METODER OG RESULTATER...3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODER OG RESULTATER...3"

Transkript

1 Vejdirektoratet Keld Andersen Planlægningsafd. Att: Mette Jeppesen/Ole Kirk nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT: Undersøgelser af flagermus samt forslag til afværgeforanstaltninger i forbindelse med Nye veje ved Næstved, nordlig linjeføring (vedr. Regionplantillæg nr. 6 til Regionplan for Storstrøms Amt, august 2006) Dato: 2. udgave 23. september 2009 Feltarbejde: Julie Dahl Møller Tekst: Julie Dahl Møller og Martin Hesselsøe Kort: Jakob Hassingboe Indhold: 1. INDLEDNING METODER OG RESULTATER Feltarbejde Resultater AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Generelle afværgeforanstaltninger Specifikke afværgeforanstaltninger...6 BILAG 1. OVERSIGTSKORT...11 BILAG 2. UNDERSØGELSESOMRÅDER...12 BILAG 3. FLAGERMUSARTER (SOMMER)...13 BILAG 4. FLAGERMUSARTER SEPTEMBER (VEST)...14 BILAG 5. FLAGERMUSARTER SEPTEMBER (ØST)...15 BILAG 6. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER (OVERSIGT)...16 BILAG 7. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER (VEST)...17 BILAG 8. OPSUMMERING AF ANBEFALINGER...18 AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning indenfor biologi, miljø og natur. Firmaet har siden opstart i 1992 beskæftiget forskellige eksperter indenfor flere fagområder (biologer, agronomer, ingeniører m.fl.). Læs mere om vores arbejde på Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Jægergangen 61, 2880 Bagsværd, Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Forskerparken NOVI, 9220 Aalborg Ø, Tel: Amphi Consult v/lars Briggs, Forskerparken 10, 5230 Odense M Amphi Consult v/per Klit Christensen, Vistelhøjvej 5, Skarrild, 6933 Kibæk, Amphi Consult v/lars Christian Adrados, Årupvej 44, Årup, 7752 Snedsted,

2 1. Indledning Opgaven omfatter en feltgennemgang efter flagermus og flagermuslokaliteter langs den nordlige linjeføring (NH) ved Næstved. Derudover omfatter opgaven en vurdering af omfanget af relevante afværgeforanstaltninger, med henblik på at sikre områdets økologiske funktionalitet for flagermus. Feltarbejdet er gennemført ved lytning efter fouragerende flagermus med detektor, samt eventuelt anvendelse af detektorbokse på udvalgte steder langs linieføringerne. Efterfølgende er gennemført computeranalyse af ultralydskrig som er optaget i felten, for så vidt muligt at sikre korrekt artsbestemmelse. Undersøgelserne rettes primært mod de dele af strækningen, som anses for særligt relevante for flagermus. Dvs. områder hvor tracéet passerer åer, skove, gamle huse og eventuelt levende hegn. Anden udgave af dette notat er opdateret på baggrund af feltarbejde som er gennemført i første del af september. Anbefalingerne til afværeforanstaltninger i 1. udgave var udarbejdet således, at der ikke vil komme flere forslag på baggrund af feltarbejdet i september. Det sidste feltarbejde har imidlertid kunne påvise at behovet for passagemuligheder ikke er til stede i alle områder, og omfanget af afværgeforanstaltninger dermed kan reduceres. På baggrund af resultaterne fra den sidste del af feltarbejdet er nogle anbefalinger til afværgeforanstaltninger fjernet i denne 2. udgave af rapporten. Lektor Hans J. Baagøe (Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum) har bidraget med kommentarer. 2

3 2. Metoder og resultater 2.1 Feltarbejde Den undersøgte vejstrækning er vist på Bilag 1. En fuldstændig kortlægning af artsdiversitet, flyveruter, yngle-, raste- og overvintringslokaliteter for flagermus kræver mange nætters detektorundersøgelser både forår, sommer og efterår. Uanset dette kan det ofte være næsten umuligt at finde overvintringslokaliteterne. Det anbefales i den konkrete sag at fokusere på at udføre detektorundersøgelser i juli - primo august (yngletiden) samt opfølgende undersøgelser i september, hvor de fleste kolonier er brudt op og flagermusene i større eller mindre grad benytter alternative tilholdssteder (mellemkvarterer), flyveruter og fourageringsområder. Dette giver en relativ bred information om flagermusenes yngle- og rasteområder i det berørte terræn. I denne rapport er der på baggrund af kortlæsning og besigtigelser i felten udvalgt to hovedområder samt fire mindre lokaliteter i form af levende hegn til detaljerede undersøgelser (se Bilag 2). De to hovedområder blev udvalgt på baggrund af kombinationen af skov og å (Suså) i relativ tæt forbindelse. Levende hegn fungerer som flyveruter for flagermus, som næsten altid (fx. dværg- og vandflagermus) eller ofte (fx. syd- og brunflagermus) følger strukturer i landskabet. Særligt hvor levende hegn forbinder skovområder med søer eller åer, er de levende hegn ofte afgørende for dyrenes færden. De fire levende hegn blev udvalgt som mulige led i væsentlige flyveruter mellem ynglesteder og fourageringslokaliteter. I hvert hovedområde blev der lyttet i to nætter med håndholdt detektor og optager, en nat i august og en i september. I de fire levende hegn blev flagermusaktiviteten kun kortlagt i løbet af en enkelt nat i september. På alle fire lokaliteter blev flagermusaktiviteten registreret vha. en detektorboks, som automatisk optager ultralyd. Udvælgelsen af lokaliteter er udtryk for en nødvendig prioritering. Der kan naturligvis også findes flagemusaktivitet i øvrige, uundersøgte områder. De udførte undersøgelser giver naturligvis kun giver af aktiviteten i området. Anvisningerne i denne rapport er baseret på disse øjebliksbilleder, kombineret med en generel viden om velegnede yngle- og rastelokaliter, fourageringsområder og flyveruter. Ved undersøgelserne med håndholdt detektor med optager benyttes både heterodyn og tidsekspansion. Lydene analyseres efterfølgende på computer, hvor de sammen med observationer af dyrenes størrelse og adfærd danner grundlag for en meget sikker bestemmelse af arterne. Ved registreringerne med detektorboks, analyseres tidsekspansionsoptagelserne. Herved vil flagermusene oftest, men ikke altid, kunne bestemmes til art. I det følgende resumeres det udførte feltarbejde: 3. aug. og 16. sep. 2009: Detektorundersøgelser i område B (Bilag 2). Dvs. langs den planlagte vejføring umiddelbart øst for Suså i det åbne areal ned til åen og skovarealet umiddelbart nord for Enggården. Ved lytning med flagermusdetektor blev fouragerende og såvel som forbipasserende arter registreret. Derudover blev der i august målrettet lyttet efter kolonier i træer. 3

4 4. aug. og 14. sep. 2009: Detektorundersøgelser i område A (Bilag 2). Dvs. langs den planlagte vejføring hvor den krydser Suså samt umiddelbart vest herfor, i skovområdet ved Humlebjerg. Ved lytning med flagermusdetektor blev fouragerende og såvel som forbipasserende arter registreret. Derudover blev der i august målrettet lyttet efter flyveruter og kolonier i træer. 14. sep. 2009: Optagelser med detektorboks ved ét levende hegn (detektorboks placering C,Bilag 2) 16. sep. 2009: Optagelser med detektorboks ved tre levende hegn (D, E og F,Bilag 2) 2.2 Resultater Bogstaveringen af de undersøgte områder fremgår af Bilag 2. Resultatet af undersøgelserne er opsummeret på Bilag 3, Bilag 4 og Bilag 5. Område A, vest for Suså 4. august: Gennemgang af vejstrækningen gennem skovområdet ved Humlebjerg, umiddelbart vest for Suså. Generelt er der observeret meget lidt aktivitet af flagermus. En forklaring på den ringe aktivitet er sandsynligvis, at en stor del af skoven omkring den planlagte vejføring består af granplantage. Grantræer danner ikke hulheder ligesom løvtræer, og områder med grantræer er derfor ikke så velegnede som yngle- og rasteområder for flagermus, som løvskov. Aktiviteten i området var koncentreret omkring et bælte af løvtræer som løber langs sydsiden af den gamle øst-vest gående skovvej, særligt i den østlige halvdel af vejstrækningen (dvs. de østligste 70 m af vejstrækningen). Her krydsede få individer af dværgflagermus den gamle skovvej, og det er dermed også et muligt krydsningspunkt for den planlagte vej, som løber parallelt med skovvejen. De registrerede flagermusarter langs den øst-vest-gående del af skovvejen var dværg- og sydflagermus, samt brunflagermus og sydflagermus over markerne umiddelbart vest for den omtalte skovvej. Der er tale om relativt få individer, og der blev ikke fundet kolonier. Derudover blev der på den vestligeste af de nord-sydgående veje i skovområdet hørt en Myotis sp. Observationen blev gjort ca. 20 m syd for den øst-vest-gående vej (se Bilag 3). Da dyret hurtigt forsvandt igen, var der ikke nok iagttagelser af dyret til at basere en bestemmelse på, men det er meget muligt at der var tale om en vandflagermus. 16. september: I september blev der ligesom i august fundet dværgflagermus, denne gang udelukkende i udkanten af skoven. Derudover lod en enkelt troldflagermus sig høre i den vestlige skovkant og endelig blev der samme sted gjort adskillige observationer af den sjældne bredørede flagermus (se Bilag 4). Denne art er rødlistet og ikke blot opført på habitatdirektivets bilag IV, men også på bilag II. I Danmark findes der så vidt vides kun små, lokale bestande på Sydsjælland, Lolland og Falster. De bredørede flagermus strejfer en del omkring på denne årstid, og det er derfor ikke til at sige, om arten også yngler i området. Vejstrækningen over Suså (mellem område A og B) 4. august: Ved detektorundersøgelsen kunne det konstateres, at adskillige individer af vandflagermus fouragerede lavt over vandoverfladen på den strækning af Suså, som 4

5 krydses af den planlagte linjeføring. I det åbne område omkring Suså blev der også registreret brunflagermus. 16. september: Også i september var der jagende vandflagermus over Suså. Derudover en enkelt dværgflagermus (Bilag 4). I det åbne område på østsiden af Suså blev der hørt sydflagermus. Område B, skovområdet øst for Suså og nord for Enggården 3. august: Skoven her er meget tæt, og det er sandsynligvis grunden til at der ikke kunne konstateres flagermus inde i selve skovstykket. Langs den sydlige og østlige kant af skovstykket blev der dog hørt dværgflagermus individet ved den sydlige kant var fouragerende (se Bilag 3). Også her var der tale om relativt få individer, og der blev ikke fundet kolonier. 14. september: Et lignende billede gjorde sig gældende i september, med ganske få iagttagelser af dværgflagermus i kanterne af skoven (Bilag 4). Detektorboks C Detektorboksen i dette levende hegn optog i september kun ganske få skrig fra brun-, sydog dværgflagermus. Det levende hegn bestod af én række træer og var meget hullet. Resultaterne fremgår af (Bilag 4). Detektorboks D Levende hegn ved baneskråning. Mange optagelser af syd- og brunflagermus, lidt færre af dværgflagermus. Syd- og brunflagermus blev observeret fouragerende på engen ned til Suså, og en del af den målte aktivitet for disse arter afspejler sandsynligvis denne aktivitet. Resultaterne fremgår af (Bilag 4). Detektorboks E Levende hegn Dette levende hegn bestod af en enkelt række træer. Ofte var der store mellemrum mellem træerne. Der blev kun fundet en meget begrænset aktivitet af dværgflagermus. Resultaterne fremgår af (Bilag 5). Detektorboks F Levende hegn Det levende løvtræshegn danner sammen med den parallelle nåletræsbevoksning en bred korridor i landskabet. Der blev optaget mange ultralydsskrig, først og fremmest fra dværgflagermus, men også mange fra bredøret flagermus, samt færre fra syd- og brunflagermus. Resultaterne fremgår af (Bilag 5). 5

6 3. Afværgeforanstaltninger 3.1 Generelle afværgeforanstaltninger Tidlig iværksættelse af foranstaltninger Habitatdirektivet tillader indgreb i yngle- og rasteområder, hvis der gennem afværgeforanstaltninger sikres opretholdelse af områdets sammenhængende økologisk funktionalitet. Benyttelse af nye passager kræver en vis tilpasningstid, da flagermusene først skal ændre deres flyveruter. Nye beplantninger vil først være effektive som ledelinier eller erstatning for træfældning i løbet af en årrække. For at de skal virke hurtigst muligt, bør afværgeforanstaltninger derfor gennemføres så tidligt som muligt i projektforløbet, dvs før anlægsarbejdet. Træfældning Pga. risikoen for fjernelse af opholdssteder (rasteområder) i træer og forstyrrelse af visse arters flyveruter bør træfældning ved anlægsarbejderne reduceres til det minimalt nødvendige, og arbejdsveje og øvrige arbejdsarealer bør placeres udenfor bevoksninger. Fældning af større træer bør i videst muligt omfang foregå udenfor yngle- og overvintringsperioderne. Ifølge jagtloven må hule træer og træer med spættehuller kun fældes fra 1/9 til 31/10. Øvrig træfældning bør foregå i samme begrænsede periode. Hensyn i anlægsfasen Indenfor flagermusenes aktive periode bør arbejde om natten undgås, navnlig i nærheden af ynglesteder og hyppigt benyttede flyveruter. Selv om nogle flagermusarter søger føde ved gadelamper, vil ny belysning virke forstyrrende, ikke mindst på flugtruter. Sikkerhedsbelysning skal begrænses mest muligt og afskærmes, så omgivelserne skånes. Lamper med gul stråling i området omkring ca. 580 nm har et spektrum tæt ved langbølge-enden af det interval, der kan ses af flagermus. Disse lamper har praktisk taget ingen lokkevirkning på insekter og dermed heller ikke for flagermus. 3.2 Specifikke afværgeforanstaltninger De omtalte afværgeforanstaltninger er nummereret Bilag 6 og Bilag 7. 1: Flagermuspassage under vejbro over Suså (Bilag 7) Over vandoverfladen på Suså blev der registreret vandflagermus. Derudover kan åen og skovkanten på den sydvestlige side af åen fungere som ledelinje for flere andre arter af flagermus bla. syd- og brunflagermus, som blev registreret over de ånære arealer. Vandflagermusen fouragerer typisk lige over vandspejlet, og denne art skal kunne passere under vejbroen. Hollandske undersøgelser (tidligere refereret) anviser en minimum brohøjde på 1 m over vandspejlet for denne art, men denne højde er ifølge H. J. Baagøe formentlig ikke tilstrækkelig. Der anbefales derfor en brohøjde på 2 m over vandspejlet. Det må desuden anbefales at lave broen på søjler for at skabe mest muligt frit rum under den. 6

7 2: Flagermuspassage over vejstrækning vest for vejbro over Suså (Bilag 7) Også andre arter (fx. dværg- og sydflagermus, som begge blev registreret nær åen) må forventes at flyve langs åen, særligt i forbindelse med skovkanten på åens vestside, lige syd for det sted, hvor åen skæres af den planlagte vejføring. Dværgflagermus jager som regel i mellemhøjde (2 15 m), og det er formentlig mest sandsynligt at den vil forsøge at flyve over broen frem for under den. Det ville være en fordel at forsøge at sikre, at den og andre arter, ledes over vejen. Dette kunne forsøges ved at etablere et levende hegn langs nordsiden af den planlagte vej, på den ca. 40 m lange strækning mellem åen og plantagekanten lige vest for broen (se blå markering Bilag 7). Levende hegn etableres som beskrevet generelt i Tabel 1. Der vides ikke meget om effekten af et sådan tiltag, men det levende hegn kan måske sørge for, at flagermus, som flyver langs skovkanten, bliver oppe over vejen. Langs sydsiden af den omtalte vejstrækning vil skovkanten have en lignende effekt. Skovkanten bør altså så vidt muligt bevares under anlægsarbejdet. Tabel 1. Beskrivelse af nye løvtræsbeplantninger Et nyt løvtræsbælte bør anlægges som tre-rækket læhegn med blandede løvfældende buske og træer (fx svarende til Hedeselskabets 3-rækkede læhegn). Beplantningen skal være så tæt, at flagermusene tvinges opad, og derfor skal træagtige buske eller træer, som forgrener sig meget indgå i beplantningen. Løvtræsbæltet skal på sigt blive mindst 6 meter højt, for også at sikre mod kollisioner med lastbiler, og placeres så tæt ved vejen at der på sigt næsten bliver forbindelse mellem trækronerne på hver side af vejen. Det forudsættes at vejen er 2 sporet. Er vejen bredere end det, så er det normalt ikke muligt at sikre forbindelse på tværs af vejen mellem trækronerne. Dermed risikerer man, at flagermusene går ned i højde inden de er fløjet over vejen. Derudover forudsættes det at beplantningerne kan etableres helt op til vejbanen, med henblik på at sikre de bedste muligheder for at opnå en forbindelse mellem træer på hver side af vejen. 3: Løvtræsbæltet syd skovvejsstrækning i skoven ved Humlebjerg (Bilag 7) Dette eksisterende løvtræsbælte bliver ikke berørt direkte af den planlagte vejføring. Da det indeholder adskillige meget store poppeltræer, som på sigt kan udgøre velegnede ynglelokaliteter for flagermus, bør løvtræsbæltet så vidt muligt bevares under anlægsarbejdet. I det omfang at løvtræsbæltet og poplerne i særdeleshed fældes, herunder også ved senere vedligeholdelse af vejens omgivelser, stormsikring etc, så skal der plantes nye løvtræer som erstatning. Plantning af nye træer må gerne ske længere væk fra vejen, evt. i forlængelse af løvtræsbæltets sydlige side. 4: Granplantagen nord skovvejsstrækning i skoven ved Humlebjerg (Bilag 7) Aktiviteten af flagermus i granplantagen langs den eksisterende skovvej, var forholdsvis begrænset og bestod hovedsagligt af dværg- og sydflagermus. Selvom granplantager ikke 7

8 udgør gode ynglesteder, kan de blive brugt som jagtområder, og særligt i kanterne kan arter som fx dværgflagermus jage. I dette tilfælde er det desuden muligt, at denne træbevoksning langs den planlagte vejs nordside kan bidrage til at holde flagermus, som krydser vejen, oppe over trafikken. Derfor kan det være en fordel at bibeholde et bælte af træer langs nordsiden af den planlagte vej på det stykke, hvor den går igennem den eksisterende granplantage ved Humlebjerg. Er dette ikke muligt på basis af den allerede eksisterende granbeplantning, kan der kompenseres ved at plante et løvtræsbælte langs vejens nordlige side på den nævnte strækning. Et nyt løvtræsbælte bør anlægges som beskrevet i Tabel 1. 5: Hop-over ved levende hegn på vestsiden af Humlebjerg-skoven (Bilag 7) Langs dette levende hegn blev der registreret 4 arter af flagermus: syd-, dværg- og troldflagermus samt bredøret flagermus. Særligt den sidstnævnte art er sårbar, dels fordi den kun forekommer i små, spredte bestande og dels fordi den flyver meget lavt, omkring 1-2 meters højde, når den flyver fra sted til sted. Den planlagte vej krydser det levende hegn, og det er nødvendigt at forsøge at få den bredørede flagermus og de øvrige arter ledt op over trafikken. Den eneste kendte metode til at gøre dette er et såkaldt hopover (beskrevet nedenfor). Effekten af hop-overs er ikke veldokumenteret, og der er brug for undersøgelser for at klarlægge, hvordan de kan fungere for hver enkelt flagermusart. I den konkrete situation anbefales etablering af hop-over, uanset den usikkerhed som er forbundet med om denne foranstaltning vil virke efter hensigten. Hop-overs består af løvtræsbælter, som plantes helt op til vejen på hver side af den. De skal være omkring 30 m lange og skal mindst bestå af tre rækker af blandede løvtræer som beskrevet i Tabel 1. Anlæg af "hop-over" er skitseret på Figur 1. Forslaget om anlæg af "hop-over" er baseret på anbefalinger fra Hollandske undersøgelser 1. Det forudsættes i det hollandske materiale, at vejen er 2- sporet, og beplantningen kan gennemføres helt ud til vejbanen. Er vejen bredere end det, så vil det næppe være muligt at sikre forbindelse på tværs af vejen via trækronerne. I så fald anbefales i det udenlandske materiale, at adskille kørebanerne med midterrabat på krydsningspunktet og etablere vegetation (dvs høje træer) i midterrabatten. 6: Levende hegn (Bilag 6) På baggrund af det store antal registreringer af dværgflagermus og bredøret flagermus langs dette levende hegn, anbefales det at foretage afværgeforanstaltninger her. Formålet med foranstaltningerne er at tvinge flagermus, som flyver langs hegnet, op over trafikken på den planlagte vej. Dette er særligt vigtigt for bredøret flagermus, der blot flyver i 1-2 meters højde når de flyver fra sted til sted. Denne art findes kun i små, spredte bestande på Sydsjælland, Lolland og Falster og er derfor særligt sårbar. En afværgeforanstaltning er også relevant for dværgflagermusen, som flyver i mellemhøjde (2-15 m). 1 H.J.G.A. Limpens & G. Veenbaas 2005: Bats and road construction. 8

9 Der findes ingen artsspecifikke, veldokumenterede afværgeforanstaltninger. Etablering af et hop-over er en mulighed, men dets effekt bør efterprøves. Hop-overs er nærmere beskrevet ovenfor, i afsnittet om afværgeforanstaltning nr 5. Etablering af et normalt hopover vil forudsætte, at tilkørselsvejen til gården Kalsager ændres, da rækken af træer ellers vil gå tværs over vejen. Er dette ikke muligt, må man på øst-siden af det levende hegn nøjes med en kort række af træer fra det levende hegn hen til tilgangsvejen (½-1 meter). Figur 1 Eksempel på hop-over, som sikrer at flyveruten er i en sikker højde over vejen 2. Beskrivelse af beplantningerne fremgår af Tabel 1. Øst for Suså (område B, Bilag 2 ) Ved den planlagte vejføring i det åbne areal umiddelbart øst for Suså, blev der registreret en del fouragerende sydflagermus, samt brunflagermus, Det er ikke muligt at lave nogle effektive afværgeforanstaltninger i forbindelse med at vejen føres igennem dette område. Da arterne er relativt højtflyvende og området som vejen ligger i på dette sted er meget åbent, forventes vejen ikke at skabe væsentlige problemer for disse arter. I den lille skov øst for jernbanen var der kun meget ringe flagermusaktivitet. Skoven rummer desuden ikke egnede yngletræer. Afværgeforanstaltninger skønnes derfor ikke nødvendige her. Levende hegn (område C og E, Bilag 2) Aktiviteten af dværgflagermus i disse områder var meget lille, og kun område C havde enkelte passager af syd- og brunflagermus. Aktiviteten skønnes for begge lokaliteter ikke at være stor nok til at nødvendiggøre afværgeforanstaltninger. 2 H.J.G.A. Limpens & G. Veenbaas 2005: Bats and road construction. 9

10 Levende hegn (område D, Bilag 2) Hovedparten af den registrerede flagermusaktivitet bestod af jagende individer af sydflagermus. Fourageringen fandt hovedsagligt sted på det åbne engareal, som registreret i område B (ovenfor). Kun enkelte individer af dværg- og brunflagermus blev registreret. Den nævnte aktivitet nødvendiggør ikke afværgeforanstaltninger. 10

11 Bilag 1. Oversigtskort 11

12 Bilag 2. Undersøgelsesområder 12

13 Bilag 3. Flagermusarter (sommer) 13

14 Bilag 4. Flagermusarter september (vest) 14

15 Bilag 5. Flagermusarter september (Øst) 15

16 Bilag 6. Afværgeforanstaltninger (oversigt) Se Bilag 7 for detaljer i området mod vest 16

17 Bilag 7. Afværgeforanstaltninger (vest) Detajlkort over passagen ved Suså. Nummerering henviser til tekst og tabel. 17

18 Bilag 8. Opsummering af anbefalinger Tabel 2. Opsummering af anbefalede afværgeforanstaltninger. Nummereringen henviser til Bilag 6 og Bilag 7 Område (se kortbilag) Formål Afværgeforanstaltning (se tekst for detaljer) Område 1 Passagemulighed under bro Bro med størst mulig frihøjde (absolut minimum er 2 m) Den eksisterende løvtræsbevoksning på sydsiden af vejen bibeholdes eller erstattes med nye løvtræer. Område 2 Ledeline mod passage under bro Flankerende løvtræsbevoksning etableres på nordsiden af vejstrækningen umiddelbart vest for broen (ca 40 meter). Område 3 Bevar beplantning Erstatning af eksisterende løvtræsbevoksning i det omfang den fældes. Område 4 Bevar beplantning Erstatning af eksisterende nåletræer i det omfang den fældes. Område 5 Passagemulighed over vejen Anlæg af hop-over er eneste mulighed. Begrænset dokumentation for effekt. Område 6 Passagemulighed over vejen Anlæg af hop-over er eneste mulighed. Begrænset dokumentation for effekt. 18

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet 1 Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved Alling Sø, Alling Å og Allinggård

Læs mere

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet 1 Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet Hermed fremsendes et notat som beskriver undersøgelserne for ynglekolonier i Nordskovvej-tracéet

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER...

BAGGRUNDSOPLYSNINGER... Freja Ejendomme A/S Gl. Kongevej 60, 6. Sal 1850 Frederiksberg C Att: Rune Christiansen (rc@freja.biz).: Andersen 3 dispensationsansøgning (Indsendes til Furesø kommune) Dato: 3. udgave 21. april 2016

Læs mere

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Til: Frederikssund Kommune Att: Minna Møller 1. udgave 10. december 2009 NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Tekst: Thomas Vikstrøm

Læs mere

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe Registrering af 3-natur på del af Kulhusvej 21 m.fl., matr. nr. 1c, 1d, 2d, 4g, 14, 15c og 16b, Slagelsesgårdene, Dråby, og matr. nr. 5, Troldegårde, Dråby, i Frederikssund Kommune Rekvirent: Frederikssund

Læs mere

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 1 Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 2013 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den planlagte

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Vejdirektoratet 26. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S Kontrolleret af MAC Godkendt af MXJ RAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Flagermus

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att: Niels Krogh Kristensen.: Keld Andersen 1. december 2014 NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Rapport udarbejdet for Orbicon af Jan Durinck, Elsemarie Nielsen & Thomas Johansen, november 2015 Dansk Bioconsult Indhold Metode... 3 Undersøgelsesområder

Læs mere

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)... Hillerød Kommune Trollesminde Allé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John

Læs mere

Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011

Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011 Notat: Vedr. flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej øst juli-september 2011 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. Bilag 3 Flagermusundersøgelse

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. Bilag 3 Flagermusundersøgelse Bilag 3 Flagermusundersøgelse Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Miljøvurdering Dusager 12 8200 Aarhus

Læs mere

29. juli 2014. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att..

29. juli 2014. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att.. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att..: Keld Andersen 29. juli 2014 J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Titel: Vindmøller på Odense Havneterminal.

Læs mere

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage 2010 26. november

Læs mere

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Notat 06.05.2010 Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Generelt om flagermusdrab ved vindmøller Det har vist

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer.

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer. Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Denmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.com CVR No. 48233511 Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk 2014 6. oktober 2014 Projekt: 30.9969.30 Udarbejdet

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

Deres J.nre: NMK , NMK , NMK NMK , ref.: MACWA

Deres J.nre: NMK , NMK , NMK NMK , ref.: MACWA 1 of 19 09-12-2013 Natur- og miljøklagenævnet Sagsnr.: 12/31754 Rentemestervej 8 Sagsbehandler: 2400 København NV Morten Hundahl Tlf.: 87 53 54 10 Sendt på mail til: nmkn@nmkn.dk natur.miljoe@syddjurs.dk

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST NORDSKOVVEJ 22. november 2012 1 PROGRAM 19.00-19.45 Overordnet trafikafvikling Naturhensyn Vejens forløb og stiforbindelser VVM-redegørelse Pause

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge.

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge. Til: DONG Energy Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV Att: Birte Hansen (birha@dongenergy.dk) 26. marts 2008 NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde

Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde Holstebro Kommune Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde Konsekvensvurdering af bilag IV-arter Oktober 2014 Udgivelsesdato : 10. oktober 2014 Projekt : 30.8624.01 Udarbejdet

Læs mere

KALUNDBORG NY VESTHAVN

KALUNDBORG NY VESTHAVN Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Naturforhold

Læs mere

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 20. maj 2010 Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet EU s habitatdirektiv udpeger en række

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering gældende for kommuneplantillæg 2 - Nordskovvej

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering gældende for kommuneplantillæg 2 - Nordskovvej 09. marts 2015 Silkeborg Kommune Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering gældende for kommuneplantillæg 2 - Nordskovvej Baggrund Kommuneplantillæg 2 for Nordskovvej er miljøvurderet, hvilket fremgår

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

SeNatur v. Thomas W. Johansen 1

SeNatur v. Thomas W. Johansen 1 SeNatur v. Thomas W. Johansen 1 Flagermus Stevns kommune 2012-2014 Undersøgelsen er foretaget af: SeNatur Thomas W. Johansen Hærvejen 10 4660 Store Heddinge E-mail: Thomas.w.johansen@gmail.com Tlf.: +45

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde

Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget. Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Natur & miljøkonference Naturpleje i landbruget Erfaringer med at integrere naturpleje i produktionen, og udnytte naturpleje som forretningsområde Landdistriktsprogram 2007-2013 Jordbrugeren har traditionelt

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Natur og landskab i vurdering af vindmøller

Natur og landskab i vurdering af vindmøller Natur og landskab i vurdering af vindmøller Henrik Skovgaard Orbicon A/S Miljøvurderingsdag i Aalborg, 18. august 2016 1 VVM bekendtgørelsens krav om vurdering af virkninger på miljøet, jf. 5 stk. 2. 1)

Læs mere

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park & Natur v/ Ayla Gretoft Dato: 3. udgave 29. april

Læs mere

Retablering af Fugleøer i Utterslev Mose

Retablering af Fugleøer i Utterslev Mose Retablering af Fugleøer i Utterslev Mose Opbygning af forsøgsparceller og Nedskæring af rørskov udført i december 2008 Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 1. udgave 18. Februar 2009 Tekst: Knud Mose Poulsen

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Bilag 3 Gunderup Grus- og Stenleje VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Natur 1. september 2016 Projekt nr. 218734 Dokument nr. 1220912152 Version 1 Udarbejdet af RBL Kontrolleret af CHG Godkendt

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

Supplerende udtalelse om flagermus i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 2, Nordskovvejen med nye tilføjelser.

Supplerende udtalelse om flagermus i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 2, Nordskovvejen med nye tilføjelser. 1 Supplerende udtalelse om flagermus i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 2, Nordskovvejen med nye tilføjelser. Formålet med dette supplerende notat er at vurdere en række tiltag vedr. den projekterede

Læs mere

J. nr. LIFE02/ef.: LCA

J. nr. LIFE02/ef.: LCA Til: Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Bygge- og Planafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Jens Schelde og Paula Meldgaard J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Foreløbig vurdering af konsekvenser på

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Kortlægning af tykskallet malermusling i Torpe Kanal

Kortlægning af tykskallet malermusling i Torpe Kanal Ringsted Femern Banen Projekteringsfasen, NIRAS + Rambøll Notat RFB_02_03_05_Nr2053_Afrapportering tykskallet malermusling Dato 26-09-2014 Kortlægning af tykskallet malermusling i Torpe Kanal 1 Baggrund...

Læs mere

Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Hellsingør Kommune i 2015

Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Hellsingør Kommune i 2015 Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Vandteamet Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Att: Andreas Jarløv Busch Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Hellsingør Kommune i 2015 Feltarbejde:

Læs mere

23. oktober EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Lone Godske Att..

23. oktober EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Lone Godske Att.. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Lone Godske (lgo@niras.dk) Att..: Keld Andersen 23. oktober 2014 J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Titel: Vindmøller på Odense Havneterminal.

Læs mere

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard & Hans J. Baagøe Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: Titel: Overvågning af flagermus

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden Værløse

Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden Værløse Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden 1 3500 Værløse Dispensation til at rydde pilekrat i Bringe Mose, matr.nr. 39 Borup Sø, 88 Kr. Værløse By, 23b Bringe By m.fl., beliggende på Værløse Flyvestation.

Læs mere

Flagermusundersøgelse i området: Marsvinslund

Flagermusundersøgelse i området: Marsvinslund i området: Marsvinslund Indeholder: Flagermusobservationer: Lydoptagelser fra stationære flagermusdetektorer i yngle- og efterårsperioden 2013 Lydoptagelser fra gennemgang med håndholdt flagermusdetektor

Læs mere

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å.

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å. Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 2 3500 Værløse Dispensation til at anlægge ridesti gennem Gisselfeld Eng og bro over Tibberup Å, beliggende matr. nr. 31 a Jonstrup Vang, Værløse. Furesø Kommune modtog

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Flagermus projekt. I Sønderborg kommune

Flagermus projekt. I Sønderborg kommune Flagermus projekt I Sønderborg kommune A.Andersen november 2012 Augustenborg den 12 november 2012 Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Baggrunden for at DN-Sønderborg har valgt at arbejde med flagermusen

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Dette tillæg til redegørelsen for vej- og broanlæggets virkning på miljøet kan ses på Fyns Amts hjemmeside: www/fyns-amt/vvm indtil 31.

Dette tillæg til redegørelsen for vej- og broanlæggets virkning på miljøet kan ses på Fyns Amts hjemmeside: www/fyns-amt/vvm indtil 31. Tillæg til redegørelse for vej- og broanlæggets virkning på miljøet (VVM) Dette tillæg til redegørelsen for vej- og broanlæggets virkning på miljøet kan ses på Fyns Amts hjemmeside: www/fyns-amt/vvm indtil

Læs mere

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema J. nr. NST-130-00215 juni 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN OPGRADERING AF E SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM-undersøgelse >>> Miljøvurderingsrapport - Del 2 RAPPORT 0 - OPGRADERING AF E SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM-undersøgelse

Læs mere

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen).

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen). Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk; Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at Side 1/7 Amphi Consult v/per Klit Christensen Vistelhøjvej 5 6933 Kibæk Per.klit@mail.tele.dk Dato:11-03-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere