Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015"

Transkript

1 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra administrationen: Ulrik Brock Hoffmeyer Vibeke Rømming Mads W. Steiness under punkt 2-5 Afbud: Lars Jensen Dagsorden 0. Lukket punkt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budgetkontrol pr. 31. december Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt 4. Evaluering af budgetprocessen i 2014 i forbindelse med budget Budget første udkast 6. Oversigt over underskrevne pantebreve 7. Aktionslisten 8. Årsberetning Afdeling 12 Gillesager/Lindeager - Oplæg til Helhedsplan, december Afdeling 13 Silergården - Betonsygdomme 11. Afdeling 13 Silergården - Tids- og handlingsplan for HP Dækning af udgifter til dispensation fra Energimærkning (EMO) 13. Orientering om status for etablering af individuelle vand og varmemålere i Tranemosegård 14. Planlægning af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015

2 15. Repræsentantskabsmøde i BO-VEST den 26. maj BO-VEST konference Orienteringssager Antenneforeningen, v/ulrik Brock Hoffmeyer 18. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe Larsen 19. Orienteringssager BIB, v/ Dorthe Larsen 20. Orienteringssager BL, v/allan Nielsen 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme, v/ Hugo Thuge 22. Orienteringssager fra administrationen 23. Næste møde 24. Eventuelt 0. Lukket punkt Bestyrelsen besluttede, at de ikke på nuværende tidspunkt vil sige ja til indstillingen. De ønsker mere afklaring, inden en endelig beslutning. 1. Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen i den foreliggende form. 2. Budgetkontrol pr. 31. december 2014 Bestyrelsen tog budgetkontrollen til efterretning. Der var et enkelt opklarende spørgsmål omkring besparelsen på udgivelsen af Tranemosegårdbladet. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. Budgetkontrol pr. 31. december

3 3. Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt Bestyrelsen tog oversigterne til efterretning. I forbindelse med tab ved fraflytninger, bedes administrationen undersøge, om der synes ens i alle afdelinger og om der stilles de samme krav til istandsættelsen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigterne til efterretning. Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital, trækningsret og kapitaloversigt 4. Evaluering af budgetprocessen i 2014 i forbindelse med budget 2015 Bestyrelsen tog resultatet af spørgeskemaundersøgelsen til efterretning og godkendte en forenkling af evalueringen. Det blev aftalt, at administrationen kontakter Tranevænget og Gillesager/Lindeager med tillbud om et møde, omkring deres kommentarer til processen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager resultatet af spørgeskemaundersøgelsen til efterretning samt godkender, at evalueringen forenkles fremover. Beskrivelse: Som et led i en strategi om at højne kvaliteten af forløbet og samarbejdet om boligafdelingernes budgetter har administrationen gennem flere år spurgt afdelingsbestyrelserne om deres mening om processen. Også i 2014 er der gennemført en sådan spørgeskemaundersøgelse om budgetprocessens forløb. Spørgeskemaet blev mailet ud til afdelingens kontaktperson med en opfordring til, at skemaet blev behandlet på et møde i afdelingsbestyrelsen. Ud af 36 mulige afdelinger i BO-VEST har 25 afdelinger svaret på spørgsmålene om budgetprocessen i efteråret 2014 vedrørende budget Det er 6 besvarelser færre end sidste år, hvor 31 afdelinger besvarede spørgeskemaet. Det er administrationens vurdering, at både regnskabs- og budgetprocessen går væsentligt bedre, end da vi for tre år siden startede med at udsende evalueringsskemaer. Dog kan vi i forhold til sidste budgetevaluering se, at flere afdelinger i år har haft udfordringer, der enten er taget - eller skal tages - hånd om. Noget af kritikken kan skyldes, at der ikke har været ansat en ejendomsleder / mester, samt at der samtidig har været

4 nye medarbejdere i Driftsafdelingen i administrationen, der har skullet lære afdelingerne at kende. I evalueringen er der fra Tranemosegårds afdelinger ikke indkommet svar fra Maglelund og Silergården. Disse afdelinger er blevet rykket pr. mail. Tranehaven har været uden afdelingsbestyrelse under budgetprocessen og har derfor ikke kunnet besvare evalueringsskemaet. De afdelinger, som har kritik til processen, vil blive kontaktet af administrationen, så administrationen kan få uddybet kritikken/besvarelsen og dermed få mulighed for at forbedre de kommende processer for regnskab og budget. Evalueringer af budget- og reqnskabsproces fremover Den nuværende evaluering er blevet kørt over en årrække nu, og det er vanskeligt at få afdelingerne til at svare på spørgeskemaet. På BO-VEST bestyrelsesmødet den 15. december 2014 blev det besluttet, at evalueringen forenkles fremover - for eksempel, at afdelingerne kun skal svare, hvis de er utilfredse med noget i budget - eller regnskabsprocessen. Resultatet af evaluering af budgetprocessen for afdelingsbudget 2015 Evaluering af afdelingernes budgetproces for budget Kommentarer til resultatet. 5. Budget første udkast Bestyrelsen godkendte budgetudkast 2016 og behandler budget 2016 på næste møde. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetudkast 2016 herunder budgetforudsætningerne. Budget første udkast Forudsætninger for budget første udkast 6. Oversigt over underskrevne pantebreve Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. 4

5 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. Oversigt over underskrevne pantebreve 7. Aktionsliste Bestyrelsen tog aktionslisten til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning. Aktionslisten 8. Årsberetning 2014 Bestyrelsen godkendte indhold til Årsberetning Dorthe Larsen omdelte en liste med de emner, hun vil skrive om i sin beretning og modtog gerne flere emner. Allan Nielsen nævnte BIB. Bestyrelsen ønsker, at beretningen først omdeles til beboerne den 21. maj, efter den er godkendt af repræsentantskabet den 19. maj. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender indhold og tidsplan til Årsberetning Beskrivelse: Arbejdet med årsberetningen er lidt anderledes i år, pga. den indledende beslutningsproces mht. at nedbringe omkostningerne ved at udgive beretningen. Den indledende proces betyder, at selve arbejdsprocessen denne gang kortere end tidligere. Vedlagt dette notat er udkast til indhold og en tidsplan. Der er fokuseret på indhold tilsvarende tidligere års beretninger. Indholdet produceres af kommunikationsafdelingen, dog står økonomiafdelingen for de sider, der handler om økonomiske beretninger og resultatopgørelser. Da formatet denne gang ændres til A4, bliver det muligt at gå ned i sidetal og derved 5

6 opnå den ønskede besparelse. Indholdet er på 32 sider. Det kan dog vise sig nødvendigt at øge sidetallet til 36, hvis beretningen viser sig at være for tung med kun 32 sider, men det vil ikke gå ud over ønsket om at nedbringe omkostningerne. Udkast til indhold i Årsberetning 2014 Tidsplan for Årsberetning Afdeling 12 Gillesager/Lindeager - Oplæg til Helhedsplan december 2014 Bestyrelsen tog status vedr. helhedsplanen til efterretning. Administrationen skal være opmærksom på, at der skal tages højde for udlejning vedr. permanent genhusning, hvis helhedsplanen kommeri gang samtidig med T13 s HP4. Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen tager status vedrørende helhedsplan for Gillesager/Lindeager til efterretning. Beskrivelse: Der er udarbejdet et oplæg til en helhedsplan for Tranemosegårds afd. 12 Gillesager/Lindeager, som er fremsendt til Landsbyggefonden i december Oplægget er gennemgået og godkendt af afdelingsbestyrelsen i november og december Grundlaget for helhedsplanen er: Helhedsplan er udarbejdet med udgangspunkt i den "foreløbige ansøgning om renoveringsstøtte fra oktober Landsbyggefondens opfordringer fra besigtigelsen d. 21. august 2011 er indarbejdet i helhedsplansforslaget. Økonomien: Det økonomiske grundlag for den fremsendte helhedsplan er udarbejdet i august 2013,(revideret budgetark af 28. august 2013), og er et overslagsbudget på hele helhedsplanens indhold. Det lyder på en samlet udgift på 342 millioner kroner. Landsbyggefonden har senest meddelt, at der er afsat t.kr i støttede lån med forventet tilsagn i 2016 Der er således en betydelig forskel mellem oplæg til helhedsplan og de af Landsbyggefonden afsatte midler. Der må derfor imødeses en intensiv dialog med Landsbyggefonden om at få projektet og de økonomiske rammer til at mødes. 6

7 Foreløbig tidsplan: o Oplæg til Helhedsplan december 2014 fremsendt til LBF uge o Budget, støtteordninger og projektet omfang afstemmes med Landsbyggefonden jan.-sep o Udarbejdelses af skema A efterår 2015 Godkendelse af budget (skema A) på ekstraordinært beboermøde 4. kvt Skema A fremsendes til Albertslund Kommune Tilsagn fra Landsbyggefonden 2016 Forslag til helhedsplan, december Afdeling 13 Silergården - Betonsygdomme Bestyrelsen ønskerat administrationen undersøger, om Al-gruppens og TNT s opgave har været den samme, og hvorfor resultaterne af undersøgelserne er så forskellige? Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beskrivelse: På bestyrelsens møde den 2. december 2014 blev administrationen anmodet om nærmere at redegøre for, hvorfor der er forskel på vurderingerne om betontilstand på højhusfacader fra henholdsvis tnt arkitekter a/s og Ai a/s samt vurdere, hvorvidt bygherren har "fået det, der er betalt for fra de tekniske rådgivere. Der skal indledningsvis redgøres for baggrunden for de gennemførte undersøgelser. Baggrund og forløb af undersøgelser: 01. november 2012 FASE 1: Opgaven omfatter bygningsgennemgang, facadeundersøgelser af højhuse med rådgiver tnt. 14. marts 2013 FASE 2: Opgaven omfatter bygningsgennemgang af lavhuse, rækkehuse mv. med rådgiver Ai. December august 2014 ('behandlingstid )

8 Landsbyggefonden gennemgår økonomi og dokumentation for den byggetekniske gennemgang fase 1 og fase 2. August 2014 udfærdiger sbs et statusnotat efter møde mellem sbs - Landsbyggefonden, her refereres til at Landsbyggefonden påpeger, at tunge facadeelementer støttes med 25 %. Der kunne iværksættes yderligere destruktive prøver med henblik på at påvise et større omfang af fejl/svigt og betonsygdomme. Den øvrige energioptimering og arkitektoniske opgradering er ikke støtteberettiget. Hvis der kan påvises skader i større omfang, kan der blive tale om opretningsstøtte i et større omfang end de 25 % (svarende til omfanget af skader, der kan påvises). Det er en betingelse for støtten (selv for de 25%), at der kan vises et nærmere detaljeret facadeudtryk. På den baggrund har den administrative projektgruppe og SBS foranlediget, at rådgiverfirma Al har foretaget yderligere undersøgelser. Disse er dokumenteret i statusnotat, dateret den 27. august Notatet blev forlagt FBU (det fælles byggeudvalg) den 9. september Sept Ai - visuelle undersøgelser igangsættes. Disse supplerende undersøgelser skal afklare, om facadernes generelle tilstand er blevet forværret siden udarbejdelsen af tilstandsrapporter FASE 1 i november 2014 Ai - destruktive undersøgelser med afsluttende notat ultimo november 2014 iværksættes afspærringer rundt om alle højhus facaderne i BSP. I tnt s rapport af den medtages betonskader jf. nedenstående uddrag: Betonfacader: Der findes diverse skader på betonen, slåede hjørner osv. Der findes revner og afskalninger af betonen. Betonfacader: - har observeret diverse skader, i de fleste tilfælde enkelte dæklagafskalninger over armeringsjern. I vandrette samlinger mellem elementer ligger enkelte små afslåede stykker af beton som falder ned med tiden. Disse små skader skal udbedres og fri liggende betonstykker skal fjernes. tnt skriver slutteligt; Det anbefales at slå flere renoveringsarbejder sammen på grund af den relative høje udgift til stillads. Som alternativ kan overvejes at efterisolere samtlige betonfacader. Omkostningerne til afspærring og overdækning køres over byggesagen (HP4). I Ai s notat af 20. november 2014, hvori også indgår vurderinger fra Force fremgår følgende:... at der er risiko for at løstsiddende betonskaller kan falde ned på terrænet omkring højhusene. Ai og Force har vurderet, at der er risiko for personskade, og at området omkring alle tolv højhuse derfor bør afspærres. 8

9 Projektgruppen har valgt at læne sig op af rapporten fra Ai med højest risikovurdering, da denne direkte har påpeget risiko for personskade. Det er aftalt med SBS, at der på det kommende møde i projektgruppen vil blive drøftet om tnt skal anmodes om at fremkomme med deres bemærkninger til Ai s anbefalinger om behovet for akuttiltag for at få nuanceret de tekniske vurderinger. Det er umiddelbart administrationens vurdering, at forskellen i de to tekniske vurderinger dels kan skyldes en reel forskel i den faglige vurdering af tilstanden, men, at det formentlig også kan tilskrives, at der i grundlaget for Ai s undersøgelser var et særligt fokus på at undersøge betonfacaderne mere dybtgående. Dette på baggrund af muligheden for at få undersøgt om der var grundlag for at få ændret fondens fordeling af støtte. Det er således tillige administrationens vurdering, at der ikke for nuværende er grundlag for at påstå, at de to teknikerfirmaer ikke har ydet en faglig kvalificeret rådgivning. 11. Afdeling 13 Silergården - Tids- og handlingsplan for HP4 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det er vigtigt, at alle beboere inviteres til et orienterende møde under beboerprocessen. Der skal afholdes ekstraordinære beboermøde i juni (orienterende) og september måned (besluttende). Septembermødet må ikke lægges sammen med budgetmødet Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om en forceret proces omkring ansøgning om skema A med henblik på tilsagn i 2015, til efterretning. Beskrivelse I Sbs notat af 16. oktober 2014 om afklaring af forskellige forhold efter møde med Landsbyggefonden, LBF, fremgår bl.a. følgende:... af hensyn til fondens finansieringsmuligheder skal HP4 etapeopdeles. Fonden har ikke mulighed for at give skema A-tilsagn for alle de tolv højhuse inden for ét års støtteramme (hverken i 2015 eller 2016). Der kunne blive tale om følgende etapeopdeling. De fem PCB-berørte højhuse kan få skema A-tilsagn i 2015 eller KTH oplyste, at det vil være en fordel for boligselskaberne, hvis skema A-tilsagnet for de fem PCB-berørte højhuse kan godkendes allerede i Dette skyldes, at Landsbyggefonden s samlede støtteramme for 2015 og 2016 allerede erkendt, mens støtterammen for 2017 og frem endnu ikke er fastlagt 9

10 På FBU mødet (det fælles byggeudvalgsmøde) den 9. december 2014, blev handlingsplan, herunder oplæg til 2015 tidsplan fremlagt og det blev besluttet, at 2015 skal være året, hvor det første skema A, omfattende de pcb-berørte højhuse, bliver godkendt under HP-4 sagen. Sbs skal herefter fremkomme med oplæg til detaljeret tidsog procesplan ud fra en forudsætning om skema A tilsagn inden udgangen af Sbs har overfor FBU og projektgruppen pointeret, at denne 2015 tidsplan har som overordnet forudsætning, at der arbejdes med komprimerede beboer- og beslutningsprocesser. For at tidsplanen kan nå at blive godkendt af boligorganisationerne, skal der være en intensiv beboerproces ad to omgange. Foreløbigt er beboerprocesserne planlagt til at ligge i henholdsvis februar og maj Det påregnes, at beboerprocessen for højhus-designet kommer til at foregå mere eller mindre kontinuerligt hele foråret. Beboerprocessen for den endelige designmanual kommer til at løbe sideløbende med den intensiverede beboerproces for højhusene. Processen med at udvikle designmanual kan eventuelt strække sig over længere tid. Beboerprocessen aftales i detaljer med designkonsulenten. Denne opdeling sker af hensyn til prissætningen af skema A og den pressede tidsplan for de PCB-ramte højhuse. Ud over de to perioder med beboerinddragelse henover foråret 2015 er der i tidsplanen indlagt en måned, hvor der kan foregå orienterende beboermøder i afdelingerne. Der er sat lidt under en måned af i august til beslutninger på afdelingsbestyrelsesmøder og i organisationsbestyrelserne, og der er sat en måned af til besluttende beboermøder i de forskellige boligafdelinger i september planen har som forudsætning, at LBF og Brøndby Kommune er indstillet på at godkende skema A ansøgning på et meget tidligt projektgrundlag tilsvarende som det, der er sket i projektet omkring renovering af Bellahøj bebyggelsen. LBF har stillet sig positive over for en sådan proces, men tager dog forbehold for, at der kan ske godkendelse af ansøgningen på det projektgrundlag, der tidsmæssigt kan nås til 1. oktober Den forcerede tidsplan indebærer, at skema A ansøgning skal fremsendes omkring 1. oktober Tidsplanen forudsætter endvidere, at der snarest indgås aftale med Domus Arkitekter. En detaljeret tidsplan for den forcerede proces for 2015 forelægges FBU, på møde den 13. januar Dækning af udgifter til dispensation fra Energimærkning (EMO) Bestyrelsen besluttede, at afdeling 12 Gillesager/Lindeager selv afholder udgiften. 10

11 Bestyrelsen ønsker en orientering om, hvor mange penge der er brugt i hver afdeling til EMO-rapporter. Administrationen indstiller, at bestyrelsen beslutter om afdelingen selv skal afholde udgiften eller om Tranemosegårds arbejdskapital dækker udgifterne til dispensationsansøgning og tilhørende administration for afdelingen 12 Gillesager/Lindeager. Beskrivelse: Det har siden 2011 været lovpligtigt at energimærke boligejendomme igennem Energimærkningsordningen (EMO). Eftersom ingen af afdelingerne i BO-VEST havde en gældende mærkning, blev opgaven med energimærkning af alle afdelinger derfor sendt i fælles EU-udbud i Arbejdet blev udført i løbet af 2014 og er nu gennemført for alle afdelinger. I forbindelse med vedtagelsen af det fælles EU-udbud blev det besluttet i organisationsbestyrelserne at søge om dispensation for energimærkningen for de afdelinger, der stod overfor større renoveringer og helhedsplaner. BO-VEST og Kuben Management stod for disse ansøgninger til Energistyrelsen, der blev indgivet i marts For Tranemosegård drejer det sig kun om afd. 12 Gillesager/Lindeager. Energistyrelsen gav i november 2013 afslag på de fleste ansøgninger med den begrundelse, at informationerne fra energimærkningen kunne være relevante i forberedelsesarbejdet til renoveringer og helhedsplaner. Baggrunden for denne indstilling er, at BO-VESTs bestyrelse den 12. december 2013 besluttede følgende: "Der vil blive udarbejdet indstillinger til det tre organisationsbestyrelser om, at det skal besluttes, om det er afdelingerne eller organisationerne, der skal dække udgifterne til dispensationsansøgningerne for de afdelinger, som ikke har opnået dispensation." Økonomi og ressourcer: Udgiften til Kuben Management samt tilhørende tidsforbrug internt i administrationen beløber sig til kr ,00 pr. afdeling, i alt kr ,00. Alle andre udgifter til energimærkning er blevet afholdt af afdelingerne selv (herunder honorar til energikonsulenter, udgifter til EU-udbud af opgaven, administration hos BO VEST, etablering aftegningsarkiv mv.). 11

12 13. Orientering om status for etablering af individuelle vand og varmemålere i Tranemosegård Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status for etablering af individuelle vand og varmemålere i Tranemosegård til efterretning. Beskrivelse: Der refereres til tidligere beslutning på bestyrelsesmøde nr. 5 fra december 2013, hvor bestyrelsen blandt andet gav tilsagn om anvendelse af trækningsret til finansiering af målere. I forbindelse med udløb af tidligere indhentede dispensationer skal der ifølge lovgivningen monteres individuelle varmemålere. Endvidere er der krav fra EU om, at der skal udføres forbrugsregnskaber mere end en gang om året, højst sandsynligt en gang i kvartalet. Disse krav fra EU er i høring i DK og endnu ikke indarbejdet i lov. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at opnå ny dispensation. Administrationen har udarbejdet en oversigt og status på etablering af vand og varmemålere: Org. # Afdeling Varme koldtvand varmtvand Antal boliger 1953/ TMG 3 Maglelund Byggesag 2015 Byggesag TMG 4 Tranehaven Byggesag 2014 Byggesag TMG 6 Moserne TMG 12 Gillesager/Lindeager TMG 13 Silergården (T13) TMG 15 Gurrelund/Bjerrelund Tranevænget: Har etableret både varmt vand og varme målere. Maglelund: Tranehaven: Har på afdelingsmøde den 8/ besluttet at etablere individuel måling. Vandmålere bliver etableret i forbindelse med byggesag om vandinstallation i Varmemålere foreslås i fællesudbud i Er i gang med etablering af vandmålere i forbindelse med byggesag. Etablering af varmemålere udføres på afdelingsniveau således, at man monterer samme type som den valgte vandmå- 12

13 ler, da fjernaflæsningsmoduler til de allerede etablerede vandmålere også kan bruges til varmemålerne. Moserne: Gillesager: Silergården: Der pågår undersøgelse af vandinstallationers tilstand. Det forventes at vandinstallationer skal skiftes og måleropgaven derfor indgår i denne byggesag. Vandmåler henvises til helhedsplan og det anbefales at søge dispensation, så opgave med målere følger denne helhedsplan. Varme og vandmåler henvises til helhedsplan (HP4) og det anbefales at søge dispensation, så opgave med målere følger denne helhedsplan. Gurrelund/Bjerrelund: Har hverken etableret vand eller varmemålere. Varmtvandsmålere skal være installeret senest 31/ Der er ikke krav om etablering af koldtvandsmålere. På ovenstående grundlag anbefaler administrationen, at opgaven med etablering af varmtvandsmålere udføres på afdelingsniveau og at følgende afdelinger tilbydes mulighed for fællesudbud i forbindelse med etablering af varmemålere: 3, 4, 6, 12 og 15. Fællesudbuddet vil være EU udbud. Der vil blive fremlagt forslag på førstkommende afdelingsmøde om hvorvidt afdelingen ønsker at søge dispensation og hvorvidt man vil deltage i fællesudbud. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud, der vil udgøre ca kr. vil blive fordelt og indgå i anlægsbudget for hver af de respektive afdelinger. Fællesudbud forventes at kunne gennemføres i perioden juni - november 2015 med henblik på installation i afdelinger herefter. Individuel måling kan således ske fra varmesæsonen Brøndby Kommune vil blive orienteret om denne tidsplan og det forventes ikke at give anledning til bemærkninger i forhold til udløb af dispensationen. Udgifter til rådgiver for beregning af om udførelsen af individuel måling er rentabel, og ansøgning om ny dispensation er ca samlet for alle afdelinger. 14. Planlægning af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015 Bestyrelsen diskuterede afholdelsen af repræsentantskabsmødet. 13

14 Bestyrelsen indstillede Dorthe Larsen, Hugo Thuge og Stig Rasmussen til genvalg. Administrationen kontakter Torben Saxtorf, om han vil være dirigent til mødet. Allan Nielsen kontakter Jens Frid, om han vil være kritisk revisor. Administrationen kontakter suppleanterne, om de ønsker at stille op igen. Bestyrelsen overvejer hvilket temaemne, der kunne tages op på mødet. Administrationen indstiller, at bestyrelsen diskuterer afholdelsen af repræsentantskabsmødet den 19. maj Beskrivelse: På repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014 blev der efter mødet afholdt et temamøde om klimaudfordringer. Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der igen i år, skal afholdes et temamøde i forbindelse med repræsentantskabsmødet. På valg til bestyrelsen er: Formand Dorthe Larsen Bestyrelsesmedlemmer Hugo Thuge og Stig Rasmussen Suppleanter på valg er Hanne Schiøler afdeling 4 og Birgitte Mortensen afdeling 12. Referat af repræsentantskabsmødet den 21. maj Repræsentantskabsmøde i BO-VEST den 26. maj 2015 Bestyrelsen diskuterede afholdelsen af repræsentantskabsmødet og indstillede Dorthe Larsen og Hugo Thuge til genvalg. Administrationen indstiller, at bestyrelsen diskuterer afholdelsen af repræsentantskabsmødet den 26. maj På valg til bestyrelsen er: Næstformand Dorthe Larsen Bestyrelsesmedlemmer Hugo Thuge og Jørgen Fahlgren Suppleanter på valg er Helle Winkel (førstesuppleant) og Svend Larsen (andensuppleant) 14

15 Referat af repræsentantskabsmøde den 27. maj BO-VEST konference 2015 Bestyrelsen valgte Hugo Thuge og Lars Jensen som repræsentanter til konferenceudvalget. Administrationen indstiller, at bestyrelsen vælger repræsentanter til konferenceudvalget, der skal planlægge konferencen. Beskrivelse: Der skal igen i år afholdes BO-VEST konference til efteråret. I BO-VEST bestyrelsen er det besluttet, at hver organisationsbestyrelse kan stille med op til 2 personer som deltagere i konferenceudvalget. 17. Orienteringssager Antenneforeningen v/ Ulrik Brock Hoffmeyer Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Gadekæret er nu kommet med i Antenneforeningen. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18. Orienteringssager BO-VEST v/ Dorthe Larsen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Orienteringssager BIB v/ Dorthe Larsen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 15

16 20. Orienteringssager BL v/allan Nielsen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Orienteringssager Brøndby Fjernvarme v/ Hugo Thuge Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Orienteringssager fra administrationen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ulrik Brock Hoffmeyer gav en mundtlig uddybning af afskedigelsesrunden i BO-VEST. Solceller I Tranehaven skal der træffes en principbeslutning, om de ønsker solceller på deres nye tag, således, at det kan forberedes til det. Det samme gælder for Moserne. I Tranevænget skal det undersøges, om deres tag kan holde til at på etableret solceller og det skal undersøges om afdelingen ønsker solceller opsat på tagene. Tranehaven og Moserne - tagudskiftning Der mangler en pris på kun tagudskiftning. Der ønskes en oversigt over hvad det kommer til at koste i huslejestigning med et lån på 30 år. Hvis taget renoveres, hvor lang tid kan det så holde og hvad sker dermed vedligeholdelsen efter det 6. år? Hvilken belåningstype kan bedst betale sig? Fraflytningssag Administrationen skal undersøge status på lejemålet Lena's Smørrebrød, om lejemålet er opsagt og om der kommer lejetab. 16

17 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Tranehaven - tagudskiftning På bestyrelsesmødet den 24. september 2014 godkendte bestyrelsen, at der skulle arbejdes videre med tekniske undersøgelser med henblik på udarbejdelse af konkret beslutningsoplæg omkring udskiftning af tagbelægning. På det tidspunkt var afdelingen uden afdelingsbestyrelse, hvorfor det var organisationsbestyrelsen, der varetog denne opgave. Bestyrelsen anmodede endvidere om, at muligheden for etablering af solceller i forbindelse med en tagudskiftning blev undersøgt nærmere. På baggrund af denne beslutning indgik administrationen aftale med ingeniørfirma Gaihede om at supplere deres undersøgelse af taget fra juli 2014 med et prissat forslag til tagudskiftning. Der foreligger rapport af november 2014 fra Gaihede. Rapporten er udsendt til bestyrelsen som bilag. Gaihede har kalkuleret på tre forskellige modellerfor udskiftning, hvor forskellene handler om omfanget af supplerende arbejder på facademurværk, gavle og trappetårne, arbejder, der som følge af de betydelige udgifter til stillads kan være totaløkonomisk fornuftige at gennemføre samtidig med tagarbejdet. De samlede udgifter, inkl. omkostninger beregnet af administrationen, beløber sig til mellem 60 og 77 mio. kr. Parallelt har administrationen anmodet ingeniørfirma Alectia om at foretage en indledende såkaldt screening (fase 1) af afdelingen, for at vurdere muligheder for etablering af solceller. Alectia er valgt på baggrund af administrationens erfaringer med Alectia i andre sager om solceller, bl.a. det store projekt i Silergården. Alectia s notat af 19. december 2014 er udsendt til bestyrelsen som bilag. Det fremgår, at Alectia vurderer, at afdelingen er meget egnet til solceller. Ønsker afdelingen, at der skal arbejdes videre med dette forslag skal der gennemføres en fase 2, der omfatter nærmere vurdering af anlægsstørrelse, statisk undersøgelse af tagkonstruktion for vurdering af bæreevne, kortlægning af el-struktur i afdelingen samt lokalplanforhold. På møde den 15. januar 2015 med den nye afdelingsbestyrelse, fremlagde administrationen Gaihedes rapport om tagudskiftning og Alectia's notat om solceller. Fremlæggelsen skete som en introduktion til de projekter, der arbejdes med i afdelingen, der udover de her nævnte omfatter projektet med udskiftning afvandinstallationer, forslag om nyt beboerhus fælles med Trannevænget samt sagen om de fejl- og mangelbehæftede altaner. Umiddelbart gav afdelingsbestyrelsen udtryk for stor bekymring for afdelingens økonomi med udsigt til så omfattende nødvendige investeringer med store huslejestigninger til følge. Det aftaltes, at afdelingsbestyrelsen senere på samme møde ville drøfte deres interne organisering omkring de forskellige projekter. Der aftales herefter særlig møderække for nærmere drøftelse af projekter og økonomi m.v. 17

18 Rapport fra Gaihede Notat fra Alectia Moserne - tagudskiftning På bestyrelsesmødet den 24. september 2014 opfordrede bestyrelsen til, at administrationen tog kontakt med afdelingsbestyrelsen i Moserne for at foreslå, at der blev gennemført samme undersøgelser aftag m.v. som i Tranehaven. På et møde med afdelingsbestyrelsen den 11. november 2014 drøftedes både forslag om tagundersøgelse samt andre forhold i afdelingen, i det der er tegn på, at afdelingen udover behov for tagudskiftning tillige har problemer med nedslidte og utilstrækkelige vandinstallationer. Det aftaltes, at administrationen skulle anmode Gaihede om at foretage undersøgelser aftaget på samme måde, som det var sket i Tranehaven og, at det skulle suppleres med undersøgelse afvandinstallationen. Dette arbejde pågår og er aftalt rapporteret overfor administrationen primo februar Afdelingsbestyrelsen godkendte endvidere, at Alectia foretog screening af mulighederne for etablering af solceller. Screeningen er foretaget og konklusionen er den samme som i Tranehaven. Så snart rapporten fra Gaihede foreligger, vil administrationen fremlægge den for afdelingsbestyrelsen og indlede drøftelser omkring prioritering af projekter i sammenhæng med afdelingens samlede økonomiske situation og huslejeudvikling. Status på gældrådgiverteamets arbejde Samlet set har der i 2014 været 2 udsættelser i Tranemosegårds afdelinger. En nærmere fordeling mellem afdelingerne kan ses i vedlagte bilag. Der er i forbindelse med årets afslutning udarbejdet et fælles notat om gældteamets arbejde i alle BO-VEST afdelinger i sidste halvdel af Notatet vedlægges til orientering. Gældeteamets arbejde evalueres i juni Status på Gældsrådgivningen i 2014 inkl: Bilag 1: Åben rådgivning i afdelingerne Bilag 2: Antal udsættelser i afdelingerne Bilag 3: Metodeoversigt Status på rammebetingelserne for solcelleanlæg Det er en målsætning i BO-VESTs handlingsprogram for at gøre det lettere for afdelingerne at overveje og etablere elproducerende solcelleanlæg. Silergården/T13 i Brøndby Strand har siden 2013 haft ønske om etablering af et større anlæg (et af landets største), og anlægget er projekteret, men en række barrierer har sat projektet på pause. Silergårdens projekt tjener som en slags udgangspunkt for resten af BO-VESTs afdelinger, da problematikkerne ofte vil være de samme - erfaringerne fra denne sag kan bruges, når andre interesserede afdelinger i fremtiden vil kigge nærmere på mulighederne for egne solcelleanlæg. 18

19 Overordnet status: Der er visse fremskridt for rammebetingelserne for solcelleanlæg i den almene sektor, men en del afklaring resterer. Økonomien for solcelleanlæg i vore afdelinger - og dermed hvor, det kan være relevant at etablere - er ikke særlig gennemskuelig lige nu. EU har endelig godkendt den danske støttelovgivning, så man fra næste år kan sælge overskydende el fra solcelleanlæg tilbage til elnettet med et pristilskud. Det er ikke nødvendigvis afgørende for økonomien i anlæggene, men en hjælp. Det har indtil videre givet problemer i Silergården, at afdelingen består af separate bygninger, der er forbundet via det offentlige elnet (DONGs elkabler i jorden). Man må nemlig ikke fordele den producerede el fra solcellerne på bygningernes tage herigennem. Hidtil har vi overvejet et lille solcelleanlæg til hver opgang og lignende lappeløsninger. BL har gang i et større lobbyarbejde i Folketinget og hos Energistyrelsen for at løse denne barriere. De melder, at deres løsningsforslag er modtaget positivt. I forslaget afregnes hele produktionen med solceller på et centralt punkt for hver time, således at hele afdelingen får glæde af den producerede el samt de indtægter, der vil være fra overskyende produceret el (virtuel afregning, kaldes det). Ifølge BL kræves en række lovændringer, for at denne model kan blive en realitet, og Finansministeriet skal også overbevises. De håber, det vil ske i løbet af der er dog ingen garantier om noget, ej heller tidshorisonten. En overgangsordning, hvor man kan få driftstilskud til at etablere anlæg under de nuværende besværlige betingelser, er ved at blive udarbejdet. Om den er attraktiv, må tiden vise. Administrationen i BO-VEST arbejder løbende - i samarbejde med vores rådgiver Alectia - med at afgøre, hvornår det vil være rentabelt at gå videre med projektet i Silergården. Og dermed også andre afdelinger i BO-VEST. Status på udsættelser - december 2014 Antal udsatte i december måned som følge af økonomiske forhold: - Fordelt på organisationer: VA: 4 udsættelser Tranemosegård: 0 udsættelser AB: 0 udsættelser - Fordelt på afdelinger: Askerød: 1 Galgebakken: 1 19

20 Gadekæret: 1 Grønningen: 1 Status på udsættelser for året 2014 Status på ledige lejemål i Tranemosegård pr. 31. december 2014 Antal ledige lejemål Boliger: 0 Erhvervslejemål: 0 Institutioner: 0 Kommentarer til lejemål: Følgende lejemål giver lejetab pga. udlejningsproblemer. Tranevænqet tv. Lejetab: 1. fe b ru a r-31. marts 2014 kr ,00 Opsigelses- og fraflytningsstatistik Statistik for januar - december Til- og fratrædelser Tiltrædelser Administrationen: Laura Juvik, projektleder i Byg, Peter Nybom, projektleder i Byg, Anne Galthen, jurist i Kommunikation og Udvikling, Boligafdelingerne: Michael Egelund, ejendomsmester i Tranehaven, Fratrædelser Administrationen: Thomas Grage, projektleder i Byg, Erik Cederberg, Øko, Lars Skovenboe, Øko, Marianne Jørgensen, Løn, Pia B. Westergård, Bolig,

21 Boligafdelingerne: Ingen 23. Næste møde Næste møde i organisationsbestyrelsen er onsdag den 15. april Eventuelt Der afholdes styringsdialogmøde med Brøndby Kommune den 18. februar 2015, hvor også borgmesteren deltager. Glostrup den 28. januar

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere:

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere: Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Bestyrelsen Dorthe Larsen Allan Nielsen Stig Rasmussen Lars Jensen Afdeling 1, Tranevænget Erik Adelgaard

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2015 Mandag den 15. juni 2015, kl. 19.15 Café 13, Kisumparken 2, Brøndby Strand 15. juni 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen:

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2015 Torsdag den 3. december 2015, kl. 16.30 BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup 3. december 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2015 Torsdag den 3. december 2015, kl. 16.30 BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup 3. december 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2015 Torsdag den 3. december 2015, kl. 16.30 BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup 3. december 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken,

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, 06.12.2012 DAGSORDEN: 1: Valg af dirigenter 2: Valg af stemmeudvalg 3: Referat fra budgetbeboermødet den 12.09.2012 4: Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 18. maj 2016, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere:

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 18. maj 2016, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere: Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 18. maj 2016, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Bestyrelsen Dorthe Larsen Allan Nielsen Stig Rasmussen Lars Jensen Afdeling 1, Tranevænget Erik Adelgaard

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 10. september 2015, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 20 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 10. september 2015, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 20 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 10. september 2015, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 20 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere