Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode"

Transkript

1 Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt Punkt Punkt 4 - Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav 11.31

2 - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav fjernet - Krav fjernet - Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav Krav tilføjet - Complianceliste - Vejledning til udfyldelse 3.0 Ophøjet til version

3 3 Indholdsfortegnelse VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE SAMARBEJDSORGANISATION UNDERBILAG PARTERNES ANSVAR LEVERANDØRENS RESSOURCER LEVERANDØRENS BEMANDING GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRENS BEMANDING KUNDENS DELTAGELSE PROJEKTORGANISATION FORA OG ANSVAR KUNDENS KONTAKTPERSON KUNDENS ANVENDELSE AF TREDJE PART STYRINGSNIVEAUER Samarbejdsgrupper Styregruppe Projektgruppe SAMARBEJDSORGANISATION FOR AGILE DELLEVERANCER Den Agile Metode Sammensætning af agilt udviklingsteam RAPPORTERING LØBENDE YDELSER SAMARBEJDSORGANISATION FOR LØBENDE YDELSER Fora og ansvar KRAV TIL LEVERANDØRENS BEMANDING IFT. LØBENDE YDELSER LEVERANDØRENS ANSVAR IFT. TVÆRGÅENDE SAMARBEJDSRELATIONER SAMARBEJDSPLIGT VED INCIDENTS COMPLIANCESKEMA...37

4 4 Vejledning til udfyldelse De behov, som tilbuddet skal dække, er klassificeret og beskrevet som krav. Alle krav er indsat i en kravskabelon, hvor selve kravet fremgår af feltet Kravbeskrivelse. Kravtitel og Kravområde er vejledende information til tilbudsgiver som har til formål at danne grundlag for en logisk gruppering af krav. I feltet Delleverance angives vejledende, hvilken eller hvilke bestemte Delleverancer eller Optioner, kravet vedrører. For krav som vedrører alle dele af Projektet angives ingen værdi i feltet Delleverance. Kravtypen kan antage en af følgende værdier: Kravtype Markering af kravtype Betydning Mindstekrav Værdi: MK Mindstekrav skal opfyldes uden forbehold for, at et tilbud kan være konditionsmæssigt Prioriteret krav Værdi: PK Prioriterede krav har stor betydning for opfyldelse af de forretningsmæssige mål, og tillægges derfor særlig vægt ved vurdering af de afgivne tilbud. Krav Værdi: K Almindelige krav, som bidrager til opfyldelse af de forretningsmæssige mål. Tilbudsgiver kan angive alternative forslag til disse krav i form af forbehold. For krav som stilles til Agile Delleverancer, angives i feltet Agil kravtype, om kravet er et Absolut Krav eller et Øvrige Krav som defineret i Bilag 0. Alle krav er nummereret på 2. niveau, med foranstillet bilagsnummer, jf. nedenstående eksempel: Kravnr. 1.1 Kravtitel Eksempel på krav Kravtype K Kravområde Eksempel Agil kravtype Øvrige Delleverance krav Kravbeskrivelse Leverandøren skal tage dette krav til efterretning Vejledende tekst i bilag I bilagene er der imellem de konkrete krav visse steder indføjet vejledende tekst. Vejledende tekst er unummereret generel tekst til tilbudsgivers orientering. Dette illustreres med følgende eksempel: Dette bilag indeholder Kundens specifikation af krav til Systemets funktion og virkemåde.

5 5 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tekst omgivet af firkantede parenteser og angivet med fed og kursiv skrift er vejledende tekst til tilbudsgiver om, hvad tilbudsgiver med egne ord skal beskrive i tilbuddet. Dette illustreres med følgende eksempel: [Tilbudsgiver beskriver opfyldelsen af kravet i underbilag X.X.] Angivelse af kravsopfyldelse Alle bilag, som indeholder krav til Leverandøren, afsluttes med et complianceskema, hvor tilbudsgiver skal angive hvilke krav, der opfyldes af det afgivne tilbud, og om der er taget forbehold i form af ændring af kravteksten. Ved udfyldelsen af complianceskemaerne placeret sidst i bilaget skal tilbudsgiver for hvert krav angive med afkrydsning, om kravet er opfyldt, om kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst, eller om kravet ikke er opfyldt. Eksempel på udfyldt complianceskema: Krav nr. Kravet er opfyldt Kravet er opfyldt med forbehold Kravet er ikke Delkriterie i form af ændret kravtekst opfyldt 1.1 X Tidsplan 1.2 X Tidsplan 1.3 X Tidsplan 1.4 X Såfremt et krav er opfyldt uden forbehold skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og Kravet er opfyldt. Mindstekrav er i complianceskemaerne markeret med grå og er på forhånd afkrydset i kolonnen "Kravet er opfyldt", idet enhver anden afkrydsning fører til, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold til et krav, der ikke er et mindstekrav, indarbejdes forbeholdet direkte i kravteksten som en ændring af denne. Ændringen skal være markeret med ændringsmarkering. Der sættes herudover kryds i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer i kolonnen Kravet er opfyldt med forbehold i form af ændret kravtekst. Der kan herudover henvises til evt. yderligere bilagsmateriale/dokumentation, der er vedlagt tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver vil angive at et krav ikke er opfyldt, skal tilbudsgiver angive dette ved afkrydsning i complianceskemaet ud for det aktuelle kravnummer og i kolonnen Kravet er ikke opfyldt. I complianceskemaets højre kolonne fremgår det, hvilket delkriterie, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4, det pågældende krav er relateret til.

6 6 1. Samarbejdsorganisation Indeværende bilag beskriver samarbejdsorganisationen omkring den Fællesoffentlige Datafordeler, både for Leverancen og de Løbende Ydelser. Herudover beskriver bilaget også den Agile Metode Underbilag Dette bilag har følgende underbilag: - Underbilag 11A Samarbejdsorganisation - Underbilag 11B Nøglemedarbejdere - Underbilag 11C Inddragelse og nyttiggørelse af medarbejderes kompetencer - Underbilag 11D The DSDM Agile Project Framework_v Parternes ansvar Kravnr Kravtitel Sikring af beslutningskraft Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Parterne skal drage omsorg for, at Projektet har den fornødne forankring hos Parternes respektive repræsentanter, således at det til stadighed er muligt at træffe de nødvendige beslutninger undervejs i Projektet med den hastighed, Projektet og omstændighederne i øvrigt kræver. Parterne skal endvidere sikre tilstedeværelsen af den fornødne bemyndigelse og beslutningskompetence hos Parternes projektdeltagere i forhold til håndtering af tvister. Kravnr Kravtitel Leverandørens projektstyringsansvar Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren forestår styringen af Projektet og har initiativpligten i samarbejdet mellem Parterne, men Kunden forudsættes at have en aktiv rolle i projektstyringen. Leverandørens ansvar for styringen af Projektet omfatter især tilrettelæggelse og administration af Parternes samarbejde samt ansvar for at overvåge Projektets gennemførelse og sikre den daglige fremdrift, herunder Tidsplanens overholdelse. Kravnr Kravtitel Leverandørens koordineringsansvar Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal sørge for indbyrdes koordinering af alle Projektets aktiviteter samt sikre sig, at der ikke træffes indbyrdes uforenelige beslutninger. Det er således Leverandørens ansvar at sikre den indbyrdes sammenhæng i arkitektur for Leverancen og sammenhæng samt integration mellem Leverancens enkelte dele. Kravnr Kravtitel Målrettet udmøntning af forretningsmæssig værdi

7 7 Kravtype MK Kravområde Projektorganisation Kravbeskrivelse Med henblik på at sikre, at Projektet løbende udmønter sig i leverancer med forretningsmæssig værdi for Kunden, skal Leverandøren målrette processen til de projektaktiviteter og etablering af den funktionalitet, der understøtter Leverancens egnethed til de Forretningsmæssige Mål og Behov. 3. Leverandørens ressourcer Kravnr Kravtitel Forventninger til Leverandøren Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal sætte sig grundigt ind i Projektets tidsmæssige, forretningsmæssige, tekniske og økonomiske rammer i Kontrakten. Leverandøren skal bistå Kunden med at vurdere prioriteringer undervejs i Projektet, og eksekvere hurtigt på trufne beslutninger. Hvis Leverandøren har problemer med at levere eller implementere efter de indgåede aftaler, orienteres Kunden hurtigst muligt, og Leverandøren angiver mulige alternativer og redegør loyalt for konsekvenserne 3.1. Leverandørens bemanding Det følgende indeholder generelle krav til Leverandørens bemanding for Projektet. Der henvises til afsnit 4.5 for specifikke beskrivelser af og krav til den Agile Metode, herunder krav til samarbejdsorganisationen for Agile Delleverancer, og til afsnit 5 for specifikke beskrivelser af og krav til samarbejdsorganisationen for Løbende Ydelser. Bilaget færdiggøres i afklarings- og planlægningsfasen i overensstemmelse med Kontrakten Generelle krav til Leverandørens bemanding Dette afsnit beskriver Kundens krav til Leverandørens bemanding, herunder de nøglemedarbejdere, som Kunden har ønsket nærmere identificeret. Kravnr Kravtitel Nøglemedarbejdere Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandørens nøglemedarbejdere er alle medarbejdere hos Leverandøren eller dennes underleverandører, som indtager en af de i det følgende navngivne roller eller funktioner: - Projektleder - It-arkitekter - Geodata-platformseksperter - Register-platformseksperter - Basisinfrastruktureksperter - Scrum Master - Udviklere - Testansvarlig (i overensstemmelse med bilag 14) - Kvalitetsansvarlig (i overensstemmelse med bilag 9)

8 8 - Sikkerhedsansvarlig (i overensstemmelse med bilag 16) For krav vedrørende Leverandørens øvrige medarbejdere, se krav Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Projektleder og stedfortrædende projektleder Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Projektlederen og den stedfortrædende projektleder skal som minimum have de følgende kompetencer: o Modtaget relevant projektledelsesuddannelse eller deltaget i relevante projektledelseskurser, fx IPMA niveau C, Prince2 Practitioner eller lignende. o Stor erfaring som projektleder på store komplekse it-projekter med mange interessenter. o Kendskab og/eller erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. o Stor erfaring med at deltage fra start til slut i store it-projekter. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til it-arkitekt Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse It-arkitekten skal som minimum have de følgende kompetencer: o Stor erfaring med løsninger hvor der indgår forskellige datatyper, herunder geodata og tekniske platforme o Stor erfaring med at sammensætte uafhængige komponenter til et samlet system o Stor erfaring med at designe løsninger, som udstiller data via webservices og andre distributionsteknologier. o Stor erfaring med udmøntning af forretningsmæssige krav i tekniske løsninger. o Stor erfaring fra high through-put løsninger og straight through processing, eksempelvis fra serviceplatformsprojekter, børs-info systemer eller lign., hvor der er tale om store datamængder, mange dataanvendere og stort datatræk på systemet. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Geodata-platformsekspert Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at kunne levere en Geodataplatform som lever op til Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i distribution af Geodata ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens

9 9 leverancebeskrivelse, underbilag 3B. Geodata-platformseksperten skal som minimum have de følgende kompetencer: o Indgående kendskab til det Standardprogrammel, som benyttes til Geodataplatformen og produktets anvendelsesmuligheder, begrænsninger og udvidelsesmuligheder. o Skal selvstændigt og på højeste faglige niveau kunne arbejde med/rådgive om etablering og anvendelse af Geodataplatformen, uden at det er nødvendigt at indhente andet end minimal bistand. o Stor erfaring med at udarbejde løsningsarkitektur på geodataplatform. o Indgående kendskab til standarder på geo-området, herunder INSPIRE. o Stor erfaring med at foretage konfiguration, optimering og skalering af systemer til distribution af geografisk data. o Stor indsigt i Systemets og Standardprogrammels roadmap og mulige udvidelsesmuligheder. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Register-platformsekspert Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at kunne levere en Registerplatform som lever op til Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i distribution af Registerdata ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens leverancebeskrivelse, underbilag 3B. En sådan Register-platformsekspert skal have som minimum de følgende kompetencer: o Indgående kendskab til det Standardprogrammel, som benyttes til Registerplatformen og produktets anvendelsesmuligheder, begrænsninger og udvidelsesmuligheder. o Skal selvstændigt og på højeste faglige niveau kunne arbejde med/rådgive om etablering og anvendelse af Registerplatformen, uden at det er nødvendigt at indhente anden bistand. o Stor erfaring med at udarbejde løsningsarkitektur på registerplatform. o Stor erfaring med at foretage konfiguration, optimering og skalering af systemer til distribution af data. o Stor indsigt i Systemets og Standardprogrammels roadmap og mulige udvidelsesmuligheder. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Basisinfrastrukturekspert Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation

10 10 Kravbeskrivelse For at kunne levere en Basisinfrastruktur som lever op til Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i opbygning af fleksible og højtydende infrastrukturløsninger ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens leverancebeskrivelse, underbilag 3B. En sådan Basisinfrastrukturekspert skal som minimum have de følgende kompetencer: o Indgående kendskab til hele den aftalte infrastruktur o Teoretisk og praktisk velfunderet indenfor performance optimeringer af server setup, inkl. virtualisering o Teoretisk og praktisk velfunderet indenfor intelligente netværk og load balancing løsninger o Teoretisk og praktisk velfunderet indenfor skalering af infrastrukturløsninger. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til ekspert i integration med registre Kravtype K Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at kunne etablere integrationer til Registrene i overensstemmelse med Kontraktens krav og Kundens behov, er der behov for at inddrage højt kvalificeret ekspertise i at integrere it-systemer ved hjælp af de teknologier og det programmel, der indgår i Leverandørens leverancebeskrivelse, underbilag 3B. En sådan ekspert i integration med registre skal som minimum have de følgende kompetencer: o Indgående teoretisk indsigt og praktisk erfaring med integrationsmønstre o Stor erfaring med forskellige integrationsteknologier og produkter o Stor erfaring med high performance point-to-point integration o Stor erfaring med de anvendte integrationsteknologier. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Scrum Master Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Scrum Master skal som minimum have de følgende kompetencer: o Skal have erfaring som scrum master gennem flere succesfulde projekter o Certificeret scrum master eller tilsvarende o Erfaring med serviceimplementering og datanære projekter, f.eks. MDM projekter, hvor der er anvendt Scrum. o Erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til udvikler

11 11 Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse En udvikler skal som minimum have de følgende kompetencer: o Stor erfaring med at udvikle webservices. o Stor erfaring med at udvikle WMS- og WFS-services. o Stor erfaring med udarbejdelse af løsningsdesign af infrastrukturløsninger. o Stor erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. o Stor erfaring med udvikling efter en agil metode Kravnr Kravtitel Kompetencekrav til Service Manager Kravtype K Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse For at koordinere og lede leveringen af de Løbende Ydelser skal Leverandøren udpege en Service Manager som forstået under ITIL. Service Manager skal som minimum have de følgende kompetencer: o Erfaring med drift af infrastrukturløsninger o Erfaring med drift af systemer med mange parter/interessenter. o Erfaring med drift, vedligeholdelse og support af forretningskritiske systemer o Erfaring med asset management og videreudvikling. o Erfaring med at drifte, vedligeholde og yde support på dynamiske systemer, hvor der ofte sker ændringer og tilføjelser. Skal kunne håndtere forandring og afledt risikohåndtering. o ITIL certificering eller tilsvarende o Kendskab og/eller erfaring med relevante teknologier i forhold til den aftalte Platform. Kravnr Kravtitel Ressourceallokering Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal afsætte tilstrækkelige nøglemedarbejdere til levering af Kontraktens Ydelser, således at alle aktiviteter koordineres og ledes under hensyntagen til levering inden for de afsatte tidsrammer. Kravnr Kravtitel Inddragelse og nyttiggørelse af kompetencer Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 11C konkret angivet, hvordan de enkelte nøglemedarbejderes specifikke kompetencer og praktiske erfaring vil blive inddraget og nyttiggjort således, at kvaliteten i Leverancen forøges. [I underbilag 11C indsættes redegørelse for inddragelse og nyttiggørelse af de i bilag 11B tilbudte nøglemedarbejderes kompetencer og praktiske erfaring.]

12 12 Kravnr Kravtitel Underleverandører Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren har i underbilag 11A angivet: Underleverandører til Projektet. For hver underleverandør skal leverancer til Projektet beskrives. Beskrivelsen af underleverandørernes leverancer skal relateres til Bilag 3 og Bilag 1. [Underleverandører beskrives i underbilag 11A] Kravnr Kravtitel Styring af underleverandører Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse Leverandøren skal samarbejde konstruktivt med underleverandører, herunder koordinere underleverandørers og Leverandørens forhold, så Projektet leveres som aftalt. Leverandøren håndterer løbende eventuelle uenigheder mellem forskellige underleverandører. Hvis eventuelle konflikter har indflydelse på Projektet eller Leverandørens samarbejdsorganisation, informerer Leverandøren aktivt Kunden herom. Leverandøren inddrager underleverandøren direkte også i dialog med Styregruppen såfremt underleverandøren besidder unik viden, der bedst kommunikeres direkte. Kravnr Kravtitel CV for nøglemedarbejdere Kravtype PK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse I underbilag 11B er nøglemedarbejderes roller, kompetencer, kvalifikationer og erfaring angivet, herunder er CV vedlagt. Dette gælder også for nøglemedarbejdere hos underleverandører. CV et indeholder bl.a. oplysninger om: Navn, titel/stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, relevant uddannelse, relevant certificering, nøglekvalifikationer, vigtigste referenceprojekter samt relevant ledelseserfaring [CV for nøglemedarbejdere anført i krav 11.6 angives i underbilag 11B i overensstemmelse med kravene indeholdt deri. Tilbudsgiver angiver én medarbejder per nøglemedarbejderkategori] Kravnr Kravtitel Fjernet Kravtype Kravbeskrivelse Kravområde Kravet er fjernet. Kravnr Kravtitel Leverandørens beslutningstagere Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation

13 13 Kravbeskrivelse I den generelle afklarings- og planlægningsfase udfyldes underbilag 11A med navn, titel og kontaktoplysninger på de personer hos Leverandøren, som er bemyndiget til at træffe beslutning om Egentlige ændringer (Styregruppedeltagere) Agile Tilpasninger (Leverandørens deltager(e) i Scrum Team) Driftsmæssige ændringer, herunder hasteændringer som beskrevet i bilag 8 Kravnr Kravtitel Konfliktløsning Kravtype MK Kravområde Leverandørens projektorganisation Kravbeskrivelse I den generelle afklarings- og planlægningsfase udfyldes underbilag 11A med navn, titel og kontaktoplysninger på de personer hos Leverandøren, som er bemyndiget til at træffe bindende beslutninger i relation til opståede tvister på vegne af Leverandøren Kundens deltagelse Kravnr Kravtitel Kendskab til Projektets rammer Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Kunden sikrer, at egne projektdeltagere kender de tidsmæssige, forretningsmæssige, tekniske og økonomiske rammer for Projektet. Kravnr Kravtitel Inddragelse af tredjeparter Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Styregruppen, Kundens og Leverandørens Projektleder vurderer løbende i hvilket omfang, tredjeparter skal deltage i Projektet. Kravnr Kravtitel Kundens projektleder og kontaktpersoner Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Kunden udpeger sin projektleder foruden de nødvendige kontaktpersoner hos Kunden til brug for Styregruppen og den daglige ledelse som beskrevet i specifikationen af Samarbejdsorganisation i nærværende bilag. Kravnr Kravtitel Medarbejderressourcer hos Kunden Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Kundens stiller i etableringsfaserne maksimalt de i Tabel 1 beskrevne medarbejderressourcer til rådighed i forhold til at bistå Leverandøren med de opgaver, der relaterer sig til kontraktens bilag. Leverandørens forventning til Kundens medvirken er angivet i den detaljerede tidsplan i overensstemmelse med krav 1.30 Kravnr Kravtitel Afklarende spørgsmål Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Leverandøren kan kontakte Kundens projektleder løbende med afklarende spørgsmål og andet, som Leverandøren måtte finde hensigtsmæssigt.

14 14 Kravnr Kravtitel Kunden og Kundens kontaktoplysninger Kravtype MK Kravområde Kravbeskrivelse Kundens kontaktoplysninger: Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 Tlf Tabel 1 Kundens ressourcer Ressource Kompetence Ressourcetræk 1 Projektleder Projektdeltager Product Owner Faglig ressource Business Visionary Projektledelses-erfaring, samt kendskab til Systemet 1 person Kendskab til projektarbejde og projektet 1 person Agil rolle, jf. nedenstående beskrivelse i afsnit 4.5 Viden om særlige fagområder og øvrige systemer hos Kunden og Registermyndighederne. Agil rolle, jf. nedenstående beskrivelse i afsnit person 1 person hos Kunden samt 1 person per Registermyndighed Fastlægges i afklaringsfase for agil Delleverance Kravnr Kravtitel Arbejdstid og ferie Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Projektet definerer hvor Kundens indsats ligger, men Kundens medarbejdere kan som udgangspunkt kun forventes at være til rådighed inden for den normale arbejdstid. Denne normale arbejdstid ligger ca. mellem 8.30 og 16 og omfatter kun hverdage. Ferieperioder, hvor der er reduceret bemanding, er specificeret i bilag 1, krav Medarbejderne har deres arbejdsplads hos Kunden. De vil derfor kun i begrænset omfang kunne yde service hos Leverandøren. Dette gælder især, hvis lokationen er uden for Hovedstadsområdet. Kravnr Kravtitel Leverandørens planlægning af Kundens deltagelse Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Leverandøren skal løbende i planlægningen og styringen af de opgaver, der relaterer sig til Kontrakten og tilhørende bilag, eksplicit forholde sig til, i hvilket omfang Kunden 1 1 person svarer til 1 fuldtidsansat medarbejder

15 15 skal indgå i opgaveløsningen, herunder opgavetype, kompetence samt ressourcetræk i kalendertid og årsværk. Kravnr Kravtitel Varsling af brug af Kundens ressourcer Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Leverandøren skal i rimelig tid, set i forhold til opgavens karakter og varighed, varsle trækket på Kundens ressourcer. Kunden skal have meddelelse om opgavetype, kompetencebehov samt forventet kalendertid og årsværk for opgaven, som ressourcerne skal bidrage til at løse. Kravnr Kravtitel Ressourcer til øvrige Kunde opgaver Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse Ovenstående ressourcer inkluderer ikke opgaver placeret hos Kunden som en del af kontrakten, herunder: Kontraktstyring Sikkerhedstest i henhold til krav Implementering, markedsføring m.v. hos Dataanvendere Deltagelsen i styregruppemøder Kravnr Kravtitel Adgang til Kundens lokaler og udstyr Kravtype MK Kravområde Kundens deltagelse Kravbeskrivelse I Kundens almindelige arbejdstid kan denne give Leverandøren fysisk adgang til Kundens lokaler, udstyr og systemer i det omfang, det er nødvendigt for kontraktens gennemførelse, og forudsat at Kundens til enhver tid værende sikkerhedsforskrifter overholdes. Kravnr Kravtitel Tilslutning til Eksterne Systemer Kravtype MK Kravområde Leverandørens Projektorganisation Kravbeskrivelse Ved tilslutning til Eksterne Systemer, herunder Erhvervsstyrelsens, CPR s, Geodatastyrelsens og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikters systemer skal personer fra Kunden, der her kendskab til de pågældende Eksterne Systemer deltage.

16 16 4. Projektorganisation I det følgende beskrives organiseringen omkring Leverancen. Der henvises til punkt 5 for en beskrivelse af organiseringen efter idriftsættelsen af Systemet. Da Systemet idriftsættes løbende vil der i en overgangsperiode sameksistere både projekt- og driftsorganisering. Leverancen omfatter de Fastlagte Delleverancer og de Agile Delleverancer som beskrevet i bilag 3. Ved gennemførelse af Leverancen anvender Kunden den fællesstatslige IT-projektmodel. Projektmodellen stiller en række krav til måden, hvorpå ministerierne planlægger og gennemfører it-projekter, herunder bl.a. i relation til organisering. Den fællesstatslige it-model skal anvendes ved gennemførelse af alle statslige it-projekter. Hvis projektet er over 10 mio. kr. skal modellens ledelsesprodukter også bruges, og projektet skal indmeldes til Statens IT-projektråd. Den fællesstatslige projektmodel bidrager til bedre og mere ensartet planlægning, styring og gennemførsel af it-projekter i staten. Den er udarbejdet i samarbejde med en statslig arbejdsgruppe og med udgangspunkt i bedste praksis, herunder MSP og PRINCE2. Modellen udvikles og vedligeholdes af Ministeriernes projektkontor. Emner i it-projektmodellen En model for faseopdeling af projektforløbet Et begrænset antal obligatoriske ledelsesprodukter En række valgfrie men anbefalede ledelsesprodukter Beskrivelser af roller og ansvar i projekter Generel vejledning om gennemførelse af it-projekter baseret på bedste praksis Yderligere information om projektmodellen kan findes på Kravnr Kravtitel Fjernet Kravtype Kravbeskrivelse Kravområde Kravet er fjernet

17 17 Kravnr Kravtitel Fjernet Kravtype Kravbeskrivelse Kravområde Kravet er fjernet. Nedenstående figur illustrerer projektorganisationen omkring Leverancen, altså den overordnede organisering for Projektet: Denne organisering har virkning i hele Leverancens løbetid. Datafordelerprojektet er en del af Grunddata-programmet, og Kunden er ansvarlig for at sikre reference til og koordinering med Grunddatabestyrelsen via Styregruppen for Datafordeleren. For mere information om Grunddata-programmet, Styregruppen for Datafordeleren og Grunddatabestyrelsen henvises der til:

18 Fora og ansvar Kravnr Kravtitel Projektets fora og ansvar Kravtype MK Kravområde Fora og ansvar Kravbeskrivelse Projektets Styregruppe og Projektgruppe har ansvar og beføjelser som beskrevet i Tabel 2 Fora og ansvar. Tabel 2 Fora og ansvar Aktør Beskrivelse Styregruppe Styregruppen har det overordnede ansvar for den vellykkede realisering af Projektet. Styregruppen optræder som et samlet ledelsesorgan, som løbende overvåger Projektets fremdrift, forbrug og leverancer og som med beslutninger og godkendelser fastholder Projektets fokus på målet. Styregruppen består af Kunden (formand) og Leverandøren. Styregruppen skal understøtte Projektets kvalitet, herunder sikre at informationer vedr. udviklingstiltag og behov tilflyder Projektet. Styregruppeformanden har ansvaret for at sikre den organisatoriske reference til Grunddataprogrammet Projektgruppe Projektgruppen skal overvåge fremdrift, kvalitet og økonomi i Projektets leverancer Projektgruppen rapporterer løbende status på Projektet til Styregruppe, herunder fremdrift, kvalitet og økonomi Der er i figuren i punkt 4 angivet én projektgruppe. Der kan dog efter nærmere afklaring vise sig behov for etablering af flere projektgrupper. Det vil blive afklaret nærmere efter kontraktindgåelse. Projektgruppen består af Projektlederen (Leverandør), tekniske koordinatorer (Leverandøren), Kunden, Registermyndigheder (GST, MBBL, CVR, CPR), Dataanvendere (KL, ATP) Kravnr Kravtitel Godkendelse af Egentlige Ændringer og kald af Optioner Kravtype MK Kravområde Fora og ansvar Kravbeskrivelse Gennemførelse af Egentlige Ændringer og kald af Optioner kan alene ske i overensstemmelse med Kontraktens procedurer herfor og skal være underskrevet af Styregruppens formand og Leverandøren Kundens kontaktperson Kundens kontaktoplysninger på den relevante person i Kundens organisation, som Meddelelse kan sendes til om alle forhold på nær drift og vedligeholdelse af Systemet: Navn Titel Kontaktoplysninger Jens Krieger Røyen Kontorchef Adresse:

Bilag 13, Incitamenter

Bilag 13, Incitamenter Bilag 13, Incitamenter Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Krav 13.4 fjernet - Krav 13.5 fjernet - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet til version 3.0 10-02-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler

UDBUDSBETINGELSER. for. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler 1 UDBUDSBETINGELSER for Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler Version Ændringer Dato 1.0 Første udsendte version 14-06-2013 1.1 Punkt 5.2, afsnit Afgivelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner)

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Version Ændringer Dato 2.1 Tilføjet krav 3.168 30-11-2013 Tilføjet Punkt 5.6 2.2 Korrekturændringer,

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering

Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 4 SAMARBEJDET GENERELT...

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER. Annoncering

ANNONCERINGSBETINGELSER. Annoncering ANNONCERING AF SINAS Annoncering af agil udvikling, levering og vedligeholdelse af et it-system til håndtering af information og sundhedsløsninger på sundhedsområdet i Silkeborg Kommune SINAS (Silkeborg

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Guide til godt kundeleverandørsamarbejde 1 2 Både kunder og leverandører har glæde af et godt, tillidsfuldt samarbejde i statslige it-projekter.

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub Bilag 01 - Tidsplan 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 30-06-2010 01-07-2010 DATE XRDA ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere