FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKELIGHEDEN TÆLLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKELIGHEDEN TÆLLER"

Transkript

1 NOVEMBER 2014 FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKELIGHEDEN TÆLLER Midtvejsevaluering af den socialøkonomiske virksomhed Topvirk

2 TopVirk: Vores virksomhed har opnået en fin balance. Børge Landgrebe Direktør TopVirk Telefon Henrik Dørum Souschef TopVirk Telefon: oplag maj 2015 Kontaktpersoner: Helle Thiele Partner, rådgivningschef Mobil: Else Rendbæk Senior manager Mobil: Jacob Askham-Christensen Manager, Ph.D. Mobil: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdens omspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 151 lande.

3 MIDTVEJSEVALUERING AF DEN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED TOPVIRK 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING METODE LÆSEVEJLEDNING TOPVIRK EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED TOPVIRKS ETABLERING, UDVIKLING, MARKEDSFØRING OG ORGANISERING SÆRLIGE UDFORDRINGER FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER OG SAMFUNDSØKONOMISK BÆREDYGTIGHED TOPVIRKS KURSUSAFDELING UDVIKLINGEN I SAMARBEJDET MED JOBCENTER FREDERIKSHAVN MÅLGRUPPERNE FOR PROJEKTFORLØBENE DEN BESKÆFTIGELSESFAGLIGE TILGANG I TOPVIRK EFFEKTEVALUERING SAMMENFATNING OG KONKLUSION... 64

4

5 MIDTVEJSEVALUERING AF DEN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED TOPVIRK INDLEDNING Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed, der er etableret som en selvejende institution i Frederikshavn Kommune og finansieret via satspuljemidler. I Topvirks satspuljeansøgning fremgår følgende målsætninger: Man ønsker at blive en dynamisk og bæredygtig virksomhed. Med bæredygtig menes i denne sammenhæng samfundsøkonomisk bæredygtig. Man vil ansætte mellem fleksjobbere i løbet af projektperioden. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Topvirk om at gennemføre en ekstern evaluering. BDO Consulting er i den forbindelse valgt som evaluator. Ud over en evaluering af målene i satspuljeansøgningen har STAR bedt BDO evaluere Topvirks anden aktør-virksomhed. Evalueringen gennemføres i to trin: Nærværende midtvejsevaluering og en slutevaluering, der afrapporteres primo 2016.

6 6

7 MIDTVEJSEVALUERING AF DEN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED TOPVIRK METODE Denne midtvejsevaluering bygger på en mixed-methods tilgang, hvor kvalitative metoder kombineres med kvantitative metoder med henblik på at opnå en evaluering med størst mulig udsagnskraft. Præmissen for valget af mixed methods er, at alle metoder har indbyggede skævheder og begrænsninger, der uundgåeligt vil afspejles i resultaterne. Fordelen ved at kombinere flere metodetilgange er, at det afbalancerer disse skævheder og begrænsninger, samtidig med at de forskellige metodiske tilgange styrker hinanden og dermed undersøgelsens samlede validitet. I denne evaluering underbygges og styrkes en kvantitativ dataindsamling af en kvalitativ afdækning. For at belyse de opnåede effekter af Topvirk benyttes en række forskellige datakilder og dataindsamlingsmetoder. På den måde validerer datakilderne hinanden. Denne fremgangsmåde vil i evalueringen blandt andet blive anvendt til at sikre etableringen af valide og underbyggede effektvurderinger 1 af indsatsen, hvor både effekten og forklaringen på effekten bliver behandlet gennem kvalitative og kvantitative data. Den kvantitative del af evalueringen udgøres af en kortlægning og analyse af deltagerne i Topvirks kursusenhed og deres fordeling i forhold til: Køn Alder Frafald/fravær Etnicitet Ydelsestype (ledighedsydelse/kontanthjælp) Arbejdsevnenorm Arbejdsmarkedsparathed Varighed på offentlige ydelser Progressionen i løbet af borgernes forløb hos Topvirk (i forhold til fx arbejdsidentitet, faglige færdigheder, sociale forhold, helbred og indflydelse på forløbet hos Topvirk) De kvalitative elementer i evalueringen består af observationsstudier, interviews og work-shops. Mere konkret indgår følgende elementer: Procesworkshops vedrørende etableringen af den socialøkonomiske virksomhed Topvirk og programteorien for arbejdet med borgere Interview med den daglige ledelse i Topvirk Interview med 5 borgere der er/har været tilknyttet Topvirk Interview med centrale aktører i 5 virksomheder der køber ydelser hos Topvirk Interview med centrale aktører i 5 virksomheder der via Topvirk modtager borgere i fleksjob Observation med borgere tilknyttet Topvirk. 1 I midtvejsevalueringen vil effektevalueringen bestå af en forløbsanalyse. I den afsluttende evaluering, hvor datagrundlaget forventes at være betydeligt større, vil effektevalueringen blive baseret på et kvasi-eksperimentelt design. Mere konkret forventer vi at anvende et propensity score matching design.

8 8

9 MIDTVEJSEVALUERING AF DEN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED TOPVIRK LÆSEVEJLEDNING Ud over dette indledende kapitel består midtvejsevalueringen af yderligere tre kapitler. 2. kapitel præsenterer Topvirk, herunder etableringen, udviklingen, markedsføringen og organiseringen samt de særlige udfordringer, der er for socialøkonomiske virksomheder, herunder i forhold til økonomisk bæredygtighed. Andet kapitel indeholder således en evaluering af de oprindelige mål i satspuljeansøgningen. 3. kapitel fokuserer på Topvirk som anden aktør på beskæftigelsesområdet i Frederikshavns Kommune. Kapitlet gennemgår udviklingen i samarbejdet med kommunen samt målgrupperne for indsatsen. Derudover præsenteres programteorien for arbejdet med borgerne og endelig kortlægges effekterne af indsatsen. Fjerde kapitel evaluerer med andre ord Topvirks anden aktør-virksomhed. 4. og afsluttende kapitel opsummerer kort rapportens overordnede konklusioner Læsere der blot ønsker en kort opsamling af midtvejsevalueringens resultater, kan med fordel springe frem til konklusionen på s. 64.

10 TOPVIRK EN SOCIAL ØKONOMISK VIRKSOMHED Socialøkonomiske virksomheder har eksisteret i en lang årrække i Danmark og i udlandet. Det overordnede kendetegn ved dem er, at det er en ny type private virksomheder, der primært ansætter personer med nedsat arbejdsevne og derfor har en særlig social profil samtidig med, at de eksisterer på et privat produktionsmarked og er underlagt markedsvilkårene om at levere konkurrencedygtige produkter. Virksomhederne er således kendetegnet ved både sociale motiver og privatøkonomiske interesser. Som udgangspunkt er en socialøkonomisk virksomhed ved etableringen stillet ligesom alle andre iværksættere, hvor der skal rejses kapital hos en bank eller anden investor på baggrund af en forretningsplan mv. Socialøkonomiske virksomheder har dog som Topvirk mulighed for at søge midler fra fonde, satspuljer, strukturfondsmidler etc. SFI kortlagde i 2013 de socialøkonomiske virksomheder i Danmark 2. Kortlægningen viste blandt andet, at omkring 25 procent af de ansatte i socialøkonomiske virksomheder var ansat på særlige vilkår. På dette punkt adskiller Topvirk sig markant fra den gennemsnitlige socialøkonomiske virksomhed, idet omkring 75 procent af medarbejderne er ansat på særlige vilkår. 2 SFI (2013): Socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

11 MIDTVEJSEVALUERING AF DEN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED TOPVIRK TOPVIRKS ETABLERING, UDVIKLING, MARKEDSFØRING OG ORGANISERING Topvirk er en af de socialøkonomiske virksomheder, som fik mulighed for at søge støtte i forbindelse med sin etablering i 2012, med et tilskud begrundet i aftalerne indgået ved satspuljeforhandlingerne i Arbejdet med at udarbejde Topvirks idégrundlag, mission og visioner er udviklet i en arbejdsgruppe, som blev sammensat i 2011 bestående af: Arbejdsmarkedsdirektør i Frederikshavn Kommune Flemming Søborg Centerleder for psykiatri og handicap i Frederikshavn Kommune Ulla Verner Den nuværende direktør for Topvirk Børge Landgrebe 3 Den nuværende souschef for Topvirk Henrik Dørum 4 Mette Neist, afdelingsleder for kontanthjælpsafdelingen Arbejdsgruppens indsats og tanker indgik efterfølgende i ansøgningen om satspuljemidler til etablering af en socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavns Kommune. Denne ansøgning blev fremsendt til Beskæftigelsesministeriet med Børge Landgrebe som ansøger i september 2011 i forbindelse med satspuljeforhandlingerne. Arbejdsgruppen fik i november 2011 tilsagn om, at ansøgningen var blevet imødekommet med en bevilling på 4,7 mio. i 2012, herefter 3,7 mio. i hvert af årerne (senere ændret til 3.8 mio. pr. år). Allerede ultimo 2011 blev forberedelserne til at etablere Topvirk iværksat; hvor arbejdet med at finde egnede lokaler var det første trin. Primo 2012 var de lokalemæssige forhold på plads. Den egentlige drift af Topvirk blev imidlertid først iværksat i andet kvartal 2012, hvor det første tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til etableringen blev frigivet. Herefter startede det reelle arbejde med markedsføringsaktiviteter og at skaffe kunder til produktionen. Som en del af de første opgaver startede det første projektforløb for ledighedsydelsesmodtagere 5 i juni måned 2012 efter aftale med Jobcenter Frederikshavn. Der blev i løbet af 2012 ansat 9 fleksjobbere til at håndtere projektforløb, bogføringsopgaver, pakkeopgaver, trykkerivirksomhed og vikarservice. Ud over ansættelse af fleksjobbere blev der indgået en aftale med en freelance bogholder i forhold til at udføre regnskabsopgaver for Topvirk og bistå i de udbudte bogholderiopgaver. Ultimo 2012 vurderede Topvirks ledelse, at der nu var tilstrækkelige aktiviteter og medarbejdere i Topvirk til yderligere udvidelse af aktiviteter. I 2013 blev aktiviteterne i samarbejde med Jobcenter Frederikshavn intensiveret om udvikling af projektforløb for ledighedsydelsesmodtagere med aftale om intensiv søgning efter fleksjob, og tillige blev der indgået en samarbejdsaftale om og udvikling af projektforløb for kontanthjælpsmodtagere, der 3 Børge Landgrebe har mange års erfaring som virksomhedskonsulent bag sig, blandt andet i Frederikshavn Kommune. Undervisning er ligeledes en af Børges spidskompetencer. Han har blandt andet undervist i iværksætteri, implementering og forløb for ledighedsydelsesmodtagere. Derudover har Børge en bred ledelseserfaring. Han var for eksempelvis direktør på Brønderslev Informatikcenter fra og afdelingschef i Markman fra Henrik Dørum har gennemført en række kurser i blandt andet ledelse, projektstyring og coaching. Han har ledelseserfaring som centerleder i HK Modul Data fra og fra Frederikshavns Tekniske Skole fra Her har opgaver som budgetlægning og opfølgning, regnskab, projektledelse og jobkonsulentfunktionen været i centrum. Derudover har han kompetencer inden for undervisning og coaching. 5 I andre publikationer omtales ledighedsmodtagere undertiden som ledige fleksjobbere eller borgere visiteret til fleksjob.

12 12 Topvirks produktion, administration og marketing Topvirks kursusafdeling Antal medarbejdere 2012 Påtrykning af tekst på tøjprodukter både julehjerter og kongekroner Mærkning og pakning af sæber og olier Projektforløb for ledighedsydelsesmodtagere 9 fleksjobbere 3 ordinært ansatte 2013 Malerarbejde Pick and pack lagerhotel Regnskab, rykkerprocedure og medlems administration Projektforløb for kontanthjælpsmodtagere (mænd over 30 år) Projektforløb for kontanthjælpsmodtagere (kvinder over 30 år) 10 fleksjobbere 5 ordinært ansatte 2014 Webarbejde, salg, kundeoptimering og markedsføring Produktion af ledningsnet til lifte Projektforløb for par hvor begge er kontanthjælpsmodtagere 15 fleksjobbere 6 ordinært ansatte 2015 Forventes: 20 fleksjobbere 6 ordinært ansatte var langt fra arbejdsmarkedet. Endvidere blev opgaveporteføljen udvidet med maleropgaver. Der blev etableret et komplet malerværksted med malerboks og indgået aftaler vedrørende større maleropgaver i I december 2013 blev der indledt forhandlinger med lokale virksomheder om at udvide opgaveporteføljen med en lagervirksomhed, der ud over lagerkapacitet indeholdt arbejdsfunktioner såsom lagerstyring, pakning og afsendelse af varer. Lagerhotellet blev etableret ultimo februar september 2014 flytter man dog sammen på 2 adresser. Pr. 1. august 2014 havde Topvirk 21 personer ansat, herunder 15 fleksjobbere. Figuren herover opsummerer kort udviklingen i Topvirks produktions samt administrations- og marketingafdeling samt deres kursusafdeling (kursusvirksomheden gennemgås mere udførligt i det næste kapitel). I takt med udviklingen af opgaveporteføljen opstod et behov for et større fysisk råderum. I den forbindelse har Topvirk udvidet sine fysiske aktiviteter til 3 adresser. I løbet af august- 6 Der er indgået en samarbejdsaftale med en privat virksomhed Denex A/S om større maleropgaver.

13 MIDTVEJSEVALUERING AF DEN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED TOPVIRK 13 Billederne herunder giver et indblik i de mangeartede opgaver, som medarbejderne i Topvirk i øjeblikket beskæftiger sig med.

14 14 På borgernes vej mod arbejdsmarkedet er det virkeligheden, der tæller, fortæller Tove, der er underviser på Topvirk. Der er tre primære formål med de forskellige virksomhedselementer i Topvirk. For det første skal de være med til at sikre Topvirk et økonomisk fundament. I den forbindelse er det afgørende, at produkterne sælges på arbejdsmarkedsvilkår og i konkurrence med lignende produkter - både i forhold til pris og kvalitet. Salg og produktion skal således sikre en økonomisk indtjening til Topvirk og fremadrettet sikre, at Topvirk bliver en samfundsøkonomisk bæredygtig virksomhed. For det andet skal de muliggøre ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. Produktionen drives primært af medarbejdere på særlige vilkår. Der er i den forbindelse et konstant fokus på, at medarbejderne producerer de produkter, der passer til netop deres skånehensyn. Endvidere er der fokus på rotation og variation i arbejdsopgaverne for de ansatte. Medarbejderne kan som altovervejende hovedregel udføre flere opgaver i produktionen. Der er imidlertid funktioner, som kræver specielle kvalifikationer, eksempelvis bogføring og undervisning, hvor opgaverne udføres af faguddannede medarbejdere. Der er forud for al produktion fokus på oplæring i arbejdsfunktionerne, så utryghed og usikkerhed minimeres for medarbejderne, inden der iværksættes nye opgaver. For det tredje skal etableringen af et virkelighedsnært arbejdsmiljø anvendes i den praksisnære afklaring af kursusdeltagerne i Topvirks kursusafdeling. Produktionen på Topvirk anvendes aktivt til at skabe et virkelighedsnært arbejdsmiljø, der tjener som en praksisnær platform for projektforløbene for ledige borgere. Der er en kontinuerlig udvikling i de opgaver, som Topvirk varetager, og der er allerede nye ideer og tanker om fremtidige arbejdsopgaver under udvikling. Ledelsen tilkendegiver, at udviklingen af ideerne ofte sker med de eksisterende opgaver som platform og i dialog med kunderne. Eksempelvis udviklede ideen med vikarservice sig i dialog med en kunde, de udførte tekstiltryk for. Ligeledes har regnskab- og bogholderifunktioner udviklet sig fra sin grundfunktion til at omfatte andre opgaver i relation til bogføringen, herunder opkrævningsvirksomhed og debitorstyring for små virksomheder. Det bærende i udviklingsprocessen med opgaverne er altid afgrænsningen i forhold til de ansattes kvalifikationer og skånehensyn. Iværksættes der nye opgaver, afprøves det med medarbejderne, og er det ikke muligt at løse opgaverne på grund af deres kompleksitet, tidskrav eller under hensynstagen til de nødvendige skånehensyn, påtager Topvirk sig ikke opgaven. Afgrænsningen er dog ikke altid i forhold til den eksisterende medarbejderstab. Deltagerne i projektforløbene bidrager også med deres kvalifikationer til udviklingen af nye opgaver. I nogle tilfælde ansættes de med henblik på at skabe deres eget job med de specielle kvalifikationer, de besidder. Et eksempel på dette er Topvirks nye telemarketingmedarbejder, der er ansat i fleksjob. Hun har selv været med til at udvikle telemarketingdelen i Topvirk og herunder skaffe de nødvendige kunder.

15 MIDTVEJSEVALUERING AF DEN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED TOPVIRK 15 Børge Landgrebe fra Topvirk formulerer deres tilgang til medarbejderne på følgende måde: Vi ser ressourcerne og ikke begrænsningerne hos mennesker, der ikke kan arbejde på fuld kraft. Vi beviser hver dag, at det kan lade sig gøre at have mange ansatte, som er i fleks- eller skånejob. Dermed lever vi på alle måder op til tidens trend ved at tage et stort socialt ansvar og alligevel fungere på markedet. Vi er sociale entreprenører til fingerspidserne 7 Der er således løbende opmærksomhed på nye opgaver, der kan udvide antallet af ansatte i fleksjob. Der er mange forskellige kompetencer hos de borgere, der tilkendes ledighedsydelse, og der er i Topvirks ledelse en overbevisning om, at der findes kompetencer og kvalifikationer hos de ledige, der kan bringes i spil i form af fleksjob i de lokale virksomheder. Dette forudsætter dog kendskab og tilknytning til virksomhederne i lokalområdet, og det er netop i forhold til dette, at markedsføringen af Topvirk er central. Markedsføring Et af målene for ledelsen i Topvirk er, at virksomheden med sin sociale profil skal synliggøres i lokalområdet. Topvirk ønsker at være det første, arbejdsmarkedets parter i lokalområdet tænker på, når der tales om det rummelige arbejdsmarked. Topvirks ledelse har i sine markedsføringsbestræbelser aktivt anvendt deres personlige netværk samt det kommunale og det erhvervsmæssige netværk i bestyrelsen. Ifølge Topvirks ledelse har deres store lokalkendskab og netværk dog ikke været en afgørende forudsætning for etableringen af Topvirk. Tværtimod peger Topvirks ledelse på, at Topvirk i princippet kunne have været etableret i en hvilken som helst kommune. Med andre ord er det altså mere Topvirks tilgang til markedsføringen frem for det eksisterende netværk, der bærer virksomheden. I markedsføringen har der endvidere været fokus på at anvende de digitale medier, radioudsendelser, den lokale presse og fyraftensarrangementer i Topvirks undervisningslokaler. Ud over at have oprettet en hjemmeside har Topvirk medvirket i to film, som begge ligger på metodevejviseren for Specialfunktionen job og handicap. Den første film fokuserer på det overordnede set-up i Topvirk, mens den anden film illustrerer metoden anvendt i projektforløbene 8. Den væsentligste del af markedsføringsindsatsen i etableringsfasen har dog været båret af ledelsen ved en personlig opsø 7 Uddrag fra Topvirks beskrivelse af mission og vision, Filmklippene kan findes her:

16 16 Topvirks organisationsdiagram Bestyrelse Ledelse Produktion Administration/ marketing m.v. Kursusafdeling Lagerhotel Tøjtryk Maler Bogholderi & regnskab It-hjemmesider m.v. Forløb for kontanthjælpsmodtagere Forløb for ledighedsydelsesmodtagere gende indsats i forhold til de lokale virksomheder. Ledelsens arbejde suppleres dog af endnu en jobkonsulent samt en telemarketingmedarbejder. Topvirk har haft to forskellige relationer til de lokale virksomheder. Nogle virksomheder har oprettet praktikpladser, løntilskudsstillinger og fleksjob til de kursister, der har været tilknyttet Topvirks kursusvirksomhed. Andre virksomheder har leveret opgaver til produktionen i Topvirk. I forbindelse med evalueringen er der gennemført interview med ti virksomhedsledere. Samtlige ledere berettede om en god og tæt kontakt til medarbejderne i Topvirk. Virksomhedsledere, der leverer opgaver til Topvirks produktion, understregede i den forbindelse den tillidsskabende og personlige kontakt som meget værdifuldt i samarbejdet. I det omfang der var kvalitetsmangler i produkterne, blev problemerne løst via en dialog med direktøren for Topvirk. I otte af virksomhederne havde Topvirk været den opsøgende part i forhold til samarbejdet. I forhold til de to øvrige virksomheder havde de hørt om Topvirk i lokalområdet via deres faglige netværk. Ingen af de interviewede kundevirksomheder anvendte i øvrigt deres samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Topvirk i markedsføringsøjemed. Fremadrettet er det hensigten, at den personlige kontakt, målrettet lokalområdet, bliver den bærende i markedsføringen af Topvirk. Ledelsen i Topvirk påpeger, at den personlige kontakt er tillidsskabende og samtidig giver mulighed for, at Topvirk kan få et indblik i virksomhedernes produktion og herved mulig heden for at afdække fremtidige opgaver for Topvirk. Efter denne gennemgang af etableringen, udviklingen og markedsføringen af Topvirk vil vi kort vende os mod den nuværende organisering af Topvirk. Organisering Som det er fremgået, har Topvirk gennemgået en rivende udvikling siden sin etablering i Virksomhedens nuværende organisations- og funktionsstruktur fremgår af ovenstående organisationsdiagram. Som det fremgår i organisationsdiagrammet er Topvirk opdelt i henholdsvis en produktionsafdeling, en afdeling for administration og marke ting samt en kursusafdeling. De tre afdelinger har dog tætte bånd, idet produktionsafdelingen og administrationsog marketingafdelingen fungerer som praksisnær afklaring for kursisterne, og kursusafdelingen omvendt leverer ledighedsydelsesmodtagere, der kan ansættes i de to afdelinger. I nedenstående afsnit vil vi kigge nærmere på ledelsens rolle i virksomheden.

17 MIDTVEJSEVALUERING AF DEN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED TOPVIRK 17 Driftsledelsens rolle Den driftsmæssige ledelse i Topvirk tegnes af direktøren Børge og souschefen Henrik. Ledelsesmæssigt er der et meget stort fokus på det sociale ansvar for medarbejderne, skånehensynene og fællesskabet på arbejdspladsen. De interviewede medarbejdere gav både i ord og engagerede fortællinger et billede af et godt arbejdsmiljø og et stor ejerskab til arbejdspladsen Topvirk. Det opfattes i denne sammenhæng som en selvfølgelighed, at skånehensyn er en del af dagligdagen. Vi har jo alle sammen skånehensyn, og vi ved, hvordan det er, og tager det naturligt over for hinanden, fortæller Børge. Ledelsesformen, som både medarbejdere og ledelsen beskriver i Topvirk, er baseret på gensidig tillid og forståelse for skånehensyn og en forventning om, at alle yder det, de kan. Samtidig er der fokus på arbejdsopgaverne, og at det er en rigtig arbejdsplads, hvor der skal ydes en arbejdsindsats. Henrik udtrykker det på følgende måde: Det er en del af arbejdslivet, at medarbejderne præsterer til grænsen af ydeevnen. I korte periode kan der præsenteres ud over ydeevnen, specielt op til afleveringsfrister men der er hele tiden fokus på, at det kun er i kortere perioder, og at medarbejderen kompenseres efterfølgende. Ledelsen har generelt en stor tillid til, at medarbejdergruppen yder deres ypperste. Når der opleves effektivitetsforskelle eller nedgang i effektivitet blandt medarbejderne, løses det ved ændrede opgaver. Har medarbejderen gjort det mulige indenfor sin arbejdsevne, så kan vi ikke forlange mere, fortæller Børge fra Topvirk Ledelsen har arbejdet meget med at etablere et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Topvirk er indrettet med ergonomiske arbejdspladser, rummelige undervisningslokaler, og virksomheden fremstår generelt lys, åben og imødekommende. Det gør sig også gældende for lagerhotellet, malerkabinen og de øvrige produktionsfaciliteter. Det psykiske arbejdsmiljø understøttes af, at der en gang om ugen er fælles morgenbord, og der er plads til alle. Kursisterne på Topvirk deltager også i dette

18 18 fællesskab, hvis det er muligt. Formålet med inddragelsen af kursisterne er at give dem de første indtryk af hverdagen på en arbejdsplads. Tonen mellem medarbejdere og ledelse kan beskrives som uformel, let, munter, nærværende, og humoren har altid sin egen plads ved bordet. Bestyrelsen har ligeledes en central understøttende rolle for virksomheden Topvirk, som vi vil komme nærmere ind på herunder. Bestyrelsens rolle Bestyrelsen i Topvirk består ud over direktøren og souschefen af to kommunale ledere 9 og to politikere, hvoraf den ene tillige er erhvervsleder. Formanden for bestyrelsen er en centerleder for handicap og psykiatri. Den anden kommunale leder er direktør for beskæftigelsesområdet. Begge embedsmænd har et indgående kendskab og viden om de udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Der afholdes fire årlige møder med den samlede bestyrelse, og i øvrigt inddrages bestyrelsen løbende, når specielle tiltag og aktiviteter besluttes. Herudover er der mindst et månedligt møde med bestyrelsesformanden, hvor forskellige emner drøftes og afklares. Bevæggrund for sammensætningen af bestyrelsen angives til at være en fælles interesse i socialøkonomiske virksomheder som virkemiddel i indsatsen for udsatte borgere. Bestyrelsen er endvidere opbygget omkring et indbyrdes personligt netværk og tidligere professionelle samarbejdsrelationer mellem formanden for bestyrelsen og direktøren og souschefen for Topvirk. Begge kommunale ledere har været involveret i etableringen af virksomheden og har deltaget i den arbejdsgruppe, der blev sammensat ved ansøgning om satspuljemidler. Begge ledere har medvirket i udformningen af virksomhedens idégrundlag, mission og vision. Der er således en bærende og grundlæggende fælles interesse hos bestyrelsesmedlemmerne i at understøtte de svageste grupper på arbejdsmarkedet via en socialøkonomisk virksomhed. Blandt ledelsen (direktøren og souschefen) i Topvirk er det opfattelsen, at bestyrelsessammensætningen i høj grad understøtter Topvirks målsætning. Det opfattes som væsentligt, at bestyrelsen er sammensat af både en erhvervsleder (og politiker) og kommunale embedsmænd. Denne bestyrelsessammensætning bidrager efter direktørens opfattelse med viden, erfaringer, kompetencer og forskellige perspektiver på, hvordan tingene kan gribes an. Den politiske repræsentation og de kommunale embedsmænd medvirker blandt andet til at skabe politisk kendskab, forståelse og goodwill for en socialøkonomisk virksomhed. Ledelsen har i bestyrelsesarbejdet fokus på at 9 Inddragelsen af kommunale ledere som for eksempel den kommunale Arbejdsmarkedsdirektør i bestyrelsen kan medføre et krydspres for ledere og medarbejdere i Jobcenteret i forhold til anvendelsen af Topvirk som anden aktør.

19 MIDTVEJSEVALUERING AF DEN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED TOPVIRK 19 være målrettet og konkret. Derudover opfattes samarbejdet og dynamikken i bestyrelsen som god og konstruktiv samt præget af samarbejdsvilje og enighed. Ledelsen i Topvirk føler, at de får meget sparring i bestyrelsesarbejdet og har herudover ønsket at involvere bestyrelsen yderligere i at være idé-genererende. Ledelsen i Topvirk betragter de kommunale repræsentanter i bestyrelsen som grundstammen i de gode relationer til kommunen, som er en vigtig samarbejdspartner og kunde. Det er ledelsens opfattelse, at det generelt er en god idé at have et godt samarbejde og gode relationer til kommunen, når der skal startes og drives en socialøkonomisk virksomhed. Specielt i forhold til at udvikle og drive projektforløb til ledige borgere er gode samarbejdsrelationer på både taktisk og operativt niveau i Jobcentret vigtigt. 10 Det er planlagt at udvide bestyrelsen med flere medlemmer og gerne med direktøren fra Erhvervsrådet og generelt med flere lokale erhvervsfolk. Inden vi runder kapitlet af, vil vi kigge nærmere på de særlige udfordringer, der er for socialøkonomiske virksomheder. 10 SFI, Socialøkonomiske virksomheder i Danmark, procent. af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen oplyser, at de oplever udfordringer omkring kommunikationen med Jobcenteret/kommunen og næsten 40 procent. oplyser, at de oplever udfordringer omkring samarbejdet mellem myndigheder.

20 SÆRLIGE UDFORDRINGER FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER OG SAMFUNDS- ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED Topvirk har igennem de sidste 2 år opbygget en produktion med en bred vifte af opgaver, der afsættes på markedsvilkår og hovedsagligt produceres af ansatte på særlige vilkår. Spændvidden og mangfoldigheden i produktionen skaber en rummelig arbejdsplads for en lang række medarbejdere med mange forskellige kompetencer og skånebehov. Samtidig anvendes bredden og mangfoldigheden i produktion som en virkelighedsnær opkvalificerings- og optræningsplatform for nogle af de mest sårbare mennesker i Frederikshavns Kommune. Som en af medarbejderne refererede om miljøet på Topvirk: Vi har et miljø, hvor det er okay at være sårbar men hvor vi inspirerer hinanden til at klø på. Etableringen og drift af en socialøkonomisk virksomhed har rigtig mange fordele men der er også nogle udfordringer, som har indflydelse på virksomhedens evne til at blive økonomisk bæredygtig. En af udfordringerne er tilrettelæggelse af arbejdstiden for medarbejderne. I dag lukker hovedparten af produktionen kl af hensyn til medarbejdernes nedsatte timetal og skånebehov. Produktionsapparat og lokaler står herved uudnyttede i lange perioder. Der er lige nu forsøg igang med toholdsskift i trykkeriafdelingen på frivillig basis og på medarbejdernes eget initiativ. Med en produktion med toholdsskift inden for normal arbejdstid kan produktionsapparat og lokaler udnyttes bedre. Det vil dog forsat resultere i flere skift inden for en normal arbejdstid end hos en konkurrerende virksomhed med ordinært ansatte. Alle skift i en produktion vil alt andet lige udløse ekstra omkostninger og stiller større krav til styringen af produktionen. Udviklingen af produktionen har bevirket, at Topvirk for øjeblikket har lokaler forskellige steder. Det resulterer både i et større ledelsesmæssigt ressourceforbrug og øget behov for ansatte på fuld tid, der er produktionsansvarlige for de forskellige opgaver og steder. Ledelsen forventer, at den fremtidige produktion forankres med kursus- og projektafdelingen, regnskab og administration, produktions- og montageafdelingen. Der vil dog forsat være behov for at udvikle produktionen for at tilgodese de lokale virksomheders behov. Hertil kommer ledelsens ambition om flere ansatte på særlige vilkår med forskellige kvalifikationer. Det stiller helt særlige krav til produktudviklingen. Herunder at produkterne udvikles og afprøves under hensyntagen til medarbejdernes skånehensyn. Der må forventes ekstra produktionsomkostninger til ekstra oplæring og træning, ekstern bistand til oplæring, prøveproduktioner og efterfølgende ordinært ansatte til at varetage produktion og produktansvar på fuld tid.

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Værdi på bundlinjen. Vi gør arbejdet for dig.. enkelt. Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed, der bl.a. beskæftiger mennesker, der er bevilget et

Værdi på bundlinjen. Vi gør arbejdet for dig.. enkelt. Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed, der bl.a. beskæftiger mennesker, der er bevilget et Værdi på bundlinjen og social ansvarlighed for din virksomhed Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed, der bl.a. beskæftiger mennesker, der er bevilget et fleksjob. Så når du bruger Topvirk, er du socialt

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere