Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN MCL og CSA BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE Dato: BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE FAMILIE BEBOER UNGE

2 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen som et led i en pilotfase for at afprøve og tilpasse Koncept for brugerundersøgelser i Faaborg- Midtfyn Kommune. Staben Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) er projektansvarlig. Forberedelse, undersøgelse og afrapportering er sket i samarbejde med aftaleholdere og fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Fagsekretariatet og områdelederne har indgået i en løbende og konstruktiv dialog for at tilpasse spørgeskema, undersøgelsesforløbet og rapporten, og samarbejdet har i høj grad bidraget til at udvikle og sikre kvaliteten af konceptet for brugerundersøgelser. Formålet med at anvende brugerundersøgelser i Faaborg-Midtfyn Kommune er at inddrage brugernes opfattelse af kvalitet i serviceudviklingen af kommunens ydelser Undersøgelser af brugernes tilfredshed er et redskab til politikere, brugerbestyrelser, koncernledelse og aftaleholdere til at vurdere og udvikle serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Side Metode i brugerundersøgelsen 3 Opbygningen af spørgeskemaet 3 Hvordan skal jeg læse resultaterne? 4 Bearbejdning af datagrundlag 4 Undersøgelsens konklusioner i hovedtræk 5 Faktaspørgsmål 6 Sammenligning nationalt med undersøgelser fra Spørgsmål om frit valg af leverandør 14 Sammenligning mellem tilfredshed, alder og køn 15 Tilvalgsydelser 17 Aftaleholders bemærkninger og overvejelser om indsatser 18 Fagsekretariatets og fagchefens bemærkninger og overvejelser om 18 indsatser Side 2

3 Metode i brugerundersøgelsen Undersøgelsen af brugernes tilfredshed med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen er sket via et traditionelt papirspørgeskema. Undersøgelsesperioden var i ugerne i Målgruppen er modtagere af enten personlig pleje eller praktisk hjælp i eget hjem. Der er udsendt ca spørgeskemaer, og 732 er besvaret. Det giver en svarprocent på 47 %. Opbygningen af spørgeskemaet Strukturen i spørgeskemaet er interessent-orienteret i forhold til de dele af organisationen, der er med til at fastsætte mål og indsatser på området. Det betyder, at der bliver stillet spørgsmål ud fra tre forskellige rammer: En national ramme Denne ramme knytter sig særligt til politikernes overordnede perspektiv særligt med fokus på sammenligning med nationalt niveau og andre kommuner, når der er et sådant grundlag for det. En faglig ramme Her er særligt med fokus på det samlede fagområdes indsatser f.eks. alle skoler, børnehaver eller ældrecentre i kommunen En egen ramme Her er der en helt lokal forankring med fokus på de indsatser, der sker på den enkelte institution/område Typisk vil spørgsmålene i den nationale ramme være kvalitetssikret i den forstand, at spørgsmålene er taget fra lignende undersøgelser f.eks. nationale undersøgelser på fagområdet. De valgte svarmuligheder er ligeledes helt ens. Inden for den faglige ramme vil det typisk være fagchefen, der opstiller temaerne sammen med institutionerne/områderne, mens institutionerne/områderne selv opstiller spørgsmål inden for egen ramme ud fra deres lokale perspektiv. Brugerne vil ikke nødvendigvis bemærke det i deres besvarelse, men i efterbehandlingen af resultaterne, er det en stor fordel, at de forskellige interessenter får svar på det, de har brug for i forhold til prioritering af fremtidige indsatser. Hvordan skal jeg læse resultaterne? Beregning af tilfredshedsprocenter og indikatorer sker ud fra en 1 5 skala: Meget Utilfreds Hverken tilfreds eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/ ønsker ikke at svare Side 3

4 Den samlede tilfredshedsgrad bliver typisk opgjort ved, at man lægger antallet af meget tilfreds og tilfreds sammen, mens og meget bliver lagt sammen. Bearbejdning af datagrundlag Målgruppen er modtagere af enten personlig pleje eller praktisk hjælp i eget hjem. Der er udsendt ca antal spørgeskemaer, og 732 er besvaret. Det giver en svarprocent på 47 %, hvor målet er 40 %. Vurderingen er, at svarprocenten er tilstrækkelig til at give et retvisende billede af borgernes tilfredshed. Metodisk er det i sammenligningen mellem resultaterne i Faaborg-Midtfyn og den nationale undersøgelse vigtigt at bemærke, at den nationale undersøgelse i 2008 er gennemført via telefoninterviews, hvor undersøgelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune er gennemført med papirskema. Den telefoniske direkte kontakt til de ældre kan have indvirket positivt på resultatet i den nationale undersøgelse. I nærværende undersøgelse er det synliggjort, hvilken hjælp de ældre har fået ved udfyldelse af skemaet. Generelt er ubesvarede svarfelter trukket ud af undersøgelsens resultater. Det betyder, at selvom der er 732 besvarede skemaer, er det ikke alle spørgsmål, der har dette svargrundlag. Spørgeskemaet har taget udgangspunkt i kl-kompasset for at kunne sammenligne med de nationale undersøgelser. Side 4

5 Den nationale ramme Undersøgelsens konklusioner i hovedtræk Der er i forhold til den praktiske hjælp en samlet tilfredshed på 87 %, hvor 61 % er tilfredse og 26 % meget tilfredse. Hvor tilfreds er De med den praktiske hjælp alt i alt % % 2 3% 2% 8% meget hverken tilfreds eller tilfreds meget tilfreds For den personlige pleje er der en tilfredshed på 88 %, hvor 59 % er tilfredse og 29 % meget tilfredse. Hvor tilfreds er De med den personelige pleje alt i alt % % 2 3% meget 1% 8% hverken tilfreds eller tilfreds meget tilfreds I sammenligning med den nationale undersøgelse på baggrund af kvalitetsindikatorer er tilfredsheden i Faaborg-Midtfyn Kommune højere end det nationale niveau, når det gælder hvad medarbejderen når, når de er ude ved de ældre og antallet af forskellige medarbejdere - inden for den praktisk hjælp. Ellers er der en tendens til, at brugerne er en smule mindre tilfredse i Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til det nationale gennemsnit. I denne sammenhæng er der ikke taget højde for evt. forskelle i rammebetingelser, dvs. hvilke ressourcer, der er til rådighed i Faaborg-Midtfyn Kommune sammenlignet med andre kommuner. Side 5

6 Den nationale ramme Faktaspørgsmål Herunder er illustreret fordelingen af alder af de brugere, der har besvaret. Hvad er Deres alder? 45% % 3 25% 2 15% 13% 19% 23% 5% 5% 66 år eller under mellem 67 og 70 år mellem 71 og 79 år mellem 80 og 84 år 85 år og derover Fordelingen af køn ses i nedenstående. Af besvarelserne er 65 % kvinder og 35 % mænd. Hvad er deres køn? 7 65% % 3 2 Mand Kvinde I spørgsmålet om hvem der har hjulpet med at udfylde skemaet, har 44 % svaret at de ingen hjælp har fået. 29 % har fået hjælp af pårørende og fagpersonalet har hjulpet 25 % af de adspurgte. Side 6

7 Hvem hjælper dig med at udfylde dette skema? 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 5% 44% 29% 1% 25% 2% Ingen hjælp Pårørende Nabo Værge Fagpersonale Anden Af de adspurgte svarer 43 % ja til at de både modtager personlig og praktisk hjælp. 37 % svarer ja til, at de kun modtager praktisk hjælp, 18 % modtager kun personlig pleje og 4 % af de adspurgte modtager ingen hjælp. Modtager De enten praktisk hjælp eller personlig hjælp? 5 45% 4 35% 37% 43% 3 25% 2 15% 5% 16% 4% Ja, kun til praktisk hjælp Ja, kun personlig pleje Ja, til begge dele Nej I spørgsmålet hvor ofte de adspurgte får praktisk hjælp eller personlig pleje er der 22 % der modtager hjælp flere gange om dagen. 24 % får hjælp hver dag og 6 % modtager hjælp flere gange om ugen og 14 %. Hvor ofte får de praktisk hjælp eller personlig pleje? (f.eks. personlig pleje 3 gange ugentligt og praktisk hjælp 2 gange ugentligt = hjemmepleje 5 gange ugentligt) 35% 3 25% 22% 24% 33% 2 15% 14% 6% 5% 1% flere gange om dagen hver dag flere gange om ugen én gang om ugen hver 2. uge hver 3. uge eller sjældnere ved ikke Side 7

8 I forhold til på hvilket tidspunkt hjælpen bliver givet er følgende svar at, 99 % har svaret, at hjælpen bliver givet i tidsrummet dag - kl kl % får hjælp i tidsrummet aften mellem kl og 5 % har brug for hjælp i tidsrummet nat mellem kl På hvilket tidspunkt bliver hjælpen givet? (sæt f.eks. kryds ved både dag og aften, hvis det skifter) % % 2 Dag - mellem kl kl Aften - mellem kl og kl % Nat - mellem kl og kl I forhold til hvem det leverer den praktiske hjælp i brugernes hjem er det 73 % som har kommunal leverandør og 10 % har privat. 14 % har både kommunal og privat leverandør. Hvem leverer den praktiske hjælp i Deres hjem f.eks. hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb og madcservice? % Kommunal leverandør Private leverandører 14% Både kommunal og privat leverandør 2% Ved ikke Side 8

9 I nedenstående ses det, at 92 % benytter kommunal leverandørk, og at ingen af brugerne har valgt af benytte privat leverandør. 1 % af de adspurgte benytter både kommunal og privat leverandør og 7 % ved ikke hvilket leverandør de benytter. Hvem levere den perosnale pleje i Deres hjem, fx hjælp til bad, toilet, påklædning? % Kommunal leverandør 1% Private leverandører Både kommunal og privat leverandør 7% Ved ikke I forhold til fordelingen af besvarelserne om hvorvidt brugerne kender til muligheden for at kunne vælge mellem den kommunale og private leverandør, svarede 59 % ja og 41 % nej til dette spørgsmål. Kender De til muligheden for at kunne vælge mellem den kommunale og private leverandør? % % 3 2 Ja Nej I nedenstående ses det, at 40 % kender til muligheden for, at de kan benytte fleksibel hjemmehjælp. 60 % svarer nej Kender De muligheden for, at de kan benytte Dem af fleksibel hjemmehjælp? Ja Nej Side 9

10 Til spørgsmålet omkring hvorfra borgerne har hørt om ordningen om fleksibel hjemmehjælp svarer 32 % at de har hørt det fra kommunens visitator. 27 % har hørt det fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen, 18 % fra pårørende, ligeledes 18 % fra pressen. Hvorfra har de hørt om ordningen om fleksibel hjemmehjælp? Andre steder fra 18% Fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen 27% Fra kommunens visitator 32% Fra brev eller informationsmateriale fra kommunen Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk) Fra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade) 18% 18% 5% 15% 2 25% 3 35% I forhold til hvor vigtigt det er for borgerne, at en ordning som fleksibel hjemmehjælp eksisterer svarer 30 % ved ikke. 32 % mener at det er meget vigtigt eller vigtigt, 11 % svarer hverken vigtigt eller ikke vigtigt. 28 % svarer enten ikke vigtigt eller slet ikke vigtigt. Hvor vigtigt er det for Dem, at en ordning som fleksibel hjemmehjælp eksisterer? 35% 3 25% 2 18% 23% 3 15% 11% 9% 5% Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Side 10

11 Den nationale ramme Sammenligning nationalt med undersøgelser fra 2008 Kvalitetsindikatorer er beregningen af scoren fra 1 5 på de enkelte spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. Spørgsmålene vedrørende tilfredshed bliver altså i den forstand betragtet som indikatorer eller vejvisere i forhold til den overordnede tilfredshed alt i alt. Indikatorerne for undersøgelsen af tilfredsheden er opstillet i prioriteret rækkefølge ud fra differencen mellem scoren fra den nationale undersøgelse i 2008 og scoren hos hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tabellerne kan altså læses sådan, at jo højere en bestemt indikator står i tabellen jo bedre er resultatet sammenlignet med det nationale niveau. Inden for den praktiske hjælp fremgår det ved sammenligningen, at der er en tendens til at Faaborg-Midtfyn Kommune ligger under det nationale niveau bortset fra indikatorerne hvad medarbejderne når, når de er ude ved de ældre og antallet af forskellige medarbejdere, der kommer hos brugerne. Det skal dog siges, at differencerne er ganske små, og at sammenligningen viser, at de nationale tendenser svarer til udsvingene lokalt i Faaborg-midtfyn Kommune. Side 11

12 Tilfredshed med den praktiske hjælp score nationalt 2008 score FMK 2009 Score fra Indikatorer på tilfredshed Hvor tilfreds er De med hvor meget medarbejderen når, mens han/hun er hos Dem Hvor tilfreds er De med antallet af de forskellige medarbejdere i Deres hjem til den praktiske hjælp Hvor tilfreds er De med medarbejderens imødekommenhed over for individuelle ønsker i forbindelse med udførelsen af den praktiske hjælp Hvor tilfreds er De med medarbejderens personlige kontakt med Dem i den praktiske hjælp Hvor tilfreds er De med rengøringen Hvor tilfreds er De med tøjvask Hvor tilfreds er De med den praktiske hjælp alt i alt Hvor tilfreds er De med medarbejderens overholdelse af de aftalte tidspunkter til den praktiske hjælp Hvor tilfreds er De med indkøb Hvor tilfreds er De med stabiliteten i hjælpen, dvs. om hjælpen er ens uanset, hvem der kommer i Deres hjem Hvor tilfreds er De med madservice Hvor tilfreds er De med medarbejderens information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag Hvor tilfreds er De med mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører af praktisk hjælp Hvor tilfreds er De med kommunens information om hvilken praktisk hjælp De har ret til 3,93 3,98 3,56 3,61 4,12 4,11 4,21 4,17 3,96 3,92 4,14 4,08 4,12 4,04 4,02 3,92 4,09 3,96 3,79 3,65 3,92 3,77 4,01 3,86 3,96 3,77 3,63 3,42 Side 12

13 I forhold til tilfredsheden med den personlige pleje ligger Faaborg-Midtfyn Kommune generelt under det nationale niveau. Det skal dog siges, at differencerne er ganske små om end noget større end ved den praktiske hjælp. Sammenligningen viser, at de nationale tendenser svarer til udsvingene lokalt i Faaborg-midtfyn Kommune. Tilfredshed med den personlige pleje score nationalt 2008 score FMK 2009 Score fra Indikatorer på tilfredshed Hvor tilfreds er De med hjælp til toiletbesøg og øvrig toilette, fx etagevask, hårvask ved vaskekummen, i Hvor tilfreds er De med hjælp til bad Hvor tilfreds er De med medarbejderens overholdelse af de aftalte tidspunkter til den Hvor tilfreds er De med, hvor meget medarbejderen når, mens han/hun er hos Dem Hvor tilfreds er De med hjælp til af- og påklædning Hvor tilfreds er De med medarbejderens information, hvis hjælpen er forsinket eller skal Hvor tilfreds er De med medarbejderens personlige kontakt i forbindelse med den personlige pleje Hvor tilfreds er De med medarbejderens imødekommenhed over for individuelle ønsker og Hvor tilfreds er de med antallet af forskellige medarbejdere i Deres hjem til den personlige pleje Hvor tilfreds er De med stabiliteten i hjælpen, dvs. om hjælpen er ens uanset, hvem der kommer i Hvor tilfreds er De med mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører af personlig pleje Hvor tilfreds er De med den personlige pleje alt i alt Hvor tilfreds er De med kommunens information om, hvilken hjælp til personlig pleje, De har ret til 4,21 4,15 4,27 4,20 3,99 3,92 4,12 4,03 4,35 4,23 3,99 3,85 4,34 4,18 4,33 4,16 3,68 3,50 3,90 3,69 3,93 3,68 4,35 4,08 3,78 3,50 Side 13

14 Den nationale ramme Spørgsmål om frit valg af leverandør I spørgsmål om hvorfra brugerne har hørt om ordningen om frit valg af leverandør, har 37 % hørt om muligheden fra kommunens visitator, 22 % fra pressen, 21 % fra pårørende og 20 % fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen. 12 % har hørt om ordningen fra brev eller informationsmateriale fra kommunen. Hvorfra har De hørt om ordningen om frit valg af leverandør? Andre steder fra 15% Fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen 2 Fra kommunens visitator 37% Fra brev eller informationsmateriale fra kommunen 12% Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk) 21% Fra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade) 22% 5% 15% 2 25% 3 35% 4 I forhold til hvor vigtigt det er for brugeren, at en ordning som frit valg til leverandør af hjemmehjælp eksisterer svarer 24 % ved ikke. 30 % mener at det er meget vigtigt eller vigtigt, 15 % svarer hverken vigtigt eller ikke vigtigt og 33 % mener at det er ikke vigtigt eller slet ikke vigtigt. Hvor vigtigt er det for Dem, at en ordning som frit valg til leverandør af hjemmehjælp eksisterer? Ved ikke 24% Meget vigtigt 8% Vigtigt 22% Hverken vigtigt eller ikke vigtigt 15% Ikke vigtigt 18% Slet ikke vigtigt 13% 5% 15% 2 25% Side 14

15 Den nationale ramme Sammenligning mellem tilfredshed, alder og køn Tabellen herunder viser, at der er en tendens til, at tilfredsheden er stigende jo højere alderen er, hvor tilfredsheden hos brugerne fra 66 år eller under er på 71 %, 75 % hos brugerne mellem 67 og 70 år. I aldersgruppen mellem 71 og 79 år er tilfredsheden 83 % og 81 % i aldersgruppen mellem 80 og 84 år. Tilfredsheden i gruppen 85 år og derover på 87 %. Bemærk, at de ikke-valide svar fra ved ikke kategorien ikke er trukket fra den samlede tilfredshed, så man kan ikke umiddelbart sammenligne den samlede tilfredshed for hvert alderstrin med den samlede tilfredshed alt i alt. Sammenligning af tilfredshed med praktisk hjælp og alder Meget Utilfreds Hverken tilfreds eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/modtager ikke ydelsen år eller under mellem 67 og 70 år mellem 71 og 79 år mellem 80 og 84 år 85 år og derover Meget 1% 9% 1% 5% 2% Utilfreds 1% 3% 1% 2% Hverken tilfreds eller 14% 3% 6% 9% 7% Tilfreds 44% 44% 48% 61% 66% Meget tilfreds 27% 31% 35% 2 21% Ved ikke/modtager ikke ydelsen 12% 13% 7% 4% 3% Når man undersøger tilfredsheden med den personlige pleje i de forskellige aldersgrupper, er der ligesom i ovenstående en tendens til, at tilfredsheden er stigende jo højere alderen er. I aldersgruppen 66 år eller under er tilfredsheden med den personlige pleje 58 %. Side 15

16 Tilfredsheden hos brugerne mellem 67 og 70 år er 70 %. Brugerne mellem 71 og 79 år har en tilfredsgrad på 63 % og i gruppen mellem 80 og 84 år er 58 % tilfredse. I aldersgruppen 85 år og derover er tilfredsheden 72 %. Sammenligning tilfredshed med personlig pleje og alder Meget Utilfreds Hverken tilfreds eller Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/modtager ikke ydelsen år eller under mellem 67 og 70 år mellem 71 og 79 år mellem 80 og 84 år 85 år og derover Meget 1% 7% 1% 3% 2% Utilfreds 3% 1% 1% Hverken tilfreds eller 7% 4% 6% 7% 6% Tilfreds 37% 44% 32% 43% 51% Meget tilfreds 21% 26% 31% 15% 21% Ved ikke/modtager ikke ydelsen 31% 19% 29% 31% 19% I nedenstående ses en sammenligning af tilfredsheden med praktisk hjælp og køn. Fordelingen af tilfredsheden er meget ligeligt fordelt. 83 % ad de adspurgte mænd er enten tilfredse eller meget tilfredse og af kvinderne er 82 % tilfredse eller meget tilfredse. Sammenligning af praktisk hjælp og køn Meget Utilfreds Hverken tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/modt Mand 4% 1% 5% 52% 31% 7% Kvinde 2% 2% 9% 61% 21% 5% Mand Kvinde Side 16

17 I forhold til sammenligningen af tilfredsheden med personlig pleje og køn er tendensen til fordelingen meget jævn imellem mænd og kvinder. Både mænd og kvinder har en tilfredsgrad på 65 % Sammenligning af tilfredshed med personlig pleje og køn Mand Kvinde Meget Utilfreds Hverken tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/modt Mand 4% 1% 4% 37% 28% 25% Kvinde 2% 1% 7% 47% 18% 25% Fagområdets ramme Tilvalgsydelser I nedenstående ses besvarelserne for hvorvidt brugerne har benyttet tilvalgsydelsen, som de selv betaler. 89 % af de adspurgte svarer ja og 11 % svarer nej. Har De benyttet tilvalgsydelsen, som De selv betaler? % 11% Ja Nej Hvis ja, beskriv hvilke f.eks. oprydning efter gæster, opvask, oprydning i skab mv.:: Side 17

18 Aftaleholders bemærkninger og overvejelser om indsatser Brugerundersøgelsens svarprocent er på 47 %,( hvor målet er sat til 40 %). Faaborg-Midtfyn Kommunes Kvalitetsstandarder for området indeholder et servicemål på 90 % tilfredshed. Brugerundersøgelsens tilfredshedsprocent er opgjort til 87 / 88 %. Brugerundersøgelsen er gennemført ud fra den nationale model, hvor tilfredshedsresultatet i 2009 er opgjort til mellem 86 % og 92 % generelt. Set i relation til de nationale målepunkter og succeskriterier samt Faaborg-Midtfyn Kommunes eget tilfredshedsmål, anses resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen som værende tilfredsstillende. Dog med mulighed for forbedringer. Undersøgelsens indhold og resultater vil fremadrettet give mål og retning for videre tiltag indenfor fortsat kvalitetsudvikling af opgaveløsningen i Hjemmeplejen. Desuden er der sat fokus på - i samarbejde med EPO- at videreudvikle og optimere metoden/modellen for fremtidens brugerundersøgelser, især med henblik på at opkvalificere grundlaget for yderligere kvalitetsudvikling, f.eks i forhold til specifikke brugergrupper med særlige behov. Hanne Clemmensen og Marianne Kræmer Områdeledere i hjemmeplejen Ældrechefens bemærkninger og overvejelser om indsatser I relation til brugertilfredshedsundersøgelsens overordnede konklusioner, er det fagchefens opfattelse, at hjemmeplejen i overvejende grad leverer ydelserne til borgerne svarende til det politiske fastsatte serviceniveau. Brugertilfredshedsundersøgelsen giver naturligvis også anledning til refleksioner over, hvor og hvordan kvaliteten i hjemmeplejens leverede ydelser kan optimeres. Udover det daglige arbejde, der foregår i hjemmeplejen med, at udvikle kvaliteten i ydelserne til borgerne, vil der som følge af kommunalbestyrelsens vedtagne ældrepolitik blive igangsat yderligere konkrete initiativer og projektforløb, der skal understøtte denne udvikling. Ligeledes vil dette udviklingsarbejde blive en integreret del af fagchefens og aftaleholdernes drifts- og udviklingsaftale for 2010 med socialudvalget. Allan Christiansen Ældrechef Side 18

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN CSA og MCL

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2015 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 6 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Indholdstegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse 119. Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger Åbent - 27.42.00-P05-1-15 Resumé Frederiksberg Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i plejecentrene, resultaterne

Læs mere