Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0"

Transkript

1 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION oktober 2014

2 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU Kvalitetskrav til underviserne på AMU Vejledning til hvordan kvalitetskravene efterleves Internt audit egen kontrol Uanmeldte audits Anmeldte audits Tjekliste til anmeldt intern audit af AMU undervisning Tjekliste til uanmeldt intern audit af amu undervisning Ekstern audit ekstern kontrol Tjekliste til AMU-underviser Uddannelsesplaner Eksempel på uddannelsesplan Eksempel på uddannelsesplan Udlægning af AMU-mål til andre skoler Aftale om udlagt undervisning Audit på udlagt undervisning Checkliste audit på udlagt undervisning Dokumentation af administrationen Dokumentationskrav og art og omfang... 28

3 2 1.0 Kvalitetssystemet for AMU Der er på AMU-området formuleret en række love og retningslinjer for AMU. Herunder skal især fremhæves Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 1 Skolen har valgt at etablere et kvalitetssystem for AMU, som fastlægger: Hvordan vi når vores kvalitetsmål for AMU Hvordan vi opfanger og registrerer afvigelser i forhold til kvalitetsmål Hvordan vi sikrer, at der gennemføres nødvendige kvalitetsforbedringer Hvordan vi lever op til den gældende lovgivning De retningslinjer der er beskrevet i det foreliggende materiale er de mest relevante emner for skolens ansatte, der skal leve op til de beskrevne kvalitetskrav. Der er således et regelsæt for ledelse og undervisere, der skal overholdes i forbindelse med AMU-opgaver samt politikker, der skal følges. Endvidere bliver der systematisk fulgt op på kvaliteten af AU-kvaliteten. Dette sker via audits, kontrol af dokumentation og opfølgning på nøgletal. Ved afvigelser aftales og gennemføres de nødvendige forbedringer. Kvalitetssystemet for AMU i skolens samlede kvalitetssystem Kvalitetssystemet for AMU er en udbygning af den beskrivelse, der findes i skolens overordnede kvalitetssystem. Kvalitetssystemet for AMU følger i princippet PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act). Undervisningen på AMU planlægges i overensstemmelse med gældende lovgivning og den målsætning, som skolen har fastlagt for undervisningens resultater. Undervisningen gennemføres i henhold til den planlagte aktivitet og de opsatte retningslinjer. Undervisningen følges op i både proces og resultat. Endelig reageres der på afvigelser og måltal ved at der opstilles eller aftales konkrete handlingsplaner. Kvalitetsmålene for AMU på Herningsholm Erhvervsskole er følgende: At læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har mulighed for at lære det, der er kursets formål (Viskvalitet.dk spørgsmål nummer 11) har en tilfredshedsmåling på minimum 4,0 Kursets faglige niveau (Viskvalitet.dk spørgsmål nummer 12) har en tilfredshedsmåling på minimum 4,0. Skolens kvalitetssystem og kvalitetsmål kan ses på skolens hjemmeside under Kvalitet. Skolens generelle kvalitetssystem og Kvalitetssystemet for AMU revideres efter behov. De to systemer gennemgås dog mindst en gang årligt, typisk i maj og juni. 1 Senest fra december 2013, UVM

4 3 Organisation og ansvarsfordeling Efteruddannelseschefen for Herningsholm Erhvervsskoles virksomheds- og kursuscenter har det overordnede ansvar for AMU. Herunder de tværinstitutionelle projekter indenfor VEU-området, det tværgående programansvar for AMU og udliciteringsaftaler vedrørende AMU-fag. Uddannelseslederne for de konkrete afdelinger, der er involveret i AMU har det daglige ansvar for, at AMU tilrettelægges, gennemføres og dokumenteres i henhold til gældende regler. Uddannelseslederne fungerer endvidere som controllere og foretager anmeldt auditering i forhold til egen og udlagt undervisning. Skolens kvalitetsansvarlige er i samarbejde med efteruddannelseschefen ansvarlig for implementering, vedligeholdelse og drift af AMU-delen af skolens kvalitetssystem. Skolens kvalitetsansvarlige står endvidere for den uanmeldte audit på skolen, mens efteruddannelseschefen står for kvalitetskontrol af kriminalforsorgen. Skolens kvalitetsansvarlige sørger for at tjeklister, skabeloner og kvalitetssystem er opdaterede og tilgængelige på fælles drev. Afdelingsleder for Kundecenteret udtager de kurser, der skal auditeres en gang i kvartalet. Det drejer om mindst 5 % af alle kurser fordelt på anmeldte og uanmeldte auditeringer både internt, udlagt undervisning og kriminalforsorgen. Kundecenteret kontrollerer efter gennemførelse af hvert kursus om kvalitetsmålene er nået. Hvis det gennemsnitlige tal er under 3,5 kontaktes efteruddannelseschefen, som herefter har en dialog med uddannelseslederen. Dokumentstyring Alle gældende kvalitetssikringsdokumenter ligger samlet på skolens I-drev og er således tilgængelig for alle skolens medarbejdere. Dokumenterne vedligeholdes af følgende: Skolens kvalitetsansvarlige: - Beskrivelse af skolens kvalitetssystem for AMU - Kvalitetskrav til ansatte som arbejder med AMU - Dokumenter, skabeloner og tjeklister til kvalitetskontrol af AMU undervisning - Dokumentation vedrørende gældende lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger m.v. Kundecenteret: - Al dokumentation vedrørende udlagt undervisning - Dokumenter til kvalitetskontrol af administrationen - Når kundecenteret opretter et kursus, opretter de samtidigt en mappe på I- drevet\ Uddannelsesplaner-AMU. Mappen er navngivet med det entydige

5 4 kviknummer. Åbent værksted har dog sin egen mappe, der er gældende indtil et halvt år. Underviserne: - Uddannelsesplan, udfyldt, underskrevet og indscannet tjekliste og eventuelt undervisningsmateriale knyttet til hvert enkelt kursus ligger under kursets kviknummer.

6 5 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU Herningsholm Erhvervsskole udbyder mange forskellige AMU-uddannelser. Skolen er i den forbindelse underlagt en række lovkrav herunder krav til dokumentation. Det kan få meget alvorlige konsekvenser for skolen, hvis lovkravene ikke overholdes. Derfor er det særligt vigtigt, at underviser lever op til de her beskrevne kvalitetskrav. Der vil blive fulgt op på, om kvalitetskravene efterleves. Dette vil ske dels ved intern auditering og dels ved eksternt audit fra Ministeriet for Børn og Undervisning eller skoler fra hvilke AMU-faget er udlagt. INDEN KURSET: 1. Udarbejde uddannelsesplan i overensstemmelse med kursets handlingsorienterede målbeskrivelse og normerede varighed. 2. Afstemme præsentation og undervisningsmateriale med kursets målbeskrivelse 3. Sikre sig, at man kan se en deltagerliste samt en tilstedeværelsesregistrering på Efteruddannelse.dk UNDER KURSET: 1. Gennemføre undervisningen i overensstemmelse med kursets handlingsorienterede målbeskrivelse og normerede varighed. Et kursus normerede varighed kan ikke afkortes samlet for et hold, og afkortning af uddannelsestid for én deltager kan forud for kurset kun ske efter gennemførelse af en individuel kompetencevurdering. En hel undervisningsdag udgør altid 7,4 klokketime inklusiv pauser. 2. Gennemgå titel, handlingsorienterede mål og indhold for kurset ved opstart samt tilbyde kursisterne afklaring af basale færdigheder (FVU) 3. Følge op på, om kursisterne er mødt ved starten af hver kursusdag. Fremmøde registreres i Efteruddannelse.dk. Hvis en kursist forlader kurset, skal dette også registreres i Efteruddannelse.dk. 4. Inden sidste kursusdag sikres, at man har modtaget det rette antal beviser samt evalueringskoder fra kundecentret. 5. Underskrivelse af beviserne. 6. På sidste kursusdag skal kursisterne have evalueret kurset i Viskvalitet.dk. 7. Udlevere beviser til kursister, der har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat. Husk at registrere dette på Efteruddannelse.dk. 8. Der afleveres skriftlige begrundelser for kursister, der ikke har nået de handlingsorienterede mål til kundecentret. En skriftlig begrundelse anføres endvidere i tekstfelt ved fremmøderegistreringen i Efteruddannelse.dk 9. Gemme uddannelsesplan i kursets mappe på I-drevet/ Uddannelsesplaner- AMU. Når kundecenteret opretter et kursus, opretter de samtidigt en mappe, hvor kursusmateriale, uddannelsesplan og audit kan ligge. Det gør de på I-

7 6 drevet\uddannelsesplaner AMU\område fx tømrer. Mappen er navngivet med det entydige kvik-nummer EFTER KURSET: 1. Gemme undervisningsmateriale, opgaver m.v. i kursets mappe på I-drevet. 2. Ud printe, udfylde og underskrive tjekliste. Tjeklisten findes på I-drevet Uddannelsesplaner-AMU. 3. Indscanne og gemme tjeklisten i kursets mappe på I-drevet Såfremt evalueringsskemaerne er udfyldt på papir, afleveres disse straks til kundecentret. 5. Overskydende beviser afleveres til kundecentret. 6. Se kursisternes evaluering af kurset. Opbevaringspligt Alle relevante bilag og dokumentationer skal skolen opbevare i minimum 5 år efter kursusafholdelse. 2.1 VEJLEDNING TIL HVORDAN KVALITETSKRAVENE EFTERLEVES UDDANNELSESPLAN: Der er ingen bestemte formkrav til uddannelsesplanen. Det anbefales dog at anvende den vedlagte skabelon se afsnit 5. Vælges anvendelse af egen skabelon, skal den som minimum indeholde samme informationer som afsnit 5. TILSTEDEVÆRELSESREGISTRERING: Al tilstedeværelsesregistrering skal ske i Efteruddannelse.dk. Undtagelsesvist kan der anvendes en papirbaseret registrering af tilstedeværelse. Denne afleveres i umiddelbar forlængelse af kursets afslutning, eller hvis det er et kursus, der strækker sig over flere uger hver fredag i kursusugerne. 2 Dog kan kurser kørt som Åbent værksted gøre det hvert halve år. Det er alle uddannelsesplaner, der skal ligge på I-drevet \Uddannelsesplaner AMU. Det gælder også Åbent værksted.

8 7 Husk at give kundecentret besked, hvis ikke alle er mødt på første kursusdag. Dette skal ske inden kl , så der er mulighed for at tilbyde en ledig plads til én på en evt. venteliste. HVIS EN KURSIST SKAL AFKORTES I TIDEN: Afkortning af uddannelsestid forud for kurset kan kun ske efter gennemførelse af en individuel vurdering i forhold til de handlingsorienterede målbeskrivelser. Under kursus kan det ske for enkeltkursister, hvis det handlingsorienterede mål er nået. AFKLARING AF BASALE FÆRDIGHEDER: Alle kursister skal på første kursusdag tilbydes en test af basale færdigheder eller anvises, hvor det kan ske. UDLEVERING AF AMU-BEVIS: Det er underviseren, der vurderer om kursisterne kan få udleveret AMU-bevis. Det vil sige, at de har erhvervet de rette kompetencer således som beskrevet i de handlingsorienterede mål. Underviserens plan for dette skal kunne læses ud af uddannelsesplan. Hvis AMU-bevis ikke kan udleveres, skal der laves en skriftlig begrundelse herfor jf. afsnit 2. EVALUERING AF KURSET I VISKVALITET.DK : Kursisterne logger på nedenstående hjemmeside med en kode. Koden modtages fra kundecentret. Hvis man undtagelsesvist har aftalt med kundecenteret, at kursisterne besvarer skemaet i papirform, afleveres de udfyldte spørgeskemaer på sidste kursusdag, således at administrationen straks kan indtaste resultatet. Det forventes, at underviseren løbende følger op på resultatet af evalueringerne og justerer sin undervisning, hvis dette er nødvendigt Hvis kursisterne på grund af tekniske problemer bliver forhindret i at besvare spørgeskemaet i Viskvalitet.dk, skal kundecentret kontaktes. De vil så hjælpe med at dokumentere, at det ikke var muligt at foretage evalueringen elektronisk.

9 8 3.0 Internt audit egen kontrol Der vil løbende foregå interne kontrolbesøg anmeldte såvel som uanmeldte! 3.1 UANMELDTE AUDITS På uanmeldte besøg vil der blive fulgt op på undervisningstid og deltagerantal. Afdelingslederen fra Kundecenteret udtrækker holdene i det pågældende kvartal. Holdnavn sendes til skolens kvalitetsansvarlige, som foretager audit. Skolens kvalitetsansvarlige foretager ca. 4 uanmeldte besøg pr. kvartal. Skemaet uanmeldt intern audit udfyldes og arkiveres hos Kvalitet. Kopi sendes til den pågældende afdelingsleder. 3.2 ANMELDTE AUDITS På anmeldte besøg vil der blive fulgt op på undervisningens planlægning og gennemførelse. De anmeldte besøg vil altid ske efter aftale med den pågældende underviser. Målet er 4 audits pr kvartal. Afdelingslederen fra Kundecenteret udtrækker holdene i det pågældende kvartal. Holdnavn sendes til uddannelseslederne, som foretager interne audit. Efteruddannelseschefen fortager audits på kriminalforsorgen og uddannelseslederne foretager audits på udlagte kurser. Der føres audits på undervisningens planlægning, undervisningens gennemførelse samt administration. Som dokumentation udfyldes og underskrives skemaet anmeldt intern audit. Øvrige bilag til dokumentation vedlægges. Materialet arkiveres hos Kvalitet. Efteruddannelseschefen og skolens kvalitetsansvarlige vil, såfremt audit ikke er tilfredsstillende, tage en samtale med den pågældende uddannelsesleder med henblik på at justere undervisningens tilrettelæggelse eller andet.

10 9 3.3 TJEKLISTE TIL ANMELDT INTERN AUDIT AF AMU UNDERVISNING Skole AMU mål AMU holdnavn Afholdelsesdage Underviser Inden uddannelsen: Ja Nej Dokumentation 1 Er de centralt godkendte handlingsorienterede mål er omsat til konkret undervisning f.eks. i en undervisningsplan? Udd.-plan og evt. materiale 2 Er det sikret at undervisningen ikke er tilrettelagt med produktion og/eller udførelse af normale arbejdsopgaver for øje? Udd.-plan Under uddannelsen: Ja Nej Dokumentation 3 Er kursisterne gjort bekendt med de centralt godkendte handlingsorienterede mål? Udd.-plan og evt. materiale 4 Er der stillet specialpædagogisk støtte til rådighed for kursister med særlige behov? 5 Er alle kursister blevet tilbudt en vurdering af deres basale færdigheder, samt en opfølgende vejledning? Hvis kursisterne takker ja til tilbuddet, hvad er fremgangsmåden? 6 Er der sket daglig registrering af kursisternes fremmøde. Fremmøde registreres i Evt. procedure på skolen Kursusindkaldelse, Udd.-plan, materiale Procedure Mødeprotokol EASY C069 7 Er der sket en individuel afkortning for enkelte deltagere i forhold til den godkendte varighed for arbejdsmarkedsuddannelsen? Hvis ja: Er denne information videregivet til administrationen? Fx i form af meritskrivelse med underskrift Ved uddannelsens afslutning: Ja Nej Dokumentation 8 Kan læreren ved tilsyn redegøre for grundlaget for bedømmelse af kursister? Skal være beskrevet i Uv.-plan 9 Er der udstedt uddannelses-, deltager- eller enkeltfagsbevis? Hvis nej: Der skal foreligge dokumentation 10 Er alle kursister blevet bedt om at udfylde tilfredshedsundersøgelsen efter reglerne fra viskvalitet.dk? EASY B702 Notat Besvarelser på VisKvalitet

11 10 Uddannelseslederen: Ja Nej Dokumentation 11 Har lærerne de relevante faglige og pædagogiske kvalifikationer - og er de ansat på den institution, der afholder kurset? CV på underviser 12 Er viskvalitet.dk blevet anvendt til løbende ledelsesinformation og kvalitetssikring i institutionen? 13 Er der på organisatorisk niveau sørget for, at alle kursister er blevet tilbudt vurdering af deres basale færdigheder, samt en opfølgende vejledning? Andet: 14 Procedure Procedure Audit gennemført: 15 Dato: Auditor: Tjekliste til uddannelsesplan Kursets nr. og titel Varighed og tidspunkt for undervisning AMU-målbeskrivelsen Dato for afholdelse (for Åbent værksted den gældende periode) Sted Underviser Adgangsbetingelser, som skal tjekkes af faglærer Kursisterne gjort bekendt med de handlingsorienterede mål i AMUmålbeskrivelsen De handlingsorienterede mål i AMU-målbeskrivelsen er omsat til konkrete emner/ undervisning Undervisningen ikke er tilrettelagt med produktion og/eller udførelse af normale arbejdsopgaver for øje Der redegøres for på hvilken måde og med hvilket grundlag kursisternes har nået de centralt godkendte handlingsorienterede målformuleringer Hvor gemmes/arkiveres undervisningsmaterialet for det aktuelle kursus? Minimumsliste til CV Faglig uddannelse Pædagogisk uddannelse Faglig efteruddannelse/certifikater Erhvervserfaring/praktik

12 TJEKLISTE TIL UANMELDT INTERN AUDIT AF AMU UNDERVISNING Skole Afdeling AMU mål AMU holdnavn Afholdelsesdage Underviser Et uanmeldt besøg er hvor auditor opsøger pågældende kursus og tjekker undervisers og kursisters tilstedeværelse. Man forstyrrer så lidt som muligt og besøget varer ca. 5 min. Besøgende gennemføres løbende. Under uddannelsen: Ja Nej 1 Stemmer antallet af deltagere med protokollen? (Eller med Hvis nej: Hvad er afvigelsen 2 Er mødeprotokollen ført? (Eller på 3 Overholdes møde- og sluttider i undervisningen? 4 Er den aktuelle undervisning/opgave indeholdt i undervisningsplanen og/eller forløbsplanen? Andet: 5 Audit gennemført: 6 Dato: Auditor:

13 Ekstern audit ekstern kontrol Der vil endvidere kunne foregå ekstern kontrol anmeldte såvel som uanmeldte. Den eksterne audit kan gennemføres af enten ministeriets tilsynskontor eller repræsentanter fra anden skole. Det er den eksterne kontrol, der bestemmer, hvad der skal følges op på.

14 Tjekliste til AMU-underviser Aktivitetsnavn (EASY-A) 3 Kursusperiode Underviser(e) Ja Nej Dokumentation 1 Er de centralt godkendte handlingsorienterede mål omsat til konkret undervisning f.eks. i en undervisningsplan/ forløbsbeskrivelse? Er de elektronisk tilgængelig? 2 Er det sikret at undervisningen ikke er tilrettelagt med produktion og/eller udførelse af normale arbejdsopgaver for øje? 3 Er kursisterne gjort bekendt med de centralt godkendte handlingsorienterede mål? 4 Er der stillet specialpædagogisk støtte til rådighed for kursister med særlige behov? 5 Er alle kursister blevet tilbudt en vurdering af deres basale færdigheder, samt en opfølgende vejledning? 6 Er der sket daglig registrering af kursisternes fremmøde, enten i protokol eller digitalt på udd.-plan/ forløbsbeskrivelse og evt. materiale Procedure udd.-plan udd.-plan og evt. materiale Har deltagerne gjort opmærksom på behov? Kursusindkaldelse, udd.-plan, materiale Mødeprotokol 7 Er der sket en individuel afkortning for enkelte deltagere i forhold til den godkendte varighed for arbejdsmarkedsuddannelsen (IKV)? Hvis ja: Er denne information videregivet til kundecenteret? 8 Har der været en gæstelærer tilknyttet forløbet, hvor læreren ikke har været til stede 9 Er der uddelt uddannelses-, deltager- eller enkeltfagsbevis? Hvis nej: Der skal foreligge dokumentation 10 Er alle kursister blevet bedt om at udfylde tilfredshedsundersøgelsen efter reglerne fra viskvalitet.dk? 11 Udfyldt og underskrevet tjekliste er indscannet og gemt på I- drevet/ Uddannelsesplaner-AMU i kursets mappe? Fx i form af meritskrivelse med underskrift Procedure Notat Besvarelser på VisKvalitet Tjekliste 3 3 Easy-A navnet bliver brugt til navngivning af mappe til digital arkivering af uddannelsesplaner og undervisningsmateriale. Materialer skal placeres i det pågældende kursus mappe på I-drevet \Uddannelsesplaner AMU

15 14 12 Til kundecenteret afleveres - Mødejournal/protokol (hvis papir udgave findes) - Evalueringsskema fra VisKvalitet til administrationen (hvis papirudgave findes) - Overskydende beviser samt skriftlige begrundelser for kursister, som ikke har nået de handlingsorienterede mål 15 Dato: Underskrift underviser:

16 Uddannelsesplaner Skabelon til uddannelsesplan Titel på kursus: Kursus nummer: AMU-mål: Underviser/-ere: Dato for kursus (ugenummer og årstal): TID/ DAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Kaffe Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Middag Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Kaffe Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Indhold:

17 EKSEMPEL PÅ UDDANNELSESPLAN 1 De anvendte kurser er Kommunikation og konflikthåndtering service (3 dage) og Anvendelse af 5-S modellen for operatører (2 dage).

18 EKSEMPEL PÅ UDDANNELSESPLAN 2 AMU mål: Byggetekniske forhold anvendelse af tegningsmetoder dage. Handlingsorienterede mål: Deltagerne kan i forbindelse med planlægning af udsmykning- og farvesætningsopgaver anvend frihåndstegning, perspektivtegning, projektionstegning samt forskellige kompositionsprincipper. For så vidt angår frihåndstagning kan deltagerne i et relevant omfang anvende metoden til enkel figurtegning og stilisering. For så vidt angår perspektivtegning kan deltagerne i et relevant omfang anvende et- og to-punkts perspektiv. For så vidt angår projektionstegning kan deltagerne anvende retvinklet parallelprojektionstegning. For så vidt angår kompositionsprincipper kan deltagerne benytte delingsprincipperne det gyldne snit og den harmoniske port.

19 Udlægning af AMU-mål til andre skoler Skolen er forpligtiget til selv eller i samarbejde med andre godkendte udbydere i det geografiske dækningsområde at annoncere et konkret udbud af samtlige arbejdsmarkedsuddannelser, som skolen er godkendt til, minimum én gang årligt. Annonceringen skal ske på Efteruddannelse.dk, således at der er fastsat tid og sted for uddannelsestilbuddet og med en rimelig tidshorisont for tilmelding. Drejer det sig om kurser, hvor skolen ikke har en FBK-godkendelse, skal der rettes henvendelse til sekretær i Kvalitet og projekt, som sørger for at søge anden skole om udlægning af et kursus i den periode, det ønskes udbudt. Udlægning af en AMU-godkendelse fra Herningsholm Erhvervsskole til en skole i vort dækningsområde, kommer i stand ved henvendelse til sekretær i Kvalitet og projekt eller til efteruddannelseschefen. Alle aftaler går igennem efteruddannelseschefen. Ved udlægning sker følgende: Efteruddannelseschefen modtager ansøgningen Når accept modtages, registreres udlægningen hos sekretær i Kvalitet og projekt, hvorefter udlægningen automatisk er registreret i EASY Ansøgningen underskrives af efteruddannelseschefen, scannes og sendes pr. mail til afholdende skole Ansøgningen sendes til journalisering hos sekretær i Kvalitet og projekt, der opbevarer et eksemplar i ringbind og som fil, samt holder hjemmesiden ajour.

20 AFTALE OM UDLAGT UNDERVISNING Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Institutionsnummer Skolens navn Godkendte skole Herningsholm Erhvervsskole Adresse Lillelundvej 21 Postnummer / by Kontaktperson 7400 Herning Leif Kloster EAN nummer Afholdende skole Aftalens formål: Med ref. Til Undervisningsministeriets udbudsbrev af den 4. juni 2009 sags nr C.031, UVM s brev af 23. september 2009 samt øvrige regler på området er formålet, at sikre et kundebaseret udbud i det geografiske område, hvortil udbudsskole har FKB godkendelse. Formålet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af de samarbejdende institutioners kapacitet, herunder sikring af kvalitet i uddannelserne samt opretholdelse og udbygning af fagligt og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer. Aftalen omfatter: Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser CØSA- formål Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel Periode

21 20 Samarbejdet: Samarbejdet skal ske inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for udbud, markedsføring og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser samt andre relevante love og regler på området. Aftalen bygger på Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelser. Samarbejde hvem gør hvad: Den godkendte skole leverer følgende ydelser i samarbejdet: Registrerer aftalen på Sikrer at udlægningen er synlig på den godkendte skoles hjemmeside Sikrer at undervisningens indhold samt faglige og pædagogiske kvalitet lever op til gældende normer Revisorerklæring Afholdende skole leverer følgende ydelser i samarbejdet: Sikrer at udlægningen er synlig på afholdende skoles hjemmeside Vejleder og rådgiver deltagerne om voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse, samt forestår kommunikationen med A-kasser/kommuner Varetager kursist visitationen og holddannelse Sikrer og dokumenterer, at de fornødne lokaler og det nødvendige udstyr er til stede og anvendeligt Sikrer og dokumenterer lærernes faglige og pædagogiske kompetencer Sikrer arkivering og opbevaring af undervisningsmaterialer, herunder beskrivelse af uddannelsens handlingsorienterede målformulering, opgaver og projekter, virksomhedscases m.v., herunder grundlaget for lærernes bedømmelse af kursisterne Udarbejder konkret skriftlig forløbsbeskrivelse, herunder opbevaring heraf Afregner rekvirerede ydelser f.eks. 6 ugers selvvælgere og Jobcenter kursister iht. betalingsloven Sikrer oprettelse og administration af uddannelse og deltagere i EASY-A, herunder tilskud til befordring, kost og logi samt udstedelse af AMU-bevis/enkeltfagsbevis (frem til 2011, se brev fra UVM af ) Evaluerer, jvf. de systemfælles redskaber Brugernavn: adgangskode: Offentliggør kurset på Offentliggør uddannelsen eller kurset på Offentliggør uddannelsen på institutionens egen hjemmeside Indberetter antal årselever til UVM og statistik til UNI-C Opkræver eventuelt afmeldegebyr og betaling for tompladser

22 21 Opkræver eventuelt tillæg iht. aftale/godkendte skoles retningslinjer Opkræver deltagerbetaling/normpris samt rykke for rettidig betaling ift. indberetningen Oplyser til godkendte skole, hvilken aktivitet der er indberettet på dennes vegne ved hjælp af udtræk R016 fra EASY A Håndtering af VEU-skemaer Uddannelsen gennemføres i Herning Ikast-Brande Kommune og på egen adresse Gennemføres uddannelsen som: Sæt x. Tilstedeværelsesundervisning Virksomhedsforlagt undervisning Fjernundervisning Gennemføres der screening af basale færdigheder. Omfanget udgør: - lektioner Gennemføres der IKV. Omfanget udgør: - lektioner Aftalen om uddannelsesudlægningen indgås under vilkårene i herværende aftale. Den godkendte uddannelsesinstitution fører tilsyn med den udlagte undervisning jf. bilaget Tilsyn med udlagt undervisning. Markedsføring: Godkendte skole er ansvarlig for markedsføringen i udbudsgodkendelsens geografiske område. Afholdende skole kan efter aftale med godkendte skole gennemføre markedsføring af udlagt undervisning med markedsføringsmateriale og metode godkendt af udbudsinstitutionen. Økonomi: Undervisningsministeriet afregner med godkendte skole. Den afholdende skole fremsender faktura til den godkendte skole som udgangspunkt følgende:

23 22 Fordeling angives med procenter Tilskudstype Godkendte skole Afholdende skole Undervisningstakst 100 % Påbegyndelsestakst 100 % Normpris 100 % Fællesudgiftstilskud 100 % Bygningstilskud 100 % Tilskud til kost og logi 100 % Tilskud til køreteknisk anlæg 100 % Andre tilskud/art 100 % Andre tilskud/art 100 % Tilkøbsydelser 100 % Andet 100 % Bygningstilskud afregnes i forhold til den godkendte skoles regionaliseringsfaktor. Fællesudgiftstilskud og bygningstilskud afregnes tidstro, uagtet at Undervisningsministeriet først afregner med den godkendte skole på baggrund af grundlagsåret. Faktura fremsendes elektronisk vedlagt bilag (R016 fra EASY A) over den omhandlende aktivitet, hvoraf der tydeligt fremgår Periode Årselever, opdelt henholdsvis på AMU-fagnumre, CØSA-formål og tilskudsmærkekombinationer

24 23 Endvidere skal det tydeligt fremgå, at fakturaen udelukkende indeholder kursister, hvor ÅE-rekvirenten er Undervisningsministeriet. Faktura fremsendes hver gang afholdende skole har foretaget en indberetning til Undervisningsministeriet, der har afstedkommet ændringer på den udlagte godkendelse. Afregning: Afregning af taksametre skal senest ske 30 dage efter, at den godkendte skole har modtaget det konkrete tilskud fra Undervisningsministeriet. Det er en betingelse, at forbrug af EVE-rammemidler i forbindelse med udlægningen dækkes via overførsel fra afholdende skole til os efter nærmere aftaletidspunkt. Varighed og opsigelse: Denne aftale om udlagt undervisning er gældende i perioden: fra / til / Underskrift: Denne aftale underskrives i to eksemplarer, hvor den godkendte skole opbevarer det ene eksemplar, mens afholdende skole opbevarer det andet. Dato: Godkendte skole Afholdende skole

25 AUDIT PÅ UDLAGT UNDERVISNING Der foretages tilsyn på skoler, der får udlagt godkendelser fra Herningsholm Erhvervsskole. Uddannelseslederen for den relevante afdeling på Herningsholm Erhvervsskole foretager tilsynet, som består i et møde med uddannelseslederen på afholdende skole Afdelingsleder for Kundecenteret udtrækker holdene i det pågældende kvartal Holdnavn sendes sammen med tilsynsskema til uddannelseslederen, som gennemfører tilsynet. Skolens kvalitetsansvarlige orienteres om audit. Herefter er det uddannelseslederens ansvar at arrangere mødet med afholdende skole Alle papirer vedrørende tilsynet afleveres til skolens kvalitetsansvarlige, som arkiverer papirerne fysisk og digitalt. I forbindelse med gennemførelse af audit af udlagt undervisning skal nedenstående udskrifter vises som dokumentation for den gennemførte undervisning. Skolens kvalitetsansvarlige anmoder afholdte skole, om at have dokumentationen klar før tilsynet. Papirmaterialet tages med hjem til opbevaring hos Kvalitet. Fra EASY-A skal følgende udskrifter bestilles: R087: Detaljeret deltagerliste for hold. Hvis der har været deltagere med kost / logi vedlægges også dokumentation for dette. B159: Udbudsoplysninger for hold (skærmkopi) C069: Fraværsregistrering AMU eller anden mødeprotokol B494: Opkrævningsdebitorliste Andre udskrifter: Viskvalitet.dk: Udskrift fra holdets evaluering Uddannelsesplan: Der vises en uddannelsesplan for det udlagte AMU mål.

26 CHECKLISTE AUDIT PÅ UDLAGT UNDERVISNING

27 26

28 Dokumentation af administrationen Skolens kvalitetsansvarlige foretager hvert halve år audit af administrationen efter følgende skema: Tjekket af: (Navn) Vi er godkendt til skolefaget Kurset er korrekt oprettet i A326 (hold) Kurset er korrekt oprettet i A335 (skolefag på hold) Kurset er korrekt oprettet i B159 (udbudsoplysninger for hold) Kurset er korrekt oprettet i A422 (gebyrer for aktivitet) Fremtidige og igangværende kurser kan ses på hjemmeside. Kurset er oprettet på Efteruddannelse.dk. Kurset er lagt i flex (uddata) Er der kursister der har fået individuel kompetencevurdering (Så skal dokumentation være vedlagt) Hvis der er en AMU-aftale mellem virksomhed og skolen, foreligger der et bekræftet tilbud Hvis der er aftalt kost for et helt hold, er der vedlagt aftale herom Hvis kunden er under minimum ifølge uddannelsesaftalen, er der vedlagt en aftale om køb af tompladser Der er kontrakt på alle ledige med kursiststatus 2, 4 og 6 4 (Husk hvis der er kontrakter, der skal annulleres eller ændres, skal økonomi have besked) Der er sendt fakturagrundlag på ISB (Indenlandske selvbetalere / videregående uddannelse) EN07 er udskrevet og tjekket for uddannelsesniveau, indlogering og evt. hjælpemidler. Er tjekket og alt OK Dokumentation 4 Kursiststatus 2: ledige dagpengeberettiget på 6 ugers selvvalgt uddannelse Kursiststatus 4: uddannelse på individuel handlingsplan Kursiststatus 6: kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29.

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29. Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 29. juni 2012 Teknisk høring om udlicitering og dokumentation Danske Erhvervsskoler

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation AMU-dokumentation - To vejledninger til institutionerne om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Kontrolside (udfyld denne side og alle punkter i kontrakten er udfyldt): Cpr: Navn: Gade: Postnr og By: Telefonnummer: Mail: Uddannelse: Udd./Kursets navn: Periode for

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro.

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. I denne vejledning kan du læse hvordan og hvad der skal til inden at man kan bruge mange af elevplans faciliteter i forbindelse med skolepraktikelevens

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks) 2014.1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Vejledning til folkehøjskolers årsplan

Vejledning til folkehøjskolers årsplan Vejledning til folkehøjskolers årsplan Før skoleårets start godkender højskolens bestyrelse en årsplan, som omfatter skolens 1) tilskudsberettigende kurser, 2) øvrige kurser og 3) øvrige aktiviteter i

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere