pågældende spørgsmål. 12

13 3.2. Deltagere i undersøgelsen ederne edernes ansættelse på institutionerne fordeler sig sådan, at 35 pct. er ledere på daginstitution, 29 pct. på fritidshjem, 11 pct. i klub og 25 pct. i skoler. ederne er primært kvinder 70 pct. af de besvarede skemaer er fra kvindelige ledere. Ca. tre fjerdedele af besvarelserne er fra pædagoger, dvs. ca. en fjerdedel af lederne er lærere. andlige ledere dominerer på skoler og klubber, mens kvinder primært er ledere på daginstitutioner og BFO. Kun 12 pct. af lederne angiver at have videreuddannelse, heraf har knapt en femtedel diplomuddannelse - indenfor vidt forskellige områder videreuddannelse indenfor ledelse har størst tilslutning. Godt tre pct. har diplomuddannelse heri. Ingen har masteruddannelse. Godt 13 pct. har angivet at have anden videreuddannelse. Hvornår den seneste uddannelse er afsluttet fordeler sig jævnt fra 1980 med pct. indenfor hvert tiår, det samme antal før idt flere svarende til ca. en trediedel er uddannet i 90 ertiåret. ederne har generelt ikke været ledere længe, 40 pct. har været det i tre-ni år. Godt en fjerdedel har været leder i under to år. De, der har været uddannet længst, er ledere på skolerne, mens nyuddannede oftest er ledere i daginstitutioner. edarbejderne edarbejdernes ansættelse på institutionerne fordeler sig sådan, at 30 pct. er ansat i daginstitution, 15 pct. på BFO, ni pct. i klub og 46 pct. i skoler. Af de der er ansat i daginstitution er der lige mange der er ansat med henholdsvis 0-2 årige og 3-5-årige. Der er flest medarbejdere, der er uddannet pædagog (52 pct.), mens 42 pct. er lærere. Seks pct. har anden uddannelse. edarbejdere på skoler er primært lærere (93 pct.), fem pct. er børnehaveklasseledere og to pct. er pædagoger Også medarbejderne er primært kvinder hele 75 pct. For deres alder gælder, at en tredjedel er født efter 1970, en fjerdel er født i 60 erne, en anden fjerdedel er født i 50 erne, de sidste er født før Godt en tredjedel af medarbejderne er uddannet i 2000 eller senere, 40 pct. fra , de sidste knapt 25 pct. er uddannet før Ca. 30 pct. har været ansat på deres nuværende arbejdsplads i to år eller mindre, 36 pct. i tre til ni år, 16 pct. i ti til 19 år, resten (knapt 20 pct.) har været ansat 20 år eller mere. 13

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red.

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red. VIDA-statusrapport 4 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser Bente Jensen (red.) 117 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-STATUSRAPPORT

Læs mere

Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud

Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud Jill Mehlbye, AKF og Bente Jensen, DPU Indsatsen over for socialt udsatte børn i dagtilbud Teori og praksis i landets kommuner AKF, Anvendt KommunalForskning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole DPU,

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere