System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole"

Transkript

1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering og procedure for igangsættelse... 3 Dokumentation og handleplan... 3 Rapportering og offentliggørelse... 3 Kvalitetssystemets opbygning Regelmæssige evalueringer Evaluering af arbejdet med studieplanen Evaluering af grundforløbet Evaluering af undervisningen Evaluering af almen studieforberedelse (AT) og studieretningsprojekt (SRP) Evaluering af eleverne Procedure for indberetninger Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Procedure for ajourføring af lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer Undervisnings og arbejdspladsvurderinger Gymnasievejledningen elevernes gennemførelse/frafald/fravær Undervisningsmiljøvurdering (UMV) for gymnasieeleverne Arbejdspladsvurdering (APV) for medarbejderne Særligt udvalgte nøgleområder Evaluering af nøgleområder Bilag Bilag1: Organisationsdiagram 1: Kvalitet og organisering på N. Zahles Gymnasieskole Bilag 2: Organisationsdiagram 2: Organisationsdiagram N. Zahles Gymnasieskole Bilag 3: Samspil: Ledelsen PU SR-team faggrupper PR den enkelte lærer

2 1. Overordnet beskrivelse Kvalitetssystemet Kravene i bekendtgørelsen om kvalitetssikring og resultatvurdering og bestemmelserne om skolens evalueringsstrategi i stx bekendtgørelsen overlapper delvist hinanden. Det er derfor oplagt at lave et samlet kvalitetssystem, der opfylder kravene i begge bekendtgørelser og koordinerer det samlede evaluerings- og kvalitetsudviklingsarbejde på skolen. Dette er således grundlaget for det kvalitetssystem, som vi har udviklet på N. Zahles Gymnasieskole, og som vil blive beskrevet i det følgende. Gymnasiets organisering På gymnasiet er vi organiseret til at tage os af det faglige og pædagogiske ansvar, som det fremgår af organisationsdiagrammerne (se Bilag 1 og 2). Organisationsdiagrammerne ligger på skolens hjemmeside. Den strategiske ledelse varetages af rektor, vicerektor og de to pædagogiske ledere. I praksis er det faglige og pædagogiske ansvar uddelegeret til lærerne, som det er beskrevet i det følgende. De enkelte faglærere har det faglige og pædagogiske ansvar for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen i fagene og for elevernes kompetenceudvikling. Alle kommende større undervisningsforløb, deres varighed og væsentligste fokuspunkter skal skrives ind i studieplanen 1. september/1. februar. Studieplanen opdateres løbende mht. fagligt indhold, progression og pædagogisk tilrettelæggelse / anvendte arbejdsformer. For hver klasse er der desuden nedsat et lærerteam, der vha. studieplanen varetager den overordnede koordinering af og progression i undervisningen, og af elevernes samlede kompetenceudvikling. En nærmere beskrivelse af teamets opgaver fremgår af Bilag 3. Rektor og de pædagogiske ledere holdes løbende orienteret om uddannelsens faglige og pædagogiske mål, indhold og progression dels via studieplanen, dels via en række løbende evalueringer, som er beskrevet i det følgende. De faglige og pædagogiske mål, indholdet og progressionen bliver justeret på baggrund af evalueringerne. Til at varetage særlige udviklingsopgaver har rektor nedsat Pædagogisk Udvalg. Udvalgets opgaver fremgår af Bilag 3. Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering På Zahles er de helt overordnede værdier tillid, respekt, dialog og udvikling. Disse fire nøgleværdier skal udmøntes i det daglige, sådan at vi viser hinanden tillid ved at gå i dialog med hinanden, at vi har respekt for hinanden og for hinandens forskellighed, og ved at vi er indstillede på, at både skolen og vi selv er i en stadig udvikling. Med baggrund i disse overordnede værdier har vi sat os følgende målsætninger: 1) Vi vil være en kompetencegivende ungdomsuddannelse med sikre studieretninger 2) Vi vil være et gymnasium med høj faglighed og høj kvalitet i undervisningen 3) Vi vil være en ungdomsuddannelse med et aktivt og levende studiemiljø 2

3 4) Vi vil være en samarbejdende ungdomsuddannelse med fokus på overgange fra grundskole til gymnasium og fra gymnasium til videregående uddannelser 5) Vi vil være en lærende organisation med udviklingsmuligheder for alle 6) Vi vil have en sund økonomi. Strategi for selvevaluering og procedure for igangsættelse De regelmæssige og fastlagte evalueringer foretages typisk i en årlig rytme og fremlægges for ledelsen, Pædagogisk Udvalg (PU), Pædagogisk Råd (PR) og elevrådet hvert år. Områderne for de regelmæssige evalueringer er: Studieplanen Grundforløbet Undervisningen Arbejdet med planlægning og organisering af uddannelsen Elevernes faglige standpunkter og kompetencer Derudover foretages der hvert år en opfølgning af evalueringen i de enkelte fag på faggruppemøder. Evalueringerne følges for hvert af emnerne op med en handleplan for den kommende periode. Dokumentation og handleplan Evalueringerne har som formål at skabe dokumentation for kvaliteten og samtidig anvise veje til at forbedre kvaliteten. Evalueringsmetoderne kan både være formative og summative, men evalueringerne anvendes formativt mhp. vurdering og videreudvikling af undervisningen. Evalueringsrapporterne skal indeholde dokumentation for kvaliteten og for de anvendte evalueringsmetoder og vurderingskriterier. Evalueringsrapporterne skal indeholde et særligt afsnit med angivelse af forslag til handleplan for at udvikle og forbedre kvaliteten. Rapportering og offentliggørelse Pædagogisk Udvalg og ledelsen har ét årligt møde, hvor de diskuterer evalueringsrapporterne, hvorefter disse skal fremlægges for Pædagogisk Råd og elevråd. Hovedresultaterne skal offentliggøres på gymnasiets hjemmeside. Ledelsen skal godkende handleplanerne for udvikling og forbedring, og hovedindholdet skal offentliggøres på gymnasiets hjemmeside. 3

4 Kvalitetssystemets opbygning 2. Regelmæssige evalueringer 2.1 Evaluering af arbejdet med studieplanen 2.2 Evaluering af grundforløbet 2.3 Evaluering af undervisningen 2.4. Evaluering af AT (almen studieforberedelse) og SRP (studieretningsprojekt) 2.5. Evaluering af eleverne 3. Procedurer for indberetninger 3.1 Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer 3.2 Procedurer for ajourføring af lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer 4. Undervisnings- og arbejdspladsvurderinger 4.1 Gymnasievejledningen elevernes gennemførelse/frafald/fravær 4.2 Undervisningsmiljøvurdering (UMV) for eleverne 4.3 Arbejdspladsvurdering (APV) for medarbejderne 5. Særligt udvalgte nøgleområder 5.1 Evaluering af nøgleområder 6. Bilag Bilag 1: Organisationsdiagram 1: Kvalitet og organisering på N. Zahles Gymnasieskole Bilag 2: Organisationsdiagram 2: Organisationsdiagram N. Zahles Gymnasieskole Bilag 3: Samspil: Ledelsen PU SR-team faggrupper PR den enkelte lærer 4

5 2. Regelmæssige evalueringer 2.1 Evaluering af arbejdet med studieplanen Formålet med evaluering af studieplanen er at give et klart billede af, hvordan klassens team anvender uddannelses- og elevtiden, sikrer progressionen og variationen i brug af forskellige arbejdsformer, og at elevernes skriftlige arbejdsbyrde bliver ligeligt fordelt hen over året. I fag med skriftlig dimension planlægger faggrupperne to gange om året, i august og januar, hvordan det skriftlige arbejde skal placeres, så det understøtter skolens overordnede progressionsplan for de større skriftlige arbejder. I 1.g og 2.g omlægges hhv. 20 % og 15 % af det skriftlige arbejde til skrivetimer på skolen med lærertilstedeværelse. Indhold Evalueringen skal indeholde spørgsmål, der belyser: Hvorvidt eleverne oplever variation og progression i undervisningen, herunder om det skriftlige arbejde i fagene bliver koordineret, og om de skriftlige afleveringer bliver koordineret i Lectio hhv. pr. 1. september og 1. februar Om eleverne oplever, at det skriftlige arbejde planlægges, så det understøtter skolens overordnede progressionsplan for de større skriftlige arbejder: DHO, SRO og SRP Undervisningsbeskrivelserne og elevernes indflydelse på studieplanen Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: Hvert år i februar/marts Vicerektor Elever, lærere, studieretningsteam, ledelsesteam Pædagogisk Udvalg udarbejder i samarbejde med vicerektor spørgsmål til elever, lærere og SRteam. Evalueringen foretages ved, at eleverne og lærere besvarer et elektronisk spørgeskema. Resultatet af evalueringen drøftes med PU, ledelsen og PR i marts/april. Evalueringen slutter med, at PU og ledelsen beslutter en handleplan for det kommende skoleår. Rapport og handleplan Vicerektor udarbejder i samarbejde med PU en samlet evalueringsrapport samt en opfølgende handleplan, der indeholder de elementer, som lærere og elever skal arbejde med at forbedre det kommende år. 5

6 2.2 Evaluering af grundforløbet Formål Evalueringen skal afdække, hvorvidt eleverne oplever, at de i grundforløbet har fået indsigt i gymnasiets faglige profil og arbejdsmetoder, samt indeholde spørgsmål om, hvorvidt de oplever, at de er blevet bedre i stand til at vælge studieretning efter grundforløbet, samt sikre, at undervisningen og arbejdsformerne understøtter overgange fra grundskolen til gymnasiet. Indhold Evalueringen skal desuden indeholde en evaluering af AP og NV mht. planlægning og indhold. NV evalueres umiddelbart efter dets afslutning, dvs. i uge 43. Introforløbet skal evalueres særskilt i september, efter forældremødet. Grundforløbet skal evalueres hvert år i januar, når det er afsluttet. Der er således to forløb, der bliver evalueret umiddelbart efter deres afslutning, NV og AP. Resultatet af disse evalueringer behandles i den samlede evaluering af introforløbet, og der udarbejdes en handleplan for det samlede grundforløb. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: Hvert år i december/ januar Vicerektor Elever, lærere, lærerteam, ledelsesteam Pædagogisk Udvalg udarbejder i samarbejde med vicerektor i PU spørgsmål til elever, lærere og SR-team. Evalueringen foretages ved, at eleverne og lærere besvarer et elektronisk spørgeskema. Resultatet af evalueringen drøftes med PU, ledelsen og PR i marts/april. Evalueringen slutter med, at PU og ledelsen beslutter en handleplan for det kommende skoleår. Rapport og handleplan Vicerektor udarbejder i samarbejde med PU en samlet evalueringsrapport samt et forslag til en opfølgende handleplan, der indeholder de elementer, som lærere og elever skal arbejde med at forbedre det kommende år. 6

7 2.3 Evaluering af undervisningen Formålet med at evaluere undervisningen er både at give eleverne medindflydelse på og medansvar for planlægning og gennemførelse af undervisningen og at sikre, at lærere og elever i fællesskab arbejder på at gøre undervisningen bedst mulig. Evalueringen skal give elever, de enkelte lærere og skolens ledelse oplysning om, hvordan lærere og elever vurderer undervisningens planlægning og gennemførelse. Indhold Pædagogisk Udvalg udarbejder og beskriver, efter forarbejde fra vicerektor, forslag til evalueringsmetoder, som kan anvendes af den enkelte klasse og af den enkelte lærer. Uanset hvilken evalueringsmetode man anvender, skal evalueringen resultere i et skriftligt produkt i form af en kortfattet handleplan for, hvad klassen og læreren har besluttet sig for at arbejde med som opfølgning på evalueringen. I fag med skriftlig dimension drøfter faggrupperne én gang om året, hvordan det skriftlige arbejde kan planlægges, så det understøtter skolens overordnede progressionsplan for de større skriftlige opgaver. Den interne evaluering i klasserne bliver fulgt op af ledelsen i marts/april, når rektor og vicerektor er rundt i klasserne. De spørger bl.a. til elevernes opfattelse af variation i undervisningen og evaluering. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: En gang årligt, i november Vicerektor / PU Elever og lærere Undervisningen i de enkelte fag evalueres skriftligt hvert år i november. PU fastlægger i samarbejde med ledelsen rammerne for den skriftlige evaluering, som bl.a. indeholder en tidsramme (fx 3 uger) og en række beskrevne evalueringsmetoder. Læreren oplyser vicerektor om, hvornår evalueringen har fundet sted, og hvilken evalueringsmetode der er anvendt. Handleplanen opbevares af læreren og drøftes med ledelsen ved opgavesamtalen i marts. Hvert år i februar/ marts skal eleverne i de enkelte studieretninger besvare et elektronisk spørgeskema, der indeholder spørgsmål om undervisningen generelt, om fagenes samspil, tilrettelæggelsen af det skriftlige arbejde og om, hvorvidt evalueringen af undervisningen i klasserne/ på holdene fungerer hensigtsmæssigt. Dette spørgeskema drøfter rektor og vicerektor med alle klasser ved deres samtaler med klasserne i marts/april. Denne evaluering skal være opdelt, så det er muligt at aflæse resultater på klasser og årgange. Rapport og handleplan Ledelsen følger op på undervisningsevalueringen fra februar/marts ved at udarbejde en handlingsplan i form af anbefalinger til elever, lærere, team samt forslag til ændringer i de beskrevne evalueringsmetoder. 7

8 Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold En gang om året (efter sidste skoledag) trækker den pædagogiske leder med dette ansvarsområde statistik fra Lectio over gennemført undervisning. Formålet er at vurdere, om fagene når deres holdnorm. Ledelsen udarbejder hvert år i juni en statistik over holdnormsopfyldelsen. Der opstilles en handleplan for at sikre, at alle fag når deres norm året efter. 8

9 2.4 Evaluering af almen studieforberedelse (AT) og studieretningsprojekt (SRP) Formålet med at evaluere almen studieforberedelse er at give elever, de enkelte lærere og skolens ledelse oplysninger om, hvordan lærere og elever vurderer undervisningens planlægning og gennemførelse at give lærerne et godt grundlag for at justere undervisningen i AT at give eleverne medindflydelse og medansvar på undervisningens indhold og gennemførelse at evalueringen bidrager til erfaringsopsamling ift AT progressionsplanen Formålet med at evaluere SRP er at kunne foretage en evt. justering af indhold og rammer for afviklingen af SRP. Indhold Hvert AT-projekt skal afsluttes med en evaluering. Evalueringsformen bliver besluttet af PU ud fra rammerne for AT, som er beskrevet i AT-progressionsplanen. Evalueringen skal indeholde spørgsmål om elevernes vurdering af deres faglige udbytte af forløbet og deres kompetenceudvikling. Evalueringen slutter med en evalueringssamtale mellem de involverede AT-lærene, PU og vicerektor i april/maj. Samtalens sigte er at opfange evt. justeringer ift. progressionsplanen for AT. På baggrund af evalueringssamtalerne og den årlige drøftelse af skolens indsatsområder i Pædagogisk Udvalg beslutter PU og ledelsen, indenfor hvilke områder der evt. skal foretages justeringer. Evaluering af SRP foretages ved at elever og lærere besvarer et elektronisk spørgeskema om tilrettelæggelsen og afviklingen af SRP projektet i december. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: Alle AT-projekter og SRP-projektet evalueres umiddelbart efter de er blevet afviklet, lærereevaluering i april/maj Involverede AT-lærere og vicerektor Elever, team, vicerektor og PU Resultatet af evalueringen af SRP drøftes i PU, hvor man beslutter en evt. justering af rammerne for det kommende år efter indstilling fra vicerektor. Rapport og handleplan Vicerektor udarbejder i samarbejde med PU en samlet evalueringsrapport samt et forslag til en opfølgende handleplan, der beskriver de elementer, der skal forbedres i det kommende år. 9

10 2.5 Evaluering af eleverne Formålet med at evaluere eleverne er at tilrettelægge et evalueringsforløb, hvor enkelte målinger kan være med til at udpege de særlige områder/ emner, hvor der skal sættes ind. Evalueringen skal desuden sikre, at der sker en løbende evaluering af den enkelte elev, så der sker en vurdering af elevens viden og kompetencer med henblik på, at den enkelte elev bliver så dygtig som muligt. Nogle af evalueringerne har ét mål, nemlig at sikre at eleven får en klar og utvetydig tilbagemelding omkring egne styrker, svagheder og fremskridt. Andre evalueringer har det primære mål at inddrage eleven i undervisningen og evalueringen, sådan at han/hun kommer til at reflektere over egen læring og over, hvordan han/hun bedst udvikler sig inden for forskellige fag og i fagenes samspil, og hvordan han/hun bedst kan tilegne sig den viden og de kompetencer, der kræves på stx. Indhold Fagligt standpunkt, karaktergivning og standpunktskarakterer Klassemøder og elektronisk lærerforsamling, klassens og holdets arbejdsmoral Interne evalueringer/prøver Kompetencer, kompetencesamtaler og fokusmål Rammer for Fagligt standpunkt karaktergivning, klassemøder og elektronisk lærerforsamling Tidspunkt: Lærerne giver standpunktskarakterer 3 gange om året, november, marts/april og afsluttende standpunktskarakter ved skoleårets afslutning. Herudover får eleverne eksamenskarakterer i maj/juni. I forbindelse med første og sidste karaktergivning drøfter lærerne de enkelte elever på elektroniske klassemøder, og efterfølgende mødes teamkoordinatorerne med en pædagogisk leder og gymnasievejlederne omkring hver klasse. På de elektroniske lærerforsamlingsmøder skal klassens/ holdets arbejdsmoral også drøftes. Ansvarlig: Ledelsen Deltagere: Lærere, teamkoordinatorer, pædagogiske ledere og gymnasievejledere Handleplan: Ledelsen vurderer i samarbejde med gymnasievejlederne, hvilke tiltag der skal iværksættes. 10

11 Rammer for Interne evalueringer/ prøver Tidspunkt: Der foretages interne evalueringer/prøver i AP og NV efter grundforløbet, i forbindelse med dansk-historieopgaven og studieretningsopgaven i 2.g. I fgl. stx-bekendtgørelsen skal der afholdes mindst fem interne prøver, enten skriftlige eller mundtlige. Ansvarlig: Ledelsen Deltagere: Elever og lærere Rammer for Elevkompetencer Tidspunkt: Elevernes kompetenceudvikling evalueres løbende via tilbagemeldinger fra lærerne. På baggrund af teammøder om eleverne og et selvevalueringsskema udfyldt af eleverne afholdes en gang årligt i december en kompetencesamtale med hver enkelt elev i 1. og 2.g om dennes personlige kompetenceudvikling. Selvevalueringsskemaet udarbejdes af PU ud fra skolens kompetenceplan. Formålet er at øge fokus på elevernes læring og at undgå frafald Evt. udfylder elever/ lærere skemaet sammen. Ansvarlig: Pædagogisk inspektor og Pædagogisk Udvalg. Deltagere: Elever, lærerteam og gymnasievejledere. Rapport og handleplan Kompetencesamtalen skal som resultat munde ud i en aftale om, hvilke 2-3 kompetencer og/eller fokusområder den enkelte elev skal arbejde særligt med at forbedre. Disse fokusmål skal skrives ned og opbevares af en af teamlærerne og eleven. Rektor er ansvarlig for, at karaktergennemsnittet for skolen, fagrækken og de forskellige niveauer er tilgængelige på skolens hjemmeside. 11

12 3. Procedure for indberetninger 3.1 Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Formål Det er et vigtigt led i kvalitetsarbejdet at indhente oplysninger fra Undervisningsministeriets database vedrørende skolens løfteevne, karaktergennemsnit, overgang til videregående uddannelser og frafald. Tal herfra kan, sammen med censorernes indberetninger, være med til at sætte fokus på, om skolen har valgt de rigtige indsatsområder for skolen. Indhold Tal fra UVM's database vil, sammen med censorindberetningerne, blive brugt til at udvikle undervisningens organisering og ved planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling. Hvert år i august/september (eller så snart tallene foreligger) trækker ledelsen / vicerektor de relevante tal ud til en diskussion med ledelsen, og relevante lærergrupper/ faggrupper vil blive inddraget i bearbejdningen af disse resultater. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: August / september (eller så snart tallene foreligger) Vicerektor Skolens ledelse og lærerne Rapport og handleplan Hvert år i august september (eller så snart tallene foreligger), udarbejder vicerektor en oversigt over karaktergennemsnit, løfteevne i fagene og generelt overgang til videregående uddannelser og frafald. Tallene offentliggøres på skolens hjemmeside. De drøftes i de relevante fora (lærermøder, fagmøder, studievejleder), som også udarbejder handleplaner. Vicerektor meddeler og drøfter eventuelle censorindberetninger med de involverede lærere. Dette kan ske på særlige møder eller ifm. MUS-samtaler. Lærerne har ansvar for at inddrage censorindberetningen i udviklingen af undervisningen, mens ledelsen har ansvar for at sikre muligheder for den nødvendige kompetenceudvikling. Ledelsen har ansvar for, at censorindberetninger og eventuelle evalueringer indgår i bedømmelsen af, hvordan rammerne for undervisningen fortsat udvikles. 12

13 3.2 Procedure for ajourføring af lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer Formål På N. Zahles Gymnasieskole vil vi levere en undervisning af særlig høj kvalitet i overensstemmelse med enhver tids behov, og medarbejdernes kompetencer og arbejdsindsats skal bidrage til at indfri målsætningen. Det er derfor af afgørende betydning, at medarbejdernes faglige og personlige kompetencer løbende ajourføres, udfordres og udvikles, så de er i overensstemmelse med både skolens og omgivelsernes krav og behov. Medarbejdernes kompetenceudvikling skal understøtte skolens værdigrundlag og målsætning og være i overensstemmelse med de indsatsområder, der hvert år fastlægges for skolens udvikling. Indhold Mindst hvert andet år afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Hvert andet år afholdes der gruppeudviklingssamtaler (GRUS) med faggrupperne. MUS og GRUS har til formål at sikre en løbende udvikling af den enkelte lærers/ faggruppes forudsætninger og behov på den ene side og skolens udviklingsplaner på den anden side. Én til to gange om året afholder gymnasiet fællesfaglige eller pædagogiske efteruddannelsesdage; disse dage bliver planlagt af Pædagogisk Udvalg og ledelsen i samarbejde. Lærerne deltager desuden i faglige eller pædagogiske kurser efter ansøgning til rektor. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: MUS samtaler hvert andet år / GRUS samtaler hvert andet år. MUS/GRUS samtalerne planlægges og afholdes i februar marts Pædagogisk leder udarbejder en statistik over den eksterne og interne efteruddannelse fordelt pr. lærer for foregående år Rektor og vicerektor Rektor, vicerektor, lærere og faggrupperne Rapport og handleplan Rektor hhv. vicerektor skriver et kort referat af de enkelte MUS/GRUS-samtaler, som godkendes af begge parter. Referatet sendes over Lectio til læreren/ faggruppen. Pædagogisk leder udarbejder et årligt regnskab over de forbrugte midler til efteruddannelse og udarbejder en opgørelse over timetal for efteruddannelsen fordelt på fag. Rektor/ pædagogisk leder udarbejder en opgørelse over hovedindholdet i efteruddannelsen. Der afsættes hvert år midler svarende til to til tre efteruddannelsesdage pr. lærerårsværk; undtaget herfra er pædagogikumkandidaterne, som opgøres separat. 13

14 4. Undervisnings og arbejdspladsvurderinger 4.1 Gymnasievejledningen elevernes gennemførelse/frafald/fravær Formål Et centralt formål med gymnasievejledningen er at støtte eleverne i at gennemføre gymnasiet med bedst muligt resultat. Elevernes tilstedeværelse i undervisningen er vigtig for, at den enkelte elev kan blive så dygtig som muligt. Gymnasievejlederne holder øje med elevernes fravær og kontakter dem, så de ikke risikerer at falde fra, hvis fraværet bliver for højt. Gymnasievejlederne er med til alle lærerforsamlingsmøder med klasserne. For at øge fokus på elevernes læring har klassens teamlærere mentorsamtaler med hver enkelt elev i 1.g og 2.g om deres faglige standpunkt og personlige kompetenceudvikling. Indhold På baggrund af fraværsregistreringen i Lectio foretager gymnasievejlederne en opgørelse af elevernes fraværsprocent. Gymnasievejlederne mødes med den pædagogiske leder, der har ansvar for elevfravær, og de vurderer sammen, hvilke elever der skal indkaldes til samtale, have varsler m.m. (jf. regler for fravær på skolens hjemmeside). I tilfælde af, at en elev udmeldes, bliver det relevante U&U orienteret via skolens administrative system, Lectio. Eleverne kompetenceudvikling vurderes løbende via tilbagemelding fra lærerne. På baggrund af teammøder om eleverne i december og selvevalueringsskema, som eleverne har udfyldt, afholder klassens teamlærere en kompetenceudviklingssamtale med hver enkelt elev én gang årligt i 1.g og 2.g. Selvevalueringsskemaet bliver til i samarbejde mellem teamlærerne og gymnasievejlederne. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: Gymnasievejlederne trækker en opgørelse over elevfravær hver måned (dog tidligst 1. oktober) Teamlærerne har en kompetencesamtale med hver elev én gang årligt i 1.g og 2.g Vicerektor, pædagogisk leder, gymnasievejledere og lærerteam Vicerektor, pædagogisk leder, gymnasievejledere, lærerteam, elever 14

15 4.2 Undervisningsmiljøvurdering (UMV) for gymnasieeleverne Formål Undervisningsmiljøet på Zahles skal fremme elevernes mulighed for udvikling og læring og omfatter både det fysiske miljø, det psykiske og det æstetiske. Indhold Mindst hvert 3. år besvarer eleverne et spørgeskema, der rummer spørgsmål om elevernes fysiske rammer og om det psykiske miljø (herunder forholdet i klassen, mellem lærere/ elever og evaluering af undervisningen). Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: Hvert 3. år i februar/marts Vicerektor, AMR-repræsentanten og elevråd Vicerektor, AMR-repræsentanten, elever Rapport og handleplan Vicerektor udarbejder i samarbejde med AMR-repræsentant og elever, på baggrund af resultaterne og evalueringsrapporterne, et forslag til en opfølgende handleplan, som indeholder de elementer, gymnasiet skal arbejde med at forbedre i den kommende periode. Handlingsplanerne for de to sidste år skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 15

16 4.3 Arbejdspladsvurdering (APV) for medarbejderne Formål Ifølge bekendtgørelsen af lov om arbejdsmiljø er gymnasiet forpligtet på at sikre medarbejderne et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. På baggrund af lovgivningen skal ledelsen sikre, at der mindst hvert 3. år bliver udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal indeholde en kortlægning af medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af resultaterne skal der udarbejdes en handleplan, som klart beskriver, i hvilken rækkefølge problemerne er prioriterede og vil blive løst. Rammer Tidspunkt: Ansvarlige: Deltagere: Hvert 3. år i november Rektor, vicerektor, arbejdsmiljørepræsentanten, samarbejdsudvalget Rektor, vicerektor, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderne Rapport og handleplan Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) udarbejder i samarbejde med ledelsens miljørepræsentant et forslag til en handleplan på baggrund af den evalueringsrapport, som er udarbejdet. Handlingsplanen skal fremlægges på skolens samarbejdsudvalgsmøde og skal jævnligt tages op i samarbejdsudvalget mhp. en gennemgang af, hvor langt man er kommet. Handlingsplanerne for de to sidste år skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 16

17 5. Særligt udvalgte nøgleområder 5.1 Evaluering af nøgleområder På N. Zahles Gymnasium foretager vi desuden evaluering af særligt udvalgte nøgleområder, som bliver diskuteret og besluttet i PU og ledelsen efter en fastlagt procedure. Der bliver udvalgt et til to nøgleområder, som skal evalueres over ét til tre år, hvorefter evalueringen skal afsluttes, og der skal vælges nye nøgleområder. Evaluering af et nøgleområde vil være en større og mere gennemgribende evaluering end de regelmæssige evalueringer. Når evalueringen af et nøgleområde er tilendebragt, kan evalueringen eventuelt fortsætte i en mindre udgave som en regelmæssig evaluering. Eksempler på nøgleområder kan være: Studiekompetence Arbejdsformer Progression Det skriftlige arbejde Elevernes lektielæsning Den faglige vejledning af eleverne Enkeltdele i studieplanen Evalueringsplanen Elevindflydelse i undervisningen Skolens gennemførselsvejledning Lærernes efteruddannelse Lærerroller Det sociale liv på skolen Intern og ekstern kommunikation Organisering af ledelsen i forhold til at kunne løse konkrete opgaver Pædagogisk ledelse - fx i relation til teamarbejdet Samarbejde med omverdenen, fx folkeskole, videregående uddannelser og virksomheder Ekskursioner og studierejser De fysiske rammer Læremidler It i undervisningen 17

18 6. Bilag Bilag 1: Organisationsdiagram 1: Kvalitet og organisering på N. Zahles Gymnasieskole Undervisningsministeriet Bestyrelsen Vicerektor Rektor Økonomichef Pæd. leder Sætter delmål Pæd. leder Vælger medarbejdere Sekretærer Pædagogisk Udvalg Service Økonomistyring Studieretningsteam Sætter mål Leder relationer Pædagogisk Råd Faggrupper Elever Elevråd Kommuni kerer værdier Gymnasievejledning Skaber strategi Lærere Undervisning Faciliterer debat og vidensnetværk Operationel ledelse Samarbejdsudvalg Formulerer visioner Strategisk ledelse 18

19 Bilag 2: Organisationsdiagram 2: Organisationsdiagram N. Zahles Gymnasieskole Eksternt beslutningsniveau Undervisningsministeriet Mål- og rammestyring Kvalitets- og tilsynskontrol Bestyrelsen Internt beslutningsniveau Strategisk ledelse og administration Rektor Vicerektor Vicerektor Økonomichef Pædagogiske ledere Personale, Økonomi Udstikker Økonomichef mål og rammer for undervisning og evaluering Statistik Operationel ledelse Samarbejdsudvalg Sekretariat Gymnasievejledning Arbejdsmiljøorganisation Service og Tap Pædagogisk udvalg Udstikker delmål Undervisning, evaluering Fysiske rammer og administrativ praksis Lærerforsamling Undervisning og evaluering Studieretningsteam Faggrupper Pædagogisk Råd Elevudvalg Elevråd Konkrete undervisningsmål Evaluering Sikrer studiemiljø Lærere Elever 19

20 Bilag 3: Samspil: Ledelsen PU SR-team faggrupper PR den enkelte lærer Ledelsen Organisatorisk ledelse udstikker økonomiske rammer, ansætter medarbejdere, uddelegerer arbejdsopgaver, udarbejder statistik, fastsætter arbejdsportefølje Strategisk ledelse opstiller visioner, udstikker retning, sætter mål, delmål og udstikker rammer for undervisningen og evaluering og for organisationens samlede udvikling Personaleledelse - inspirerer og motiverer, mindsker kompleksitet, faciliterer samarbejde i de forskellige samarbejdsorganer, planlægger kompetenceudvikling Pædagogisk Udvalg Arbejder med implementering af udviklingsopgaver på skolen ud fra de overordnede mål og rammer, som ledelsen fastsætter. De arbejder med at konkretisere indsatsområder og udarbejde overordnede pædagogiske retningslinjer. PU består af 8 lærere to fra hvert SR-team. PU fremlægger sit arbejde for PR og hører PRs holdning til problemstillinger, der optager PU ifm. arbejdet Udarbejder et kvalitetssystem og evalueringsplaner, fælles introduktionsforløb, rammeplan for AT, fælles progressionsplan for skriftlighed (sammenhæng for de 3 store skriftlige opgaver) PU deltager i udarbejdelse skolens årsplan efter oplæg fra ledelsen PU deltager i udarbejdelsen af de pædagogiske planlægningsdage efter oplæg fra ledelsen PU udarbejder program for fælles efteruddannelsesdage i samarbejde med ledelsen PU drøfter i samarbejde med ledelsen retningslinjer for SR-team og faggruppernes arbejde Studieretningsteam arbejdet på langs af klasser Der er et studieretningsteam for hver klasse: a,b,c,d. Studieretningsteamet består af to lærere fra hver årgang. Det tilstræbes, at det samlede studieretningsteam har lærerrepræsentanter fra alle studieretningsfag, der er i klassen, samt fællesfag på A-niveau. SR-visionen: SR-teamet står for udarbejdelsen af profilen i de enkelte studieretninger, herunder sammenhængen ml. visionen og det daglige arbejde SR-teamet afholder studieretningsdag og bogstavmiddag SR-team sikrer samarbejdet med universiteterne og virksomhederne SR-teamet sikrer sammenhæng mellem studieretningsfagene og studierejsen SR-teamet kommer med input til PU ift. udviklingsopgaver og årsplan 20

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Kvalitet. Aabenraa Statsskole

Kvalitet. Aabenraa Statsskole Kvalitet på Aabenraa Statsskole 5.8.2013 1 Kvalitet på Aabenraa Statsskole På Aabenraa Statsskole udvikler og tilpasser medarbejdere og ledelse løbende STX og HFuddannelserne til gavn for elever og kursister.

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

Kvalitetssikring. Indledning

Kvalitetssikring. Indledning 9-9-2015 Kvalitetssikring Indledning Kvalitetssystemet skal sikre og løfte kvaliteten af undervisning og dannelse på på Grenaa Gymnasium. Systemet indeholder de metoder og procedurer, som Grenaa Gymnasium

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2014-15 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder fra kvalitetssystemet, der løbende belyses, samt nøgleområder, der

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

HVEM ER ANSVARLIG HVORNÅR. Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2017-18 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet.

Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. Oversigtsskema. De 4 niveauer i evalueringssystemet. 1. niveau: Elevernes udbytte mål hvilken Elevernes faglige standpunkt (summativt) Centralt stillede mål for Lærerne Ved opgaver, tests, prøver, karaktergivning,

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Evaluering på Vestfyns Gymnasium

Evaluering på Vestfyns Gymnasium Evaluering på Vestfyns Gymnasium Udkast til kvalitetssikringssystem og evalueringsplan (revideret version) Præsentation af systemet Sammenhæng mellem Kvalitetssikringssystemet og evalueringsplanen Den

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Kvalitetssystem, evalueringsstrategi og evalueringsplan

Christianshavns Gymnasium. Kvalitetssystem, evalueringsstrategi og evalueringsplan Christianshavns Gymnasium Kvalitetssystem, evalueringsstrategi og evalueringsplan Christianshavns Gymnasium 2012 1 Indhold 1. Lovgrundlaget 4 I dette kapitel fremlægges lovgrundlaget for Christianshavns

Læs mere

Alssundgymnasiets system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Alssundgymnasiets system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Indholdsfortegnelse Kvalitetssystemet og evalueringsplanen... 2 AGS Værdigrundlag/vision... 2 Ledelsens organisering og samarbejde med lærere, elever og administrativt personale... 3 Evalueringsplanen/regelmæssige

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb.

Kategori Hvad evalueres Hvem Hvordan Hvornår Rapportering Opfølgning. Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb. Faglig evaluering og studieaktivitet Alle elever i alle fag alle fag Faglæreren Standpunktskarakterer 3 gange årligt (nov., feb./marts, maj) Karaktersamtale og/eller kommentar i Elevens generelle standpunkt

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

HHX International (290 VSO)

HHX International (290 VSO) HHX International (290 VSO) Handleplan til forbedring af elevernes trivsel: Ønsket mål Hvordan vil vi nå målet? (Hvilke tiltag og opgaver skal sættes i gang for at nå målet) Start /slut Ansvarlig Eleverne

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM Evaluering af nøgleområder og procedurer

TG S KVALITETSSYSTEM Evaluering af nøgleområder og procedurer Tårnby Gymnasium & HF Sidst redigeret: 29-10-12 TG S KVALITETSSYSTEM Evaluering af nøgleområder og procedurer TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling

Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling 1 Odder Gymnasiums system til kvalitetsudvikling April 2006 2 Indholdsfortegnelse I Præsentation af systemet Skolens udgangspunkt for kvalitetsudvikling side 1 1.a Kvalitetssystemet skema 1 side 2 Bemærkninger

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN

Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN Evalueringshjul planen er vejledende forstået på den måde, at evaluering må foretages, når den er relevant. Der kan løbende opstå behov for evaluering

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Esbjerg Gymnasium og HF-kursus: System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. kvalitetssystem[1].doc 1. 1, stk. 4

Esbjerg Gymnasium og HF-kursus: System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. kvalitetssystem[1].doc 1. 1, stk. 4 kvalitetssystem[1].doc 1 Esbjerg Gymnasium og HF-kursus: System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Kvalitetsbekendtgørelsen 1, En institution, der udbyder en eller flere gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2016-17 1 - et moderne gymnasium med stolte traditioner Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrig team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 3 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Kvalitetsudvikling Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Henriette Knudsen Fredericia Gym 1 Historien om de 5 s samarbejde

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF November 2016 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng. Håndbog for teams

Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng. Håndbog for teams Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng Håndbog for teams 0 Indhold Mål... 1 Nedsættelse og sammensætning af teams... 1 Tilrettelæggelse af arbejdet i teams... 1 Løn og arbejdstidsforhold...

Læs mere

Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011

Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011 Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011 Formålet med organiseringsplanen Gymnasiet organiseres på nedenstående vis med henblik på effektivt at løse den opgave, der formuleres i lov

Læs mere

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Frem til 2020

System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Frem til 2020 System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Frem til 2020 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Sammenhæng mellem værdigrundlaget og den valgte strategi for selvevaluering... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer Klasseteamet Teamformændene Ledelsen

Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer Klasseteamet Teamformændene Ledelsen Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer varetager den kvalificerede undervisning, der bygger på: faglighed kontakten til den enkelte elev og dermed niveaufastlæggelsen anvendelse af forskellige metoder

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

Evalueringsstrategi for stx på Frederikssund Gymnasium

Evalueringsstrategi for stx på Frederikssund Gymnasium Evalueringsstrategi for stx på Frederikssund Gymnasium På Frederikssund Gymnasium har vi en strategi for evaluering, der går ud på at sikre at eleverne løbende er opdateret om, hvordan de klarer sig fagligt

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere