KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER"

Transkript

1 Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

2 RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Revision 0 Dato Udarbejdet af Kristine Hillig og Allan Jensen Kontrolleret af Johnny Lund-Wendt Godkendt af Allan Jensen Beskrivelse Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm Ref Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F R:\2014\ \09 Analyse af skærmstrækninger\juli Analyse af skærmstrækninger\ køge Ringvej-Prioriteringsanalyse af skærmstrækninger rettelse docx

3 Prioritering af skærmstrækninger INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2. GRUNDLAG FOR PRIORITERINGEN 1 3. MODEL FOR PRIORITERING AF STØJSKÆRME 7 1. PRIORITERINGSANALYSEN 9 4. ANALYSE AF SKÆRMSTRÆKNINGER Bemærkninger vedr. etageboligområder Oversigt over analyseresultater 11 BILAG Strækning 1 Egedesvej Strækning 7 Lyngvej Strækning 9 Slåenvej Strækning 10 Lykkebækvej Strækning 11 Stensbjerghuse Strækning 12 Stensbjergvej Strækning 13 Glentevej Strækning 15 pedersvej Strækning 16 Ringvejen / Tøxensvej Strækning 17 Ringvejen Vest Strækning 19 Ringstedvej Strækning 22 Ringvejen / Sdr. Viaduktvej Strækning 23 Ringvejen / Marksvinget Strækning 25 Sdr. Viaduktvej Strækning 33 Bellisvej Strækning 34 Astersvej Strækning 44 ENGVEJ Strækning 45 Vordingborgvej / Valdemarsvej

4 Prioritering af skærmstrækninger 1 af INDLEDNING I forlængelse af borgermødet den 10. juni 2015 om trafikstøj langs Ringvejsstrækningen skal Køge Kommunes indsats for begrænsning af vejstøj i området fortsætte. Efterfølgende er der gennemført en proces for at fastlægge, hvordan indsatsen skal prioriteres. Det overvejes at anvende følgende virkemidler: Etablering af støjskærme på prioriterede strækninger Pulje, der giver tilskud til støjisolering af prioriterede, støjbelastede boliger. Dette notat indeholder et forslag til prioritering af de strækninger, der i 2017 skal tildeles en støjskærm. Den anvendte prioriteringsmodel er valgt af Køge Kommune blandt en række muligheder foreslået af Rambøll i notatet Prioritering af indsatsen, Modellen er nærmere beskrevet i det følgende. Grundlaget for Køge Kommunes indsats mod vejstøj er: Analyse af trafikstøj langs Ringvejsstrækningen i Køge, Sammenfattende rapport, version 1, Rambøll, 24. marts Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. Notat, Rambøll, 2. marts Borgermøde 10. juni Præsentation, Rambøll, 10. juni Borgermøde om vejstøj d. 10. juni Referat af spørgsmål på borgermøde. Notat, Rambøll, 1. juli Prioritering af indsatsen, notat, Rambøll, GRUNDLAG FOR PRIORITERINGEN Prioriteringsanalysen er udført ved brug af en model for trafikstøj langs Ringvejsstrækningen. Den er udarbejdet af Rambøll i Der er beskrevet i Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge, Sammenfattende rapport, 24. marts Rapporten indeholder oplysninger om vejstøj og de forudsætninger, der er anvendt for trafikken på vejene i undersøgelsesområdet. Der henvises til rapporten for detaljer, men her gengives til orientering de vigtigste forudsætninger: Støjmodellen beskriver forholdene i en fremtidig situation med følgende forudsætninger: Trafikken til og fra Campus Køge er fordoblet Skandinavisk Transport Center (STC) er udbygget og med ny vej til Egedesvej Køge Kyst-projektet er fuldt udbygget Køge Nord Station og dermed den nye jernbane København - Ringsted er taget i brug Køge Sygehus er udbygget Køge Bugtmotorvejen er udbygget og tilslutningsanlæg ved Egedesvej er taget i brug Effekten af de kommende støjskærme langs Køge Bugtmotorvejen indgår Trafikafvikling på Ringvejsstækningen er optimeret og hastigheden er nedsat til 60 km/t

5 Prioritering af skærmstrækninger 2 af 29 Lyngvej er udvidet mellem Stenbjergvej og motorvejen Stensbjergvej er udvidet til fire spor mellem Tigervej og Lyngvej. Figur 1 viser det område, der indgår i støjmodellen. Med farvesignaturer er vist, hvordan støjen fordeler sig i området.

6 Prioritering af skærmstrækninger 3 af 29 Figur 1. Oversigt over vejtrafikstøj i det undersøgte beregningsområde. Oversigtskortet viser bl.a., at Køge Bugtmotorvejen har stor betydning for støjforholdene i den nordlige del af det undersøgte område.

7 Prioritering af skærmstrækninger 4 af 29 Analysen fra marts 2015 omfattede en besigtigelse for at udpege de delstrækninger, hvor det er teknisk muligt at etablere støjskærme. Alle undersøgte strækninger kan findes på de to efterfølgende figurer (Figur 2 og Figur 3). Resultatet af den samlede analyse i marts 2015 er, at der er 19 skærmstrækninger med en samlet længde på ca meter, hvor det er praktisk muligt og relevant at etablere støjskærme (vist med grøn farve på Figur 2 og Figur 3). Andre 19 strækninger er ikke egnede til etablering af støjskærme, fordi bebyggelsen helt eller delvist har indkørsler direkte ud til den støjende vejstrækning eller fordi de allerede har støjbeskyttelse (vist med rød farve på Figur 2 og Figur 3). 11 strækninger er delvist egnede, men bør prioriteres lavt, fordi de er meget korte (dvs. lav omkostningseffektivitet), der er meget lidt plads til en støjskærm eller der er en forholdsvis lav støjbelastning af boligerne langs vejen (vist med gul farve på Figur 2 og Figur 3). 18 velegnede strækninger indgår i den prioriteringsanalyse, der nu er udført. Det drejer sig om følgende strækningen, som også kan findes på de efterfølgende to figurer (strækningens nummer er anført i parentes): Egedesvej (1) Lyngvej (7) Slåenvej (9) Lykkebækvej (10) Stensbjerhuse (11) Stensbjergvej (12) Glentevej (13) Pedersvej (15) Ringvejen / Tøxensvej (16) Ringvejen V (17) Ringstedvej (19) Ringvejen / Skovparken (22) Ringvejen / Marksvinget (23) Sdr. Viaduktvej (25) Bellisvej (33) Astersvej (34) Engvej (44) Valdemarsvej (45) Strækningen Ringvejen Ældreboliger (21), der er omtalt i analysen fra marts 2015, indgår ikke i den udførte analyse, da den i alt væsentligt omfatter en kommunal drevet institution.

8 Prioritering af skærmstrækninger 5 af 29 Figur 2. Oversigt over mulige skærmstrækninger, der er vurderet ved besigtigelser på stedet. Nordlig del af området. Rød: Strækningen er ikke egnet til en støjskærm. Gul: Strækningen er delvist egnet. Grøn: Strækningen er egnet og derfor omfattet af prioriteringsanalysen.

9 Prioritering af skærmstrækninger 6 af 29 Figur 3. Oversigt over mulige skærmstrækninger, der er vurderet ved besigtigelser på stedet. Sydlig del af området. Rød: Strækningen er ikke egnet til en støjskærm. Gul: Strækningen er delvist egnet. Grøn: Strækningen er egnet og derfor omfattet af prioriteringsanalysen.

10 Genefaktor Prioritering af skærmstrækninger 7 af MODEL FOR PRIORITERING AF STØJSKÆRME I støjmæssig sammenhæng er det almindelig praksis at arbejde med tre kategorier af boliger: Støj under 58 db : Ikke støjbelastet Støj mellem 58 db og 68 db : Støjbelastet Støj over 68 db : Stærkt støjbelastet. 58 db er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for nyt boligbyggeri. Den tekniske betegnelse for trafikstøj er L den, der er en vægtet middelværdi af støjniveauet i dagperioden, aftenperioden og natperioden. Der er mere information om støjniveauer og grænseværdier i Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge, Sammenfattende rapport, 24. marts Analyse af mulige skærmstrækninger langs Ringvejsstrækningen er baseret på følgende prioriteringsmodel: Boligområder, hvor en støjskærm giver den største reduktion i samlet støjgene pr. investeret krone prioriteres først. Modellen tager udgangspunkt i områder med høj støjgene (kombination af støjniveau og antal boliger), men tilgodeser de områder, hvor støjskærme giver mest støjdæmpning for pengene. Det er ikke nødvendigvis de områder, der har flest støjbelastede boliger. Støjgenen opgøres som støjbelastningstallet (SBT). Støjbelastningstallet for et område beregnes ved at fastlægge det individuelle støjniveau ved hver bolig i området. Denne opgørelse kombineres med en genefaktor (se Figur 4), der er et tal, som svarer til den oplevede støjgene ved et bestemt støjniveau. Summen af genefaktorerne for alle boliger i et område er støjbelastningstallet, som dermed er et udtryk for den samlede støjgene i området. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Genefaktorer for vejstøj Lden, db Vejstøj MST/VD 2010 Figur 4. Genefaktorkurve, der anvendes til beregning af støjbelastningstal. Fx har en bolig, der udsættes for 60 db en genefaktor på 0,1. En bolig, der udsættes for 65 db har en genefaktor på 0,2. Én bolig, der udsættes for 65 db, har altså samme støjgene som to boliger, der begge udsættes for 60 db.

11 Prioritering af skærmstrækninger 8 af 29 I prioriteringsmodellen indgår støjskærmens pris (der fremfor alt afhænger af skærmens længde). En god effekt af en forholdsvis kort skærm kan derfor få en høj prioritet selvom skærmen berører færre boliger end en længere skærm. Analysen er udført med en forudsætning om, at der i alle tilfælde er tale om en 3,5 meter høj støjskærm, der koster kroner pr. meter støjskærm. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at variere priserne. Højden på 3,5 meter er valgt som et typisk udgangspunkt. Ved en detaljeret projektering kan højden optimeres støjmæssigt og ud fra æstetiske hensyn. De anvendte kroner pr. løbende meter støjskærm er baseret på typiske omkostninger for støjskærmprojekter. Ved den endelige projektering vil der formentlig vise sig forhold, som påvirker prisen for de enkelte skærmstrækninger opad eller nedad. Prisen omfatter planlægning, forundersøgelser, fundering, udgifter til entreprenør, projektering og tilsyn samt bygherreadministration og uforudseelige udgifter. Eventuel beplantning og afvanding er ikke omfattet. Det er også forudsat, at støjskærmene udføres i materialer på vejsiden, der ikke kan reflektere støj over på den anden side af vejen. Det er dog ikke nødvendigt på alle strækninger, men er et aspekt, der kan tages stilling til ved den endelige planlægning og projektering. Oplevelsen af ændringer i støjen kan være vanskelig at beskrive med ord, men Figur 5 er et forsøg på det. Tabellen indeholder eksempler på metoder til dæmpning af støjen, hvis en oplevet ændring skal opnås. Som eksempel vil en hørbar, men lille ændring i støjniveauet, kræve, at 50 % af trafikken fjernes eller, at hastigheden sænkes med 20 km/t. Ændring i støjniveau Oplevet ændring 1 db En meget lille ændring 3 db En hørbar, men lille ændring 5 db En væsentlig og tydelig ændring 10 db Stor ændring Lyder som en halvering/fordobling 20 db En meget stor ændring Metoder til opnåelse af dæmpningen Fjerne 25 % af trafikken eller sænke hastigheden med 10 km/t Fjerne 50 % af trafikken eller sænke hastigheden med 20 km/t Fjerne 65 % af trafikken eller anvende støjskærme Fjerne 90 % af trafikken eller anvende høje støjskærme eller støjvolde Fjerne 99 % af trafikken eller bygge etageboliger med lukkede gårdrum Figur 5. Oplevelse af ændringer i støjniveauer.

12 Prioritering af skærmstrækninger 9 af PRIORITERINGSANALYSEN For hver skærmstrækning er der udført en opgørelse af støjen ved alle boliger i 1. til 3. husrække langs den mulige støjskærm i to situationer: Eksisterende forhold uden støjskærm Eksisterende forhold med indregning af en 3,5 meter høj støjskærm. Opgørelsen er baseret på en beregning af vejstøjniveauet på boligernes facader i stueetagen. For etageboliger er støjen dog beregnet på facaden af den enkelte bolig i boligens faktiske højde over terræn. Ved analysen er anvendt det højeste støjniveau på facaden af hver enkelt bolig. Til illustration er der endvidere udarbejdet et støjkort, som viser, hvordan støjen fordeler sig langs de enkelte strækninger med og uden støjskærm. Støjen er vist 1,5 meter over terræn og viser derfor forholdene på udendørs opholdsarealer. En støjskærm kan også have effekt for boliger, der ligger i 4. husrække eller længere væk, men effekten er mindre. Samtidig er disse boliger også mindre udsatte for vejstøj i det hele taget. Opgørelsen omfatter følgende oplysninger: Antallet af boliger udsat for støj over 58 db (støjbelastede) Antallet af boliger udsat for støj over 68 db (stærkt støjbelastede) Støjbelastningstal (SBT). Den samlede reduktion af støjbelastningstallet for alle boliger, der indgår i opgørelsen Antal boliger med forbedring over 7 db som følge af en støjskærm Antal boliger med forbedring over 3 db som følge af en støjskærm. Samlet pris af støjskærm (med en forudsætning om kroner pr. meter skærm) Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) Pris/bolig, der får en forbedring, der er mere end 3 db. Antallet af boliger, der er udsat for støj over 58 db er inkl. de boliger, der udsættes for støj over 68 db. Antallet af boliger, der opnår en forbedring på mere end 3 db er inkl. de boliger, der opnår en forbedring på mere end 7 db. Opgørelsen af antallet af boliger, der får en forbedring på henholdsvis 3 db og 7 db giver et indtryk af, hvor mange boliger, der som minimum får en hørbar ændring (3 db eller mere) og, hvor mange, der får en væsentlig og tydelig eller stor ændring. En ændring, der er mindre end 3 db, er så lille, at det vil være en skuffelse for beboerne. Den står heller ikke mål med støjskærmens pris og det visuelle indgreb i lokalområdet. Antallet af boliger, der får gavn af en støjskæm, bør ikke alene være grundlag for prioriteringen. Hvis man kun anvender dette tal, vil lange støjskærme være de mest fordelagtige, fordi de berører flere boliger end en kortere skærm. Men lange støjskærme er også dyrere. En kortere skærm kan derfor være mere omkostningseffektiv (pris/bolig). Det er fx tilfældet, hvis de berørte boliger ligger tættere langs den korte skærm end langs den lange skærm. Man bør derfor som udgangspunkt lægge vægt på prisen pr. bolig, der får en forbedring, fordi det afspejler, hvor man får mest for pengene.

13 Prioritering af skærmstrækninger 10 af 29 Det er imidlertid også et ønske, at de mest støjbelastede boliger tilgodeses. Det opnås ved at anvende genekurven for vejstøj, der er mere stejl ved høje støjniveauer (se Figur 4). Det betyder, at en ændring i støjniveauet på fx 3 db ved høje støjniveauer har større effekt på støjbelastningstallet end en ændring på 3 db ved lavere støjniveauer. Det afspejler, at en forbedring af forholdene ved høje støjniveauer har større betydning for vejstøjens geneeffekter og helbredseffekter end en tilsvarende forbedring ved lavere støjniveauer. Dette hensyn indgår i prioriteringen, hvis man anvender SBT-forbedringen og pris/sbt som grundlag for prioriteringen. Hvis man kun anvender prisen pr. boliger, vil en forbedring ved lave støjniveau have samme vægt som en tilsvarende forbedring ved høje støjniveauer. Det er derfor Rambølls anbefaling, at anvende pris/sbt som grundlag for prioriteringen. Antallet af boliger, der får en forbedring, er imidlertid et godt supplement til den lidt komplicerede SBTmodel, når man skal sammenligne skærmstrækningerne. Andre forhold, der har betydning for en støjskærms samlede virkning, er højdeforskellene mellem vejbaner, støjskærm og boliger sammen med afstanden mellem vejbanerne og støjskærmen og mellem støjskærmen og boligerne. Endelig kan det have stor betydning, hvis der er støj fra andre veje i området, som ikke påvirkes af støjskærmen. Det kan fx være krydsende veje eller Køge Bugt motorvejen, som påvirker store område i Køge med vejstøj. 5. ANALYSE AF SKÆRMSTRÆKNINGER I dette afsnit præsenteres analysens resultater. De omfatter for hver undersøgt strækning: Støjkort med og uden støjskærm Nøgletal for støjbelastede boliger og støjbelastningstal Støjmæssig forbedring. Alle resultaterne er indsat på de følgende sider. På enkelte strækninger kan en støjskærm afbryde en offentlig stiforbindelse. I disse tilfælde kan der indbygges en åbning i skærmen, som både giver stiadgang og opretholder støjskærmens virkning. Den præcise udformning fastlægges dog først i en senere fase. De konkrete lokaliteter er markeret på de kort, der er indsat i det følgende. 5.1 Bemærkninger vedr. etageboligområder De fleste analyserede skærmstrækninger løber langs områder med enfamiliehuse. Der er dog enkelte strækninger langs etageejendomme. Det er karakteristisk, at etageboliger ligger tættere end enfamiliehuse. Det betyder alt andet lige, at en støjskærm langs et etageboligområde kan være til gavn for flere boliger end en tilsvarende skærm langs et område med enfamiliehuse. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at en støjskærm har størst virkning på udendørs opholdsarealer og for boliger i stuetagen. Ved højere etager aftager virkningen. Selvom analysen tager højde for denne forskel i støjskærmens virkning ved forskellige etagehøjder, er det tre områder med etageboliger, der har den bedste omkostningseffektivitet. Ved overvejelse om at etablere støjskærme langs etageboligområder, bør det afklares om beboerne anvender de udendørs opholdsarealer og derfor vil have gavn af et lavere støjniveau. Det kan her indgå, at et lavere støjniveau kan medføre, at området blive mere attraktivt. Hvis der derimod ikke er behov for eller interesse for at begrænse støj på udendørs arealer, så bør det overvejes om de egentlige boliger beskyttes bedre mod støj ved brug af støjisolering (bedre vinduer etc.).

14 Prioritering af skærmstrækninger 11 af Oversigt over analyseresultater Figur 6 er en oversigt over analysens resultater. Oversigten er prioriteret efter omkostningseffektivitet, dvs. med den laveste pris for forbedret støjbelastningstal (SBT) øverst. Der er følgende særlige bemærkninger til enkelte strækninger: Stensbjerghuse (11): Køge Bugt motorvejen spreder støj ind over store områder i Køge. Det kan påvirke den støjdæmpning, der kan opnås, hvis man etablerer støjskærme langs andre veje. Det er især tydeligt for strækning 11, hvor en støjskærm vil få bemærkelsesværdig lille effekt. Der er således ingen boliger, der vil opnå en forbedring over 3 db. Stensbjergvej (12): Etageboligområde med så mange boliger på strækningen, at der opnås en forholdsvis god omkostningseffektivitet. Se bemærkninger ovenfor om etageboligområder. Ringvejen/Skovparken (22): Etageboligområde med et stort antal boliger på strækningen, der får gavn af støjskærmen. Det medfører en særlig god omkostningseffektivitet (lav pris for den samlede forbedring af SBT og lav pris pr. bolig med forbedring). Se bemærkninger ovenfor om etageboligområder. Astersvej (34): Skærmstrækningen omfatter både enfamiliehuse og etageboliger. De mange etageboliger medfører en omkostningseffektivitet, der er bedre end strækninger udelukkende med enfamiliehuse. Se bemærkninger ovenfor om etageboligområder. Skærmstrækning Strækningens nummer er angivet i parentes og kan findes på oversigtekortene Figur 2 og Figur 3 Antal støjbelastede boliger (over 58 db) uden støjskærm Skærmstrækningen Længde Meter Pris Kroner Pris pr. SBTforbedring Kroner Pris pr. bolig med forbedring over 3 db Kroner Ringvejen / Skovparken (22) Astersvej (34) Stensbjergvej (12) Egedesvej (1) Ringvejen / Marksvinget (23) Slåenvej (9) Bellisvej (33) Valdemarsvej (45) Pedersvej (15) Engvej (44) Glentevej (13) Ringvejen / Tøxensvej (16) Ringvejen V (17) Lykkebækvej (10) Lyngvej (7) Sdr. Viaduktvej (25) Ringstedvej (19) Stensbjerghuse (11) Figur 6. Oversigt over analyseresultater. Listen er prioriteret efter den laveste pris for reduktion af støjbelastningstallet (SBT).

15 Prioritering af skærmstrækninger 12 af 29 STRÆKNING 1 EGEDESVEJ Åbning til sti Antal boliger udsat for 68 db eller mere 6 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere 21 7 Støjbelastningstal (SBT) 7,1 3,6 Reduktion af støjbelastningstal 3,5 Antal boliger med forbedring over 7 db 13 Antal boliger med forbedring over 3 db 17 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

16 Prioritering af skærmstrækninger 13 af 29 STRÆKNING 7 LYNGVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 1 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal (SBT) 4,9 4,0 Reduktion af støjbelastningstal 0,9 Antal boliger med forbedring over 7 db 0 Antal boliger med forbedring over 3 db 10 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

17 Prioritering af skærmstrækninger 14 af 29 STRÆKNING 9 SLÅENVEJ Åbning til sti Antal boliger udsat for 68 db eller mere 1 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere 13 1 Støjbelastningstal (SBT) 2,6 1,2 Reduktion af støjbelastningstal 1,4 Antal boliger med forbedring over 7 db 5 Antal boliger med forbedring over 3 db 9 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

18 Prioritering af skærmstrækninger 15 af 29 STRÆKNING 10 LYKKEBÆKVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 0 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere 20 5 Støjbelastningstal (SBT) 2,98 2,43 Reduktion af støjbelastningstal 0,55 Antal boliger med forbedring over 7 db 0 Antal boliger med forbedring over 3 db 2 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

19 Prioritering af skærmstrækninger 16 af 29 STRÆKNING 11 STENSBJERGHUSE Antal boliger udsat for 68 db eller mere 0 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal (SBT) 3,0 3,0 Reduktion af støjbelastningstal 0,0 Antal boliger med forbedring over 7 db 0 Antal boliger med forbedring over 3 db 0 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db -

20 Prioritering af skærmstrækninger 17 af 29 STRÆKNING 12 STENSBJERGVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 2 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere 51 2 Støjbelastningstal (SBT) 11,4 8,1 Reduktion af støjbelastningstal 3,4 Antal boliger med forbedring over 7 db 6 Antal boliger med forbedring over 3 db 31 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

21 Prioritering af skærmstrækninger 18 af 29 STRÆKNING 13 GLENTEVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 0 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal (SBT) 3,2 2,4 Reduktion af støjbelastningstal 0,8 Antal boliger med forbedring over 7 db 0 Antal boliger med forbedring over 3 db 6 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

22 Prioritering af skærmstrækninger 19 af 29 STRÆKNING 15 PEDERSVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 0 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal (SBT) 3,3 2,1 Reduktion af støjbelastningstal 1,2 Antal boliger med forbedring over 7 db 0 Antal boliger med forbedring over 3 db 12 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

23 Prioritering af skærmstrækninger 20 af 29 STRÆKNING 16 RINGVEJEN / TØXENSVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 0 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal (SBT) 6,9 4,0 Reduktion af støjbelastningstal 2,9 Antal boliger med forbedring over 7 db 0 Antal boliger med forbedring over 3 db 37 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

24 Prioritering af skærmstrækninger 21 af 29 STRÆKNING 17 RINGVEJEN VEST Antal boliger udsat for 68 db eller mere 0 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal (SBT) 7,9 4,7 Reduktion af støjbelastningstal 3,2 Antal boliger med forbedring over 7 db 1 Antal boliger med forbedring over 3 db 31 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

25 Prioritering af skærmstrækninger 22 af 29 STRÆKNING 19 RINGSTEDVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 0 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere 7 0 Støjbelastningstal (SBT) 0,9 0,5 Reduktion af støjbelastningstal 0,4 Antal boliger med forbedring over 7 db 0 Antal boliger med forbedring over 3 db 7 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

26 Prioritering af skærmstrækninger 23 af 29 STRÆKNING 22 RINGVEJEN / SKOVPARKEN Antal boliger udsat for 68 db eller mere Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal (SBT) 34,8 22,5 Reduktion af støjbelastningstal 12,3 Antal boliger med forbedring over 7 db 10 Antal boliger med forbedring over 3 db 102 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

27 Prioritering af skærmstrækninger 24 af 29 STRÆKNING 23 RINGVEJEN / MARKSVINGET Åbning til sti Antal boliger udsat for 68 db eller mere 5 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal (SBT) 8,6 4,3 Reduktion af støjbelastningstal 4,3 Antal boliger med forbedring over 7 db 6 Antal boliger med forbedring over 3 db 23 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

28 Prioritering af skærmstrækninger 25 af 29 STRÆKNING 25 SDR. VIADUKTVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 0 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere 4 2 Støjbelastningstal (SBT) 1,0 0,6 Reduktion af støjbelastningstal 0,4 Antal boliger med forbedring over 7 db 1 Antal boliger med forbedring over 3 db 3 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

29 Prioritering af skærmstrækninger 26 af 29 STRÆKNING 33 BELLISVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 1 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal (SBT) 4,84 2,26 Reduktion af støjbelastningstal 2,57 Antal boliger med forbedring over 7 db 5 Antal boliger med forbedring over 3 db 20 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

30 Prioritering af skærmstrækninger 27 af 29 STRÆKNING 34 ASTERSVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 3 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere Støjbelastningstal (SBT) 11,1 4,9 Reduktion af støjbelastningstal 6,2 Antal boliger med forbedring over 7 db 4 Antal boliger med forbedring over 3 db 68 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

31 Prioritering af skærmstrækninger 28 af 29 STRÆKNING 44 ENGVEJ Antal boliger udsat for 68 db eller mere 0 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere 8 5 Støjbelastningstal (SBT) 2,1 1,1 Reduktion af støjbelastningstal 1,0 Antal boliger med forbedring over 7 db 3 Antal boliger med forbedring over 3 db 6 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

32 Prioritering af skærmstrækninger 29 af 29 STRÆKNING 45 VORDINGBORGVEJ / VALDEMARSVEJ Åbning til sti Antal boliger udsat for 68 db eller mere 0 0 Antal boliger udsat for 58 db eller mere 10 0 Støjbelastningstal (SBT) 2,2 0,8 Reduktion af støjbelastningstal 1,4 Antal boliger med forbedring over 7 db 8 Antal boliger med forbedring over 3 db 10 Samlet pris af støjskærm kr Pris/SBT (Pris for reduktion med 1 SBT) kr Pris/bolig med forbedring over 3 db kr

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN ANALYSE AF TRAFIKSTØJ

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN ANALYSE AF TRAFIKSTØJ Til Køge Kommune Dokumenttype Sammenfattende rapport, version 1 Dato Marts 2015 Analyse af trafikstøj langs ringvejsstrækningen i Køge KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN ANALYSE AF TRAFIKSTØJ RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj

NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Fra MST folder NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj Allan Jensen, Rambøll, Englandsgade 25, 5100 Odense C +45 6542 5812, aaj@ramboll.dk Hvor meget støj er der?

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud.

En støjkonsulent besigtiger boligerne og beskriver de tekniske løsninger, der kan opnå tilskud. NOTAT Projekt Kunde Ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2016-08-12 Til Paula Meldgaard Fra Rambøll, Rói Hansen Administrative retningslinjer for ny støjpulje 2016 i Hvidovre Kommune

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Referat af åbent borgermøde d. 9/10-2014 på Køge Rådhus samt generel information om byggeprocessen: Bestyrelsen deltog på det åbne borgermøde, hvor hele planlægningen, vvmundersøgelsen

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

2. etape af Kalundborgmotorvejen

2. etape af Kalundborgmotorvejen 2. etape af Kalundborgmotorvejen - Referat af 1. møde i Naboforum 6. april 2016 Dato 12. april 2016 Sagsbehandler AEL Mail ael@vd.dk Telefon 7244 3621 Dokument 16/04813-1 Side 1/5 Emne Naboforum 1. møde,

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje

NOTAT - UDKAST. 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje NOTAT - UDKAST Projekt Kunde Støjpulje i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10 Til Fra Allan Jensen 1. Forslag til administrative retningslinier for en støjpulje i Hvidovre Kommune Dato 2014-04-10

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER

RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER Til Vejdirektoratet Dokumenttype Fagnotat Dato Juni 2015 RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER Revision 2 Dato 08-06-2015

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Til Femern A/S Dokumenttype Rambøll-Arup-TEC Rapport Dato Februar 2015 MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Revision 1 Dato 2015/02/25 Udarbejdet

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 13. januar 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene:

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 13. januar 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål og svar Lyngby-Taarbæk Kommune har den 13. januar 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til Spørgsmål 1. Kan jeres landinspektør fremsende en dwg-fil over områderne målfast og med koter? 2. Foreligger

Læs mere