Januar 2007 RAPPORT. Forsøg med andre aktører til formidling af fleksjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2007 RAPPORT. Forsøg med andre aktører til formidling af fleksjob"

Transkript

1 Januar 2007 RAPPORT Forsøg med andre aktører til formidling af fleksjob

2 Indhold 1. Forord 3 2. Konklusion De vigtigste resultater fra forsøgsprojektet De vigtigste erfaringer fra forsøgsprojektet Forsøgsprojektets resultater Samlede resultater Sammenligning af kommuner og andre aktører Resultater hos andre aktører Borgerprofiler Profil af forsøgsprojektets population Borgere, som er blevet ansat i fleksjob Borgere, som modtager ledighedsydelse Borgere, som er overgået til førtidspension Best practice Jobformidling til den enkelte borger Kontakt til virksomheder Samarbejde mellem kommuner og andre aktører Forsøgsprojektets rammer Baggrund og formål Tidsramme og involverede Indsamling og måling af data...55 Bilag A. Arbejdspladser, som har oprettet fleksjob

3 1. FORORD Baggrund for forsøgsprojektet Andre aktører blev for alvor en del af beskæftigelsesindsatsen med reformen Flere i arbejde i Formålet var i første omgang at bringe andre aktører på banen, at opbygge et helt nyt marked og at indsamle erfaringer med brug af andre aktører. Erfaringerne førte til, at Beskæftigelsesministeren i juli 2005 fremlagde en handlingsplan med sigte på at forbedre og målrette brugen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Ledighedskurven på fleksjobområdet har i en årrække været konstant stigende, og et stadigt større antal fleksjobvisiterede borgere har gennem årerne hobet sig op i ledighedssystemet. DISCUS landsdækkende undersøgelse af ledighedsproblemet fra 2005, viste, at 74 % af personer på ledighedsydelse har ventet på fleksjob i mere end ½ år heraf de 26 % i mere end 1½ år. På den baggrund igangsatte Arbejdsmarkedsstyrelsen i slutningen af 2005 nærværende forsøgsprojekt med udlicitering af jobformidling for personer på ledighedsydelse til andre aktører end kommunerne. Forsøget er planlagt, gennemført og afrapporteret i perioden primo juni 2005 til ultimo december Hovedformålet med forsøgsprojektet har været: At undersøge, om modellen med andre aktører end kommunerne giver større succes med at finde fleksjob til borgere på ledighedsydelse. Forsøgsprojektets delformål har været: At afdække karakteristika ved de borgere, som det lykkes at finde et fleksjob til. At belyse de mest effektive metoder til formidling af fleksjob til borgere på ledighedsydelse. At opregne de økonomiske konsekvenser af en udlicitering af fleksjobformidling til andre aktører end kommunen. Forsøgsprojektets følgegruppe har ønsket, at DISCUS pr. 1.april 2007 gør status på alle de 240 borgere, som har deltaget i forsøgsprojektet for at opgøre langtidsvirkningerne af forsøgsprojektet. Denne opgørelse vil blive formidlet i et selvstændigt statusnotat

4 2. KONKLUSION Følgende konklusion opsamler de væsentligste resultater og erfaringer fra forsøgsprojektet. Det skal understreges, at resultatopgørelserne hviler på et relativt spinkelt talmateriale, hvorfor de skal tages med et vist forbehold. De kvantitative resultatopgørelser perspektiveres med inddragelse af kvalitative udsagn fra interviews med deltagende kommuner og andre aktører. Desuden sammenholdes de i et vist omfang med resultater fra DISCUS undersøgelse blandt ledige fleksjobgodkendte borgere 1. Såfremt andet datamateriale er inddraget, vil det fremgå af teksten. Forsøgsprojektet meget kort fortalt Forsøgsprojektet har primært skullet sammenligne resultaterne af fleksjobformidlingsindsatsen hos de deltagende kommuner og andre aktører samt opsamle erfaringerne fra deres respektive jobformidlingsindsats. Forsøget har derfor været struktureret, så det var muligt at sammenligne de deltagende kommuner og andre aktører i de i alt fire lokalt forankrede delprojekter. Projektledelsen - og ikke kommunerne - har parret den enkelte kommune med en udvalgt anden aktør. Hver af de deltagende fire kommuner og fire andre aktører har skullet stå for jobformidlingen til 30 borgere på ledighedsydelse - i alt til 240 borgere. Alle borgere har været mindst ½ år på ledighedsydelse. Der er anvendt en bred målgruppeafgrænsning og tilfældighedsvisitation i forhold til såvel andre aktørers visitationsgrupper som kommunernes kontrolgrupper. Tidsrammen for jobformidlingsindsatsen har været sat til et år fra oktober 2005 oktober Honoreringsmodellen har været ens for de fire deltagende andre aktører. Forsøgsprojektets rammer uddybes i rapportens afsnit De vigtigste resultater fra forsøgsprojektet Fleksjob Efter 1 års jobformidlingsindsats er ca. en fjerdedel af forsøgsprojektets borgere ansat i fleksjob. Svarende til 55 af de i alt 240 deltagende borgere. 1 Denne undersøgelses resultater er samlet i rapporten: Undersøgelse af personer, der afventer fleksjob på ledighedsydelse eller kontanthjælp, DISCUS, april

5 Forsøgsprojektets population ligner populationen af personer på ledighedsydelse på landsplan 2 mht. personkarakteristik og arbejdsmarkedsbaggrund. Men forsøgsprojektets population står svagere, hvad angår alder, etnicitet og ventetid på ledighedsydelse. I begge populationer er: 7 ud af 10 kvinder, fleksjob er hos 8 ud af 10 kun fysisk begrundet og hver anden har afsluttet skolegang efter folkeskolen. 6 ud af 10 har været på arbejdsmarkedet i 20 år eller mere, før de blev godkendt til et fleksjob. Halvdelen kommer fra sygedagpengeområdet umiddelbart før fleksjobgodkendelsen. 3 ud af 10 har tidligere været ansat i fleksjob. 8 ud af 10 vurderede, før projektstart, at de højest ville kunne arbejde halv tid i et fremtidigt fleksjob. Forsøgsprojektets population adskiller sig ved, at: Hver anden person er i 50 erne (mod 38 % på landsplan). Der er en større andel indvandrere fra ikke-vestlige lande (10 % mod 4 %). Der er en væsentligt større andel, som har ventet på ledighedsydelse i 1½ år eller mere (41 % mod 26 % på landsplan). Forsøgsprojektets øgede opmærksomhed på fleksjobformidlingen har givet markant bedre jobresultater i forsøget sammenlignet med resultater på landsplan 3. Forsøgets samlede fleksjobandel er ca. dobbelt så høj som hos samme målgruppe på landsplan efter de første 8 måneder (20 % i fleksjob mod 9 % på landsplan ifølge DREAM-kørslen). Også efter 1 år er forskellen betydelig (23 % i fleksjob mod 14 % på landsplan ifølge DREAM-kørslen). Den øgede opmærksomhed har desuden betydet, at borgere i forsøgsprojektet har haft et højere aktivitetsniveau end de tidligere har haft på ledighedsydelse. De har væsentligt oftere deltaget i jobfremmende aktiviteter - oftest individuelle samtaler og/eller arbejdsprøvninger (85 % mod tidligere 55 %). De har hyppigere fået tilbudt fleksjob (46 % mod tidligere 34 %). Kommuner og andre aktører har i forsøgsprojektet været nogenlunde lige gode til at finde fleksjob til borgere på ledighedsydelse. Kommunerne har samlet oprettet 35 fleksjob, men andre aktører samlet har oprettet 30 fleksjob i projektperioden. De lidt bedre resultater i kommunerne skyldes især en enkelt kommune, som har oprettet fleksjob til ca. halvdelen 2 Landsplan refererer her til en undersøgelse, DISCUS har gennemført blandt borgere på ledighedsydelse i Kriteriet for udvælgelse af borgere til forsøgsprojektet var, at de pr skulle have ventet på fleksjob på ledighedsydelse i minimum ½ år. Pr var der på landsplan i alt borgere på ledighedsydelse, som havde ventet på fleksjob i mindst ½ år. Fordeling på forsørgelsesgrundlag hos denne gruppe borgere er pr udtrukket fra DREAM databasen og sammenlignet med de 240 borgere i dette forsøgsprojekt

6 af sine borgere uden, at nogle af disse er ophørt i projektperioden. (Forhold omkring denne kommune uddybes i begyndelsen af rapportens afsnit 5) Kommunerne er kommet hurtigst fra start med at oprette fleksjob, mens andre aktører først for alvor er kommet i gang efter tre måneders projektforløb. Inden for projektets tidsramme har kommunernes fleksjob en gennemsnitlig lidt længere holdbarhed end fleksjob hos andre aktører (5,8 mod 5,3 måneder). Andre aktører forklarer denne forskel med, at de som udgangspunkt ikke havde samme kendskab til borgerne. Desuden måtte de bruge nogen tid på at etablere kontakter til lokale virksomheder før arbejdsprøvninger med henblik på at fleksjob kunne igangsættes. Andre aktører har i forsøgsprojektet oftere end kommunerne fundet fleksjob til svagere borgere. Svaghederne viser sig først og fremmest ved, at: Borgere, som andre aktører har fundet fleksjob til, kommer før fleksjobgodkendelsen meget oftere fra sygedagpengeområdet - 61 % mod 42 % af de fleksjobansatte fra kommunerne. Til gengæld modtog en del af sidstnævnte ordinær løn eller revalideringsydelse. De har meget oftere ventet på LY i mere end 1½ år - 59 % mod 23 % af de fleksjobansatte fra kommunerne. Før projektstart vurderede borgerne sjældnere, at fleksjob var rette løsning - 55 % mod 74 % af de fleksjobansatte fra kommunerne. Kommunerne har i forsøgsprojektet hyppigere end andre aktører oprettet fleksjob med halvt løntilskud. Der gives halvt løntilskud i 34 % (12 stk.) af kommunernes fleksjob og i 7 % (2 stk.) af andre aktørers fleksjob. En del af forklaringen på forskellen er, at andre aktører oftere har arbejdet med fleksjob til svagere borgere (jf. ovenstående). Et forhold andre aktører også selv har fremhævet under interviewene. Såvel kommuner som andre aktører har i forsøgsprojektet overvejende anvendt private virksomheder med under 50 ansatte til etablering af fleksjob. 6 ud af 10 fleksjob er oprettet på private virksomheder med under 50 ansatte, heraf halvdelen på private virksomheder med under 10 ansatte. Forsøgsprojektets fleksjobresultater og den samlede borgerprofil uddybes i rapportens afsnit 3 og 4. Desuden oplister Bilag A bagerst i rapporten de virksomheder, som i forsøgsprojektet har været anvendt til etablering af fleksjob

7 Særprofiler af borgere Ved projektets afslutning primo oktober 2006 kan borgerne opdeles således: 56 personer 4 er ansat i fleksjob 145 personer modtager (stadig) ledighedsydelse 16 personer er overgået til førtidspension De resterende 23 personer fordeler sig således:12 personer er fraflyttet kommunerne, 1 er overgået til kontanthjælp, 3 er blevet selvforsørgende og 7 er overgået til fleksydelse. Der vil igen pr. 01. april 2007 blive gjort status på de 240 borgere mhp. at se de langsigtede effekter af forsøgsprojektet. Sammenlignes gruppen af hhv. borgere i fleksjob, borgere på ledighedsydelse og borgere på førtidspension ses følgende: Fleksjobansatte borgere Borgere, som ved forsøgsprojektets afslutning er ansat i fleksjob, har været bedre motiverede og rustede til at matche et fleksjob end de, som er på ledighedsydelse eller førtidspension. De er mere motiverede, idet de oftest både før og efter projektforløbet vurderer, at fleksjob er rette løsning. De har hyppigere tidligere været ansat i fleksjob og har væsentligt oftere fået tilbudt fleksjob i projektforløbet. De har hyppigere deltaget i jobfremmende aktiviteter i projektforløbet. De er hyppigere meget tilfredse/tilfredse med såvel egen som kommunens/anden aktørs indsats i projektforløbet. Praktisk taget alle fleksjobansatte personer trives i jobbet, hvad enten det er oprettet af andre aktører eller af kommunerne. Andre aktørers jobformidlingsindsats får bedre karakter af borgerne end kommunernes. 89 % af de borgerne, som andre aktører har fundet fleksjob til, er meget tilfredse/tilfredse med jobformidlingsindsatsen mod 69 % af fleksjobansatte fra kommunerne. De positive tilbagemeldinger på andre aktørers indsats skal ses i lyset af, at: Andre aktører har oftere end kommunerne fundet fleksjob til de svagere borgere (jf. ovenstående). 4 1 af disse fleksjob blev oprettet af en kommune efter tilbagevisitation fra anden aktør og tæller derfor ikke med i opgørelserne

8 Andre aktører har i højere grad end kommunerne været i stand til at bevæge borgernes motivation for at få et fleksjobjob i en positiv retning. Godt halvdelen af andre aktørers fleksjobansatte var før projektstart motiveret for et fleksjob i dag er det 9 ud af 10. Hos kommunerne er det 7 ud af 10 både før og efter projektafviklingen, som synes, at fleksjob er rette løsning. Andre aktører har sandsynligvis i højere grad end kommunerne gennemført en målrettet og intensiv jobformidling. Deres fleksjobansatte har i snit været inddraget i flere aktiviteter. De personer, som er blevet arbejdsprøvet umiddelbart før ansættelsen, har hos andre aktører hyppigere været arbejdsprøvet på samme arbejdsplads. Borgere på ledighedsydelse De borgere, som er på ledighedsydelse ved forsøgsprojektets afslutning, har oftere manglet motivation for et fleksjob end de, som er på ledighedsydelse. De udgør to tredjedele af de borgere, som før projektstart vurderede, at fleksjob ikke var rette løsning. Og de udgør igen to tredjedele af de borgere, som efter projektforløbet vurderer, at fleksjob ikke er rette løsning. De har sjældnere deltaget i jobfremmende aktiviteter i projektforløbet. En anden sandsynlig jobbarriere, som tydeligt slår igennem i gruppen af borgere på ledighedsydelse, er anden etnisk herkomst end dansk. Godt tre fjerdedele af projektets i alt 23 indvandrere fra ikke-vestlige lande er ved projektets afslutning (stadig) på ledighedsydelse. I forhold til gruppen af indvandrere fra ikke vestlige lande har problemerne ifølge andre aktører og kommuner især været de pågældende personers brug af tørklæde. De 145 borgere, som er på ledighedsydelse ved forsøgsprojektets afslutning har næsten lige hyppigt været i jobformidling hos andre aktører (53 %) og hos kommuner (47 %). Andre aktører har i højere grad end kommunerne forsøgt at aktivere de borgere, som i dag er på ledighedsydelse. Hos andre aktører har flere af disse personer deltaget i aktiviteter, og de har gennemsnitligt deltaget i et større antal aktiviteter end tilsvarende personer hos kommunerne. Fleksjob er sandsynligvis ikke en fremtidig løsning for alle de 145 borgere, som var på ledighedsydelse ved forsøgsprojektets afslutning

9 De 145 borgere opdelt efter deres afstand til arbejdsmarkedet: 13 % (19 personer) er efter alt at dømme på vej mod et fleksjob. De fleste var i gang med eller havde aftalt en nært forestående arbejdsprøvning. Eller de var i gang med kursusaktiviteter eller afklaringsforløb hos andre aktører (ikke honoreret af projektet). 50 % (73 personer) sidder mere eller mindre fast i ledighed. Ingen af disse personer er i gang med aktiviteter af nogen art, og knapt halvdelen har ikke været i arbejdsprøvning i forsøgsprojektet. 20 % (29 personer) er midlertidigt sat helt ud af spillet om fleksjob. Disse personer er sygemeldte. 17 % (24 personer) er sandsynligvis på vej mod en førtidspension oftest via afklaring hos andre aktører. Personerne er enten under afklaring til en førtidspension eller har søgt pension på det foreliggende grundlag Borgere på førtidspension 5 Funktionsnedsættelser har større indflydelse på restarbejdsevnen hos de 16 borgere, som ved forsøgsprojektets afslutning er overgået til førtidspension, end det er tilfældet i de øvrige grupper. Hos en fjerdedel af førtidspensionisterne er fleksjobgodkendelsen oprindeligt begrundet i både fysiske og psykiske forhold, og de har væsentligt hyppigere været på sygedagpenge umiddelbart før fleksjobgodkendelsen. Før projektstart havde de oftere modtaget ledighedsydelse i 1½ år eller mere, og de vurderede væsentligt oftere, at de blot ville kunne arbejde under 10 t/u i et evt. fleksjob. De har oftere slet ikke deltaget i jobfremmende aktiviteter i projektforløbet. Sandsynligvis fordi de har været sygemeldte, har ventet på lægefaglige udredninger eller har været under afklaring til en førtidspension. Forsøgsprojektet tyder på, at en øget opmærksomhed på fleksjobformidlingen vil betyde øget pres på førtidspensionsordningen. Sammenlignet med tilsvarende borgere på ledighedsydelse på landsplan er andelen, som er overgået til førtidspension i forsøgsprojektet ganske vist lidt mindre ved projektets afslutning - 7 % mod 12 % på landsplan ifølge en DREAM-kørsel. I forsøgspopulationen er der imidlertid andre 10 % (24 personer), som med stor sandsynlighed er på vej mod en førtidspension. Personerne er oftest blevet udredt hos andre aktører. Ovenstående særprofiler uddybes i rapportens afsnit 4. 5 Her skal gøres opmærksom på, at tallene for førtidspensionister er meget små

10 2.2. De vigtigste erfaringer fra forsøgsprojektet 6 Det er ikke muligt at udskille de metoder, som mest effektivt giver fleksjobresultater. Hverken hvad angår antal fleksjob, hvor hurtigt de oprettes eller deres holdbarhed. Forskellene er i dette forsøgsprojekt meget begrænsede, når man sammenholder fleksjobresultater hos hhv. kommuner og andre aktører. Det har derfor været mere relevant at kortlægge best practice på tværs af kommuner og andre aktører. Jobformidling Andre aktører har oftest ønsket at møde borgeren helt fordomsfrit - men det har vist sig, at borgeren ikke altid kan fungere som primær kilde. Andre aktører har ikke myndighedsansvar og kan derfor fravælge ressourceprofilen for at anskue borgerne med helt nye øjne. Manglende brug af de lægefaglige papirer har dog givet problemer. Især hvis en borgers restarbejdsevne er blevet vurderet som værende mindre end svarende til et fleksjob. Differentiering af indsatsen har vist sig i et vist omfang at kunne optimere ressourceforbruget. Fx har det i flere tilfælde vist sig hensigtsmæssigt at lade de bedre fungerende personer få mulighed for at støtte hinanden gruppevis, mens mere ressourcetunge borgere har fået en højere grad af individuel coaching. Vægtning af personlig afklaring i forhold til selve jobjagten har i et vist omfang afspejlet virksomhedskulturen hos den enkelte anden aktør eller kommune. Nogle af de deltagende andre aktører og kommuner har lænet sig op ad en traditionel sagsbehandlerkultur. Andre har i højere grad medieret sagsbehandlerog jobkonsulentrollerne. Mens andre igen har haft det strategiske fokus på selve jobbet, herunder virksomhedspraktik, jobetablering og opfølgning. Den valgte jobformidlingsstrategi har dog grundlæggende måttet tilpasses den enkelte borger. Det har i dette forsøgsprojekt ofte været nødvendigt at vægte udredning af helbredsforhold, motivation og/eller jobparathed i tæt dialog med én primær jobkonsulent. Der er enighed om, at for megen støttepædagogik kan hæmme lysten til selvaktivitet hos borgeren. 6 Kilderne i det følgende er kommuner og andre aktører, som hver især har videregivet deres viden og erfaringer i interview med DISCUS og på forsøgsprojektets midtvejsseminar i maj

11 Homogent sammensatte grupper har vist sig at kunne stimulere borgernes egenaktivitet, ligesom gruppearbejdet har kunnet fungere som en første tilvænning til dagligdagen på en arbejdsplads. Gruppeforløb har fx muliggjort, at: den enkelte kunne møde potentielle rollemodeller erfaringsudveksle med ligesindede få inspiration til selv at tage affære opnå struktur på hverdagen vænne sig til at indgå i et kollegialt team danne personlige netværk. Det har desuden vist sig, at gruppeforløb i et jobformidlerperspektiv giver mulighed for hyppigere møder med den enkelte borger og derved bedre mulighed for at forebygge evt. problemer. De fleste jobfremmende aktiviteter har kunnet afvikles såvel individuelt som i grupper. Eksempler på sådanne aktiviteter: udarbejdelse af personligt CV undervisning i samtaleteknik jobsøgningsaktiviteter besøg på virksomheder orientering om fleksjobordningen oplæg ved erfarne fleksjobansatte personer udveksling omkring jobsøgning. Virksomhedspraktik har været et centralt redskab til afprøvning af en borgers jobmuligheder især når der også har været mulighed for job på afprøvningsvirksomheden. Andre aktører har udviklet standardmateriale til håndtering af virksomhedspraktikforløb. Fx aftale- og evalueringsskemaer til virksomhederne eller logbog, der fungerer som borgerens dagbog under praktikken. Sådanne redskaber har bidraget til dokumentation af forløbet og til at ansvarliggøre såvel arbejdsplads som borger. Virksomhedspraktik uden jobperspektiv har også vist sig at være værdifuldt i udredning af en potentiel førtidspensionists restarbejdsevne. Kommuner anvender normalt revalideringsinstitutioner med beskyttede værksteder. Eller de anvender virksomheder, som de har partnerskabsaftaler med, hvilket dog ikke er sket hyppigt i dette forsøgsprojekt. Andre aktører har typisk brugt virksomheder, hvor de har en god personlig kontakt, til udredning af de svageste borgere

12 I de tilfælde hvor kommunen har deltaget i rundbordssamtaler ved andre aktørers etablering af fleksjob, har det optimeret samarbejdet omkring borgeren og smidiggjort borgerens senere tilbagevenden til kommunen. Jobformidling på fleksjobområdet har ofte handlet om at skræddersy et fleksjob frem for at formidle et eksisterende job. Nogle fleksjobvisiterede har matchet en arbejdskraftefterspørgsel, mens andre fx ufaglærte, personer med gamle joberfaringer eller personer med meget nedsat arbejdsevne ikke har kunnet. Her har jobbet måttet opfindes fx ved, at virksomheden evt. i samarbejde med jobformidleren har samlet en række servicebetonede arbejdsopgaver, som har kunnet matche personen. Virksomhedskontakt Ved brug af andre aktører har kommunerne måttet afvige fra princippet om énindgang-til-kommunen. En af de fire andre aktører kunne som udgangspunkt ikke benytte virksomheder, som kommunens koordinationsudvalg havde indgået partnerskabsaftaler med. Sådanne restriktioner er vanskelige at håndhæve, hvilket den pågældende kommune også senere har erkendt. Andre aktører har typisk anvendt research og bredere informationskampagner, når de har opbygget kontaktflader til virksomheder. Andre aktører har opnået kendskab til lokale virksomheder fx ved: at ansætte jobkonsulenter, der i forvejen har en stor lokal virksomhedskontaktflade research i fx Krak eller De gule sider telefonresearch blandt virksomheder for at få indblik i virksomhedernes rummelighed og i jobmuligheder. Den lokale dagspresse er blevet benyttet til at informere virksomheder om forsøgsprojektet og den specifikke jobformidlingsopgave. Det har givet en del henvendelser fra lokale arbejdspladser. Andre bredere informationskampagner er fx foldere med mini-cv på de borgere, som søger et fleksjob. Kampagner, som er blevet fulgt op af telefoniske henvendelser til virksomhederne, hvis ikke de selv har henvendt sig. Opsøgende besøg på virksomheder har været anvendt af samtlige andre aktører men på lidt forskellig vis. Fx i form af uanmeldte virksomhedsbesøg uden borgerinddragelse for at sondere, om virksomheden kunne blive en reel samarbejdspartner. Eller som anmeldte virksomhedsbesøg med en borger, hvis kompetencer/joberfaring matcher den pågældende virksomhed. Eller ved at flere borgere henvises til samme virksomhed, som ansvarliggøres ved selv at skulle vælge den bedst egnede kandidat

13 Det er en fælles erfaring hos kommuner og andre aktører, at man skal være sig meget bevidst om de forventninger, som virksomhedskontakten skaber. Den primære begrundelse for, at nogle andre aktører ikke har anvendt informationsbreve, kampagner e.l. i forsøg på at hverve virksomheder er, at de har villet undgå at opskrue virksomhedernes forventninger til leverancen af egnede medarbejdere. De har foretrukket først at kontakte en virksomhed, når de har haft en reel jobansøger, som de har kunnet give en ordentlig varedeklaration. Kommunernes samarbejde med andre aktører Forsøgsprojektet har vist, at borgerens tarv sikres bedst, hvis samarbejdet med andre aktører fungerer som et partnerskab. Det har vist sig, at risikoen for, at borgeren kommer i klemme, mindskes, hvis kommune og anden aktør samarbejder frem for at konkurrere. Både ved visitation til anden aktør, undervejs i forløbet og ved borgerens tilbagevenden til kommunen. Det har vist sig, at kommunen ved udlicitering af jobformidlingsindsatsen til andre aktører fortsat må påregne ressourceforbrug i forbindelse med myndighedsopgaver. Kommunernes forventninger om ude af øje ude af sind har vist sig ikke at holde stik. Kommunerne har i vekslende omfang anvendt ressourcer på: at informere andre aktører om de visiterede borgere at kontakte borgere ved manglende fremmøde at godkende arbejdsprøvninger at deltage i etablering og ved ophør af fleksjob og at deltage i møder omkring borgernes tilbagevenden til kommunerne. Brugen af andre aktører har ofte været netværksudvidende og givet kommunerne en større kontaktflade til lokale virksomheder. Andre aktører har etableret samarbejde med virksomheder - oftest mindre private virksomheder - som kommunerne ikke tidligere har samarbejdet med. Der er flere eksempler på, at kommune og anden aktør i det enkelte lokalområde har udvekslet jobåbninger. Planlægning og opstart Forsøgsprojektet har vist vigtigheden af, at det kommunale bagland er velinformeret og gearet til at samarbejde med andre aktører, inden samarbejdet påbegyndes. Forsøgsprojektet har demonstreret vigtigheden af, at der også på frontmedarbejderniveauet bliver informeret om samarbejdet med andre aktører, idet det enkelte borgerforløb typisk inddrager flere forskellige kommunale myndighedsudøvere, jobkonsulenter m.v

14 Men også organisatorisk skal det kommunale bagland været gearet til samarbejdet. Der har været vanskeligheder i kommuner, som anvender en bestillerudfører model. Fx når en kommunes formidlingsenhed i forhold til anden aktør også selv har fungeret som et konkurrerende udfører-led. Forsøgsprojektet har sandsynliggjort, at valg af andre aktører med fordel vil kunne basere sig på aktørernes særlige målgruppekompetencer. Andre aktørers evt. spidskompetencer, hvad angår særlige segmenter af borgere på ledighedsydelse, har ikke været i fokus i dette forsøgsprojekt på grund af tilfældighedsvisitationen 7. Men som det er fremgået af ovenstående, har især andre aktører været i stand til at ændre motivation og jobperspektiv i en positiv retning hos de svagere grupper. Det har vist sig at være hensigtsmæssigt, at den enkelte kommune og anden aktør indledningsvist får afstemt deres indbyrdes forventninger, så de undgår misforståelser undervejs. Erfaringer fra forsøgsprojektet peger på, at forventninger til følgende emner med fordel kan afstemmes: kommunernes myndighedsrolle hvilke fastlagte sagsgange skal andre aktører have indblik i? hvordan og hvor ofte skal parterne vidensdele omkring borgerindsatsen? hvilke krav stilles der til andre aktørers notatpligt - i hvilke situationer gælder notatpligten, og i hvor høj grad skal den skriftlige dokumentation matche ressourceprofilen? hvordan skal parterne samarbejde omkring virksomhedskontakten, herunder udveksle jobåbninger? hvem af parterne skal tage kontakt til fagforeninger omkring etablering af fleksjob? hvordan skal andre aktører løbende og afslutningsvist overdrage borgere til kommunen - og hvordan vil kommunen herefter følge op på borgeren? Det har vist sig, at tilgængelighed hos begge parter er et vigtigt parameter, hvis den fælles indsats skal optimeres for den enkelte borger. Tiltag, som har befordret parternes tilgængelighed i forsøgsprojektet, er: faste kontaktpersoner, og at evt. udskiftninger straks formidles til den anden part tilgængelighed hos den enkelte borgers sagsbehandler praksis for trepartsmøder dueslag til udveksling af borgerpapirer at anden aktør løbende frekventerer kommunen i forbindelse med dennes myndighedsudøvelse. 7 I forsøgsprojektet har hver af de 4 kommuner skullet stille med 60 borgere på ledighedsydelse med min. ½ års uafbrudt ledighed bag sig. Herefter har DISCUS tilfældigt fordelt de 60 borgere med 30 til visitationsgruppen til anden aktør og 30 til den kommunale kontrolgruppe

15 Visitationsprocedurer Forsøgsprojektet har vist, at der typisk vil være en del opstartsproblemer ved brug af andre aktører, hvorfor borgerne skal informeres grundigt inden visitation hertil. Forsøgsprojektets borgere har modtaget brev fra kommunen, hvor den pågældende anden aktør er blevet præsenteret. Der har dog været problemer omkring borgernes motivation og fremmøde ved starten af projektet. Med den nye fleksjobaftale får borgerne mulighed for at vælge mellem flere andre aktører. Kravspecifikationer på de visiterede borgere vil sandsynligvis gøre opgaveløsningen mere konkret for andre aktører, end det har været muligt i dette forsøgsprojekt. Nogle af forsøgsprojektets problemer vil sandsynligvis kunne forebygges med en kommunal forvisitation, hvor der udarbejdes en kravspecifikation på den enkelte borger. Bl.a. de forholdsvis mange fejlvisitationer omkring opstarten og de uhomogene visitationsgrupper med mange borgere, hvis kontakt til kommunen har været begrænset igennem længere tid. Den seneste lovændring med kontaktforløb og hyppigere rådighedsvurdering af borgere på ledighedsydelse vil kunne bidrage positivt hertil. Erfaringer fra forsøgsprojektet har desuden vist, at en gruppevis visitation til andre aktører kan være en fordel. Erfaringer fra forsøgsprojektet tyder på, at der vil være fordele ved at visitere større og mere ensartede grupper til andre aktører, som i stort omfang netop anvender gruppebaserede metoder i jobformidlingen. Forsøgsprojektet har ligeledes påvist nødvendigheden af en formaliseret overdragelsesforretning, når borgeren efter endt jobformidling vender tilbage til kommunen. Erfaringer fra forsøgsprojektet peger entydigt på, at det er meget vigtigt med en formaliseret overdragelsesforretning. Fx i form af en trepartssamtale, hvor de vigtigste informationer bliver udvekslet. Det vil også give kommunen mulighed for at følge bedre op på borgerne. Erfaringer fra forsøgsprojektet uddybes i rapportens afsnit

16 Resultataflønning af andre aktører Den anvendte honoreringsmodel: Indledende afklaring og jobmatch Bonus ved første praktik/arbejdsprøvning (inkl. opfølgning) Bonus ved to mdrs. ansættelse i fleksjob Bonus ved to mdrs. ansættelse i fleksjob Pris i alt (eksklusiv moms) kr. pr. person kr. pr. person kr. pr. person kr. pr. person kr. pr. person Den anvendte honoreringsmodel har ikke i fuldt omfang været baseret på no cure no pay -modellen men været sammensat af 25 % fast honorar kr. for indledende afklaring og jobmatch 75 % resultatbonus - ved første virksomhedspraktik/arbejdsprøvning samt ved hhv. to og fire måneders ansættelse i fleksjob. Forsøgsprojektet sandsynliggør, at kommunens honorering af andre aktører bør tage hensyn til opgavens volumen og specifikke målgruppe. Set i relation til den meget uhomogene og på forskellige måder svage målgruppe har forsøgsprojektets volumen været relativt begrænset i forhold til den anvendte honoreringsmodel. Resultataflønningen har efter alt at dømme ikke betydet, at andre aktører har prioriteret jobformidling til de mest arbejdsmarkedsparate borgere. Andre aktører har i flere tilfælde fortsat jobformidling til borgere, som formelt set skulle tilbagevisiteres til kommunerne. Andre aktører har udredt hver fjerde borger til at have en restarbejdsevne, som ikke matcher et fleksjob - uden at de er blevet honoreret særskilt derfor. Andre aktører har ikke væsentligt hyppigere end kommunerne anvendt arbejdsprøvninger - uagtet at de særskilt er blevet honoreret derfor. Andre aktører fremfører selv, at den primære begrundelse for ikke at anvende creaming har været ønsket om at udøve en etisk forsvarlig borgerservice. Noget af forklaringen skal sandsynligvis også ses i lyset af, at andre aktører i forsøgsprojektet har haft mulighed for at eksponere sig i forhold til et voksende forretningsområde. Resultataflønning af andre aktører uddybes i rapportens afsnit 3 og

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune RAPPORT Det sociale kort for Ikast Kommune Januar 2003 Indhold Resume 3 Anbefalinger 6 Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats...6 Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Januar 2008. Evaluering 2007. High:Five Job til unge på kanten

Januar 2008. Evaluering 2007. High:Five Job til unge på kanten Januar 2008 Evaluering 2007 High:Five Job til unge på kanten Indhold Forord 3 1. Konklusioner 4 Modellen for High:Five er afgørende for succes... 4 Samarbejdsplatformen er afgørende for succes... 5 Metoderne

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner September 2003 Social kortlægning af vilkår og rammer for indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked i Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner INDHOLD Indledning og læsevejledning 3 Indledning...3

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 Formålet med undersøgelsen skal følge udviklingen på arbejdsmarkedet og iværksætte analyser af beskæftigelsespolitiske

Læs mere