"""fl,j"3'3i"o",sen, rormand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download """"fl,j"3'3i"o",sen, rormand -, @E b@1\-"

Transkript

1 REVISIONSFIRMAET SVEND DORFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DORPHS ALLe TMSTBUP TELEFON 7i 9418 FAX POSTGIBO CVB-NR ARsRRppoRT 26/7 A/B Haraldsted Haraldsgade Ksbenhavn N CVR-nr: INDEHAVERj REGISTFERET REVISOR FFR SVENO DOBFFEB

2 f I I:.i Foreningsoplysninger Foreningen Andelsboligforeningen Haraldsted Haraldsgade' Kobenhavn N. """fl,j"3'3i"o",sen, rormand Jorgen Truelsen Jesper Stenderup Kim Walther Helle Bjornum Administrator ATB ApS Veksovej 89 27OO gtonshoj Revisor Svend Dorffer Registreret revisor, FRR Dorphs A Taastrup lntern revisor Bjom Amdi Sloth Peder cerlach, suppleant n-ub Ff i5 ol\qr Side 3

3 Den uafhangige revisors pitegning PAtegning pa arsrapport: Vi har revideret 6rsfapporten for Andelsboligforeningen Haraldsted for regnskabs6ret 1. marts februar 27, omfattende ledelsesp6tegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabsprak egenkapital opgsrelse og noter. Arsrapporten afl egges efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for irsrapporten: Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og en ersrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Dette ansvar omfaiter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og en arsrapport, der giver et retvisende billede uden fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmessig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmessige sksn, som er rimelig efter omstendighedeme. Revisors ansvar og den udforte revision: Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsrapporten pa grundlag af vor revision. Vi har udfsrt vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder at vi lever op til etiske krav samt og udforer revisionen med henblik pa at opna hoj grad af sikkerhed for, at arsrapporten ikke indeholder vesentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opne revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i a.srapporten. De valgte handlinger afhanger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for vasentlig fejlinformation i ersrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflaggelse af en ersrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er passend efter omsbgndighederne, men ikke med det formel at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En fevision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udovede regnskabsmassige skon er rimelige samt en vurdering af den samlede presentation af arsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opndede fevisionsbevis er og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til fobehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at 6rsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 28. februar 27 samt at resultatet af foreningens aktiviteter og pengestromme for reqnskabsaret 1. marts februar 27 i overenssiemmelse med drsreanskabsloven. Taastrup, den 1. maj2oot Revisionsf irmaet Svend Dorffer Registreret Revisionsa c n. _../U-. _AX Svend Dorffe Registreret Revisor FRR Side 4

4 Bestyrelsens regnskabspategning Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget arsrappoden for 26/7. Vi indstilbr ersrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Kobenhavn, den 27. Arsrapporten er gennemgaet ved stikprover: Bjom Amdi Sloth (lntern revisor) Bestyrelsen: MikaelS. Andersen Jsrgen Truelsen Jorgen Stenderup Kim Walther Helle Bjornum Fremlagt og godkendt pa forcningens generatforsamling den I 2oo7. Dirigent

5 Anvendt regnskabspraksis Generelt: Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for klasse A vi*somheder. Det af Andelsboligforeningenslovens S 5, stk. 2, at verdien af ejendommen ikke ma overskrid en af foloende verdier: 1) den kontanet handelsverdi som udlejningsejendom, der er fastsat af en statsautoriseret ejendomsmagler og valuar, sefremt denne i svrigt er indhentet og gyldig. 2) vardien ihenhold til den seneste offentlig ejendomsvardi 3) anskaffelsesdrisen Bestemmelsen angiver den maksimale vardi, foreningen kan velge, hvilket vil sige, at andelsboligforeningen kan valge lg valuarvurderingen/den offentlige vurdering/anskaffelsesprisen eller en lavere vardi. Hvis af ejendommen sattes meget hojt, medforer dette, at andelskronen bliver hsj og dermed, at de enkelte andeles bliver hsj. Det kan v6ere til fordel for beboere, der onsker at eller belane defes andel, og uproblematisk, hvis ejendomspriserne fortsetter med at stige. Verdien af andelsboligejendomme svinger imidlertid, og det betyder, at af ejendommen kan falde eller stige. Hvis vardien falder, betyder det, at verdien af andelene falder. For de andelshavere, der har kobt andelene pa et tidspunkt, hvor var meget hoj, betyder det, at andelshaverne ved salg i et faldende marked vil fe et tab ved salg af andelen. Hvis generalforsamlingen onsker en udvikling i andelgkronen, anbefales det, at velge en verdi, der ikke er for hoj eller for lav. Dermed tilstrabes det, at der ikke er andelshavere, der ma konstater et vasentligt tab, hvis sig vasentligt. Det kan i den forbindelse anbefales, at foreningen far udarbejdet en 5- eller 1 erig vedligeholdelsesplan sdledes, at der ved fastsattelsen af andelskronen kan tages hensyn til kommende vedligeholdelsesudgifter. Derudover bor der reserveres til udsving i af foreningens geld. Revisor og ATB gor for en god ordens skyld opmarksom pa, at fastsattelsen af andelsvardi/andelskrone alene og fasts ttes af generalforsamlingen pa basis af et forslag fra bestyrelsen, som er del af narvarende arsrapport. Bestyrelsens indstilling kan iforbindelse med selve general- forsamlingen, da bestyrelsens forslag alene er at betragte som et forslag, og at selve beslutningen om sker af generalforsamlingen.

6 Der gores isamme forbindelse pa, at revisor og ATB ikke yder radgivning omkring den valgte i andelskroneberegningen, udover hvad der allerede er beskrevet gvenfor idet andelskronen suverent besluttes af gene alforsamlingen, og at revisor og ATB alene pa opfordring erfaringsmassigt kan henvise til andre foreningers valgte princip og argumenter for og imod en given hensettelse. Revisor og ATB skal derfor kraftigt opfordre alle andelshavere til at forholde sig til bestyrelsens forslag og overveje at stille eventuelle alternative forslag til andelskronen i forbindelse med regnskabets behandling pa genefalforsamlingen. Resultatopgorelse: Boligafgift og andre indtagter vedrorende regnskabsperioden, er indtaegtsfort i resultatopgorelsen, uanset om boligafgiften m.v. er indbetaltil foreningen pr. 28. februar 27. Ligeledes er alle omkostninger der vedrorer regnskabsperioden, udgiftsfort i fesultatopggrelsen, uanset om omkostningen er betalt afforeningen pr. 28. februar 27. Balance: Ejendommen ef optagetil offentlig kontantvardi. Der afskrives ikke pa ejendommen. Udskiftning ai tag, altaner og badevarelser er optaget til kostpris. Statsautoriseret valuar har vurderet at 8% af den samlede projektudgift vedrorer forbedring. 2% er udgiftsfort i resultatopgorelsen son vedligeholdelse. Prioritetsgald er medtaget til nominel hvilket vil sige, det belob foreningen skal tilbagebetale ved normal afdrag. Side 7

7 Resultatopgorelse for tiden 1.marts februar Note L lndtagter: Boligafgifter Ekstra rum Vaskerum Ventelistegebyrer Statstilskud Salg af andele Henlaggelse til fornyelse af antenne Andre lndtagter ialt Udgifter: Skatter og afgifter Forsikring og abonnement Vicevart og renholdelse Administration Vedligeholdelse Laneomkostninger Udgifter ialt Resultat for afskrivninger ' L 1. Afskrivninger: Afskrivninger Afskrivninger ialt Resultat f6r renter Finansiering: Finansieringsindt gter Finansieringsudgifter Finansiering, netto Resultat for ekstraordin ere poster Ekstraordinare poster: Vedligeholdelsesm6essig andel ai byggeprojekt Ekstraordinare poster i alt ARETS DRIFTSRESULTAT Afdrag pa prioritetsgeld ARETS RESULTAT -' Side 8

8 Balance pr. 28. februar AKTIVER: ANUEGSAKTIVER: Ejendom byggesag Traktor Anlagsaktiver i alt OMSIETNINGSAKTIVER: Forudbetalinger/periodisednger Likvide beholdninger Omsatningsaktiver i alt AKTIVER I ALT AO "

9 Balance pr. 28. februar Note PASSIVER: EGENKAPITAL: 13. Egenkapital Egenkapital ialt Henl eggelse: '14. til fornyelse af vaskeri Hensattelse 1% af off. vurdering vedtagetillagsbevilling til byggeprojekt til vedligeholdelsesmessig andel af udgifter 26i7 til fornyelse af antenne Henlaggelse ialt GALD: Langfristet geld: 15. Prioritetsgeld Depositum Langfristet gald i alt Kortfristet gald: Flytteafregninger Skyldige omkostninger Skyldig a-skavam/feriepenge Skyldige beregnede renter pr. statusdagen Forudbetalt leje og boliafgift '16. Varmeregnskab Mellemregning ATB Kortfristet gald i alt Geld i alt PASSIVER I ALT l',tB ' ' '17'l ' Garantier og sikkerhedsstillelser Andelsverdier Side 1

10 Noter til regnskab 27 ZUUO '1. Andre ved syn Diverse indtegter 2. Skatter og afgifter Ejendomsskatter Vandforbrug Renovation El-forbrug Forsikring og abonnement Bygningsforsikring Arbejdsskadef orsikring Trakto rfors ikring Ansvar Vicevart og renholdels Trappevask Varmemester Vinduespolering Stort afiald Salt og rengoringsart ' s /t4 Administration Administration Porto Gebyrer Kontorhold/telefon Modeudgifter og gaver Revisor Udarbejdelse af vameregnskab Honorar opgaver Beboerarrangementer Honorar formand Honorar Honorar bestyrelse Bestyrelsesm6der Generalforsamling Diverse Sm6anskaffelser ' Side 11

11 Note Noter til regnskab Vedligeholdelse Tomrer og snedker Blikkenslagel Elektriker Maler Gerd, vej og have Lesesmed Konsulentbistand Kloakarbejder Glarmester Diverse materialer Diverse vedligeholdelse Herverk Tilskud dblt skyl toilet 7. Lancomkostninger Kurstab og laneomkostninger ved laneomlegning Tlnglysningsafgift Kurtage Garantiprovision Afskrivninger Afskrivning, traktor 9. Finansieringsindtegter Renteindtaoter 1, Finansieringsudgifter Prioritetsrenter Renteudgifter 11. Ejendom Ejendommens vardi ' ' ' or. 1. oktober 26 kr Side'12

12 Noter til regnskab Note Likvidebeholdninger Foreningskasse Amagerbanken Danske Bank, vaskeri (ogs6 BG) Amagerbanken ventelistegebyr Aftalekonto Egenkapital Andelskapital Reservefond Opskrivning af ejendom til til fremtidig vedligeholdelse Kursreguleringsfond prioritetsgald Tab vinding Arets resultat 14. Hensattelse tilfornyelse af vaskeri Vaskemonter Vedligeholdelse Hensettelse til fomvelse af vaskeri 15. Prioritetsgeld RD, opr.7., obligationslan, 5%, 213 RD, opr. 17., obligationsen, 5%, 212 RD, opr. 113., obligationsen, 5%,212 RD, opr. 17., obligationslan, 5%,212 RD, opr.'17., obligationsldn, 5%, 212 RD, opr. 17., obligationslan, 5%, 212 RD, opr. 17., obligationslan, 5%, 212 RD, opr. '17.54., kontanflen, 5%, 235 RD, opr , kontanlan, 5%, 235 RD, opr , flexlan, 3,7356%, s ' ' i1A Restgald Kursverdi ' I O113A Varmeregnskab A conto varmebidrag Varmeudgifter Varmeregulering Side 13

13 Note Noter til regnskab Garantier og sikkerhedsstillelser Foreningen kautionerer for diverse andelshavernes lan i pengeinstitut i henhold til vedtegtemes bestemmelser herfor. Ejerpantebrev kr. 5. til fri dispositjon hos administrator. Side '14

14 '18. Vardiansettelse af andele Andelenes kan i henhold til lovgivningen maksinalt til den hojeste beregnet udfra en af de folgende tre metoder: Metode I - "Anskaffelsespris" Ejendommen males til anskaffelsesprisen med af efterfolgende forbedringer' og prioritetsgalden males til pantebrevsrestgeld. Metode 3 - "Eiendomsvurdering" Ejendommen males til den seneste offentlig ejendomsvurdering med afiorbedringer udfort efter vurderingen, og prioritetsgelden males til kursvardien af Foreningen kan frit velge mellem disse metoder. Anvendt pe foreningens forhold kan andelenes vardi opgores pe folgende meder: Egenkapital ifolge balance Balanceverdi ejendommen Ejendomsverdi pr. 1/126 Andelenes vardi Andelensamlede kvm. Maksimal andelsvardi Metode 2 - "Maglervurdering" Ejendommen m6les til 'handelsverdi", som opgjort af en ejendomsmagler (valuar), og prioritetsgelden meles til kursverdien af Ved overdragelse af en andel me vurderingen ikke vere mere end 18 meneder gamme Ejendomsvurdering ' '1.383 Bestyrelsen foreslar fglgende andelsverdi f ra generalforsamlingsdatoen Andelenes maksimale vetdi pt OO7 De af bestyrelsen skonnede fomgdne midler, der bor reserveres til dakning af renovering samt lsbende vedligeholdelsesopgaver udgsr: I dette forslag er der allerede ioretaget med kr '16 der er alsat i balancen. Andelsvardi for 26/7 Andelskurs for 26/ ',t18 Side 15

15 Andelsindskud Andelsnr Adresse I Haraldsgade '19 st. tv. 2 Haraldsgade '19 st. th. 3 Haraldsgade 19, 1- tv. 4 HaEldsgade 191. th. 5 Haraldsgade 19, 2. tv. + th. 7 Haraldsgade '19, 3. tv. A H.r.l.lc.r.la lo 1 rh g Haraldsgade '19,4. tv. 1 Haraldsgade '19, 4. th. I 1 Haraldsgade 2'1, st. tv. 12 Haraldsgade 21, st. th. 13 Haraldsgade 21, 1. tv. 14 Haraldsgade 21, '1. th. 15 Haraldsgade 21, 2. tu. 16 Haraldsgade 21, 2. th. 17 Haraldsgade 21, 3. tv. 18 Haraldsgade 21, 3. th. 19 Haraldsgade 2'1, 4. tv. 2 Haraldsgade 2'1, 4. th. 21 Haraldsgade 23, st. tv. 22 Haraldsgade 23, st. th. 23 Haraldsgade 23, 1. tv. 24 Haraldsgade 23, '1. th. 25 Haraldsgade 23,2. tv. 26 Haraldsgade 23, 2. th. 27 Haraldsgade 23, 3. tv. 28 Haraldsgade 23, 3. th. 2S Haraldsgade 23,4. tv. 3 Haraldsgade 23, 4. th. 31 Haraldsgade 25, st. tv. + th. 33 Haraldsgade 25, 1. tv. 34 Haraldsgade 25, 1. th. 35 Haraldsgade 25,2. tv. 36 Haraldsgade 25,2. th. 37 Haraldsgade 25, 3. tv. 38 Haraldsgade 25, 3. th. 39 Haraldsgade 25,4. tv. 4 Haraldsgade 25, 4. th. 41 Haraldsgade 27, st. tv. 42 Haraldsgade 27, st. th. 43 Haraldsgade 27, 1. tv. 44 Haraldsgade 27, 1. th. 45 Haraldsgade 27, 2. tv. 46 Haraldsgade 27,2. th. 47 Haraldsgade 27, 3. sal 49 Haraldsgade 27,4. tv. 5 Haraldsgade 27,4. th. Kvm l 122 Andelsverdi Kurs 't2.32, ' Side 16

16 51 Haraldsgade 29, st. tv. 52 Haraldsgade 29, st. th. 53 Haraldsgade 29, 1. tv. 54 Haraldsgade 29, 1. th. 55 Haraldsgade 29,2. tv. 56 Haraldsgade 29, 2. th. 57 Haraldsgade 29, 3. tv. 58 Haraldsgade 29, 3. th. 59 Haraldsgade 29,4. tv. 6 Haraldsgade 29, 4. th. Haraldsgade 31, st. iv. 62 HaEldsgade 3'1. st. th. 63 Haraldsgade tv. 64 Haraldsgade 31. L th. 65 Haraldsgade tv. 66 Haraldsgade th. 67 Haraldsgade 31, 3. tv. 68 Haraldsgade 31, 3. th. 69 Haraldsgade 31, 4. tv. 7 Haraldsgade 3'1, 4. th. 71 Haraldsgade 33, st. tv. 72 Haraldsgade 33, st. th. 73 Haraldsgade 33, 1. tv. 74 Haraldsgade 33, 'l. th. 75 Haraldsgade 33, 2. tv. 76 Haraldsgade 33, 2. th. 77 Haraldsgade 33, 3. tv. + th. 79 Haraldsgade 33,4. tv. 8 Haraldsgade 33,4. th. 81 Haraldsgade 35, st. tv. 82 Haraldsgade 35, st. th. 83 Haraldsgade 35, 1. tv. 84 Haraldsgade 35, 1. th. 85 Haraldsgade 35, 2. tv. 86 Haraldsgade 35, 2. th. 87 Haraldsgade 35, 3. tv. 88 Haraldsgade 35, 3. th. 89 Haraldsgade 35,4. tv. 9 Haraldsgade 35, 4. th. 9'1 Haraldsgade 37, st. tv. 92 Haraldsgade 37, st. th. 93 Haraldsgade 37, '1. tv. 94 Haraldsgade 37, 1. th. 95 Haraldsgade 37,2. tv. 96 Haraldsgade 37,2. th. 97 Haraldsgade 37,3. tv. 98 Haraldsgade 37, 3. th. 99 Haraldsgade 37,4. tv. + th. 11 Haraldsgade 39, st. tv. 12 Haraldsgade 39, st. th. 13 Haraldsgade 39, 1. tv. 6't 6't ,53 12,32,53 ' Side 17

17 14 Haraldsgade 39, '1. th. 15 Haraldsgade 39,2. tu. 16 Haraldsgade 39, 2. th. 17 Haraldsgade 39,3. tv. '18 Haraldsgade 39, 3. th. 11 Haraldsgade 39, 4. sal. 112 Haraldsgade 41, st. tv. + th. '113 Haraldsgade 41,'1. tv. 114 Haraldsgade 41, '1. th. 115 Haraldsgade 41, 2. tv. 116 Haraldsgade 41, 2. th. 117 Haraldsgade 4'1, 3. tv. 1'18 Haraldsgade 41, 3. th. 119 Haraldsgade 41, 4. tv. 12O Haraldsgade 41, 4. th. 121 Haraldsgade 43, st. tv. '122 Haraldsgade 43, st. th. 123 HaEldsgade 43, 1. tv. 124 Haraldsgade 43, 1. th. 126 Haraldsgade 43,2. sal 127 Haraldsgade 43, 3. tv. 128 Haraldsgade 43, 3. th. 129 Haraldsgade 43,4. tv. 13 Haraldsgade 43,4. th. 131 Haraldsgade 45, st. tu. 132 Haraldsgade 45, st. th. 133 Haraldsgade 45, 1. tv. 134 Haraldsgade 45, 1. th. 135 Hafaldsgade 45, 2. tv. 136 Haraldsgade 45, 2. th. 137 Haraldsgade 45, 3. tv. 138 Haraldsgade 45, 3. th. '139 Haraldsgade 45, 4. tv. 14 Haraldsgade 45,4. th. '141 Haraldsgade 47, st. tv. 142 Haraldsgade 47, st. th. 143 Haraldsgade 47, 1. tv. 144 Haraldsgade 47, 1. th. 145 Haraldsgade 47,2. tv. 146 Haraldsgade 47,2. th. 147 Haraldsgade 47,3. tv. 148 Haraldsgade 47, 3. th. 149 Haraldsgade 47,4. tv. 15 Haraldsgade 47, 4. th. '151 Haraldsgade 49, st. tv.+ th. 153 Haraldsgade 49, '1. tv. 154 Haraldsgade 49, L th. 155 Haraldsgade 49, 2. tv. 156 Haraldsgade 49, 2. th. 157 Haraldsgade 49, 3. tv. 158 Haraldsgade 49, 3. th 't2.32, ' s Side 1B

18 '159 Haraldsgade 49,4. tv. '16 Haraldsgade 49,4. th. 1 Haraldsgade 51, st. tv. 162 Haraldsgade 5'1, st. th. '163 Haraldsgade 51, 1. tv. 164 Haraldsgade 51, 1. th. 165 Haraldsgade 51, 2. tv. 166 Haraldsgade 51, 2. th. 167 Haraldsgade 51, 3. tv. 168 Haraldsgade 51, 3. th. 169 Haraldsgade 51, 4. tv. 17 Haraldsgade 51, 4. th ' 't Side 19

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF , FAX , CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF , FAX , CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2012 A/B Haraldsted Haraldsgade 19-51 2200

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 A/B Haraldsted Haraldsgade 19-51 2200

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup F'UNDER & OSTENFELD Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup Arsrapport for perioden f. ianuar - 31. december 212 Samt budset for flr 213 11. resnskabsflr 6e ncn/ tbr,son bng 2o. ma,ts Zo l3 FUNDTR

Læs mere

STATUSBOGEN '' '' BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2003. (25. regnskabsår) ' < '"J#

STATUSBOGEN '' '' BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2003. (25. regnskabsår) ' < 'J# BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2003 (25. regnskabsår) ==--=== '

Læs mere

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 RevisionsAktieselskabet.dl{ egistrerede revisorer Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 CVR nr.: 15 Ol 88 87 Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 2100 København Ø Årsrapport 2010/2011

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6. Åparken 6, 8000 Århus C. Årsrapport for 2007. (3. regnskabsår)

Andelsboligforeningen Åparken 6. Åparken 6, 8000 Århus C. Årsrapport for 2007. (3. regnskabsår) Åparken 6, 8000 Århus C Årsrapport for 2007 (3. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2008. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen "Sundbyvester"

TIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen Sundbyvester TIL STATUSBOG Andelsboligforeningen "Sundbyvester" Årsrapport for tiden 1/4 2009-31/3 2010 Likviditetsoversigt pr. 1. april 2010 Driftsbudget for tiden 1/4 2010-31/3 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Tagensgård I & II. Årsrapport for 2008/09. 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Tagensgård I & II. Årsrapport for 2008/09. 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Tagensgård I & II Årsrapport for 2008/09 31. regnskabsår 1. GENERELLE OPLYSNINGER NAVN Andelsboligforeningen Tagensgård I & II Tagensvej 116-126 2200 København N CVR-nr. 83 85 11

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Årsrapport for perioden 1. juni - 31. december 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ÅRSREGNSKAB 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår

Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse. Årsrapport for 2009. 32. regnskabsår Andelsboligforeningen Buskager 1-9 / Stilledal 17-19, Vanløse Årsrapport for 2009 32. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

Arsrapport for 2010 GIDEON OLSEN. CVRnr. 59848011. Grundejerforeningen Mollegarden. Snoldelev Bygade 14 4621 Gadstrup Danmark

Arsrapport for 2010 GIDEON OLSEN. CVRnr. 59848011. Grundejerforeningen Mollegarden. Snoldelev Bygade 14 4621 Gadstrup Danmark Revisionsfirmaet GIDEON OLSEN Registrerede Revisorer FRR CVRnr. 59848011 Grundejerforeningen Mollegarden Arsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Gideon OlsenApS Registrerede Revisorer FRR Snoldelev Bygade

Læs mere

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22 CVR-nr. 31 79 89 22 Årsrapport 2014 6. regnskabsår STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

RSM plus. NB Østerhøj. ArbejdseksernPrai. Arsrapport 2008. Godkendt på den ordinære generalforsamling. København, den...1... 2OOg.

RSM plus. NB Østerhøj. ArbejdseksernPrai. Arsrapport 2008. Godkendt på den ordinære generalforsamling. København, den...1... 2OOg. RSM plus ArbejdseksernPrai NB Østerhøj Arsrapport 28 Godkendt på den ordinære generalforsamling København, den....1.... 2OOg RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kôlvebod Brygge 45, DKl56 København

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2009

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2009 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Årsrapport for 2010. 47. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Årsrapport for 2010. 47. regnskabsår Andelsboligforeningen Strandlodsgården Årsrapport for 2010 47. regnskabsår #REFERENCE! #REFERENCE! FEJL: det selvstændige budget stemmer ikke til budgettet i sammenligningsbudgettet!! Gyrn Lops Brandt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen VrstoN Andelsbol i gforen i n gen Langager Arsregnskab 1. januar til 31. december 212 CVR nr. 17 76 11 1 Godkendt p6 foreningens generafigffig, den 1614 213 Timelision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33 82 02 16. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar

Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO. Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Andelsbol i gforen i ngen Kildegirdsparken I Kildegdrdsvej 148-216 5240 Odense NO Arsrapport for 2009 17. regnskabsar Godkendt p6 andelsboligforeningens ordinere generalforsamling den 2oio Dirigent: Registrerel

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ÅRSREGNSKAB 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejerforeningen matr. 10 bc ÅRSRAPPORT

Ejerforeningen matr. 10 bc ÅRSRAPPORT Ejerforeningen matr. 10 bc 2000 Frederiksberg ÅRSRAPPORT 1. juli 2010-30. juni 2011 Godkendt på ejerforeningens generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2007 30. september 2008 Balance pr. 30. september 2008 (11. regnskabsår) ØSTER ALLÉ 48-50 - 2100 KØBENHAVN Ø TEL: +45 35

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr Årsrapport 2011/12

A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Godthåbsvej 4-6 CVR-nr. 33

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FALKONER ALLE/FRANCKESVEJ ÅRSRAPPORT 2009/2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN FALKONER ALLE/FRANCKESVEJ ÅRSRAPPORT 2009/2010 NØRREGADE 4. 1165 KØBENHAVN K. TELEFON 33 11 85 00. TELEFAX 33 91 85 11. CVR-NR. 10 48 92 96 E-MAIL. STATSAUTORISERETREVISOR@STEENLETH.DK ANDELSBOLIGFORENINGEN FALKONER ALLE/FRANCKESVEJ Andelsboligforeningen

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF , FAX , CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF , FAX , CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2014 A/B Haraldsted Haraldsgade 19-51 2200

Læs mere

EJERFORENINGEN. KLlNTEGMRDEN ÅRSREGNSKAB

EJERFORENINGEN. KLlNTEGMRDEN ÅRSREGNSKAB Tlf: 9 0 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-000 Århus C CVR-nr. 2022260 revisions aktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGMRDEN ÅRSREGNSKAB 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ejerforeningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Åbningsbalance pr. 1. juni 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Åbningsbalance pr. 1. juni 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Åbningsbalance pr. 1. juni 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators og bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016 Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri Årsrapport for 2015 Budget for 2016 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjem CVR-nr. 13 09 24 19 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsregnskab for 2012 Nærværende årsregnskab er godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2013 dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Andelsboligforeningen Kyndby Huse Regnskab for perioden 1/7 2002 til 30/6 2003 (1. regnskabsår) RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JULI 2002-30. JUNI 2003 Note REGNSKAB BUDGET BUDGET 2002/03 2002/03 2003/04

Læs mere

Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009

Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009 Administrator: Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009 Tilsynsførende kommune: Kommunenr. 101 Fællesadministrationen af 2009 Københavns Kommune Siestavej 7 Center for Bydesign

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2008

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2008 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2008 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2009 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS vl Ej endomsadministrationen Andelsbo Resultatopg0relse 1. november 2004-3 1. oktober 2005 Balance pr. 3 1. oktober 2005 ( 13. regnskabsir) Siledes vedtaget pi foreningens

Læs mere

"rr.r* Landsforeningen Rett syndrom. Budget 2008 i 1.000 kr. 39.045 32-6.335. 190.000 20.000 160.000 10.000 7.000 68.02s 455.025

rr.r* Landsforeningen Rett syndrom. Budget 2008 i 1.000 kr. 39.045 32-6.335. 190.000 20.000 160.000 10.000 7.000 68.02s 455.025 Hermed aflegges Srsregnskab for foreningens 21. regnskabssr. RESULTATOPG@RELSE for perioden 1. januar - 31. december 2008 INDT, GTER Kontingenter Tab ikke indg8et kontingent 2007 Tips- og lottomidler 2008

Læs mere

Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. 8700 Horsens. Arsrapport 2013. 26. regnskabsar. CVR-nr. 29 66 26 06

Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. 8700 Horsens. Arsrapport 2013. 26. regnskabsar. CVR-nr. 29 66 26 06 Registreret Revisionsselskab \ Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2013 26. regnskabsar CVR-nr. 29 66 26 06 Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterf0lgende

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba Vallensbæk Strands Vandforsyning amba Årsrapport 2008 CVR.nr. 37 06 96 12 Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45) 3338 9801 e-mail: copenhagen@rsmplus.dk, wwwrsmplus.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2009 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2008 30. september 2009 Balance pr. 30. september 2009 (12. regnskabsår) ØSTER ALLÉ 48-50 - 2100 KØBENHAVN Ø TEL: +45 35

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Boeslum Bakker Vandværk I/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Blommegrenen. Blommegrenen , 5220 Odense SØ

Andelsboligforeningen Blommegrenen. Blommegrenen , 5220 Odense SØ Andelsboligforeningen Blommegrenen Blommegrenen 241-279, 5220 Odense SØ Årsrapport for 2006 =U ERNST &YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning l Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1 2009-31.12 2009 22. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1 2009-31.12 2009 22. regnskabsår Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor FRR Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg CVR Nr. 84 24 47 59 ÅRSRAPPORT FOR

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C Åparken 6 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

I/S ANDST VANDVÆRK. Årsregnskabet 2009

I/S ANDST VANDVÆRK. Årsregnskabet 2009 I/S ANDST VANDVÆRK CVR nr. 67 66 98 19 Årsregnskabet 2009 (74. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kokholm 3 A, 1. sal, DK-6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Ro's Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Andelsboligforeningen Frederik Godthåbsvej 11 A - 13 C og Sindshvilevej 10 (CVR nr. 75 78 81 18) Årsrapport for 2014 (30. regnskabsår) Administrator: Mikael

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-6 RESULTATOPGØRELSE 7-10 ÅRETS RESULTAT 10 AKTIVER

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2008/09 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Baggesens Vej 90 N, DK-8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612

Læs mere

PALADS BOLIG A/S CVR NR. 26 92 71 02 ÅRSRAPPORT FOR 2006 1.1.2006-31.12.2006 (4. REGNSKABSÅR)

PALADS BOLIG A/S CVR NR. 26 92 71 02 ÅRSRAPPORT FOR 2006 1.1.2006-31.12.2006 (4. REGNSKABSÅR) PALADS BOLIG A/S TERP SKOVVEJ 111, 8270 HØJBJERG CVR NR. 26 92 71 02 ÅRSRAPPORT FOR 2006 1.1.2006-31.12.2006 (4. REGNSKABSÅR) Vedtaget på ordinær generalforsamling den: 24.5.2007 Dirigent: www.arosbolig.dk

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2005 30. september 2006 Balance pr. 30. september 2006 (9. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgade CVR-nr Årsrapport 2012/13

Andelsboligforeningen Odinsgade CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Odinsgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere