System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole"

Transkript

1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering og procedure for igangsættelse... 3 Dokumentation og handleplan... 3 Rapportering og offentliggørelse... 3 Kvalitetssystemets opbygning Regelmæssige evalueringer Evaluering af arbejdet med studieplanen Evaluering af grundforløbet Evaluering af undervisningen Evaluering af almen studieforberedelse (AT) og studieretningsprojekt (SRP) Evaluering af eleverne Procedure for indberetninger Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Procedure for ajourføring af lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer Undervisnings og arbejdspladsvurderinger Gymnasievejledningen elevernes gennemførelse/frafald/fravær Undervisningsmiljøvurdering (UMV) for gymnasieeleverne Arbejdspladsvurdering (APV) for medarbejderne Særligt udvalgte nøgleområder Evaluering af nøgleområder Bilag Bilag1: Organisationsdiagram 1: Kvalitet og organisering på N. Zahles Gymnasieskole Bilag 2: Organisationsdiagram 2: Organisationsdiagram N. Zahles Gymnasieskole Bilag 3: Samspil: Ledelsen PU SR-team faggrupper PR den enkelte lærer

2 1. Overordnet beskrivelse Kvalitetssystemet Kravene i bekendtgørelsen om kvalitetssikring og resultatvurdering og bestemmelserne om skolens evalueringsstrategi i stx bekendtgørelsen overlapper delvist hinanden. Det er derfor oplagt at lave et samlet kvalitetssystem, der opfylder kravene i begge bekendtgørelser og koordinerer det samlede evaluerings- og kvalitetsudviklingsarbejde på skolen. Dette er således grundlaget for det kvalitetssystem, som vi har udviklet på N. Zahles Gymnasieskole, og som vil blive beskrevet i det følgende. Gymnasiets organisering På gymnasiet er vi organiseret til at tage os af det faglige og pædagogiske ansvar, som det fremgår af organisationsdiagrammerne (se Bilag 1 og 2). Organisationsdiagrammerne ligger på skolens hjemmeside. Den strategiske ledelse varetages af rektor, vicerektor og de to pædagogiske ledere. I praksis er det faglige og pædagogiske ansvar uddelegeret til lærerne, som det er beskrevet i det følgende. De enkelte faglærere har det faglige og pædagogiske ansvar for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen i fagene og for elevernes kompetenceudvikling. Alle kommende større undervisningsforløb, deres varighed og væsentligste fokuspunkter skal skrives ind i studieplanen 1. september/1. februar. Studieplanen opdateres løbende mht. fagligt indhold, progression og pædagogisk tilrettelæggelse / anvendte arbejdsformer. For hver klasse er der desuden nedsat et lærerteam, der vha. studieplanen varetager den overordnede koordinering af og progression i undervisningen, og af elevernes samlede kompetenceudvikling. En nærmere beskrivelse af teamets opgaver fremgår af Bilag 3. Rektor og de pædagogiske ledere holdes løbende orienteret om uddannelsens faglige og pædagogiske mål, indhold og progression dels via studieplanen, dels via en række løbende evalueringer, som er beskrevet i det følgende. De faglige og pædagogiske mål, indholdet og progressionen bliver justeret på baggrund af evalueringerne. Til at varetage særlige udviklingsopgaver har rektor nedsat Pædagogisk Udvalg. Udvalgets opgaver fremgår af Bilag 3. Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering På Zahles er de helt overordnede værdier tillid, respekt, dialog og udvikling. Disse fire nøgleværdier skal udmøntes i det daglige, sådan at vi viser hinanden tillid ved at gå i dialog med hinanden, at vi har respekt for hinanden og for hinandens forskellighed, og ved at vi er indstillede på, at både skolen og vi selv er i en stadig udvikling. Med baggrund i disse overordnede værdier har vi sat os følgende målsætninger: 1) Vi vil være en kompetencegivende ungdomsuddannelse med sikre studieretninger 2) Vi vil være et gymnasium med høj faglighed og høj kvalitet i undervisningen 3) Vi vil være en ungdomsuddannelse med et aktivt og levende studiemiljø 2

3 4) Vi vil være en samarbejdende ungdomsuddannelse med fokus på overgange fra grundskole til gymnasium og fra gymnasium til videregående uddannelser 5) Vi vil være en lærende organisation med udviklingsmuligheder for alle 6) Vi vil have en sund økonomi. Strategi for selvevaluering og procedure for igangsættelse De regelmæssige og fastlagte evalueringer foretages typisk i en årlig rytme og fremlægges for ledelsen, Pædagogisk Udvalg (PU), Pædagogisk Råd (PR) og elevrådet hvert år. Områderne for de regelmæssige evalueringer er: Studieplanen Grundforløbet Undervisningen Arbejdet med planlægning og organisering af uddannelsen Elevernes faglige standpunkter og kompetencer Derudover foretages der hvert år en opfølgning af evalueringen i de enkelte fag på faggruppemøder. Evalueringerne følges for hvert af emnerne op med en handleplan for den kommende periode. Dokumentation og handleplan Evalueringerne har som formål at skabe dokumentation for kvaliteten og samtidig anvise veje til at forbedre kvaliteten. Evalueringsmetoderne kan både være formative og summative, men evalueringerne anvendes formativt mhp. vurdering og videreudvikling af undervisningen. Evalueringsrapporterne skal indeholde dokumentation for kvaliteten og for de anvendte evalueringsmetoder og vurderingskriterier. Evalueringsrapporterne skal indeholde et særligt afsnit med angivelse af forslag til handleplan for at udvikle og forbedre kvaliteten. Rapportering og offentliggørelse Pædagogisk Udvalg og ledelsen har ét årligt møde, hvor de diskuterer evalueringsrapporterne, hvorefter disse skal fremlægges for Pædagogisk Råd og elevråd. Hovedresultaterne skal offentliggøres på gymnasiets hjemmeside. Ledelsen skal godkende handleplanerne for udvikling og forbedring, og hovedindholdet skal offentliggøres på gymnasiets hjemmeside. 3

4 Kvalitetssystemets opbygning 2. Regelmæssige evalueringer 2.1 Evaluering af arbejdet med studieplanen 2.2 Evaluering af grundforløbet 2.3 Evaluering af undervisningen 2.4. Evaluering af AT (almen studieforberedelse) og SRP (studieretningsprojekt) 2.5. Evaluering af eleverne 3. Procedurer for indberetninger 3.1 Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer 3.2 Procedurer for ajourføring af lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer 4. Undervisnings- og arbejdspladsvurderinger 4.1 Gymnasievejledningen elevernes gennemførelse/frafald/fravær 4.2 Undervisningsmiljøvurdering (UMV) for eleverne 4.3 Arbejdspladsvurdering (APV) for medarbejderne 5. Særligt udvalgte nøgleområder 5.1 Evaluering af nøgleområder 6. Bilag Bilag 1: Organisationsdiagram 1: Kvalitet og organisering på N. Zahles Gymnasieskole Bilag 2: Organisationsdiagram 2: Organisationsdiagram N. Zahles Gymnasieskole Bilag 3: Samspil: Ledelsen PU SR-team faggrupper PR den enkelte lærer 4

5 2. Regelmæssige evalueringer 2.1 Evaluering af arbejdet med studieplanen Formålet med evaluering af studieplanen er at give et klart billede af, hvordan klassens team anvender uddannelses- og elevtiden, sikrer progressionen og variationen i brug af forskellige arbejdsformer, og at elevernes skriftlige arbejdsbyrde bliver ligeligt fordelt hen over året. I fag med skriftlig dimension planlægger faggrupperne to gange om året, i august og januar, hvordan det skriftlige arbejde skal placeres, så det understøtter skolens overordnede progressionsplan for de større skriftlige arbejder. I 1.g og 2.g omlægges hhv. 20 % og 15 % af det skriftlige arbejde til skrivetimer på skolen med lærertilstedeværelse. Indhold Evalueringen skal indeholde spørgsmål, der belyser: Hvorvidt eleverne oplever variation og progression i undervisningen, herunder om det skriftlige arbejde i fagene bliver koordineret, og om de skriftlige afleveringer bliver koordineret i Lectio hhv. pr. 1. september og 1. februar Om eleverne oplever, at det skriftlige arbejde planlægges, så det understøtter skolens overordnede progressionsplan for de større skriftlige arbejder: DHO, SRO og SRP Undervisningsbeskrivelserne og elevernes indflydelse på studieplanen Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: Hvert år i februar/marts Vicerektor Elever, lærere, studieretningsteam, ledelsesteam Pædagogisk Udvalg udarbejder i samarbejde med vicerektor spørgsmål til elever, lærere og SRteam. Evalueringen foretages ved, at eleverne og lærere besvarer et elektronisk spørgeskema. Resultatet af evalueringen drøftes med PU, ledelsen og PR i marts/april. Evalueringen slutter med, at PU og ledelsen beslutter en handleplan for det kommende skoleår. Rapport og handleplan Vicerektor udarbejder i samarbejde med PU en samlet evalueringsrapport samt en opfølgende handleplan, der indeholder de elementer, som lærere og elever skal arbejde med at forbedre det kommende år. 5

6 2.2 Evaluering af grundforløbet Formål Evalueringen skal afdække, hvorvidt eleverne oplever, at de i grundforløbet har fået indsigt i gymnasiets faglige profil og arbejdsmetoder, samt indeholde spørgsmål om, hvorvidt de oplever, at de er blevet bedre i stand til at vælge studieretning efter grundforløbet, samt sikre, at undervisningen og arbejdsformerne understøtter overgange fra grundskolen til gymnasiet. Indhold Evalueringen skal desuden indeholde en evaluering af AP og NV mht. planlægning og indhold. NV evalueres umiddelbart efter dets afslutning, dvs. i uge 43. Introforløbet skal evalueres særskilt i september, efter forældremødet. Grundforløbet skal evalueres hvert år i januar, når det er afsluttet. Der er således to forløb, der bliver evalueret umiddelbart efter deres afslutning, NV og AP. Resultatet af disse evalueringer behandles i den samlede evaluering af introforløbet, og der udarbejdes en handleplan for det samlede grundforløb. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: Hvert år i december/ januar Vicerektor Elever, lærere, lærerteam, ledelsesteam Pædagogisk Udvalg udarbejder i samarbejde med vicerektor i PU spørgsmål til elever, lærere og SR-team. Evalueringen foretages ved, at eleverne og lærere besvarer et elektronisk spørgeskema. Resultatet af evalueringen drøftes med PU, ledelsen og PR i marts/april. Evalueringen slutter med, at PU og ledelsen beslutter en handleplan for det kommende skoleår. Rapport og handleplan Vicerektor udarbejder i samarbejde med PU en samlet evalueringsrapport samt et forslag til en opfølgende handleplan, der indeholder de elementer, som lærere og elever skal arbejde med at forbedre det kommende år. 6

7 2.3 Evaluering af undervisningen Formålet med at evaluere undervisningen er både at give eleverne medindflydelse på og medansvar for planlægning og gennemførelse af undervisningen og at sikre, at lærere og elever i fællesskab arbejder på at gøre undervisningen bedst mulig. Evalueringen skal give elever, de enkelte lærere og skolens ledelse oplysning om, hvordan lærere og elever vurderer undervisningens planlægning og gennemførelse. Indhold Pædagogisk Udvalg udarbejder og beskriver, efter forarbejde fra vicerektor, forslag til evalueringsmetoder, som kan anvendes af den enkelte klasse og af den enkelte lærer. Uanset hvilken evalueringsmetode man anvender, skal evalueringen resultere i et skriftligt produkt i form af en kortfattet handleplan for, hvad klassen og læreren har besluttet sig for at arbejde med som opfølgning på evalueringen. I fag med skriftlig dimension drøfter faggrupperne én gang om året, hvordan det skriftlige arbejde kan planlægges, så det understøtter skolens overordnede progressionsplan for de større skriftlige opgaver. Den interne evaluering i klasserne bliver fulgt op af ledelsen i marts/april, når rektor og vicerektor er rundt i klasserne. De spørger bl.a. til elevernes opfattelse af variation i undervisningen og evaluering. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: En gang årligt, i november Vicerektor / PU Elever og lærere Undervisningen i de enkelte fag evalueres skriftligt hvert år i november. PU fastlægger i samarbejde med ledelsen rammerne for den skriftlige evaluering, som bl.a. indeholder en tidsramme (fx 3 uger) og en række beskrevne evalueringsmetoder. Læreren oplyser vicerektor om, hvornår evalueringen har fundet sted, og hvilken evalueringsmetode der er anvendt. Handleplanen opbevares af læreren og drøftes med ledelsen ved opgavesamtalen i marts. Hvert år i februar/ marts skal eleverne i de enkelte studieretninger besvare et elektronisk spørgeskema, der indeholder spørgsmål om undervisningen generelt, om fagenes samspil, tilrettelæggelsen af det skriftlige arbejde og om, hvorvidt evalueringen af undervisningen i klasserne/ på holdene fungerer hensigtsmæssigt. Dette spørgeskema drøfter rektor og vicerektor med alle klasser ved deres samtaler med klasserne i marts/april. Denne evaluering skal være opdelt, så det er muligt at aflæse resultater på klasser og årgange. Rapport og handleplan Ledelsen følger op på undervisningsevalueringen fra februar/marts ved at udarbejde en handlingsplan i form af anbefalinger til elever, lærere, team samt forslag til ændringer i de beskrevne evalueringsmetoder. 7

8 Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold En gang om året (efter sidste skoledag) trækker den pædagogiske leder med dette ansvarsområde statistik fra Lectio over gennemført undervisning. Formålet er at vurdere, om fagene når deres holdnorm. Ledelsen udarbejder hvert år i juni en statistik over holdnormsopfyldelsen. Der opstilles en handleplan for at sikre, at alle fag når deres norm året efter. 8

9 2.4 Evaluering af almen studieforberedelse (AT) og studieretningsprojekt (SRP) Formålet med at evaluere almen studieforberedelse er at give elever, de enkelte lærere og skolens ledelse oplysninger om, hvordan lærere og elever vurderer undervisningens planlægning og gennemførelse at give lærerne et godt grundlag for at justere undervisningen i AT at give eleverne medindflydelse og medansvar på undervisningens indhold og gennemførelse at evalueringen bidrager til erfaringsopsamling ift AT progressionsplanen Formålet med at evaluere SRP er at kunne foretage en evt. justering af indhold og rammer for afviklingen af SRP. Indhold Hvert AT-projekt skal afsluttes med en evaluering. Evalueringsformen bliver besluttet af PU ud fra rammerne for AT, som er beskrevet i AT-progressionsplanen. Evalueringen skal indeholde spørgsmål om elevernes vurdering af deres faglige udbytte af forløbet og deres kompetenceudvikling. Evalueringen slutter med en evalueringssamtale mellem de involverede AT-lærene, PU og vicerektor i april/maj. Samtalens sigte er at opfange evt. justeringer ift. progressionsplanen for AT. På baggrund af evalueringssamtalerne og den årlige drøftelse af skolens indsatsområder i Pædagogisk Udvalg beslutter PU og ledelsen, indenfor hvilke områder der evt. skal foretages justeringer. Evaluering af SRP foretages ved at elever og lærere besvarer et elektronisk spørgeskema om tilrettelæggelsen og afviklingen af SRP projektet i december. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: Alle AT-projekter og SRP-projektet evalueres umiddelbart efter de er blevet afviklet, lærereevaluering i april/maj Involverede AT-lærere og vicerektor Elever, team, vicerektor og PU Resultatet af evalueringen af SRP drøftes i PU, hvor man beslutter en evt. justering af rammerne for det kommende år efter indstilling fra vicerektor. Rapport og handleplan Vicerektor udarbejder i samarbejde med PU en samlet evalueringsrapport samt et forslag til en opfølgende handleplan, der beskriver de elementer, der skal forbedres i det kommende år. 9

10 2.5 Evaluering af eleverne Formålet med at evaluere eleverne er at tilrettelægge et evalueringsforløb, hvor enkelte målinger kan være med til at udpege de særlige områder/ emner, hvor der skal sættes ind. Evalueringen skal desuden sikre, at der sker en løbende evaluering af den enkelte elev, så der sker en vurdering af elevens viden og kompetencer med henblik på, at den enkelte elev bliver så dygtig som muligt. Nogle af evalueringerne har ét mål, nemlig at sikre at eleven får en klar og utvetydig tilbagemelding omkring egne styrker, svagheder og fremskridt. Andre evalueringer har det primære mål at inddrage eleven i undervisningen og evalueringen, sådan at han/hun kommer til at reflektere over egen læring og over, hvordan han/hun bedst udvikler sig inden for forskellige fag og i fagenes samspil, og hvordan han/hun bedst kan tilegne sig den viden og de kompetencer, der kræves på stx. Indhold Fagligt standpunkt, karaktergivning og standpunktskarakterer Klassemøder og elektronisk lærerforsamling, klassens og holdets arbejdsmoral Interne evalueringer/prøver Kompetencer, kompetencesamtaler og fokusmål Rammer for Fagligt standpunkt karaktergivning, klassemøder og elektronisk lærerforsamling Tidspunkt: Lærerne giver standpunktskarakterer 3 gange om året, november, marts/april og afsluttende standpunktskarakter ved skoleårets afslutning. Herudover får eleverne eksamenskarakterer i maj/juni. I forbindelse med første og sidste karaktergivning drøfter lærerne de enkelte elever på elektroniske klassemøder, og efterfølgende mødes teamkoordinatorerne med en pædagogisk leder og gymnasievejlederne omkring hver klasse. På de elektroniske lærerforsamlingsmøder skal klassens/ holdets arbejdsmoral også drøftes. Ansvarlig: Ledelsen Deltagere: Lærere, teamkoordinatorer, pædagogiske ledere og gymnasievejledere Handleplan: Ledelsen vurderer i samarbejde med gymnasievejlederne, hvilke tiltag der skal iværksættes. 10

11 Rammer for Interne evalueringer/ prøver Tidspunkt: Der foretages interne evalueringer/prøver i AP og NV efter grundforløbet, i forbindelse med dansk-historieopgaven og studieretningsopgaven i 2.g. I fgl. stx-bekendtgørelsen skal der afholdes mindst fem interne prøver, enten skriftlige eller mundtlige. Ansvarlig: Ledelsen Deltagere: Elever og lærere Rammer for Elevkompetencer Tidspunkt: Elevernes kompetenceudvikling evalueres løbende via tilbagemeldinger fra lærerne. På baggrund af teammøder om eleverne og et selvevalueringsskema udfyldt af eleverne afholdes en gang årligt i december en kompetencesamtale med hver enkelt elev i 1. og 2.g om dennes personlige kompetenceudvikling. Selvevalueringsskemaet udarbejdes af PU ud fra skolens kompetenceplan. Formålet er at øge fokus på elevernes læring og at undgå frafald Evt. udfylder elever/ lærere skemaet sammen. Ansvarlig: Pædagogisk inspektor og Pædagogisk Udvalg. Deltagere: Elever, lærerteam og gymnasievejledere. Rapport og handleplan Kompetencesamtalen skal som resultat munde ud i en aftale om, hvilke 2-3 kompetencer og/eller fokusområder den enkelte elev skal arbejde særligt med at forbedre. Disse fokusmål skal skrives ned og opbevares af en af teamlærerne og eleven. Rektor er ansvarlig for, at karaktergennemsnittet for skolen, fagrækken og de forskellige niveauer er tilgængelige på skolens hjemmeside. 11

12 3. Procedure for indberetninger 3.1 Indberetninger fra censorer og andre eksterne evalueringer Formål Det er et vigtigt led i kvalitetsarbejdet at indhente oplysninger fra Undervisningsministeriets database vedrørende skolens løfteevne, karaktergennemsnit, overgang til videregående uddannelser og frafald. Tal herfra kan, sammen med censorernes indberetninger, være med til at sætte fokus på, om skolen har valgt de rigtige indsatsområder for skolen. Indhold Tal fra UVM's database vil, sammen med censorindberetningerne, blive brugt til at udvikle undervisningens organisering og ved planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling. Hvert år i august/september (eller så snart tallene foreligger) trækker ledelsen / vicerektor de relevante tal ud til en diskussion med ledelsen, og relevante lærergrupper/ faggrupper vil blive inddraget i bearbejdningen af disse resultater. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: August / september (eller så snart tallene foreligger) Vicerektor Skolens ledelse og lærerne Rapport og handleplan Hvert år i august september (eller så snart tallene foreligger), udarbejder vicerektor en oversigt over karaktergennemsnit, løfteevne i fagene og generelt overgang til videregående uddannelser og frafald. Tallene offentliggøres på skolens hjemmeside. De drøftes i de relevante fora (lærermøder, fagmøder, studievejleder), som også udarbejder handleplaner. Vicerektor meddeler og drøfter eventuelle censorindberetninger med de involverede lærere. Dette kan ske på særlige møder eller ifm. MUS-samtaler. Lærerne har ansvar for at inddrage censorindberetningen i udviklingen af undervisningen, mens ledelsen har ansvar for at sikre muligheder for den nødvendige kompetenceudvikling. Ledelsen har ansvar for, at censorindberetninger og eventuelle evalueringer indgår i bedømmelsen af, hvordan rammerne for undervisningen fortsat udvikles. 12

13 3.2 Procedure for ajourføring af lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer Formål På N. Zahles Gymnasieskole vil vi levere en undervisning af særlig høj kvalitet i overensstemmelse med enhver tids behov, og medarbejdernes kompetencer og arbejdsindsats skal bidrage til at indfri målsætningen. Det er derfor af afgørende betydning, at medarbejdernes faglige og personlige kompetencer løbende ajourføres, udfordres og udvikles, så de er i overensstemmelse med både skolens og omgivelsernes krav og behov. Medarbejdernes kompetenceudvikling skal understøtte skolens værdigrundlag og målsætning og være i overensstemmelse med de indsatsområder, der hvert år fastlægges for skolens udvikling. Indhold Mindst hvert andet år afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Hvert andet år afholdes der gruppeudviklingssamtaler (GRUS) med faggrupperne. MUS og GRUS har til formål at sikre en løbende udvikling af den enkelte lærers/ faggruppes forudsætninger og behov på den ene side og skolens udviklingsplaner på den anden side. Én til to gange om året afholder gymnasiet fællesfaglige eller pædagogiske efteruddannelsesdage; disse dage bliver planlagt af Pædagogisk Udvalg og ledelsen i samarbejde. Lærerne deltager desuden i faglige eller pædagogiske kurser efter ansøgning til rektor. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: MUS samtaler hvert andet år / GRUS samtaler hvert andet år. MUS/GRUS samtalerne planlægges og afholdes i februar marts Pædagogisk leder udarbejder en statistik over den eksterne og interne efteruddannelse fordelt pr. lærer for foregående år Rektor og vicerektor Rektor, vicerektor, lærere og faggrupperne Rapport og handleplan Rektor hhv. vicerektor skriver et kort referat af de enkelte MUS/GRUS-samtaler, som godkendes af begge parter. Referatet sendes over Lectio til læreren/ faggruppen. Pædagogisk leder udarbejder et årligt regnskab over de forbrugte midler til efteruddannelse og udarbejder en opgørelse over timetal for efteruddannelsen fordelt på fag. Rektor/ pædagogisk leder udarbejder en opgørelse over hovedindholdet i efteruddannelsen. Der afsættes hvert år midler svarende til to til tre efteruddannelsesdage pr. lærerårsværk; undtaget herfra er pædagogikumkandidaterne, som opgøres separat. 13

14 4. Undervisnings og arbejdspladsvurderinger 4.1 Gymnasievejledningen elevernes gennemførelse/frafald/fravær Formål Et centralt formål med gymnasievejledningen er at støtte eleverne i at gennemføre gymnasiet med bedst muligt resultat. Elevernes tilstedeværelse i undervisningen er vigtig for, at den enkelte elev kan blive så dygtig som muligt. Gymnasievejlederne holder øje med elevernes fravær og kontakter dem, så de ikke risikerer at falde fra, hvis fraværet bliver for højt. Gymnasievejlederne er med til alle lærerforsamlingsmøder med klasserne. For at øge fokus på elevernes læring har klassens teamlærere mentorsamtaler med hver enkelt elev i 1.g og 2.g om deres faglige standpunkt og personlige kompetenceudvikling. Indhold På baggrund af fraværsregistreringen i Lectio foretager gymnasievejlederne en opgørelse af elevernes fraværsprocent. Gymnasievejlederne mødes med den pædagogiske leder, der har ansvar for elevfravær, og de vurderer sammen, hvilke elever der skal indkaldes til samtale, have varsler m.m. (jf. regler for fravær på skolens hjemmeside). I tilfælde af, at en elev udmeldes, bliver det relevante U&U orienteret via skolens administrative system, Lectio. Eleverne kompetenceudvikling vurderes løbende via tilbagemelding fra lærerne. På baggrund af teammøder om eleverne i december og selvevalueringsskema, som eleverne har udfyldt, afholder klassens teamlærere en kompetenceudviklingssamtale med hver enkelt elev én gang årligt i 1.g og 2.g. Selvevalueringsskemaet bliver til i samarbejde mellem teamlærerne og gymnasievejlederne. Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: Gymnasievejlederne trækker en opgørelse over elevfravær hver måned (dog tidligst 1. oktober) Teamlærerne har en kompetencesamtale med hver elev én gang årligt i 1.g og 2.g Vicerektor, pædagogisk leder, gymnasievejledere og lærerteam Vicerektor, pædagogisk leder, gymnasievejledere, lærerteam, elever 14

15 4.2 Undervisningsmiljøvurdering (UMV) for gymnasieeleverne Formål Undervisningsmiljøet på Zahles skal fremme elevernes mulighed for udvikling og læring og omfatter både det fysiske miljø, det psykiske og det æstetiske. Indhold Mindst hvert 3. år besvarer eleverne et spørgeskema, der rummer spørgsmål om elevernes fysiske rammer og om det psykiske miljø (herunder forholdet i klassen, mellem lærere/ elever og evaluering af undervisningen). Rammer Tidspunkt: Ansvarlig: Deltagere: Hvert 3. år i februar/marts Vicerektor, AMR-repræsentanten og elevråd Vicerektor, AMR-repræsentanten, elever Rapport og handleplan Vicerektor udarbejder i samarbejde med AMR-repræsentant og elever, på baggrund af resultaterne og evalueringsrapporterne, et forslag til en opfølgende handleplan, som indeholder de elementer, gymnasiet skal arbejde med at forbedre i den kommende periode. Handlingsplanerne for de to sidste år skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 15

16 4.3 Arbejdspladsvurdering (APV) for medarbejderne Formål Ifølge bekendtgørelsen af lov om arbejdsmiljø er gymnasiet forpligtet på at sikre medarbejderne et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. På baggrund af lovgivningen skal ledelsen sikre, at der mindst hvert 3. år bliver udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal indeholde en kortlægning af medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af resultaterne skal der udarbejdes en handleplan, som klart beskriver, i hvilken rækkefølge problemerne er prioriterede og vil blive løst. Rammer Tidspunkt: Ansvarlige: Deltagere: Hvert 3. år i november Rektor, vicerektor, arbejdsmiljørepræsentanten, samarbejdsudvalget Rektor, vicerektor, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderne Rapport og handleplan Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) udarbejder i samarbejde med ledelsens miljørepræsentant et forslag til en handleplan på baggrund af den evalueringsrapport, som er udarbejdet. Handlingsplanen skal fremlægges på skolens samarbejdsudvalgsmøde og skal jævnligt tages op i samarbejdsudvalget mhp. en gennemgang af, hvor langt man er kommet. Handlingsplanerne for de to sidste år skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 16

17 5. Særligt udvalgte nøgleområder 5.1 Evaluering af nøgleområder På N. Zahles Gymnasium foretager vi desuden evaluering af særligt udvalgte nøgleområder, som bliver diskuteret og besluttet i PU og ledelsen efter en fastlagt procedure. Der bliver udvalgt et til to nøgleområder, som skal evalueres over ét til tre år, hvorefter evalueringen skal afsluttes, og der skal vælges nye nøgleområder. Evaluering af et nøgleområde vil være en større og mere gennemgribende evaluering end de regelmæssige evalueringer. Når evalueringen af et nøgleområde er tilendebragt, kan evalueringen eventuelt fortsætte i en mindre udgave som en regelmæssig evaluering. Eksempler på nøgleområder kan være: Studiekompetence Arbejdsformer Progression Det skriftlige arbejde Elevernes lektielæsning Den faglige vejledning af eleverne Enkeltdele i studieplanen Evalueringsplanen Elevindflydelse i undervisningen Skolens gennemførselsvejledning Lærernes efteruddannelse Lærerroller Det sociale liv på skolen Intern og ekstern kommunikation Organisering af ledelsen i forhold til at kunne løse konkrete opgaver Pædagogisk ledelse - fx i relation til teamarbejdet Samarbejde med omverdenen, fx folkeskole, videregående uddannelser og virksomheder Ekskursioner og studierejser De fysiske rammer Læremidler It i undervisningen 17

18 6. Bilag Bilag 1: Organisationsdiagram 1: Kvalitet og organisering på N. Zahles Gymnasieskole Undervisningsministeriet Bestyrelsen Vicerektor Rektor Økonomichef Pæd. leder Sætter delmål Pæd. leder Vælger medarbejdere Sekretærer Pædagogisk Udvalg Service Økonomistyring Studieretningsteam Sætter mål Leder relationer Pædagogisk Råd Faggrupper Elever Elevråd Kommuni kerer værdier Gymnasievejledning Skaber strategi Lærere Undervisning Faciliterer debat og vidensnetværk Operationel ledelse Samarbejdsudvalg Formulerer visioner Strategisk ledelse 18

19 Bilag 2: Organisationsdiagram 2: Organisationsdiagram N. Zahles Gymnasieskole Eksternt beslutningsniveau Undervisningsministeriet Mål- og rammestyring Kvalitets- og tilsynskontrol Bestyrelsen Internt beslutningsniveau Strategisk ledelse og administration Rektor Vicerektor Vicerektor Økonomichef Pædagogiske ledere Personale, Økonomi Udstikker Økonomichef mål og rammer for undervisning og evaluering Statistik Operationel ledelse Samarbejdsudvalg Sekretariat Gymnasievejledning Arbejdsmiljøorganisation Service og Tap Pædagogisk udvalg Udstikker delmål Undervisning, evaluering Fysiske rammer og administrativ praksis Lærerforsamling Undervisning og evaluering Studieretningsteam Faggrupper Pædagogisk Råd Elevudvalg Elevråd Konkrete undervisningsmål Evaluering Sikrer studiemiljø Lærere Elever 19

20 Bilag 3: Samspil: Ledelsen PU SR-team faggrupper PR den enkelte lærer Ledelsen Organisatorisk ledelse udstikker økonomiske rammer, ansætter medarbejdere, uddelegerer arbejdsopgaver, udarbejder statistik, fastsætter arbejdsportefølje Strategisk ledelse opstiller visioner, udstikker retning, sætter mål, delmål og udstikker rammer for undervisningen og evaluering og for organisationens samlede udvikling Personaleledelse - inspirerer og motiverer, mindsker kompleksitet, faciliterer samarbejde i de forskellige samarbejdsorganer, planlægger kompetenceudvikling Pædagogisk Udvalg Arbejder med implementering af udviklingsopgaver på skolen ud fra de overordnede mål og rammer, som ledelsen fastsætter. De arbejder med at konkretisere indsatsområder og udarbejde overordnede pædagogiske retningslinjer. PU består af 8 lærere to fra hvert SR-team. PU fremlægger sit arbejde for PR og hører PRs holdning til problemstillinger, der optager PU ifm. arbejdet Udarbejder et kvalitetssystem og evalueringsplaner, fælles introduktionsforløb, rammeplan for AT, fælles progressionsplan for skriftlighed (sammenhæng for de 3 store skriftlige opgaver) PU deltager i udarbejdelse skolens årsplan efter oplæg fra ledelsen PU deltager i udarbejdelsen af de pædagogiske planlægningsdage efter oplæg fra ledelsen PU udarbejder program for fælles efteruddannelsesdage i samarbejde med ledelsen PU drøfter i samarbejde med ledelsen retningslinjer for SR-team og faggruppernes arbejde Studieretningsteam arbejdet på langs af klasser Der er et studieretningsteam for hver klasse: a,b,c,d. Studieretningsteamet består af to lærere fra hver årgang. Det tilstræbes, at det samlede studieretningsteam har lærerrepræsentanter fra alle studieretningsfag, der er i klassen, samt fællesfag på A-niveau. SR-visionen: SR-teamet står for udarbejdelsen af profilen i de enkelte studieretninger, herunder sammenhængen ml. visionen og det daglige arbejde SR-teamet afholder studieretningsdag og bogstavmiddag SR-team sikrer samarbejdet med universiteterne og virksomhederne SR-teamet sikrer sammenhæng mellem studieretningsfagene og studierejsen SR-teamet kommer med input til PU ift. udviklingsopgaver og årsplan 20

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Kvalitetsplan. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008

Kvalitetsplan. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. NGG - profil... 4 2.1 Organisering af skolen...7 3. Fokusområder... 8 3.1. Gennemgående aktiviteter

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet HHX Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Kvalitetsarbejdet i relation til RHS som helhed... 4

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Kvalitetssystemet på Århus Statsgymnasium. Kvalitetssystemet på Århus Statsgymnasium

Kvalitetssystemet på Århus Statsgymnasium. Kvalitetssystemet på Århus Statsgymnasium Kvalitetssystemet på Århus Statsgymnasium 1 Indhold Kvalitetssystemet på Århus Statsgymnasium... 3 1. Det løbende kvalitetsarbejde... 4 1.1 Ressourcer... 4 Personale... 4 Økonomi... 5 Faciliteter... 5

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Dette er en opdatering af skolens organisationsplan pr. 1. august 2014. Det overordnede formål med organisationsplanen er at skabe en klar opgave- og ansvarsfordeling

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Torsdag d. 21. juni 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Torsdag d. 21. juni 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 12. juni 2007. Indkaldelse til 3. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Torsdag d. 21. juni 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere