Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode"

Transkript

1 Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt Punkt Punkt 4 - Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav 11.31

2 - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet - Krav fjernet - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav tilføjet - Complianceliste - Vejledning til udfyldelse 3.0 Ophøjet til version

3 3 Indholdsfortegnelse VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE SAMARBEJDSORGANISATION UNDERBILAG PARTERNES ANSVAR LEVERANDØRENS RESSOURCER LEVERANDØRENS BEMANDING GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRENS BEMANDING KUNDENS DELTAGELSE PROJEKTORGANISATION FORA OG ANSVAR KUNDENS KONTAKTPERSON KUNDENS ANVENDELSE AF TREDJE PART STYRINGSNIVEAUER Samarbejdsgrupper Styregruppe Projektgruppe SAMARBEJDSORGANISATION FOR AGILE DELLEVERANCER Den Agile Metode Sammensætning af agilt udviklingsteam RAPPORTERING LØBENDE YDELSER SAMARBEJDSORGANISATION FOR LØBENDE YDELSER Fora og ansvar KRAV TIL LEVERANDØRENS BEMANDING IFT. LØBENDE YDELSER LEVERANDØRENS ANSVAR IFT. TVÆRGÅENDE SAMARBEJDSRELATIONER SAMARBEJDSPLIGT VED INCIDENTS COMPLIANCESKEMA...37

4 4 Vejledning til udfyldelse De behov, som tilbuddet skal dække, er klassificeret og beskrevet som krav. Alle krav er indsat i en kravskabelon, hvor selve kravet fremgår af feltet Kravbeskrivelse. Kravtitel og Kravområde er vejledende information til tilbudsgiver som har til formål at danne grundlag for en logisk gruppering af krav. I feltet Delleverance angives vejledende, hvilken eller hvilke bestemte Delleverancer eller Optioner, kravet vedrører. For krav som vedrører alle dele af Projektet angives ingen værdi i feltet Delleverance. Kravtypen kan antage en af følgende værdier: Kravtype Markering af kravtype Betydning Mindstekrav Værdi: MK Mindstekrav skal opfyldes uden forbehold for, at et tilbud kan være konditionsmæssigt Prioriteret krav Værdi: PK Prioriterede krav har stor betydning for opfyldelse af de forretningsmæssige mål, og tillægges derfor særlig vægt ved vurdering af de afgivne tilbud. Krav Værdi: K Almindelige krav, som bidrager til opfyldelse af de forretningsmæssige mål. Tilbudsgiver kan angive alternative forslag til disse krav i form af forbehold. For krav som stilles til Agile Delleverancer, angives i feltet Agil kravtype, om kravet er et Absolut Krav eller et Øvrige Krav som defineret i Bilag 0. Alle krav er nummereret på 2. niveau, med foranstillet bilagsnummer, jf. nedenstående eksempel: Kravnr. 1.1 Kravtitel Eksempel på krav Kravtype K Kravområde Eksempel Agil kravtype Øvrige Delleverance krav Kravbeskrivelse Leverandøren skal tage dette krav til efterretning Vejledende tekst i bilag I bilagene er der imellem de konkrete krav visse steder indføjet vejledende tekst. Vejledende tekst er unummereret generel tekst til tilbudsgivers orientering. Dette illustreres med følgende eksempel: Dette bilag indeholder Kundens specifikation af krav til Systemets funktion og virkemåde.

5 5 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tekst omgivet af firkantede parenteser og angivet med fed og kursiv skrift er vejledende tekst til tilbudsgiver om, hvad tilbudsgiver med egne ord skal beskrive i tilbuddet. Dette illustreres med følgende eksempel: [Tilbudsgiver beskriver opfyldelsen af kravet i underbilag X.X.] Angivelse af kravsopfyldelse Alle bilag, som indeholder krav til Leverandøren, afsluttes med et complianceskema, hvor tilbudsgiver skal angive hvilke krav, der opfyldes af det afgivne tilbud, og om der er taget forbehold i form af ændring af kravteksten. Ved udfyldelsen af complianceskemaerne placeret sidst i bilaget skal tilbudsgiver for hvert krav angive med afkrydsning, om kravet er opfyldt, om kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst, eller om kravet ikke er opfyldt. Eksempel på udfyldt complianceskema: Krav nr. Kravet er opfyldt Kravet er opfyldt med forbehold Kravet er ikke Delkriterie i form af ændret kravtekst opfyldt 1.1 X Tidsplan 1.2 X Tidsplan 1.3 X Tidsplan 1.4 X Såfremt et krav er opfyldt uden forbehold skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og Kravet er opfyldt. Mindstekrav er i complianceskemaerne markeret med grå og er på forhånd afkrydset i kolonnen "Kravet er opfyldt", idet enhver anden afkrydsning fører til, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold til et krav, der ikke er et mindstekrav, indarbejdes forbeholdet direkte i kravteksten som en ændring af denne. Ændringen skal være markeret med ændringsmarkering. Der sættes herudover kryds i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer i kolonnen Kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst. Der kan herudover henvises til evt. yderligere bilagsmateriale/dokumentation, der er vedlagt tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver vil angive at et krav ikke er opfyldt, skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og i kolonnen Kravet er ikke opfyldt. I complianceskemaets højre kolonne fremgår det, hvilket delkriterie, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4, det pågældende krav er relateret til.

6 6 1. Samarbejdsorganisation Indeværende bilag beskriver samarbejdsorganisationen omkring den Fællesoffentlige Datafordeler, både for Leverancen og de Løbende Ydelser. Herudover beskriver bilaget også den Agile Metode Underbilag Dette bilag har følgende underbilag: - Underbilag 11A Samarbejdsorganisation - Underbilag 11B Nøglemedarbejdere - Underbilag 11C Inddragelse og nyttiggørelse af medarbejderes kompetencer - Underbilag 11D The DSDM Agile Project Framework_v Parternes ansvar Kravnr Kravtitel Sikring af beslutningskraft Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Parterne skal drage omsorg for, at Projektet har den fornødne forankring hos Parternes respektive repræsentanter, således at det til stadighed er muligt at træffe de nødvendige beslutninger undervejs i Projektet med den hastighed, Projektet og omstændighederne i øvrigt kræver. Parterne skal endvidere sikre tilstedeværelsen af den fornødne bemyndigelse og beslutningskompetence hos Parternes projektdeltagere i forhold til håndtering af tvister. Kravnr Kravtitel Leverandørens projektstyringsansvar Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren forestår styringen af Projektet og har initiativpligten i samarbejdet mellem Parterne, men Kunden forudsættes at have en aktiv rolle i projektstyringen. Leverandørens ansvar for styringen af Projektet omfatter især tilrettelæggelse og administration af Parternes samarbejde samt ansvar for at overvåge Projektets gennemførelse og sikre den daglige fremdrift, herunder Tidsplanens overholdelse. Kravnr Kravtitel Leverandørens koordineringsansvar Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal sørge for indbyrdes koordinering af alle Projektets aktiviteter samt sikre sig, at der ikke træffes indbyrdes uforenelige beslutninger. Det er således Leverandørens ansvar at sikre den indbyrdes sammenhæng i arkitektur for Leverancen og sammenhæng samt integration mellem Leverancens enkelte dele. Kravnr Kravtitel Målrettet udmøntning af forretningsmæssig værdi

7 7 Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Med henblik på at sikre, at Projektet løbende udmønter sig i leverancer med forretningsmæssig værdi for Kunden, skal Leverandøren målrette processen til de projektaktiviteter og etablering af den funktionalitet, der understøtter Leverancens egnethed til de Forretningsmæssige Mål og Behov. 3. Leverandørens ressourcer Kravnr Kravtitel Forventninger til Leverandøren Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal sætte sig grundigt ind i Projektets tidsmæssige, forretningsmæssige, tekniske og økonomiske rammer i Kontrakten. Leverandøren skal bistå Kunden med at vurdere prioriteringer undervejs i Projektet, og eksekvere hurtigt på trufne beslutninger. Hvis Leverandøren har problemer med at levere eller implementere efter de indgåede aftaler, orienteres Kunden hurtigst muligt, og Leverandøren angiver mulige alternativer og redegør loyalt for konsekvenserne 3.1. Leverandørens bemanding Det følgende indeholder generelle krav til Leverandørens bemanding for Projektet. Der henvises til afsnit 4.5 for specifikke beskrivelser af og krav til den Agile Metode, herunder krav til samarbejdsorganisationen for Agile Delleverancer, og til afsnit 5 for specifikke beskrivelser af og krav til samarbejdsorganisationen for Løbende Ydelser. Bilaget færdiggøres i afklarings- og planlægningsfasen i overensstemmelse med Kontrakten Generelle krav til Leverandørens bemanding Dette afsnit beskriver Kundens krav til Leverandørens bemanding, herunder de nøglemedarbejdere, som Kunden har ønsket nærmere identificeret. Kravnr Kravtitel Nøglemedarbejdere Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandørens nøglemedarbejdere er alle medarbejdere hos Leverandøren eller dennes underleverandører, som indtager en af de i det følgende navngivne roller eller funktioner: - Projektleder - It-arkitekter - Geodata-platformseksperter - Register-platformseksperter - Basisinfrastruktureksperter - Scrum Master - Udviklere - Testansvarlig (i overensstemmelse med bilag 14) - Kvalitetsansvarlig (i overensstemmelse med bilag 9)

8 8 - Sikkerhedsansvarlig (i overensstemmelse med bilag 16) For krav vedrørende Leverandørens øvrige medarbejdere, se krav Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Projektleder og stedfortrædende projektleder Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Projektlederen og den stedfortrædende projektleder skal som minimum have de følgende kompetencer: o Modtaget relevant projektledelsesuddannelse eller deltaget i relevante projektledelseskurser, fx IPMA niveau C, Prince2 Practitioner eller lignende. o Stor erfaring som projektleder på store komplekse it-projekter med mange interessenter. o Kendskab og/eller erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. o Stor erfaring med at deltage fra start til slut i store it-projekter. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til it-arkitekt Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse It-arkitekten skal som minimum have de følgende kompetencer: o Stor erfaring med løsninger hvor der indgår forskellige datatyper, herunder geodata og tekniske platforme o Stor erfaring med at sammensætte uafhængige komponenter til et samlet system o Stor erfaring med at designe løsninger, som udstiller data via webservices og andre distributionsteknologier. o Stor erfaring med udmøntning af forretningsmæssige krav i tekniske løsninger. o Stor erfaring fra high through-put løsninger og straight through processing, eksempelvis fra serviceplatformsprojekter, børs-info systemer eller lign., hvor der er tale om store datamængder, mange dataanvendere og stort datatræk på systemet. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Geodata-platformsekspert Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at kunne levere en Geodataplatform som lever op til Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i distribution af Geodata ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens

9 9 leverancebeskrivelse, underbilag 3B. Geodata-platformseksperten skal som minimum have de følgende kompetencer: o Indgående kendskab til det Standardprogrammel, som benyttes til Geodataplatformen og produktets anvendelsesmuligheder, begrænsninger og udvidelsesmuligheder. o Skal selvstændigt og på højeste faglige niveau kunne arbejde med/rådgive om etablering og anvendelse af Geodataplatformen, uden at det er nødvendigt at indhente andet end minimal bistand. o Stor erfaring med at udarbejde løsningsarkitektur på geodataplatform. o Indgående kendskab til standarder på geo-området, herunder INSPIRE. o Stor erfaring med at foretage konfiguration, optimering og skalering af systemer til distribution af geografisk data. o Stor indsigt i Systemets og Standardprogrammels roadmap og mulige udvidelsesmuligheder. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Register-platformsekspert Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at kunne levere en Registerplatform som lever op til Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i distribution af Registerdata ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens leverancebeskrivelse, underbilag 3B. En sådan Register-platformsekspert skal have som minimum de følgende kompetencer: o Indgående kendskab til det Standardprogrammel, som benyttes til Registerplatformen og produktets anvendelsesmuligheder, begrænsninger og udvidelsesmuligheder. o Skal selvstændigt og på højeste faglige niveau kunne arbejde med/rådgive om etablering og anvendelse af Registerplatformen, uden at det er nødvendigt at indhente anden bistand. o Stor erfaring med at udarbejde løsningsarkitektur på registerplatform. o Stor erfaring med at foretage konfiguration, optimering og skalering af systemer til distribution af data. o Stor indsigt i Systemets og Standardprogrammels roadmap og mulige udvidelsesmuligheder. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Basisinfrastrukturekspert Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation

10 10 Kravbeskrivelse For at kunne levere en Basisinfrastruktur som lever op til Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i opbygning af fleksible og højtydende infrastrukturløsninger ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens leverancebeskrivelse, underbilag 3B. En sådan Basisinfrastrukturekspert skal som minimum have de følgende kompetencer: o Indgående kendskab til hele den aftalte infrastruktur o Teoretisk og praktisk velfunderet indenfor performance optimeringer af server setup, inkl. virtualisering o Teoretisk og praktisk velfunderet indenfor intelligente netværk og load balancing løsninger o Teoretisk og praktisk velfunderet indenfor skalering af infrastrukturløsninger. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til ekspert i integration med registre Kravtype K Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at kunne etablere integrationer til Registrene i overensstemmelse med Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i at integrere it-systemer ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens leverancebeskrivelse, underbilag 3B. En sådan ekspert i integration med registre skal som minimum have de følgende kompetencer: o Indgående teoretisk indsigt og praktisk erfaring med integrationsmønstre o Stor erfaring med forskellige integrationsteknologier og produkter o Stor erfaring med high performance point-to-point integration o Stor erfaring med de anvendte integrationsteknologier. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Scrum Master Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Scrum Master skal som minimum have de følgende kompetencer: o Skal have erfaring som scrum master gennem flere succesfulde projekter o Certificeret scrum master eller tilsvarende o Erfaring med serviceimplementering og datanære projekter, f.eks. MDM projekter, hvor der er anvendt Scrum. o Erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til udvikler

11 11 Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse En udvikler skal som minimum have de følgende kompetencer: o Stor erfaring med at udvikle webservices. o Stor erfaring med at udvikle WMS- og WFS-services. o Stor erfaring med udarbejdelse af løsningsdesign af infrastrukturløsninger. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. o Stor erfaring med udvikling efter en agil metode Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Service Manager Kravtype K Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at koordinere og lede leveringen af de Løbende Ydelser skal Leverandøren udpege en Service Manager som forstået under ITIL. Service Manager skal som minimum have de følgende kompetencer: o Erfaring med drift af infrastrukturløsninger o Erfaring med drift af systemer med mange parter/interessenter. o Erfaring med drift, vedligeholdelse og support af forretningskritiske systemer o Erfaring med asset management og videreudvikling. o Erfaring med at drifte, vedligeholde og yde support på dynamiske systemer, hvor der ofte sker ændringer og tilføjelser. Skal kunne håndtere forandring og afledt risikohåndtering. o ITIL certificering eller tilsvarende o Kendskab og/eller erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Ressourceallokering Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal afsætte tilstrækkelige nøglemedarbejdere til levering af Kontraktens Ydelser, således at alle aktiviteter koordineres og ledes under hensyntagen til levering inden for de afsatte tidsrammer. Kravnr Kravtitel Inddragelse og nyttiggørelse af kompetencer Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 11C konkret angivet, hvordan de enkelte nøglemedarbejderes specifikke kompetencer og praktiske erfaring vil blive inddraget og nyttiggjort således, at kvaliteten i Leverancen forøges. [I underbilag 11C indsættes redegørelse for inddragelse og nyttiggørelse af de i bilag 11B tilbudte nøglemedarbejderes kompetencer og praktiske erfaring.]

12 12 Kravnr Kravtitel Underleverandører Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 11A angivet: Underleverandører til Projektet. For hver underleverandør skal leverancer til Projektet beskrives. Beskrivelsen af underleverandørernes leverancer skal relateres til Bilag 3 og Bilag 1. [Underleverandører beskrives i underbilag 11A] Kravnr Kravtitel Styring af underleverandører Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal samarbejde konstruktivt med underleverandører, herunder koordinere underleverandørers og Leverandørens forhold, så Projektet leveres som aftalt. Leverandøren håndterer løbende eventuelle uenigheder mellem forskellige underleverandører. Hvis eventuelle konflikter har indflydelse på Projektet eller Leverandørens samarbejdsorganisation, informerer Leverandøren aktivt Kunden herom. Leverandøren inddrager underleverandøren direkte også i dialog med Styregruppen såfremt underleverandøren besidder unik viden, der bedst kommunikeres direkte. Kravnr Kravtitel CV for nøglemedarbejdere Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse I underbilag 11B er nøglemedarbejderes roller, kompetencer, kvalifikationer og erfaring angivet, herunder er CV vedlagt. Dette gælder også for nøglemedarbejdere hos underleverandører. CV et indeholder bl.a. oplysninger om: Navn, titel/stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, relevant uddannelse, relevant certificering, nøglekvalifikationer, vigtigste referenceprojekter samt relevant ledelseserfaring [CV for nøglemedarbejdere anført i krav 11.6 angives i underbilag 11B i overensstemmelse med kravene indeholdt deri. Tilbudsgiver angiver én medarbejder per nøglemedarbejderkategori] Kravnr Kravtitel Fjernet Kravtype Kravbeskrivelse Kravområde Kravet er fjernet. Kravnr Kravtitel Leverandørens beslutningstagere Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation

13 13 Kravbeskrivelse I den generelle afklarings- og planlægningsfase udfyldes underbilag 11A med navn, titel og kontaktoplysninger på de personer hos Leverandøren, som er bemyndiget til at træffe beslutning om Egentlige ændringer (Styregruppedeltagere) Agile Tilpasninger (Leverandørens deltager(e) i Scrum Team) Driftsmæssige ændringer, herunder hasteændringer som beskrevet i bilag 8 Kravnr Kravtitel Konfliktløsning Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse I den generelle afklarings- og planlægningsfase udfyldes underbilag 11A med navn, titel og kontaktoplysninger på de personer hos Leverandøren, som er bemyndiget til at træffe bindende beslutninger i relation til opståede tvister på vegne af Leverandøren Kundens deltagelse Kravnr Kravtitel Kendskab til Projektets rammer Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Kunden sikrer, at egne projektdeltagere kender de tidsmæssige, forretningsmæssige, tekniske og økonomiske rammer for Projektet. Kravnr Kravtitel Inddragelse af tredjeparter Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Styregruppen, Kundens og Leverandørens Projektleder vurderer løbende i hvilket omfang, tredjeparter skal deltage i Projektet. Kravnr Kravtitel Kundens projektleder og kontaktpersoner Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Kunden udpeger sin projektleder foruden de nødvendige kontaktpersoner hos Kunden til brug for Styregruppen og den daglige ledelse som beskrevet i specifikationen af Samarbejdsorganisation i nærværende bilag. Kravnr Kravtitel Medarbejderressourcer hos Kunden Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Kundens stiller i etableringsfaserne maksimalt de i Tabel 1 beskrevne medarbejderressourcer til rådighed i forhold til at bistå Leverandøren med de opgaver, der relaterer sig til kontraktens bilag. Leverandørens forventning til Kundens medvirken er angivet i den detaljerede tidsplan i overensstemmelse med krav 1.30 Kravnr Kravtitel Afklarende spørgsmål Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Leverandøren kan kontakte Kundens projektleder løbende med afklarende spørgsmål og andet, som Leverandøren måtte finde hensigtsmæssigt.

14 14 Kravnr Kravtitel Kunden og Kundens kontaktoplysninger Kravtype MK Kravområde Kravbeskrivelse Kundens kontaktoplysninger: Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 Tlf Tabel 1 Kundens ressourcer Ressource Kompetence Ressourcetræk 1 Projektleder Projektdeltager Product Owner Faglig ressource Business Visionary Projektledelses-erfaring, samt kendskab til Systemet 1 person Kendskab til projektarbejde og projektet 1 person Agil rolle, jf. nedenstående beskrivelse i afsnit 4.5 Viden om særlige fagområder og øvrige systemer hos Kunden og Registermyndighederne. Agil rolle, jf. nedenstående beskrivelse i afsnit person 1 person hos Kunden samt 1 person per Registermyndighed Fastlægges i afklaringsfase for agil Delleverance Kravnr Kravtitel Arbejdstid og ferie Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Projektet definerer hvor Kundens indsats ligger, men Kundens medarbejdere kan som udgangspunkt kun forventes at være til rådighed inden for den normale arbejdstid. Denne normale arbejdstid ligger ca. mellem 8.30 og 16 og omfatter kun hverdage. Ferieperioder, hvor der er reduceret bemanding, er specificeret i bilag 1, krav Medarbejderne har deres arbejdsplads hos Kunden. De vil derfor kun i begrænset omfang kunne yde service hos Leverandøren. Dette gælder især, hvis lokationen er uden for Hovedstadsområdet. Kravnr Kravtitel Leverandørens planlægning af Kundens deltagelse Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Leverandøren skal løbende i planlægningen og styringen af de opgaver, der relaterer sig til Kontrakten og tilhørende bilag, eksplicit forholde sig til, i hvilket omfang Kunden 1 1 person svarer til 1 fuldtidsansat medarbejder

15 15 skal indgå i opgaveløsningen, herunder opgavetype, kompetence samt ressourcetræk i kalendertid og årsværk. Kravnr Kravtitel Varsling af brug af Kundens ressourcer Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Leverandøren skal i rimelig tid, set i forhold til opgavens karakter og varighed, varsle trækket på Kundens ressourcer. Kunden skal have meddelelse om opgavetype, kompetencebehov samt forventet kalendertid og årsværk for opgaven, som ressourcerne skal bidrage til at løse. Kravnr Kravtitel Ressourcer til øvrige Kunde opgaver Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Ovenstående ressourcer inkluderer ikke opgaver placeret hos Kunden som en del af kontrakten, herunder: Kontraktstyring Sikkerhedstest i henhold til krav Implementering, markedsføring m.v. hos Dataanvendere Deltagelsen i styregruppemøder Kravnr Kravtitel Adgang til Kundens lokaler og udstyr Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse I Kundens almindelige arbejdstid kan denne give Leverandøren fysisk adgang til Kundens lokaler, udstyr og systemer i det omfang, det er nødvendigt for kontraktens gennemførelse, og forudsat at Kundens til enhver tid værende sikkerhedsforskrifter overholdes. Kravnr Kravtitel Tilslutning til Eksterne Systemer Kravtype MK Kravområde Leverandørens Projektorganisation Kravbeskrivelse Ved tilslutning til Eksterne Systemer, herunder Erhvervsstyrelsens, CPR s, Geodatastyrelsens og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikters systemer skal personer fra Kunden, der her kendskab til de pågældende Eksterne Systemer deltage.

16 16 4. Projektorganisation I det følgende beskrives organiseringen omkring Leverancen. Der henvises til punkt 5 for en beskrivelse af organiseringen efter idriftsættelsen af Systemet. Da Systemet idriftsættes løbende vil der i en overgangsperiode sameksistere både projekt- og driftsorganisering. Leverancen omfatter de Fastlagte Delleverancer og de Agile Delleverancer som beskrevet i bilag 3. Ved gennemførelse af Leverancen anvender Kunden den fællesstatslige IT-projektmodel. Projektmodellen stiller en række krav til måden, hvorpå ministerierne planlægger og gennemfører it-projekter, herunder bl.a. i relation til organisering. Den fællesstatslige it-model skal anvendes ved gennemførelse af alle statslige it-projekter. Hvis projektet er over 10 mio. kr. skal modellens ledelsesprodukter også bruges, og projektet skal indmeldes til Statens IT-projektråd. Den fællesstatslige projektmodel bidrager til bedre og mere ensartet planlægning, styring og gennemførsel af it-projekter i staten. Den er udarbejdet i samarbejde med en statslig arbejdsgruppe og med udgangspunkt i bedste praksis, herunder MSP og PRINCE2. Modellen udvikles og vedligeholdes af Ministeriernes projektkontor. Emner i it-projektmodellen En model for faseopdeling af projektforløbet Et begrænset antal obligatoriske ledelsesprodukter En række valgfrie men anbefalede ledelsesprodukter Beskrivelser af roller og ansvar i projekter Generel vejledning om gennemførelse af it-projekter baseret på bedste praksis Yderligere information om projektmodellen kan findes på Kravnr Kravtitel Fjernet Kravtype Kravbeskrivelse Kravområde Kravet er fjernet

17 17 Kravnr Kravtitel Fjernet Kravtype Kravbeskrivelse Kravområde Kravet er fjernet. Nedenstående figur illustrerer projektorganisationen omkring Leverancen, altså den overordnede organisering for Projektet: Denne organisering har virkning i hele Leverancens løbetid. Datafordelerprojektet er en del af Grunddata-programmet, og Kunden er ansvarlig for at sikre reference til og koordinering med Grunddatabestyrelsen via Styregruppen for Datafordeleren. For mere information om Grunddata-programmet, Styregruppen for Datafordeleren og Grunddatabestyrelsen henvises der til:

18 Fora og ansvar Kravnr Kravtitel Projektets fora og ansvar Kravtype MK Kravområde Fora og ansvar Kravbeskrivelse Projektets Styregruppe og Projektgruppe har ansvar og beføjelser som beskrevet i Tabel 2 Fora og ansvar. Tabel 2 Fora og ansvar Aktør Beskrivelse Styregruppe Styregruppen har det overordnede ansvar for den vellykkede realisering af Projektet. Styregruppen optræder som et samlet ledelsesorgan, som løbende overvåger Projektets fremdrift, forbrug og leverancer og som med beslutninger og godkendelser fastholder Projektets fokus på målet. Styregruppen består af Kunden (formand) og Leverandøren. Styregruppen skal understøtte Projektets kvalitet, herunder sikre at informationer vedr. udviklingstiltag og behov tilflyder Projektet. Styregruppeformanden har ansvaret for at sikre den organisatoriske reference til Grunddataprogrammet Projektgruppe Projektgruppen skal overvåge fremdrift, kvalitet og økonomi i Projektets leverancer Projektgruppen rapporterer løbende status på Projektet til Styregruppe, herunder fremdrift, kvalitet og økonomi Der er i figuren i punkt 4 angivet én projektgruppe. Der kan dog efter nærmere afklaring vise sig behov for etablering af flere projektgrupper. Det vil blive afklaret nærmere efter kontraktindgåelse. Projektgruppen består af Projektlederen (Leverandør), tekniske koordinatorer (Leverandøren), Kunden, Registermyndigheder (GST, MBBL, CVR, CPR), Dataanvendere (KL, ATP) Kravnr Kravtitel Godkendelse af Egentlige Ændringer og kald af Optioner Kravtype MK Kravområde Fora og ansvar Kravbeskrivelse Gennemførelse af Egentlige Ændringer og kald af Optioner kan alene ske i overensstemmelse med Kontraktens procedurer herfor og skal være underskrevet af Styregruppens formand og Leverandøren Kundens kontaktperson Kundens kontaktoplysninger på den relevante person i Kundens organisation, som Meddelelse kan sendes til om alle forhold på nær drift og vedligeholdelse af Systemet: Navn Titel Kontaktoplysninger Jens Krieger Røyen Kontorchef Adresse:

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Bilag 13, Incitamenter

Bilag 13, Incitamenter Bilag 13, Incitamenter Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Krav 13.4 fjernet - Krav 13.5 fjernet - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet til version 3.0 10-02-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgivers samarbejdsorganisation bør bestå af personer med følgende kvalifikationer og kompetencer: Kompetence til

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler

UDBUDSBETINGELSER. for. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler 1 UDBUDSBETINGELSER for Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler Version Ændringer Dato 1.0 Første udsendte version 14-06-2013 1.1 Punkt 5.2, afsnit Afgivelse

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar 19. september 2013 SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål: Tidsplanen er områdebaseret, hvor vi måske er mere produktbaserede - kan udviklingen foregå fra

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

BILAG 10 SAMARBEJDSORGANISATION. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 10 SAMARBEJDSORGANISATION. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 10 SAMARBEJDSORGANISATION Vejledning: Nedenfor er beskrevet en samarbejdsorganisation. anmodes om at udfylde de steder, hvor leverandøren har mulighed herfor samt supplere bilaget, såfremt leverandøren

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen Udkastet er alene medtaget for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen er bekendt med det kontraktlige rammer for den

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Rettelser Version Ændringer Dato 1.0 Rettelser ift. spørgsmål/svar i perioden 10. januar til 27. januar 2014 27. januar 2.0 Rettelser

Læs mere

Samarbejdsorganisation

Samarbejdsorganisation Bilag 3 Dato November 2015 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. Samarbejdsorganisation Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i spildevand Til Side 1/6 Indhold 1.

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Driftskontrakt. Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger. Bilag 10

Driftskontrakt. Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger. Bilag 10 Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger Bilag 10 Vejledning til Leverandøren i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Den samlede Leverance benævnes Systemet. Bilaget er overordnet opdelt i

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Bilag 4. Konsulentkategorier og Konsulentteam

Bilag 4. Konsulentkategorier og Konsulentteam Bilag 4 gorier og Konsulentteam [Vejledning: Bilaget udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget skal omfatte en beskrivelse af det tilbudte Konsulentteam, der stilles til rådighed under Kontrakten, og som vil blive

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 Til Sygehuspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 3 Dato Juni 2014 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 7 - Samarbejdsorganisation INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KRAV TIL SAMARBEJDSORGANISATION... 3 2.1 Projektgruppe... 3 2.1.1 Leverandørens deltagelse

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere