"""fl,j"3'3i"o",sen, rormand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download """"fl,j"3'3i"o",sen, rormand -, @E b@1\-"

Transkript

1 REVISIONSFIRMAET SVEND DORFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DORPHS ALLe TMSTBUP TELEFON 7i 9418 FAX POSTGIBO CVB-NR ARsRRppoRT 26/7 A/B Haraldsted Haraldsgade Ksbenhavn N CVR-nr: INDEHAVERj REGISTFERET REVISOR FFR SVENO DOBFFEB

2 f I I:.i Foreningsoplysninger Foreningen Andelsboligforeningen Haraldsted Haraldsgade' Kobenhavn N. """fl,j"3'3i"o",sen, rormand Jorgen Truelsen Jesper Stenderup Kim Walther Helle Bjornum Administrator ATB ApS Veksovej 89 27OO gtonshoj Revisor Svend Dorffer Registreret revisor, FRR Dorphs A Taastrup lntern revisor Bjom Amdi Sloth Peder cerlach, suppleant n-ub Ff i5 ol\qr Side 3

3 Den uafhangige revisors pitegning PAtegning pa arsrapport: Vi har revideret 6rsfapporten for Andelsboligforeningen Haraldsted for regnskabs6ret 1. marts februar 27, omfattende ledelsesp6tegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabsprak egenkapital opgsrelse og noter. Arsrapporten afl egges efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for irsrapporten: Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og en ersrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Dette ansvar omfaiter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og en arsrapport, der giver et retvisende billede uden fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmessig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmessige sksn, som er rimelig efter omstendighedeme. Revisors ansvar og den udforte revision: Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsrapporten pa grundlag af vor revision. Vi har udfsrt vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder at vi lever op til etiske krav samt og udforer revisionen med henblik pa at opna hoj grad af sikkerhed for, at arsrapporten ikke indeholder vesentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opne revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anfort i a.srapporten. De valgte handlinger afhanger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for vasentlig fejlinformation i ersrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflaggelse af en ersrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er passend efter omsbgndighederne, men ikke med det formel at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En fevision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udovede regnskabsmassige skon er rimelige samt en vurdering af den samlede presentation af arsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opndede fevisionsbevis er og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til fobehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at 6rsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 28. februar 27 samt at resultatet af foreningens aktiviteter og pengestromme for reqnskabsaret 1. marts februar 27 i overenssiemmelse med drsreanskabsloven. Taastrup, den 1. maj2oot Revisionsf irmaet Svend Dorffer Registreret Revisionsa c n. _../U-. _AX Svend Dorffe Registreret Revisor FRR Side 4

4 Bestyrelsens regnskabspategning Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget arsrappoden for 26/7. Vi indstilbr ersrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Kobenhavn, den 27. Arsrapporten er gennemgaet ved stikprover: Bjom Amdi Sloth (lntern revisor) Bestyrelsen: MikaelS. Andersen Jsrgen Truelsen Jorgen Stenderup Kim Walther Helle Bjornum Fremlagt og godkendt pa forcningens generatforsamling den I 2oo7. Dirigent

5 Anvendt regnskabspraksis Generelt: Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for klasse A vi*somheder. Det af Andelsboligforeningenslovens S 5, stk. 2, at verdien af ejendommen ikke ma overskrid en af foloende verdier: 1) den kontanet handelsverdi som udlejningsejendom, der er fastsat af en statsautoriseret ejendomsmagler og valuar, sefremt denne i svrigt er indhentet og gyldig. 2) vardien ihenhold til den seneste offentlig ejendomsvardi 3) anskaffelsesdrisen Bestemmelsen angiver den maksimale vardi, foreningen kan velge, hvilket vil sige, at andelsboligforeningen kan valge lg valuarvurderingen/den offentlige vurdering/anskaffelsesprisen eller en lavere vardi. Hvis af ejendommen sattes meget hojt, medforer dette, at andelskronen bliver hsj og dermed, at de enkelte andeles bliver hsj. Det kan v6ere til fordel for beboere, der onsker at eller belane defes andel, og uproblematisk, hvis ejendomspriserne fortsetter med at stige. Verdien af andelsboligejendomme svinger imidlertid, og det betyder, at af ejendommen kan falde eller stige. Hvis vardien falder, betyder det, at verdien af andelene falder. For de andelshavere, der har kobt andelene pa et tidspunkt, hvor var meget hoj, betyder det, at andelshaverne ved salg i et faldende marked vil fe et tab ved salg af andelen. Hvis generalforsamlingen onsker en udvikling i andelgkronen, anbefales det, at velge en verdi, der ikke er for hoj eller for lav. Dermed tilstrabes det, at der ikke er andelshavere, der ma konstater et vasentligt tab, hvis sig vasentligt. Det kan i den forbindelse anbefales, at foreningen far udarbejdet en 5- eller 1 erig vedligeholdelsesplan sdledes, at der ved fastsattelsen af andelskronen kan tages hensyn til kommende vedligeholdelsesudgifter. Derudover bor der reserveres til udsving i af foreningens geld. Revisor og ATB gor for en god ordens skyld opmarksom pa, at fastsattelsen af andelsvardi/andelskrone alene og fasts ttes af generalforsamlingen pa basis af et forslag fra bestyrelsen, som er del af narvarende arsrapport. Bestyrelsens indstilling kan iforbindelse med selve general- forsamlingen, da bestyrelsens forslag alene er at betragte som et forslag, og at selve beslutningen om sker af generalforsamlingen.

6 Der gores isamme forbindelse pa, at revisor og ATB ikke yder radgivning omkring den valgte i andelskroneberegningen, udover hvad der allerede er beskrevet gvenfor idet andelskronen suverent besluttes af gene alforsamlingen, og at revisor og ATB alene pa opfordring erfaringsmassigt kan henvise til andre foreningers valgte princip og argumenter for og imod en given hensettelse. Revisor og ATB skal derfor kraftigt opfordre alle andelshavere til at forholde sig til bestyrelsens forslag og overveje at stille eventuelle alternative forslag til andelskronen i forbindelse med regnskabets behandling pa genefalforsamlingen. Resultatopgorelse: Boligafgift og andre indtagter vedrorende regnskabsperioden, er indtaegtsfort i resultatopgorelsen, uanset om boligafgiften m.v. er indbetaltil foreningen pr. 28. februar 27. Ligeledes er alle omkostninger der vedrorer regnskabsperioden, udgiftsfort i fesultatopggrelsen, uanset om omkostningen er betalt afforeningen pr. 28. februar 27. Balance: Ejendommen ef optagetil offentlig kontantvardi. Der afskrives ikke pa ejendommen. Udskiftning ai tag, altaner og badevarelser er optaget til kostpris. Statsautoriseret valuar har vurderet at 8% af den samlede projektudgift vedrorer forbedring. 2% er udgiftsfort i resultatopgorelsen son vedligeholdelse. Prioritetsgald er medtaget til nominel hvilket vil sige, det belob foreningen skal tilbagebetale ved normal afdrag. Side 7

7 Resultatopgorelse for tiden 1.marts februar Note L lndtagter: Boligafgifter Ekstra rum Vaskerum Ventelistegebyrer Statstilskud Salg af andele Henlaggelse til fornyelse af antenne Andre lndtagter ialt Udgifter: Skatter og afgifter Forsikring og abonnement Vicevart og renholdelse Administration Vedligeholdelse Laneomkostninger Udgifter ialt Resultat for afskrivninger ' L 1. Afskrivninger: Afskrivninger Afskrivninger ialt Resultat f6r renter Finansiering: Finansieringsindt gter Finansieringsudgifter Finansiering, netto Resultat for ekstraordin ere poster Ekstraordinare poster: Vedligeholdelsesm6essig andel ai byggeprojekt Ekstraordinare poster i alt ARETS DRIFTSRESULTAT Afdrag pa prioritetsgeld ARETS RESULTAT -' Side 8

8 Balance pr. 28. februar AKTIVER: ANUEGSAKTIVER: Ejendom byggesag Traktor Anlagsaktiver i alt OMSIETNINGSAKTIVER: Forudbetalinger/periodisednger Likvide beholdninger Omsatningsaktiver i alt AKTIVER I ALT AO "

9 Balance pr. 28. februar Note PASSIVER: EGENKAPITAL: 13. Egenkapital Egenkapital ialt Henl eggelse: '14. til fornyelse af vaskeri Hensattelse 1% af off. vurdering vedtagetillagsbevilling til byggeprojekt til vedligeholdelsesmessig andel af udgifter 26i7 til fornyelse af antenne Henlaggelse ialt GALD: Langfristet geld: 15. Prioritetsgeld Depositum Langfristet gald i alt Kortfristet gald: Flytteafregninger Skyldige omkostninger Skyldig a-skavam/feriepenge Skyldige beregnede renter pr. statusdagen Forudbetalt leje og boliafgift '16. Varmeregnskab Mellemregning ATB Kortfristet gald i alt Geld i alt PASSIVER I ALT l',tB ' ' '17'l ' Garantier og sikkerhedsstillelser Andelsverdier Side 1

10 Noter til regnskab 27 ZUUO '1. Andre ved syn Diverse indtegter 2. Skatter og afgifter Ejendomsskatter Vandforbrug Renovation El-forbrug Forsikring og abonnement Bygningsforsikring Arbejdsskadef orsikring Trakto rfors ikring Ansvar Vicevart og renholdels Trappevask Varmemester Vinduespolering Stort afiald Salt og rengoringsart ' s /t4 Administration Administration Porto Gebyrer Kontorhold/telefon Modeudgifter og gaver Revisor Udarbejdelse af vameregnskab Honorar opgaver Beboerarrangementer Honorar formand Honorar Honorar bestyrelse Bestyrelsesm6der Generalforsamling Diverse Sm6anskaffelser ' Side 11

11 Note Noter til regnskab Vedligeholdelse Tomrer og snedker Blikkenslagel Elektriker Maler Gerd, vej og have Lesesmed Konsulentbistand Kloakarbejder Glarmester Diverse materialer Diverse vedligeholdelse Herverk Tilskud dblt skyl toilet 7. Lancomkostninger Kurstab og laneomkostninger ved laneomlegning Tlnglysningsafgift Kurtage Garantiprovision Afskrivninger Afskrivning, traktor 9. Finansieringsindtegter Renteindtaoter 1, Finansieringsudgifter Prioritetsrenter Renteudgifter 11. Ejendom Ejendommens vardi ' ' ' or. 1. oktober 26 kr Side'12

12 Noter til regnskab Note Likvidebeholdninger Foreningskasse Amagerbanken Danske Bank, vaskeri (ogs6 BG) Amagerbanken ventelistegebyr Aftalekonto Egenkapital Andelskapital Reservefond Opskrivning af ejendom til til fremtidig vedligeholdelse Kursreguleringsfond prioritetsgald Tab vinding Arets resultat 14. Hensattelse tilfornyelse af vaskeri Vaskemonter Vedligeholdelse Hensettelse til fomvelse af vaskeri 15. Prioritetsgeld RD, opr.7., obligationslan, 5%, 213 RD, opr. 17., obligationsen, 5%, 212 RD, opr. 113., obligationsen, 5%,212 RD, opr. 17., obligationslan, 5%,212 RD, opr.'17., obligationsldn, 5%, 212 RD, opr. 17., obligationslan, 5%, 212 RD, opr. 17., obligationslan, 5%, 212 RD, opr. '17.54., kontanflen, 5%, 235 RD, opr , kontanlan, 5%, 235 RD, opr , flexlan, 3,7356%, s ' ' i1A Restgald Kursverdi ' I O113A Varmeregnskab A conto varmebidrag Varmeudgifter Varmeregulering Side 13

13 Note Noter til regnskab Garantier og sikkerhedsstillelser Foreningen kautionerer for diverse andelshavernes lan i pengeinstitut i henhold til vedtegtemes bestemmelser herfor. Ejerpantebrev kr. 5. til fri dispositjon hos administrator. Side '14

14 '18. Vardiansettelse af andele Andelenes kan i henhold til lovgivningen maksinalt til den hojeste beregnet udfra en af de folgende tre metoder: Metode I - "Anskaffelsespris" Ejendommen males til anskaffelsesprisen med af efterfolgende forbedringer' og prioritetsgalden males til pantebrevsrestgeld. Metode 3 - "Eiendomsvurdering" Ejendommen males til den seneste offentlig ejendomsvurdering med afiorbedringer udfort efter vurderingen, og prioritetsgelden males til kursvardien af Foreningen kan frit velge mellem disse metoder. Anvendt pe foreningens forhold kan andelenes vardi opgores pe folgende meder: Egenkapital ifolge balance Balanceverdi ejendommen Ejendomsverdi pr. 1/126 Andelenes vardi Andelensamlede kvm. Maksimal andelsvardi Metode 2 - "Maglervurdering" Ejendommen m6les til 'handelsverdi", som opgjort af en ejendomsmagler (valuar), og prioritetsgelden meles til kursverdien af Ved overdragelse af en andel me vurderingen ikke vere mere end 18 meneder gamme Ejendomsvurdering ' '1.383 Bestyrelsen foreslar fglgende andelsverdi f ra generalforsamlingsdatoen Andelenes maksimale vetdi pt OO7 De af bestyrelsen skonnede fomgdne midler, der bor reserveres til dakning af renovering samt lsbende vedligeholdelsesopgaver udgsr: I dette forslag er der allerede ioretaget med kr '16 der er alsat i balancen. Andelsvardi for 26/7 Andelskurs for 26/ ',t18 Side 15

15 Andelsindskud Andelsnr Adresse I Haraldsgade '19 st. tv. 2 Haraldsgade '19 st. th. 3 Haraldsgade 19, 1- tv. 4 HaEldsgade 191. th. 5 Haraldsgade 19, 2. tv. + th. 7 Haraldsgade '19, 3. tv. A H.r.l.lc.r.la lo 1 rh g Haraldsgade '19,4. tv. 1 Haraldsgade '19, 4. th. I 1 Haraldsgade 2'1, st. tv. 12 Haraldsgade 21, st. th. 13 Haraldsgade 21, 1. tv. 14 Haraldsgade 21, '1. th. 15 Haraldsgade 21, 2. tu. 16 Haraldsgade 21, 2. th. 17 Haraldsgade 21, 3. tv. 18 Haraldsgade 21, 3. th. 19 Haraldsgade 2'1, 4. tv. 2 Haraldsgade 2'1, 4. th. 21 Haraldsgade 23, st. tv. 22 Haraldsgade 23, st. th. 23 Haraldsgade 23, 1. tv. 24 Haraldsgade 23, '1. th. 25 Haraldsgade 23,2. tv. 26 Haraldsgade 23, 2. th. 27 Haraldsgade 23, 3. tv. 28 Haraldsgade 23, 3. th. 2S Haraldsgade 23,4. tv. 3 Haraldsgade 23, 4. th. 31 Haraldsgade 25, st. tv. + th. 33 Haraldsgade 25, 1. tv. 34 Haraldsgade 25, 1. th. 35 Haraldsgade 25,2. tv. 36 Haraldsgade 25,2. th. 37 Haraldsgade 25, 3. tv. 38 Haraldsgade 25, 3. th. 39 Haraldsgade 25,4. tv. 4 Haraldsgade 25, 4. th. 41 Haraldsgade 27, st. tv. 42 Haraldsgade 27, st. th. 43 Haraldsgade 27, 1. tv. 44 Haraldsgade 27, 1. th. 45 Haraldsgade 27, 2. tv. 46 Haraldsgade 27,2. th. 47 Haraldsgade 27, 3. sal 49 Haraldsgade 27,4. tv. 5 Haraldsgade 27,4. th. Kvm l 122 Andelsverdi Kurs 't2.32, ' Side 16

16 51 Haraldsgade 29, st. tv. 52 Haraldsgade 29, st. th. 53 Haraldsgade 29, 1. tv. 54 Haraldsgade 29, 1. th. 55 Haraldsgade 29,2. tv. 56 Haraldsgade 29, 2. th. 57 Haraldsgade 29, 3. tv. 58 Haraldsgade 29, 3. th. 59 Haraldsgade 29,4. tv. 6 Haraldsgade 29, 4. th. Haraldsgade 31, st. iv. 62 HaEldsgade 3'1. st. th. 63 Haraldsgade tv. 64 Haraldsgade 31. L th. 65 Haraldsgade tv. 66 Haraldsgade th. 67 Haraldsgade 31, 3. tv. 68 Haraldsgade 31, 3. th. 69 Haraldsgade 31, 4. tv. 7 Haraldsgade 3'1, 4. th. 71 Haraldsgade 33, st. tv. 72 Haraldsgade 33, st. th. 73 Haraldsgade 33, 1. tv. 74 Haraldsgade 33, 'l. th. 75 Haraldsgade 33, 2. tv. 76 Haraldsgade 33, 2. th. 77 Haraldsgade 33, 3. tv. + th. 79 Haraldsgade 33,4. tv. 8 Haraldsgade 33,4. th. 81 Haraldsgade 35, st. tv. 82 Haraldsgade 35, st. th. 83 Haraldsgade 35, 1. tv. 84 Haraldsgade 35, 1. th. 85 Haraldsgade 35, 2. tv. 86 Haraldsgade 35, 2. th. 87 Haraldsgade 35, 3. tv. 88 Haraldsgade 35, 3. th. 89 Haraldsgade 35,4. tv. 9 Haraldsgade 35, 4. th. 9'1 Haraldsgade 37, st. tv. 92 Haraldsgade 37, st. th. 93 Haraldsgade 37, '1. tv. 94 Haraldsgade 37, 1. th. 95 Haraldsgade 37,2. tv. 96 Haraldsgade 37,2. th. 97 Haraldsgade 37,3. tv. 98 Haraldsgade 37, 3. th. 99 Haraldsgade 37,4. tv. + th. 11 Haraldsgade 39, st. tv. 12 Haraldsgade 39, st. th. 13 Haraldsgade 39, 1. tv. 6't 6't ,53 12,32,53 ' Side 17

17 14 Haraldsgade 39, '1. th. 15 Haraldsgade 39,2. tu. 16 Haraldsgade 39, 2. th. 17 Haraldsgade 39,3. tv. '18 Haraldsgade 39, 3. th. 11 Haraldsgade 39, 4. sal. 112 Haraldsgade 41, st. tv. + th. '113 Haraldsgade 41,'1. tv. 114 Haraldsgade 41, '1. th. 115 Haraldsgade 41, 2. tv. 116 Haraldsgade 41, 2. th. 117 Haraldsgade 4'1, 3. tv. 1'18 Haraldsgade 41, 3. th. 119 Haraldsgade 41, 4. tv. 12O Haraldsgade 41, 4. th. 121 Haraldsgade 43, st. tv. '122 Haraldsgade 43, st. th. 123 HaEldsgade 43, 1. tv. 124 Haraldsgade 43, 1. th. 126 Haraldsgade 43,2. sal 127 Haraldsgade 43, 3. tv. 128 Haraldsgade 43, 3. th. 129 Haraldsgade 43,4. tv. 13 Haraldsgade 43,4. th. 131 Haraldsgade 45, st. tu. 132 Haraldsgade 45, st. th. 133 Haraldsgade 45, 1. tv. 134 Haraldsgade 45, 1. th. 135 Hafaldsgade 45, 2. tv. 136 Haraldsgade 45, 2. th. 137 Haraldsgade 45, 3. tv. 138 Haraldsgade 45, 3. th. '139 Haraldsgade 45, 4. tv. 14 Haraldsgade 45,4. th. '141 Haraldsgade 47, st. tv. 142 Haraldsgade 47, st. th. 143 Haraldsgade 47, 1. tv. 144 Haraldsgade 47, 1. th. 145 Haraldsgade 47,2. tv. 146 Haraldsgade 47,2. th. 147 Haraldsgade 47,3. tv. 148 Haraldsgade 47, 3. th. 149 Haraldsgade 47,4. tv. 15 Haraldsgade 47, 4. th. '151 Haraldsgade 49, st. tv.+ th. 153 Haraldsgade 49, '1. tv. 154 Haraldsgade 49, L th. 155 Haraldsgade 49, 2. tv. 156 Haraldsgade 49, 2. th. 157 Haraldsgade 49, 3. tv. 158 Haraldsgade 49, 3. th 't2.32, ' s Side 1B

18 '159 Haraldsgade 49,4. tv. '16 Haraldsgade 49,4. th. 1 Haraldsgade 51, st. tv. 162 Haraldsgade 5'1, st. th. '163 Haraldsgade 51, 1. tv. 164 Haraldsgade 51, 1. th. 165 Haraldsgade 51, 2. tv. 166 Haraldsgade 51, 2. th. 167 Haraldsgade 51, 3. tv. 168 Haraldsgade 51, 3. th. 169 Haraldsgade 51, 4. tv. 17 Haraldsgade 51, 4. th ' 't Side 19

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen VrstoN Andelsbol i gforen i n gen Langager Arsregnskab 1. januar til 31. december 212 CVR nr. 17 76 11 1 Godkendt p6 foreningens generafigffig, den 1614 213 Timelision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR

REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR Per Kristiansen Tlf. 57561400 Registrerede Ba*gdrdsvej54 Fax:5752 6749 Revisorer REVISION 4140 Borup infooi borevision.dk FRR CVR-nr.10290430 Kobenhavns Solcellelaug I/S Vigerslev afdeling 1 ARSRAPPORT

Læs mere

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE 112 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON 3929 0800 TELEFAX

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al16 76 2000 Frederiksberg Telefon 39 46 60 00

@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al16 76 2000 Frederiksberg Telefon 39 46 60 00 @edrrrark Andelsbol igfore n i ngen Elbahus Arsrapport for?:ola Administrator: DEAS A/S Dirch Passers Al16 76 2 Frederiksberg Telefon 39 46 6 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789

Læs mere

TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 9. REGNSKABSAR

TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 9. REGNSKABSAR TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 2006 9. REGNSKABSAR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... Pitegninger Ledelsespitegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere