PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg"

Transkript

1 PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

2 P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R

3 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN - EKSISTERENDE FORHOLD HISTORIE....9 BYGNINGSHØJDER...10 FORSLAGET - SITUATIONSPLAN SNIT MODELSTUDIER...20 INSPIRATION OG IDEER TIL FARVE, MATERIALE OG TEKSTUR...22 PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg 3

4 Kære Nabo til Øster Teglgårdsvej Ejeren af ejendommen Øster Teglgårdsvej har igangsat en undersøgelse af, hvorledes man kan udnytte området til beboelse. I forbindelse med opstarten af projektet og planarbejdet vil vi gerne høre jeres syn på områdets kvaliteter og jeres idéer til, hvorledes projektet kan bidrage positivt til området. I samme forbindelse vil vi gerne informere om forløbet i undersøgelserne. Derfor ville det glæde os at se jer Torsdag d. 28. november kl i villaen på Øster Teglgårdsvej 25 (det gule hus) til en uformel snak om områdets kvaliteter. Der vil blive serveret en lille forfriskning til arrangementet. Med venlig hilsen E+N Arkitektur A/S Jesper Back Mail: Mobil: (+45) INVITATION TIL DIALOGMØDE vedr. området på Øster Teglgårdsvej Rømerhus Skt. Clemens Torv Århus C 4

5 PROJEKTFORLØB Dette idéoplæg er resultatet af en række workshops lavet i samarbejde med Viborg Kommunes planafdeling med formål at undersøge muligheden for bebyggelse på Østre Teglgårdsvej Det resulterede i første omgang i ændring af områdets status i den aktuelle kommuneplan. Forud for udarbejdelsen af dette hæfte med idéforslag blev der i november 2013 på initiativ af bygherren Ove Glerup afholdt et dialogmøde med de omkringliggende naboer, for at få belyst deres syn på områdets kvaliteter og drøfte de nære naboers umiddelbare holdninger til muligheden for ny anvendelse og bebyggelse i området. Mødet blev afholdt i eksisterende bygninger på grunden og med stort fremmøde. I forbindelse med dialogmødet blev der ligeledes afholdt møde og inspicering af grund med planchef og repræsentant for planafdelingen i for Viborg Kommune, repræsentanter for den lokale Naturfredningsforening samt bygherres arkitektrådgivere. Formålet med mødet var at afstemme forventinger og afklare udfordringer ved ny anvendelse af området - for på den måde at samordne hensynet til helheden omkring søen samt muligheden for udvikling i området. Dialogmøde: noter med kommentarer fra naboer Workshop: markering af omfang og placering af ny bebyggelse på grund På denne baggrund har bygherre og arkitekter i workshop på stedet undersøgt mulighederne for placering af ny bebyggelse på grunden. Arbejdet foregik dels med udarbejdelse af modelmateriale, hvor overblik og helhed etableres, dels i skala 1:1 med markering af omfang og placering af bebyggelsen på grunden. Workshoppen indeholdte desuden en sejltur på Søndersø for at fastlægge bebyggelsens synlighed fra søsiden. Dette idéoplæg bygger på erfaringerne af workshops og efterfølgende bearbejdninger og har som hovedidé at sikre områdets kvaliteter i en fremtidig udvikling. PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg 5

6 GRUNDEN SET FRA SØSIDEN N A B O G R U N D O F F E N T L I G T N A B O G R U N D P R O J E K T - E K S I S T E R E N D E E K S I S T E R E N D E T V I L L I N G E H U S R E K R E A T I V T O M R Å D E G R U N D E N S T U E H U S A F T Æ G T S B O L I G T I L S T U E H U S 6

7 SITUATIONSPLAN EKSISTERENDE FORHOLD 1 : 1000 AREALOPGØRELSE GRUNDENS AREAL: MATRIKEL 5A: MATRIKEL 5K: M² M² SKELLINJE I ALT: M² TVILLINGE STUEHUS Kilde eksisterende arealer: ois.dk N A B O E J E N D O M T V I L L I N G E H U S T I L S T U E H U S GARAGE BYGNING AFTÆGTSBOLIG Ø S T E R T E G L G Å R D S V E J NABOGRUND MATR. 5A INDKØRSEL SØNDERSØ KASTANJE ALLÉ STUEHUS SKRÆNT A F T Æ G T S B O L I G LADEBYGNING VEJSPÆRRING MATR. 5K POPPEL TRÆ CARL PIPERS VEJ INDKØRSEL MINDRE BYGNINGER Ø S T E R T E G L G Å R D S V E J L A D E - O G S T A L D B Y G N I N G L O K A L G E N V E J NABOGRUND S Ø N D E R S Ø V E J S T U E H U S GRØNT AREAL M O S E V Æ N G E T S Ø N D E R S Ø V E J SKELLINJE OFFENTLIGT GRØNT AREAL P A R KBE B YGGE L SE VED SØN DERSØ 7 PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster - Ø Teglgårdsvej s ter T e glgårdsvej 25-27, 25-27, Viborg V iborg

8 8 LUFTFOTO CA 1:1000 STIPLET, HVID LINIE ANVISER GRUNDENS AREAL

9 HISTORIE Søerne ved Viborg er dannet under istiden for år siden og har været grundlag for tilblivelsen af byen. De første tegn på en by på dette sted leder helt tilbage til år 800. Helt tilbage i 1313 sørgede Kong Erik Menved for at vandstanden i Nørresø og Søndersø steg med 2 meter, så de to søer blev til én. Det blev gjort for at sikre vandstanden i voldene omkring borgen på Borgvolds Bakke. Søen blev først "delt" i to igen da der blev anlagt en træbro over søen i 1812 og senere med en dæmning hvor den eksisternede Randersvej i dag er placeret. Som det kan ses på nedenstående kort længst til venstre er der allerede tilbage i 1842 anlagt trafikale ruter, hvor Søndersøvej og Gl. Århus vej er placeret i dag. Når de to kort kombineres, som til højre, kan det ses at byen og industrien har udviklet sig mod syd. Dette kan have en sammenhæng med at jernbanen kom til byen i 1863, netop sydvest om Søndersø. Området har forvandlet sig fra at være et landområde med marker og enkelte større punktbebyggelser til at være parcelhuskvarter. Bygningerners udtryk er kendetegnet af punktbebyggelser i form af parcelhuse fra 1960 og frem til nu. Området sydøst for Øster Telgårdsvej er i dag åbent land med få bygninger, men Viborg Kommune har en plan om at udvide bystrukturen med en ny bydel med 1200 nye boliger. Fra 1647 blev der gravet ler og produceret teglsten i området. Teglværket var placeret vest for Øster Teglgårdsvej og til brændingen af stenene blev der gravet tørv længere syd for søen. Produktionen fortsatte frem til omkring Kortet viser en kombination af området ved den sydlige del af Søndersø i perioden sammenlagt med området som det ser ud i dag. Målebordsblad der viser området ved den sydlige del af Søndersø i Målebordsblad der viser området ved den sydlige del af Søndersø i Målebordsblad der viser området ved den sydlige del af Søndersø som det ser ud nu PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg 9

10 BYGNINGSHØJDE Det er projektets intention at tilpasse de mulige fremtidige bygningsvoluminer og højder til stedet og stedets skala. I området kan der iht. gældende kommuneplans rammer opføres 3½ etage på max. 15 m samlet højde. Dette volumen har projektet analyseret og vurderet de visuelle konsekvenser af i henhold til den almene definition i Kommuneinformations Håndbog for bygningsmyndigheder. På den baggrund konkluderes det at en bebyggelse med 3 etager + tilbagerykket penthouse med samlet højde på max. 13 m vil fremstå mindre og mere tilpasset til områdets skala. Derfor ansøges det om at arbejde videre med dette som principielle rammer. B Y G N I N G S H Ø J D E : 3 E T A G E R + T R E M P E L - E T A G E M A X - H Ø J D E I F A C A D E L I N I E : 1 5 M I G A V L E N B Y G N I N G S H Ø J D E : 3 E T A G E R + P E N T H O U S E M A X - H Ø J D E I F A C A D E L I N I E : 9 M 10

11 BYGNINGSHØJDE 3 E T A G E R + T R E M P E L - E T A G E 3 E T A G E R + P E N T H O U S E 3 E T A G E R + T R E M P E L - E T A G E 3 E T A G E R + T R E M P E L - E T A G E F A C A D E P O P S T A L T ; G A V L F A C A D E P O P S T A L T ; G A V L F A C A D E P O P S T A L T ; G A V L F A C A D E P O P S T A L T ; G A V L F A C A D E P O P S T A L T ; S I D E F A C A D E P O P S T A L T ; S I D E F A C A D E P O P S T A L T ; S I D E F A C A D E P O P S T A L T ; S I D E T A G P L A N T A G P L A N T A G P L A N T A G P L A N PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg 11

12 B Y G N I N G I B Y G N I N G I I B Y G N I N G I V P A R K E R I N G B Y G N I N G V I SITUATIONSPLAN 1 : 1000 NY SITUATIONSPLAN NY OFFENTLIG STI EKSISTERENDE TVILLINGE STUEHUS Ø S T E R T E G L G Å R D S V E J NY OFFENTLIG STI EKSISTERENDE KASTANJE ALLÉ B Y G N I N G I I I EKSISTERENDE STUEHUS I N D G A N G PARK AREAL POPPEL TRÆ B Y G N I N G V i I Ø S T E R T E G L G Å R D S V E J B Y G N I N G V INDKØRSEL KÆLDER BYGNING VI L O K A L G E N V E J L A V T L I G G E N D E N I V E A U S Ø N D E R S Ø V E J OFFENTLIGT GRØNT AREAL PLAN 1:1000 GRØNT AREAL SKELLINJE S Ø N D E R S Ø V E J 12 M O S E V Æ N G E T P A R KBE B YGGE L SE VED SØN DERSØ

13 AREALOPGØRELSE På baggrund af undersøgelser i workshops er der udarbejdet forslag til overordnet bebyggelsesplan. SITUATIONSPLAN 1 : 1000 GRUNDENS AREAL: HUS I: 2X140M 2 : HUS II: 2X140M 2 : HUS III: 3X256M 2 + 1X140M 2 : HUS IV: 3X256M 2 + 1X140M 2 : HUS V: 3X256M 2 + 1X140M 2 : HUS VI: 3X256M 2 + 1X140M 2 : HUS VII: 3X256M 2 + 1X140M 2 : EKSISTERENDE STUEHUS: I ALT: BEBYGGELSESPROCENT: M² 280 M² 280 M² 908 M² 908 M² 908 M² 908 M² 908 M² 350 M² 5450 M² 24,95 % Hovedidéen i bebyggelsesplanen er at skabe en parkbebyggelse, som ved placering af bygninger trækker sig visuelt tilbage fra søen og friholder grøn parklignende areal på grunden. En bærende værdi i forslaget er træbeplantningen langs søen og langs den sydlige del af grunden. Således afskærmes bygninger visuelt fra søen og der skabes en parklignende stemning på området. Den eksisterende hovedbygning søges bevaret som del af bebyggelsen og nye bygninger udformes i farver og materialer der nedtoner dem ift. oplevelse fra søen. Parkering placeres i kældre under bygninger samt ved nedsænkede afskærmede arealer. Der er primært ankomst og indkørsel i den sydvestlige del af grunden. Som del af projektet åbnes op for muligheden af etablering af offenlig tilgængelig sti langs søen. Kilde eksisterende arealer: ois.dk SIGTELINJER MOD VIBORG DOMKIRKE P A R KBE B YGGE L SE VED SØN DERSØ SITUATIONSPLAN 1 : 1000 ANTAL P-PLADSER PLACERING: HUS I: HUS II: HUS III: HUS IV: HUS V: HUS VI: HUS VII: TERRÆN: I ALT: PLADSER PR. BOLIGENHED: P: ,7 LEJL.: VISUEL FORBINDELSE PÅ TVÆRS AF GRUNDEN BEVARES P A R KBE B YGGE L SE VED SØN DERSØ PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg 13

14 B Y G N I N G I B Y G N I N G I I I B Y G N I N G I V B Y G N I N G V P A R K E R I N G B Y G N I N G V I B Y G N I N G V i I SITUATIONSPLAN 1 : 1000 NY SITUATIONSPLAN INKL. EKSISTERENDE BYGNINGER B S N I T NY OFFENTLIG STI EKSISTERENDE TVILLINGE STUEHUS EKSISTERENDE AFTÆGTSBOLIG C S N I T B Y G N I N G I I A Ø S T E R T E G L G Å R D S V E J EKSISTERENDE KASTANJE ALLÉ NY OFFENTLIG STI S N I T EKSISTERENDE STUEHUS EKSISTERENDE LADE- OG STALDBYGNING PARK AREAL POPPEL TRÆ EKSISTERENDE SMÅBYGNINGER Ø S T E R T E G L G Å R D S V E J L O K A L G E N V E J S N I T S Ø N D E R S Ø V E J C S N I T A S N I T OFFENTLIGT GRØNT AREAL B SKELLINJE 14 GRØNT AREAL PLAN 1:1000 STIPLEDE, ORANGE BYGNINGER ANVISER PLACERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER M O S E V Æ N G E T S Ø N D E R S Ø V E J P A R KBE B YGGE L SE VED SØN DERSØ

15 SNIT GENNEM NY SITUATIONSPLAN SNIT 1 : 500 SØNDERSØVEJ SKELLINJE LAVT LIGGENDE PARKERINGSNIVEAU BYGNING I I BAGGRUND BYGNING VI EKSISTERENDE STUEHUS I BAGGRUND MARKANT NIVEAUSPRING NY OFFENTLIG STI SØ SNIT A - A SNIT 1:500 PRINCIPSNIT - BYGNINGERS SYNLIGHED RA SØSIDEN PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ P- AØster R KBE Teglgårdsvej B YGGE 25-27, Viborg L SE VED SØN DERSØ - Ø s ter T e glgårdsvej 25-27, V iborg 15

16 SNIT GENNEM NY SITUATIONSPLAN SNIT 1 : 500 SØLINJE NY OFFENTLIG STI BYGNING II EKSISTERENDE STUEHUS I BAGGRUND BYGNING IV BYGNING V I BAGGRUND INDKØRSEL TIL PARKERINGS NIVEAU SKELLINJE SNIT B - B SNIT 1: P A R KBE B YGGE L SE VED SØN DERSØ - Ø s ter T e glgårdsvej 25-27, V iborg

17 SNIT 1 : 500 SLUGT SKELLINJE BYGNING VI I BAGGRUND BYGNING V I BAGGRUND BYGNING IV I BAGGRUND BYGNING III SKELLINJE EKSISTERENDE KASTANJETRÆS ALLÉ SNIT C - C SNIT 1:500 PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R KBE B YGGE L SE VED SØN DERSØ - Ø s ter T e glgårdsvej 25-27, V iborg 17

18 MODELSTUDIER 18

19 ARBEJDSMODEL Bebyggelsen set fra søsiden Bebyggelsen set fra Søndersøvej PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg 19

20 INSPIRATION TIL MATERIALE, FARVE OG TEKSTUR 20

21 B A R K - T E K S T U R E R V A R I A T I O N I F A R V E, T E K S T U R O G S T O F L I G H E D PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg 21

22 IDEER TIL MATERIALE, FARVE OG TEKSTUR T E G L I G R Å N U A N C E R V A R I A T I O N I T E K S T U R O G F O R M A T T R Æ S P Å N T E G L I G R Å N U A N C E R V A R I A T I O N I T E K S T U R O G F O R M A T 22

23 B E T O N - G L A T V A R I A T I O N I T E K S T U R O G S T O F L I G H E D K O M B I N A T I O N A F T E G L O G T R Æ S P Å N V A R I A T I O N I T Y N G D E, T E K S T U R O G S T O F L I G H E D F A C A D E M E D K L A T R E P L A N T E R N A T U R, T E K S T U R O G S T O F L I G H E D PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg 23

24 P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård

Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård Orientering om Forslag til tillæg nr. 36 i Kommune- og Miljøplanen Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang G Nørregade

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO MED LOKALPLANAFGRÆNSNING 1 REDEGØRELSE 2 INDLEDNING

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II 07. oktober 2014

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II 07. oktober 2014 Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II 07. oktober 2014 Til beboerne Frasalg af jordstykket, matrikel 25 ac, omfattende 10.235 m² som led i færdiggørelsen af visionen bag Helhedsplanen for Sorgenfrivang

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere