Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011"

Transkript

1 Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst. Om registreringsmetoden for flagermus Registreringen blev foretaget i to perioder: a) I yngletiden, ultimo juni primo august. I denne periode samles hunnerne i ynglekolonier i træer eller huse og følger ofte faste ruter til fourageringsstederne og mellem disse. b) I eftersommeren/det tidlige efterår, medio august medio september. Ungerne er nu aktive i landskabet og der kan være mere aktivitet. Nogle arter er på direkte træk sydover, og alle arter strejfer mere om end i yngletiden og vil kunne træffes andre steder i landskabet. Flagermusene vil også til en vis grad have andre dagopholdssteder. Registreringen blev foretaget på følgende datoer: juli (ynglesæson) og 22. aug. samt september (sensommersæson). Lytningen blev foretaget fra et kvarter inden solnedgang til omkring 4 timer efter solnedgang. En mindre del af vejstrækningen blev undersøgt hver nat, således at der både var tid til at lytte efter kolonier i de enkelte træer samt at registrere flyveruter. Den aktive lytning blev suppleret med placering af autobokse (Pettersson d500x) langs hele vejstrækningen. Disse bokse optager automatisk flagermusenes ultralydsskrig, som ved efterfølgende analyse på computer oftest kan bestemmes til art.af hensyn til udstyret blev der ikke sat bokse i selve hundeskoven i den kommende vejstræknings østligste del, men i stedet at sætte dem langs hundeskovens indhegning på ydersiden, helt op til parkeringspladsen ved skydebanen. Registreringen af arter foregik ved hjælp af flagermusdetektor (Pettersson d240x med tilkoblet optager) efter Site Species Richness metoden (Ahlén & Baagøe 1999). Metoden, som også bruges i NOVANA-overvågningen af flagermus, kræver avanceret udstyr som både indeholder heterodyn- og tidsekspansionssystem. Alle lyde blev efterfølgende analyseret vha. Batsound, et særligt computerprogram til analyse af ultralyde fra flagermus. Særligt vanskelige lyde samt alle lyde af damflagermus, blev verificeret af Hans J. Baagøe, Statens Naturhistoriske Museum. 1

2 Resultater for flagermusundersøgelserne Området som levested for otte arter af flagermus Der blev i løbet af de to registreringsperioder fundet otte arter af flagermus i området umiddelbart omkring den kommende vej: -, syd-, skimmel-, dværg-, trold-, vand- og damflagermus samt langøret flagermus. Enkelte optagelser af individer af slægten kunne ikke bestemmes til art, men det er sandsynligt at der var tale om vandflagermus. Otte arter er mange for en østjysk lokalitet, og området må vurderes som et meget velegnet levested for flagermus: der er en stor variation fra helt tæt skov til lysåben skov, som giver rige og varierede jagtmuligheder for flagermusene. Beliggenheden ned til Gudenåen og Lillesø med deres store insektproduktion og ansamlinger af insekter over vandfladerne giver yderligere optimale jagtbetingelser for flere arter af flagermus, herunder damflagermusen. Træerne i traceet indeholdt sandsynligvis hverken ynglekolonier af flagermus i ynglesæsonen eller mellemkvarterer i sensommeren: Der kunne trods intensiv lytning ikke konstateres nogen særlig aktivitet omkring nogen af træerne. Dette var lidt overraskende, idet der særligt i den vestlige del af traceet var mange ældre bøgetræer, hvor man normalt finder mange kolonier af flagermus. Det kan være en tilfældighed at ingen af træerne i traceet var beboede på undersøgelsestidspunktet. Det kan også tænkes at træerne ikke indeholdt nogen egnede hulheder, hvilket evt. kan være et resultat af en skovdrift, hvor man fælder hule eller syge træer, som både er uinteressante fra et økonomisk synspunkt og som potentielt kan være farlige for skovens gæster. Det vides ikke om dette er tilfældet i undersøgelsesområdet. Begge broer over Gudenåen blev checket for ynglekolonier af flagermus, men der kunne ikke konstateres nogen ud- eller indflyvningsaktivitet omkring brokonstruktionerne. Det må derfor konkluderes, at disse ikke benyttes som tilholdssteder for flagermus. Registreringerne nærmere beskrevet I ynglesæsonen blev der registreret syv af de i alt otte arter, som blev registreret i løbet af de to perioder tilsammen. Den art, der mangler i ynglesæsonen er langøret flagermus, men formentlig er den blot ikke registreret her: Dels er artens skrig meget svage og den registreres derfor ikke så let som de fleste andre arter, og dels strejfer den ikke så meget rundt i sensommeren, så det individ, der blev hørt i sensommerperioden har højst sandsynligt været der hele tiden. Det har sandsynligvis haft indflydelse på registreringerne langs hovedstisystemet at belysningen på stierne var slukket på alle dage i ynglesæsonen. Mange arter undgår lys, og fx arter af slægten (herunder dam- og vandflagermus) ville sandsynligvis være blevet registreret i mindre grad på hovedstisystemet, hvis det havde været belyst. I sensommersæsonen blev alle otte arter registreret. I denne periode var asfaltstien (fra åen til seminariet) belyst, hvilket sandsynligvis er medvirkende årsag til at der 2

3 blev registreret så få arter på denne strækning. Af samme grund blev en boks placeret på en parallel skovvej tæt på hovedstisystemet (se fig. 1). I fig. 1 og 2 vises hvilke arter som blev registreret af de autobokse, som blev opsat ved den kommende vejstrækning i hhv. ynglesæsonen og i sensommersæsonen. Bemærk at de manuelt registrerede arter ikke er med på kortet, på nær registreringerne ved hhv. Gudenåen og Lillesø. I det følgende vil hver af de otte arters forekomst i undersøgelsesområdet beskrives nærmere, baseret på resultaterne af den manuelle lytning og observationer af dyrene, samt på de førnævnte boksoptagelser. 3

4 Dam Vand Dam Fig. 1. Artslister for boksoptagelser i ynglesæsonen, d juli. Vand Dam Skimmel Dam Boksoptagelser er markeret med røde firkanter, mens de manuelle registreringer fra Gudenåen og Lillesø er markeret med en rød cirkel. 4

5 Skimmel Vand Dam Skimmel Skimmel Skimmel Fig. 2. Artslister for boksoptagelser i sensommersæsonen, d september. Vand Dam Skimmel Langøret Boksoptagelser er markeret med røde firkanter, mens de manuelle registreringer fra Gudenåen og Lillesø er markeret med en rød cirkel. 5

6 flagermus: Arten blev i begge perioder registreret i hele området, undtagen i de tætteste skovområder, hvilket skyldes at brunflagermus oftest jager i frit luftrum i stor højde. Der blev ikke registreret egentlige transportruter for arten. Fordi arten normalt flyver meget højt, vil en ny vej gennem området sandsynligvis ikke forårsage trafikdrab, forudsat at den placeres lavt i landskabet. flagermus er meget afhængige af velegnede, hule træer idet de både yngler og overvintrer i disse. Fældning af større løvtræer i forbindelse med anlæggelse af vejen (disse forekommer særligt i den vestlige del af området) vil fjerne potentielle og kommende yngle- og overvintringssteder for arten. Skimmelflagermus: Skimmelflagermus blev registreret i begge perioder, dog mest i sensommersæsonen, hvor arten strejfer meget omkring. Registreringen i ynglesæsonen tyder dog på, at arten også yngler i området. Der blev ikke registreret transportruter for arten, som da heller ikke normalt følger strukturer rundt i landskabet. Skimmelflagermus er højtflyvende og yngler i huse, og anlæggelsen af en ny art vil derfor sandsynligvis ikke udgøre noget problem for arten, forudsat at den placeres lavt i landskabet. flagermus: Der blev registreret jagende sydflagermus i hele området i begge perioder, dog flest i ynglesæsonen. Der blev ikke registreret egentlige transportruter for arten. flagermus yngler og overvintrer i huse, og dens tilholdssteder påvirkes dermed ikke af træfældning ved anlægsarbejdet. Arten flyver lidt lavere end de to ovennævnte, og det kan derfor ikke fuldstændig udelukkes at individer vil vejdræbes som følge af en ny vej. Arten er dog meget almindelig i området og i det meste af Danmark, og eventuelle vejdrab skønnes ikke at påvirke artens økologiske funktionalitet i området. flagermus: Arten blev registreret i hele området i begge perioder, fx jagende i løvtræsbevoksningen på skrænten nord for asfaltstien i områdets vestligste del. Som alle andre flagermusarter jager dværgflagermusen i forskellige områder i løbet af natten, hvilket indebærer at strækningen, hvor den kommende vej skal anlægges, krydses en del gange i løbet af natten. Der blev ikke fundet faste transportruter for et større antal individer. Da arten ret ofte flyver forholdsvis lavt (2-5m) vil anlæggelsen af en ny vej gennem skovområdet kunne forårsage trafikdrab af denne art. Afværgeforanstaltninger kan være vanskelige at anvise, idet arten færdes i hele skovområdet og således sandsynligvis krydser vejen mange steder. flagermus kan både yngle og overvintre i træer og huse, og fældning af større træer kan altså muligvis fjerne potentielle og kommende yngle- og overvintringssteder for arten. Arten er dog meget almindelig i området og i det meste af Danmark, og eventuelle vejdrab vil sandsynligvis ikke påvirke artens økologiske funktionalitet i området. flagermus: flagermus blev registreret i begge perioder, dog synes arten mere udbredt i ynglesæsonen end i sensommeren. Problemstillingen for denne art er meget lig den for dværgflagermusen, idet denne art også kan jage i hele området og da den også bruger både huse og træer som tilholdssteder. Dog flyver troldflagermusen generelt lidt højere end dværgflagermusen, og risikoen for trakfikdrab er ikke helt så stor. Arten er dog ikke nær så almindelig som 6

7 dværgflagermus, og trafikdrab af arten kan ikke fuldstændig udelukkes at kunne påvirke artens økologiske funktionalitet i området. Langøret flagermus: Langøret flagermus jager gerne i alléer og tættere skovområder, hvor den både kan jage aktivt med sin sonar, men også passivt ved at lytte sig frem til insekterne. Arten undgår lys, hvilket nok er medvirkende årsag til at den i sensommerperioden blev fundet på en af de mørkere skovstier (se fig. 2) og ikke på den oplyste asfaltsti. Da arten ikke strejfer meget omkring, må der være en bestand bag det enkelte fund af arten. Arten er som sagt lysfølsom (Brinkmann et al. 2008) og lys, også fra biler, kan have en vis barriereeffekt for arten. Denne barrierreeffekt er der til en vis grad allerede pga. det belyste stisystem i den vestlige halvdel af undersøgelsesområdet, hvor arten blev hørt, men i den østlige del, hvor arten også må formodes at være, vil lyset fra trafikken på en vej udgøre en ny forstyrrelse for jagt og barriere mht. transport. Nyere laboratorieeksperimenter peger i retning af, at arter som jager med passiv hørelse (som den langørede flagermus) undgår at jage i områder med støj, der omtrent svarer til eller er højere end lydniveauet 15m fra en trafikeret landevej (Lüttmann 2007, Schaub et al. 2008). Dermed risikerer en ny vej gennem skoven at gøre 15m skov på hver side af vejen uegnet til jagt for denne art. Langøret flagermus flyver meget lavt (se Møller og Baagøe 2011) og sænker højden yderligere når den skal krydse åbne områder som fx en vej. Det er derfor en af de arter, som der er større risiko for trafikdrab af, når de krydser en vej. Omfanget af eventuelle vejdrab afhænger i høj grad af hvor artens jagtområder er i forhold til dens dagopholdssteder, hvilket ikke er kendt. Det kan ikke helt udelukkes at en ny vej, via trafikdrab, støj og lyspåvirkning, kan påvirke denne arts økologiske funktionalitet i området. Vandflagermus: Der blev i begge perioder hørt jagende vandflagermus over både Gudenåen og Lillesø, samt sandsynligvis over land på stisystemet i store dele af undersøgelsesområdet. -arterne, som vandflagermusen hører til, er vanskelige at bestemme når de ikke jager eller på anden måde udviser en karakteristisk adfærd, og derfor er de på fig. 1. og 2. registreret blot som, hvis en sikker bestemmelse ikke var mulig. Det er dog sandsynligt, at det drejer sig om vandflagermus i disse tilfælde. Der blev også observeret jagende vandflagermus på den løvtræsbevoksede skråning i områdets vest-ende, umiddelbart nord for asfaltstien. De jagende, samt også passerende, individer blev mest hørt forholdsvist tidligt på natten, hvilket peger på at den løvtræsbevoksede skråning ned til Gudenåen fungerer som en transportrute og fødesøgningsområde for denne art. Der blev også hørt en del individer på asfaltstien ved Lillesø, og dyrene synes dels at krydse stisystemet, dels at flyve et stykke langs det på deres ved rundt mellem jagtområderne, typisk vandflader, i området. Vandflagermus flyver lavt og generes af lys på samme måde som langøret flagermus. De er derfor risiko for trafikdrab af denne art, hvis den forsøger at krydse en eventuel ny vej. I og med at den planlagte vej ligger mellem Lillesø og skoven, som kan rumme træer med kolonier af denne art, er der en vis sandsynlighed for at de vil forsøge at krydse vejen, og her er der altså en særlig risiko for trafikdrab af denne art. 7

8 Damflagermus: Der blev i begge perioder hørt jagende damflagermus over både Gudenåen og Lillesø, og i yngleperioden blev arten desuden registreret to steder på asfaltstien i den vestlige del af undersøgelsesområdet. Disse registreringer blev foretaget sent på natten, hvilket kan pege i retning af at der er tale om transport fra fourageringsområde til fourageringsområde (altså transport mellem større vandflader i området, fx Gudenåen og Lillesø), men det kan ikke udelukkes at der kan være tale om transport til/fra en koloni. Når arten ikke blev registreret på asfaltstien i sensommerperioden, kan det dels hænge sammen med et lavere antal dyr på denne årstid, hvor de begynder så småt at flyve mod deres overvintringssteder, dels hænge sammen med at asfaltstien i denne periode var belyst, så alternative ruter gennem skoven blev valgt. Damflagermus flyver lavt og generes af lys på samme måde som vandflagermus og langøret flagermus. De er derfor risiko for trafikdrab af denne art, hvis den forsøger at krydse en eventuel ny vej. Lillesø er et fourageringsområde for arten og ved anlæggelse af en ny vej, bliver søen afgrænset af veje på både nord- og sydsiden, hvilket betyder at damflagermus er nødt til at krydse en større vej for at komme fra de nærmeste fourageringsområder (Gudenåen, Silkeborg Langsø) til Lillesø. Danske erfaringer og registreringerne fra dette projekt - viser at damflagermus flytter rundt mellem en del forskellige vandflader på en nat (Hans J. Baagøe pers. komm.). Man må gå ud fra, at damflagermusene stadig efter en eventuel ny vejs opførelse vil fouragere over Lillesø, hvilket så vil indebære en risiko for trafikdrab. Damflagermusen er en sjælden og sårbar art i Danmark, og trafikdrab af arten bør absolut undgås. Konklusion og anbefalinger Der blev ikke fundet flagermuskolonier i nogen af de træer, som risikerer at blive fældet i forbindelse med den planlagte vejføring. Der kunne heller ikke konstateres kolonier i de to broer over Gudenåen. Der blev dog, særligt i den vestlige del af traceet, registreret mange træer, som enten på nuværende tidspunkt, eller om få år, vil være velegnede som opholdssteder til flagermus. Lokaliteten rummer et stort antal flagermusarter, som dels fouragerer i skoven i eller nær det kommende trace, dels flyver gennem skovområdet fra fourageringssted til fourageringssted. Af de otte arter i området må særligt langøret flagermus, vandflagermus og damflagermus betegnes som sårbare pga. deres lave flyvehøjde og følsomhed overfor forstyrrelser i form af lys og, for langøret flagermus vedkommende, måske også af lyd. I det følgende beskrives de forventede konsekvenser af en ny, tosporet vej som følger det trace, som blev oplyst ved denne opgaves indgåelse. Der er gået ud fra en hastighed på 80 km/t. Der er ved efterfølgende kontakt med Silkeborgs Kommunes Naturafdeling, Bodil Deen Petersen, oplyst, at vejen evt. kan føres ud til den nuværende Århusvej mellem seminariet og Lillesø (altså vest for Lillesø), så Lillesø ikke har vej på begge sider. Det forventes ikke at der mellem seminarieområdet, som har meget natlig belysning, og Lillesø er nær så stor trafik af dam- og vandflagermus 8

9 som umiddelbart syd for Lillesø, hvor vejen pt. er planlagt til at være. Derfor er vejens forløb på dette sted af stor betydning for de vurderede konsekvenser for vejen, og en konklusion for en vejføring med det alternative forløb mellem seminariet og Lillesø indgår derfor efter det næste afsnit. Damflagermusen er ikke kun på habitatdirektivets bilag IV som de øvrige flagermusarter, men også på bilag II, og Danmark har et særligt ansvar for denne art. Når en større vej lægges tæt på artens fourageringsområder (Gudenåen og Lillesø) vil der være en forhøjet risiko for trafikdrab af arten, og i Tjekkiet har man ligefrem påvist en positiv korrelation mellem antallet af trafikdræbte flagermus og tilstedeværelsen af vandflader (søer og åer) langs den pågældende vej (Gaisler et al. 2009). Særligt ved Lillesø vurderes den projekterede vej at udgøre et problem, da damflagermusene så vil være nødt til at krydse en større vej, enten nord eller syd for søen, for at fouragere over søen. Der kunne ikke kortlægges én bestemt rute som damflagermusene fulgte for at komme hen til Lillesø, og det er muligt at flere forskellige ruter blev benyttet. Derfor er det vanskeligt at anvise en simpel og effektiv afværgeforanstaltning for at undgå trafikdrab af denne art. Hertil kommer, at virkningen af afværgeforanstaltninger for flagermus generelt er dårligt undersøgt, og at effekten af eventuelle afværgeforanstaltninger derfor er uvis. Samlet set kan det ikke udelukkes at anlæggelsen af Drewsensvej øst vil medføre trafikdrab af flere arter med en deraf følgende forringelse af enkelte arters økologiske funktionalitet i området. Dette skyldes at vejen vil berøre fourageringsområder og transportruter for flagermus, heriblandt den særligt beskyttede damflagermus, særligt ved Lillesø. Pga. det nuværende, dårlige kendskab til effekten af afværgeforanstaltninger for flagermus og de diffuse flyveruter i skovområdet, kan der ikke anvises afværgeforanstaltninger som med sikkerhed vil medføre færre trafikdrab af flagermus. Eventuelle afværgeforanstaltninger såsom faunabroer og underføringer er omfattende og dyre, særligt når man tager den ukendte effektivitet for de enkelte arter i betragtning. Af disse grunde anbefales det at vejen ikke føres igennem området, særligt ikke med det hidtil planlagte forløb og med en fartgrænse på 80 km/t. Alternativ placering af østligste trace mellem Seminariet og Lillesø Hvis traceet i den østligste del placeres mellem Seminariet og Lillesø, forventes det at kunne afhjælpe de væsentlige, potentielle problemer med kollisioner ved Lillesø, forudsat at traceet placeres tæt på Seminariet, helst op ad Seminariegrunden, så der ikke er skov mellem Seminariet og den nye vej. På den måde minimeres trafikken af dam- og vandflagermus over vejen på dette sted formentlig, idet Seminariegrunden er oplyst og formentlig undgås af disse arter. Man bør opmuntre flagermus til at følge de uoplyste skovveje mellem Gudenåen og Lillesø ved at sørge for, at der også efter den nye vejs etablering er et parallelt forløb 9

10 af skovveje hen til Lillesø, ligesom der pt. er. Man skal sikre sig, at der mellem traceet og det parallelle stiforløb er tilstrækkeligt med træer og buske til at stisystemet ikke oplyses af bilernes lygter. Kan en ny flyverute på denne måde etableres mellem de vigtige fødesøgningsområder over Gudenåen og Lillesø, vurderes det at konsekvenserne af vejen på flagermusarter i området vil blive væsentligt mindsket, ikke mindst også pga. den frie passage mellem Lillesø og skoven syd for søen. Det skal påpeges, at de udførte undersøgelser ikke dækker strækningen mellem Seminariet og Lillesø, så der mangler konkret viden om flyveruter og eventuelle kolonitræer på denne strækning. Fartgrænse på det nye trace En anden vigtig forudsætning for at reducere antallet af trafikdrab på det nye trace er at begrænse farten på strækningen. Udenlandske undersøgelser viser, at flagermus ikke (eller sjældent) kan undvige biler med en fart på 80 km/t (Bafaluy 2000, Haensel & Rackow 1996), hvorimod trafik med en fart på km/t oftest er langsom nok til at flagermus kan undvige. Derfor er en vigtig forudsætning for en forsvarlig gennemførelse af vejprojektet gennem det artsrige flagermusområde, at hastigheden holdes nede, helst på 50 km/t, men alternativt på max. 60 km/t. Afværgeforanstaltninger Vælger man at gennemføre vejprojektet, skal der udover ovennævnte fartbegrænsning - etableres afværgeforanstaltninger for flagermus. Afværgeforanstaltninger vil for begge de alternative traceer indebære: Kompensation for de fældede løvtræer. Den bedste måde er dels at sørge for, at et areal i samme skov eller en nærliggende skov drives med henblik på fremelskning af flagermusvenlige træer. I Skov- og Naturstyrelsens hæfte fra 2010: God Praksis for Skovarealer med Flagermus (kan downloades på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside) kan man se hvordan dette gøres. Arealet som drives flagermusvenligt bør være af samme størrelse som det område, der fældes. Der ydes tilskud til denne driftsform, så det kan evt. være en mulighed at lave en frivillig aftale med en lodsejer. Ved denne form for kompensation sikres det, at der i løbet af en relativt kort årrække kan være nye yngle- og rastesteder for områdets flagermus. Derudover bør der tilplantes et nyt blandet løvskovsareal af samme størrelse som det, der fældes, gerne i forbindelse med det samme skovområde som fældningerne er sket i. Ingen vejbelysning. Herved mindskes vejens barriereeffekt mest muligt, men til gengæld øges risikoen for trafikdrab af arter såsom langøret flagermus, vandflagermus og damflagermus sandsynligvis. Det anbefales dog alligevel at undgå vejbelysning for at mindske barriereeffekten. Også en eventuel cykelsti bør være uoplyst. Vælger man at oplyse cykelstien, bør den ligge umiddelbart op ad den nye vej, så lyspåvirkningen samles. Man skal dog være opmærksom på, at belysning sammen med den øgede vejbredde vil forøge vejens barriereeffekt. 10

11 Eventuelle afværgeforanstaltninger De to sidstnævnte afværgeforanstaltninger er hhv. mest (førstnævnte afværgeforanstaltning) og udelukkende (sidstnævnte afværgeforanstaltning) relevant hvis det oprindelige traceforløb vælges. Effekten af de to afværgeforanstaltninger bør nøje overvåges gennem flere år og justeres om nødvendigt. Faunabroer. Man kan evt. forsøge at anlægge flere faunabroer over vejen gennem skoven herunder fx ud for Lillesø. I en tysk rapport (Bach L. & H. Müller-Stiess 2005) anbefales det, at man ved større veje gennem skove anlægger brede faunabroer med jævne mellemrum, hvis der ikke kan fastlægges egentlige flyveruter over vejen. Disse broer kan flagermusene så bruge til at krydse vejen. Effektiviteten af sådanne broer for de enkelte arter er dog endnu ikke klarlagt (Møller & Baagøe 2011) og da flere igangværende undersøgelser i udlandet foreløbig har meget blandede resultater, bør effekten overvåges nøje. Vejstrækning ved Lillesø. Ved Lillesø bør vejen anlægges, så den nuværende jordvold, hvorpå asfaltstien løber, ligger mellem den nye vej og Lillesø, og så den nye vej ligger så lavt i terrænet som muligt. Dette vil medvirke til at løfte flagermusene op over vejen når de flyver sydpå fra Lillesø. På sydsiden af den nye vej bør der etableres en tæt bevoksning af træer og buske, evt. suppleret med en jordvold, som forhåbentlig kan medvirke til at øge flyvehøjden. Effekten af beplantning og jordvold er meget usikker, og bør undersøges inden vejen tages i brug. En underføring under den nye vej ved Lillesø, som flagermusene kan passere igennem, er formentlig ikke noget brugbart alternativ, da den for damflagermusens vedkommende bør være mindst 4,5 m høj (Møller og Baagøe 2011). Etablering af en faunabro vil sandsynligvis være en bedre løsning. Hjardemål, d. 14. nov Julie Dahl Møller Julie Dahl Møller Consult CVR Klitvejen Thisted Mobil:

12 Litteratur Ahlén, I. & Baagøe H. J. 1999: Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe. Experiences from field identification, surveys, and monitoring. Acta Chiropterologica 1: Bach L. & H. Müller-Stiess 2005: Fachbeitrag: Fledermäuse an ausgewählten Grünbrücken. Rapport i serien Gutachten i. A. VAUNA e. V. 32 sider. Bafaluy, J. J Mortandad de murciélagos por atropello en carreteras del sur de la provincia de Huesca. Galemys 12: Brinkmann R., M. Biedermann, F. Bontadina, M. Dietz, G. Hintemann, I. Karst, C. Schmidt & W. Schorcht Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse. - Ein Leitfaden für Strassenbauvorhaben im Freistaat Sachsen. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. Gaisler, J., Z. Rehak & T. Bartonicka Bat casualties by road traffic (Brno- Vienna). Acta Theriologica 54: Haensel, J. & W. Rackow Fledermäuse als Verkehrsopfer - ein neuer Report. Nyctalus (N.F) 6: Lüttmann, J Verkehrtbedingte Wirkungen auf Fledermauspopulationen und Massnahmen zu ihrer Bewältigung - Anwendungsbereich, Struktur und Inhalte des künftigen Leidfadens Fledermäuse und Verkehr. Landschaftstagung Juni Møller, J.D. & Baagøe, H.J. 2011: En vejledning: Flagermus og større veje. Registrering af flagermus og vurdering af afværgeforanstaltninger. Vejdirektoratet rapport Schaub, A., J. Ostwald & B. M. Siemers Foraging bats avoid noise. Journal of Experimental Biology 211:

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park & Natur v/ Ayla Gretoft Dato: 3. udgave 29. april

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept. 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 Faglig rapport fra DMU nr. 742 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] VILDTBESTANDE

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

ARRESKOV SØ SOLLERUP SKOV KORINTH HAMMERDAM SVANNINGE BJERGE SVANNINGE BAKKER HØBBET. Vildtforvaltningsplan Svanninge Bjerge FÅBORG

ARRESKOV SØ SOLLERUP SKOV KORINTH HAMMERDAM SVANNINGE BJERGE SVANNINGE BAKKER HØBBET. Vildtforvaltningsplan Svanninge Bjerge FÅBORG ARRESKOV SØ SOLLERUP SKOV KORINTH HAMMERDAM SVANNINGE BJERGE SVANNINGE BAKKER Vildtforvaltningsplan Svanninge Bjerge FÅBORG HØBBET Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ......... 3 2. BESTANDSOPGØRELSE...... 4

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Juni 2009 Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Af Lars Højsgård Andersen Hans Hansen Marie Louise Schultz-Nielsen Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed 1 Indhold:

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere