Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION 6.0"

Transkript

1 Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole VERSION oktober 2014

2 1 INDHOLD Indhold 1.0 Kvalitetssystemet for AMU Kvalitetskrav til underviserne på AMU Vejledning til hvordan kvalitetskravene efterleves Internt audit egen kontrol Uanmeldte audits Anmeldte audits Tjekliste til anmeldt intern audit af AMU undervisning Tjekliste til uanmeldt intern audit af amu undervisning Ekstern audit ekstern kontrol Tjekliste til AMU-underviser Uddannelsesplaner Eksempel på uddannelsesplan Eksempel på uddannelsesplan Udlægning af AMU-mål til andre skoler Aftale om udlagt undervisning Audit på udlagt undervisning Checkliste audit på udlagt undervisning Dokumentation af administrationen Dokumentationskrav og art og omfang... 28

3 2 1.0 Kvalitetssystemet for AMU Der er på AMU-området formuleret en række love og retningslinjer for AMU. Herunder skal især fremhæves Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 1 Skolen har valgt at etablere et kvalitetssystem for AMU, som fastlægger: Hvordan vi når vores kvalitetsmål for AMU Hvordan vi opfanger og registrerer afvigelser i forhold til kvalitetsmål Hvordan vi sikrer, at der gennemføres nødvendige kvalitetsforbedringer Hvordan vi lever op til den gældende lovgivning De retningslinjer der er beskrevet i det foreliggende materiale er de mest relevante emner for skolens ansatte, der skal leve op til de beskrevne kvalitetskrav. Der er således et regelsæt for ledelse og undervisere, der skal overholdes i forbindelse med AMU-opgaver samt politikker, der skal følges. Endvidere bliver der systematisk fulgt op på kvaliteten af AU-kvaliteten. Dette sker via audits, kontrol af dokumentation og opfølgning på nøgletal. Ved afvigelser aftales og gennemføres de nødvendige forbedringer. Kvalitetssystemet for AMU i skolens samlede kvalitetssystem Kvalitetssystemet for AMU er en udbygning af den beskrivelse, der findes i skolens overordnede kvalitetssystem. Kvalitetssystemet for AMU følger i princippet PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act). Undervisningen på AMU planlægges i overensstemmelse med gældende lovgivning og den målsætning, som skolen har fastlagt for undervisningens resultater. Undervisningen gennemføres i henhold til den planlagte aktivitet og de opsatte retningslinjer. Undervisningen følges op i både proces og resultat. Endelig reageres der på afvigelser og måltal ved at der opstilles eller aftales konkrete handlingsplaner. Kvalitetsmålene for AMU på Herningsholm Erhvervsskole er følgende: At læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har mulighed for at lære det, der er kursets formål (Viskvalitet.dk spørgsmål nummer 11) har en tilfredshedsmåling på minimum 4,0 Kursets faglige niveau (Viskvalitet.dk spørgsmål nummer 12) har en tilfredshedsmåling på minimum 4,0. Skolens kvalitetssystem og kvalitetsmål kan ses på skolens hjemmeside under Kvalitet. Skolens generelle kvalitetssystem og Kvalitetssystemet for AMU revideres efter behov. De to systemer gennemgås dog mindst en gang årligt, typisk i maj og juni. 1 Senest fra december 2013, UVM

4 3 Organisation og ansvarsfordeling Efteruddannelseschefen for Herningsholm Erhvervsskoles virksomheds- og kursuscenter har det overordnede ansvar for AMU. Herunder de tværinstitutionelle projekter indenfor VEU-området, det tværgående programansvar for AMU og udliciteringsaftaler vedrørende AMU-fag. Uddannelseslederne for de konkrete afdelinger, der er involveret i AMU har det daglige ansvar for, at AMU tilrettelægges, gennemføres og dokumenteres i henhold til gældende regler. Uddannelseslederne fungerer endvidere som controllere og foretager anmeldt auditering i forhold til egen og udlagt undervisning. Skolens kvalitetsansvarlige er i samarbejde med efteruddannelseschefen ansvarlig for implementering, vedligeholdelse og drift af AMU-delen af skolens kvalitetssystem. Skolens kvalitetsansvarlige står endvidere for den uanmeldte audit på skolen, mens efteruddannelseschefen står for kvalitetskontrol af kriminalforsorgen. Skolens kvalitetsansvarlige sørger for at tjeklister, skabeloner og kvalitetssystem er opdaterede og tilgængelige på fælles drev. Afdelingsleder for Kundecenteret udtager de kurser, der skal auditeres en gang i kvartalet. Det drejer om mindst 5 % af alle kurser fordelt på anmeldte og uanmeldte auditeringer både internt, udlagt undervisning og kriminalforsorgen. Kundecenteret kontrollerer efter gennemførelse af hvert kursus om kvalitetsmålene er nået. Hvis det gennemsnitlige tal er under 3,5 kontaktes efteruddannelseschefen, som herefter har en dialog med uddannelseslederen. Dokumentstyring Alle gældende kvalitetssikringsdokumenter ligger samlet på skolens I-drev og er således tilgængelig for alle skolens medarbejdere. Dokumenterne vedligeholdes af følgende: Skolens kvalitetsansvarlige: - Beskrivelse af skolens kvalitetssystem for AMU - Kvalitetskrav til ansatte som arbejder med AMU - Dokumenter, skabeloner og tjeklister til kvalitetskontrol af AMU undervisning - Dokumentation vedrørende gældende lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger m.v. Kundecenteret: - Al dokumentation vedrørende udlagt undervisning - Dokumenter til kvalitetskontrol af administrationen - Når kundecenteret opretter et kursus, opretter de samtidigt en mappe på I- drevet\ Uddannelsesplaner-AMU. Mappen er navngivet med det entydige

5 4 kviknummer. Åbent værksted har dog sin egen mappe, der er gældende indtil et halvt år. Underviserne: - Uddannelsesplan, udfyldt, underskrevet og indscannet tjekliste og eventuelt undervisningsmateriale knyttet til hvert enkelt kursus ligger under kursets kviknummer.

6 5 2.0 Kvalitetskrav til underviserne på AMU Herningsholm Erhvervsskole udbyder mange forskellige AMU-uddannelser. Skolen er i den forbindelse underlagt en række lovkrav herunder krav til dokumentation. Det kan få meget alvorlige konsekvenser for skolen, hvis lovkravene ikke overholdes. Derfor er det særligt vigtigt, at underviser lever op til de her beskrevne kvalitetskrav. Der vil blive fulgt op på, om kvalitetskravene efterleves. Dette vil ske dels ved intern auditering og dels ved eksternt audit fra Ministeriet for Børn og Undervisning eller skoler fra hvilke AMU-faget er udlagt. INDEN KURSET: 1. Udarbejde uddannelsesplan i overensstemmelse med kursets handlingsorienterede målbeskrivelse og normerede varighed. 2. Afstemme præsentation og undervisningsmateriale med kursets målbeskrivelse 3. Sikre sig, at man kan se en deltagerliste samt en tilstedeværelsesregistrering på Efteruddannelse.dk UNDER KURSET: 1. Gennemføre undervisningen i overensstemmelse med kursets handlingsorienterede målbeskrivelse og normerede varighed. Et kursus normerede varighed kan ikke afkortes samlet for et hold, og afkortning af uddannelsestid for én deltager kan forud for kurset kun ske efter gennemførelse af en individuel kompetencevurdering. En hel undervisningsdag udgør altid 7,4 klokketime inklusiv pauser. 2. Gennemgå titel, handlingsorienterede mål og indhold for kurset ved opstart samt tilbyde kursisterne afklaring af basale færdigheder (FVU) 3. Følge op på, om kursisterne er mødt ved starten af hver kursusdag. Fremmøde registreres i Efteruddannelse.dk. Hvis en kursist forlader kurset, skal dette også registreres i Efteruddannelse.dk. 4. Inden sidste kursusdag sikres, at man har modtaget det rette antal beviser samt evalueringskoder fra kundecentret. 5. Underskrivelse af beviserne. 6. På sidste kursusdag skal kursisterne have evalueret kurset i Viskvalitet.dk. 7. Udlevere beviser til kursister, der har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat. Husk at registrere dette på Efteruddannelse.dk. 8. Der afleveres skriftlige begrundelser for kursister, der ikke har nået de handlingsorienterede mål til kundecentret. En skriftlig begrundelse anføres endvidere i tekstfelt ved fremmøderegistreringen i Efteruddannelse.dk 9. Gemme uddannelsesplan i kursets mappe på I-drevet/ Uddannelsesplaner- AMU. Når kundecenteret opretter et kursus, opretter de samtidigt en mappe, hvor kursusmateriale, uddannelsesplan og audit kan ligge. Det gør de på I-

7 6 drevet\uddannelsesplaner AMU\område fx tømrer. Mappen er navngivet med det entydige kvik-nummer EFTER KURSET: 1. Gemme undervisningsmateriale, opgaver m.v. i kursets mappe på I-drevet. 2. Ud printe, udfylde og underskrive tjekliste. Tjeklisten findes på I-drevet Uddannelsesplaner-AMU. 3. Indscanne og gemme tjeklisten i kursets mappe på I-drevet Såfremt evalueringsskemaerne er udfyldt på papir, afleveres disse straks til kundecentret. 5. Overskydende beviser afleveres til kundecentret. 6. Se kursisternes evaluering af kurset. Opbevaringspligt Alle relevante bilag og dokumentationer skal skolen opbevare i minimum 5 år efter kursusafholdelse. 2.1 VEJLEDNING TIL HVORDAN KVALITETSKRAVENE EFTERLEVES UDDANNELSESPLAN: Der er ingen bestemte formkrav til uddannelsesplanen. Det anbefales dog at anvende den vedlagte skabelon se afsnit 5. Vælges anvendelse af egen skabelon, skal den som minimum indeholde samme informationer som afsnit 5. TILSTEDEVÆRELSESREGISTRERING: Al tilstedeværelsesregistrering skal ske i Efteruddannelse.dk. Undtagelsesvist kan der anvendes en papirbaseret registrering af tilstedeværelse. Denne afleveres i umiddelbar forlængelse af kursets afslutning, eller hvis det er et kursus, der strækker sig over flere uger hver fredag i kursusugerne. 2 Dog kan kurser kørt som Åbent værksted gøre det hvert halve år. Det er alle uddannelsesplaner, der skal ligge på I-drevet \Uddannelsesplaner AMU. Det gælder også Åbent værksted.

8 7 Husk at give kundecentret besked, hvis ikke alle er mødt på første kursusdag. Dette skal ske inden kl , så der er mulighed for at tilbyde en ledig plads til én på en evt. venteliste. HVIS EN KURSIST SKAL AFKORTES I TIDEN: Afkortning af uddannelsestid forud for kurset kan kun ske efter gennemførelse af en individuel vurdering i forhold til de handlingsorienterede målbeskrivelser. Under kursus kan det ske for enkeltkursister, hvis det handlingsorienterede mål er nået. AFKLARING AF BASALE FÆRDIGHEDER: Alle kursister skal på første kursusdag tilbydes en test af basale færdigheder eller anvises, hvor det kan ske. UDLEVERING AF AMU-BEVIS: Det er underviseren, der vurderer om kursisterne kan få udleveret AMU-bevis. Det vil sige, at de har erhvervet de rette kompetencer således som beskrevet i de handlingsorienterede mål. Underviserens plan for dette skal kunne læses ud af uddannelsesplan. Hvis AMU-bevis ikke kan udleveres, skal der laves en skriftlig begrundelse herfor jf. afsnit 2. EVALUERING AF KURSET I VISKVALITET.DK : Kursisterne logger på nedenstående hjemmeside med en kode. Koden modtages fra kundecentret. Hvis man undtagelsesvist har aftalt med kundecenteret, at kursisterne besvarer skemaet i papirform, afleveres de udfyldte spørgeskemaer på sidste kursusdag, således at administrationen straks kan indtaste resultatet. Det forventes, at underviseren løbende følger op på resultatet af evalueringerne og justerer sin undervisning, hvis dette er nødvendigt Hvis kursisterne på grund af tekniske problemer bliver forhindret i at besvare spørgeskemaet i Viskvalitet.dk, skal kundecentret kontaktes. De vil så hjælpe med at dokumentere, at det ikke var muligt at foretage evalueringen elektronisk.

9 8 3.0 Internt audit egen kontrol Der vil løbende foregå interne kontrolbesøg anmeldte såvel som uanmeldte! 3.1 UANMELDTE AUDITS På uanmeldte besøg vil der blive fulgt op på undervisningstid og deltagerantal. Afdelingslederen fra Kundecenteret udtrækker holdene i det pågældende kvartal. Holdnavn sendes til skolens kvalitetsansvarlige, som foretager audit. Skolens kvalitetsansvarlige foretager ca. 4 uanmeldte besøg pr. kvartal. Skemaet uanmeldt intern audit udfyldes og arkiveres hos Kvalitet. Kopi sendes til den pågældende afdelingsleder. 3.2 ANMELDTE AUDITS På anmeldte besøg vil der blive fulgt op på undervisningens planlægning og gennemførelse. De anmeldte besøg vil altid ske efter aftale med den pågældende underviser. Målet er 4 audits pr kvartal. Afdelingslederen fra Kundecenteret udtrækker holdene i det pågældende kvartal. Holdnavn sendes til uddannelseslederne, som foretager interne audit. Efteruddannelseschefen fortager audits på kriminalforsorgen og uddannelseslederne foretager audits på udlagte kurser. Der føres audits på undervisningens planlægning, undervisningens gennemførelse samt administration. Som dokumentation udfyldes og underskrives skemaet anmeldt intern audit. Øvrige bilag til dokumentation vedlægges. Materialet arkiveres hos Kvalitet. Efteruddannelseschefen og skolens kvalitetsansvarlige vil, såfremt audit ikke er tilfredsstillende, tage en samtale med den pågældende uddannelsesleder med henblik på at justere undervisningens tilrettelæggelse eller andet.

10 9 3.3 TJEKLISTE TIL ANMELDT INTERN AUDIT AF AMU UNDERVISNING Skole AMU mål AMU holdnavn Afholdelsesdage Underviser Inden uddannelsen: Ja Nej Dokumentation 1 Er de centralt godkendte handlingsorienterede mål er omsat til konkret undervisning f.eks. i en undervisningsplan? Udd.-plan og evt. materiale 2 Er det sikret at undervisningen ikke er tilrettelagt med produktion og/eller udførelse af normale arbejdsopgaver for øje? Udd.-plan Under uddannelsen: Ja Nej Dokumentation 3 Er kursisterne gjort bekendt med de centralt godkendte handlingsorienterede mål? Udd.-plan og evt. materiale 4 Er der stillet specialpædagogisk støtte til rådighed for kursister med særlige behov? 5 Er alle kursister blevet tilbudt en vurdering af deres basale færdigheder, samt en opfølgende vejledning? Hvis kursisterne takker ja til tilbuddet, hvad er fremgangsmåden? 6 Er der sket daglig registrering af kursisternes fremmøde. Fremmøde registreres i Evt. procedure på skolen Kursusindkaldelse, Udd.-plan, materiale Procedure Mødeprotokol EASY C069 7 Er der sket en individuel afkortning for enkelte deltagere i forhold til den godkendte varighed for arbejdsmarkedsuddannelsen? Hvis ja: Er denne information videregivet til administrationen? Fx i form af meritskrivelse med underskrift Ved uddannelsens afslutning: Ja Nej Dokumentation 8 Kan læreren ved tilsyn redegøre for grundlaget for bedømmelse af kursister? Skal være beskrevet i Uv.-plan 9 Er der udstedt uddannelses-, deltager- eller enkeltfagsbevis? Hvis nej: Der skal foreligge dokumentation 10 Er alle kursister blevet bedt om at udfylde tilfredshedsundersøgelsen efter reglerne fra viskvalitet.dk? EASY B702 Notat Besvarelser på VisKvalitet

11 10 Uddannelseslederen: Ja Nej Dokumentation 11 Har lærerne de relevante faglige og pædagogiske kvalifikationer - og er de ansat på den institution, der afholder kurset? CV på underviser 12 Er viskvalitet.dk blevet anvendt til løbende ledelsesinformation og kvalitetssikring i institutionen? 13 Er der på organisatorisk niveau sørget for, at alle kursister er blevet tilbudt vurdering af deres basale færdigheder, samt en opfølgende vejledning? Andet: 14 Procedure Procedure Audit gennemført: 15 Dato: Auditor: Tjekliste til uddannelsesplan Kursets nr. og titel Varighed og tidspunkt for undervisning AMU-målbeskrivelsen Dato for afholdelse (for Åbent værksted den gældende periode) Sted Underviser Adgangsbetingelser, som skal tjekkes af faglærer Kursisterne gjort bekendt med de handlingsorienterede mål i AMUmålbeskrivelsen De handlingsorienterede mål i AMU-målbeskrivelsen er omsat til konkrete emner/ undervisning Undervisningen ikke er tilrettelagt med produktion og/eller udførelse af normale arbejdsopgaver for øje Der redegøres for på hvilken måde og med hvilket grundlag kursisternes har nået de centralt godkendte handlingsorienterede målformuleringer Hvor gemmes/arkiveres undervisningsmaterialet for det aktuelle kursus? Minimumsliste til CV Faglig uddannelse Pædagogisk uddannelse Faglig efteruddannelse/certifikater Erhvervserfaring/praktik

12 TJEKLISTE TIL UANMELDT INTERN AUDIT AF AMU UNDERVISNING Skole Afdeling AMU mål AMU holdnavn Afholdelsesdage Underviser Et uanmeldt besøg er hvor auditor opsøger pågældende kursus og tjekker undervisers og kursisters tilstedeværelse. Man forstyrrer så lidt som muligt og besøget varer ca. 5 min. Besøgende gennemføres løbende. Under uddannelsen: Ja Nej 1 Stemmer antallet af deltagere med protokollen? (Eller med Hvis nej: Hvad er afvigelsen 2 Er mødeprotokollen ført? (Eller på 3 Overholdes møde- og sluttider i undervisningen? 4 Er den aktuelle undervisning/opgave indeholdt i undervisningsplanen og/eller forløbsplanen? Andet: 5 Audit gennemført: 6 Dato: Auditor:

13 Ekstern audit ekstern kontrol Der vil endvidere kunne foregå ekstern kontrol anmeldte såvel som uanmeldte. Den eksterne audit kan gennemføres af enten ministeriets tilsynskontor eller repræsentanter fra anden skole. Det er den eksterne kontrol, der bestemmer, hvad der skal følges op på.

14 Tjekliste til AMU-underviser Aktivitetsnavn (EASY-A) 3 Kursusperiode Underviser(e) Ja Nej Dokumentation 1 Er de centralt godkendte handlingsorienterede mål omsat til konkret undervisning f.eks. i en undervisningsplan/ forløbsbeskrivelse? Er de elektronisk tilgængelig? 2 Er det sikret at undervisningen ikke er tilrettelagt med produktion og/eller udførelse af normale arbejdsopgaver for øje? 3 Er kursisterne gjort bekendt med de centralt godkendte handlingsorienterede mål? 4 Er der stillet specialpædagogisk støtte til rådighed for kursister med særlige behov? 5 Er alle kursister blevet tilbudt en vurdering af deres basale færdigheder, samt en opfølgende vejledning? 6 Er der sket daglig registrering af kursisternes fremmøde, enten i protokol eller digitalt på udd.-plan/ forløbsbeskrivelse og evt. materiale Procedure udd.-plan udd.-plan og evt. materiale Har deltagerne gjort opmærksom på behov? Kursusindkaldelse, udd.-plan, materiale Mødeprotokol 7 Er der sket en individuel afkortning for enkelte deltagere i forhold til den godkendte varighed for arbejdsmarkedsuddannelsen (IKV)? Hvis ja: Er denne information videregivet til kundecenteret? 8 Har der været en gæstelærer tilknyttet forløbet, hvor læreren ikke har været til stede 9 Er der uddelt uddannelses-, deltager- eller enkeltfagsbevis? Hvis nej: Der skal foreligge dokumentation 10 Er alle kursister blevet bedt om at udfylde tilfredshedsundersøgelsen efter reglerne fra viskvalitet.dk? 11 Udfyldt og underskrevet tjekliste er indscannet og gemt på I- drevet/ Uddannelsesplaner-AMU i kursets mappe? Fx i form af meritskrivelse med underskrift Procedure Notat Besvarelser på VisKvalitet Tjekliste 3 3 Easy-A navnet bliver brugt til navngivning af mappe til digital arkivering af uddannelsesplaner og undervisningsmateriale. Materialer skal placeres i det pågældende kursus mappe på I-drevet \Uddannelsesplaner AMU

15 14 12 Til kundecenteret afleveres - Mødejournal/protokol (hvis papir udgave findes) - Evalueringsskema fra VisKvalitet til administrationen (hvis papirudgave findes) - Overskydende beviser samt skriftlige begrundelser for kursister, som ikke har nået de handlingsorienterede mål 15 Dato: Underskrift underviser:

16 Uddannelsesplaner Skabelon til uddannelsesplan Titel på kursus: Kursus nummer: AMU-mål: Underviser/-ere: Dato for kursus (ugenummer og årstal): TID/ DAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Kaffe Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Middag Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Kaffe Indhold: Indhold: Indhold: Indhold: Indhold:

17 EKSEMPEL PÅ UDDANNELSESPLAN 1 De anvendte kurser er Kommunikation og konflikthåndtering service (3 dage) og Anvendelse af 5-S modellen for operatører (2 dage).

18 EKSEMPEL PÅ UDDANNELSESPLAN 2 AMU mål: Byggetekniske forhold anvendelse af tegningsmetoder dage. Handlingsorienterede mål: Deltagerne kan i forbindelse med planlægning af udsmykning- og farvesætningsopgaver anvend frihåndstegning, perspektivtegning, projektionstegning samt forskellige kompositionsprincipper. For så vidt angår frihåndstagning kan deltagerne i et relevant omfang anvende metoden til enkel figurtegning og stilisering. For så vidt angår perspektivtegning kan deltagerne i et relevant omfang anvende et- og to-punkts perspektiv. For så vidt angår projektionstegning kan deltagerne anvende retvinklet parallelprojektionstegning. For så vidt angår kompositionsprincipper kan deltagerne benytte delingsprincipperne det gyldne snit og den harmoniske port.

19 Udlægning af AMU-mål til andre skoler Skolen er forpligtiget til selv eller i samarbejde med andre godkendte udbydere i det geografiske dækningsområde at annoncere et konkret udbud af samtlige arbejdsmarkedsuddannelser, som skolen er godkendt til, minimum én gang årligt. Annonceringen skal ske på Efteruddannelse.dk, således at der er fastsat tid og sted for uddannelsestilbuddet og med en rimelig tidshorisont for tilmelding. Drejer det sig om kurser, hvor skolen ikke har en FBK-godkendelse, skal der rettes henvendelse til sekretær i Kvalitet og projekt, som sørger for at søge anden skole om udlægning af et kursus i den periode, det ønskes udbudt. Udlægning af en AMU-godkendelse fra Herningsholm Erhvervsskole til en skole i vort dækningsområde, kommer i stand ved henvendelse til sekretær i Kvalitet og projekt eller til efteruddannelseschefen. Alle aftaler går igennem efteruddannelseschefen. Ved udlægning sker følgende: Efteruddannelseschefen modtager ansøgningen Når accept modtages, registreres udlægningen hos sekretær i Kvalitet og projekt, hvorefter udlægningen automatisk er registreret i EASY Ansøgningen underskrives af efteruddannelseschefen, scannes og sendes pr. mail til afholdende skole Ansøgningen sendes til journalisering hos sekretær i Kvalitet og projekt, der opbevarer et eksemplar i ringbind og som fil, samt holder hjemmesiden ajour.

20 AFTALE OM UDLAGT UNDERVISNING Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Institutionsnummer Skolens navn Godkendte skole Herningsholm Erhvervsskole Adresse Lillelundvej 21 Postnummer / by Kontaktperson 7400 Herning Leif Kloster EAN nummer Afholdende skole Aftalens formål: Med ref. Til Undervisningsministeriets udbudsbrev af den 4. juni 2009 sags nr C.031, UVM s brev af 23. september 2009 samt øvrige regler på området er formålet, at sikre et kundebaseret udbud i det geografiske område, hvortil udbudsskole har FKB godkendelse. Formålet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af de samarbejdende institutioners kapacitet, herunder sikring af kvalitet i uddannelserne samt opretholdelse og udbygning af fagligt og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer. Aftalen omfatter: Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser CØSA- formål Nr. og titel FKB Fag (Mål) nr. og titel Periode

21 20 Samarbejdet: Samarbejdet skal ske inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for udbud, markedsføring og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser samt andre relevante love og regler på området. Aftalen bygger på Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelser. Samarbejde hvem gør hvad: Den godkendte skole leverer følgende ydelser i samarbejdet: Registrerer aftalen på Sikrer at udlægningen er synlig på den godkendte skoles hjemmeside Sikrer at undervisningens indhold samt faglige og pædagogiske kvalitet lever op til gældende normer Revisorerklæring Afholdende skole leverer følgende ydelser i samarbejdet: Sikrer at udlægningen er synlig på afholdende skoles hjemmeside Vejleder og rådgiver deltagerne om voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse, samt forestår kommunikationen med A-kasser/kommuner Varetager kursist visitationen og holddannelse Sikrer og dokumenterer, at de fornødne lokaler og det nødvendige udstyr er til stede og anvendeligt Sikrer og dokumenterer lærernes faglige og pædagogiske kompetencer Sikrer arkivering og opbevaring af undervisningsmaterialer, herunder beskrivelse af uddannelsens handlingsorienterede målformulering, opgaver og projekter, virksomhedscases m.v., herunder grundlaget for lærernes bedømmelse af kursisterne Udarbejder konkret skriftlig forløbsbeskrivelse, herunder opbevaring heraf Afregner rekvirerede ydelser f.eks. 6 ugers selvvælgere og Jobcenter kursister iht. betalingsloven Sikrer oprettelse og administration af uddannelse og deltagere i EASY-A, herunder tilskud til befordring, kost og logi samt udstedelse af AMU-bevis/enkeltfagsbevis (frem til 2011, se brev fra UVM af ) Evaluerer, jvf. de systemfælles redskaber Brugernavn: adgangskode: Offentliggør kurset på Offentliggør uddannelsen eller kurset på Offentliggør uddannelsen på institutionens egen hjemmeside Indberetter antal årselever til UVM og statistik til UNI-C Opkræver eventuelt afmeldegebyr og betaling for tompladser

22 21 Opkræver eventuelt tillæg iht. aftale/godkendte skoles retningslinjer Opkræver deltagerbetaling/normpris samt rykke for rettidig betaling ift. indberetningen Oplyser til godkendte skole, hvilken aktivitet der er indberettet på dennes vegne ved hjælp af udtræk R016 fra EASY A Håndtering af VEU-skemaer Uddannelsen gennemføres i Herning Ikast-Brande Kommune og på egen adresse Gennemføres uddannelsen som: Sæt x. Tilstedeværelsesundervisning Virksomhedsforlagt undervisning Fjernundervisning Gennemføres der screening af basale færdigheder. Omfanget udgør: - lektioner Gennemføres der IKV. Omfanget udgør: - lektioner Aftalen om uddannelsesudlægningen indgås under vilkårene i herværende aftale. Den godkendte uddannelsesinstitution fører tilsyn med den udlagte undervisning jf. bilaget Tilsyn med udlagt undervisning. Markedsføring: Godkendte skole er ansvarlig for markedsføringen i udbudsgodkendelsens geografiske område. Afholdende skole kan efter aftale med godkendte skole gennemføre markedsføring af udlagt undervisning med markedsføringsmateriale og metode godkendt af udbudsinstitutionen. Økonomi: Undervisningsministeriet afregner med godkendte skole. Den afholdende skole fremsender faktura til den godkendte skole som udgangspunkt følgende:

23 22 Fordeling angives med procenter Tilskudstype Godkendte skole Afholdende skole Undervisningstakst 100 % Påbegyndelsestakst 100 % Normpris 100 % Fællesudgiftstilskud 100 % Bygningstilskud 100 % Tilskud til kost og logi 100 % Tilskud til køreteknisk anlæg 100 % Andre tilskud/art 100 % Andre tilskud/art 100 % Tilkøbsydelser 100 % Andet 100 % Bygningstilskud afregnes i forhold til den godkendte skoles regionaliseringsfaktor. Fællesudgiftstilskud og bygningstilskud afregnes tidstro, uagtet at Undervisningsministeriet først afregner med den godkendte skole på baggrund af grundlagsåret. Faktura fremsendes elektronisk vedlagt bilag (R016 fra EASY A) over den omhandlende aktivitet, hvoraf der tydeligt fremgår Periode Årselever, opdelt henholdsvis på AMU-fagnumre, CØSA-formål og tilskudsmærkekombinationer

24 23 Endvidere skal det tydeligt fremgå, at fakturaen udelukkende indeholder kursister, hvor ÅE-rekvirenten er Undervisningsministeriet. Faktura fremsendes hver gang afholdende skole har foretaget en indberetning til Undervisningsministeriet, der har afstedkommet ændringer på den udlagte godkendelse. Afregning: Afregning af taksametre skal senest ske 30 dage efter, at den godkendte skole har modtaget det konkrete tilskud fra Undervisningsministeriet. Det er en betingelse, at forbrug af EVE-rammemidler i forbindelse med udlægningen dækkes via overførsel fra afholdende skole til os efter nærmere aftaletidspunkt. Varighed og opsigelse: Denne aftale om udlagt undervisning er gældende i perioden: fra / til / Underskrift: Denne aftale underskrives i to eksemplarer, hvor den godkendte skole opbevarer det ene eksemplar, mens afholdende skole opbevarer det andet. Dato: Godkendte skole Afholdende skole

25 AUDIT PÅ UDLAGT UNDERVISNING Der foretages tilsyn på skoler, der får udlagt godkendelser fra Herningsholm Erhvervsskole. Uddannelseslederen for den relevante afdeling på Herningsholm Erhvervsskole foretager tilsynet, som består i et møde med uddannelseslederen på afholdende skole Afdelingsleder for Kundecenteret udtrækker holdene i det pågældende kvartal Holdnavn sendes sammen med tilsynsskema til uddannelseslederen, som gennemfører tilsynet. Skolens kvalitetsansvarlige orienteres om audit. Herefter er det uddannelseslederens ansvar at arrangere mødet med afholdende skole Alle papirer vedrørende tilsynet afleveres til skolens kvalitetsansvarlige, som arkiverer papirerne fysisk og digitalt. I forbindelse med gennemførelse af audit af udlagt undervisning skal nedenstående udskrifter vises som dokumentation for den gennemførte undervisning. Skolens kvalitetsansvarlige anmoder afholdte skole, om at have dokumentationen klar før tilsynet. Papirmaterialet tages med hjem til opbevaring hos Kvalitet. Fra EASY-A skal følgende udskrifter bestilles: R087: Detaljeret deltagerliste for hold. Hvis der har været deltagere med kost / logi vedlægges også dokumentation for dette. B159: Udbudsoplysninger for hold (skærmkopi) C069: Fraværsregistrering AMU eller anden mødeprotokol B494: Opkrævningsdebitorliste Andre udskrifter: Viskvalitet.dk: Udskrift fra holdets evaluering Uddannelsesplan: Der vises en uddannelsesplan for det udlagte AMU mål.

26 CHECKLISTE AUDIT PÅ UDLAGT UNDERVISNING

27 26

28 Dokumentation af administrationen Skolens kvalitetsansvarlige foretager hvert halve år audit af administrationen efter følgende skema: Tjekket af: (Navn) Vi er godkendt til skolefaget Kurset er korrekt oprettet i A326 (hold) Kurset er korrekt oprettet i A335 (skolefag på hold) Kurset er korrekt oprettet i B159 (udbudsoplysninger for hold) Kurset er korrekt oprettet i A422 (gebyrer for aktivitet) Fremtidige og igangværende kurser kan ses på hjemmeside. Kurset er oprettet på Efteruddannelse.dk. Kurset er lagt i flex (uddata) Er der kursister der har fået individuel kompetencevurdering (Så skal dokumentation være vedlagt) Hvis der er en AMU-aftale mellem virksomhed og skolen, foreligger der et bekræftet tilbud Hvis der er aftalt kost for et helt hold, er der vedlagt aftale herom Hvis kunden er under minimum ifølge uddannelsesaftalen, er der vedlagt en aftale om køb af tompladser Der er kontrakt på alle ledige med kursiststatus 2, 4 og 6 4 (Husk hvis der er kontrakter, der skal annulleres eller ændres, skal økonomi have besked) Der er sendt fakturagrundlag på ISB (Indenlandske selvbetalere / videregående uddannelse) EN07 er udskrevet og tjekket for uddannelsesniveau, indlogering og evt. hjælpemidler. Er tjekket og alt OK Dokumentation 4 Kursiststatus 2: ledige dagpengeberettiget på 6 ugers selvvalgt uddannelse Kursiststatus 4: uddannelse på individuel handlingsplan Kursiststatus 6: kontanthjælpsmodtagere m.fl.

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Dalum Landbrugsskole Adresse Skamlingsvejen

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Udviklingscenter Syd Adresse Post nr.

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 1 Indhold: 1. AMU Kvalitetsarbejde 2. Udbudspolitik og udliciteringspolitik for Selandia 3. Ansvarsområder under AMU Kvalitetssystem - Selandia 3.1 Vicedirektør

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret.

Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret. AMU audit netværket Dette notat er en status på det AMU audit netværk, som Danske Erhvervsskoler- Lederne har etableret. Vejen fra ide til virkelighed og grundlaget for netværket beskrives i notatet og

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Januar 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

KVALI TETS MANU AL 2016

KVALI TETS MANU AL 2016 KVALI TETS MANU AL 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Ressourcepersoner Kvalitetsstyringssystemet... 2 3.0 Kvalitetsmanual... 2 4.0 Afholdelse af AMU-kurser... 2 5.0 Undervisningsplaner...

Læs mere

AMU-UDDANNELSER - information og vejledning

AMU-UDDANNELSER - information og vejledning AMU-UDDANNELSER AMU-UDDANNELSER - information og vejledning AMU-UDDANNELSER AMU-UDDANNELSER HVAD ER AMU-UDDANNELSE AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser. Uddannelsesområdet hører under Undervisningsministeriet.

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale

Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Samarbejdsaftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale Der er indgået aftale om udlægning af hovedforløb på handelsassistent med speciale mellem København NORD Lundtoftevej 93 2800

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Administrative retningslinjer for infrastrukturuddannelserne

Administrative retningslinjer for infrastrukturuddannelserne INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Kompetencer, Ansvar og referencer... 2 1.1 Kvalitet & Sikkerhed... 2 1.2 HR... 2 2 Gennemførelse af kurser... 2 2.1 Deltagerlister m.v.... 2 2.2 Kontroller ved kursusstart...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29.

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29. Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 29. juni 2012 Teknisk høring om udlicitering og dokumentation Danske Erhvervsskoler

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU December 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Ministeriet for Børn og Undervisning Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Maj 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation AMU-dokumentation - To vejledninger til institutionerne om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse. mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen)

Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse. mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen) Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse Undervisningsministeriet marts 2010 Aftale om udlicitering mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen)

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

KVALI TETS MANU AL 2017

KVALI TETS MANU AL 2017 KVALI TETS MANU AL 2017 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Ressourcepersoner Kvalitetsstyringssystemet... 2 3.0 Kvalitetsmanual... 2 4.0 Afholdelse af AMU-kurser... 2 5.0 Undervisningsplaner...

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

Program gældende både den 20. og den 21. marts

Program gældende både den 20. og den 21. marts - Easy-A konferencen afholdes i Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle. http://www.torvehallerne.dk Målgruppen for konferencen er administrative medarbejdere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser,

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Vejledning til FVU prøver Information og procedure Gældende pr. 1. september 2017

Vejledning til FVU prøver Information og procedure Gældende pr. 1. september 2017 Vejledning til FVU prøver Information og procedure Gældende pr. 1. september 2017 Praktisk information Undervisningsministeriet udsender to gange om året (december og august) nye opgavesæt gældende for

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet www.efteruddannelse.dk/ Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet Lisbeth Jørgensen og Susanne B. Jørgensen Side 1 Hvor kommer oplysningerne til VEU-skemaet fra - A326 Periode: fortæller i hvilken periode,

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 FVU prøve Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 PRAKTISK INFORMATION: Undervisningsministeriet sender CD er til VUC Vest 2 gange om året (december og juli)

Læs mere

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Kontrolside (udfyld denne side og alle punkter i kontrakten er udfyldt): Cpr: Navn: Gade: Postnr og By: Telefonnummer: Mail: Uddannelse: Udd./Kursets navn: Periode for

Læs mere

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken?

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken? Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) Når en medarbejder i folkekirken skal tilmeldes en uddannelse (AMU), skal der skal anvendes en digital signatur til erhverv, Tilmeldingen kan foretages

Læs mere

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Generelt Roskilde Handelsskole ønsker generelt at udvikle og konsolidere skolens internationale dimensioner i overensstemmelse med regeringens og undervisningsministeriets

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser Udkast 12. maj 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7 og 10, og 18, stk. 2, i lov om

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB 1 Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB Institutioner for Erhvervsrettede Uddannelser (IEU), samt private udbydere, Professionshøjskoler

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391 Til alle godkendte AMU-udbydere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

AMU audit seminar 2016

AMU audit seminar 2016 AMU audit seminar 2016 Fremtidige tilsynsplaner og status på tilsyn Michael Østergaard Emner: Tilsyn 2015 Gennemførte aktiviteter Rigsrevisionen Opfølgning på beretning om utilsigtet brug af AMU Tilsyn

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro.

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. I denne vejledning kan du læse hvordan og hvad der skal til inden at man kan bruge mange af elevplans faciliteter i forbindelse med skolepraktikelevens

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere