Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode"

Transkript

1 Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt Punkt Punkt 4 - Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav 11.31

2 - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet - Krav fjernet - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav tilføjet - Complianceliste - Vejledning til udfyldelse 3.0 Ophøjet til version

3 3 Indholdsfortegnelse VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE SAMARBEJDSORGANISATION UNDERBILAG PARTERNES ANSVAR LEVERANDØRENS RESSOURCER LEVERANDØRENS BEMANDING GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRENS BEMANDING KUNDENS DELTAGELSE PROJEKTORGANISATION FORA OG ANSVAR KUNDENS KONTAKTPERSON KUNDENS ANVENDELSE AF TREDJE PART STYRINGSNIVEAUER Samarbejdsgrupper Styregruppe Projektgruppe SAMARBEJDSORGANISATION FOR AGILE DELLEVERANCER Den Agile Metode Sammensætning af agilt udviklingsteam RAPPORTERING LØBENDE YDELSER SAMARBEJDSORGANISATION FOR LØBENDE YDELSER Fora og ansvar KRAV TIL LEVERANDØRENS BEMANDING IFT. LØBENDE YDELSER LEVERANDØRENS ANSVAR IFT. TVÆRGÅENDE SAMARBEJDSRELATIONER SAMARBEJDSPLIGT VED INCIDENTS COMPLIANCESKEMA...37

4 4 Vejledning til udfyldelse De behov, som tilbuddet skal dække, er klassificeret og beskrevet som krav. Alle krav er indsat i en kravskabelon, hvor selve kravet fremgår af feltet Kravbeskrivelse. Kravtitel og Kravområde er vejledende information til tilbudsgiver som har til formål at danne grundlag for en logisk gruppering af krav. I feltet Delleverance angives vejledende, hvilken eller hvilke bestemte Delleverancer eller Optioner, kravet vedrører. For krav som vedrører alle dele af Projektet angives ingen værdi i feltet Delleverance. Kravtypen kan antage en af følgende værdier: Kravtype Markering af kravtype Betydning Mindstekrav Værdi: MK Mindstekrav skal opfyldes uden forbehold for, at et tilbud kan være konditionsmæssigt Prioriteret krav Værdi: PK Prioriterede krav har stor betydning for opfyldelse af de forretningsmæssige mål, og tillægges derfor særlig vægt ved vurdering af de afgivne tilbud. Krav Værdi: K Almindelige krav, som bidrager til opfyldelse af de forretningsmæssige mål. Tilbudsgiver kan angive alternative forslag til disse krav i form af forbehold. For krav som stilles til Agile Delleverancer, angives i feltet Agil kravtype, om kravet er et Absolut Krav eller et Øvrige Krav som defineret i Bilag 0. Alle krav er nummereret på 2. niveau, med foranstillet bilagsnummer, jf. nedenstående eksempel: Kravnr. 1.1 Kravtitel Eksempel på krav Kravtype K Kravområde Eksempel Agil kravtype Øvrige Delleverance krav Kravbeskrivelse Leverandøren skal tage dette krav til efterretning Vejledende tekst i bilag I bilagene er der imellem de konkrete krav visse steder indføjet vejledende tekst. Vejledende tekst er unummereret generel tekst til tilbudsgivers orientering. Dette illustreres med følgende eksempel: Dette bilag indeholder Kundens specifikation af krav til Systemets funktion og virkemåde.

5 5 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tekst omgivet af firkantede parenteser og angivet med fed og kursiv skrift er vejledende tekst til tilbudsgiver om, hvad tilbudsgiver med egne ord skal beskrive i tilbuddet. Dette illustreres med følgende eksempel: [Tilbudsgiver beskriver opfyldelsen af kravet i underbilag X.X.] Angivelse af kravsopfyldelse Alle bilag, som indeholder krav til Leverandøren, afsluttes med et complianceskema, hvor tilbudsgiver skal angive hvilke krav, der opfyldes af det afgivne tilbud, og om der er taget forbehold i form af ændring af kravteksten. Ved udfyldelsen af complianceskemaerne placeret sidst i bilaget skal tilbudsgiver for hvert krav angive med afkrydsning, om kravet er opfyldt, om kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst, eller om kravet ikke er opfyldt. Eksempel på udfyldt complianceskema: Krav nr. Kravet er opfyldt Kravet er opfyldt med forbehold Kravet er ikke Delkriterie i form af ændret kravtekst opfyldt 1.1 X Tidsplan 1.2 X Tidsplan 1.3 X Tidsplan 1.4 X Såfremt et krav er opfyldt uden forbehold skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og Kravet er opfyldt. Mindstekrav er i complianceskemaerne markeret med grå og er på forhånd afkrydset i kolonnen "Kravet er opfyldt", idet enhver anden afkrydsning fører til, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold til et krav, der ikke er et mindstekrav, indarbejdes forbeholdet direkte i kravteksten som en ændring af denne. Ændringen skal være markeret med ændringsmarkering. Der sættes herudover kryds i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer i kolonnen Kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst. Der kan herudover henvises til evt. yderligere bilagsmateriale/dokumentation, der er vedlagt tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver vil angive at et krav ikke er opfyldt, skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og i kolonnen Kravet er ikke opfyldt. I complianceskemaets højre kolonne fremgår det, hvilket delkriterie, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4, det pågældende krav er relateret til.

6 6 1. Samarbejdsorganisation Indeværende bilag beskriver samarbejdsorganisationen omkring den Fællesoffentlige Datafordeler, både for Leverancen og de Løbende Ydelser. Herudover beskriver bilaget også den Agile Metode Underbilag Dette bilag har følgende underbilag: - Underbilag 11A Samarbejdsorganisation - Underbilag 11B Nøglemedarbejdere - Underbilag 11C Inddragelse og nyttiggørelse af medarbejderes kompetencer - Underbilag 11D The DSDM Agile Project Framework_v Parternes ansvar Kravnr Kravtitel Sikring af beslutningskraft Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Parterne skal drage omsorg for, at Projektet har den fornødne forankring hos Parternes respektive repræsentanter, således at det til stadighed er muligt at træffe de nødvendige beslutninger undervejs i Projektet med den hastighed, Projektet og omstændighederne i øvrigt kræver. Parterne skal endvidere sikre tilstedeværelsen af den fornødne bemyndigelse og beslutningskompetence hos Parternes projektdeltagere i forhold til håndtering af tvister. Kravnr Kravtitel Leverandørens projektstyringsansvar Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren forestår styringen af Projektet og har initiativpligten i samarbejdet mellem Parterne, men Kunden forudsættes at have en aktiv rolle i projektstyringen. Leverandørens ansvar for styringen af Projektet omfatter især tilrettelæggelse og administration af Parternes samarbejde samt ansvar for at overvåge Projektets gennemførelse og sikre den daglige fremdrift, herunder Tidsplanens overholdelse. Kravnr Kravtitel Leverandørens koordineringsansvar Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal sørge for indbyrdes koordinering af alle Projektets aktiviteter samt sikre sig, at der ikke træffes indbyrdes uforenelige beslutninger. Det er således Leverandørens ansvar at sikre den indbyrdes sammenhæng i arkitektur for Leverancen og sammenhæng samt integration mellem Leverancens enkelte dele. Kravnr Kravtitel Målrettet udmøntning af forretningsmæssig værdi

7 7 Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Med henblik på at sikre, at Projektet løbende udmønter sig i leverancer med forretningsmæssig værdi for Kunden, skal Leverandøren målrette processen til de projektaktiviteter og etablering af den funktionalitet, der understøtter Leverancens egnethed til de Forretningsmæssige Mål og Behov. 3. Leverandørens ressourcer Kravnr Kravtitel Forventninger til Leverandøren Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal sætte sig grundigt ind i Projektets tidsmæssige, forretningsmæssige, tekniske og økonomiske rammer i Kontrakten. Leverandøren skal bistå Kunden med at vurdere prioriteringer undervejs i Projektet, og eksekvere hurtigt på trufne beslutninger. Hvis Leverandøren har problemer med at levere eller implementere efter de indgåede aftaler, orienteres Kunden hurtigst muligt, og Leverandøren angiver mulige alternativer og redegør loyalt for konsekvenserne 3.1. Leverandørens bemanding Det følgende indeholder generelle krav til Leverandørens bemanding for Projektet. Der henvises til afsnit 4.5 for specifikke beskrivelser af og krav til den Agile Metode, herunder krav til samarbejdsorganisationen for Agile Delleverancer, og til afsnit 5 for specifikke beskrivelser af og krav til samarbejdsorganisationen for Løbende Ydelser. Bilaget færdiggøres i afklarings- og planlægningsfasen i overensstemmelse med Kontrakten Generelle krav til Leverandørens bemanding Dette afsnit beskriver Kundens krav til Leverandørens bemanding, herunder de nøglemedarbejdere, som Kunden har ønsket nærmere identificeret. Kravnr Kravtitel Nøglemedarbejdere Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandørens nøglemedarbejdere er alle medarbejdere hos Leverandøren eller dennes underleverandører, som indtager en af de i det følgende navngivne roller eller funktioner: - Projektleder - It-arkitekter - Geodata-platformseksperter - Register-platformseksperter - Basisinfrastruktureksperter - Scrum Master - Udviklere - Testansvarlig (i overensstemmelse med bilag 14) - Kvalitetsansvarlig (i overensstemmelse med bilag 9)

8 8 - Sikkerhedsansvarlig (i overensstemmelse med bilag 16) For krav vedrørende Leverandørens øvrige medarbejdere, se krav Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Projektleder og stedfortrædende projektleder Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Projektlederen og den stedfortrædende projektleder skal som minimum have de følgende kompetencer: o Modtaget relevant projektledelsesuddannelse eller deltaget i relevante projektledelseskurser, fx IPMA niveau C, Prince2 Practitioner eller lignende. o Stor erfaring som projektleder på store komplekse it-projekter med mange interessenter. o Kendskab og/eller erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. o Stor erfaring med at deltage fra start til slut i store it-projekter. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til it-arkitekt Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse It-arkitekten skal som minimum have de følgende kompetencer: o Stor erfaring med løsninger hvor der indgår forskellige datatyper, herunder geodata og tekniske platforme o Stor erfaring med at sammensætte uafhængige komponenter til et samlet system o Stor erfaring med at designe løsninger, som udstiller data via webservices og andre distributionsteknologier. o Stor erfaring med udmøntning af forretningsmæssige krav i tekniske løsninger. o Stor erfaring fra high through-put løsninger og straight through processing, eksempelvis fra serviceplatformsprojekter, børs-info systemer eller lign., hvor der er tale om store datamængder, mange dataanvendere og stort datatræk på systemet. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Geodata-platformsekspert Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at kunne levere en Geodataplatform som lever op til Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i distribution af Geodata ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens

9 9 leverancebeskrivelse, underbilag 3B. Geodata-platformseksperten skal som minimum have de følgende kompetencer: o Indgående kendskab til det Standardprogrammel, som benyttes til Geodataplatformen og produktets anvendelsesmuligheder, begrænsninger og udvidelsesmuligheder. o Skal selvstændigt og på højeste faglige niveau kunne arbejde med/rådgive om etablering og anvendelse af Geodataplatformen, uden at det er nødvendigt at indhente andet end minimal bistand. o Stor erfaring med at udarbejde løsningsarkitektur på geodataplatform. o Indgående kendskab til standarder på geo-området, herunder INSPIRE. o Stor erfaring med at foretage konfiguration, optimering og skalering af systemer til distribution af geografisk data. o Stor indsigt i Systemets og Standardprogrammels roadmap og mulige udvidelsesmuligheder. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Register-platformsekspert Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at kunne levere en Registerplatform som lever op til Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i distribution af Registerdata ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens leverancebeskrivelse, underbilag 3B. En sådan Register-platformsekspert skal have som minimum de følgende kompetencer: o Indgående kendskab til det Standardprogrammel, som benyttes til Registerplatformen og produktets anvendelsesmuligheder, begrænsninger og udvidelsesmuligheder. o Skal selvstændigt og på højeste faglige niveau kunne arbejde med/rådgive om etablering og anvendelse af Registerplatformen, uden at det er nødvendigt at indhente anden bistand. o Stor erfaring med at udarbejde løsningsarkitektur på registerplatform. o Stor erfaring med at foretage konfiguration, optimering og skalering af systemer til distribution af data. o Stor indsigt i Systemets og Standardprogrammels roadmap og mulige udvidelsesmuligheder. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Basisinfrastrukturekspert Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation

10 10 Kravbeskrivelse For at kunne levere en Basisinfrastruktur som lever op til Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i opbygning af fleksible og højtydende infrastrukturløsninger ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens leverancebeskrivelse, underbilag 3B. En sådan Basisinfrastrukturekspert skal som minimum have de følgende kompetencer: o Indgående kendskab til hele den aftalte infrastruktur o Teoretisk og praktisk velfunderet indenfor performance optimeringer af server setup, inkl. virtualisering o Teoretisk og praktisk velfunderet indenfor intelligente netværk og load balancing løsninger o Teoretisk og praktisk velfunderet indenfor skalering af infrastrukturløsninger. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til ekspert i integration med registre Kravtype K Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at kunne etablere integrationer til Registrene i overensstemmelse med Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i at integrere it-systemer ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens leverancebeskrivelse, underbilag 3B. En sådan ekspert i integration med registre skal som minimum have de følgende kompetencer: o Indgående teoretisk indsigt og praktisk erfaring med integrationsmønstre o Stor erfaring med forskellige integrationsteknologier og produkter o Stor erfaring med high performance point-to-point integration o Stor erfaring med de anvendte integrationsteknologier. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Scrum Master Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Scrum Master skal som minimum have de følgende kompetencer: o Skal have erfaring som scrum master gennem flere succesfulde projekter o Certificeret scrum master eller tilsvarende o Erfaring med serviceimplementering og datanære projekter, f.eks. MDM projekter, hvor der er anvendt Scrum. o Erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til udvikler

11 11 Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse En udvikler skal som minimum have de følgende kompetencer: o Stor erfaring med at udvikle webservices. o Stor erfaring med at udvikle WMS- og WFS-services. o Stor erfaring med udarbejdelse af løsningsdesign af infrastrukturløsninger. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. o Stor erfaring med udvikling efter en agil metode Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Service Manager Kravtype K Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at koordinere og lede leveringen af de Løbende Ydelser skal Leverandøren udpege en Service Manager som forstået under ITIL. Service Manager skal som minimum have de følgende kompetencer: o Erfaring med drift af infrastrukturløsninger o Erfaring med drift af systemer med mange parter/interessenter. o Erfaring med drift, vedligeholdelse og support af forretningskritiske systemer o Erfaring med asset management og videreudvikling. o Erfaring med at drifte, vedligeholde og yde support på dynamiske systemer, hvor der ofte sker ændringer og tilføjelser. Skal kunne håndtere forandring og afledt risikohåndtering. o ITIL certificering eller tilsvarende o Kendskab og/eller erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Ressourceallokering Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal afsætte tilstrækkelige nøglemedarbejdere til levering af Kontraktens Ydelser, således at alle aktiviteter koordineres og ledes under hensyntagen til levering inden for de afsatte tidsrammer. Kravnr Kravtitel Inddragelse og nyttiggørelse af kompetencer Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 11C konkret angivet, hvordan de enkelte nøglemedarbejderes specifikke kompetencer og praktiske erfaring vil blive inddraget og nyttiggjort således, at kvaliteten i Leverancen forøges. [I underbilag 11C indsættes redegørelse for inddragelse og nyttiggørelse af de i bilag 11B tilbudte nøglemedarbejderes kompetencer og praktiske erfaring.]

12 12 Kravnr Kravtitel Underleverandører Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 11A angivet: Underleverandører til Projektet. For hver underleverandør skal leverancer til Projektet beskrives. Beskrivelsen af underleverandørernes leverancer skal relateres til Bilag 3 og Bilag 1. [Underleverandører beskrives i underbilag 11A] Kravnr Kravtitel Styring af underleverandører Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal samarbejde konstruktivt med underleverandører, herunder koordinere underleverandørers og Leverandørens forhold, så Projektet leveres som aftalt. Leverandøren håndterer løbende eventuelle uenigheder mellem forskellige underleverandører. Hvis eventuelle konflikter har indflydelse på Projektet eller Leverandørens samarbejdsorganisation, informerer Leverandøren aktivt Kunden herom. Leverandøren inddrager underleverandøren direkte også i dialog med Styregruppen såfremt underleverandøren besidder unik viden, der bedst kommunikeres direkte. Kravnr Kravtitel CV for nøglemedarbejdere Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse I underbilag 11B er nøglemedarbejderes roller, kompetencer, kvalifikationer og erfaring angivet, herunder er CV vedlagt. Dette gælder også for nøglemedarbejdere hos underleverandører. CV et indeholder bl.a. oplysninger om: Navn, titel/stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, relevant uddannelse, relevant certificering, nøglekvalifikationer, vigtigste referenceprojekter samt relevant ledelseserfaring [CV for nøglemedarbejdere anført i krav 11.6 angives i underbilag 11B i overensstemmelse med kravene indeholdt deri. Tilbudsgiver angiver én medarbejder per nøglemedarbejderkategori] Kravnr Kravtitel Fjernet Kravtype Kravbeskrivelse Kravområde Kravet er fjernet. Kravnr Kravtitel Leverandørens beslutningstagere Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation

13 13 Kravbeskrivelse I den generelle afklarings- og planlægningsfase udfyldes underbilag 11A med navn, titel og kontaktoplysninger på de personer hos Leverandøren, som er bemyndiget til at træffe beslutning om Egentlige ændringer (Styregruppedeltagere) Agile Tilpasninger (Leverandørens deltager(e) i Scrum Team) Driftsmæssige ændringer, herunder hasteændringer som beskrevet i bilag 8 Kravnr Kravtitel Konfliktløsning Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse I den generelle afklarings- og planlægningsfase udfyldes underbilag 11A med navn, titel og kontaktoplysninger på de personer hos Leverandøren, som er bemyndiget til at træffe bindende beslutninger i relation til opståede tvister på vegne af Leverandøren Kundens deltagelse Kravnr Kravtitel Kendskab til Projektets rammer Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Kunden sikrer, at egne projektdeltagere kender de tidsmæssige, forretningsmæssige, tekniske og økonomiske rammer for Projektet. Kravnr Kravtitel Inddragelse af tredjeparter Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Styregruppen, Kundens og Leverandørens Projektleder vurderer løbende i hvilket omfang, tredjeparter skal deltage i Projektet. Kravnr Kravtitel Kundens projektleder og kontaktpersoner Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Kunden udpeger sin projektleder foruden de nødvendige kontaktpersoner hos Kunden til brug for Styregruppen og den daglige ledelse som beskrevet i specifikationen af Samarbejdsorganisation i nærværende bilag. Kravnr Kravtitel Medarbejderressourcer hos Kunden Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Kundens stiller i etableringsfaserne maksimalt de i Tabel 1 beskrevne medarbejderressourcer til rådighed i forhold til at bistå Leverandøren med de opgaver, der relaterer sig til kontraktens bilag. Leverandørens forventning til Kundens medvirken er angivet i den detaljerede tidsplan i overensstemmelse med krav 1.30 Kravnr Kravtitel Afklarende spørgsmål Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Leverandøren kan kontakte Kundens projektleder løbende med afklarende spørgsmål og andet, som Leverandøren måtte finde hensigtsmæssigt.

14 14 Kravnr Kravtitel Kunden og Kundens kontaktoplysninger Kravtype MK Kravområde Kravbeskrivelse Kundens kontaktoplysninger: Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 Tlf Tabel 1 Kundens ressourcer Ressource Kompetence Ressourcetræk 1 Projektleder Projektdeltager Product Owner Faglig ressource Business Visionary Projektledelses-erfaring, samt kendskab til Systemet 1 person Kendskab til projektarbejde og projektet 1 person Agil rolle, jf. nedenstående beskrivelse i afsnit 4.5 Viden om særlige fagområder og øvrige systemer hos Kunden og Registermyndighederne. Agil rolle, jf. nedenstående beskrivelse i afsnit person 1 person hos Kunden samt 1 person per Registermyndighed Fastlægges i afklaringsfase for agil Delleverance Kravnr Kravtitel Arbejdstid og ferie Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Projektet definerer hvor Kundens indsats ligger, men Kundens medarbejdere kan som udgangspunkt kun forventes at være til rådighed inden for den normale arbejdstid. Denne normale arbejdstid ligger ca. mellem 8.30 og 16 og omfatter kun hverdage. Ferieperioder, hvor der er reduceret bemanding, er specificeret i bilag 1, krav Medarbejderne har deres arbejdsplads hos Kunden. De vil derfor kun i begrænset omfang kunne yde service hos Leverandøren. Dette gælder især, hvis lokationen er uden for Hovedstadsområdet. Kravnr Kravtitel Leverandørens planlægning af Kundens deltagelse Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Leverandøren skal løbende i planlægningen og styringen af de opgaver, der relaterer sig til Kontrakten og tilhørende bilag, eksplicit forholde sig til, i hvilket omfang Kunden 1 1 person svarer til 1 fuldtidsansat medarbejder

15 15 skal indgå i opgaveløsningen, herunder opgavetype, kompetence samt ressourcetræk i kalendertid og årsværk. Kravnr Kravtitel Varsling af brug af Kundens ressourcer Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Leverandøren skal i rimelig tid, set i forhold til opgavens karakter og varighed, varsle trækket på Kundens ressourcer. Kunden skal have meddelelse om opgavetype, kompetencebehov samt forventet kalendertid og årsværk for opgaven, som ressourcerne skal bidrage til at løse. Kravnr Kravtitel Ressourcer til øvrige Kunde opgaver Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Ovenstående ressourcer inkluderer ikke opgaver placeret hos Kunden som en del af kontrakten, herunder: Kontraktstyring Sikkerhedstest i henhold til krav Implementering, markedsføring m.v. hos Dataanvendere Deltagelsen i styregruppemøder Kravnr Kravtitel Adgang til Kundens lokaler og udstyr Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse I Kundens almindelige arbejdstid kan denne give Leverandøren fysisk adgang til Kundens lokaler, udstyr og systemer i det omfang, det er nødvendigt for kontraktens gennemførelse, og forudsat at Kundens til enhver tid værende sikkerhedsforskrifter overholdes. Kravnr Kravtitel Tilslutning til Eksterne Systemer Kravtype MK Kravområde Leverandørens Projektorganisation Kravbeskrivelse Ved tilslutning til Eksterne Systemer, herunder Erhvervsstyrelsens, CPR s, Geodatastyrelsens og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikters systemer skal personer fra Kunden, der her kendskab til de pågældende Eksterne Systemer deltage.

16 16 4. Projektorganisation I det følgende beskrives organiseringen omkring Leverancen. Der henvises til punkt 5 for en beskrivelse af organiseringen efter idriftsættelsen af Systemet. Da Systemet idriftsættes løbende vil der i en overgangsperiode sameksistere både projekt- og driftsorganisering. Leverancen omfatter de Fastlagte Delleverancer og de Agile Delleverancer som beskrevet i bilag 3. Ved gennemførelse af Leverancen anvender Kunden den fællesstatslige IT-projektmodel. Projektmodellen stiller en række krav til måden, hvorpå ministerierne planlægger og gennemfører it-projekter, herunder bl.a. i relation til organisering. Den fællesstatslige it-model skal anvendes ved gennemførelse af alle statslige it-projekter. Hvis projektet er over 10 mio. kr. skal modellens ledelsesprodukter også bruges, og projektet skal indmeldes til Statens IT-projektråd. Den fællesstatslige projektmodel bidrager til bedre og mere ensartet planlægning, styring og gennemførsel af it-projekter i staten. Den er udarbejdet i samarbejde med en statslig arbejdsgruppe og med udgangspunkt i bedste praksis, herunder MSP og PRINCE2. Modellen udvikles og vedligeholdes af Ministeriernes projektkontor. Emner i it-projektmodellen En model for faseopdeling af projektforløbet Et begrænset antal obligatoriske ledelsesprodukter En række valgfrie men anbefalede ledelsesprodukter Beskrivelser af roller og ansvar i projekter Generel vejledning om gennemførelse af it-projekter baseret på bedste praksis Yderligere information om projektmodellen kan findes på Kravnr Kravtitel Fjernet Kravtype Kravbeskrivelse Kravområde Kravet er fjernet

17 17 Kravnr Kravtitel Fjernet Kravtype Kravbeskrivelse Kravområde Kravet er fjernet. Nedenstående figur illustrerer projektorganisationen omkring Leverancen, altså den overordnede organisering for Projektet: Denne organisering har virkning i hele Leverancens løbetid. Datafordelerprojektet er en del af Grunddata-programmet, og Kunden er ansvarlig for at sikre reference til og koordinering med Grunddatabestyrelsen via Styregruppen for Datafordeleren. For mere information om Grunddata-programmet, Styregruppen for Datafordeleren og Grunddatabestyrelsen henvises der til:

18 Fora og ansvar Kravnr Kravtitel Projektets fora og ansvar Kravtype MK Kravområde Fora og ansvar Kravbeskrivelse Projektets Styregruppe og Projektgruppe har ansvar og beføjelser som beskrevet i Tabel 2 Fora og ansvar. Tabel 2 Fora og ansvar Aktør Beskrivelse Styregruppe Styregruppen har det overordnede ansvar for den vellykkede realisering af Projektet. Styregruppen optræder som et samlet ledelsesorgan, som løbende overvåger Projektets fremdrift, forbrug og leverancer og som med beslutninger og godkendelser fastholder Projektets fokus på målet. Styregruppen består af Kunden (formand) og Leverandøren. Styregruppen skal understøtte Projektets kvalitet, herunder sikre at informationer vedr. udviklingstiltag og behov tilflyder Projektet. Styregruppeformanden har ansvaret for at sikre den organisatoriske reference til Grunddataprogrammet Projektgruppe Projektgruppen skal overvåge fremdrift, kvalitet og økonomi i Projektets leverancer Projektgruppen rapporterer løbende status på Projektet til Styregruppe, herunder fremdrift, kvalitet og økonomi Der er i figuren i punkt 4 angivet én projektgruppe. Der kan dog efter nærmere afklaring vise sig behov for etablering af flere projektgrupper. Det vil blive afklaret nærmere efter kontraktindgåelse. Projektgruppen består af Projektlederen (Leverandør), tekniske koordinatorer (Leverandøren), Kunden, Registermyndigheder (GST, MBBL, CVR, CPR), Dataanvendere (KL, ATP) Kravnr Kravtitel Godkendelse af Egentlige Ændringer og kald af Optioner Kravtype MK Kravområde Fora og ansvar Kravbeskrivelse Gennemførelse af Egentlige Ændringer og kald af Optioner kan alene ske i overensstemmelse med Kontraktens procedurer herfor og skal være underskrevet af Styregruppens formand og Leverandøren Kundens kontaktperson Kundens kontaktoplysninger på den relevante person i Kundens organisation, som Meddelelse kan sendes til om alle forhold på nær drift og vedligeholdelse af Systemet: Navn Titel Kontaktoplysninger Jens Krieger Røyen Kontorchef Adresse:

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere